Echtpaar en vijf kinderen I I Zware week wacht Mendès-France van IJmuider sluizen Vissers brachten een laatste groet Conferentie over Z.O.-Azië int 6 a.s. Droevig einde van de vaeantie Personenauto tegen stilstaande vrachtauto gereden Geallieerde te zijn genstand voor ■wijzigingen Geruchten over een dreigende kabinetscrisis in Indonsië KANSEN VOOR v. Ki effens; eerst..... I 1 Lege huls waarmee niets te beginnen is r - MUZIEK, VLAGGEN EN DUIZENDEN MENSEN.... -STIJGEN! Poging van „vrijxvilligers99 omrGóa;jgi bezetten9 volkomen Overleg tussen Washington en Manilla si Derde overspaimmg op haar plaats m MAANDAG 16 AUGUSTUS 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 284? Weerbericht m Russische agenten in Amerikaanse handen M llte BOOT SLOEG OM: VEERTIG DODEN Prins Bemhard rfakr? Londen -r?r£ BÉ» §jgp^~- l'ï'.:v;- 0r I BBflllSti i Si 1 fi\ ItiS HIM WM De opheffing van de Unie Indonesisch kabinet keurt protocol goed Het Indonesische kabinet heeft Zondagavond zijn goedkeuring ge hecht aan het resultaat van de besprekingen te Den Haag over opheffing van de Unie. Ook keur de het het wetsontwerp betref fende het opheffingsprotocol en aangehechte briefwisseling goed. Dit wetsontwerp zal aan het par lement worden aangeboden, voor dat het op. 1 September met reces gaat. Voorzitterschap V.N.V ■■■■-• WmËÊkmt SS (Van onze correspondent) HET LAATSTE, wat koning Haakon van Noorwegen aan het einde van zijn bezoek van ons land heeft gezien, was een juichende'menigte, die hem vanaf de Kanaaldijk en het Sluiseiland te IJmuiden nawuifde. Naar schatting 50.000 mensen waren Zater dagavond naar IJmuiden gekomen om de Noorse vorst een laatste vaancel toe te roepen, toen hij ons land op zijn „Norge" via de Noordersluis in IJmuiden verliet. Toen het koninklijk jacht de ge wéldige sluiskolk binnengleed, brak een minutenlang gejuich los. Op de 39 lichtmasten, die de Sluiskolk markeren, waren kransen van gladiolen aangebracht en er tussen in. waren lijnen gespannen, waaraan seinvlaggen wapperden: een waardige groet van een zee varende natie aan een vorst, wiens onderdanen eveneens de zeeën bevaren. Aan de Sluiskade stonden folkloristische groepen in de klederdrachten van Bunschoten, Spakenburg, Marken, Schevenin- gen, Katwijk, Volendam en IJmuiden. Vissers riepen de vorst van een vissend land een vaarwel toe! Sluis gereed Telegram I Moerdijkspoorbrug li Wi mi Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1) Postbus 1112 Postgiro No. 424518 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 •s-Cravenhage: Huygensplein .1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111392 Administratie: Tel. 114402—115486 B.B.K. 805286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummer* 13 cent. Verschijnt dagelijks. pjrectie: O. A. KEUNES'G en Mr. K. VAN HOETEN >- Geldig van Maandagavond tot Dinsdagavond. RUSTIG WEER. - In de nacht en ochtend plaatselijk mist of laag hangende bewolking. Morgen overdag op de meeste plaatsen droog en vrij zonnig weer. Zwakke tot matige wind uit Zuidelijke richtingen. Dezelfde tem-.: peratnren of Iets hogere. yY ■O Hoofdredacteur t Dr. J. A. H. J, S. BRUINS SLOT .1 'De jongste telg uit het Engelse ko ninklijke gezinprinses Anne, vierde gisteren haar vierde verjaardag. Een prinsesje, maar in de eerste plaats een lief, klein, blond meiske, zo ziet En geland en zo ziet de wereld haar Op de Rijksweg NijmegenVenlo iussen.de dorpen Bergen CL.) en Afferden k Zaterdag omstreeks kwart voor negen een personenauto, waarin zeven personen zaten, in volle vaart tegen de achterzijde van een rechts van de weg stilstaande vrachtwagen gereden. Bij dit onge luk werden een echtpaar en vier kinderen op slag gedood. Een kindje is later in het ziekenhuis te Venlo overleden. - A> De personenauto kwam uit de rich ting Nijmegen. In de wagen zat het gezin P., dat van vaeantie terug kwamen op weg was naar ziin woon plaats Venlo. Op een recht stak weg Is de personenauto door onbekende oorzaak tegen een stilstaande vracht wagen gereden. Deze wagen stond volgens ooggetuigen geheel rechts van de weg. De gevolgen van de bot sing waren verschrikkelijk. De per sonenauto school geheel onder de achterzijde van de vrachtwagen. Een der inzittenden, een jongetje van drie of vier jaar werd uit de anto Aan heteinde van de vorige week .boekte Mendès-France,' zoalsgemeld, weer een winstpunt: hij kreeg de steun van zijn kabinet —- minus drie Gaullistische ministers die aftraden voor een sterk gewijzigd E.D.G.- Of de tot nu'toe zo succesvolle Franse premier toch niet juist over de E.D.G. zal struikelen lijkt na de eer ste buitenlandse reacties niet meer zo onwaarschijnlijk. De V Westelijke geallieerden lijken een geduchte en misschien zelfs on overkomelijke oppositie te vormen. Een diplomaat ging zelfs zover te menen dat de meeste geallieerden voor Dinsdag: reeds op de Franse voorstellen züllen hébben geantwoord en wel in die zin dat de Franse voor stellen belangrijke veranderingen in het verdrag zelf vereisen en dat zij niet bereid zijn te Brussel op die basis onderhandelingen te beginnen. Naarmate meer bijzonderheden over deinhoud der Franse, voorstellen uit lekken worden deze door de Weste lijke diplomaten beschreven als be palingen die het verdrag uithollen en slechtseen huls overlaten waarmee niets meer te beginnen is. Behalve de geallieerden zouden ook Engeland en Amerika niet bereid zijn om Mendès-France te helpen zijn doel einden te bereiken. Mendès-France be toogde in zijn „radiopraatje" Zaterdag dat de Franse Nationale Vergadering in zake de E.D.G.-tot een beslissing moest komen. Van elke soort politiek vond hij die van aarzelen en treuzèlen het scha delijkst 1 Gisteren heelt de premier met zijn- adviseurs een lijst van overtuigende -argumenten opgesteld om de Verenig de Staten te overtuigen dat er geen alternatief - is voor zijn compromis voorstel, betreffende de EDG. 7. Aanvaarding betekent? tenminste een gedeeltelijke tegemoetkoming aan de Nederlandse eis de EDG te gebrui ken om tot een meer gemeenschappe lijke Europese markt in Europa te komen. ,V8.Niet aanvaarden ,zpu-e*a. nieuwe politieke crisis'in> Frankrijk ten gevol ge hebben Juist óp 'oen' ogenblik' dat het er op begint te lijken dat Frank rijk een zeker mate van stabiliteit heeft weten te bereiken en zijn inter nationale prestige stijgende is De - belangrijkste urn: -v. dier argumenten 1. Wanneer West-Duitsland, Italië en dé Beneluxlanden in Brussel de voorstellén zullen afwijzen zou dat verder het oprichten van een Europese Defensie Gemeenschap voorgoed tor- .pederen. In de Franse Nationale Ver gadering is geenmeerderheid voor- do EDG en alleen met zijn enorme per soonlijke prestige zou Mendès-France. kunnen hopen, dat hij er ten slotte in- zal slagen een verschillend gekleurde uitgave van het verdrag er door te krijgen. 2. Wanneer te Brussel de. Franse voorstellen zouden worden aangeno men zou dit eerder een ratificatie in de nationale vergadering ten gevolge hebben en zou Frankrijk hierdoor een veel sterkere positie aan de zijde van Amerika en het Westen gaan innemen. De scherpe aanval van communistische zijde op de compromisvoorstellen van .de Franse premier wijzen er alleen op dat een EDG in welke vorm ook voor de communisten onaanvaardbaar is. 3. Een goedkeuring zou betekenen dat Duitsland zijn souvereiniteit in de naaste toekomst zou herwinnen aangezien het vredesverdrag van Bonn. tweeling verdrag van de EDG, met de ratificatie van de EDG van kracht zou worden. 4. Aanvaarding zou druk betekenen op Rusland om Oost- en West-Duits land te herenigen, aangezien zowel het vredesvedrag van Bonn als de EDG- verdragen, althans in het compromis voorstel van Mendès-France. artikelen bevatten, die hereniging bespoedigen. 5. Aanvaarding biedt een gezonde basis voor Frans-Duitse samenwer king,' terwijl' afwijzing slechts achter docht en 'verscherping der .argumenten tussen beidé traditionele vijanden ten gevolge zouden hebben. 6. Aanvaarding levert zelfs een grondslag voor een Verenigd Europa, zélfs al zou Frankrjjk niet1 de eerste .'drie,'dóch''-' de eerste acht jaren het recht van ..veto krijgen. geslingerd' en bleef met ernstige ver wondingen langs de kant van de weg liggen. Het werd in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis in Venlo vervoerd. Na enkele vergeefse pogingen gelukte het omwonenden het wrak van de per sonenauto te bereiken. Het bleek, dat de daarin nog aanwezige zes personen, het echtpaar F. en vier van hun kinderen waren gestorven. Zij moeten op slag dood zijn geweest, aldus de verklaring van een kort na de botsing passerende arts. Door de schok, die ontstond toen de personenauto de vrachtwagen raakte, is de chauffeur van de vrachtwagen, die in de cabine zat, door de voorruit ge schoten. Hij liep verscheidene snijwon- den op en is eveneens, naar het zieken huis vervoerd om te worden verbonden. Twee jongens, die eveneens in de cabine zaten, liepen enkele vleeswonden op. Omstreeks .12 uur middernacht is het jongetje, dat in zorgwekkende toe stand naar het ziekenhuis in Venlo was overgebracht, aldaar aan zijn verwon dingen bezweken. In kringen van het Amerikaanse mi nisterie van Buitenlandse Zaken is Za terdag verklaard, dat zich behalve Rastworof nog ten minste vier Rus sische geheime agenten in Ameri kaanse handen bevinden. Meii voorspelt, dat de V. S. spoedig mededeling zullen doen van een „stroom van Russische afvalligen" Men gelooft, dat de.' nieuweAmerikaanse." jiolitiek; ..er uit zal bestaan publiciteit aan der gelijke' gevallen te geven. Tevoren bleven de Russen door het achterwege laten van publiciteit in het onzekere omtrent het- lot van hun agenten. KjS&Ê&föÈ vfÊÈ. Toenemende onenigheid over de re sultaten van de Haagse Unie-conferen tie heeft gisteren in Djakarta nieuw voedsel gegeven aan geruchten over een op handen zijnde kabinetscrisis, meldt United Press. Verschillende po litieke partijen «ouden het voornemen koesteren uit de coalitie-regering van premier AU Sastroamldjcjo te treden. In het openbaar heeft nog geen en kele politieke leider zich hierover uit gelaten, maar in particuliere gesprek ken voorspellen verscheidene politici dat spoedig na het bezoek van mevr. Pandit, die van 16 tot 26 Augustus in Djakarta zaï verblijven, moeilijkheden in 'het kabinet zullen ontstaan. Als er- inderdaad een crisis komt, dan verwacht1 men dat deze in de eer ste plaats zal worden veroorzaakt door de FIR, de partij voor Groot-Indonesië. welké van plan zou zijn haar drie mi nisters uit het kabinet terug te trek ken als zij nog enkele andere partijen kan overhalen hetzelfde te doen. Een van de FIR-mlnisters is de plaatsver vangende premier Wongsonegoro. Volgens sommige zegslieden zou de PIR reeds drie andere partijen tot haar standpunt hebben overgehaald, name lijk 'de Nahdatoel Oelama, een Mos lem-partij met twee. zetels in het kabi net, de Arbeiderspartij en de Verenig de Partij voor Groot-Indonesië. welke elk één minister in de regering hebben. Als deze vier partijen haar zeven mi. nlsters zouden terugtrekken en haar In de rivier de Sitiang, 120 km ten Noordoosten van Rangoon, is gisteren een motorbootje omgeslagen. Bij dit on geval zouden meer van 40 personen, onder wie verscheiden vrouwen en kin deren en twee monniken, om het leven gekomen zjjn. Vijftien opvarenden ijja gered. De slachtoffers waren allen passagiers van een trein, die ten gevolge van een beschadigde brug over de rivier, per boot naar de overzijde moesten, er is een pont, doch dé groep besloot om tijd te spanen: mét het kleine motorbootje te gaan. Op enige afstand van de oever weiger de de moter, dé boot dreef at raakte een stenen pier en. sloeg om, ongeveer 30 stemmen in het parle ment aan Sastroamidjojo zouden ont houden, zou de regeringsmeerderheid verdwenen ifjn en het kabinet ten val komen. Parlementaire politici spreken reeds over de mogelijkheid van een nieuwe regering te vormen door de Masjoemi. de-socialisten en de PIR. De Masjoemi en de socialisten vormen de ruggegraat van de huidige oppositie. Zij zouden de PIR hebben laten weten niet mede te werken aan het ten val brengen van de regering, maar wel bereid te zijn over de vorming van een nieuw kabi net te spreken als de PIR een crisis zou teweegbrengen. Een onbekende factor in de situatie is nog de_houding van president Soe- kamo, Langs gepavoiseerde vUsehschepehjj?, voer de Jforge" de haven van IJmui- deti uil de Noordzee op. <As.vX Gedurende het schutten van de „Norge'J bleef de vorst op de brug van het schip, waar hij in een geanimeerd gesprek was gewikkeld met de direc teur van het loodswezen, kolonel H. Tichelman, die de ,.Norge"' uit de haven loodste. Staande op het hoogste punt van het jacht liet koning Haakon zich kennelijk uitleggen, wie hem dit enthousiaste afscheid bereidden. Zodra echter het gejuich weer opklonk ergens over het donker spiegelende water, wuifde hij groetend en eens toen de muziek een mars had uitgeblazen, klapte hij ais eerste in de handen Om precies halfnegen snerpte het fluitje van sluiswachter Meyer: „De sluis is gereed, kolonel!'' De witte tros sen van de „Norge" werden losge maakt, de telegraaf op de brug rin- kélde,, officieren salueerden, de lichten aan boord van het jacht werden ont stoken en de machines brachten de schroef in beweging In een versierde muziektent bliezen 80 muzikanten uit Velsen feestmarsen. Toen de „Norge" haar sierlijke boeg in de Sluiskolk duwde, ontvingen zij haar met de „Huldigingsmars" van de Noorse componist Grieg. hlet een handkus nam honing Haahon Zaterdag afscheid van H.M. koningin Juliana. In de motorsloep .van - de - '„Norge" keerde het hoge gezelsphap naar de landingsponton bij de Prins Hendrik kade terug, vanwaar per auto naar- het Daleis werd gereden. Na een samen komst in de Troonzaal was tegen vijf uur het- ogenblik van vertrek aange broken. De Amsterdammers hebben toen de open calèche, en de'volgrijtuigen een hartelijke afscheidsgroet gebracht. Bij het paviljoen voor de Sint Nicolaaskerk op de Prins Hendrikkade nam de Noor se vorst afscheid van de Nederlandse autoriteiten. Enkele ogenblikken later wandelden koningin Juliana en prins Bemhard met hun gast tussen een erehaag van adelborsten naar de landingsponton aan het uiteindevan de aanlegsteiger, waar de motorsloep1 van de „Norge" reeds lag' teNachten. tëe-U-'tP&P.. Met een lange handdruk-nam koning Haakon afscheid-van zijn gastvrouw en gastheer en 1 stapte 'in de sloep;die in de richting van het Oostelijk viaduct wegvoer. Om kwart voor zes werden de tros sen van de .Norge" losgegooid en voer het schip het: Noordzeekanaal'op naar IJmuiden. Zaterdagavdnd ontving de burge meester van Velsen. mr; M. M. 'Kwint, een telegram, ondertekend: met „Haa kon Rex", dat was afgezonden van de Norge". Dn dit telegrambrengt de Noorse koning zijn' grote dank uit aan burgemeester en burgerij van de ge meente Velsen - (waartoe' IJmuiden be hoort) voor het afscheid, dat hem ge werd als besluit van zijn bezoek aan Nederland en de groet, die hij ontving van de vissersvloot, liggende in - het toeleidingskanaal tot de Noordersluis. (Van onze NewJTógcse ,conespondent^^ Uit gezaghebbende bronnen - ire Washington wordt vernomen, rï-r dat'*® Amerika geen druk zal uitoefenen'' tén-^fü gunste van de verkiezing. ..van J.prins'Sïï Wan van .Thailand totvoorzitter van '-JÏ de Assemblée der Verenigde Naties' én dus :ook het .Latijns-Amerikaanse". -mm* zal vrijlaten in zyn keuze. Deze;.,oat-Y;iw wikkeling heeft de kansen ):voar^de£k*fP Nederlandse candidaat, mr. E.' N.':.'vah5$S Kleffens, aanzienlijk doehj'stijgeiti/Hetjiirï is te verwachten, dat vele, zo niet alle; leden van dit blok dit jaar.' de' .-.West-SlM «uropese candidaat zullen' steunen','.'(om;A:s daarmee de steun,'van..West-Europa vejrwerven -voor. een. Latijns-Anneri-" -kianSev-'candl^itj^betprApJgMti^Maa^^ Zouden. de-'I^tijns-AmerikaaE'so.;AandeSj) namelijk 'dit jaar dé;- Ariatisehecéaocti^ daat, steunen, dan. zou ■Eürbpa-jbét^vpl^ gend jaar. natuurlijk en. bloc achter-dé/1 Europese rcaodidaat gaa'n staanl'tiZèlfs,,^ bestaat voor' Van Kleffens :dekans-'op-'Y' de vijf stemmen van -het Sowjet-blok,j3'- omdat deze hem uit 'anti-AmerikaahseviL overwegingen zouden steunen «bbvtó^Sc prins Wam. Ook is hetmogélijk.&ldat4^| Van Kleffens enige stemmen uit*het?;x| Verre Oostèn krijgt, omdatmeri- daar;®! Thailand te veel onder Amerikaanse invloed acht. Bovendien, heeft, IhaiT«^ land communistisch China-niet "erkëiidifff||5, en Nederland wel. Ten slotte ;isv|h'et niet uitgesloten, dat prins ••'Wah'4-zich£ög: nog vóór de stemming in de' Assem- blée, die op 21 September begint, terug-: trekt, om geen kans' te lopen -voor 'de%- tweede keer te verliezen.' Verleden. jaar nioest hij het veld .ruimen voor -me-- vrouw Pandit, hetgeen zün prestige zou (fjg kunnen schaden. i I.,., i Vissersgroet Van alle kanten brak een luid ge juich los handen zwaaiden met doe ken' en hoeden. Toen de „Norge" tussen de gepavoiseerde vischersschepen in het Buitentoeleidingskanaal van de sluis doorvoer,, groetten deze met de.vlag en een stoot op de scheepshoorn. Aan de overzijde van het kanaal, bü de Hoogovens, woeien de Noorse en de Nederlandse vlag van de. N.V. „Nor- duko" op het proefstation van- de Nederlands-Noorse combinatie voor de winning van zouten uit zeewater. Afscheid in Amsterdam Op de „Norge" had koning Haakon Zaterdagmiddag een lunch aangeboden aan koningin Juliana en prins Bern- hard. Ook andere hoge Noorse en Nederlandse autoriteiten zaten aan. Van. Portugese zijde is medegedeeld, dat'zich Zondag geen incidenten heb ben voorgedaan langs de grens van Goa met India: Wel zijn zes personen gearresteerd binnen de grens van Goal Zij droegen Indische vlaggen en spandoeken met antl-Portugese lenzen. De Goanesé politiechef heeft alle vreemdelingen gelast, zich onmiddel lijk bij de politie te melden. Naar men meent, te weten, wonen er thans nog ongeveer 3000 Indiërs in Goa. 12.000 Indiërs zouden Goa-reeds vér- iaten hebben.' De correspondent in Goa van het Portugese blad Diario de Lisboa meldt dat de aangekondigde poging „om Goa door zogenaamde vrijwilligers te doen bezetten" volkomen mislukt is. Volgens de correspondent van een ander Portugees blad trokken 19 on gewapende vrijwilligers. Goa-binnen. Zij werden door de politiein hechte nis genomen. Ook dertien „vrijwilli gers" die de grens bij Torxen over schreden, werden aangehouden, even als een groep, die bij' Tiracol het Portugese gebied binnengegaan was. Een correspondent van het Portu gese persbureau Ani heeft gemeld, dat ft zich aan te sluiten bij dat de conferentie zou een op- Engeland, de V.S., Pakistan, Nieuw- Zeeland». Australië, Thailand, de Phi- lippijnen en Frankrijk hebben Zater dag officieel bekend gemaakt dat 'zij deel zullen nemen aan de achllanden- confezentie over Zuidoóst-Azië, die zes September a,s. te Baguio op de Phi- lippijnen begint. Pakistan, bet enige land van de vijf „Colombostaten", dEt aan de confe- rentie deelneemt,, verklaarde, dat zijn king hebben op de verdediging van de aanwezigheid het land .niet. zou. ver- Pliilippijnen". Jik. plichten verdrag, stellen. Het enige deelnemende 'land, dat in het eigenlijke Zuidoostaziatische gebied ligt, is Thailand, dat grenst aan Indo- China,Malakka en Birma. De Amerikaans-Philippijnse raad, die is opgericht als onderdeel van het verdrag voor wederzijdse beveiliging tussen beide landen, zal twee dagen voor het begin van de. conferentie over Zuidoost-Azië te: Manilla: bijeen komen, aldtis meldt hetAmerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Minister Dulles zal met zijn Philip- Pljnse ambtgenoot, Carlos Garcia, op. vier September spreken over „zaken vanwederzijds belang, welke - betrek- Terekhel, een kleine Porttigése enclayè2|^ op.de rechteroever van de rivier vanV:i dezelfde naam,-, die Goa vhft}' India j scheidt, door Portugese troepen Vop- nieuw is bèzet kort: na haar '/,bèvxy|j|^^ ding" door een groep Indische „vrij willigers". Alle „vrijwilligers"-'werdén®^' gevangen genomen. Over het lotSvan'f^ twee douanebeambten en een aalmóè-.|^ verier, de enige mensen, die ach Terekhel bevonden tóen de iïndiscliC'll^ „vrijwilligers": "..arriveerden, is 'nog niets bekend, aldus, de correspondent.:;::. De leider van de groep tegengehou- den Praja-socialisten gaf zijn betogers opdracht nabij dé gprens'van .Damao:V-^i „vreedzaam te demonstreren".- Hij zond een. 1 boodschap naaf premier Nehroe, waarin, hij verzocht de politie1 opdracht tegeven dé bètogérs dóór |gS te' laten. Op dezelfde wijze als waarop men;:: de eerste, en de, tweede overspanning:^ van de nieuwe dubbelsporige spoorbrug over het Hollands Diep heeft geplaatst,!) heeft men: gisteren de derde op. de peilers gelegd. Volgende week Zondag voegt men erde vierde tuin toé, zodat dan twee van de vijf vakwerkbruggen."» die in de loop van het volgend jaar-;de spoorbrug rellen vormen, klaar zjjn.' i f De. overspanning, die gisteren .wérd ingevaren, is gemonteerd doordéi-Ko-ii ninklijke firma1 Penn> ën Baüdüm-ttës Dordrecht. Vórige week Zaterdag hééft:) men haar van Dordrecht over de Oude': Maas, de Merwede en de' Nieuv/e Mer-i- wede naar :Werkendam 'vervóérii#fc#i#^ -;-;h :'¥m •.-■"e de Prins dér Nederlanden', vér-JL'üfe tre^. naar de Rij ksvoorlich ti ngsdiënstM: meldt, heden per vliegtuig naar Lóndèn?® voor een bezoek van enkele r dagénl tODeff Prans zal in een paar labrièkèn eniee^ ^SS^^^^Stypeni-bezichtigéh^S1^^ ^Op 18 Augustus zal ZJCH.-de tentóön-l stelling „The Mod el Engineer" In S EohSl den; openen,' .'""Ai

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1