Nederland Franse E.D.G.-koers ontmoet verzet eenzndig en 1 Melkvetpercentage blijft gehandhaafd op 0$ Europ. Defensie- gemeenschap PRESIDENT SOEKARNO KONDIGT AAN: DÉN HAAG ACHT EEN NIÉUWE RATIFICATIE NOODZAKELIJK m „Spanker" zal in hoogstens tien weken worden gesloopt NIEUWE COMMUNISTENWET IN DE MAAK IN WASHINGTON Ontstemming in zuivelkringen DINSDAG 17 AUGUSTUS 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2850:; Weerbericht „Kolonialisme doorn in het oog" 0 Kosten hoger dan opbrengst van het wrak Formosa niet in project ,voorrZ.0.-Aziatisdt-Eact Eisenhower ondertekent de belastingwet m Arrestaties in N.-Ierlan«d^ ip NAAST GESTANDAARDISEERDE OOM VOLLE MELK IN DE HANDEL? Partij verboden, doch lidmaatschap niet SSftSTT' - "WS Onvermijdelijk" ■vm. Engelse woordvoerder t SS Wis ifil wm ;f;:r wm w$i%. SiÉ- Tot ontstemming van velen, die in de georganiseerde zuivel werkzaam zijn, heeft de minister van Landbouw een verzoek, om het standaardiseringspereentage vet in consumptiemeUc van 2.5 op 3 te brengen, van de hand ge wezen. Prijs niet verhoogd President Soekarno tekende® besluit tot goedkeuring 1 Haagse protocol BottwrAwa-' Wltta de Withtiraat 30 Telef. 115700 14 1> Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 wvavenhage: Huygensplein 1 Redactie: Tel. 111892 Poetgiro 424867 Administratie: TeL 114402—115486 B.g.g. 895286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 ^Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand, i 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent, Verschynt dagelijks. Pfreetfet O. A. KEUNXNG en Mr. K. VAN HOUTEN - Geldig van Dinsdagavond tot Woensdagavond, Mv IETS WARMER. Koude nacht met op enkele plaatsen mist. Morgen overdag droog en vrij zonnig weer, maar later van het Westen uit toenemende bewolking. Matige wind - uit Zuidelijke richtingen. Iets hogere middagtempe- ratiircn. O Hoofdredacteur: Dr. J, A. H. J. S. BRUINS SLOT {Van ome militaire medewerker) DE Europese Detentie-Gemeen schap komt opnieuw in het brandpunt van de belangstelling ie «taan. De amendementen van Men dij-Trance lijn een poging om voor- «n tegenstanders In Frankrijk te ver soenen en het aldus geamendeerde verdrag In de Franse Volksvertegen woordiging geratificeerd te krijgen. De kansen daarop lijken vrij groot, omdat d« amendementen sterk tegemoet ko men aan een In brede Franse kringen bestaand verlangen zo min mogelijk van de Franse souvereinitelt op te of feren, sen zo groot mogelijke contróle over de Duitse herbewapening te be houden, een Franse hegemonie in de ynrt te waarborgen en zo groot mo gelijke garanties van Amerika en En geland te verkrijgen tegen een her- jevtnd' Duits nationalisme en milita- rinne.' Moge Mendès-Eranee hiermeda waarschijnlijk wel zijn eigen landge noten winnen, een andere, vraag is ofi de óverige leden van de EDG, met na-' me de Benelux en West-Duitaland, op deze nieuwe voorwaarden hun mede werking aan' de EDG zullen willen blijven geven. We, kunnen al dadeRjk constateren, dat er van het supra-nationale karak ter van' de EDG weinig overblijft. Evenals voor de besluitvorming van de NATO zullen de besluiten van de Raad vin Ministens voorshands met eënpa- j righeld 'ln plaats van met een meer derheid van stemmen genomen' moéten worden. Hierdoor behoudt Frankrijk 'zich dus geheel de éigen souvereinitelt voor. Het doet dit even- sens bij bet voorbehoud uit de EDG té zullen treden wanneer Engeland of1 Amerika zijn troepen van het Euro pese continentterug- zou trekken. Dei* samenkoppeling is een garantie op zichzelf zolang beide landen er be lang bij hebben, dat de EDG voortbe- staat Als zodanig is het een handige set tegenover de aarzelende houding, van belde landen, bij het géven 'van! garanties in dit opzicht. Naast deze) politieke bepalingen tot; bet behoud- van de Franse souvereinitelt staat dan de spedflek militaire maatregel cL die waarbij alleen ln het Europese leger sullen worden geïntegreerd de fro nt- itrijdkrachten, waaronder dan verstaan' koudot worden alle strijdkrachten, be-< atémd voor paraatoptreden hn West-J Duitaland. TN1T; betekent, in de practijk een be- dengrijk verschil met de huidige bepalingen in het EDG-verdrag. Dezej zijn zodanig geformuleerd; dat in'feite' de nationale strijdkrachten .worden op- geheven. Nationaal zouden alleen diet strijdkrachten blijven, bestemd voor de verdediging van - belangen bulten' Europa én voor het nakomen van in-; temationale verplichtingen, alsmede de in het moederland daarvoor geleverde reserves en aflossingen. Alle andere strijdkrachten zouden een Europese status krijgen, waarbij die bestemd: voor de troepen te velde op leger korpsniveau en hoger 'zouden worden geïntegreerd, d.wx samengesteld uit verschillende nationaliteiten. Die voor dé territoriale verdediging zouden wel, een Europese status krijgen, doch ho-" mogcen nationaal zijn samengesteld met mogalijkhelvan integratie' voor allen. Het zwaartepunt der EDG ligt dus op de integratie in de gemeenschap, het deel met nationale status is procentueel zeer klein, voor de Nederlandse leger en luchtstrijdkrachten practlsch nihil, sinds'de overzeese taak bijna uitslui tend aan de Kon. Marine is -óf'wordt toevertrouwd. V:-, D* amendementen van Mendès- Trsic# wijzigen - echter deze verhou- ding'in de practijk'volkomen. De. ter ritorial e verdediging en de mobilise-' brie troepen van de EDG-partriers, ba-' halve die van West-Duitsland, vallen niet ander de parate.frontlijntroepen, bestemd voor de verdediging van of gelegerd in West-Duitsland.Frank rijk behoudt hierdoor over een groot "deèl van zijn strijdkrachten de natio nale zeggenschap. In de practijk komt het dus daarop neer; dat het everiT' als Amerika en Engeland -zijn na- tionale leger behoudt doch een be paalde hoeveelheid parate divisies be schikbaar stelt voor de verdediging van-West-Duitsland. Deze figuur zou dan ook komen te. geiden vóór België *n Nederland alsmede voor Italië. Slechts Duitsland zou dit prerogatief «ie» hebben omdat al zijn strijdkrach ten voor de frontlijnverdediging be stemd zijn. In feite is dit dus een dis-, criminatie voor Duitsland waarvan te bezien valt of deze door de Westduitse regering lean worden geslikt. Ben'Johnson,'stadsomroeper van Fowey in Cornwall, it al vier jaar lang kampioen-omroeper van Engeland. Bier it HV bezig uit volle bortt zijn 'titel te ver dedigen tijdens de nationale omroepertkampioentcbappen •1954 te Hastings: Twee én twintig omroepen uit het gehele land poogden', tevergeefsJohn son z{jn titel afhandig te «naken. •i -Het schijnt Wel zeker;, dat de kwestie van de Europese Defensie Ge meenschap, die-nu al. drie-jaren hangende ivdoor.de Franse premier Mendès-France tot haar crisis is -gebracht. De lange reeks wijzigingen, die door de Franse regering is voorgesteld, lokt allerwegen scherpe reacties uit, M De Nederlandse regering heeft gisteren verklaard, dat deze Franse voorstellen ten doel hebben het verdrag te ontdoen van zijn supra-nationale elementen. Volgens het Nederlandse communiqué Is niet wel in te zien, hoe-op deze basis overeenstemming kan worden bereikt in Brussel. Het zai riiet. mogelijk zijnom de voorgestelde veranderingen ten uitvoer te brengen zonder een hernieuwde ratificatie-procedure in de landen, die het verdrag al hebben goedgekeurd. - President Soekarno heeft Dinsdagmorgen officieel hekénd- gemaakt, dat Indonesië zijn aanspraken op Nieuw-Guinea zal voorleggen aan de Algemene Vergadering, van de Verenigde Naties, meldt United Press uit Djakarta. Soekarno zei dit in een rede ter gelegenheid van de negende verjaardag van de onafhanke lijkheidsverklaring „Wij hebben thans de kwestie van West-Irian voor het inter nationale forum gebracht", aldus de president, „en ik geloof, dat de landen, die rechtvaardigheidsgevoel bezitten, in deze kwestie de zijde van Indonesië zullen kiezen. We vragen nu aan alle leden van de Ver. Naties getuige te zijn van het feit, dat Nederland eenzijdig de-overeenkomst geschonden heeft, die het eerst had ondertekend". Hij verwees hier naar de Nederlands-Indonesische overeenkomst van 1949. Soekarno maakte van deze aanspraken op Nieuw-Guinea gebruik om een algemene aanval te lanceren op het kolonialisme. voor het begin van de zitting, van de algemene' vergadering van de Ver enigde Naties,: die in September wordt gehouden. Soekarno noemde het kolonialisme een, „doom in het oog", die verwij derd moest worden. - Hij wees op de „geest van nationale bevrijding" in Indochina, Frans-Afrika, Malakka en de Portugese kolonie Goa in India. Wat betreft de binnenlandse vraag stukken deelde hij het Indonesische volk mede, dat zijn revolutie niet vol tooid was en waarschuwde het dat het zijn doeleinden alleen zou kunnen be reiken door' het bewaren van de kracht en de eenheid, die hetoin staat heeft gesteld zich te ontdoen' van het Ne derlandse'bewind, Hij beschreef deze 'doeleinden als binnenlandse yëifighei^ algemene ver kiezingen en economische -stabiliteit. DepresidentzeUdathetmetdevei- lighi^d.jMetcr. gesteld^j«sin^yier> gebie den, (tië^móëllijkheden'geven.Bonieo, Celebes, West-Java en Noord-Suma- tra. .De .bandieten-vijanden zullen worden vernietigd.Het .voorbereiden van de algemene verkiezingenvordert gestaag, ondanks niet geringe moei lijkheden. Indonesië is' op wég naar de economische stabiliteit, maar is' nóg ver van het doel verwijderd. Onder, het gehoor van Soekarno be vond zich de .voorzitster yan de' alge mene vergadering; mevrouw Pandit, die een bezoek brengt aan Indonesië alvorens naar Amerika terug te keren In Brussel zullen, zoals bekend, op 19 Augustus de ministers van Buiten landse Zaken van de zes deelnemende landen bijeenkomen, om de stand van zaken te bespreken. Verder heeft gisteren de woord voerder van het Amerikaanse departe ment van Buitenlandse Zaken, Suy- dam, ten stelligste ontkend, dat de Verenigde Staten uiteindelijk aan de voorstellen van de Franse regering tegemoet, zullen komen.'**' i De Verenigde Staten zijn vastbeslo ten geen enkele maatregel te steunen, die een verzwakking van het supra nationale karakter van het EDG-ver drag zou betekenen. De Franse rege ring is officieelivan dit.standpunt op de'hoogte. 'r- -'"y Het Belgische kabinet'is gisteravond in .buitengewone vergaderingbij een ge.weest om'de ongunstige reacties op ,de Fransevoorstellen te bespreken. P. itrategisch-geografische gronden i* deze uitzondering op de regel van de andere partners échter niet zo ongewoon - en ook niet zonder prece dent- in' hét- bestaande verdrag. Dit laatste ként ook op strategisch-geogra- tische grond (nl. het feit dat Duitsland frontgebied is) een discriminatie voor dit land in 'de vorm van het verbod tot vervaardiging van bepaalde wapens Oost van de Rijn. Met deze op ratio nale gronden berustende discriminatie beeft West-Duitsland wel ingestemd. In hoeverre het echter met deze nieu- we.discriminatie al heeft, zü een aannemelijke strategische-geografische grond zal", instemmen 'valt te be zien. Mochten zekere lieden in Duits land er op'gespeculeerd hébben'langs deze weg een" mógelijkheid te hébben tot het op den duur verkrijgen van een Duitse hegemonie, 'dan wordt aan deze verwachtingen door-dit amende ment debodem ingeslagen. Voor; Nederland zou het dus evenals voor Frankrijk. betekenen, dat wü de facrtoeen nationaal leger en een nationale luchtmacht blijven behouden voor de territoriale ver dediging en de mobilisabeledivisies en dat -wij. -een" zekere .hoeveelheid parate troepen en luchtstrijdkrachten leveren aan" de gezamenlijke front lijnverdediging, die dan geïntegreerd worden. Worden deze in vredestijd in West-Duitsland gelegerd dan kunnen zü, voorzover uitgaande boven de organisatie van ëen divisie, onder hoger EDG-bevel komen te staan, in wezen dus een figuur, die vrijwel overeenkomt met de commandovoering in de NATO-verhoudingen. Men is dan ook geneigd zich af te vragen welk p r a et is c h verschil- er door deze amendementen blijft bestaan ten opzichte van een herwapening van West-Duitsland in - NATO-verbarid anders, dan een scherpere controle op de Duitse strijdmacht dan op die van de andere EDG-landen, juist een punt waarop de verdere Duitse- deelneming aan de. EDG wel eens op losse schroe,- ven zou kunnen komen te staan. Daarmedezou de herwapening, van dat land, alsmede de; daardoor moge lijke „Forward strategy", die .'geheel Nederland kan veilig stellen, op -de lange baan worden geschoven» - Diplomatieke kringen in Brussel zou den geschokt zijn door de Nederlandse verklaring. V De houding van de Duitse bonds kanselier Adenauer ten opzichte van de voorgestelde wijzigingen wordt be schreven als koel zo al niet vijandig. Hij is van zijn vacantia teruggekeerd en bestudeert de situatie met zijn ad viseurs en coalitiegenoten. Een moeilijkheid voor de bétrokken staatslieden is, dat zij nu wel met klem van argumenten de voorstellen- kun nen bestrijden, maar dat zij niet zeker weten, \)f zy straks niet in dc positie zullen geraken, dat zij dezelfde voor stellen als onontkoombaar in huri par lementen moeten verdedigen. Mendès-France, die gisteren in Marly le Roi zijn papieren in orde maakte voor de Brusselse conferentie, voert thans op twee fronten eenzelfde tactiek: hij tracht het binnenland er van te doordringen, dat verwerping van zijn compromis Frankrijk zijn bondgenoten zai- kosten, terwijl hij de verdragspartners voorhoudt, dat ver werping het einde van de gehele EDG zal betekenen. In beide gevallen on derstreept hij dus de onvermijdelijk heid van de door hem gevolgde koers. Zo. hebben autoriteiten van de Franse, Hoge Commissie te Bonn laten weten, dat de Franse .Nationale-Ver gadering het verdrag niet zal bekrach tigen, zonder de voorgestelde wijzigin gen (die nog steeds geheim zijn).Naar verluidt, zal Mendès-France eerst trachten de steun van de Engelse re gering te verkrijgen. Reddingsploegen hebben de lijken van twee jonge Franse grotonderzoe kers, Mare Mareville en Christian Bo- blin, geborgen, die het afgelopen week einde bij een tocht in de grot van Arey- sur-Cure, bU Auxerre (Midden-Frank rijk); ten gevolge van een plotselinge was van een onderaardse rivier waren verdronken. Dr. en mevrouw Hans R. Teichert uit Chicago bij het schilderij JMadonna met kind", dat zy in het begin van dit jaar voor 450 dollar van een New Yorkse antiquair kochten "en dal nu een echte Leonardo da Vinei blijkt te zijn met een ivaarde tan ongeveer een millioen dollar..„ (Van een onzer verslaggevers) Tien weken minstens zal het duren,, voor .het wrak van de: „Spanker" van het Noorderhoofd te Hoek van Holland verdwenen, is. Dit is de'gunstigste-verwachting* van Rijkswaterstaat. Werken wind, en zee niet mee, dan moet deze aari de slopers gestelde termijn verlengd worden. Vandaag zijn de eigenlijke bergingswerkzaamheden mét kracht ter hand genomen, nadat gisteren het werkmateriaal aangevoerd was. Twintig man bevindt zich op en om het wrak en zij slopen met volle kracht. In totaal zal ruim 800 ton materiaal van de kop van het Noorderhoofd ver wijderd moeten worden. "G-n deze 800 ton zijn begrepen 650 ton sloopijzer, ruim 60 ton bukerkolen, ongeveer 5 ton koper en verder hout en de inven taris. .-; Het wegvoeren van dit materiaal kan jS£ _d- t 'Ehgéland lëeff zlch gisteren ultgé- sproken tegen hei feit dat Formosa, op genomen wordt In een 'geallieerd - pro ject voor een Zuidoost, Adatisch-defen- tiepact. HetForeign Office maakt tegelijker, tijd: bekend.' dat bij bet Engels-Ameri kaanse overleg verschil van mening aan de dag getreden Is over de-bedreiging van het eiland, dat de zetel is'van 'de' nationalistische regering van Tsjang Ka! Sjeï Deze dreiging komt van de zijde van communistisch China. Tsjou En-Iai heeft er Vrijdag in Fciping de nadruk op gelegd, dat de taak van het commu nistische regiem is Formosa te be vrijden. Een woordvoerder deelde aan vragen stellers mee: Het is duidelijk, dat de definitie van Zuidoost Azië en de Zuid westelijke Pacific niet Formosa omvat. Hij voegde er aan toe, dat Amerika Engeland niet gevraagd heeft zich te verbinden Formosa tegen een aanval te verdedigen. Een andere vragensteller antwoordde hij: -Er zal -overleg, met Amerika ge pleegd' worden over dé verklaring van Chinese communistische leiders inzake de bevrijding van Formosa. President Eisenhower heeft het wets ontwerp ondertekend, dat het grootste beiastingherzieningsprogramma in de geschiedenis van de Verenigde Staten inhoudt. Hij noemde dit'programma een „monumentale" herziening ten bate Van alle Amerikanen. Volgens de president zal de wet ook van gunstige invloed zijn op de Amerikaanse economische expan sie en aldus aanzienlijk bijdragen tot de kracht van het land leveren. De nieuwe' wet leidt in het eerste jaar tot belas tingverlagingen van 1.363 millien dol lar voor miUioehen individuele personen en voor bijna alle maatschappijen. La ter zullen de verminderingen nog meer belopen. Radlo-Boedapesi heeft voor het eerst melding gemaakt van het Amerikaan se aanbod om hulp te verlenen aan de slachtoffers van de recente over stromingen. Radio-Boedapest deelde levens* mee, dat het aauibod doof Hon garije was aanvaard, op twee wijzen geschieden. Indien-het vaarbaar weer is, zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van een drij vende bok, .welke grote' stukken kan wegvaren. - Kan de bok niet bij de kop van dé pier komen, dan' moet alles worden weggevoerd met de vrachtwagens, die ingeschakeld zijn voor het transport van de kleinere stukken. Deze wagens kunnen hoogstens drie ton per vracht meenemen. Bij dit alles-komt, dat bij laag water slechts drie' tot vier uur over de pier gereden kanworden. Het is dus van het grootste belang, dat de weersomstandigheden; in de komende wekéri 'uitermate gunstig zijn, waar- ióozé^ïdrii vendesvoJc^rogelmatigi'jgèr, Het afkomendemateriaal zal voor lopig op een:terrein van de Rijkswater- staat habjj de Berghaven in Hoek van Holland "opgeslagen worden," want-vol gensde wvakkenwef .kan de rederij nog aanspraak maken op het, gesloopte. Naar ir. A. K. w .Unger, hoofdinge nieur'.van de: Rijkswaterstaat, te 'Rot terdam ons mededeelde, zullen de kos ten van het bergingswerk naar schatting llé tot 2 ton bedragen. Dat het achter-" schip aan de lichttoren werd getuit; is geen -overbodige luxe gebleken, want het schip 'verplaatste zich acht meter, doch de ankers hielden het op de juiste afstand van het licht. Gezien de wrak- kenwet kon de berging niet worden op gedragen tegen behoud van het ge sloopte materiaal. Dit teas een trótse „Viking Airliner"," eert Engels lijntoestel, dat Zondag met V 32 passagiers én een bemanning 'van'f, vijf koppen aan boord na een motor-'.?" ij- storing neerstortteop het vliegveld „Blackbushe" in Hampshire (Engeland). <*-; en daarna uitbrandde. De brandweer ■-[ stond machteloos tegen de vuurzee.\i. Hei- koelbloedige optreden van de';29-.;5'.',-;i, jarige stewardess Beryl Rothwell fiee/t S het. leven gered. van. alle, inzittenden. - Een van de passagiers had haar op-1, merkzaam. gemaakt op een straalt je jij, :k olie,'dat uit een van de motoren liep. Zij tvaarsckuwde 'ónmiMellyk'^jié'êj^-f^f^ loot, die een mislukte rioodlah. A:1M ding. uitvoerde. .Rustig stondmisï"j,;:J Rothwell by de deur van het jLran- dende vliegtuig, en zei tegen de pas- jr; sagiers: ,J)eze kant uit, alstublieft.-,i r-> Kalni.bleef zij staan tot allen in-veilig-}':; heid waren. Na ajloóp verklaarde' tiiïj -.: niets anders dan haar plicht .gedaan yi jtediébbên.i::2 "-"-V- De politie' heeft Dinsdagochtend-:,in Nóord-Ierland enkele- manhen,óndéi'-':i wie' een gewapende, gearresteerd,:, dié op 'weg waren, naar Belfast;'.wa&f; Koningin Elizabethteter op'- dé ^dsfe een schip te water zoü -laten!; De; auto;S van 'de mannen, die'naarmen^aari-A neemt tot het Ierse- republikeinse- leger behoren, werd bij .Newry.niet ver van-; de grens mét. de -Ierse vrijstaat aan- - gehouden. Een man werd onmiddeliflk' gegrepéh.'-' HtjvWeek^eótórevölvor-feife'tiagKöédJést: bfl zich.- té; hebben.:; Zilriv' metgézélltii^ namen de wijk; -maar :tweekonden later Er zijn speciale voorzorgsmaatregelen genomen voor het bezoek' van 4 uur" dat'-f Koningin Elizabeth - aan BeÈastikrerigti:;; voor de tewaterlating van -een :20.000 v ton: metend'passagiersschip de „Soa- them Cross". '-Cl *v-;: 'Ui*. De nieuwe ambassadeur van; Viet-V nam- in Washington, Tran ".'Van; Tsjoeng, heeft "iegenovér de pers vér'-, klaard, dat thans met Amerika' be-? sprekingen' worden - gevoerd omtrent Amerikaanse hulp ter;versterking;' de economie van Viethaun. ÏM- WM Ih een conferentie ln het Witte Huis metpresident Eisenhower zijn de lei ders vanhet Congres Maandag over eengekomen, dat men zal trachten een nieuw wetsontwerp door het Congres aangenomen te krijgen, waarbij de com munistische partij ,als zodanig ln de Ver. Staten bulten.de wet gesteld wordt, doch het lidmaatschap niet strafbaar wordt gesteld. 1 Later op de dag heeft het Huis van Afgevaardigden met 305 tegen 2 stem men zijn goedkeuring aan hetnieuwe ontwerp gehecht' In dit ontwerp komt een duidelijke vérklaring voor, dat niets er in uitge legd kan worden als een herroepen van de wet op de binnenlandse veiligheid van 1950 .en het verwerpt een door de Senaat goedgekeurde- bepaling betreffen de zware boeten en gevangenisstraffen voor een ieder die zich bij de com munistische partij -aansloot: of uit haar naam handelde, In de preambule van de'wet, die door het Huis aangenomen werd, wordt de communistische partij „in feite een in strument van samenzwering genoemd om de regering omver te werpen". Ver klaard wordt, dat zij „een autoritaire dictatuur vertegenwoordigt binnen een republiek, voor zich zelf-de rechten en privileges eisend die andere politieke partijen toegestaan zijn, maar alle' an deren de- vrijheden' ontzeggend' gewaar borgd-bij de grondwet". Zuivelkringen zijn van mening, dat de ontroining van de natuurlijke koéienmelk met een gemiddeld' vet percentage van 3.7 een te groot over schot aan melkvet geeft voor de boter- productie.' Waar de standaardisering van de melk een door de overheid op gelegde maatregel is, terwijl diezelfde overheidgeen garantie voor de ver koop van de boter geeft, acht men het standpunt, dat, het vetpercentage van de melk op 2.5 gehandhaafd moet wor den, onjuist.' Weliswaar zou een verhoging van dit percentage een lichte prijsverho ging van de coristimptiemelk veroorza ken,.'.doch. anderzijds zou de voedings waarde van de melk worden vergroot. Hierdoor zou dan tevens het risico Van de boterfabricage geringer worden. 'Daartegenover staat dé "mening van voedingsdeskundigen, dat het vet in melkeigenlijk niet zo'n belangrijk voedingsbestanddeel is. Veeleer zijn het de eiwitten en mineralen, die melk tot een belangrijk voedingsproduct ma- kén,., Verhoging van het vetpercentage in melk lijkt deze deskundigen, mede gezien.de beschikbare en bereikbare hoeveelheid vet in: het voedselpakket, niet nodig. Bovendien wordt - veelal van over- heidszijde aangevoerd, dat de prijs van consumptiemelk onder de tegenwoor dige verhouding van lonen en prijzen niét meer. verhoogd kan worden. Ge schiedt zulks toch, dan zou vermin derd .verbruik van eiwitten en.mine- jalm van nadelige invioed op da volka- len zou: nd;metj élk en] L orodu-1' gezondheid kunnen zijn. Bovendien zoui door verminderd gebruik ,om land te aanzienlijke overschotten mélk melkproducten komen te zitten. - Een protest van vele zuivelprodu- centen tegen-het .opheffen van het zo-; genaamde „mengverbod", waardoor vermengen vanboter met margarine.' thans mogelijk is, wordt'; doorgaan».' weerlegd met de mededeling, dat het' opheffen van dit' verbod steun aan de- botermarkt betekent. Op hét ogenblik* wordt margarine,vermengd met; hoe-I veelheden roomboter, naar Engeland- uitgevoerd. v .- Op het ogenblik wordt in overheids kring overwogen om 'dé'mogelijkheid open te-stellen volle melk naast .ge standaardiseerde melk in de handel té doen brengen. Dé boeren zouden dan rechtstreeks aan consumenten;;kunnen leveren. (Dit mag thans alleen ln Zee land). Over dit voornemen maakt een groot deel van de. georganiseerde zuivel- wereld zich ernstig ongerust, omdat dan, naarveler mening, een ware chaos zou ontstaan, zulks ook met- hét oog op het zuivelfonds, een compen satiefonds, dat' dan niet meer te hanr teren-zou zijn. tt; President. Soekarno heeft gisteravond het goedkeuringsbesluit van het wets-'";^ ontwerp betreffende het opheffingsS'S protocol -getekend. Dit wetsontwerp zaL® thans spoedig ter behandeling aan het- parlement worden gezonden, i- -v,-'"(£01908$ Tijdens relletjes tussen Mohammedsti u .Nksmaiiad in de staat Hyderabad hebben gisteren 100 -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1