mm jngeiana teleurgesteld over voorstellen Men Mendès-F rance houdt vol Goereese visser kreeg in net een zeer gevaarlijke mijn ïn Hoek van Holland onschadelijk gemaakt Zal Bao Dai's troon wankel worden? Frans-Tunesisck >verleg begonnen TWAALFDE JAARGANG No. 2851» WOENSDAG 18 AUGUSTUS 1954 Weerbericht Bewaker werd neergeslagen Koffieprijs daalt De „Piet Hein" naar Nieuw-Guinea Met 600 kgspringstof Ontfer RTM-louomotief raakt en verongelukt Amerikaanse vloot zal Formosa tegen China beschermen MET A/B. ÉÉN BURGER Gewicht een ton Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Teief. 115700 (4 L> Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.301930 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 '«-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 s Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummer* 13 cent. Verschijnt dagelijks. Geldig van Woensdagavond tot Donderdagavond. KOEL WEER. Veranderlijke bewolking met kans op enkele buien. Matige tot .vrij krachtige wind tussen Zuid en Zuid west. Weinig verandering in temperatuur. C. A. KEUNTNG en Mr. K. VAN HOUTEN 4> Hoofdredacteur: Dr. 3. A. H. J. S. BRUINS SLOT DEZER 'dagen verscheen het 93-ste Jaarverslag van de Vereniging voor Christelijk Nationaal School onderwijs. Daarin is opgenomen het algemeen verslag van de eigen inspec tie over. 1953. In uat jaar nad speciaal het geschiedenisonderwijs de bijzon dere aandacht van de inspectie. We menen, dat de inspecteurs hier de spijker op de kop slaan, als ze ver melden, dat bij de behandeling van' de vaderlandse gescniedenis op de lagere school de verwaarlozing van dè laatste honderd vijftig jaar vrij veel voorkomt. „En na Napoleon was er geen geschie denis meer", schrééf eens "een leer linge! De inspectie meent, dat deze verwaarlozing een gevolg is van het ontbreken van een meer of minder vast plan. Men komt eenvoudig niet; klaar en de onderwijzer van de vol gende 1-eerkring begint weer bij -het begin. Zodoende weten de leerlingen soms meer van de Germanen ea. de gravenhuizen dan 'van de laatstéfhohy derd jaar. De geschiedenis van de schoolstrijd hangt dan' volledig in dij lucht en het eenvoudigste van do ach-ï tergrond der grote politiek .van vanï daag blijft een raadsel bij het verlaten der school. Het komt ons voor, dat men er goéd; aan zou doen, deze opmerkingen harte te nemen. We staan vlak voof; het begin van een nieuw cursusjaar.- Juist in deze tijd krijgt men tooh zeker het leerplan .van,, zijn..school eehs^in.; handen. Welnu, wie,, wat het bovehj staande betreft, hier wat te corrigeren; heeft hij doe het. Men is'dit aan het christelijk nationaal karakter van zijn.; school menen we zonder meer; verplicht. fè De 's Gra-venhaagse politie heelt het volgende signalement verstrekt van de beide gevangenen: De 24-jarige C.H.S. is 1.74 m. lang. Hij heeft grijsblauwe ogen, blond haar, een gezonde gelaatskleur en tatoueringen op beide armen. De eveneens 24-jarige J. D. is 1.83 m. lang Hij heelt donker blond haar. blauwe ogen, een gewelfd voorhoofd en een ovaal gelaat. Gistermorgen om circa kwart over elf zijn twee mannen, die zich in voorlopige hechtenis in het Huis van Bewaring aan de Casuariestraat te 's-Gravenhage bevonden uitgebroken, nadat zij de bewaker bewusteloos had den geslagen en. met diens sleutels de weg naar de vrijheid hadden- ge vonden. De 24-jarige opperman C. H, S. uit Rotterdam en de eveneens 24-jarige opperman uit 's-Gravenhage waren op het genoemde tijdstip in het magazijn van het Huis van Bewaring aanhet werk. De 56-jarige C. de B. was bij hen om voor bewaking zorg" te dragen. De mannen hebben zich plotseling op hun bewaker geworpen en hem met vuistslagen buiten gevecht gesteld. Ze stopten hem een zakdoek in de mond, namen hemde sleutels af, trokken de overalls uit en kozen met de sleutels het hazenpad. Via een poort kwamen ze op het gebombardeerde gedeelte van het Korte Voorhout, naast de Provin ciale Griffie. Daar zijn ze natuurlijk niet blijven staan. Ze hebben een goed heenkomen gezocht. De politie heeft zodra de ontsnapping was gebleken, en dat was maar kort nadat de mannen de henen hadden genomen, de opspo ring ter hand genomen. De bewaker is korte tijd bewusteloos geweest. Hel bleek dat hij een blauw oog en bloeduitstortingen in zijn ge zicht bad gekregen. Hij heeft zich in het Ooglijdersgesticht moeten laten be handelen en kot nadien zijns weegs gaan. Ten gevolge van de verkapte devaluatie van de Braziliaanse cruzeiro zijn de koffieprijzen op de wereldmarkt voor het eerst sinds maanden aanmerkelijk te ruggelopen. Op de termijnmarkt in New York liep de notering voorSeptember-levering terug van 85,24 $ct per lb. tot 83,24 $ct. Uit de marinehaven van Den Helder is gisteren Hr. Ms. torpedobootjager „Plet Hein" onder commando van kapi tein-luitenant ter zeer A. N. baron de Vos van Steenwijk, naar Nieuw-Guinea vertrokken, ter. versterking van de zee- strijdkrachten aldaar en aflossing van Hr. Ms. fregat „Van Kinsbergen". De route gaat over Cadiz, Beiroet, Port Said, Aden, Colombo en Singapore. Aan boord bevinden zich 200 manschap pen. Het verblijf in Nieuw-Guinea zal anderhalf jaar duren. De commandant hoopt op 30 September in Sorong aan te komen. Aan boord bevond zich een burger nl. dr, L. D, -Brongersma, onderdirecteur van het Rijkssmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden, die voor zes maan den naar Nieuw-Guinea gaat voor een zoölogisch onderzoek, teneinde het door hem twee jaren geleden begonnen werk, de bestudering van slangen, hagedissen, kikkers enz.voort te zetten en uit te breiden. Overmatige regenval heeft het water in de beken van Overijsel tot zulk een hoogte opgejaagd, dat overal in deze provincie overstromingen voorkomen. Grote schade werd aangericht aan de landbouw. Tussen Vriezenveen en Vroomshoop proberen de boeren, met waterlaarzen aan, iets van de aardappel oogst ie redden. Dr nieuwe Nederlandse gutden, welke omstreeks medio 1955 in omloop sal worden gebracht, is een ontwerp van prof. L. O. Wenkebach. Op de keerzijde 'r staat het Rijksusapeh mél'de koninklijke ■kroon met aan iedere xyde twee cijfers van het jaartal en daaronder dè waarde- aanduiding, te weten ter linkerzijde het waardecijfer 1 en ter rechterzijde de letter G, alsmede'het onderschrift Nederland, het muntteken (de Meren, riusstaj) en het muntmeestersteken (een vit).' Krachtens de Muntwet 1948 vertoont'dè voorzijde de beeltenis tuut 's de regerende vorstin. De gulden heelt èem.-gUdde randden.; draagt als rand- y schriftGód Z5 Met On*., D« middellijn 25 mm, de dikte ongeveer .'tljffnint en hét' gewicht'6yt jgram. - vrlET alleen in de pescnouwmgen N over het pastoraat mist men maar *1 te zeer een verwijzing naar de tohool met den Bijbel, ook in die over bet apostolaat fungeert zij dik wijls geheel al* de grote Onbekende. Men zoekt naar allerlei experiment, dat er toe zal kunnen leiden de volwassen mens weer terug te lelden tot de Kerk. Te zeer vergeet men hier met de kinderen te beginnen, al was het' alleen maar om straks, wanneer deze kinderen volwassen zijn, een ge meente i£Oor zich te hebben, die de tiil van de prediker ver- t a a t. Hoeveel Inspanning kost thans deze „vertaalarbeid" voor hen, die woorden als zonde, genade, rechtvaar- diging en heiliging, niet (meer)- ver- kaan. In dit licht gezien kin de Kerk de school met den Bijbel niet missen, wii ze op den duur niet voor «toeben en banken predSken. Voorts „waarom vergeet men van alt de. Kerk 20 dikwijls de moeizame apostolaire arbeid van de scholen met den Bijbel in onze grote steden en an dere industrie-centra? Wéét men en na noemen we maar iets van-het' prachtige werk van de Jordaanscholen uitgaande van het „Heil des Volks" In Amsterdam? Wéét men, dat hier men sen werken met „de volstrekte over- gayévan een'fel bewogen hart, gedre ven'door de drang om ln de uiterlijke romantiek en de reële nood van de binnenstad te helpen en van hun Hei land té'getuigen?" Mensen, zoals de enige weken geleden, gestorven Douwe van der Wey, waarvan zijn vrienden ichreven, dat hij hier dag en nacht op rijn post stond. - Bij dag als onderwijzer, als leider en vriend van zijn klas, *s avonds tot ia dt nacht, als Gods avonturier, die door -donkere trapgaten omhoogklom," om te troosten en te helpen, waar de nood riep. .Wéét men, dat er scholen met de Bijbel zijn, van waaruit de bui ten-kerkelijke jeugd met volle toe stemming der betrokken ouders jaar lijks op de Goede Vrijdagavond gebracht wordt in de ruimte der Kerk om daar het lijden en sterven van onze gekruisigde Heer als voor ogen geschil derd te krijgen bij het zien van het Heilig Avondmaal des Heren? .Wéét men, dat b.v. ds. Buskes posi tief voor de school met de Bijbel kiest, wede, omdat 2ij voor duizenden kin deren van ons volk het énige reëie oontact betekent met Christus, de Bubel, de psalmen en de gezangen? •'„In de Waagschaal", 11 April 1952)? .Waarom wordt ze dan telkens ver geten? OI, wat nog erger is, waarom dan telkens gesproken van haar „ge- zioten" karakter tegenover het „opene" *an de neutrale school? Waarom dan «air achtergrond gezien tegen wat men soemt „de ideologie van het gesloten verband"? Is men hier-wel voldoende ?P. de hoogte? gWe; geloven stellig, dat diepere be kendheid met dé empirische school met De 69-jarige mejuffrouw ,J. C. Kans, wonende Frans Bekkerstraat té Rot terdam, is gistermiddag bij het over steken van het Maastunnelplein tegen een locomotief van de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij gelopen. Zij kwam onder de wielen terecht en moest ernstig gewond naar het Zuiderzieken huis worden vervoerd, waar bij aan komst bleek, dat zij was overleden. Engelse, verankerde* schakelmijn betrof, afkomstig uit een gewezen mijnenveld. Dit soort mijnen heeft, door de ankers, een bepaalde, drijfdiépte. Schepen kunnen zonder bezwaar over de mijnen varen, maar visserslopen kans deze mijnen in hun netten te krijgen, Het onschadelijk maken was het werk van een ogenblik en schipper Tanis kon zijn vrouw, die ongerust geworden door het bericht van de mijnenvangst vanuit haar vacantieverblijfplaats Rotterdam naar Hoek. van Holland reisde, opgewekt begroeten. i Bet winden van deze mijn bewijst, dot de erfenissen van de wereldoorlog nog niet verdwènen zijn, ondanks. de uitge breide mijnenveegacties. Groot onheil kan ontstaan, als bij slecht wéér. mijnen, als welke gisteren gevonden - werd, los slaan van het anker en- ln de scheep vaartroute drijven. (Van een onzer verslaggevers) Schipper Cornells Tanis uit Goedereede meerde gisteravond met een opgelucht hart zijn kotter Goeree 28 „Op hoop van Zegen" in Hoek van Holland. Even tevoren bij het binnenvaren van de Nieuwe" Waterweg, hadden leden van de Marlneduikploeg. èen mijn van 1.10 meter hoogte en met 600 kg springstof, welke ln het net; achter de Goeree 88 zat, onschadelijk gemaakt. „Ik ben hlfl, dat het gevaarlijke ding nu daar aan de Berghaven ligt", zei schipper Tanis, toen hij aan wal stapte. „Het was voor ons gelukkig, dat het weer goed-was, want bij slecht weer zou een botsing mes de mijn; waaraan zeven voelhorens zitten, onvermijdelijk T W weest zijn. Schipper Tanis wordt deze week achtervolgd door pech; en j dat 'terwjjl „de tong aardig aan de prijs zit",# Maan dagmorgen verspeelde hij netten bij een •wrak, gistermorgen raakte hij het tweede net kwijt en -gistermiddag bleek het derde vast te zitten. ..Met veel moeite konden we het naar binnen halen, en tot onze schrik zagen, we plotseling een voelhoorn van een mijn boven water komen. We stopten we lagen op een mijl Z.W, ten. Z.. van boei HK 13 en via Schevéningen-radio zocht ik- contact met üv commandant van de Mijn- opruimingsdienst te Den Helder. Deze verzocht ons de mijn de Nieuwe Water weg binnen te slepen, waar. demontage zou kunnen geschieden". De Goeree 28. kon de mijn wiet alleen slepen. Er bleek-nog een anker met ketting, met een totaal gewicht van een ton, 'aan vast te zitten. Een neef van schipper Tanis, ook een Cornelis Tanis, verleende met de Goeree 11 hulp en de twee schepen zetten koers naar - Hoek van Holland. De leden van de duikploeg stelden vast dat het; hier een zeer gevaarlijke Een rug van hoge luchtdruk die Dinsdag overal in het land stralend weer bezorgde, waarbij de maximumtemperaturen op vele plaatsen tot boven de 20 graden kwamen, werd vanhet Westen uit aangetast door' een nieuwe depressie, die bij Ierland aangekomen snel in betekenis toenam en vanmorgen bij Noord Engeland was aangekomen. Het frontensysteem van de depressie passeerde gedurende de nacht ons land, wat gepaard girig met enige regen of motregen. Na het passeren ■ban het front stroomt maritiem-polaire lucht binnen waarin met veranderlijke be wolking ook enkele buien tot ontwikkeling kunnen komen. De depressie wordt gevolgd door een krachtig hogedrukgebied ten Noorden van de Azoren, dat zich in Noordoostelijke richting uitbreidt. Het opdringen van dit hogedrukgebied heeft tot 'ge volg, dat de depressie boven de Noordzee terecht komt, zodat de komende 2 dagen de aanvoert- van koele maritieme lucht zal voortduren met- vrij weel wind en ook nog enkele buién.In-d'ei temperatuurverdeling komt wei-. nig verandering Dé Tunesische minister-president, Tahar Ben Ammar, en zjjn minister van staat, Mohamed Masmoedl, zijn Dinsdag .te Parjjs besprekingen begon nen met premier Mendès-France, de minister voor' Tunesië en Marokko, Fouchet, en de Franse resident-gene raal in Tunesië, generaal Boyer de Ia Tour. Het doel van hetoverleg,' dat twee dagen zal duren, is het vaststel len van de procedure voor de opstelling van een reeks conventies, die de Franse belangen in Tunesië moeten waarbor gen. Volgens Parijse functionarissen wer den de besprekingen in een „zeer har telijke sfeer"-gevoerd. :W-anneer-de kwestie der conventies is geregeld, zal- de weg voor zelfbestuur in Tunesië zijn geëffend. Aan een: lunch; die aan de besprekin gen voorafging, overhandigde premier Mendès-Francezijn Tunesische ambt* £«zMot.i«ea gouden-vulpen. - President Eisenhower heeft op zijn gisteren gehouden persconferentie ge zegd, dat. wanneer de Chinese com munisten zullen trachten Formosa aan te vallen, zij de 7e Amerikaanse vloot op hun weg zullen vinden. De president zélde nog niet de mo gelijkheid overwogen te hebben om meer Amerikaanse strijdkrachten naar Formosa te sturen om een eventuele aanval op dit eiland af te slaan. De Amerikaanse president legde de ze verklaring af in antwoord op een vraag, wat er zou gebeuren indien de Chinese communisten een diréete aan val op het eiland zouden doen via de Straat- vaa Forme**,, .- de Bijbel, trots al haar gebreken,: ér toe leiden - zalom haar,o o kv a;n u 11 d e Kè r k, hoe langer boe-minder.te kunnen vergeten.'- Gisteren bezocht HM. de Koningin de tentoonstelling „Uit-het land van de BijbeV' welke in het Gemeente Mu seum te Den Haag wordt gehouden. HM. bekijkt enkele zeer oude kruiken uit de-zee opgehaald door vissers bij

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1