Soekarno's rede E.D.G.-OVERLEGTE BRUSSEL Wil Mendës-Fra van heel Duitsland? Indonesië handelt tegeh het handvest der Ver. Naties Oud-preniier plotsèhng De Gasperi overleden Frans voorstel onverbloemd van de hand gewezen Lijfwaclit van dé arresteerde gees sultan Betoging in Djakarta voor de overdracht van Nieuw-Guinea „Evenveel recht op Nieuw Guinea als op Canarische eilanden Geen conferentie Grote Vier Unie-collecte 1954 fflÊS&sm Ontvangst door koning Boudewijn pONDERDAG 19 AUGUSTUS 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2852 Weerbericht Casey over Formosa Ministerie van Buitenlandse Zaken: Unieke actie in^Marolcko, 'mm w Neger in Amerikaans kabinet Frans-Tunesische onderhandelingen in September a,s. T"! flï Gevaar Mr. Kortenliorst voor de radio* over kankerbestrqding Op de avond van 31 Augustus as.ï zal in het nationaal programrnaover';j de zendersHilversum Ién Hilversurr Jt- de voorzitter van. de ..TweedeElamèr,;- mr.L.. Gj Kortenhorst, spreken ;-oyei^. de taak van het Koningin -Wilhelinina-: fonds ..voor de kankerbèstrijdlngv'. ."i."5ï?)s vetgèS schie-l Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telet. 115700 (4 U Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.301930 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 •«.Gravenhage: Huygenspjein 1 Postgiro 424887 y Redactie: Tel. 111S92 Administratie: TeL 114402—115486 B.g.g. 395296 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand, f 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. pireetie: C. A. KEUNENG en Mr. K. VAX HOUTEN Geldig tot Vrijdagavond: AANHOUDEND KOEL WEER 'Half tot zwaar bewolkt met af en toe wat regen.- Overwegend matige wind tussen Zuidwest 'en Noordwest. Weinig verandering in temperatuur.- <J, HoofdredacteurDr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT s S rede, die President Soekarno ge- D houden heeft ter gelegenheid van d# Indonesische onafhankelijkheidsdag, niet bijzonder geschikt om het ver- trouwen te vergroten in de stabiliteit i yan met Indonesië gesloten overeen- komsten. De inkt van het Haagse accoord is DOg ternauwernood droog of de pre sident komt al vertellen, dat de finan- cieel-economiscba regeling, in dit ac eoord vervat, op de helling zal moeten. De president beschouwt uit het hele accoord alleen de opheffing van de Unie als van wezenlijke betekenis. De rest beschouwt hij als zaxen, die bij wn volgende stap moeten worden op geruimd. - Bij de onderhandelingen en volgens ge tekst van de overeenkomst echter vormden en vormen datgene wat voor president Soekarno begeerlijke hoofd taak en verwerpelijke bijzaken zijn, ién samenhangend geheel. Wat Is de waarde van een accoord »U één der partijen reeds bij het slui ten er van uitspreekt dat zij niet voor nemens is het compromis waarop het berust te aanvaarden en er van nu af san naar zal streven datgene waarin tij moest toegeven om een andere be geerlijke zaak te verkrijgen, op te rui men? Dat moge formeel-juridisch geoor loofd zijn, uit een oogpunt van politie ke moraliteit is dat niet aanvaardbaar. Want de politieke moraliteit brengt met zich mee, dat men voornemens Js een verdrag dat men sluit te goeder trouw overeenkomstig de duidelijk ge bleken mérites van bet verdrag uit te voeren. Als er goede betrekkingen tussen Ne derland en Indonesië zullen ontstaan, dan moeten beide partijen de verdragen, die zij met elkaar sluiten als de basis van baar betrekkingen aanvaarden. De heer Soekarno echter beschouwt die verdragen niet als basis. Hij be- aohouwt de opruiming morgen, van wat hij vandaag heeft aanvaard, als basis. Het is In dit verband helemaal vreemd, als' wij van de héei So'-amc moeten verhemen, dat Nederland een zijdig de overeenkomsten schendt, die bet eerst had ondertekend. De presi dent doelt daarbij op de kwestie Nieuw- -Gulaes. Deze stelling is niet houdbaar.! Ne derland heeft de Souvereiniteit' ovei Nieuw-Guinea niet overgedragen en ei i> van verdragssohending dan ook geen sprake. Y Maar hoe vreemd doet dit. verwijt overigens aan in de mond van een man, die zelf, vóór de ratificatie van het nu gesloten accoord, de morele grondslag daarvan reeds ondergraaft. Hoe vreemd ook !bjj een president, die er zelf de verantwoordelijkheid van droeg dat door een revolufloanaire in greep de Ronde-Tafel overeenkomsten op tal van zeer fundamentele punten werden geschonden en die de' plechtig aandoende constitutie, van de Verenig de Staten van Indonesië zonder vorm van proces om hals bracht. Indonesië poogt' nu de. kwestie van Nieuw-Guinea bij de algemene verga deringder Verenigde Naties aanhangig te maken. De president speculeert daar bij op het grote getal anti-Westerse en pas gedekolonialiseerde Staten, die daarin vertegenwoordigd zijn. Het komt ons voor, dat Nederland voor de druk, die, dientengevolge op ons zal worden uitgeoefend, niet zal mogen wijken. De regering moge daar een beleefde doch zeer besliste vorm voor vinden. Westelijke alliantie op het spel fbv.vv'*** De ambassadeur van Indiade heer B. IS'. Chakravarty is gisteren door H.M. de Koningin in nfscheidaudiën tie ontvangen in het Paleis te Am sterdam. Bij aankomst inspecteerde de ambassadeur de erewacht. Een eventuele invasie van (Formosa door communistisch' China zou zeer ernstige gevolgen hebben, aldus ver klaarde minister van Buitenlandse Za ken Richard G. Casey 'vandaag in het Australische Lagerhuis in antwoord op een vraag. Australië en de overige be trokken landen houden de toestand zorgvuldig in het oog, voegde hij eraan toe. l - Een Amerikaans atoomkanon is Woensdag - bij Rottenburg, ten Zuid- Westen van Muenchen. van een 'drie meter hoge helling gestort Het gehele transport dat 80 ton woog, sloeg twee maal over de - kop. Twee Amerikaanse militairen werden zwaar en drielicht gewond. (Van onze speciale verslaggever) IN kiei ministerie van Buitenlandse Zaken in de Wetstraat in Brussel was het gistermiddag een getimmer van belang.'De zaal, waarin heden morgen om 10.50 uur de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Paul Henri Spaak, de met grote spanning tegemoetgeziene conferentie van het „Kleine Europa" over de Europese Defensie Gemeenschapzou openen, werd met grote haast voor de delegaties van Frankrijk, West-Duitsland, Italië en de Benelux-landen in gereedheid gebracht. Voor Hotel Metropole aan de Piaee de Brouckère stonden 's middags vele Brusselaars de aankomst van de Europese staatslieden, die daar met hun medewerkers gedurende de conferentie hun intrek nemen, gade te slaan. Er waren ook communisten bij, die vooral de aankomst van de Westduitse bondskanselier, Konrad Adenauer,met een vijandig geschreeuw wilden accentueren. Maar de Brusselse politie maakte met de rode heren korte metten, zij joegen hen weg en brachten de rumoerige onruststokers op naar'het politiebureau. Konrad Adenauer was echter het toonbeeld van de rust zelve. Er waren ook Brusselaars, die meenden, dat de Franse minister-president Menöès- France hartelijk moest worden toege juicht. Blijkbaar was men er zo van overtuigd, dat de Franse „politieke to venaar-acrobaat" zjjn intrede zou nemen in hotel Métropoie. evenals alle andere Europese staatslieden, dat een Italiaanse markies, het hoofd van de sectie West- Europa van het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, met de Franse minister-president werd .verwisseld en luid werd begroet met „Vive 'Mendès- France". Ondanks de protesten. van de Italiaanse edelman, - blecfmcn'Jiera be groeten.'' De Franse ataatsman - en' de overige lede#, van ztjnibware; staf hotel Métrópóle, .maar wónen vei Mendès-France i» de Franse ambassade en de "rest in Hotel Astoria én :Palace. De Fransen geven blijfsbaarVde voor keur aan het Isolement.- eztvdever deeldheid. Deze voorkeur _ou men.'overigens kunnen doortrekken in hetpolitieke «M WMsiiï Op de tentoonstellig voor Model In- i door Prins Bemhardgeopend is genieurs, die zoals bekend gisteren toonde ZJC.U. natuurlijk veel belang stelling voor vliegtuigmodellen. -. ta. T Een woordvoerder van het minis terie van Buitenlandse Zaken te 's-Gravenhage deelt mede, dat de Ne derlandse regering kennis heeft geno men van het feit, dat Indonesië op de voorlopige agenda van de komende Algemene Vergadering der Verenig de Naties de kwestie Nederlands Nièuw-Guinea heeft, doen plaatsen. Dit ging vergezeld aldus .de woord- vroegere Italiaanse premier Alcide «t Gasperi is vandaag aan een hart- iwsktc overleden. Van: 1946 tot 1953 is de Gasperi bijna ""onderbroken premier geweest. Hij Is 73 jaar oud geworden. V .De rooms-katholicke staatsman was ten groot voorstander van Europese een- Jtid e? fle E.V.G. HU leidde Italië het neslelüke kamp binnen na een door gaand succes, bij sterke communistische JKwsitle, in de eritieke verkiezingen van W4o. - - 7 Vorig jaar werd hij weggestemd, kort Jadat zijn Christelijk democratische varty stómmen verloren- had bij de al- tanene verkiezingen van 1948. .in.het begin van dit jaar heeft de parti] ["ana. ais, leider vervangen door de 46- ;;'.anBe prof. .Amintore FanfanL ^öe'Gasperi had zich al. enkele.dagen onwel gevoeld,maar zijn dood kwam onverwacht. Overal hangen de 'vlaggen halfstok. De ex-premier is overleden in zijn zomerhuis bij Val Sugana in Noord- Italië. 1 Hij is een der oprichters geweest van de uit zes landen bestaande assemblee voor kolen en staal. In Mei 1954, enkele maanden nadat zijn regering verslagen was. werd hij gekozen tot voorzitter van deze assemblée. In alle grote Italiaanse steden is het overlijden iri speciale edities van de kranten bekend gemaakt. Te Val 'Sugana, het plaatsje waar de staatsman is gestorven, verklaarde een lid van de afmïlie, dat zijn groot ste zorg voor hij stierf de E.D.G. was. De afgelopen week heeft hij geregeld met Rome getelefoneerd om nieuws over de Franse amendementen en re acties van andere landen te weten te komen. Gisteren belde hij voor het laatste premier Scelba op. Toen hij het laat ste nieuws hoorde, was hij bitter ge stemd en zeer bezorgd. „Het is nu of nooit met de E.D.G.", zei hij, herhaalde malen door de telefoon. De Gasperi's laatste woorden waren: Gesu, Gesu, (Jezus, Jezus). Om 0248 u. blies hij de laatste adem uit. In alle hoofdsteden van de vrije we reld wordt De Gasper's dood gezien als een groo verlies voor de demo cratie, Reacties Be Nederlandse minister van «Bui tenlandse Zaken J. W. Beyen, die zich in Brussel bevindt ter bijwoning van de E;D.G.-conferentie, heeft vandaag zijn dies» leedwezen uitgesproken- met voerder ran de indiening van een toelichting, waarin reeds bij opper vlakkige lezing een aantal grove misvattingen en feitelijke onjuisthe den opvallen. De regering zal op een tijdstip en plaats, dié haar hiervoor nuttig voorkomt, op een en ander "in gaan. „Indonesië" aldus de woordvoer der .„dat zich by de indiening van het agendapunt beroept op het hand vest der Verenigde - Naties, handelt overigens geheel in tegenstelling met de grondslag van dat handvest, waarin immers de staten zich verbonden te zamen in vrede met elkander als goede, naburen te leven. Indonesië daarentegen schept wrijving en inter nationale. moeilijkheden door het thans gevolgde beleid. En dit op hetzelfde moment, dat Nederland tegemoet is gekomen 1 aan de Indonesische wens de in 3949 vrijwillig met Nederland aangegane Unie op te heffen! Kenne lijk heeft men te Djakarta een ver ouderde gedragsregelwillen volgen, volgens welke men de aandacht der bevolking op"«binnenlandse economi sche en' politieke moeilijkheden kon afleiden door conflicten tè scheppen op internationaal terrein". Vanuit het oogpunt van bevolking en de-taal, godsdienst én zeden daar van bestaat er tussen Nieuw-Guinea en Indonesië geen enkele overeen stemming. Indonesië zou wat de bevol king betreft, met evenveel of weinig recht de souvereiniteit kunnen pro clameren over New Foundland, de Canarische eilanden of Sachalin en de eis tot feitelijke verwezenlijking van die souvereiniteit vervolgens bij de VerenigdeNaties aanhangig ma ken". vlak. Maar dat zou vandaag op de Brus selse conferentie wel bljjken. De Nederlandse delegatie, onder lei ding van de minister van buitenlandse zaken mr. Beyen,heeft' rich ernstig voorbereid op deze! conferentie en weet zich in haar afwijzende opvatting ten aanzien van de Franse voorstellen ge steund door alle andere delegaties. De Belgische minister van Buiten landse Zaken, Spaak, die' de gastheer is van de zes delegaties en tevens de voorzitter van de.' conferentie zjjh rol zal verre van'gemakkelijk blijken kwam gistermiddag om yjjf uur naar Hotel Métropole om; een voorgesprek te hebben met Adenauer.; In de loop van de middag had hij; reeds eén voor bespreking. gehad mgt Mendès-jPrance. tenlandse Zaken, dej héér Holienateln, was bjj dit gesprek eveneens aanwezig. Kennelijk wend in dit onderhoud de weg gebaand voor een bespreking tussen de Franse minister-president en de West- Duitse Bondskanselier, dat gisteravond op de Franse ambassade plaats vond. Men zegt, dat Adenauer en Mendès- France over de Saarkwestie hebben ge sprokén, maar men mag aannemen, dat debeide staatslieden alle vraagstukken dé revue hebben laten passeren, die Frankrijk en Duitsland zo angstwek kend verdeeld houden. Met name de politiek van Sowjet- Rusland en de E.D.G.-vraagstukken die eer dan alle andere de zes Europese landen, die in Brussel bijeenkomen, in hun fundamenten raken. De gehele Westelijke alliantie staat in Brussel op het spel en de vraag kan worden gesteld of het niet juister zou zijn de gehele Europese problematiek, die In Brussel aan de orde is, te behan delen op een conferentie, waaraan zo al niet.alle landen van de NA.V.O, dan toch in ieder geval de Ver. Staten en Engeland deelnemen. Sinds 1951 vormt de E.D.G. immers het essentiële punt van de NA..V.O.- politiek, dus van de Westelijke verde diging. Wanneer men er in Washington en Londen op speculeert, 'dat de E.D.G.- landen in Brussel tenslotte toch .tot een voor alle partijen aanvaardbare oplos- sing komen inzake de Europese defen sie, dan berust dezespeculatie op het geloof in een wonder. De capriolen van de Franse politiek blijken binnen het- raam van de landen van Klein-Europa niet op te vangen. Mendès-France ondermijnt met de door hem ingediende protocollen niet alleen de eenwording van 'Europa en het reeds door vier landen geratificeer de E.D.G.-verdrag, maar brengt even eens de gehele Westelijke samenwer king, in gevaar. De nieuwe Franse voor stellen betekenen naar algemene opvat ting in feite verwerping van het huidige E.D.G.-verdrag en het inluiden van een jpolitiek, waarbij de verdediging van West-Europa de inzet wordt gemaakt voor een koehandel met Sowjet-Rus- land. Deze ontwikkeling gaat in haar consequenties ver uit boven de wflze, De Ver. Siaten en Grool-Britianpië hebben, zonder er doekjes om ie win den, een Frans voorstel, om spoedig een- conferentie van do ministers van Buitenlandse Zaken van de Grote Vier te houden, van de hand gewezen. Een diplomatieke woordvoerder zei gisteren, dal de Brits-Amerikaanse wei gering gegoten was in de meest onver bloemde termen, welke In velé 'jaren door :de .Westelijke.' geallieerden'aan Frankrijk gericht zijn. :De diplomatieke uitwisseling vond, 'plaats voor de twee recente Russische uitnodigingen voor. conferenties. De eerste, in September, beoogde, dat de ministers van Buitenlandse Zaken van de Grote" Vier de besprekingen zouden heropenen óver èëh" Duitse vredesrege- hng^De-tweéde-uitnodiging betrof een conferentie met de V.S. over een-vei ligheidsstelsel tussen Oost en West. Volgens de Russische suggestie zou Communistisch China uitgenodigd, wor den waarnemers te zenden. Vertegenwoordigers van de Westelijke Grote Drie werken in Londen aan een antwoord- aan Rusland. De groep is overeengekomen het Russische aanbod voor een' Veihgheidsconferentie uiet volledig van de hand te wijzen. Eerst moet echter nagegaan worden in hoe- vaardbarë regeling van de Duitse' kwestie. Ondertussen is premier Mgtfidès- France medegedeeld, dat rijn idee voor een spoedige bijeenkomst met Rusland niet in .overweging genomen kan wor den, voordat" het ED.G.-verdrag be krachtigd is. Met het antwoord aan «Moskou wordt intussen gewacht op-de «uitslag van .de Brusselse conferentie, en de .Franse. re actie daarop.- "t DE jubileumvergadering van do' „Unie Een School met den Bybel", waarin de opbrengst van de collecte in 1953 bekendgemaakt werd, lijkt nog maar net achter ons te llgfien ©tydé Unie-collecte 1954 meldt rich reed» In 1953 was 82% der IiOcale Comité'» actief en bracht meer dan 318.000 op. Voor het percentage 82 (voor enkele jaren bedroeg het slechts 35%) kan men dankbaar zijn. Toch blijft nog steeds 18% van de bestéénde comité'» in gebreke. Provincie-gewijs 1» de deèineming van de Locale Comité'» als volgt: In Friesland was 94% actief in Noord-Holland 85% in Zuid-Holland 79% In Overösel 76% in Drente 73% in Groningen 70% in Utrecht 66% in Gelderland 64% in Noord-Brabant 60% in Zeeland 56%- in Limburg 50% U. riet, we zjjn er dus nog niet. Laat men nu in dit jubileumjaar een» éllen op het appèl verschijnen. Ieder kan zo langzamerhand weten, dat het. christelijk onderwijs speciaal in de grote steden terrein verliest. De openbare" school werkt rusteloos heen naar een tijdperk'van hoogconjunctuur, dat rij voor het openbaar onderwijs reeds aangebroken-waant- Het I» dan - ook een onvergefeljjke' nalatig-!'' 1 beid, wanneer men een apparaat jvpöri!! dé propaganda, dat men plaatselijk:-' bezit (het gaat hier over 18% be- '-, stóande comité's!), niet icschakëlt.'.' V Daarom ook voor dit jaar: Alle hens aan dek! Viif: Leden van die lijfwacht van'de sul tan van (Marokko zijn Woensdag de vrijplaats van het Arabische deel van verre Rusland 'oereid.' is tot^ een aan- Fez binnengedrongen en hebben 40 Ter' gelegenheid van de negende ver- Jaardag van de proclamatie van de On afhankelijkheid van Indonesië, werd waarop West-Duitsland zal deelnemen aan de Westelijke verdediging. Het is' tehopen dat de overige staatsliêden op de Brusselse conferen tie dit punt no. 1 op de agenda plaat sen. .Zij zullen van Mendès-France in déze "allereerst „haring of kuit" moeten weten. Het feit, dat het de bedoeling van Mendès-France is om na de rati ficatie/van zjjn ED.G.-verdrag door de Franse Nationale Vergadering aan de Franse Senaat enige maanden respijt te géven voordat het verdrag'in dit college tér., goedkeuring wordt voor gelegd; betekent naar algemene opvat ting, -dat hij die periode zal gébruiken 'de hereniging van Oost- en West-Duits land' (lees de „neutralisatie" van Duits- tand) af té dwingen. Een dergelijke to tale koerswijziging in de Westelijke po litiek ten aanzien van Sowjet-Rusland en Duitsland is voor alle Westelijke landen onaanvaardbaar. In ieder geval is zij een zaak, die aan het debat over de E.D.G. op de Brusselse conferentie ten-grondslag mag worden gelegd. Een opname, van de Minister van Bui tenlandse Zaken van Nederland, Z.Ex. mr. J. Beyen in gesprek met de Luxem burgse premier Joseph Bech in de hall van hotel ,J\Ietropole" in Brussel Beide staatslieden sullen deelnemen aan de conferentie inzake de E.D.G. het overlijden van de vroegere Itali aanse premier Alcide De Gasperi. Minister Beyen zei; „Ik ben diep getroffen, want ik heb altijd een* gro te bewondering gehad voorde heer De Gasperi. Ik neb een grote per soonlijke achting voor hetgeen hij ge daan heeft in het belang van de we deropbouw van Italië en van de po gingen om te komen tot een Verenigd Europa". Het is des te tragischer, nu dit nieuws komt bij het begin van deze belangrijke conferentie: Leden van de Duitse delegatie bij de conferentie van Brussel verklaarden zich; .diep geschokt doqr -het overlijden ■van- De-Gasperh--"ri'SS Woensdagavond op het Merdekaplein te Djakarta een volksvergadering gebonden waarop burgemeester Sudiro, Soemardl van de communistische partij en ïunan Nasution van de Masjumi het woord voerden. Alle drie de sprekers legden de na druk op de Indonesische aanspraken op Nieuw-Guinea. Tenslotte werd een re-' solutie aangenomen, waarin besloten werd „samen met de regering te strjjden voor de bevrijding van West-Irian van de buitenlandse overheersing''. Soemardi van P.K.Ï. zei o.a„ dat dé Nederlanders in Indonesië „wel 8% ru- plah verdienen, iedere keer dat zij ademhalen" en dat de Nederlanders „benden onderhouden om de bevolking te terroriseren". Nasution van de Masjumi legde de na druk op de noodzakelijkheid van een sterk karakter, vóór de Indonesiërs en een gezond geestelijk leven. Na de bijeenkomst werd een optocht 'gehouden, die 2 kilometer lang was. Volgens het program zou men bij het passeren van de ambtswoning van de Nederlandse Hoge Commissaris om „te ruggave van West-Irian" roepen en bij het passeren van het paleis van Soekar no zou men leuzen betreffende de ophef fing van de unie aanheffen. .Deze pro grammapunten konden echter niet wor den uitgevoerd, wegens organisatie moeilijkheden, die werden veroorzaakt door de grote toeloop. Naar aanleiding van hun verblijf in de Belgische hoofdstad heeft ko ning Boudewijn de leiders van de buitenlandse afvaardigingen, die aan de conferentie van Brussel deelnemen, op het paleis in audiëntie ontvangen, Het waren de heren Adenauer, bonds kanselier en minister van Buitenland se Zaken van de Duitse Bondsrepu bliek, Mendès-France minister-persi- dent en minister van Buitenlandse Za ken; Bech, minister-president en mi nister van Buitenlandse Zaken van hét Groothertogdom Luxemburg en Beyen Nederlands minister van Buitenlandse Zaken. Zij zijn aan de vorst voorge steld door eerste-minister Van Acker, die vergezeld was van de minister van Buitenlandse Zaken, Spaak. Door de plotselinge dood van de Gasperi kon de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken, Piccioni, de ontvangst niet bijwonen. Hij werd vervangen door. de onderstaatssecre taris van Buitenlandse Zaken Ludo- vico. Een lid van de Italiaanse delegatie verklaarde: „Minister Piccioni is 39 jaar lang met De Gasperi bevriend- geweest en is zeer geschoktdoor het overlijden". .fc.v/v---*. Oelema's (Mohammedaanse ->we leerden) gearresteerd. In de (gesc denls van Marokko is een dergelijkej actie nog niet- voorgekomen. - 37 Van - de" gearresteerde 'Oelema's,! die in de vrijplaats vertoefd -hebben, sinds zij'een petitie ondertekenden waar-:. in de terugkeer van de verbannen sul tan Sidl Mohammed ben. Joessef - werd geëist, «zijn onmiddellijk naar het paleis van de sultan te Rabat-gebracht, aDe drie andere Oelema's, die te oud of te< riek rijn om vervoerd te worden,, zijn:; naar een ziekenhuis gebracht. De mannen, die!; de actie uitvoerden', deden dit op bevel van desultan, ïf wereldlijke en: geestelijke heerser van Marokko. De vrijplaats ligt rondom de-; Moelay leriss'moskee.- J Verscheidene leiders van deheftige I nationalistische agitatie van óe afgelo pen weken, .die rich eveneensin-Vdé.5' vrijplaats ophielden, waarheen zijige-'-;, vlucht waren toen troepen van. «:het Vreemdelingenlegioen Zondag de Arabi-, schc stad van-Fez bezetten; «wérden door de troepen van de. sultan! verjaagd:®! Buiten de vrijplaats werden de nationa- listen door de Marokkaanse politie; ;óp last van de Pasja van Fez,- gearres teerd. De troepen .van het Vreemdelingenle- gioen, die de Arabische stad van/Fez!."- bezetten,zijn teruggetrokken. De -wijk-«s plaats wordt echter nog omringd door, veiligheidstroepen. Tussen de Arabische® en de Europese wijk houden «v troépe#;!! zich in gereedheid om op te treden bij eventuele nieuwe betogingen1'ft' Van officiële Franse zijde is verklaard dat de arrestatie van de Oelema's .eenv! louter godsdienstige, achtergrondheeft:■■'a Ia Marokkaanse kringen isverklaard,.;» dat de Oelema's naar het, paleis, van dei sultan zijn gebracht omdat rij tegen de sultan- in opstand waren gekomen.- - Het Witte Huis deelt, mede, dat «een neger de kabinetsvergadering van Woensdag heeft bijgewoond. V. '.J- Dit is de eerste keer, dat een neger officieel een regeringsdepartement ."ver- J? tegenwoordigt opeenkabinetsvergade- ring. Ernest Wilkins, de onderminister van Arbeid, zal dit ministerie in afwezig- heid van minister James Mitchell vex-'X tegenwoordigen. Wilkins werd eerder dit jaarVin-'rijnf1 huidige functie benoemd. In eén communiqué van héï Franse ministerie voor Marokkaanse én Tune-r- sisehe zaken is Woensdag meegedeeld;^ dat de officiële onderhandelingen tussen Frankrijk en Tunesië in het begin! van® September te Tunis geopend zullen wor-!; den. Het communiqué werd uitgegeven na afloop van Frans-Tunesische parlemén- houdeneSPrekingen' in Parijs rijmge-' Volgens Tass hebben elf ^Russi-ï t^rfbekbmmers de ,toprivan->;de: 6.955. meter hoge Hevolutie-piek7»;in v het Panurgebergte «beklommen. - Deze piek is, na de naar Stalin en Lenin ge-" noemde toppen, de - hoogste v van-'«hetl Panurgebergte.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1