De Gasperi Mendès-France bepleit de gewijzigde van de Westelijke wereld Beslissing over loonronde in September verwacht -ff Oproep van Eisenhower tot gehed voor vrede Climax JNederland veroorzaakt de internationale moeilijkheden" F Op Wereldraad der Kerken Vier leden Concertgebouw orkest niet naar Amerika Él Vertraging zou onwaardig zijn Neutralisatie Duitsland voorkomen Ned. delegatie is optimistisch Commissaris voor de emigratie naar Zuid-Amerika SjE^.<ommlssie acht mogelijkheid op korte termijn aanwezig Djakarta reageert op verklaring Wij blijven tot onderhandelen bereid Hulpprogramma lil aanvaard Vietminh schendt bestand in Laos Eisenhower pleit: voor de E.D.G.5 VRIJDAG 20 AUGUSTUS 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2853|| Weerbericht 1 Aanslagen in Maroldto Kwestie-Cyprus voor4" de V.N. I"? Zesjarig meisje dqöjÊ tram overreden511 v Wegens lidmaatschap politieke organisatie Het 11000ste scliip in de Rotterdamse haven ut ■f sm s~~ s Herdenking Zie verder pagina 3 pr 'M IS Öök Zahédi' i:2) Wisjinski uit Frankrijk naar V.S. vertrokken §-r - Ül |a ■'l ïS|S Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telet 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.301950 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 •s-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111392 Administratie: Tel. 114402115488 B.g.g, 395288 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand,' 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. - V Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Geldig van Vrijdagavond tot Zaterdagavond. 7U| -IETS WARMER. Veranderlijke bewolking met nog enkele billen.'/ Vannacht hier en-daar mist. Zwakke tot matige wind in hoofdzaak- uit Oostelijke richtingen.' Iéts hogere mlddagtemperaturen. O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. 3. S. BRUINS SLOT HET overlijden van de Italiaanse oudminister-president Aücide de Gasperi heeft ia West-Europa alge meen ontroering gewekt En terecht. De Gasperi -was welis waar minister-president van éév der voormalige as-mogendheden, maar hij heeft zijn gehele leven lang zich als vijand van het fascisme geopenbaard. Na de oorlog heeft hij zijn land de' rijde van het Westen doen kiezen. Men kan veilig zeggen, dat het feit, dat Italië zo spoedig aanvaard en ao spoedig vertrouwd werd, een persoon lijk succes van de eerlijke en vertrou wenwekkende de Gasperi was. De Gasperi was een gelovig Rooms- Katholiek. En die dat ook in zijn poli tiek tot uitdrukking bracht. Daarenboven was hij .evenals zijn Duitse collega Adenauer gegrepen door de gedachte van een Verenigd Europa. De Gasperi begreep, dat het na-oorlogse Europa menselijkerwijs gesproken alleen dan een kans zou jcrijgeD duurzaam vrij te blijven van communistische overheersing, indien bet zich tot een federatie zou ontwik- keien. Daar heeft hij dan ook krachtig aan meegewerkt, met Adenauer en Robert Schuman. Hoereer hem dan ook het lot van de EDG ter harte ging, waarover thans te Brussel gesproken wordt, blijkt uit het laatste telefoongesprek, dat hij een dag voor zijn dood roet de huidige Ita liaanse premier Scelba voerde. „Als de EDG niet tot stand komt", "go zeide hij, „weet God alleen wat er zal gebeuren". Hij wns diep onder de indruk van de crisis waarin de Europese integratie door Frankrijk; houding en "ook door verzet in Italië zelf, was komen te verkeren. ZOALS Frankrijk Robert Schuman ter zijde héeit geschoven, zo had Italië de Gasperi ter zijde geschoven. De Gasperi vervulde geen regerings functie meer. Maay zijn gezag was zo groot, dat hij dit voorjaar met algemene stem men door de Gemeenschappelijke Ver gadering van de Europese Gemeen schap voor Kolen en Staal tot voorzit ter werd gekozen. Als zodanig bekleedde hij nog een centrale plaats in bet weric van de integratie. Ook daar zal frj moeilijk-te vervan gen zijn. De Gemeenschappelijke Ver gadering telt niet veel personen van zijn'gezag.'En de Ghristen-Bemocrati-,. scbe groep zal zeker niet licht een candidaat near voten kunnen brengen, die hem evenaart (Van onze speciale verslaggever) Meer dan 250 journalisten uit alle delen'van de wereld waren gisteren in Brussel om over het verloop van de Brusselse conferentie Inzake de E.D.G. te berichten. Een heel leger van fotogTafen en journaal-cineasten stórmden de conferentiezaal binnen en verblindden de ministers van Buiten landse Zaken van de 6 landen, die daar tegen elven hun besprekingen be gonnen. Met blitzlicht en uiteenspattende lampen brachten zij hen aan het schrikken. Na 5 minuten lang te zijn blootgesteld aan deze publiciteitswoede werd het gebouw van Buitenlandse Zaken, waar de conferentie wordt ge houden, volledig ontruimd en kwam het verbod af, dat niemand, ook de bodes van het ministerie, de conferentiezaal mocht betreden. De 6 ministers en hun belangrijkste adviseurs jkhr. Tjarda van Starkenborch Stach- houwer, permanent Nederlands vertegenwoordiger bij de Navo trad als adviseur van minister Beyen op hebben volkomen afgesloten van- de wereld en ook van de overige leden van de delegatie over de Franse wijzigingsvoorstellen kunnen spreken. Tj ET werk van de Gasperi, de-één- J~1 wording van Europa op de grond, slag ener ,in -wezen Christelijke cul tuurgemeenschap, verkeert ln eeD crisis. Onder de schaduw van de Brusselse conferentie ging hij heen. Moge het allen, die thans in deze zaken met verantwoordelijkheid zijn bekleed, gegeven worden de weg te vinden, die voert tot het doel, waaraan de Gasperi de laatste negen' jaar van] zijn léven heeft gearbeid. In de wandelgangen van het Belgische parlement, waar gratis koffie werd ge schonken en broodjes werden uitgereikt, konden journalisten de tijd passeren met het voeren van felle, vrolijke of ernstige gesprekken, ai naar gelang de landaard. Het Belgische publiek had slechts matige belangstelling voor de opening van deze voor Europa zo be langrijke conferentie. Een handjevol mensen, dat door de politie achter het Ijzeren hek van de koninklijke tuinen werd gehouden, stond in een miezerige motregen naar de aankomst van de mi nisters te kijken. Na een kort bezoek aan Koning Bou- dewijn begaven zij zich -naar de Wet straat 'Er werd niet geapplaudisseerd, maar wel veel geredeneerd bij de pers en er heerste een pessimistische stem ming over de uitkomst van deze con ferentie. Het zal niemand verwonderen, dat de experts van de verschillende de legaties, die ook buiten de conferentie zaal moesten blijven evenmin-optimis tisch gestemd waren. Na de ochtend zitting begaven do ministers 2ich naar -hun-hotel om. te beraadslagen mét-hun delegaties over de gehouden redevoerin gen en om zich voor te bereiden op de middagzitting, die tegen .4 uur begon. De ochtendzitting werd geopend door de Belgische minister van Buitenlandse zaken Paul Henri Spaak. In zijn ope ningswoord herdacht Spaak het plotse ling overlijden van de Italiaanse staats man en grote Europeaan De Gasperi. De dood van De Gasperi. die even voor de aanvang van de conferentie bekend werd, verwekte grote beroering onder alle delegaties; in het bijzonder bij de Italiaanse. Minister Attilio Piccioni was zo geschokt door de dood van zijn beste vriend, dat hij van het officiële bezoek aan Koning Boudewijri afzag en zich bij de Koning liet verontschuldigen. Zijn staatssecretaris van Buitenlandse Zaken de heer Benvenuti. ging in zijn plaats naar het koninklijke paleis. Aanstonds na de opening van de conferentie ver zocht de Franse minister-president Pier re Mendès-Erance het woord.-Hij stelde voor de - volledige tekst van de inge diende Franse protocollen vrij te ge ven voor. officiële publicatie. Nadat de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, minister Beyén, hiertegen be zwaar hadI,gemaakt op grond van de overweging, dat deze stap ongebruike lijk is in de conferenties der zes lan den en bovendien de onderhandelingen daardoor slechts zouden kunnen worden bemoeilijkt, trok Mendès-Franse zijn voorstel in. Donderdag zijn te Casablancatwee ambtenaren, gedood en vier Marokkanen gewond bij aanslagen. Een der twee ambtenaren-Js- de.-plaatsvervanger- van de Pasja „van Casablanca. Marokkaanse troepen' en- troepen van het "Vreemdelingenlegioen met pantser wagens^ hebben"- twee J plaatsen 3,'op dé weg- naar' Mëknes "omsingeld, 'terwijl de politie huiszoekingen verrichtte. Er werden enkele, arrestaties verricht. De werkzaamheden van de confe rentie van Brussel zijn Vrijdag, even na 10 uur, voortgezet onder voor zitterschap van de heer Spaak, in het particulier kabinet van deze laatste. De ministers vergaderden „en petit comité". In antwoord op de vraag of het plan-Spaak" kon worden opgevat als een „Benelux-plan", zei mr. Beyen, de Nederlandse minister van Buiten landse Zaken, dat het niet gaat om een plan doch wel om een door Spaak als voorzitter van de conferentie ge daan concreet voorstel teneinde het werk van de conferentie te bevorde ren. In de kringen van de Neder landse afvaardiging wijst men elk pessimisme af. Men is daar van oor deel, dat de conferentie in de huidige fase minstens vijftig procent kans van slagen heeft. Naar het ANP verneemt Vertrekt de commissaris voor de emigratie, mr. ir. B. W. Haveman, dezer dagen naar Zuid- Amerika voor het voeren van bespre kingen met immigratie-autoriteiten. De beer Haveman zal Brazilië. Ar gentinië en Chili bezoeken. Hij wil zich op de hoogte stellen van de omstandig heden; waaronder de enkele honderden Nederlanders, die in'de afgelopen;jaren naar Zuid-Amerika emigreerden, leven. Ook wil hij zich oriënteren omtrent dé mogelijkheden tot uitbreiding f vani'. cle emigratie van Nederlanders haar 'ent kei» Zuidamerikaanse landen. De heef Haveman zal begin .Novemberia' ons land terugkeren, s i. s T*MfV; ir. 1®&yëmahtzóu iaanïf^nkelök1 to hét 'yoorjadf eën óriënteMef'êfs'riaar Zuid-Amerika maken, doch was tóen we gens •ziekte verhinderd.. -AA;: 'Véy, TT. M. de Koningin heeft Donderdag in hét paleis Soestdijk een aantal pro minente figuren uit de internationale padvindstersicereld ontvangen. H. M. begroette het eerst de „World Chief stersgilde. Guide", lady Baden Po well. V Jjix. op de voorgrond: HJU. koningin Ju- liana, lady Olave Baden Powell en mevr. J. van Nis pen van Wely, presi dente van het Nederlandse Padvind- (Van een onzer verslaggevers) Op Vrijdag 27 Augustus a^. zal de Sociaal Economische Raad zich in besloten vergadering beraden over een advies aan de regering inzake een nieuwe loonronde. - In bet begin van Juli zijn hierover de onderhandelingen in de Stichting van de Arbeid begonnen. Er is toen besloten de Soc. Ec. Raad te verzoeken over de soc. ec. en monetaire achtergronden van een eventuele nieuwe loon ronde een rapport op te stellen. Dit rapport is op verzoek van het dagelijks bestuur van de S.E.R. samen gesteld doorde loon- en prijzencommissie en gisteren gereed gekomen. ER zit een climax in. Na de voor Nederland reeds' zeerkrenkende rede van president; Soekarno is nu een officieel stuk vanv, Indonesië aan de Verenigde .Naties, verschenen, dat vol staat van, voor Ne derland zeer grievende leugens. pm-Jj trent Nieuw-Guinea. De Nederlandse/regering heeft lis? prompt op gereageerd in ondubbelzin-; nige bewoordingen. t«V- Wy hebben inzake Nieuw-Guinea; met Indonesië hoegenaamd niets-te maken. En Indonesië niet met ons. '*'/v En Indonesië heeft, afgezien van ons,:: ook niets met Nieuw-Guinea te maken.. Daar komt'het op neer. Het is goed dat het duideiyk gé-|- zegd is. De regering is sarcastisch, "dock-lje»? leefd gebleven. V-'A Het zou wel eens kunnen zijn, ;dat* er hierna weinig plaats meer ©ver om in deze zaak diplomat lek'ét taal te gebruiken. v?' pjft Sp%m In dit rapport is een uitvoerige be schouwing gewijd aan de vraag in hoe verre het inkomen van de gemiddelde Nederlander de. laatste jaren gestegen is. En'in hoeverre het,inkomen van de gemiddelde arbeider daarbij ten achter zou zijn gèbleven. Hierbij beeft de. com missie loon en prijzen zich op het stand punt gesteld, dat in de toekomst de stij ging of)daling van de kosten van het levensonderhoud geen. goede maatstaf meer is voor het vaststellen van even tuele loonsverhogingen. De glijdende loonschaal, zoals wij die immers tot dusverre gekend hebben, had •nlrHot* resultaat; ?dat het rarbeidefsinke- men werd opgetrokken naar mate het bij vde prijzen was achter gebleven, doch De Nederlandse reactie op het voorstel van Indonesië, om de kwestie Nieuw-Guinea op de agenda van de Algemene Vergadering der Verenigde Naties te plaatsen, heeft-in Djakarta grote belangstelling getrokken. In be voegde kringen wordt deze verklaring van Nederland „zeer gezocht" ge noemd. „Al hetgeen er in wordt gezegd/is van toepassing op Nederland zelf", voegde men hieraan toe. Bedoelde kringen zeiden, dat Indonesië er steeds naar heeft gestreefd, de kwestie op vreedzame wijze op te lossen. Nederland zelf heeft de' weg afgesloten om de kwestie-Irian door middel van onderhandelingen op te lossen, waardoor Indonesië genoodzaakt was naar andere wegen te zoeken, waarbij het voorleggen ervan aan de Ver enigde Naties een der meest voor de hand liggende was. Het is niet Indonesië dat hiermede wrijving en internationale moeilijkhe den schept, doch juist Nederland, dat weigert, de kwestie met Indonesië te bespreken. De beschuldiging, dat Indonesië hier mede poogt de aandacht af te leiden van de binnenlandse moeilijkheden, noemde men een Nederlandse interpre tatie, welke in. eigen voordeel is uitge legd. Voorts betoogde men, dat Indone- siè do souvereiniteit over Nieuw-Guinea leeft afgekondigd, nadat Nederland zulks reeds had gedaan. De eenzijdige hande- «ftg'-van Nederland om West-Irian in de grondwet als Nederlands gebiedsdeel op, te nemen, strookt in het geheel niet imt het handvest der Verenigde Naties. Het is juist Nederland geweest, dat de moeilijkheden, waarvan het Indone- :fe beticht, in het leven riep. Indonesië en .blijft bereid de' kwestie met Ne- «erland te bespreken. "et Nederlandse argument, dat Indo nesië wat de bevolking betreft, evengoed desouvereiniteit over New Foundland zou kunnen .proclameren, noemde men Bet Amerikaanse Huis heeft een wets- ontwerp aangenomen en naar de Se- naat gezonden, 'dat voorziet in een be drag van 5J250.000.000 dollar voor het .globale militaire en economische hulp- Programma voor het jaar eindigend jaldden 1955. Het bedrag blijft ongeveer Li millioen dollar achter bij het door 'fcisenhower aangevraagde. Be stemming, was 188—77. ongerijmd. Dit argument is immers vcei duidelijker van toepassing op Nederland zelf. Men verklaarde tenslotte benieuwd te zijn naar de door Nederland toegezegde verklaring over de misvattingen en on juistheden in de toelichting, die Indo nesië bü het verzoek om de kwestie op de agenda der algemene vergadering te plaatsen, heeft gegeven. Men meende, dat dit slechts een poging tot intimidatie van de zijde van Nederland is. In welingelichte kringen werd ver klaard. dat het verzoek van Indonesië om de kwestie op de agenda te brengen kan worden beschouwd als een verzoek om de kwestie te bespreken als „een vraagstuk, dat nog steeds op oplossing wacht". Het Franse nieuwsagentschap meld de vandaag uit Vientiane, de hoofd stad van Laos, dat Vietminh-eenhe- den twee weken na de wapenstilstand in de Noordelijke provincie Sant Neua soldaten van het leger van Laos hadden aangevallen. Volgens het .bericht zouden een be trekkelijk groot aantal van. de solda ten alsmede verscheidene burgers zijn gewond. De regering van Laos heeft een pro test ingediend bij de gemeenschappe lijke militaire commissie, die toe zicht houdt op de wapenstilstand. MP i'SCSSW'S mm k voor iets extra's was in dit, systeem geen ruimte. Nu de welvaart in ons land de' laatste tijd gestegen is, staat men gelijk bekend —•in arbeiders kringen op het standpunt, dat ook de werknemers in gelijke mate als ande ren van de gestegen welvaart moeten profiteren. Uitgaande van de gunstige ontwikkeling van het nationale •inkomen! van de gunstige positie van de betalings balans, alsmede van de bevredigende toestand van, de werkgelegenheid, is de loon- en prijzen commissie, als wij~; juist rijn'ingelicht,, tot de' eonclusie>gekomen," datieën.nieuweiooMóndeöp/koitef.tëp;'! mijn-zekérmogelfjk 'möef worden, ge- 'acht.'- De. vergadering van de SER op 27 Augustus ais. zal uiteraard een besloten karakter, dragen, waarbij de 'discussies o.a. ook zullen lopen over de vraag, of aan de.; regering al dan niet een advies zal worden uitgebracht. Gebeurt dit wel, dan zal het de eerste maal zijn,- dat de SER ongevraagd een advies ter ken nis van de regering brengt. Of het ad vies straks voor publicatie zal worden vrijgegeven, staat nu nog niet, vast. Men mag echter aannemen, dat de Stichting van de Arbeid na 27 Augustus zich "op korte termijn zal beraden over wat haar met betrekking tot een nieuwe loonron de te'doen staat.. De onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers zul len, naar het zich laat aanzien, nog wel enkele weken vorderen, zodat pas in de loop van September definitieve beslissin gen te wachten zijn. AO"- Griekenland heeft Vrijdag een beroep:';; op de Verenigde Natiesgedaangjöisfe zijn éis tot toepassing .van het begmsél van „gelijkberechtiging en zebfoeschikf-fs king voor de bevolking van de .Britse kolonie Cyprus". Volgens het door eerste-minister;/F^-j|| pagos ondertekende verzoek zal- 'hét S geschil over Cyprus waarschijnlijk'fdè;.'- vriendschappelijke betrekkingen Jtusséii^ Griekehlaiid en Groót-Brittanriië JóthêtS' algemeen welzijn van de intematibnale-ï gemeenschapschade; .doen, - - - -c^:. Het zesjarige meisje T.L L. Kaatee.utt';.; Den Haag is 'gistermorgen '.op'A'dé Schcnkkade te 's-Gravenhage:/ondérii een motorwagen van de „blauwe "tram? gekomen en onnüddelto"k::£'gedood.SHet,ï meisje, dat cp. een step reed,, stak'sbi):-' het Charlotte de Bourbonplein-voor;, de'tram de Schenkkade'over. De'i politieverzoekt eventuele vgettn^';; gen van het ongevalzich) in -'verbidJ ding te stellen met <ie verkeerspolitie^ te 's-Gravenhage. - Premier Zahedi huüdé^te5-| teren, toen één monument ontyp huid 'werd. ter hei^enkin'g|aaS|i jj'desi^olutifiiL'rrtogenslMossad»^ een jaar geléden... •->- De "tranen liepen -de'sterke^ manlangs de wangeni 'toen/'hijp een krans- bloemenl- "neerlegde|t aan dé voet yan het mohumentij) dat -' de soldatenen de burjgersg die tijdens dé opstand vielen,x.; eert.jygrSS'- vffé j -Ihmiddéls -vderde';. .-dëïyhooM-f v stad de "herdenkingmétpaxayt# des, banketten, .straatfeesténjfjl marsmuziek en het in het bpeöyf haar'":'offeren;van dieren. ;v.;S; Duizenden, liepen" door-dé,: straten en riepen/, om de Sjah|| Vrachtauto's volgepakt, met jón-jf lui, die juichten en met vlag-'i' gen zwaaiden, redendoor ;.het^ centrum van de-stad. Nog steeds slaan grote gebieden in Twente en de Achterhoek onder water. In de Achterhoek doordat de Berkel, de Schipbeek, de Slinge en de Leerink buiten haar oevers traden als gevolg; van hevige regenval en aanvoer uit Duitsland. In Twente doordat de sloten de enorme massa' regenwater niet kon den verwerken. Deze foto geeft een beeld van een overstroomd gebied bij de Berkel. Het is erger dan aanvanke lijk werd gedacht. Vooral daar waar de oogst nog op het veld stond. Vele boeren kunnen hun aardappels en hun rogge niet meer redden, zoals u kunt lezen op pagina 5. Landbouwer Scheve bekijkt zijn aard- appels. tZe halen bet niet meer", con stateert hij 'somber* »En aan oogsten valt niet te denken. Je kunt er niet bijkomenHet land staat ronder water en de -grond is spekglad èn ongelijk Je. sou~*steeds~ voorover in het.- water vallen!* (Van een onzer verslaggevers) Het Amerikaanse ministerie yan Bui tenlandse Zaken heeft thans bekendge maakt, dat vier leden van het Concert. gebonw-Orkest geen visum zullen krij gen voor Amerika. Deze mededeling werd gedaan door de officiële woord voerder van het ministerie, Henry Suy- dam, die tegenover de pers verklaarde, dat de aanvragen voor vier visa inge trokken waren. De Ver. Staten zouden de drie musici (de hoboïsten Haakon Stotjjn en Cees v. d. Kraan en de vio list Lou Biloen) en' de orkestbode niet in het land willen toelaten, daar deze lid zijn geweest van politieke organisaties waartegen zich de McCarran Immi gration Act keert. Dr. H. Friedericy, cultureel attaché van Nederland in de V.S.,die tevens belast is met het administratieve 'ge deelte van de tournée,- heeft direct na deze officiële mededeling bekendge maakt, dat de betrokken musici reeds vervangen zijn-door musici uit andere Europese orkesten en dat de touraéë v.an het. Concertgebouw: Orkest ongewij- rigd'.doorgangAZ al.vinden.- Van de rijde van het Concertgebouw Orkest wordt echter tegengesproken dat men er reeds in geslaagd zou zijn ver vangers voor de betrokken drie musici te viriden. Een van de moeilijkheden die men bij het aanstellen van plaatsver vangers ondervindt, ligt in het feit dat het onderzoek, nodig voor het verlenen van een visum in bun geval zo veel tijd vergt, dat zij de reis naar men verwacht niet zouden kunnen meemaken. Daarbij komt dat, zoals wij ook reeds schreven, de als plaatsvervangers in aanmerking komende musici door andere orkesten voor een zo lange periode bezwaarlijk afgestaan kunnen worden. Naar wij ver wachten zal men er toe moeten beslui ten de opengevallen plaatsen in het or kest tijdens de toumèe met Amerikaan se musici te bezetten. De Russische onderminister van Bui tenlandse Zaken Wisjinski is Donder dagavond met zijn vrouw en dochter aan boord van de Queen Mary" uit Cherbourg naar, de V.S. vertrokken om de leiding van de Sowjet-delegatie bü de VN. op.zich. te nemen. President Eisenhower heeft gisteren voorgesteld dat „honderden en honder den milUoenen" mensen ln de gebcle wereld zich aaneen zullen sluiten in ge bed „in een campagne zonder einde voor dc vrede." In een rede voor de algemene verga dering van de Wereldraad van Kerken aan de Northwestern University, ver klaarde de president: ,De zaak des vre des heeft God nodig." en hij voegde er aan toe: „Ik geloof dat u, geestelijke leiders van een grote wereldorganisatie, tezamen met uw broed'ren van andere religies, de weg kunt wijzen," „Het doel zou niets minder rijn dan dat elk individueel persoon in elk land in de wereld, die gelooft in de macht van het bidden tot een hoogste macht, zich aansluit bij een machtige, gelijk tijdige, intense geloofsdaad." „Deze geloofsdaad kan de vorm aan nemen van een persoonlijk gebed door honderden en honderden millioenen, te gelijkertijd uitgesproken en vurig van devotie,wijsheid en uithoudingsvermo gen om zonder ophouden te werken voor een rechtvaardige en blijvende vrede; Irdien deze massale toewijding voor een eindeloze campagne voor de vrede con stant gesteund wordt door gebed, ben ik er zeker van, dat wonderlijke resul taten bereikt zullen worden." In de allereerste plaats zou- er steeds de herinnering zijn dat de verantwoor delijkheid voor vrede of conflicten in ze kere mate „bij ieder van ons berust. Gisteravond arriveerde in de Rotter damse haven het 11,000ste schip-van dit jaar. Het was het -2847 brt. metende m.s. sAmor" van de N.V. Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam. De „Amor" kwam van Piraeus met een lading stukgoed en heeft ligplaats genomen in de Lek-, haven. Het vorige jaar kwam het 11.000ste; sernp binnen op 13 September. Toen was het het Nederlandsepassagiers schip „Noordam", Ieder zou gesterkt worden door de'/ze kerheid van een nauwe verbondenheid! in 'geloof en''doel". r.Sy 'ff-: President Eisenhower werd welkom geheten door de aartsbisschop van'Cam- terbury, dr. Fishef,'die: voor het eerrif op de conferentievan de Wereldraad! van Kerken optrad: sinds zijn ongesteld heid, die reeds 'yoor 'de aanvang van' de conferentie begonnen was. „Geen .enkele maatregèl yóor l.'de verdediging van vrij Europa 'kanï;gé|V heel doeltreffend zijn zonder West-':-" duitse deelneming", aldus president Eisenhower in een Vrijdag gepufali-;; ceerd verslag aan het Amerikaanse Congres oveg het Amerikaanse prtfy gram voor wederzijdse beveiliging voor het op 30 Juni 1954 verlopen halfjaar.' Eisenhower zegt in hét rapport, dat de EDG de beste oplossing voor';hétfj moeilijke probleem van de Westdultsey deelneming is. In het rapport wordt gezegd, - dat het genoemde halfjaar gekenmerkt wordt door „belangrijke winstpunten en tegenslagen". Als tegenslagen worden genoemd het succes van de Vietminh in Indo- China „ondanks de wapen- en maté- riaalzendingen door de Verenigde! Staten" en het feit, dat het EDG-ver- drag nog steeds niet' in werking Töisï Wat het laatstgenoemde punt'Ibé2"' treft, waren er, aldus het rapporti» bemoedigende tekenen: de bèkrachi- tiging van het verdrag door .Nedétó land en West-Duitsland, de pnsitievéf parlementaire maatregelen in België en Luxemburg en de opdracht ''Ó.yan/A het bestuur van de Franse socialis--' tische partij aan haar, parlementslëderfl de EDG te 'steunenop - straffe rimn3?- disciplinaire maatregelen. -•,> ffm ViS; 5;Sïa

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1