Van Middelburg de victorie? Mendès-France bezocht ambassadeur der V.S. Anti-Britse demonstraties in geheel Griekenland Ëén der ontsnapten uit Haags Huis van Bewaring gepakt Minister Ccds diingt óp verkeersondaan op in Zuid-Vietnam Vietnamezen Spaak hoopt heden gereed te komen Vandaag verloving prinses Margaret? Kivestie-Cyprus voor V.N. Ontwikkeling van het verkeer na de oorlog vervult mij niet groth zorg" Weer botsingen in Beieren Bus moet Vol Mwk ;,tgr ZATERDAG 21 AUGUSTUS 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2854 Weerbericht ^.'R^r::vr,rfrvL:v--.:'; Bunche vice-secr.-gen. bij Verenigde Naties SIN ZUID-LIMBURG Koningin en Prins naar Napels vertrokken Meer zonneschijn Bevolking verbijsterd door de propaganda JÉImi Glasschade in Nootdorp door windhoos De vergadering ÏS V - 4$ Zi<t verder pagina 3 - V WÊÊ I# Loos alarmin. Londen mm mj y Wmmk 1114ïrMien-:?1^düsf|lSï een door de radm aangehaald hónfdar4-:llw tikel in het officiële' dagbted;l-S:«S£L|?i:3i^^S -MmMI Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 11J700 (4 J.) Postbus 1112 Postgiro No, 424519 Klachtendienst abonnementen 18.301930 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 v-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424887 Redactie: Tel, 311892 Administratie: Tel. 114402115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 oer maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. ,i "Verschijnt dagelijks. jpirectie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Geldig van Zaterdagavond tot Zondagavond. OOSTELIJKE -WIND. 'V/i - ,'X. v ,v L Veranderlijke bewolking met enkele verspreid «p? tredende buien. Zwakke tot matige wind tussen Oost en Noord-Oost. Weinig verandering: in temperatuur. <0 Hoofdredacteur: Dr. >T. A. 0. 3. S. BBUENS SLOT i«SS. HET orgaan van de Protestants- Christelijke Werkgemeenschap in de P.v.dJL „Doorbraak", vertelt ons ju het Aug.nummer '54 het volgende: In de Middelburgse raad stelde ons P.C.W.G.-lid, mevr. De Vlieger, voor op het Stedelijk Gymnasium het leer- rak CkristelijSoe Cultuurgeschiedenis In te stellen". B. en W. onderzochten dit voorstel «n pleegden overleg met de plaatse lijke Hervormde Baad voor Kerk en School. In een van de laatste raadsver gaderingen werd dit voorstel, nadat op voorstel van ons P.C.W.G.-lid, drs. Westerhout, de naam was veranderd In: „Kennis van de Bijbel en Cultuur geschiedenis van het Christendom", aangenomen.... met algemene stem men". Tot zover „Doorbraak". Wij kunnen ons indenken, dat de P.C.G.W. van de P.v.d-A. in Middel burg zich hierover verheugt. Wij delen deie vreugde en zijn eveneens dank baar voor dit gebaar. Al liggen hier nog veel voetangels en klemmen. En al is door dit onderwijs de school nog jeker niet in een christelijke veran derd; Want hóe ziet de Herv. Raad dié men hier heeft ingeschakeld, dit vak? Wij moeten beginnen hier zo is door de Herv. Raad voor de Zaken van Kerk en School op zijn laatste jaar-, vergadering verklaard de openbare ichool te aanvaarden zoals zij is, ln baar bestaande wettelijke kaders. Iaat ons, zo zei toen de voorzitter, met een voorbeeld duidelijk maken, wat we hier bedoelen: Op een neutrale middelbere school 'wordt van gemeentewege (géén gods dienstonderricht van uit de Kerk is 'hier dus bedoeld), het leervak bijbel kennis-en (of) cultuurgeschiedenis van het Christendom gegeven. (Het Mid delburgse geval dus, G.). De leraar aldus ging men ter jaarvergadering verder dient' ztóh hier goed bewust te-zijn van het Karakter der openbare school. Zou hier nu bil een leerling, aan wie dit vak onderwezen wordt, méér:dan bloot-culturele'belangstel ling' te'voorschijn'kOHien, dan-mag de, leraar dit dankbaar aanvaarden, maar Mj dient het karaktei'van de school tel eerbiedigen: hij zal-vérder contact met <te. bétrokken leerling dienen te lel den bültën^. de schooi en, bülteh^ zijn ..*idc-;Tot,:zóver devoorzitter. Jfande "(SKet tHé waardering en nog weer eens met alle dankbaarheid voor het Middelburgse voorstel, doet het in het licht van het bovenstaande, waarin het 'zeer beperkte" karakter van de hier te verstrekken opdracht uitkwam, toch wéluitermate pathetischaan, wan neer men in hetaangehaalde nummer van dé „Doorbraak", aan het nage slacht in overweging geeft lach niet een standbeeld voor mevr-. De Vlie ger op te richten „naast dat van de grote De Ruyter!" '-'•Van pathos gesproken! Zouden we dan éérst maar niet tens met Groen van Prinsterer begin nen, wiens standbeeld nog steeds in Nededand ontbreekt? Die niet .slechts gepleit heeft voor één uur godsdienst- öpderwhs op de openbare school, maar zjjn gehéle leven trouw gebleven is aan zijn ideaal, dat een lntègraje kerstening van de openbare school be- jdóelde? Zou de „Doorbraak" mUdohien eersti de. geschiedenis willen raadplegen alvorens dergelijk pathos te slaken? Of vaart men hier soms in de schuit vanj Dippel, die indertijd in zijn „Kerk en wereld in de crisis" verklaarde: „En het interesseert me niets, letterlijk niets, ....of „men" vroeger (dit pro bleem) lieeft opgelost...Dat is nisto- rie"? "Men zou het haast wel denken. Maar dan moet de P.C.W.G. van de P.v.d.A. bier toch_ duidelijk gemaakt worden dat in dézen de victorie niet van Middelburg begint! T. M. GILHUIS £V:-f De besprekingen van de ministers van Buitenlandse Zaken over de Franse voorstellen inzake het E.D.G.-verdrag, welke Vrijdag morgen om 10 uur waren begonnen, eindigden eerst, vannacht om half twee. De belangrijkste feiten waren ten eerste de indiening van een voorstel door de voorzitter Paul Henri Spaak, waarmee hij een poging deed om de impasse te doorbreken, en ten tweede het onver wachte bezoek van de Franse premier Mendès-France aan da Ame rikaanse ambassade in Brussel. Na afloop verklaarde Spaak, tegenover de in het parlement verzamelde journalisten, dat, nadat geconstateerd was dat de Franse voorstellen op te veel tegenstand stuitten om kans te hebben bij te kunnen dragen tot een bevredigende oplossing, een tweedte door hem voorbereide tekst aan zijn collega's werd voorgelegd. Op basis van deze nieuwe tekst zijn, aldus de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, zeer minutieuze, langdurige en niet altijd even gemakkelijke discussies gevolgd. Uit de beide tegen- overelkaar liggende documenten zal thans een nieuwe tekst opgesteld moeten worden. Vol sens het Labour-blad „Daily Herald" xou prinses Margaret xich op haar 24ste verjaardag, 21 Augustas, dus vandaag, verloven met Colin Tennant. soon van Lord Glenconner. Colin Tennant is thans de gast t'anprinses Margaret en koningin Elizabeth 'op Balmoral en prinses; Margaret is enige tijd te gast geweest bij de ouders van Tennant. AFP tekent hierbij aan, dat geruchten omtrent, een mogelijke verloving bij herhaling tegengesproken sijn door personen, die verklaren de mening van kóningin Elizabeth te vertolken. V .1.-..-v Ralph Bunche, de Amerikaanse néger, die de Nobelprijs vöó'r. dë'Vredé gewonnen heeft, is gisteren benoemd tot vice-secretaris-generaal der Ver enigde Naties. Secretaris-generaal Dag Hammarsk- jold heeft ook de'Rus Tsjernitsjef-tot „Ik kan than* not niet precies zeg gen hoe dit nieuwe protocol er zal uit zien. maar ik heb wel de indruk dat nleto onmogelijk is. Ik kan mU welis waar nog niet in absolute zin uitspre ken, maar ik hoop dat in de eerstvol gende 18 uur een oplossing gevonden zal worden. Ik verheel echter niet dat er zeer moeilijke ogenblikken waren, waarbij de discussie een zeer levendig karakter droeg. Aan beide zijden toont men dan ook nog veel reserves", zo verklaarde Spaak verder. Op een vraag van een der journalis ten, of op bepaalde punten reeds een accoord was bereikt, antwoordde Spaak bevestigend. Ais er geen accoord was geweest, zouden wij uit elkaar zijn ge gaan, zo merkte hij op. Een aantal teksten moet echter herschreven wer den en een aantal punten opnieuw be. sproken. Spaak zeide echter te hopen vandaag gereed te komen. Naar Spaak in antwoord op een vraag verder zij, het na enige, aarzeling nog verklaarde;- zijn er in het nieuwe protocol geen punten opgenomen. die opnieuw gan de...onderscheidene pari- mchten zouden moeten worden'- voorg legd: Tenslotte legde Spaak er nóg dè na druk op, dat een echec van de confe rentie een ware ramp voor Europa zou betekenen. Nadat Spaak reeds 'handig een waar kruisvuur van andere vragen'had weten - ,- luui&vuur v«u* «iiuciï v.agc deze functie bevorderd. De benoe-l te ontwijken, besloot hij zijn conferen- mingen worden 1 Januari van kracht.!tie lachend met de woorden: „Ik ga nu De Atheense politie heeft gisteren de waterslang gezet op demonstranten, die trachttenzich een weg te banen naar de Britse ambassade, nadat een massabijeenkomst was gehouden op het Plein van de Grondwet voor eenmaking van Cyprus met Griekenland. De politie sloeg met de gummistokken in op de demonstranten, die het bevel zich te verspreiden trotseerden. De politie en de demonstranten kwamen met elkaar in botsing op een blok afstands van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De meeste demonstranten, die weigerden naar huis té gaan, waren jongelui. Na ongeveer 45 minuten slaagde de politie er in de menigte te verspreiden, die daarnageen moeite meer deed de Britse, ambassade te bereiken. - -Eerder had-een menigte van 100.000 mensen aartsbischop Spyridon toege juicht, toen deze aandrong op eenma king van Cyprus met Griekenland. In geheel Griekenland werden gisteren demonstraties gehouden.' Op Cyprus zelf werd de rust ternauwernood verstoord. Volgens berichten uit'Nicosia wapperde De politic te Gelecn heeft In de af gelopen nacht 3e 24-jarlge J. D.ge arresteerd, die jl. Dinsdag tezamen met 'p. H. S.-uit het. huls van bewaring te 8-Gravenhage was ontsnapt, nadat z(j zoals men weet een bewaker' hadden neergeslagen. C. H. S. wist vannacht wederom te ontkomen. .'In de afgelopen nacht omstreeks twee uur ontdekte een rijwielpatrouille van oc politie op de Rijksweg Zuid te Geleen tWce verdachte personen, die beiden met ren pak kleren onder de arm. zich bij nadering van de politie uit de voeten vUoen maken. Aangezien de politie een en ander verdacht voor .kwam. achter- vojgden zij. het tweetal, dat zich onder bet wegvluchten van zijn buit ontdeed. De politie slaagde er in, een der beide ijhannen aan te houden. Het bleek dat net tweetal had ingebroken in een .herenconfectiezaak aan de Rijksweg en daar vier complete herencostuums had ontvreemd. 'Cpo aangehouden verdachte bleek te 3JnJ. D. uit Den Haag. Eerst gaf hij pp Duitser te zijn, maar na enige tijd viel ,"r- Een jonge inheemse vrouw in .een woonkamp bij de asbestmijn te Laagers- 'draai, nabij Pietersburg (Transvaal), heeft het leven geschonken aan een kvierling haar eerste kinderen. De ^moeder die bi) de bevalling door een .andere inheemse vrouw werd bijger (staan, was énige uren "later *al weer op toe been hij door de mand en bekende enige dagen geleden in het Huis van Bewaring te Den Haag een bewaker te hebben neer geslagen, waarna hij uit deze inrichting was ontvlucht. De andere verdachte, C. H. S. uit Rotterdam, die in zijn gezel schap was, vluchtte weg op een motor rijwiel, dat het tweetal in Hoek van Hol land gestolen had van een Luxemburgs echtpaar. Het signalement van deze mo tor luidt: merk BSA, kenteken9913, zwarte letters op een witte plaat, bene vens een nationaliteitsplaat L (Luxem burg), zwart frr/.ie, groene tank en groe ne wielen. Het tweetal hield de laatste tijd ver blijf in een hol te Sweijkhuyscn. Men vermoedt ze zich de laatste dagen aan tal van inbraken in midden en Zuid- Limburg hebben schuldig gemaakt. De politie zoekt ijverig naar de tweede ver dachte. H.M. de Koningin en Z.K.H. de Prins der Nederlanden hebben zich heden, vergezeld van de .oudste twee prinses sen, per vliegtuig naar Napels begeven. Het koninklijk gezelschap <*'za! zich 1g, Napelsinschepen aan boord van het Griekse vaartuig „Agamemnon" voor een vacantierels van twaalf dagen door de Griekse wateren en langs de Griek se eilanden. Het koninklijk gezelschap zal .op 3 September te Nederland-terug keren. op het gebouw, van een vakbond de Griekse vlag en was op de muren „Eenmaking" geschreven. Op het enorme Grondwetsplein in Athene was het stampvol mensen en acht straten die naar het plein leiden waren eveneens vol. Spyridon deed een beroep op het no bele Britse volk, waarmee wij" verbon den zijn door zo. vele historische ban den in vrede en in oorlog, om het eiland zijn vrijheid te geven. Hij vervolgde: Ik doe een beroep op de wijze, oude leider van Engeland, Sir Winston Chur chill, maar dit werd weggejoeld door de menigte die schreeuwde. Nee, nee, nee... Spyridon vervolgde daarna met de menigte te beloven, dat het licht van de vrijheid voor Cyprus naderbij komt en dat het eiland spoedig met het moe derland verenigd zal worden. Hij zei, dat het onaanvaardbaar is in de twintig ste eeuw een beschaafd volk in slaver nij te houden. Zijn rede was hartstoch telijk in het vragen om eenheid, maar gematigd in-zijn aanvallen op Engeland. Aan het einde werd, onder gejuich, een resolutie aangenomen door de me nigte. Daarin werd onder andere ook gezegd, dat het Griekse volk onwrikbaar besloten heeft 'te strijden voor de vrij heid van Cyprus. Tevens werden de Cy prioten ervan verzekerd, dat Griekenland bereid is elk offer te brengen ..het hei lige doel na te streven" van vrijheid voor Cyprus, dat een neuralgisch punt is in de Middellandse Zee. Later heeft de politie nog meegedeeld, dat 52 personen gewond werden 28 burgers er ernstig aan toe. Onder de gewonden -bevond zich de ondercommis saris van politie. De Britse gedelegeerde bij de Ver enigde Naties heeft gisteren meegedeeld, dat hij zich zal verzetten tegen het plaat sen van Cyprus op de agenda van de Algemene-Vergadering van de Ver. Na ties, zoals door Griekenland is verzocht. Gistermorgen omstreeks kwart over elf is een windhoos over Nootdorp .ge trokken. Bij de tuinder G.van Adrichem. werden vijftig zgn. - „een- ruiters" vernield. .Vanpersoonlijke ongelukken is geen melding gemaakt. weg. want u begint al te nauwkeurige details te vragen'V Tegen heug en meug waren de minis ters gistermorgen begonnen aan de puntsgewijze behandeling van het door Frankrijk Ingediende protocol. Op een bepaald moment liep men daarbij vast, zoals reeds te .verwachten was. Dat was aan het einde van dé morgenzitting, waarin os.- minister Beyen de verzuch ting had geslaakt: „Op deze manier maken w(j van. het EDG-commlssariaat eenvoudig een - bureau van .de Navo." En de Duitsebondskanselier. Adenauer zich in duidelijke -termen -, evenals de vorige dag had gekeerd tegen de dis criminatie,; die]:-: Frankrijk -met betrek king tot West-Dultsland voorstelt in 'te voeren. De impasse.- Nyasi compleet.. President Spaak diende tpim'-.half' een -even voordat de heren uiteen, gingen zijn voorstel in. Tot-wijf uur kregen de-ministers de tijd om'ditdócumerittërjbëstudéren. XSSpaate houdt: daaflnjvolkomen rekening van Frankrijk" tegen de Trarisé voorstel len en de opvattingen van Mendês-Franee over de Europese gemeenschap koesteren en kómen op minder belangrijke punten aan Frankrijk tegemoet. De inhoud van TN I U v-kv'; W ln gezelschap van de Belgische minis ter van Buitenlandse Zaken, Paul Henri Spaak (rechts), verlaat de Franse pre mier Pierre Mendès-France het station verdedigen. te Brussel, tvaar bij zou deelnemen aan de E.D.G.-conferentie. M vides-f rance wacht hier de zicare. taak, orn* zijn plan voor een gewijzigde E.D.G.te De minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen heeft hét volgende rondschrijven Inzake verkeersonderwijs gericht tot de besturen Spaaks voorstel is nog niet volledig be-1 |®r hijzondere schoten, voor gewoon lager-, voortgezet gewoon lager-, kond. Spaak baseert zich in dit documentJnitgebreltt lager- en buitengewoon lager onderwijs en van de ingevolge de op het ElXï-verdrag en niet op. de Franse voorstellen. Het supernationale. karakter van de EDG wordt daarin gehandhaafd: evenals dé gelijkgerechtigdheid van West-Duits- Iand. Wel is het zo dat bepaalde punten van het plan Spaak wanneer zij worden aanvaard, een nieuwe parlementaire be handeling noodzakelijk maken in die landen welke het BDG-verdrag reeds hebben goedgekeurd, dus ook in Neder land. Nqverheldswet gesubsidieerde 'dagscholen en tot de gemeentebesturen die' bovenbedoelde openbare scholen ln stand houden, Opnieuw hebben zich gisteravond wan ordelijkheden voorgedaan ten gevolge van de stakingen in Beieren. Er deed zich een botsing voor tus- een 409 stakers en de politie voor de fabrieken van kogellagers Kugel-Muel- ler in Neurenberg. Dit gebeurde gister middag om 1700 uur, toen de fabriek uitging. Er werden zes personen gewond en een gearresteerd. Volgens de politie'is de vechtpartij uitgebroken op het ogenblik dat de sta kers] die zich voor de fabriek verza meld hadden, de niet stakers aanvielen die uit de fabriek kwamen, Vij-en-zestig politie-agenten, waarvan sommigen ge wapend waren met gummistokken, her stelden in 65 minuten de orde. De politie deelde later nog mee, dat 40 van de stakers per autobus bij de fabriek aankwamen en aangehouden werden toen zü er uit stapten. Toen de politie een van de passagiers arresteerde en bem in een patrouille wagen zette, drongen de stakers om de wagen heen en probeerden hem te kan telen. Nadat politieversterkingen aange komen waren kreeg men de toestand onder de knie. „De wijze, waarop het wegverkeer, in het bijzonder na de oorlog, zich ont wikkelt, vervult mij met grote zorg. In het verkeer valt immers een daling van het verantwoordelijkheidsgevoel en een toenemende onevenwichtigheid, achte loosheid en gebrek aan zorgvuldigheid ten- opzichte van de naaste te consta teren. Het aantal verkeersongevallen in 1953 bedroeg .85.243. Het aantal doden 1287 en het aantal zwaargewonden 13.736 Uit de politierapporten blijkt, 'datzeer vete verkeersongevallen moeten worden toegeschreven aan: a. Onbekendheid met de verkeersre gels; b. Karakterfouten als - onvoorzichtig heid, onbeleefdheid, ongeduld, onbe heerstheid, gebrek aan discipline'en ver antwoordelijkheidsbesef. HoeweL m.i. in de eerste" plaats de ouders de plicht hebben hun kinderen op te voeden tot goede weggebruikers,: komt niettemin een belangrijk gedeelte van de verkeersopvoeding voor Tekening van het onderwijzend personeel. Naar, mijn mening kaïi en mag de school zich aan de taak, die te dézen top haar rust niet onttrekken. Ik moge u'dan ook drin gend verzoeken^ aan-hét doen geven van' verkeersonderricht op de onder uw Be stuur. staande school(scholen) de nodigs aandacht'te schenken; Het belang hier van voor de opgroeiende jeugd behoeft geen nader betoog. In" de eerste plaats zal voldoende zelfdiscipline moeten;wor- den aangekweekt.; Daarnaast verdient het onderwijs - in de verkeersregels sterk aanbeveling. Leermiddelen voor dit onderwijs zijn in de'handel in ruime mate verkrijgbaar. Het Verbond van ver enigingen voor Veilig Verkeer, Ser vetstraat te Utrecht is gaarne bereid hieromtrent van advies te dienen." ie na-oorlogse jaren is er in Universitaire kring een toene-» ~i-( mend streven geweest om teerlingen en oudleerllngen van,de Universiteit t« verenigen en vaist te houden in de Universitaire .sfeer,i,-. - Voor een 'Universiteit'al* de Vrije, die haar grondslag vindt m de Refor matorische beginselen is juist daarin een speciale attractie gelegen voor dat streven. Daarom worden er dan ook Jaarlijks de clvitas-dagen van de Vrije Uniyer- siteit gehouden, "Ditmaal van 8 -tót 11 September a.s. op „De Pietersberg" te Oosterbeèk. 1 Daar worden studenten én reünisten verwacht om zich met elkaar en; óndor deskundige voorlichting te bezinoen op het thema: 'i, „De Christen en de cultuur".'.-',.'-J Prof. Van Peürsen" leidt dat" onder-, werp -in; terwijl prof. G. J. Sizoo dan nader zal handelen over „De Ctiristen én. de wetenschap" en de héér C. RDnsdorp over ,',De Christen en de kunst". - - s Wy willen gaarne leerlingen;en 'pud-f leerlingen van de V.U. opwekken deze civltas-dagen waar trouwens "ook minder zwaarwichtige zaken ]op^hét'>f, program staan,, die éen.^weldadige af-, sluiting van de zomervacantie .kunnen vormen bij te wonen. - De ab-actis van dé Staf van de_Ci- vitasdagen -1954,., mejuffrouw Ajj -A. Vonkenberg, Appeldljk ,35 te' Gorln- chcm, heeft tot 31- Augustus aA.- de besohüdcing over de enorme' brieven*j bus van haar.,vader. Zij zag -die gaarne J; gevuld met een, grote, menigte van aanmeldingen. '- V" '->* v TT ET weer herstelt-zich thans M £1enigszinsvan de kotide;- inval '<van de "afgélapên'M, dagen. :]l^;.:rtemperatïiur "".gdat'^ ,- weer iets omhpog en er zal pok' wat meer.zonneschijn zijn;,maar- 0 de zomer blijft 'nog onbestendig.,"- De^depressie' .boven de-W oord-: f ■;Jz_ee, ,;die oorzaak -11)0* vaii :hefr '- koude 'ën'.?yëffétfiïehtigefi&éerï;. isp nu bijna, opgevuld,, maar. één-* nieuwe- ■vörmde^.l zïch i;^bovért-:: SpanjefDézeglktóring ;:,;bemeej^| ':tengzaam:inaQti-hét:;:'NooTden.en[.; aan dé: 'boor7tant:-5er van -Mielii» ■ïiöistcfóvÓria;^:tn^FYdnkiflkjpiitr|g Op de Oceaan: is de déprèssie'-t: activiteit jgering ton daarmee-; samenhang end:drongeen~rwar-^:, me luchtstroom uit de subtropenri- door tot de 'Poolstreken:A;Op:*; IJsland if was' het -gistermiddag-;- enkele- graden warmer-damlïngr' ons land. De 'laagste'(tempera-J tuur in. Europa' werd-.gistere'nl in Noord-Engeland gerneten',\: Daar kwam- het .kwik ■óp^ sonjl-'''- mige (plaatsen niet, boven;jii3£ graden. -f" -ft'. xi-i'j z.w&Wi Een anonieme telefonische waarschu wing,- dat een plat koffertje, waarin, een bom zat, neergezet was in een van de gistermiddag naar'Westminster Abbey in zijkapellen, heeft de gehele politiemacht Londen doen snellen, De politie en functionarissen van de Abbey hebben het gebouw doorzocht, maar konden er geen.spoor van vinden. Later echter werd een koffertje ge vonden in een kapel maar er zat geen bom in. „Ik denk, dat er de een of andere voetzoeker in zat. We behandelen de zaak meer als een grap en wij zün er zeker var. dat het ook niets anders-was." 9? ÈfP&J! 'dm# Sinds de daium, waarop men in Gehève een accoord bereikte over een staakt-het-vuren in Indo-Chïna, heb ben agenten van de Vietmïnh op het platteland van Zuid-Vietnam „volks stemmingen" doorgevoerd, waarin van de boeren geëist'werd, dat zij zouden kieeen tussen Bao Dai en Ho Tsji Min. Terwijl de revolutiónnaire activiteit van de Vietminh steeds - intensiever werd, traden er wijdverbreide ontbin dingsverschijnselen op ïn het 'Vietna mese leger. De regering vari Zuid- Vietnam, die.in handen is van ultra nationalistische, anti-Frans gezinde elementen, heeft tot- dusverre geen kans gezien aan dit alles een einde te maken. InSaigon, de hoofdstad van het vrije Vietnam, wordt de bevolking zowel opgezweept als verbijsterd door De eerste vliegboot, die ontworpen is om manschappen, voertuigen en zelfs tanks tfjdens amphibische oefeningen rechtstreeks aan land te zetten is de Convair R 3 Y-2, Het toestel, dat.uil- gerust is met turbine-propellormotoren kan 103 man of een evenredig gewicht aan lading dragen. De foto werd ge nomen tijdens een demonstratie-in San Diego (California.) 11 Bijna 50.000 personen hebben er de voorkeur, aan gegeven na hel bestand van 27 Juli de delta van de Rode Rivier te ontvluchten en niet onder communistisch bewind te blijven, aldus wordt van officiële Franse zijde be kendgemaakt. Intotaal hebben 49.730 militairen en burgers hun woningen verlaten en zich naar het Zuidelijke vrije Vietnam per vliegtuig en.per boot laten eva cueren, zo blijkt uit de cijfers, die door de Franse hogecommissaris zijn ge publiceerd. Het betreft hier voor het overgrote deel Vietnamezen, Tot de groep be horen omstreeks 4.063 personen die als Franse burgers worden beschouwd Vietnamezen die de Franse nationali teit hebben aangenomen, Euraziër.s en Indiërs 'uit Pondïcherry en andere Franse vestigingen in India. Tot dus ver zijn geen' Fransen, die Frankrijk als land van vestiging; hebben, met openbare middelen geëvacueerd, zo wordt voorts in de officiële medede ling gezegd'. 1 - een chaotisch kruisvuur'van própa-'-: .ganda. ...v;_.v. De - katholieke premier, NgoDin Diem, een vertrouweling van 'j keizer .5 Bao Dai, heeft zich in zijn - ambtswte ning opgesloten'én laat zich hief.-zièni'Si IK mjmmm Mevrouw de Castries, echtgenote tan .-((( brigade-generaal de Castries, lacht verheugd bij het vernemen van het be- '- richt, dat haar man binnen zeer korte - - tijd in vrijheid zal worden gesteld. Zoals i'.fhW men weet, werd da Castries na het heroïsche beleg van Dien Bien 'Pkóe$g0Ê. door 'de Vietminh krijgsgevangen 'ge- r y/S" maakt. ,Jk zou wel (willen zingen;: fmC^^^SÊ£. len en schreeuwen tegelijk; ik ben er helemaal beduusd van", verklaarde 's3.'i Communistisch China heeft gisterénMïp|"v opnieuw de „bevrijding" van: FormósavfllS^ geeist en verklaard niet te zuHén .rustén^iS. vóór dit doel bereikt is.. Ia toen fuitzen^^» ding van Radio Peking werd gezegd,. dat-'aSM' Formosa door het Chinese volk toevrü'dilpli® moet worden en dat het '*geen.:''Amëri-®#MC kaanse bezetting,beheerschap en -S nrikïnWg* geen- neutralisatie, zal duldem rHëtïChi^lS»^ nese volk is zowel wettig als ,;.moreél#.#* volkomen gerechtvaardigd...l.om;'-dé4'bè-!ïPiSfr yrijding van Taiwan (Formosa); te" langen en de veraaderhjketbenden'SvahlSlStl^

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1