E.D.G. in de vuurproef MENDES-FRANCE SPREEKT VANDAAG MET CHURCHILL Wat nut Communiqué van Brussel: E.D.G.-accoord misluktmaar belofte van samenwerking NU C.D.U.-PARLEMENTSLH) IN OOST-DUITSLAND Schimdt-Wittmack was lid van belangrijke commissies Aan boord 21 passagiers l Agamemnonvertrok uit Napels Mendès-France in Engeland Een maand na dr. John MAANDAG 23 AUGUSTUS 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2855 Weerbericht .,1 Zuidmolukse kwestie voor de V. N. Bijna 100 vorstelijke personen maken een boottocht (Van onze speciale verslaggever) ISTERMIDDAG heeft het bekendmaken van het slot communiqué der Brusselse E.D.G.-conferentie alle hoop de bodem ingeslagen, dat de Franse premier en minis ter van Buitenlandse Zaken, Mendès-France, en zijn vijf collega's in het verband van de in wording zijnde Europese De fensie Génieenschap, elkaar zouden vinden ter eindelijke voltooiing van deze gemeenschap, reeds zolang opgehouden door de Franse aarzelingen. Onverhuld werd in dit communiqué het mislukken der conferentie toegegeven, hoewel alle zes opnieuw hun overeenstem ming ter zake van de belangrijke doelstellingen van de Westerse politiek bevestigden. Belangwekkend is, dat'Mendès-France heden onmiddellijk van Brussel naar Londen zal vliegen voor persoonlijk overleg met pre mier Churchill, die aan de vooravond van de conferentie kanselier Adenauer een bemoedigende boodschap heeft doen toekomen, ter wijl minister Dulles tijdens de conferentie vroegere waarschuwin gen, ingeval van een mislukken van de E.D.G., heeft herhaald. West-Duitsland, Italië, Neder- verklaart dat de voornaamste doeleinden Zie verder pagina 3 Prinses. Ragnhild van Noorwegen schenkt het leven aan een zoon land, België en Luxemburg zijn op de Brusselse conferentie met Frankrijk dus niet tot, overeen stemming gekomen over de door dit land op essentiële punten gewenste wijzigingen van het verdrag in zake de Europese defensiegëmeenschap, ondanks het feit, dat deze vijf landen op deze conferentie zich bereid hebben verklaard een gemeenschappelijke verklaring af té leggen, waarin zij, zonder wijziging van het ^.karakter en de beginselen, van.het verdrag, zich "verbonden, 'Frank- ^rijk, nadat het Franse parlement het EJD.G.-verdrag zou hebben goedgekeurd, op belangrijke pun- ten tegemoet te komen. De Franse premier vond deze tege moetkoming onvoldoende. De Franse premier heeft de West duitse Bondskanselier Adenauer, met wie hü Zondagmiddag na de slot zitting van de conferentie een uur lang heeft geconfereerd over de Euro pese politiek en ook over het Saar- probleem, medegedeeld^ dat de op 28 Augustus voorgenomen behandeling van het E.D.G.-verdrag door de Franse Nationale Vergadering, ondanks het naar zijn mening ongunstige resultaat van de* Brusselse conferentie, door gang zal vmden. Mendès-France heeft in het midden gelaten, of hij aan de uitslag van dit parlementair debat het lot van zijn kabinet zal verbin den door de vertrouwenskwestie te «tellen. Communiqué Hertog "van Edinburgh uit Canada teruggekeerd De zee E.D.G.-landen hebben gistermiddag in een officieel com muniqué openlijk erkend, dat zij er niet in zijn geslaagd, ten aan zien van bet Europese legerverdrag tot overeenstemming te geraken, doch zij beloofden elkander tegelijkertijd plechtig te zullen blijven samenwerken aan een Westerse verdedigingsorganisatie. De struikelblokken '■ÜlL- - - Dr. Adenauer, kanselier van West-Duitsland (links), in gesprek met het lid der Nederlandse delegatie te Brussel jhr. mr. Tjarda van Starkenborch Stachouwer (rechts). In het midden de Duitse vertegenwoordiger Walter Hallstein. /vjf .-""'cl Radio Selievenmgen Beeft vanmiddag om 13.15 uur Nederlandse tijd de scheepvaart gevraagd uit te zien naar het KLM-toestel PH- DFO. Dit toestel is over tijd. De laatst opgegeven positie (12.32 uur) was 20 mijl ten Noord-Westen van Amsterdam. Er zijn 21 personen aan boord. Tegen half drie deelde de KLM-persdienst mede, dat het vermiste toestel het normale lijntoestel uit New York is, dat via Shannon naar Schiphol vloog. Het zou op de scliematijd zijn ingelopen, omdat het het vliegveld Gander voorhij is gevlogen. Mr. Beyen naar Frankrijk? Eden onderbreekt vacantie Door electrocutie overleden In Raad van, Hamburgt Scbmidt-Wittmack is in Berlyn ?'ge-'?£j boren. Hij was handelsvertegenwoordi-'Jjl ger. Sinds 1949 is hij ."lid geweest" van/ de gemeenteraad van Hamburg.- -b' E.D.G.-commissie- 'Alle vergaderingen 'van de - "belang- rijke commissie voor Europese" veilig-,-/^ heid worden achter gesloten deuren gehouden. De Westduitse commissaris? voor veiligheidsaangelegenheden, Theo-1v' dor Blank en generaal Adolf Heusïn- ger, het hoofd van het" departement van Blank, hebben in de laatste maan.-' den hoogst vertrouwelijke rapporten aan deze commissie verstrekt over ••de plannen voor de vorming van het? Europese leger en voor het organiseren? 4 van een Duitse strijdmacht van 5M.000.jV man daarin. - g Adenauer wacht af Begroeting Luxe Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18A0—19.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402115486 Bg.g. 365286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand, 675 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN r4* -1 v 'Weersverwachting, geldig tot Dinsdagavond. WESTELIJKE WIND Overwegend zwaar bewolkt met nu cn dan regen of regenbuien, vooral in de Noordelijke helft van het land. Matige tijdelijk krachtige wind tussen West en Zuid-West. Weinig verandering m temperatuur. <0 Hoofdredacteur: Dr. J. A. EL J. S. BRUINS SLOT BRUSSEL WERD FIASCO van de Europese politiek der zes landen bl(|ven. A. Het krachtig streven naar Europese samenwerking. het verdedigen van West-Europa tegen de machten die haar bedreigen. B. Het voorkomen van elke neutrali satie van Duitsland met C. de eenwording van Duitsland en zjjn deelneming in de verdediging van het Westen. D. Het zo«ken naar een politieke en economische formule voor de Westelijke Integratie er staat dus niet Europese integratie blijft Mendès-France en Frankrijk voor velen een vraagteken. A 1 l 4 l t rv~: i "TV t j* ",r Mevrouw Lorentzen, Prinses Ragn- hild van Noorwegen, heeft Maan dag het leven geschonken aan een zoon. Moeder en kind maken het goed. Ptc De Nederlandse minister van Buiten landse Zaken mr. Beyen verklaarde te genover de pers dat Mendès-France tu- dens de conferentie 2ijn persoonlijke opvatting tegenover de E.D.G. me» heeft laten blijken, doch uitsluitend gepoogd heeft de andere vijf landen tot het doen van concessies te brengen, die naar zijn oordeel het verdrag voor een zo groot mogelijk aantal Franse parlementariërs aanvaardbaar maakt. De vijf landen die samen de reeds genoemde declaratie hebben opgesteld zijn daarin tegemoet gekomen aan de behoefte van Frankrijk om zoveel mogelijk zekerheid te hebben voor de bescherming van de nationale beiaagen der zes landen, doch zij kon den niet zover gaan, dat van het boven nationale karakter van de E.D.G. niets overbluft. Adenauer. Beyen en Spaak verklaarden na afloop van de conferen tie tegenover de pers dat Mendès-France niet met lege handen naar Parijs terug keert en dat naar hun mening de vyf lanöen-declaratie -de weifelaars in het Fianse parlement eerder zou brengen in het blok der voorstanders van het ED.G.- verdrag dan in dat "der tegenstanders De declaratie geeft aen verduidelij king van de doelstellingen van het EJD.G.-verdrag.- Het verdrag komt aan de vrees van- Frankrijk voor aantasting van de nationale belangen voldoende tegemoet. In 68 gevallen moet reeds by eenstemmigheid door de raad van "mi nisters een besluit worden genomen. In andere gevallen zijn er voldoende waar- borgen geschapen." Over vijf dagen zal de wereld weten waar Frankrijk staat ten aanzien van de Europese Defensie Gemeenschap, de - Europese integratie en de Atlantische samenwerking waarvan de E.D.G. een essentieel onderdeel vormt. Ook m "Washington en Londen wordt de loop der zaak met grote spanning gevolgd. De Amerikaanse bijzondere ambassadeur bij de Kolen- en Staalgemeenschap die het probleem van de Europese eenwor ding namens zijn regering van dag tot dag volgt heelt Zaterdagmiddag in Brus sel een persoonlijke boodschap van de Amerikaanse staatssecretaris van Bui tenlandse Zaken aan de Franse premier overhandigd, waarin de Amerikaanse regering nogmaals herinnerde aan bet grote gewicht van het tot stand komen van de EJD.G. en opnieuw de waarschu- wing heeft laten horen, dat zij ingeval het E D.G.-verdrag door Frankrijk niet wordt geratificeerd een ernstige herzie ning van haar politiek ten aanzien van West-Europa zal moeten overwegen en met name haar garantieverklaring zal intrekken, waarbij de Amerikaanse re gering zich verbond de Amerikaanse troepen in Europa te handhaven, zolang de bedreiging uit het Oosten voortduurt. Een soortgelijke garantie heeft ook de Engelse regering gegeven, Ondanks het telt dat dé Franse dele gatie samen met die der andere vijf landen in het slotcommuniqué van de truaselse conferentie van Zondagmiddag De grote vragen, waarvoor Washing ton, Londen en de andere bond genoten van Brussel staan, zijn: 1. Zal Mendès-France in ieder ge val weigeren om. de E.D.G. in haar huidige vorm voor te leggen aan het Franse Parlement? Zal hij, ivat hij ook doet, de steun van de Franse partijen hebben 2. Zullen de V.S. en Groot-Brittan- nie' nu stappen doen, zoals zij gezegd hebben, om West-Dmtsland zoveel mogelijk souveremiteit te verlenen met uitzondering van het recht om zich te herbewapenen? 3. Zal Frankrijk met de V.S. en Groot-Brittannië instemmen een deel van de vrijheid aan de Duitsers terug te geven, of zat het van zijn recht van veto in zijn zone van Duitsland ge bruik maken voor wat betreft vraag stukken-betreffende de veiligheid van de republiek en haar grondwet? 4. Moeten de ministers van Buiten landse Zaken en Defensie van de 14 landen van de N.A.V.O. bijeenkomen om een manier te zoeken West-Duits- land in te schakelen bij de ver dediging van het Westen? 5. Zullen de V.S. de hulp aan Frankrijk stopzetten, indien de E.D.G. van de hand gewezen wordt? 6. Zullen er stappen tegen de Franse premier tn Frankrijk genomen wor den? Zullen de rechtse, centrum- en andere partijen, of delen daarvan, welke voor .de E.D.G. zijn, hem ten val brengen? 7. Zal Rusland van de toestand ge bruik maken' om een wig te drijven tiissen Frankrijk en zijn bondgenoten, of zal het een nieuwe poging doen een conferentie te houden over de veiligheid van Europa? S. Zullen minister Dulles en zijn Britse ambtgenoot Eden afzien van hunjplannen om de conferentie op de Philippijnen over Zuidoost-Azië bij te wonen? Premier Mendès France van Frank rijk is "omstreeks het middaguur met een speciaal vliegtuig uit Brussel op het militaire vliegveld Biggin Hill In Kent aangekomen, waar hij werd be groet door zijn Britse ambtgenoot, Sir Winston Churchill, die van zijn zomer verblijf in het nabijgelegen Chartwell naar het vliegveld was gekomen. De hertog van Edinburgh' is Maan dag, na een bezoek van drie weken aan Canada, aan boord vanhet ko ninklijk jacht „Britannia" te Aber deen aangekomen. Na - een officiële begroeting vertrok de bértog naar Balmoral, waar koningin Elizabeth zich. met Prins Charles en Prinses Anne bevindt Jösj De impasse werd ten slotte bereikt over de voornaamste Franse voorstellen, die het supra-natlonale karakter van het verdrag te zeer In de oren van de andere E.D.G.-landen aantastten. Maar om een openlijke breuk .of een ge vaarlijke politieke crisis In West-Europa te voorkomen,, bevestigden de zes landen opnieuw, In weliswaar vage termen, de voortdurende ondersteuning van de grondbeginselen van de Westerse Europese politiek. Deze omvatten: 1. Nauwe defensieve samenwerking ter defensie van Europa bij agressie. 2. Geen neutralisering van Duitsland. 3. Bijdrage tot d« hereniging van Duitsland en het scheppen van de mogelijkheid om het in staat te stellen deel te nemen aan de gezamenlijke verdediging. 4. Voortgezette, pogingen om West- Europa te integreren, zowel politiek als economisch. Uit gezaghebbende bron is verno men, dat de voornaamste punten, waar op de conferentie is gestrand, de vol gende Franse voorstellen waren: 1. Voorlopige opschorting van de uitoefening der bovennationale bevoegdheden in de E.D.G. voor een periode van acht jaar. 5. Beperking van de integratie in het Europese leger tot die Franse troepen, die in de „dekkings zone" (d.w.z. Duitsland) gele gerd zijn. 3. Het recht van Frankrijk om zich onder zekere omstandigheden uit de E.D.G. terug te trekken. De belangrijkste punten van het plan van Mendès-France waren: 1. Frankrijk moet zich uit de E.D.G. kunnen terugtrekken, als de Ver. St. of Engeland hun troepen van het vastelahd laten verdwij nen. hun politiek t.a v. de E.D.G. wijzigen of als een verenigd Duitsland niet tot de E.D.G. toe treedt. f. Elk lid Frankrijk, Italië, West- Duitsland, Nederland, Luxem burg en Belgie moet aoht jaar het recht hebben in beroep te gaan tegen elk besluit van de E D.G.-leiding, dat zijns inziens zijn nationale belangen in ge vaar zou'kunnen brengen. Frankrijk moet het recht hebben slechts die troepen in het Euro pese leger te doen opgaan, die in de „dekkingszone" gelegerd Op geen van Mendès-France Keuter. deze punten heeft toegegeven, meldt De Oostdultse radio heeft Zaterdagavond bekendgemaakt, dat een lid van deChr. Democratische Partij van bondskanselier Adenauer, de C.D.TT. in Oost-Duitsland voor zichzelf, zjjn vrouw en dochter asy! heeft gevraagd. Dit lid is Karl Franz Schmidt-Wittmack. Het verzoek is ingelvvUlgd. Het nieuws is In Bonn als een blikseminslag ingeslagen. Het komt vier weken na de sensationele desertie van dr. Otto John, het hoofd van de Westdultse veiligheidsdienst, naar Oost-Dultsland. Schmidt-Wittruack was vice-voor- zitter van de C.D.U. in Hamburg. Hij werd het vorig jaar September bij de I K. L. M. - toestel boven T de Noordzee vermist grote overwinning van Adenauer bij de Parlementsverkiezingen gekozen in istm de Bondsdag. v'-'j Franz-Josef Strauss, minister zonder fej Portefeuille in het kabinet-Aderjauer en een van de kopstukken van de C.D.U., heeft" meegedeeld dat het overlopen - -■ van de 40-jarige Schmidt-Wittmack ongetwijfeld verband 'hield met' de .AM affaire-John. Minister Strauss zei, dat Schmidt-' Wittmack de laatste week in Bonn ge weest was, vermoedelijk met vacantie.? ""'5 Verscheidene dagen geleden had-u hij aan een andere afgevaardigde van? de" C.D.U. meegedeeld, dat bij van -planvJsf was naar Berlijn te gaan. Sindsdienjis - niets meer van hem gehoord. U! m.*M De PH-DFO is een Douglas DC-6B, de „Willem Bontekoe". Het Is een van de zeven toestellen uit .de serie, die naar ontdekkingsreizigers zijn genoemd. Het toestel heeft, afhankelijk n de cabine-indeling, accommodatie voor 34 tot 73 passagiers. fwA. -ïV" Op Schiphol stond vanmiddag om twee nur de volledige reddingsploeg aangetreden. Kort na twee uur is de reddingboot „Neeltje Jacoba" van Umuiden uitge varen, de Noordzee op, om te speuren naar een eventueel wrak. De Marinevoorlichtingsdienst heeft meegedeeld, dat een Harpoon-toestel van de Marineluchtvaartdienst sinds half één in de lucht is om een onder zoek m te stellen. In verband met het Indonesische verzoek het Nederlands-Indonesische geschil over Nieuw-Guinéa op de sup plementaire. agenda, van, de. Algemene Vergadering van dé Verenigde Naties te plaatsen, hebben thans ir.> Alvarez Manusama en dr J. P. Nikjjuluw, na mens de Zuidmolukse-regering, zich telegrafisch tot de secretaris-generaal van de Verenigde Naties gewend, met het verzoek eveneens het Zuid-Moluks Indonesische conflict „in het raam van de plaats gehad hebbende rechtsont wikkeling in Indonesië en de slechter wordende toestand in dat land" in dis cussie te* nemen. Volgens nog niet bevestigde geruch ten zou de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken J. W. Beyen mor genochtend met vacantie naar Bagnole de L'Ome gaan, waar president Coty van Frankrjjk op zjjn landgoed ver blijft De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Eden, onderbreekt zijn vacantie in Oostenrijk, om Maandag samen met premier Churchill en pre mier Mendès-France in Londen bespre kingen te voeren. In een perceel aan de .Generaal Vetterstraat te Amsterdam is de 52- jarige H, A. Roelofsen, die met een geïmproviseerd looplampje in een vochtige kelder werkzaamheden ver richtte, vermoedelijk doordat hij de koperen fitting heeft aangeraakt, doof electrocutie overleden. Hy werd door de G.G. en G.D. naar het Wühelmina- gasthuis gebracht waar de doqd ge constateerd werd. De gehele Westduitse politie is» tn 0 actie gekomen om verdere' bijzonder-?/j heden te vernemen over Schmidt-jWitt-AK mack en de achtergrond voor zijnover-='/-s lopen naar de Communisten. Er bestaat geen,twijfel aan, dat"?door; het^-'overJopmnj^ïjSpmrddt-Wiltihgta een nieuwe politieke crisis zal ontstaat Kanselier Adenauer .had juist>i.yobr.%§»> morgen, een bijzondere-vergadering,Kff® van de leiders van zjjn' party, 'bijcen-.iL geroepen.ter bespreking 'van'j.deKver-^Ji dwyning van dr. John. ...Functionaris- sen van de C.D.U. zeiden, dat?dit" een" gevolg was van de eisen, van .vooraan-?1 staande leden van de partij om "ophèl- dering te verkrijgen over dit verdwy-, nen. Tijdens de tweede wereldoorlog/deed. Schmidt-Wittmack dienst in- het f Duit-?, se leger. Hy begon als soldaat en klom? op tot eerste luitenant. Hy was lid van's1 de parlementaire commissie voor de/ EJ3.G, van de commissie voor al-Duitse 'M, aangelegenheden en van de Evange-'jp lische werkgemeenschap inde CJD.U. -j Blank en Heusinger hebben de com- 1 missie ook mededeling gedaan van -de. hoogst geheime plannen' voor hetor-: gamseren van een centrale inlichtih.- *t," gendienst voor het Europese leger. j-:? Zeer zeker is Schmidt-Wittmack, "A die, naar gezegd wordt, nooit een ver-t gadermg overgeslagen heeft, volledig op de hoogte van de meest vertrou welijke plannen voor het Europese leger en de "Westduitse herhewape-1 ning. J Door middel van de commissie voor al-Duitse zaken is •Schmidt-Wittmack op de hoogte van de plannen .van de""'^ Westduitse regering m zake Oost-.. .1 Duitsland en van haar plannen betref- fende de uiteindelijke hereniging van."" Duitsland. Ook de vergaderingen van deze commissie zijn nooit toegankelijk voor buitenstaanders, st- een hevestieine out- l'oerdat zij aan boord gingen van de „Agamemnone" liet Griekse schip waarmee zij een loclit langs de Griek se eilanden zullen maken ah gasten van de Griekse koning en koningin bezochten HM. de Koningin en Z.K.TI. prins Bernhard eerst' nog de overblijfselen tan Pompei bij Napels. De prins maakte de tocht door de ruïnes op de traditionele wijze: per draagstoel. Het Koninklijk Paar hier temidden tan de ruïnes van het oude cultuurcentrum Pompei, Byna honderd personen van vorstelij- ken bloede zyn, onder bescherming van drie Griekse detectives, aan boord van hét luxueuze jacht „Agamemnon" aan een pleziervaart langs de Griekse eilan den begonnen. De koning en koningin van Griekenland, die de reis hebben ge organiseerd, zjjn gastheer en gastvrouw. De eerste pleisterplaats is het eiland Korfoe. De vorstelijke gasten stonden langs de reling te wulven toen het schip wegvoer. De stormachtige zee. een kleine seheepsbotsing en overyvenge politie hadden het vertrek aanvankelijk in de war gestuurd. Het begon toen koning Paul van Griekenland arriveerde te laat en in verwarring. De Griekse tor- pedobootjager „Navannon", die hem ver voerde, botste tegen een Amerikaans marineschip. De schade was gering, doch de verlegenheid was groot. Daar kwam nog by. dat de „Agamemnon" twee uur te laat uit Marseille aankwam om de gasten aan boord te nemen. De ver traging was te wyten aan de zware zeeën. Dennis Typapldos, de Griekse consul tn Napels, zei tegen een verslaggever van A-P,, dat het voornaamste doel van de tocht was, dat de koninklijke families elkaar 'beter leren kennen, „Wij hopen aan het einde van de tocht enige verlo vingen bekend te kunnen maken aldus de consul. Aan boord werden de gasten door ko ning Paul begroet. Met opgerolde hemds mouwen stond hy hen op te wachten. Koningin Juliana, prins Bernhard en de prinsessen Beatrix en Irene arriveerden aan boord van een motorbarkas van de Amerikaanse marine. Als laatste gasten gingen koning Leopold van Belgie en zyn echtgenote, prinses de Réthy. aan boord. HJVI. koningin Juliana, Z.K.H. prins Bernhard en de prinsessen Irene en Bea trix. die Zaterdag per vliegtuig, dat door de Prins zeil bestuurd werd, in Napels aankwamen, logeerden bij de Amerikaan se admiraal W. M. Felchteler. Voordat zjj zich inscheepten aan boord van de „Agamemnon", maakte het koninklijk ge zin een uitstapje naar het eiland Capri, De .Agamemnon", die pas vorig jaar afgebouwd werd. heeft 150 luxe hutten met accommodatie voor 405 personen. Er is op het dek een Mauw betegeld open luchtzwembad,, terwijl zich aan boord ook eei\ filmtheater bevindt. Het schip biedt normaliter een zo grote luxe. dat men het niet nodig heeft geacht voor deze speciale tocht veranderingen aan.te brengen. Alfe leden van het gezelschap zullen hun hutten op hetzelfde dek hebben. Op de „Cruise", die twaalf dagen zal duren, zal de „Agamemnon" de havens van de volgende eilanden aandoen: Kor foe, Katakoloa, Heraklion, Kreta, Rho- dos, Santorin, Delos Mykonos. kaap Sou- nlon, om vervolgens naar Athene te va ren, waar het gezelschap gast zal zyn van koning Paul «n koningin Frederika. Er moet eerst" een bevestiging ont vangen zyn van de vlucht, van Schmidt-Wittmack naar Oost-Duits- land, alvorens Adenauer of zyn mede werkers daarop commentaar' willen geven. i -F; De onrust is het grootst onder t de militaire adviseurs van Adenauer. MrVi t

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1