Oorzaak no onbekend Bergingswerk bij storm en regen DROEVE DAG VOOR REDDERS UIT IJMUIDEN Adenauer voert TWAALFDE JAARGANG No. 2856 iplNSDAG 24 AUGUSTUS 1954 Weerbericht Nederlands echtpaar onder passagiers «Situatie EDG zeer ernstig" zegt Washington Snel trein Hamburg-Bazel verongelukt "Aardbeving in", Nevada- .";V\ NA BRUSSEL VerlaatHolland-Amerika-Lijn Hoboken Geldig tot Woensdagavond: PLAATSELIJK BUIEN. Veranderlijke bewolking met plaatselijk enkele buien en vannacht .-hier en, daar mist.-Zwakke tot matige wind in hoofdzaak - tussen Noordoost en- Zuidoost. Morgen overdag dezelfde of iets hogere temperaturen. n*tte*-dom: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 <4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 10.3019150 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 wfiMvenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 VOW Redactie: Tel. 111892 Administratie: TeL 114403—115486 B.g.g. 395283 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 abonnementsprijs. 52 cent per week, 2.26 per maand, "g,7S per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. jjftsctiei O. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Hoofdredacteur: Dr. J.A. H. J. S. BKÜINS SLOT veron OP 30 Juli jl. schreef „Het Vrije Volk": „En Attlee cs, gaan niet naar Peking als bewonderaars van het daar geves tigde regiem, maar als vertegenwoor digers van een beweging, die brute ge welddaden verfoeit, Niet altijd is" het de beste tactiek, een sterke tegenstan der te isoleren". Op 18 Augustus zeide Attlee, tijdens zijn verblijf in China in een toespraak het volgende: „Wij kwamen naar China om u beter te leren kennen en het begrip tussen het Britse en het Chinese volk te ver groten. Wü sympathiseerden met het Chinese volk in zijn lange strijd tegen het Japanse imperialisme en tegen de krachten van de reactie in China en wensen al het goede aan het nieuwe China". En Bevandie tot Attlee c-s. be hoort zeide: „Onze aanwezigheid is op zichzelf reeds voldoende om blijk te geven van onze steun voor de Chi nese volksrevolutie". Het komt ons voor, dat de uitspraak van„Het Vrije Volk" op grond van deze passages niet houdbaar is. Sympathie, goede wensen] en steun, mogen dan wellicht nog geen bewon dering zijn, se benaderen die aardig en. uit de woorden van Attlee c.s. viel allerminst op te maken, dat zij spra ken als .vertegenwoordigers van een beweging, die brute gewelddaden ver foeit. "Tc''/ (Van onze Haagse redacteur) Op het KLM-hoofdkantoor in Den Haag heerste grote verslagenheid. De president-directeur van de KLM, ge- aeraal L A, Aler, die In het buiten land is, werd telegrafisch op de hoog te gebracht van het gebeurde met de Bontekoe. Uiteraard konden KLM-deskundi- gen gisteravond slechts gissen naar de oorzaak van het verongelukken van de Willem Bontekoe Men achtte het zelfs' zeer twijfelachtig of de oorzaak wel ooit vastgesteld zal kunnen wor- ien. Te middernacht is bij Üelzen. ten Noorden van: Hannover,, .de sneltrein Hamburg—Bazel op een? rangeerlocomo- - tief gelopen; De bestuurder van de snel- v trein 'en een Griekse passagier zijn onrv.r het leven gekomen. zijn: -17gewon-;,-, den. Vier wagens van de sneltrein ontr r: spoorden, In het Westen van del'Amerikaanse;, staat Nevadaheeft - zjch: de afgelopen nachfeen' aardbeving/voorgedaan^- die-l ernstige, schade, aan'-gebouwen.: heeft^ veroorzaakt. In San Prancisco 'ën/iiüj Sacramënto (Califomië) werden schök-?: keri'gevoel: De namen van de bü het ver gaan van de „Willem Bontekoe" omgekomen leden van de be manning zijn: Gezagvoerder: Charles Chris tian Harman. Geboren 14 Jan. 1918 in Edmonton (Canada). Hij was gehuwd, doch had geen kinderen,. Gezagvoerder Har man was in KLM-dienst sinds 1947. Zyri vooropleiding genoot hij bij de-Royal Air Force. Tweede vlieger: Ahtonlos Jo hannes de Wolf.Vgeboren te Delft 1910, wag gehuwd. Het echtpaar heeft/2 kinderen.Vlie ger De Wolf was in KLM-dienst sinds 1849. .Zijn vrang. inmili taire dienst- wasi kapltein-vlie- ger-waarnemër'i./ofj ?;fdeZ Kori. Luchtmacht.-:.i:"; i'.üï'i Derde vlieger: - Rudolf Mano TofieldMpy^s;*»gehfhjST/-in;:Er-, melo 1928. HÜ was gehuwd ën had I kind. Vlieger Meyers had een militaire opleiding bij de Kon. Luchtmacht en was in KLM-dienst sinds 1954. Telegrafist: Anton Florus van Aggelen; geboren te Amsterdam 1920, was gehuwd en had 2 kin deren. Hij kwam reeds kort na de oorlog in dienst bij de KLM in.1940. Eerste boordwerktuigkundig-»: Laurens Cornells Koppenol, geb. te Amsterdam 1918. Hij was ge huwd en had 2 kinderen. Hij trad begin 1939 in dienst van de KLM. Tweede boordwerktuigkun dige.* Seho Berend Geertsema, geb. te Termunten (Gr.) in 1926. - Hij v/as gehuwd ;en had 1 kind. De heer Geertsema trad in 'dienst van de KLM in 1947. Eerste steward: Christian Jo- - hannes van Schalk, geb. te Utrecht 1926. Hij was gehuwd en had 1 kind. Steward Van Schaik was in KLM-dienst sinds 1949. Tweede steward: Gustaaf Lambertus Feekes, geb. te Den Haag 1920, was gehuwd en had geen kinderen. Hij was sinds enkele jaren in dienst van de KLM. Stewardess: Magdalena Chris-v tina van der Mark, 1929 geboren in Curasao, waar ook haar ouders wonen.- "r De namen van de veronge lukte passagiers zijn: Het echtpaar A. Peeper, uit de Messchaertstraat 4, te Am sterdam.. De heer Peeper js directeur van de N.V. Gebr. De 'Leeuw, een groothandel in tex tiel, uit de St. Antonlesbreestraat te Amsterdam. De overige slachtoffers zijn: Het uit drie personen bestaan de gezin Baussan uit Haïti dr. Ernest Decker, mrs. Decker, mr. Leonhard Jamison en het uit vier personen bestaande gezin Yarrow (echtpaar en twee jongens uit de Verenigde Staten). Ook:dr. en mrs. Decker en mr.,, Jamlsorvjtomen uit de V.S. De 53-jarige heer Joseph Yar row was president van Betts and Bétts Corp. en Woodbury Manu facturing Co., fabrikanten van electro-mbtoren- Hij stond sedert 1920 aan het hoofd. Hij vertrok met zijn vrouw en zijn tweeling zoons Zondagavond uit New York-voor een vacantie- en za kenreis van een maand. het verongelukte ^K.LAlktaêit<d:vah^kS. boord van de loodsboot ::'i,BèUatrix" ISS gehaald. - In de haven van 1]muiden werden de stoffelijke resten van één der passa giers en verscheidene wrakstukken van Een woordvoerder van het Ameri kaanse ministerie van Buitenlandse Eiken heeft verklaard, dat het minis- JJ-de 'de huidige stand van de bespre kingen over de EDG „van zeer 'emstl- te. aard acht", •Dé 'woordvoerder wenste niet in te gaan. op, vragen omtrent een mogelijke herziening der: Amerikaanse politiek, naar' aanleiding van het uitblijven van fsulfeten op de conferentie van Brus- Van de zijde der „Holland-Amerika- Lijn" is gisteren volgens United Press medegedeeld,dat men „de mogelijk heid bestudeert" om het eindpunt voor de passagiers in de. V.S. te verleggen van Hoboken in New Yersey naar Manhattan, maar men ontkende, dat hierover reeds een beslissing zóu zijn genomen._t M. C. .v. d. Mark A. f. v. Aggelen iiiiwrtim tidieatiii) A. J. de Wolf ^'(WHUMte) (H vttigarJ C. J. v. Schaik R. M. T. Meyers - U» t»ytggri L. C. Koppenol ï(verjft!£igkj' G. B. Geertsema (wirktutakj 11

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1