c D I Culturele evenementen na een handicap-race voor de jeugd I Den Haag koopt Clingendael voor anderhalf millioen IS ALLEEN HET STAARTSTUK UIT ELKAAR GESLAGEN NETTE BEZORGERS Wrak van „Spanker" verschoof 2* door N.W. storm negen mëter j ft EffatHa zich breidt uit Tegen lichttoren op pier gesmeten r; f€l ill ,4?) TROUW Dinsdag 24 Augustus 195 SCHIEDAM Mi: pY fsfï I Derde dag van de Vacantieweek m Regen verstoorde liet feest niet mitëmza cantlelecóten it4 iSckiedcifn Door gasverstikking om het leven gekomen Drieling geboren te Groningen Brit wilde zonder volgboot over Het Kanaal zwemmen TEKKO TAKS EN HET TELEVTSfl&A VONTDUB M Geslaagde opvoering Jiiöf VLAARDINGEN Vijfjarig' meisje verdronken Avondfeest in Plantage gaat door Dat liep goed af v /.Burgerlijke stand .van Vlaardingen MAASSLUIS fejGIMy-elftJd naar Naaldwijk Burgerlijkestand van ..V r Schiedam Maasland Crematie J. J. Kolpa ggiMJ Laatste JN^euws Aanwijzingen uit gevonden ivrakstukken Onderzoek wordt met kracht voortgezet Grote huurkoopfraude berecht Requisitoir Geen vervolging Degemeente zal zich er voor hoederV Clingendael als het wordt gekocht zo „mooi" té maken, dat het zal „ontaarden - in rn V«n iSrBEWlS'J&PSS.S» tuin", wss.dè stellige tojïeg mevrouw .K. enkele,malen naar de .win kels te zijn gegaan en. zich daar.als haar wettige echtgenoot te hebben uitgegeven. Amerikaanse infanteristen krijgen groene uniformen ging waarmee wethouder Feber alle ongerustheid op dit., punt wegzwaaide. Het is niet bestemd voor de bouw van een - Paleis, maar uitsluitend voor recreatie, vrij toegankelijk zowel voor Hage naars als voor inwoners van an dere gemeenten. N.V. DAGBLAD TROUW" -- Aanwijzingen Nieuwe les- en werklokalen. Dodelijk ongeval in - Amsterdam Autobus bleef op de rand van een ravijn hangen Motie contra A.N.W.B. Deze motie werd door het Col lege overgenomen, waarna het voorstel met 33 tegen 5 stemrr^en door de raad werd aanvaard. Tegen stemden de heren Bastet, Nieukerke en Dankelman, mej. Ten Broecke Hoekstra (allen 7-V.D.) en de heer Swart (C.H.U.).i (Van een onzer verslaggevers) De storm uit het Noord-Westen, welke in de afgelopen nacht weer tegen de Nederlandse kust joeg, heeft het wrak van de „Spanker op het Noorderhoofd te Hoek van Holland in zyn macht gehad. By het lichten vande dag móest 'ge constateerd worden, dat het wrak negen meter omhoog gestuwd was door de kracht van het water. Het schip zit nu geheel tegen de lichtopstand, welke óp de kop van de pier geplaatst is. Termijnnoteringen Visser ijlier i v 11 ten Spionnagezaak in Zwitserland #YU jfeuvi jfYY A L was .het weer igisteren verre van ideaal voor een VacantiefeesL toch hebben de Schiedammers niets behoe ven te missen van het voor dexe dag vastgestelde programma. ,.KIaank en Zaank" uit Maastricht, het operette gezelschap dat - oorspronkelijk in de Plantage zou optreden, verhuisde naar de-grote. zaal. van. Arcade, die te klein bleek om allé belangstellenden van een goede plaats te kunnen voorzien. In het Passage Theater ging de première van ,,'n. Midzomernachtdroom" van Shakespeare door Schiedamse ama teurs. Ook hier was de zaal geheel bezet. De jeugd vermaakte zich opperbest bij de opvoering van „De Fluit van .Fluut Tsjan Fluut" door „De Witte Vogel", in bel Passage Theater en de jongeren konden - bovendien nog mee doen aan een zeer aantrekkelijke Puzzletócht door de stad. Jong en oud beklommen ook gisteren weer de lan ge stenen trap naar de trans van de 3ï. Jan. Race met hindernissen Het énige, sportevenement op deze derde dag van SchiedamsVacantie week was de handicap-race voor trans •portfietsen die in dè vooravond in het Broérsvëld: werd gehouden. Deze spectaculaire wedstrijd trok ondanks het niet bepaald gunstige ween vrij veel belangstelling. De jon- gens op hun transportfietsen moesten allerlei hindernissen nemen. Zo reden' zij i over een- wip, draaiden- cirkels om een hek en namenrrustig van een ta fel een bord met drie ballen - erop, draaidèn weer een halve cirkel en zet- ten het bord weer op een andere ta- fel. neer! "Het ringsteken, dat: tweemaal moést gebeuren, bleek voor velen te veel gevraagd. Evenzo het korte boch ten draaien tussen Vier opgestelde paaltjes.- VNa, afloop werden de 'prijzen uit- -gereikt in. „Liberty!!. De uitslagen wa ren: I. Jac. van de Meer, 2. J. van -Zelem, 3.' T. Knoops, 4. H. van dé Geer,. 5. W. N. Pieters, 6. C. L. Soel- •.xneye;; 7. H. de Wilt. -' De .leiding -van deze r Handicap-race berustte.'bü dé. heer A. van Dijk. Me- de werking- werd verleend door de i >-Rennersclub 1 „Schiedam", .Na dit gebeuren in de openlucht vi konden-.. de Schiedammers naast de V Gordel 'j van Licht j inet haar drie ex- i ,-positiës' nog.' keuzé' .maken uit twee ï'l?pvograxhma!s"'-binnenshuis: in „Arca- S^'C?dé"S:hétc optreden van. „Klaank en zeker bi.i de nog volgende opvoeringen verholpen worden. Een gunstige uit zondering bij de dames was de ver tolkster van de rol van Titania. Bij de heren waren naar onze smaak „Ly- sander" en „Oberon" de beste rol- vertolkers. De bij het toneelspel beho rende dansen werden op goede wijze door de groep onder leiding, van mej. Nora Durang uitgevoerd. Voor de uitvoering van de muziek van Henri Purcell door het Haags Kamerorkest onder leiding van Her man van Bom niets dan lof! In een douchecel van een huis aan het Spaarne te Haarlem is Zaterdag avond de 34-jarige J. J. Petri door gasverstikking om het leven gekomen. Men vermoedt, dat de geyser in de hoogste stand heeft gebrand, waar door de zuurstof, die in de douche cel, welke zeer kleine afmetingen heeft, aanwezig was, geheel is ver bruikt. Daardoor is de vlam ge doofd, terwijl het gas uit de geyser bleef stromen. Met een zuurstofappa raat heeft men nog getracht de le vensgeesten op te wekken, zonder re sultaat evenwel. In het R.K. ziekenhuis te Groningen is vanochtend een drieling geboren. Mevrouw T. Bouman-Ten Brink schonk het leven aan drie zonen. Johannes Coenraad, Gerardus- Wilhelmus, -en Klaas maken het evenals de moeder voortreffelijk. Mevrouw Boumah is zelf een van een tweeling. De Brit Edward James May, die een poging deed om Het Kanaal zwemmend over te steken zonder dat een volg boot hem begeleidde, is aan boord van een Fins schip genomen nadat hij 814 uur in het water was geweest. Hij werd teruggebracht naar Calais. PROQR&nWlA ^ZaaakV- én. in-jhet Passage Theater de YapvoeringYdoor stadgenoten .van „V Midzomernachtdroom-' van Shake- -;speare. --' Wij hebben 'ons beperkt tot het -laat- .„.'steevenement.:' ^-.Vooropgesteld^, de 'moeilijkte:: spèléri/ tekst-en '-hét feit da thier - amateurs 'aan .hét'.' wèrk wa- i-ït rep,V, kanworden' gesproken van ;een ..fcl-'sigcslaagdef öpvoeriagi i die in de- éer- steplaats 1;bewonderingafdwi^ti voor TM'êl dè beide regisseurs^JRichard YFOnkYèn SiAdolf RijkensA-OpValffehd: iWeüsSctat*-dè- •i;^êirjiérdl'f:overt- bet algemee n- èen.;be tere ^ri^éftolkihg- vanhun>rrollen'::gavpn dan $S~~de'.<dames,'.-vooral dé"intonatie 'was - bfj eerstgenoemden beter. -verzorgd.'/. .Te vlug spreken", van de dames'deed voor ;:«4.'J.velen;-m'.de-zaal.' grote gedeelten:.-van' "I'SJdé|télat:-verloren gaan.'Dit/euvelkan Woensdag 25 Augustus. Dagelijks van 14-17 en na 19 u: Beurs: Floralia; Gebouw NPB: Kindertekeningen uit 44 landen: Gebouw Chr. Soc. Belangen: Diorama's; Stedelijk Museum: „Het schone Ambacht". 9.11,14 en 16 u. Passage Theater: Vertoning van Walt Disney's te kenfilm „Dombo". 912 en 1417 u. Kiosk Plan tage: Uitreiking formulieren, puzz le-tocht voor de jeugd. 1416- u. Grote Kerk: Toren- beklimmen. 18.30 u. HDVS-terrein Damiaan: Voetbalwedstrijd: Ned. Politie, elftalLuehtmaehtelftal. Na 20 u.: „Gordel- van Licht". 20 u., Passage Theater: ,,'n MidL- zomernachtsdroom"f 21 -u. Nieuwe Haven bij délB.K." laan: Brandweerdemonstraties met eerste optreden van de Jeugd brandweer. Van een ruim 5 uur durende vergadering heeft de Haagse gemeenteraad gisteren het grootste deel getvjjd aan het voorstel tot aankoop van hetélandgoed „St. Annalands-Cllngendael", het 60 hectaren grote landgoed ln de hoek tussen de Van Alkemadelaan en de Wassenaarseweg, jülst op Wassenaars grondgebied. Van verschillende zUden werd felle crlttek geoefend op de hoge prijs (11e voor het landgoed werd gevraagd, op het gebrek aan activiteit van het college van B. en W. en vooral op do houding van de tegenpartij der gemeente, de heer B. W. Schippers, die volgens een der raadsleden zelfs een „dubbel spel" zou hebben gespeeld. Was aanvankelijk de verwachting, dat het voorstel wel eens zou kunnen' stranden op de onwil van de raad om zich voor enkele tonnen „ln de nek te laten kijken", tijdeus de debatten bleek weldra dat de overgrote meerderheid ondanks alle bezwaren tegen de gang van zaken dit kostbare reoreatie-terrein toch wilde kopen. Daartoe werd tenslotte dan ook met 33 tegen 5 stemmen besloten. De koopsom bedraagt 1.S5 millioen. De heer Smitskamp (AR) opende het debat met een betoog waarin, hij de aan koop van recreatieruimte in dit deel van de stad, dat eerlang nog met 10.000 wo ningen voor 40 a 45.000 bewoners zal woMen. uitgebreid en als gevolg daar van bestaand recreatiegebied zal ver hezen, een daad van wijs beleid noem de. De gemeente moet zich daar een financieel offer voor getroosten, want recreatie is geen luxe, maar een we zenlijke behoefte waarin moet worden voorzien. Het zou kortzichtig zijn het niet te- doen, meende hij. De gevraag de prijs leek hem niet te hoog. De „sensationele geruchten" over - ?v£)e fielsjongens hebben gisteravond' in ji vAet Broeirsveld hun vaardigheid ge- ^kpKlóónd_.-<Niét: alle - hindernissen teerden jSBjStechter feilloos' genomen. Y Het Y al of niet' doorgaan van het /Avondfeest in de Plantage is vanmorgen ■langdurig in discussie geweest bij het jiVacantie.comité vande Schiedamse Ge- meenschap. Na overleg met het KNMI Mjfëen./dé leiding van de balletgroep, die fstewhèt; programma voor hedenavond zal sP&i?'verzorgen, is .besloten toch. het program- fe'ina in de openlucht té doen uitvoeren. ®iVook al om het feit dat. er geen geschikte ^-- uitwijkmogelijkheid is. De weer-berioh- 5#'«iten zijn gelukkig iets minder somber. A'iVwsi or Han ideaal zomeravond- De vijfjarige H.. A. Klop viel Zater dag door. onverklaarbare oorzaak uit het gangboord van het schip, waar zij op woonde, in de Oude.-Haven te Vlaar- dtngen. De vader, die door anderen op het ongeval opmerkzaam werd- gemaakt, sprong direct gekleed te water. Hij slaagde erin het kind op het droge te brengen, waar twee artsen en een EJLB.O.-er direct kunstmatige ademha ling toepasten. Het mocht helaas niet meer baten. Delevensgeesten bleken te zijn geweken. Zaterdag in '- dë namiddag 'reed - een motorrijder op dé'ASchiedamsedijktér hoogte van.;-caféSport invvolle - vaart tegea een. personenauto.- - De man-werd over?«de r-motorkap-'-vah .derrauto'v'hè.en. èeslingèrd - én'; kwaift!Vop ?Më,"v'straztt '-tier. rechtit HU'- TrepVrgéénhbemetisw'aarölg letsel -op: Zijn motor -kwam er heel wat sléchter af en ook- de auto had .Bogal wat materiële - schade.-- Geboren: "Pieter. z.V; van >C. H. van Wijk en J. -van Véèlen. -Johannes Anto nius Maria, z. .van; C. T.van Breukelen ën.G.' A. Creemers. Gerard, z. van-B. G. de Bruljn en.' J. van der. Velde. Horemen, z. van H. A. de "Boeren J. Wielaard. Elisabeth,- d. van D.' Bos en J. -W. van Kranenburg;.-!v ;- Overleden: H. A'. Klop,' 5 jaar; 'Al zal er dan geen ideaal zomeravond '^^••'fcóiperatuur worden'gemeten, verwacht ^S/wordt dat 'de regen 'uitblijft Vacantiecomite rekent er. op dat ^-Met publiek- de organisatoren en de urt- &vwoerenden vanavond niet zal teleurstel- ^|aen!. Jstr--Op Zaterdag 28 Augustus a!s. ^peelt èpeen- Schiedams C.J.M.V.-elftal m Naald- 3&v wnk tegen-een elftal, samengesteld uit Mftiëden 'van= C.J.M.V.-afdelingen, uit het !»2s£wéstland:iïèt belooft een belangnjke spannende- wedstrijd1 te worden. Het ^?^?èrtrek naar.. Haaldwijk vanaf de „Wes- Sf terkerk" Aleidastraat, is vastgesteld op 3.30 uur per,W.S.M.-bus. Geboren: Cornelia J„ d.v. G. W. Meijer Ken ;A. Smith: Korstiaan C„ z.v. C. den .Boogert en H.' J. J. Mulder; Adriana, Dorst en-'.IC Hendriks; Gósje fe-G./'d.v. M.;<van Noordennen en D.. van fe^Baarlej-Slhitrid,' d.v. P. ;WI K. Jordamski ®ï?ëh':B. vaii de -Grijp: Frederik J., z.v. E'iiLV- G. 'Duijzer en J. H. de Gans; Antor P:nius C.. zv.-. ;K. G. Verbeek en S. van er; Pas:'. Maria J.; L., d.ir. A. M. J. van JiikVen P. Gosselaar. v iOvejledèiU- M.. de Haan, 64 j. - ..Korfbal. Uitslagen van. de Zaterdag, middag gespeelde vriendschappelijke wedstrijden: Maassluis-—Odi6—3 en Maassluis, ju nioren—Odi junioren 9—1. Maassluis start op II September wederom, in competi tieyverband. Excelslornléuws. Woensdagavond om kwart over zes speelt.Excelsior op haar terrein een wedstrijd tegen het Amster dams --Militaire" elftal. Donderdagavond worden de onderlinge wedstrijden voor de junioren en welpen gehouden, welke Zaterdagmiddag moesten worden afge last. Opspoiting sluis polder. De firma Den Breejen van den Bout uit Aerdenhout is begonnen met het leggen van de pers leiding van de Buitenhaven naar de Sluispolder te Maassluis. - Nadat eerst enkele dammen voor de geleiding van de stroom, in de Water weg zijn aangebracht, waarmede men bezig is, zal over enkele weken deze firma, die in opdracht van Rijkswater staat. de Waterweg tussen Maassluis en Vlaardingen dieper gaat maken, de op hoging van de Sluispolder ter hand ne men. Zij zal dan het opgebaggerde zand naar de Maassluisse haven transporte ren en vandaar met een pers naar de plaats van bestemming dirigeren. Deze werkzaamheden zullen circa vier maan den duren. MW 3 versloeg PPSC 3. De slechte ge steldheid van het veld ten split heeft MW 3 Zaterdagmiddag te Maasland na een lange rustperiode de strijd aangebonden met PPSC 3. Misschien heeft het verlangen eindelijk eens een wedstrijd te spelen de doorslag ge geven bij de beslissing over het al. of niet doorgaan van de ontmoeting, maar verant woord leek het niet. Het drassige veld was weldra in een modderpoel 'herschapen en de spelers waren onbeschrijfelijk vuil. Van fraai spel was nauwelijks sprake en bal- contröle was vrijwel onmogelijk. Aan doel punten was echter geen gebrekl Niet min der dan 12 goals werden ln totaal gezel Waarvan 7 door de Maaslanders, die dus voor hun doen goed resultaat boekten. VEILING MAASLAND. Tomaten eomb IA 880-910 B 800-820 C 900-910, comb IXA 820-870 B 780 C 820-830 CC 740, comb 111b A 460-480 B 420 C 350 CC 280, afw A 330 B 310 c 260 CC 120 (fabr) alles per 12.5 kg: net- meloenen groen 83-94. rijp 49-94 p st; groene pruimen 405 p kist. suikermeloenen 45-110, B 15-55 p st. groene komk III 25, IV 20. krom 31 p st/kg. witte I 23-26 II 15-17 IU 9-10 p st: krom 8-10 p.kg, Frankenthalers 130-155 p kg. B 90-115. blauwe Allcanten 160 B 110. witte 155 per kg: perziken 2-35 p st. paprika 5-8 p st. sjalotten 16 p kg, selderij 390 p 100 b, blauwe pruimen 30 p hg. rode kool 2J-27 p kg, uien 17-18 p kg. netmeloenen B 10-35, stek 5-15 p st. spinazie B 17 p kg, postelein 21 p kg. rabarber 5 p kg. savoye kool 32 p kg. oranje-ananas meloen 59 p st, suikerperen hh I 13 p kg. peen B 39 p kg, trosjesperen hh I-II 20-22 P kg, Farly hh n 12. hh I 16 p ke, perzikrode appelen hh I 40 p kg. keukén 20 p kg, sla I 400-650. II 250-350 p 100 krop, andijvie 24-28, B 16-18 p kg. snijbonen 71-79, p kg, tomaten 20-35 p kg. gele pruimen B 16 P kg, dubbele bonen B 53-65 p kg. .kroten - In bet crematorium WesterveH te Driehuis werd gistermiddag het stof felijk overschot gecremeerd van «ie heer J. J. Kolpa, in leven directeur van Ge meentewerken. eh de Gemeentereiniging te Vlaardingen. De vele collega's, vrienden en verde re belangstellenden schaarden zich tich- ter de familieleden en officiële deputa ties in de stoet, die zich langzaam door de stromende regen naar de aula be woog. ■Wij merkten o.a. op de burgemeester van Vlaardingen, mr. J. Heusdens. drie' van- dé vie-r wethouders, ir. W. E. A. van Oosterom, wa arnemend directeur van Gemeentewerken, hoofdcommissaris van politie,K- van-der Ham, ir. J. Schut, oud-directeur van Gemeentewer ken, ir. Van Deutekom, adjunct-direc teur, ir;\W: A.' den Backer. ,§écrëtsiris van-het Bestuur van de Ambachtschool, rvers'cliéidehe hoofdeh"'van .'ffieilst,'- dële{ 'gatiës~ vair onderscheïaene grafépen van gemééntëïjérsoaeel en' een deputatie .van' 'de nieuwe Cincinnatifabriek.' In de aula werd het woord' gevoerd dooi/" burgemeester Heusdens! de heer Van Oosterom en wethouder De Bruyn. Ook van de zijdé van de Ver. van Di recteuren van Gemeentewerken en de' VeL van Directeuren reinigingsiiiensten werdbelangstelling getoond voor deze plechtigheid1. „manipulaties" van de heer Schippers —deze zou het landgoed voor S00.0O0 i hebben gekocht, maar beweert zelf ruim anderhalf maal zoveel te hebben betaald zijn bij onderzoek overdreven geble ken, constateerde de heer Smitskamp. De heer Schippers heeft reeds ln 1950 geprobeerd Clingendael te kopen en heeft deze pogingen na het overlijden van de eigenaar herhaald. De zaak was al on geveer in kannen en kruiken, toen de gemeente om inlichtingen vroeg. Wanneer de gang van zaken niette min een gevoel van onbehagen heeft ge wekt, meende de heer Smitskamp dit te moeten wijten aan een gebrek aan ac tiviteit van de gemeente. B. en ff. heb ben zelfs na het overlijden van de eige naar geen moeite gedaan om Clingen dael te kopen, maar gewacht tot 1952. De heer Hylkema (P.v.d.A.) constateer de „te weinig zakelijkheid aan de kant van de gemeente en zacht gezegd te veel zakelijkheid aan de kant van de heer Schippers". Hij kwam tot de vol gende conclusies: de wijze van onder handelen door de gemeente is niet -ge lukkig geweest; de houding van de heer Schippers verdient weinig bewondering de' gevraagde prijs Is zeer hoog; het i: echter niet verantwoord van aankoop af te zien, gezien de grote behoefte aan recreatie-mogelijkheid. $3? Bij het spookachtige licht van de flakkerende flam bouwen volgden Tekko en zün mannen de oude valke nier die zeker zijn weg ging door de doolhof van don kere gangen. Dan echter, terwijl hun ogen door het duister priemden, rende de oude Folbert plotseling een hoek om en een zijgang in. Waar was de kerel ge bleven? Tijd om te schieten hadden zij niet eens ge had. Hol klonken nog even zijn snelle voetstappen, dan was het weer stil. Wat nu? „Doorlopenl" comman deerde Tekko. „Het ls onze enige kans!" En op goed" geluk verder door de muffe gewelven onder de «rondKijk een trap!" fluisterde onze vriend even - later verheugd en ging zUn mannen voor naar boven. „Ha, een luik met een grendel! We zijn er! Ik zie zelf. al zonlicht door de reten!" e us (Van onze correspondent) Het onderzoek naar de oorzaak van de tragische ramp met het K.L.M.- toestel de „Wiüem Bontekoe", wordt door experts van de Rijksluchtvaart dienst, deskundigen van de Douglas- fabrieken en KXJtf.-technici met kracht voortgezet. Om kwart over elf is vanochtend, vermoedelijk als laatste toestel voor het opsporingswerk, een door gezag voerder Schroeder bestuurde K.LJlt.- Dakota van Schiphol opgestegen. Een vijftal Amsterdamse verdachten, die in de, afgelopen drie jaar voor vele duizenden guldens aan huurkoop artike len bij winkeliers in Amsterdam -hebben gekocht, en daarvan slechts een deel af betaald, is vanochtend door de Amster damse Rechtbank veroordeeld wegens verduistering en beling. De eerste ver dachte,, mevr. M. W. K.-V. werd veroor deeld totéén jaar gevangenisstraf. De officier had legen haar' twee jaar geëist. De. tweede hoofdverdachte, de 34-jarige mevr. K. van T.-den O. uit Amsterdam werd veroordeeld tot één jaar en 'drie maanden met. afhrek. Deze vrouw had voor de! rechtbank erkend samen met haar Vriendin (de eerste verdachte) de huurkoop artikelen te hebben ingeslagen en verkocht zonder volledige afbetaling. Haar echtgenoot Job. van T. hoorde zich .veroordelen tot twaalf 'maanden ge vangenisstraf met aftrek, waarvan zes maanden voorwaardelijk met een proef- De heer De Lint (CJH.D.)oefende ook in deze zaak weer felle critlek ?p hetbeleid van wethouder Feber, wederom geheel in de stijl en toon van zijn requisitoiren-als Officier van Justitie. Hij sprak oJt. van een „grote nederlaag en, een „spectaculair échèc". Buitengewoon- merkwaardig noemde hij het, dat de heer Schippers een deel van het'terrein aan de A.N. W.B. heeft verkqcht, hoewel deze toch de ^jgeméente.,als „eerste,„gegadigde" had verklaard. Mevr. Van den Bosch-de Jong (V.V.D.) -wilde, in tegenstelling tot haar fractiegenoten, -wèl onmiddellijk kopen, want ook zjj achtte het risico van; wachten te groot. De heer Van Praag (C.P.N.) wilde zelfs nog weten-wat de oorspronkc lijke eigenaars van Clingendael heb ben betaald en vroeg zich af of het landgoed misschien zou wordenbe stemd voor de bouw van een Konink lijk Paleis. (Zoals bekend is het ech ter de bedoeling, dat het nieuwe Paleis in Zorgvlied zal worden ge bouwd, waarvan de aankoop door: het Rijk nog dit jaar is te verwachten. Red.).".; Geen gesjacher De heer .Nieukerke(WD) wilde wèl wachten op een. -voordeliger bod. Na mens de grote meerderheid van, zijn fractie oefende hij critiek op de „dub bele rol van de neer Schippers, die hem. een zoet winstje van enige tonnen oplevert". De heer Van Staay (KV) zag ook wel onaangename kanten aan de houding van de heer Schippers, maar vond kwa lificaties' als „grove grondspeculatie' overdreven. Daarna tékende hu het huurkoopcontract met diens naam. De procuratiehouder van het winkel- magazijn, de 34-jarige Haarlemmer T. A. M. G. T„ werd vrijgesproken van het' ten laste gelegde opzettelijk gelegenheid ge ven tot het plegen van valsheid in .ge schrifte. De laatste verdachte, de Amster damse koopman A. J. V., die in één geval als man van de eerste verdachte had ge- fungeerd en op een contract diens valse naam hadgeplaatst, waarvoor hij later als beloning 25 had ontvangen, werd veroordeeld tot vier maanden voorwaar- «lelijk met een proeftijd van drie jaar en onder toezichtstelling. Volgens Le Monde heeft het „khaki" (Hindoes woord voor „aardkleurig") voor het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie, afgedaan als kleur voor de uniformen der strijd krachten te land. Op een nog nader te bepaien datum zal men overgaan tot invoering van groen als uniformkleur voor de infanteristen. Reeds heeft .het- Pentagon een order voor zes millioen meter groene uniformstof geplaatst Bij de beoordeling, vandeprijs zijn de gedragingen van de heerSchippers niet van invloed, meende de wethouder. Voor de raad is de vraag: krijgen we waar voor ons geld? Dit'nu is volgens hèm ze ker het geval Zo had een vergelijking met de kosten van-hét Zuiderpark hem het volgende geleerd. De aankoop van de maagdelijke grond en de aanleg van het Zuiderpark in zijn tegenwoordige - toe stand heeft de gemeente 2.26 per vier kante meter gekost. Op Clingendael staan gebouwen van bijzondere waarde. Trekt men deze af van de'kostprijs dan komt men ook precies op 2.26 per vierkante meter en dan nog met dit verschil, dat voor bet Zuiderpark vooroorlogse gul dens zijn betaald. Tenslotte vond de wethouder het hij zonder optimistisch van-de heer De Lint om te veronderstellen, dat de A.N.W.B. feen kantoor op het' door deze bond ge- oehle terrein aan de Van Alkemadelaan zal mogen bouwen. B. en W. hebben ver zet bij de minister van Wederopbouw aangetekend togen het verzoek van de vraagt voor ENIGE direct in Rotterdam. Aanmelden dagelijksvan 9—5 uur Afd. Inspectie, Witte de Withstraat 30, Rotterdam. Onder de overige leden van de-be manning bevond zich de vroegere pi loot Siilevis, die de vlucht meemaakt in verband met zijn kennis van de zee langs de Nederlandse kust. Indien de Dakota overblijfselen sig naleert, zullen sleepboten van de N.V. Wijssmuller uit IJmuiden naar de aangegeven plaats vertrekken. De marine overwoog vanmiddag een poging te doen door middel van echo lood- en Asdictoestellen (onderzee opsporingsapparaten) het wrak van de „Willem Bontekoè" te localiseren Op grond van de resultaten van dit onderzoekingswerk zal- wellicht wor den besloten of eèn poging 2al worden gedaan hét wrak te bergen. Wij menen te weten, dat men uit de gevonden resten van het 'verongelukte toestel reeds bepaaldeaanwijzingen heeft kunnen -verkrijgen.r Hoewei:dë oorzaak beslist - nog/nteb beketid' is',' vernamen wtf, dat de aanleiding, be staat om aan te nemen, dat sléchts het staartstukvan het vliegtuig nlt elkaar geslagen is. Een explosie in dat deel van de machine zou 'voor mogelijk gehouden kunnen worden. De aanwijzingen, die tot dit ver moeden aanleiding gaven, verkreeg men uit de gevonden wrakstukken. Deze bleken namelijk allemaal komstig uit het staartstuk, van DC 6-B. De opgeviste wrakstukken', de aluminium ijskast, de resten van stoelen,'.-dekens en kussens en ook nog andere vliegtuigonderdelen, wa ren, gebouwd in dit-achterste deel van het toestel. Wij vernamen voorts, dat de deskundigen aannemen, dat het jongetje, waarvan dë ioodsbóot „Bella- trix" 'gisteravond de stoffelijke resten aan boord nam, vermoedelijk op het toilet van het vliegtuig was, op het ogenblik, dat zich de ramp voltrok. Als dat zo is, moetde restvan de romp nog heel op de zeebodem liggen en zal zeker overwogen wordèn dit deel van, het wrak te bergen. In dit verband is het zeer veelzeggend, dat nog steeds geen vaststelling kon wor den verkregen van de gisteravond ge melde vondst van een lük aan het strand aan Egmond aan Zee. De vraag rijst of het mogelijk kan zijn, dat de stoffelijke resten van de in zittenden, die in de eigenlijke passa giersruimte en in de cockpit verble ven, uit het vliegtuig zijn geslingerd. Vast staat wel, dat het staartstuk van het toestel geheel versplinterd is. Het onderzoek wordt voortgezet. Telefonisch contact Naar aanleiding van suggesties, als zou de telegrafist Van Aggelen tij dens de ramp met de „Willem Bonte koe" niet op zijn plaats hebben ge zeten om contact te houden met Schiphol, heeft de K.L.M.-persdienst ons o.m. het volgende medegedeeld: In de zomer van 1952 is de K.L.M. er toe overgegaan alle Europese diensten uitsluitend te vliegen met behulp van radio-telefonie, dus zonder telegrafist, In November 1953 is een proef genomen met één telegrafist op de Noordatlantische diensten. De proef is dermate goed bevallen, dat men in Juni 1954 definitief is overgegaan met het vliegen met één telegrafist op de Noordatlantische diensten. Op de Noordatlantische dienst is dus de radio-telefonie het primaire systeem voor communicatie. Dit betekent, dat de telegrafist al leen in actie komt tussen Prestwïck respectievelijk Shannon en Gander en wel als hij - tweedrie uur uit de kust is. Volgens de, KX.M.-persdienst is hei vrijwel zeker dat bij het ongeluk met de-,vWil)em»BontekqeV: tussen ••Shannon 'en'. Amsterdam 'dè-tëiégrafïst* htètaan' het1 Wérk'is gev)e«At'ei! dat'dè commu nicatie telefonisch door de vliegers is onderhouden, «omdat de procedure in het naderingsgebied van Amsterdam geheel is ingesteld op telefonie. 95 Wanneer straks op 31 Augustus 's'm;j dags om 3 uur in do kapel van 'Eff, lha" le Voorburg de nieuwbouw «n tót brelding officieel in gebruik sullen den genomen, bestaat er alle roden n,i dankbaarheid en voldoening terug b zien op een per! van grote ecti-rilè'il die hiermede eve; H nog niet tenzij, is. Immers, momenteel ligt op de'in! meentesecretarie van Voorburg esn w\i ziging van de bebouwingsverordenino t(, inzage, waardoor hot mogelijk wordtin deel van het Park Hoekenburg te be- stemmen voor de bouw van een niinr! heidsichool ten behoeve van hst Deo:.- sfommeninslituut. Pas wanneer ook deze school :sera«d- is gekomen, zal Effatha zich geheel aan. de steeds groter wordende eisen hebben' aangepast. Dat betekent dan echter niet. dat het bestuur uit de geldzorgen is. Hoewel men zeer dankbaar is voor de flinke hulp van de schoolkinaowr alom in <fen lande, die op kaarten bctt.- zegels van een dubbeltje ten bats ras Elfatha lieten plakken, heeft men tóch de verschillende reservefondsen dank"1 moeten aanspreken en bovendien nox een lening van f 400,000 moeten sluiten;. Maar de uitbreiding van het instituut was dan ook dringend noodzakelijk - want het aantal leerlingen is in een paar jaar toegenomen van 200 tot285' - waarvan er 'heel wat intern zijn.- Daar om is het maar gelukkig, dat et" na de uitbreiding 40 slaapplaatsen zjjn bijge komen en de eetzaal flink is vergroot De nieuwe school bevat 18 les;"cn"'' werklokalen benevens drie leskamers' voor het articulatie-ónderwijs. Bovea- vendien is er nog een meubelmakerij en een schoenmakerij. Dè kleuters van 6 k 7 jaar kru-gen hier het z.g. voorschool- onderwijs. Het vorig jaar maakte de firma Dick: hoff en De Vroedt uit Rotterdam een berin met nieuwbouw en verbouwingen volgens plannen van' hetarchitektenbu- - reau Alb. van Essen te Voorburg, ""-f Vandaag hangen de verkeersvlaggen 5n de hoofdstad opnieuw halfstok.' Gis termiddag begon nL op de Oostetibür- ger gracht de 8-jarige scholier J/Vinju'" •onverwacht ;;bfc"riiiï<-rhwiel t^tarfgerW. toen':'hij -werdv-gepassèërd^door" eölt* vrachtauto.Hij kwam ten''Vfftr"Waarbij*4 zün hoofd onder het rechterachterwiel van de, auto geraakte. Het slachtoffer werd door de G.G/en GD. naar het Wühélminagasthuis "ge-- bra «At, waar de dood 5s geconstateerd. Een autobus met 64 mensen er in, die in 'de. Fr.;_-,;e Vogezen door het weg zakken van de grond op de rand van een tweehonderd meter diep ravijn te rechtkwam, .is in deze precaire positie nog juist,-in evenwicht gebleven met nog slechts een, wiel ,opde weg. In de diepte lag. het; meer. 'van Retournemer. De inzittenden konden alléri ongedeerd de bus verlaten, ,met hulp van .passe rende automobilisten. Het ges«&iedde bij de zogenaamde Duivelsrots, waar de weg zich, voor. de ingang van een tun nel, versmalt! heer Schippers om drie kantoorgebou wen 'op Clingendael te mogen bouwen. De minister heeft toen beslist, dat alleen het kantoor van de A.N.W.B. hier z»l mo gen verrijzen ën de beide andere niet. Naar de mening van de heer Feber was dit eerder een reden tot gelukwens met het succes, dan tot een verwijt aan het College van B. en W. Tijdens de rèplieken ontstond nog een dispuut met scherpe kantjes tussen de heren De Lint en Feber. „Wü zijn op nieuw in hoge mate teleurgesteld door het beleid van de wethouder", merkte de woordvoerder van de C.H.U. op. Tevens diende dc heer De Lint een motie in, mede-ondertekend door de he ren Veldhoen. Smitskamp cn Hylkema, waarin werd uitgesproken dat Clingen dael geheel als recreatiegebied behouden moet blijven en dat het College van B. en W. de vaststelling van.het Stréekpian- WesOand dient te bespoedigen, teneinde zo te trachten de bouwplannen van de A.N.W.B. onmogelijk te maken. De sloopwerkzaamheden aan de „Spanker" waren in de afgelopen dagen met kracht voortgezet, omdat men niet gerust was óp de mogelijke invloeden van 'wind en water. De brug van het wrak was reeds ver wijderd en de slapers waren bégon- nen met het - verwijderen van de dekken. De opstand van de machine kamer is evenwel „nog aanwezig. Om het verwijderen van de stuk ken te vergemakkelijken, was een groot gat gemaakt in de stuurboords- wand van hef schip. Juist met dit gat is het wrak tegen de lichtopstand ge- smaKt. In de loop", van de ochtend zouden Rijkswaterstaat en de slopers een. onderzoek instellen naar de positie. Spoed nodig *iet versclluiven van het wrak blijkt, dat de zorg van Rijkswaterstaat met overbodig was. De verankering van de „Spanker" za! er toe hebben öy^cdTagen( dat liet schip niet weg-' gezakt Is.In de.richting van de vaar geul. Maar dé storm .van vannacht heeft opnieuw aangetoond, dat;, dé nodige spoed betracht moet - worden bij de verwijdering van het wrak. G' Het water, voor .de kust werd tot een behoorlijke hoogte opgejaagd;;f'i en het kwam in Hoek van Holland ''V tot aan het' plankier op het stran«i. De strandstoelen, dié tus- Y/ sen dit plankier 'en de' zee'staan,:';Y; geraakten-op dlrift en'het perso-'";" neel van het badbedrijf moest de Y stoelen bergen. '- .ó-Y In de loop van de ochtend werd het weer rustiger. -. (Medegedeeld door de firma A.. Makkroel, makelaar in granen) Rotterdam. 24 Augustus. Vorigslct V.k. Mals. SCP*. -27.85 27.80 Nov. 27Z) la 27.25 Jan27.25 27.20 Mrt. 27.15 26.90 Gerst. Sept. 22.15 Nov. 22.20 Jan20.20 Mrt. 22.20 SJt.,'- ,-•'. ■27.90 •27.30 2725 '27.421a 22.30 22.75- 20.75 22.75 - Zwitserland heeft de terurroeoine verkregen van een buitenlandse vtee- consul na de arrestatie van twee Zwit serse particuliere detectives die ver dacht worden van spionnage tijdens de Geneefse conferentie over Oost-Aziati- schvi aangelegenheden, aldus is Maandag te Bern medegedeeld. De nationaliteit van de vice-consul, die beken!? reeds heeft verlaten, is niét In„je Zwitserse bekendmaking wordt gezegd, dat één van de detectives, aan geduid met ,,G sedert 1650 vele malen een onderzoek had ingesteld'naar Zwit sers en buitenlanders voor een buiten lands consulaat te Genève. In een groot aantal gevallen betrof het onderzoek po litieke opvattingen en activiteit en de vermogenstoestand.. In enkele gevallen werden personen geschaduwd met mede werking van de andere detective „R". '- 'S-GRAVENHAGE, *2! - Aug' Vangstbe-'"' richten uit zee: SCH .78 weinig. 305 met'34' Kantjes. 200—70, 195—30, 245—2. 254—10 uit halve vleet. 341—42, 402 weinig, 412—12.' 58- 20, 2293, 263—34 gisteren 17 k, 105—65. 50 h v], 201—45, 4—40. 75—50 h vl. 77—20. 5720, 181—50, 32—70, 40 weinig: 48—0. 49- weinig. 51—O,-99 weinig, 132—21, 189—0. 233- 65. 247 weinig, 262—0, 2852, 2—50, 8—80. 15—0; 194-418, 30—0. 35—0, 45—60, 69—0. 64—0. 1300. 210—45. 248 weinig, 249—0, 2502, 297—0. 312—2, 3994. 190—0. 36—70. 10734. 353—8, 20—75 nog 15 n, 225—38. 314—40. 78—10, 141—36, 186—25, 284—8, 135 weinig. 153 weinig, 140—80, 117 weinig, 46—70. h vj„ 5040, 61 weinig, 63 weinig, 644, 73—60, 81—5, 89—0, 103—3, 122 weinig, 123—60. 160 weinig, 242—0. 275—0. 6—50, 14—0, 47—25. 24—65, 12040, 121—100, 30210, 325—50 h vl. VL 145. 29—10 nog 15 n, 50—5, 53 weinig. 56—2, 61—60, 71—25. 80—80, 83—75. 86—1, 89—S. 97—34, 112—5, 114—20 nog 30 n, 132— 70. 142—51, 166—20. 172—5, 190—25 nog 30 n.v- 196 75 m|ji afgelegd, 19740, 199—70 nog 45 n, 200—45 nog 30 n. 203—10 h vl, 2055 n 45 n, 206—10 nog 30 n. 207—5. 208—40 nog 15 n, 216—34 nog 35 netten. Binnen te. Scheveningen: SCH 199—35 last, 339—27, 246—28 last. Notering: laptong t '4,' grm 2.56-2,70, kim 2,29-2,40, tong I 1,69-1,76, II 1,49-1,55. tarbot I 3.60. H 2-2,40, III 1,50-1,80, IV 1-1,15, griet-'-l I 1.40-1,60, II 0.95-1.—. Grm schol f 23-34.50. middel 25,58-28, klein 21.30-24.—, schar 1650- 1850, wijting 17.40-18. k! poon 13.50-14, pie-' teman 28-31. verse haring 13.00-13.80. Besommingen loggers, haring en verse vis: Sch 21 met f 2560: 54 met f 11950: '-• 118 imet f 2580: 159 met.f 1070: 124 met v 1400; 223.met C 1680; 104'met f .1480; 53 met f 940 voorts 7 kustvissers met in totaal v x 1530 aan verse vis. -i-l

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 2