Enkele stoffelijke resten geborgen Plaats waar |ing Vele vliegtuigonderdelen werden gevonden 1 OLYMPIA BELEEFDE EEN VROLIJKE PICKNICK Stichting van de Arbeid komt vo neen Grote toekomst straalvliegtuig voor Fraög en antwoord Nog geen definitieve uitspraak over verplichting of vergunning? vorm MENDÈS-FRANCE PREES EEN „NIEUWE AANPAK" AAN. "f Verwerping door Assemblee d,^^# hem zeker geacht Mendès-France tot Franse volk f ÖENSDAG 25 AUGUSTUS 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2857 Weerbericht Koude-record voor Augustus WEER NIEUWE LOON RUNDE KLM-president over reis naar V.S. Helicopters nog niet rendabel Ander K.L.M.-toestel had pech PASSAGIERS WISTEN VAN NIETS. Deken in schroef Mendès-France niet achter E.D.G. De sleepboot „Noordholland", die op zoek gegaan was naar resten van het verongelukte K.L.M.-toestel „Willem Bontekoe", is gisteravond om elf uur in IJmuiden binnengelopen met aan boord enkele stoffelijke overschotten, kleine onderdelen van het wrak, o.a. inrichting van de kajuit en vliegtuigstoelen. De heer Sillevis, oud-K.L.M.-vliege.r en kenner van de Noordzeekust, die met de „Noordholland" terugkeerde, meent dat hij met vrij grote nauw keurigheid de plaats, waar de „Bontekoe" ligt, heeft kunnen vaststellen. De stoffelijke resten werden naar een ziekenhuis ver voerd, waar dr. J. Zelden trust zou trachten ze te identificeren. Nadat op de dag van de ramp een aantal schepen een groot scheepse reddings- en bergingspoging heeft ondernomen, heeft een Dakota van de K.L.M. een verkenningstocht ondernomen boven de plaats waar de verongelukte Liftmaster in de kokende branding is verdwenen. De resultaten van deze vlucht waren van dien aard dat de K.L.M. onmiddellijk de zeesleper Noordholland van bureau Wijsmuller in IJmuiden charterde voor een tocht naar de plaats van de ramp. Een van de laatste meldingen van het vliegtuig behelsde namelijk de mededeling dat men lichamen, vermoedelijk van passagiers of bemannings leden van de „Willem Bontekoe" op de golven had zien drijven. Na dit bericht is de Noordholland uitgevaren. Aan boord bevond zich een aantai deskundigen van de K.LJH. en de rijksluchtvaartdienst onder wie de heer Leo Sillevis. liet schip nam een aantal brancards mee. Om halfacht gisteravond seinde de sleper nog naar de wal dat hij nog niets gevonden had. 13 President-directeur terug Een groep van meer dan 90 toeristen, gekleed in kleurige -blouses, er. open sporthemden, heeft gisteren de ruïnes van het oude Olympia. bezocht en zich daarna tegoed) gedaan, aan hier en- sandwiches, zoals hongerige toeristen, plègen te doen. Het enige verschil met andere toeristen was, dat deze groep geheel bestond uit koningen, koningin nen, prinsen en prinsessen, telgen van de oudste Europese vorsten huizen. ï;j, Directeur verongelukt aan vooravond van de opening^ nieuwe fabriek Overstromingen in Noord-;? duits kustgebied „Ik kan niet anders" In een radiorede voor het Franse vólk heeft premier Mendès-France gisteravond verklaard, dat hij niet in staat was de voorstellen van de andere vijf mogendheden in Brussel aan te nemen, „omdat zij het risico gelopen zouden hebben tegen het geweten van vele Fransen te zijn en verworpen te worden door hun afgevaardigden". „Als ik, desniettegenstaande, toe gegeven had, zou ik een verbintenis aangegaan hebben uit naam van Frankrijk, wetend, dat men zich hier aan niet zou kunnen houden. Dat is de slechtste politiek, een politiek, die ik nooit zal volgen", aldus Mendès- France. Gisteravond zei hij, dat hij verslag moest uitbrengen aan de Nationale Vergadering en haar commissies, al vorens verder te spreken over die Brusselse conferentie en zijn bijeen komst met premier Churchill, tezamen met de conclusies; die hij getrokken had' uit deze besprekingen. - «otterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Kiachtendienst abonnementen 18.30—19.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 ■b^rtravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: TeL 111S92 Administratie: TeL 114402115486 B.g.g. 395266 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand, 8.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Weersverwachting:, geldig: tot Donderdagavond. ZONNIGE PERIODEN Wisselende bewolking met flinke opklaringen en slechts bier en daar een bui. Zwakke tot matige; wind tussen Noord en Oost. Vannacht iets kouder,"1 morgen overdag dezelfde of iets hogere temperaturen. pirettie: O. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN P O O Hoofdredacteur: Dr. J, A, H. 3. S. BRUINS SLOT Tffhet 93-ste Jaarverslag van C.N.S. trof ons de volgende zinsnede: „Nog „leed* bezoeken te weinig jongens en meisjes van Hervormden huize de kweekscholen, zelfs de specifiek Her. vormde kweekscholen. Het zou de 1 moeite lonen eens te onderzoeken, wat ij; biervan de reden is; wellicht is er dan «en weg voor verbetering'te vinden.'' Tot zover C.N.S. Inderdaad is bet momenteel zó, dat «r een groot gebrek is aan Hervormde onderwijzers. En net zou stellig nuttig !- zijn, hiervan de oorzaken eens na te a gaan. In afwachting daarvan ligt o.i. een jatwoord toch wel voor de hand. Hoe kan men verwachten deze jon- 1 «lui in een éénrichtingsverkeer naar te christelijke kweekschool te kunnen leiden, als men tegelijkertijd veelal I van een absolute tegenstelling tussen openbare en christelijke school niet meer weten wil? Op welke wijze denkt men een jongeman van Hervormden huize, die naar de openbare kweek wil vanuit dit standpunt te kunnen terechtwijzen" naar de Christelijke kweekschool? Wat te zeggen, indien hij zich beroept op wat een Hervormd predikant in „In de Waagschaal" van 25 April 1952 schreef: „Maar de kerk als zodanig mag juist zo deze voorkeur (voor de Chr, school), nu niet hebben noch uitspreken. Zij zou daarmee de genen, die hun kinderen naar de open bare school sturen, als op dit punt on- gèbooreame en dwalende leden der kerk kwalificeren. Dit gaat rn.i. niet. Integendeel: de kerk moet zeggen, dat de weg van de openbare school voor de ouders een daad van gehoorzaam heid kin zijn als deze weg mèt Chris - tu* in het gelóóf, gekozen wordt; even slis de weg van de bijzondere school dat alleen maar Is, als ook die weg mét Christus in bet gelóóf, wordt be wandeld". Hoeft men de .laatste tijd niet als om ittljd verklaard, dat openbare in christelijke school gelijkelijk onder critiek staan? Hoe zal men op grond van het hiér gepropageerde solidari teitsbeginsel het iemand kwalijk ne- meö, dat hij eerst de openbare kweek school zoekt en later de opénbare la gere school wil dienen? Wij moeten treden,1 so zegt men, „bulten de k*rre- sporen der oude gedachtengangen Welnu, met welk recht zal men hier dan gaan doleren? En welke werf kracht voor de bijzóndere christelijke schooi, derikt men aan het hier gehul- dicde standpunt te kunnen ontlenen?;. Verklaring >van'fcet tcfeoiA' O;. un hervormde on derwijzersMa&r mi bovenstaande één der oorzaken i« epfdé Mor («((«Mc vrM«. «taatvocr- ens vast Het schip heeft tot het Invallen van de duisternis het water boven de plaats waar het vliegtuig verongelukt moet rijn, afgezocht. Aan boord van de „Noord-Holland" ging kapitein de Beaufort met een uit gebreide staf van deskundigen. .Het kustvaartuig „Medusa", dat gis termiddag uit IJmuiden naar Helsinki vertrokken is, heeft radiografisch ge meld, dat het vanuit de normale vaar route ter hoogte van Bergen a, Zee.'een twee meter lang stuk aluminium met ,iee»r.doorAtee--'.van >35-:7c«uliineter '..heeft aangetroffen-/Hét jstuk,..dat"'aanl4e'1>m> nemijdé,.geel':geschilderd -'Ut Js waar schijnlijk van'de „Willem Bontekoe" af komstig. De pogingen van HJVL Fregat „Wolf om door middel van het asdic-apparaat directeur I. A. Aler van de KLM, twee weken geleden zelf in de machine „Iso toop" naar Amerika heeft gevlogen. Ijlings Is de heer Aler, die rich Maan dag op het moment van-de ramp met de .Willem Bontekoe" in Seattle be vond. uit Amerika naar het vaderland teruggekeerd nu zijn maatschappij deze ernstige slag moest incassereq, ,,In het uitgebreide luchttransport is een ongeluk iets, dat als een ellendig incident moet worden, beschouwd", zo zeide de heer Aler vanochtend' na zijn aankomst met -de Superconstellation „Triton" op Schiphol tot de grote scha re van persvertegenwoordigers. ..Maar geen enkel incident mag ons ervan weerhouden op fie 1 ingeslagen rechte weg voort te gaan", vervolgde hij. „Wij moeten niet vergeten, dat sedert Maart 1952, toen een onzer toe stellen bij Frankfort verongelukte, 300.000 uur door de KLM is gevlogen met een gemiddelde van 3,2 milliard pasagiers-kilometers." De president-directeur was Maandag middag in Seattle van minuut tot mi nuut op de hoogte gehouden van de mededelingen, die aanvankelijk spaar zaam binnenkwamen over het uitblijven van de „Willem. Bontekoe", Vanochtend heeft het to.estel ,een kort oponthoud gehad in Shannon, .waar de president-directeur door de daar thans aanwezige Nederlandse commissie van onderzoek van de Rijksluchtvaartdienst verslag is uitgebracht over de tot dus ver bereikte resultaten van het onder zoek. De heer Aler zeide nog dat het ver trouwen in de deugdelijkheid van de D C 6 B niet in het minst gschokt is. Vanmiddag zou de directeur in Den Haag een vergadering van directieleden .en andere functionarissen der KLM leiden waar het ongeluk uitvoerig be sproken zal worden. 1 het wrak van de „Willem. Bontekoe" te localiseren. hebben nog geen resultaat opgeleverd. Het marineschip heeft het opsporingswerk de hele nacht, voort gezet. De mijnenvegers „Hollands Diep" en „Volkerak", die gisteren door dreggen gepoogd hebben dejuiste plaats van het verongelukte KXJVL-vliegtuig te be palen. ,(de zee is hier 15 a 16 meter diep), z(jn bü het aanbreken van het daglicht weer nit Den Helder vertrok ken. De belde marineschepen zijn door eenIn het water hangende kabel .met elkaar .verbonden.'Op'dezóV wijaehopen si hef" wrak-, te kunnen 'vinden, H De- marine zeesleepboot „Orkaan' blijft in de nabijheid van de drie ma rineschepen. De zeesleepboot heeft - dui kers aan boord, die In actie zullen komen zodra bepaalde aanwijzingen zijn verkregen. - Er -wordt gezocht op en in de omgeving van een plaats circa 12 km dwars van Bergen. Deze plaats ligt vijf kilometer ten Oosten van het punt waar'de „Wil lem Bontekoè" zich moet hebben be vonden toen men voor het laatst contact had met het vliegtuig. Het water is daar circa, twee en twintig meter diep. Charles Harman, de thans overleden Canadese gezagvoerder tan de veron gelukte „Willem Bontekoe", was de man, die zijn eigen baas, presMent- Het KJVJ11J. deelt medet Gedurende de afgelopen- dagen werd het weer in geheel West-Europa beheerst door een depressie, die Vrijdagmorgen boven de Noordzee hig en vandaar via -Het Ka naal in een wijde opeh.Soog over Frank- rijk naar dè Biviira; trók,: Daar. aangeko- m.in^wehTÜ'ejMpJb^èrT-'Saar- tók Noorden 'om eri trokover Oostenrijk haar Duitsland, waar ze nu naar het Westen begon te koer sen, overal op 'haar weg grote hoeveelhe den regen brengendGisteren bereikte de depressie via de Duitse Bocht ten tweede male onze omgeving en bracht vooral het Zuiden van het land een verregende dag. Door dé aanhoudende regen bleef de tem peratuur daar in de buurt van 12 a 13 gra den. 's Avonds werd te De Bilt een ma ximumtemperatuur afgelezen van 13.1 graotf Celsius, een kouderecord voor Augus-, tus. De depressie die zich thans in onge veer Zuidelijke richting verplaatst lag van morgen boven België en werd gevolgd door opklaringen. Ook morgen zullen er opklaringen voorkomen, terwijl de tempe ratuur ongeveer op het normale niveau zal liggen. De pfinsesseu Beatrix en Irene bevin- i Griekse koninklijke paar, die op 't den zich ook onder de gasten van het ogenblik op de „Agamemnon" een tocht maken over de Middellandse Zee. ?.v; Zwaar geladen met hout muakte de Jan", een Nederlands zecivaardig vrachtscheepje een reis van Munksund in Zweden naar Liverpool. Ondcnceg kreeg het scheepje een slagzij van 30 graden, veroorzaakt door de hevige regenval, waardoor het hout ging iverken, Folke Bergsma, .de kapitein, slaagde er in zijn schip behouden de haven van Liverpool binnen te lood sen. Sleepboten trokken het scheepje verder de rivier de Mersey op, nadat Bergsma zijn vrouw Klazina die er aanvankelijk op stond op bet schip te blijven tan boord had laten gaan. De Jan" op de Mersey. - Het doel van zijn dienstreis naar de Verenigde Staten was niet alleen de K.L.M.-hantorcn te bezichtigen, het al daar werkende personeel te ontmoeten, alsmede collega-directeuren te spreken, doch ook om zich te laten voorlichten over de ontwikkeling van de Ameri kaanse vliegtuig- en motorindustrie, zo vertelde vanochtend de president-direc teur der K.L.M.; de heer I. A. .Aler, hij zijn terugkomst op Schiphol, llij had Hen fabrieken bezocht en vele kilome ters gevlogen met verschillende types vliegtuigen en helicopters. De presi dent-directeur was in gezelschap van de technische directeur van de K.L.M., de heer F. Besancon. „Ik heb zeer betrouwbare inlichtingen over de plannen tot vliegtuigbouw in Amerika gekregen en ik heb goed en succesvol werk gezien van het K.L.M.- personeel aldaar", aldus de heer Aler. •Amerika wil passagiersvliegtuigen uit- brengen met een „sleepair" accommoda tie voor 86 personen oplopend tot een toeristenaccommodatie voor 160 perso enen.' -• .Over het nieuwe Amerikaanse type burgervliegtuig met straalaandrijving, de Boeing 707; zei de heer Aler. dat dit een prachtig vliegtuig is. Deze machine heeft vele mógelijkheden. „Ik ben overtuigd van de uiteindelijke betrouwbaarheid van het straalvliegtuig voor de burgerluchtvaart. Deze machi nes hebben een grote toekomst. De plan nen om deze toestellen op de markt te brengen, zijn reeds In een vergevorderd stadium". Ook de Lockheed- en Douglasfabrieken zijn bezig een transportvliegtuig met straalaandrijving te ontwikkelen. Bin nen een jaar zal het besluit moeten worden genomen over de vernieuwing van de KLM-vloot. Is dit besluit ge vallen dan kunnen de eerste nieuwe toestellen over twee jaar worden ge leverd. - De KLM, die alleen Amerikaanse vliegtuigen in haar diensten heeft, is.een zeer goede klant van de Verenigde Sta ten. Na de oorlog heeft ónze luchtvaart maatschappij voor 120 miHioen .gulden orders aan Amerikaans vliegtuigmate rieel geplaatst. Ten aanzien van de helicopters deel de de heer Aler mee, dat de types, die thans geleverd worden, niet rendabel kunnen worden geëxploiteerd. - De heer Aler zal zich ook te zijner tijd laten voorlichten over de vorderin gen van de Engelse vliegtuigindustrie. Hiertoe zal hij binnenkort naar Farn- borough gaan. (Van een onzer verslaggevers) As. Vrjjdag zal de Sociaal Econo mische Raad zich bezig houden met de vraag of op korte termijn een nieu we loonsverhoging zal kunnen worden doorgevoerd. Aan de besprekingen zal ten grondslag liggen het jrapport dat de commissie lonen en prijzen van de SER, de laatste weken onder leiding van prof. dr. J. Tinbergen heeft opge steld. Donderdag 26 Augustus zou in de Stichting van de Arbeid het gesprek oéer e«n loonronde reeds aanvangen, doch deze vergadering is een week uit gesteld en zal nu" Donderdag 2 Sep tember worden gehouden. De werk gevers- en werknemersvertegenwoordi gers geven er blijkbaar de voorkeur aan eerst even af te wachten wat ai. Vrijdag in de Sociaal Economische Raad zal besloten worden. Het ziet er naar uit dat de SER het rapport van de commissie lonen en prijzen zal aannemen. Zoals „Trouw" reeds vorige week Vrijdag meldde komt deze commissie tot de conclusie dat op korte termijn een nieuwe loons verhoging zeker verantwoord is te achten. En dat hiervan geen ongun stige gevolgen voor de werkgelegenheid en de betalingsbalans behoeven te wor den verwacht. De commissie is tot haar conclusie niet gekomen op grond van de stij gende kosten van het levensonderhoud, doch bij haar berekeningen is zij na gegaan in hoeverre het inkomen van de handarbeider® gemiddeld is achter gebleven bij de ontwikkeling van het nationale inkomen per hoofd van de beroepsbevolking. Redelijk wordt het geacht de arbeiders evenveel als an deren van de stijging van net natio nale inkomen te doen profiteren. De commissie lonen en prijzen heeft geen definitieve uitspraak wülen doen over de vraag of de loonsverhoging ge geven zou moeten worden in de vorm van een verplichting of van een -ver gunning. De grootte van de loonsverho ging zal waarschijnlijk afhangen van het systeem dat gekozen wordt. Tenslotte is de commissie tot de con clusie gekomen dat zo spoedig moge lijk ook het huurpeil weer omhoog moet opdat er .een einde kome aaffl de kunstmatigheden, die er in dit opzicht bij de inkomenvonming bestaan (ver schil in huur tussen oude en nieuwe woningen). Een nieuwe huurverhoging zou naar het oordeel der commissie weer gepaard moeten gaan met een compensatie door verlaging van indirecte en eventueel ook directe belastingen. Voor zover deze niet voldoende zijn moet de nieuwe huurverhoging ook worden opgevangen door een loonsver hoging waarbij sociale aandacht zal moeten worden besteed aan de zoge naamde vergeten groepen. In het R.K. ziekenhuis te Groningen is gistermorgen een drieling geboren. Mevrouw T. Bouman-Ten Brink schonk het leven aan drie zonen. Johannes Coenraad, Gerardus Wilhelmus en Klaas maken het evenals de moeder goed. De jongens wegens ieder ruim drie pond. Mevrouw Bouman is zelf een van een tweeling. Onder aanvoering van k-oning.- Paul "w^lhèUvorsteUjk'ë.vTOlijkégétóschhp' met aeven bussen, naar'dit' Vermaarde oord van het oude Griekenland géko-i men. Honing Paul trad hierzelf al* gids op en te oordelen naar de inte resse, waarmee men naar hem luister de, was Mj een zeer goede gids. Dé Griekse koning expliceerde in het En gels, de enige taal, die alle leden van het hoge gezelschap goed beheersen. De verbrokkelde zuilen van de eens *o trotse tempel van de Griekse opper god Zeus vormden een fraaie achter grond voor foto's, die dan oök druk genomen werden. Hertogen poseerden voor koninginnen en koninginnen op haar beurt weer voor prinsen. Prinses Marie-Adelaide van Luxem burg moest het meest poseren als de „barvoetige prinses". Zij was name lijk blootsvoets naar de vlakte 'van Olympia gekomen waar reeds vele honderden jaren vóór Chr. de befaam de Olympische Spelen gehouden wer den omdat haar schoenen te zeer knelden. Het tien-jarige prinsesje Sophie van Griekenland maakte het ene plaatje na het andere en zü werd dan ook alge meen als de meest actieve „fotogra fe" van het gezelschap aangemerkt. Van alle leden van de vrolijke groep bezat prins Bernhard veruit de grootste camera. Nadat men meer dan een uur tussen de indrukwekkende ruïnes "had rond gedwaald, spoedde het gezelschap rich naar een naburige uitspanning, waar bier. limonade en vruchtensap besteld •werd. Vele van de vorstelijke gasten versmaadden het gebruik van glazen en zetten de flesjes met net verkwik kende, koele vocht zo aan de mond. Prins. Charles van Hessen verklaar de aan de pers, die hier de gelegenheid waarnam om de hoge gasten het een en ander over de reis te vragen, dat hij zich „kostelijk amuseerde". Koning Paul verklaarde op zijn beurt aan de pers: „Wij vormen een grote, gelukkige familie.'Al onze gasten rijn verwan ten van mijn echtgenote of mijzelf'. De koning zeide, dat het hem speet, dat geen lid van de Britse koninklijke familie deel kon nemen aan de kruis tocht. „Zij schijnen andere bezigheden te hebben" zeide hij. Toch is de Britse koninklijke familie indirect op deze reis vertegenwoor- digd, .want.de e«htgei»te-.y*a.d*.j?riiLg yan HSmhcvjaJfi 'duziiatpr jvfcirdé;- her-; tog vanEdinbüirgh.7:, -f. V Van het: uitstepje .'-naafijOlympia. keerde 'hef gezelschap terug naaf Ka- takolon, het havenstadje in de-Pelo- ponnesos, waar de „Agamemnon" gis teren voor anker ging., De eenvoud, die „op decreet" van koning Paul'de toon aan boord aan geeft, is zelfs van toepassing op de tafelorde. Naar verluidt is het aan ta fel, noch.waar ook tijdens deze „crui se" van betekenis,bi men een rege rend vorst, prins of een ex-vorst j is. Men zit ongedwongen en ontdaan van alle protocol naast elkaar en men trekt lootjes, zodat de mannelijke leden van het gezelschap elke avond een andere tafeldame naast zich vinden. Een vliegtuig van de" KX.M. hoeft Maandag mechanische moeilijkheden gehad bijna op het zelfde tijdstip dat de Boniekoe verongelukte, aldus meldt United Press uit Shannon (Ierland). De DC-6, die op weg naar New York was, is gisteren ten slotte gestart. Aan da 52 passagiers is niets over het ongeluk met de Bontekoe verteld. Het vliegtuig had Maandag naar New York moeten doorvliegen, maar werd een nacht vastgehouden voor reparatie van een olieieiding. Een functionaris van de luchthaven te Shannon zeide dat de gezagvoerder, de heer J. E. Jager, het personeel vaag de luchthaven instructies had gegeven niet met zijn passagiers over het onge- luk te spreken., De passagiers zijn Amerikaanse studenten, die op weg naar huis zijn na een bezoek-aan Euro pa. De DC-6 ..werd gisteren om half acht Nederlandse tjjd te New York. ver- wacht. (Van onze correspondent) Na van een vliegtuig de koers opge-: kregen te hebben van de wrakstukken 'i van het verongelukte K.L.M.-vliegtuig, was de reddingboot van Egmond aan,. Zee, de „President Steyn", Maandag? weldra midden tussen de overblijfselen, aan het zoeken naar eventuele overle venden. Tijdens dit zoeken maakte;, dó? bemanning een angstig moment;--.doorijl" Een K.L.M.-deken raakte namelijk in de schroef verward. Hulpeloos dreef de>? „President Steyn" rond, juist .in de,; koers van een, mijnenveger. Dank zij de vernuftige installatie, die het mogelijk s maakt in volle zee bij'de schroef te ko men,- kon de bemanning met een bijl. dé; schroef, weer vrij maken. Om ongeveer negen uur was de „Pre- sident Steyn" weer behouden op het: strand. Meegebracht - werden enkele de kens, kussens en een stoel. De opening van de nieuwe lingeriefa- briek der. N.V. de Leeuw te Woerden,'" die vandaag zou plaatsvinden, is'in ver-f'. band met het vermoedelijke overlijden"! van, de heer en mevrouw Peeper afge-" last. De heer Peepér was 'directeur:der- N.V. Met rijn vrouw behoorde hij. tót" de passagiers van het verongelukte-. KLM-vliegtuig „Willem Bontekoe". Het. echtpaar vertoefde -. voor familiebezoek in Amerika en keerde' speciaal voor de" opening van de fabriek te Woerden'na ar, Nederland terug. Mevrouw Peeper-zou de officiële opening verrichten. Aanvankelijk was het de bedoeling van de' heeren mevrouwPeeper gisteren naar^^derlahd/te'^eizefc.HetVlië! vó'orgjsfêréhrwas'''ecfitërvolgóhQêk dat' zij7 passage' boekten; voor'.dè ;Ï,W; Ohderi dèbedrijfsleiding"en;het:;pe iék; te^WoerdehJteerst'i heel derYabrièk" verslagenheid)/ Door' de sterke regenval van de laatste) tijd zijn overstromingen in het v Noord-j duitse kustgebied opgetreden. f $j Het spoorverkeer op de stukken Ham-, burgWesteriand en KielLuebeck: - is verbroken. In Kiel heeft de brandweer,:; sinds Dinsdagmorgen: geen. rust, -daar. woonarken, kelders en. tuinhuizen "in alle delen van de stad" onder water-: staan:#. Ook in de districten- Hu3üm en Rends-. berg is hoog water. - Volgens Assoc.Prëss werd van wel ingelichte zijde te Londen, meegedeeld, dat premier Mendès-France de Britse leiders gepolst heeft over eén nieuwe aanpak van de Europese defensie, in geval Frankrijk de E.D.G. verwerpt. - Mendès-France zou premier Chur chill en de minister van Buitenlandse Zaken, Eden, by hun ontmoeting giste ren meegedeeldhebben: .- 1. Te verwachten dat de E.D.G. de volgende week in het Franse parlement met ongeveer 30 stemmen verworpen zal worden. 2. Dat het falen van de .'Brusselse con ferentie in te stemmen met zijn plan de E.D.G.-te herzien; de verwerping er van volgens zijn mening zekerder dan ooit maakt. 3. Dat hij bereid is de onafhankelijk heid van West-Duitsland dit jaar te herstellen, minus het recht voor.hetC- ogenblik tot herbewapening.. 4. Dat hij zou willen, dat'de-regerihgS: Churchill-.hem: helpt in het zoeken naar) een nieuwe"basis;, waarop gecontroleerde" Duitse herbewapening onder supervisie georganiseerdkan worden iz.: wat'.het essentiële doel van de ED.G. is. -'v De Franse premier, aldus-woordvoer?', ders heeft Engeland, verlaten .meUJde: indruk, dat hy' kan rekenen óp de Britse steun, indien .zijn. Parlement ten slotte; de E.D.G. verwerpt. :v'; Maar tezelfder tijd hebben Churchill: en Eden er geen twijfel over laten be staan, dat zij het op prijs zouden stellen,- dat hij (Mendès-France) èl het mogelijke zal doen, opdat het'Franse parlement de- EJD.G. goedkeurt, Churchill, aldus de woordvoerders, heeft veel tijd besteed aan het prijzen: van de deugden van de E.D.G., het be lang van de controle, die het zouuit. oefenen op de bewapening van Duiti-i land en de Engels-Amerikaanse waar- borgen, die het met zich meebrengt De Franse premier vindt, dat de- nauwst mogelijke Brits-Franse samen-' werking de hoeksteen moet zijn van elke nieuwe overeenkomst.' Premier Mendès-France heeft gister avond na een bijeenkomst met zijn ka-', binet, bevestigd, dat hij het leven van zijn regering niet op het spel zal zetten' voor de goedkeuring van het: E.D.G.- verdrag. De premier heeft aan de. pers mee gedeeld dat het kabinet er mee inge stemd heeft- de vertrouwenskwestie over deze aangelegenheid niet te;stel-f len. De regering zal zich echter verzetten tegen alle pogingen het debat üits te stellen. De Franse premier slaagde ér-tijdéjiis. besprekingen die bijna" vieruur duur? den, in de eenheid van zijn regerinjg te handhaven met betrekking tót de hou ding bij het debat over de E.D.G. Drei-: gementenvanverscheidene ministers okl af te treden werden weer ingettjo^ ken en de harmonie-volledig hersteltL"-?-:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1