Klok mag ook 1 maar koe blijft Reumatiek, ritme, astma, miljonair, difteritis Botsing oorzaak van ramp met de JBontekoe'? Boeren zien winter met veel zorg tegemoet Onbegrijpelijk Mededelingen over „geheime" onderhandelingen NIEUWE WOORDENLIJST VAN KRACHT Vreemde ivoorden vereenvoudigd: Aanwijzingen daarvoor bestudeerd Vier leden Concertgebouworkest moeten worden vervangen Bidstond in Vroomshoöp Weerbericht Auto kantelde in vliet te Niewwland ZO WEINIG MOGELIJK HOOFDLETTERS Voorzitter YMCA te Evanston overleden Keizer Haile Selassie naar ons land Amerikaanse visa definitief geweigerd Onderhandelingen met Weens Philh. Orkest Persconferentie Schrnidt-Wittmack Het weer in Europa Vader en vierjarige dochter verdronken Franse socialisten tegen Duits nationaal leger Meer schepen ingezet 4) Zie verder pagina 3 Assam door overstromingen van rest van India afgesneden KLM-vliegtuig had een motorstoring m. OOGSTEN MISLUKT BIJ COEVORDEN Transportmoeilijkheden bij de Vietnam Rotterdam: Witte de Wiüistraat 30 Telef. 115700 (4 1) Postbus 1112 Postgiro Ho. 424519 Kischtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 '«-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel 114402115486 B.g.g, 39528S Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNTNG en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting, geldig tot Vrijdagavond, EEN ZOMERDAG Vannacht hier en daar vorming van nevèl of mist, overigens licht tot half bewolkt en droog weer. Aanvankelijk weinig wind, later matige Wind uit Zuidelijke richtingen. Warm, <j> Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BEUINS SLOT t tET E.D.G.-verdrag komt nu in de H franse Kamer. Maar Mendès-France aai bet niet verdedigen, althans hij zal daarbij niet de vertrouwenskwestie stellen. Gezien de goodwill, die Mendès- France op het ogenblik in rijn eigen land geniet, zou men zeggen, dat in dien rij het gewicht van zijn eigen opinie in de schaal wierp voor de E.D.G., deze in de Kamer een goede kans zou maken. Maar Mendès-France doet dat niet. Hjj zegt tegen de Franse Kamerleden: U moet het nu zelf maar uitzoeken. Wij zullen afwachten wat u doet. En wat u ook doet, aannemen of ver werpen, wat ons betreft is het sans rancune. Het i* «en uitermate vreemde methode. Hier ia nu oen minister-president, di» rich heeft opgeworpen als de man van het ogenblik in Frankrijk- Een man, die pretendeert om Frankrijk uit het slop te halen. Hjj maakte korte metten met de oorlog in Indo-China. Hij komt de nationalisten in Noord-Afrik* in het govlij. Want Indo-China en Noord- Afrika waren voor Mendès-France als Mn moleneteen om de nek van Frank rijk. VERVOLGENS staat de economische sanering op het program van Mendès-France. Hij verkreeg daartoe een langdurige en volledige volmacht. Op dat gebied heeft hij de handen vrij. En ongetwijfeld ia dat zeer belang rijk. Want In dit opricht is Frankrijk xwk. Mmt n* koovt daar het v**a<jptuk van de E.D.G- Dat U oen niet minder belangrijk politiek punt Want daarbij is de hele politiek van Frankrijk ten aanzien van Rusland en van Duitsland en van West-Europa en van Amerika in ge- ding- U*t 1« toch waarlijk geen kleinig heid. Zn zie, dan boudt Mendès-France, de mm die Frankrijk uK h*t Mop aal halen, zijn mond. Dat betekent, dat hij la <Üt aeer aan gelegen punt geen leiding geeft ïo iets la eigenlijk onvoorateJbaar. Mendès-France regt niet: Dt ben tegen de E.D.G. Hij zegt niet: De ben tegen de voorstellen, die de vijf andere regeringen mfj in Brussel hebben ge daan. HJJ zegt:. D* EJ3.G. en die voor stellen ama in tègén bet geweten-wnTf-ri' ■vela; Fransen en lopen daarom het risico om door de afgevaardigden van dia vele Fransen te worden verworpen- .-,;v Maar so ia het tooh zo dikwijls. Het gaat ar voor een kabinet niet allereerst om of een voorstel al of niet genade kan vinden in het oog van velen. Het gaai er allereerst om of het kabinet er voor of er tegen is In op dat punt legt Mendèa-rranoa ten nevelscherm.- Zowel voor ons ai* voor da Franse Kamer. Mendès-France zegt: Als fit de Brus selse voorstellen aanvaard had, zou ik een verbintenis aangegaan hebben, uit naam van Frankrijk wetend, dat men rich hieraan niet zou kunnen houden. In de eerste plaats is het onbewezen en zelfs onwaarschijnlijk, dat men zich daar niet aan zou kunnen houden. Maar in de tweede plaats vergeet de heer Mendès-France daarbij even, dat Frankrijk door het E.D.G.-verdrag te ondertekenen reeds een verder strek kende verbintenis aangegaan heeft, ,dan men hem kt Brussel aanbood en dat het tot de taak van de Franse regering behoort haar handtekening gestand te doen en da ratificatie te be vorderen. Maar dat laatste doet Meodès-Franoe aiet. Hij gedraagt zich alsof het er niet toe doet wat er gebeurt met de E.D.G. Zen onbegrijpelijk gedrag- (Van onze correspondent) In Nïeuwland, nabij Leerdam in Zuid-Holland, deed zich gistermorgen een ernstig ongeval voor, waarbij de 54-jarige T. Groen uil Hoog-Blokland en zijn vierjarig dochtertje verdronken. De heer Groen reed met zijn auto. terwijl rijn dochtertje naast hem in de cabine had plaats genomen, over de Smalzijde in de dorpskom van Niéuw- land. Daarbij schijnt de wagen in de zachte wegberm geraakt te zijn. waarna de auto in de vliet kantelde. Voorbijgangers zagen omstreeks half elf de wagen, met de wielen naar bo ven, in het water liggen. Met behulp van enkele ambtenaren van de P.T.T. te- Gorinchem, die ter plaatse aan het werk waren, werden reddingspogingen ondernomen. Het gelukte evenwel niet de deur van de cabine te openen. Met kabels is daarna getracht de wa gen om te trekken, doch tot tweemaal toe brak een kabel. Een takelwagen trok de auto tenslotte op het droge en tot grote ontsteltenis ontdekte men de stof felijke overschotten uan de heer Groen en zijn dochter. Het opwekken van de levensgeesten mocht niet meer baten. Met 37 stemmen tegen 4 blanco stem men en 23 onthoudingen hebben het r ranse socialistische partijbestuur en de parlementaire socialistische fractie giste ren een motie van de secretaris-gene raal Guy Mollet aangenomen, waarin verklaard wordt, dat de socialistische partij zich onwrikbaar bljjft verzetten te gen alle voorstellen, die ten doel hebben. Duitsland een nationaal leger te geven of dat land herenigd is of niet GISTEREN is in Den Haag en in Brussel de woordenlijst gepubli ceerd, die een regeling bevat van het voornaamwoordelijk gebruik, het gebruik van- tweede-naamvalsvormen, de schrijfwijze van bastaardwoorden en de tussenklanken in samenstellingen. Deze woordenlijst, die voorafgegaan wordt "door een leidraad, is bij Koninklijk Besluit gisteren van kracht verklaard, De lijst is een uitvloeisel van het Belgische spellingbesluit van 1946 en de Nederlandse spellingwet van 1947, waarin bepaald werd dat de vier genoemde onderwerpen bij algemene maatregel van bestuur nader zouden worden geregeld. In'afwachting van deze regeling gold tot nu toe de woordenlijst van De Vries en Te Winkel. De voorzitter van de Wereldorganisatie der „Young Men Christian Associations" (Y.M.C.A.), John Forrester-Payton uit, Alloa (Schotland), is Woensdagavond te Evanston in de ouderdom van 71 jaar aan een hartaanval overleden.Als afgevaar digde van de Verenigde Vrije Schotse Kerk woonde h(j deAssemblée van de Wereldraad van Kerken bij. Haar verwacht wordt zal de keizer van Ethiopië, Hails Selassie, van 3 tot 6 No vember een officieel bezoek aan Neder land brengen. Nadere bijzonderheden over hel programma van het bezeok zullen nog worden bekend gemaakt. De commissie van Belgische en Ne derlandse deskundigen, die leidraad en woordenlijst heeft samengesteld, heeft in de eerste plaats een verdeling ge maakt tussen de vanouds „vrouwe lijke" zelfstandige naamwoorden, waar bij het gebruik van de voornaamwoor den „hjj", „hem", en „zijn" in geschrif te is toegelaten en die, waarbij ook voortaan „zij", of „ze" en „haar" ver plicht bljjven. Tot de eerste groep behoren de voor werpsnamen in de ruimste zin. Men mag dus voortaan van de klok schrij ven, dat hij stilstaat, maar men mag ook blijven schrijven dat zijstilstaat. Woorden, die aldus behandeld mogen worden, zijn in de woordenlijst ver meld met de letter V (vrouwelijk) en Allengs wint de gedachte meer veld dat de ramp met het K.L,M.-toestei „Willem Bontekoe" veroorzaakt kan z\jn door een botsing met een straaljager van de Deense luchtmacht. Sinds de dag van de ramp wordt nl. een Deense jager, die aan- manoeuvres deelgenomen zou hebben, ver mist. Dit toestel kan zich op het ogenblik van de ramp boven de Nederlandse kust bevonden heb ben. Van dit toestel heeft men geen enkel spoor teruggevonden. Wel werd Maan dagavond na de terugkomst van de „Neel- tje Jacoba" van het bergingswerk in de haven van Umuiden aan journalisten ver klaard dat o*. een schietstoel gevonden was. (Bjj informatie bij de KLM werd dit nadrukkelijk ontkend. Bovendien werd ons verzekerd dat zich aan boord van een KLM-toeste! geen schietstoel bevonden kan hebben. Red.). Behalve deze mogelijke aanwijzing, zou den ook andere aanduidingen de aandacht van de deskundigen hebben. Men heeft ni. vele stukjes van de geheel uit elkaar gereten bekleding van het KLM-toestel gevonden, benevens deerlijk verminkte stoffelijke resten van slachtoffers en totaal verwoeste onderdelen. Een explo sie moet dus tot de mogelijkheden gere kend worden. Het vermoeden van een botsing wordt versterkt door het feit dat de zware re genbuien, die Maandag boven de Noord zee gedreven hebben, de vliegers alle uit- zich benomen moet hebben. Dat het KLM- toestel zo goed als versplinterd is, wordt door de met het onderzoek belaste des kundigen als vaststaand aangenomen. Woensdagavond om kwart over zes heb ben de bergingsvaartuigen .Dolfijn" en „Bruinvis" van de N.V. W. A. van den Tax's bergingsbedrijf te Rotterdam/Maas sluis zich naar de plaats begeven, waar het wrak moet liggen, 's Avonds om hall- acht volgden de sleepboot „Winston Chur chill" en het bergingsvaartuig „Hulp in Nood" van de N.y. Rederij v/h. Gebroe ders Goedkoop te Amsterdam/IJmuiden. De KLM-gezagvoerder Schroder, die Dinsdag met een „Dakota" van de KLM op de Noordzee vee! wrakstukken ont dekte, heeft Woensdagmiddag, bjj een nieuwe verkenningsvlucht, op. een meer Noordelijke plek op zee, weer vele wrak stukken zien drijven. De sleepboot .Noord-Holland" uit IJmuiden is Woensdagavond omstreeks kwart voor tien in Umuiden binnenge komen na een tweede dag te hebben ge zocht. Zij had niets van belang opgevist. De schepen van de Kon. Marine heb ben ook Woensdag de gehele dag gezocht, maar tot Woensdagavond laat zonder re- sultaart. In tegenstelling tot hetgeen Maandag avond werd gemeld, is thans gebleken, dat het tot dusverre geborgen enige stof felijke'overschot van een jongetje van circa negen jaar nog niet met zekerheid kon worden geïdentificeerd.. daarachter tussen haakjes de letter M. Behalve de voorwerpsnamen zijn dit namen van lichaamsdelen, van bomen, bloemen, planten en vruchten, alge meen aardrijkskundige namen als ri vier, stad enz. van aardrijkskundige eigennamen als Maas, Noordzee en na men van hemellichamen als aarde, maan, planeet enz. Tot de woorden, waarbij de zij-aanduiding verplicht is, behoren de namen van vrouwelijke personen (barones, gastvrouw) en van vrouwelijke dieren (merrie, koe). Bij persoonsnamen, die mensen van bei derlei sekse kunnen aanduiden (deug niet, baby) en ook bij ambten en be roepen (ambtenaar- luitenant) wordt de zij-aanduiding gebruikt wanneer uit de sam nhang blijkt dat het een vrouw betreft. Als uitsluitend vrouwelijk worden ook aangeduid zelfstandige naamwoorden, gevormd met de zuiver, Nederlandse of daarmee gelijk te stellen achtervoegsels: -beid (boosheidj,. -nis (kennis), -ing en -st^acKt4f™*een^Wefk«m0rifs(^i<«(aifee uitzondering vaa diénst),- -schap,' -de ~of -te en -y. .-'•Voorts de zelfstandige naamwoorden gevormd met de van oorsprong vreem. de achtervoegsels -ie, -iek, -ica, -theek, enz. Tenslotte is 'er nog een aantal woorden waarbij de zij-aanduiding de voorkeur verdient,, maar niet verplicht is. Afgezien van de verplichte „zij-woor den" zal er op dit gebied dus een grote mate van vrijheid bestaan. Anders is het bij de schrijfwijze van bastaard woorden. Vervallen is de ph, zodat voortaan uitsluitend geschreven wordt filosofie en geografie. Vervallen is ook de h achter de r: reumatiek. De th wordt vervangen door t: 1. Aan het eind van een woord en in buigingsvormen en Nederlandse afleiding daarvan (chrysant, chrysanten, psycho paat. psychopaten, doch: telepat(h)ie. 2. Voor een medeklinker (antraciet, astma, etnoloog, ritme, trombose). 3. Na en ch (difteritis, autochtoon). In alle andere gevallen wordt de schrijfwijze met t toegelaten, maar de voorkeur wordt gegeven aan th. Een van de weinige mensen, die het drama van kapitein Carlsen en zijn flying Enterprise" nu al tveer 2'/, jaar geleden van nabij heeft bijgetooond, is de kapitein van de „Turmoil", die in die tijd heeft ge tracht het jvrak te redden van de ondergang. De beide kapiteins maken thans, vergezeld van vrouw en doch ters, een reis door Europa. In Enge land hebben de families elkaar ont moet. Kapitein Carlsen ontving zijn oude vriend in Londen. Bij die gele genheid zagen de beide vrouwen elkaar voor het eerst. Sinds de ramp hebben se met elkaar gecorrespon deerd. Rechts:- de familie Carlsen, links: de Parkers. De Brahmapoetra is thans zover bul ten haar oevers getreden, dat de staat Assam (Noord-Oost-Indla) van de rest van India is afgesneden. Gevreesd wordt, dat er mensenlevens te betreu ren zij»* De spoorweg- en telegraafver-T bindingen zijn verbroken en aan de.' oogst en de veestapel is. grote schade aangericht. Volgens sommige berichten zijn de overstromingen - de hevigste, welke de staat Assam, die een oppervlakte van 218.000 vierkante km beslaat en onge veer negen millioen inwoners telt; ooit gekend heeft. Nadat Woensdagochtend in alle vroegte de mijnenveger „Volkerak" en „Hollands Diep" van de Koninklijke Nederlandse Marine uit Den Helder waren vertrokken om de Maandag begonnen speurtocht naar bet wrak van de K.L.M.-machine „Willem Bontekoe" voort te zetten, nu met behulp van het Asdic-apparaat en met een sleeptros, werd HJM. zeesleepboot „Orkaan" in allerijl uitgerust met duik- materieel om bij een eventuele vondst direct duikersassistentie te kunnen ver lenen. Men laadde het materieel over van het duikersvaartuig 18656 op- de „Orkaan", die beter tegen het tuerk in volle zee is bestand. 'Foto: tijdens het laden van het dnikersmateriecl aan boord van Hr. Ms. „Orkaan, in de haven, te Den Helder. .vï Karl Franz Schmidt-Wittmack, de Christen-Democratische afgevaardigde van de Westduitse Bondsdag, die verleden week naar Oost-Duitsland Js gevlucht, heeft vandaag op een door het Oostduitse „Comité voor Eenheid" belegde persconferentie J^enpyer_me^tg^rl^%^%"^, ifg Schmidt-Wittmack zei ambtshalve op de hoogte ,tó. ztfn van geheime Duits-Amerikaanse onderhandelingen In Juni en te Bad Gouespergr over de herbewapening van West-2-balsland. Mevrouw Vijayalakshmi Pandlt,';- voorzitster van de Algemene Vergade ring der Verenigde Naties, is. van-> daag' in Djakarta opgehouden, .omdat.; het BLLJVI-vliegtuig, waarmee zij.naar- India zon terugkeren,te kampen had|gj; met motorstoring. Mevrouw Pandit;) r heeft, zoals bekend, een reis door Zuid-Oost-Azië gemaakt. Het; K.L.M.. liihtoestel, waarmee mevr. Pandit naar India zou terug keren, landde gisteren in Singapore. Een van de vier motoren was ,uitge-: vallen. De passagiers.rijn .later '-.met/.-;; een ander K.L.M.-vliegtuig naar Dja;-' karta gevlogen. Het Ijjnstoestel zette de reis naar-de Indonesische -hoofd-:;..'; stad met 'een halve bemanning voort,.).; omdat de motorstoring in Singapore niet kon wordèri: verholpen. In Dja-„ karta wordtde motor nu gerevideerd.; Bet doel van de besprekingen, die met door Britse of Franse afgevaardigden werden bijgewoond, was voorbereidingen te treffen voor de oprichting yan een Westduits leger van 24 actieve en 24 reserve-divisies. De voornaamste vaardigden bij de onderhandelingen zouden generaal Alfred Gruenther, de geallieerde opperbevelhebber m Europa, en ex-generaal Adolf Heusinger van het bureau van de Westduitse commissaris voor defensie-aangelegenheden, geweest Z*Er werd een speciale commissie.ge vormd, die deze plannen en plannen voor een Westduitse luchtmacht en eenheden valschermtroepen tegen 1 Novemberge- reed zou moeten hebben. De onderhande lingen zouden geheim gehouden moeten blijven tot na de bekrachtiging van het E.D.G.-verdrag door Frankrijk en Italië, aldus Schmidt-Wittmack. ,Het is de vraag,- of bondskanselier dr Adenauer, de Bondsdag over deze geheime bespreking zal inlichten z? zei de uitgeweken bondsdagafgevaardigde. Hii vond'het-verontrustend, dat de on derhandelingen buiten het Westduitse parlement om gevoerd waren. De Par lementaire commissie voor de E-D.G. was niet op de hoogte gesteld, ipaar was bezig gehouden met alle mogelyke theoretische kwesties. Volgens Schmidt-Wittmack was het bureau van de defensiecommissaris, Theodor Blank, bijna geheel aan het parlementaire toezicht onttrokken. (Wij tekenen hierbij, aan, dat kanse lier Adenauer kort na de mislukking van de E.D.G.-conferentie in Brussel tij dens een persconferentie mededeelde, dat het alternatief van de E.D.G. een ^zelf standig Duits leger met zich zou bren gen. De kanselier legde er toen ae nadruk 4Pp. - dat dat leger dan zou bestaan uit minstens 12 gevechtsdivisies en evenzo- Aan drie vaste musici yan het Concert- teoouworkest alsmede aan één orkestbode Jetft het Amerikaanse consulaat-generaal J® Amsterdam thans schriftelijk laten we- «en, dat nfwljzend.is beschikt op hun ver- joek daartoe Ingediend, omdat het orkest in October aji. een tournée dor de Ver- WitrrappQrten \r*n <>*d«noc?)t«nd 7 uur Stitlon j Weet wind meter p.MC. .max temp tfflt Neeral af*el. 24 uur Stockholm ■Oslo Kopenfo, A'dam Londen Luxemb. Parys Bordeaux Grenoble Nice Genève 'ZQrieh Locarno Berlfln Frankfort Müneben Wenen Innsbruck \Rome Ajaccio UaUoroe mist W 3 20 nevel windstil 21 mist windstil 22 onbew. NNO 4 1& zw. bew. windstil 19 half bew. NNO 5 13 hali bew. N 6 15 mist windstil 18 regen windstil 15 zw. bew. NW 2 ,22 zw. bew. windstil 13 regen windstil 16 zw. bew. 0 1 ,17 nevel O 2 23 nevel WNW 2. 21 regen ZW 3 19 nevel NO 2 22 regen windstil 21 regen Z 4 22 licht bew. ONO.l 23 lioht bew. NNO 2 0 0 0 3 0 A 0.1 0.3 ai o 18 4 9 02 0 1 0 1 8 1 enigde Staten en Canada zal maken. In de brief van het consulaat staat onder meer, dat de toegang tot de Verenigde Staten de vier betrokken leden moet wor den geweigerd op grond van „Section 212 of the Immigration and Nationality Act," De drie betrokken musici zijn: de solo hoboïst Haakon StotUn, de plaatsvervan gend eerste hoboïst Kees van der Kraan en de violist Lou Biloen. De orkestbode, die de tournee niet zal kunnen meemaken, is J. v. d. Berg. Volgens de heer Haakon Stotijn is voor zijn opengevallen plaats reeds een vervan ger gevonden. Toen hij vanochtend naar de repetitie van het orkest ging, kwam hij tot de ontdekking dat deze Ingenomen was door de Westduitse hoboïst H. Wienscher- mann, hoofdleraar aan het muziekconser vatorium in Detmold. De heer Stoten liet daarop van ztfn ont stemming blijken f oor een mondeling pro test, waarin hij er zich tegen kantte, dat hem 2ijn „rechtmatige plaats als solo-ho boïst'van het Concertgebouworkest" tijde lijk is ontnomen. Daarna verliet hij de re petitie. Naar het ANP voorts van de Nederlandse Orkeststichting tot beheer van het Concert gebouworkest verneemt' worden de twee plaatsvervangers voor de eerste hoboïst en de violist gezocht bij het "Weense Philhar- monische Orkest. De onderhandelingen hierover zijn nog niet geëindigd. Alcohol enverkeer. Op de Prins Hen drikkade werd gisteravond de 50-jarige motorhandelaar A. R. aangehouden, toen hij onder drankinvloed zijn perso nenauto bestuurde. ak® veel technische troepen .en. ravitaille ringseenhedenHieruit kan men opma ken, ..dat Schmitt-Wittmaek tijdens de persconferentie in Oost-Duitsland mede delingen deed,- die voor het grootstedeel reeds lang aan de Wésteüropese journa listen bekend waren en dus weinig nieuws bevatten. Red, Trouw). r De gevluchte Bondsdagafgevaardigde zei diep geschokt te zjjn geweest toen Heusinger een commissie van de Bonds dag had meegedeeld, dat er. ongeveer 30 atoomkanonnen in West-Duitsland waren. In de Christendemocratische Partij, al dus Schmidt-Wittmack. was geen vrije meningsuiting mogelijk. Een „gewetens opstand" tegen Adenauer, zelfs in_ kwes ties van minder belang, zou tot isolatie leiden. Wat hjj, SchmidtWittmack nu verklaarde, zou hij in Bonn niet hebben kunnen zeggen. Aan het slot van zijn verklaring zei hij, trouw te zullen blijven aan rijn christe- iijke. en democratische beginselen .en te. ming tussen oost «11 Op. naderhand-- gestelde- vragenizei^. Schmidt-Wittmack.' dat er geen-, betrek-:;' kingen bestonden' tusseni1 .John. v "*»T. Tenslotte, zei Schmidt-Wittmack nim- nier communist óf Marxist -geweest' te,: *zjjn en ook niet van plan te rijn bet te worden. Een v woordvoerder van het bureau van Heusinger, de .voomaamste mili- taire adviseurvan de; Westduitse rege ring heeft naar aanleiding van de ver-;.; klaring van Schmidt-Wittmack joverSE een geheimeDuits-Amerikaanse con- ferentie te .Bad -Godesberg, verklaard. dat Heusinger nooit van een dergelljkesg conferentie gehoord heeft. Er waren-., ook nooit plannen overwogen voor de* j vorming van. 48 Westduitse divisies,-' aldus de woordvoerder. V- Functionarissen van. hét Westduitse- bureau voor. defensie-aangelegenheden:;:; hebben Schmidt-Wittmack„stapelgek" genoemd. „Wij zouden niet-eens 48 di visies kunnen vormen al zouden wij het proberen. 'Onze bevolking iste klein. (Van onze correspondent) HET lage weidegebied rond Coe- vorden is door een ernstige over stroming getroffen. De grote regenval heeft weiden en akkersblank gezet of do grond zó drassig gemaakt, dat men er diép in wegzakt. De oogsten zijn mislukt. Het nog niet gemaaide koren ontkiemt of verrot op de stengel en het koren, dat reeds gemaaid was, wordt niet droog en ondergaathet zelfde lot. Er zijn boeren, die van al hun lan derijen in het geheel geen opbrengst hebben. Hier en daar probeert men door het uitdiepen van de sloten het water weg te laten lopen. Elders graaft men greppels en ploegt men diep in de grond, maaa* dat alles heeft, weinig effect, omdat er bijna niets meer te redden is: Alleen de bieten hebben tot nu toe de abnormale watertoevoer zonder schade doorstaan, doch ook dit gewas loopt ernstig gevaar wanneer het niet spoedig droog wordt. Niet alleen de akkerbouw is zwaar getroffen, maar ook de veehouderij. Daar de natte periode al zo lang duurt is er van de hooioogst in dit laagge legen gebied weinig terechtgekomen en nu Is ook het gras 'waardeloos ge worden. Vele boeren hebben hun die ren naar -de stallen gebracht, maar ook dat biedt geen oplossing voor de moeilijkheden. Waar zullen de boeren het nodige stro en voedsel vandaan halen? Men ziet de winter met veel zorg tegemoet. Hoe mén de volgende oogst In verband mét de grote watersnood werd Dinsdagavond in de Gereformeerde kerk te Vroomshoop een gemeenschap pelijke bidstond gebonden door de Hervormde en Gereformeerde Kerk. Ds. Schipper, Ned. Herv. predikant, sprak naar aanleiding; van Ps. 991. Ds. Heersink be sloot deze bidstond met gebed en dankzegging, waarna gemeen schappelijk .werd gezongen Ge zang 180 1: „Beveel gerust Uw wegen". moet halen is voor de meeste boeren gezinnen een raadsel. In het Duitse gebied, vlak over de grens, waar de afwatering nog slech ter is dan in de Nederlandse grens streek, is de watersnood nog cota-i strofoier. Toen het gezin Marshall uit Pitts burgh na een vacantie van tivee maan den .naar huis terugkeerde, was het huis letterlijk geheel door inbrekers leeggehaald. Slechts de gootsteen in de keuken had menachtergelaten. Het Vietnam-opperbeve! wil wegens 'binnenlandse transportmoeilijkheden (op'i het ogenblik niet, dat de Fransen Viet- 'minh-krijgsgevsngenen overdragen! Buiten: de haven Samson in' Nóord~: Vietnam wachten vierduizend'yjet-. mlnh-krijgsgevangenen reeds verschei dene dagen op ontscheping. (J;,;;, - Tweeduizend anderen, die onderweg waren naar Samson, zullen in de mid- denvietnamese haven Tourane aan) land'' gaan, waar zij zullèn wachten, tot: zü? naar Noord-VioUw m kunnen.; gaan.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1