I Nieuw-Guinea De worsteling om de E.D.G. Nieuwe voorstellen van aan „GEEN NIEUW ELEMENT", ZEGT PARIJS m RHODOS ONTVING HET ÉÖRSTELUK GEZELSCHAP Staten Ned. Antillen aanvaarden Statnnt S.E.R. vergadert óver nÖta ft inzake loonsverhoging N. "H Eigen wapen in Johanniter-stad Comité tot redding van de E.D.G. Eindelijk zomers Rapport zal gepubliceerd worden VRIJDAG 27 AUGUSTUS 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2859 Weerbericht Nieuwe spelling 14 Sept. in gebruik „KLEINE NAVO" ALTERNATIEF VAN MENDÈS-FRANCE. Assemblee Franse Unie verwerpt E.D.G. Arbenz gestorven "~N De Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Paul Henri Spaak, heeft nieuwe voorstellen doen toekomen aan premier Mendès-France om het Frankrijk gemakkelijker te maken de E.D.G. te bekrachtigen, aldus werd gisteren uit een Belgische règeringsbron vernomen. De voorstellen werden Woensdag door de Belgische ambassadeur baron Guillaume overhandigd. Het Belgische kabinet besprak gisteren de inhoud van de voorstellen, die nog geheim worden gehouden. Uit gezaghebbende bron te Parijs wordt verklaard, dat de nieuwe voorstellen van Spaak geen eigenlijk nieuw element bevatten. ---Gi8tér.en,vcrer;hét-:Griekse luxe- passagiersschip „Agamemnori met zijn vorstelijk gezelschap de haven van Rhodos binnen. Op Rhodos, dat het meest Oos telijke punt is,' dat de „Agamem non" op haar kruistocht zal aan doen, en dat de reputatie geniet het- mildste klimaat van alle Griekse eilanden te hebben, von den de vorstelijke gasten het weer rondweg „warm! Belgische critiek Geen Brits alternatief Afroming A Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 C4 10 Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur i Zaterdags 17—18 uur: Teieioon 115700 '«-Gravenhage: Eïuygenspiein 1 Postgiro 424867 - Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange .Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: O. A, KEUNESG en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting, geldig tot Zaterdagavond. TIJDELIJK MEER BEWOLKING Vannacht op vele plaatsen vorming van mist. Morgen tijdelijk meer bewolking met een kans op een bui. Zwakke tot matige veranderlijke wind. Lagere middagtemperaturen. O Hoofdredacteur: Dr. J, A. H. J. S. BRUINS SLOT (Van onze militaire medewerker) DE Republiek Indonesia heeft haar aanspraken op het Nederlandse deel van Nieuw-Guinea voor de Al gemene Vergadering van de Verenigde Naties gebracht. De toelichting, welke z(j daarbij heeft gegeven, is een zo danige verdraaiing der feiten, een zo. 'danige lasterlijks aantijging, dat daar tegenover geen parlementaire taal meer past. Het doet daarom deugd dat de- eerste reaclie van de Neder landse regering deze parlementaire taal. overboord heeft gezet en man en paard ongezouten heeft durven noe men. Daarbij kan het echter niet blijven. Wij zullen eenzelfde duidelijk stand, punt naar buiten moeten uitdragen om straks niet door deze Indonesische leu- genoasMpagne in het zelfde internatio nale en speciaal Amerikaanse kwade daglicht te komen te staan als waarin wij tijdens de strijd om Indo nesië door een niet minder leugenach tige en lasterlijke, doch handige pro paganda van de toenmalige Republiek "Djocja waren gemanoeuvreerd. Het is bij onze tegencampagne echter goed 'een-aantal feiten te laten uitkomen, die tot nu toe, zolang men mocht aan- nemen met een bona fide tegenstander te maken te hebben, verzwegen zijn. Thans is het tijd opening van zaken .te geven en daartoe terug te grijpen naar de totstandkoming van het ver drag tot overdracht der souvereiniteit, d.i. tot de gebeurtenissen rondom de Ronde-Tafelconferentie in 1948. Z' O ALS men zich herinneren ®#1, kwamen ter RTC de delegaties van de Republiek Djocja, van het Fe. deraal Overleg (BFO) en van Neder land bijeen. Toen de status van het Westelijk deel van Nieuw-Guinea ter tafel kwam is in het bijzonder door de Republiek Djocja al het mogelijke ge daan om aan te tonen, dat.. Nieuw. Guinea één geheel met de reet vso de Indische Archipel vormde. Eerst trachtte zij daartoe argumenten van ëthnologlsche, ethnografische, taalkun dige en geografische aard aan te voe ren. Doch toen deze op wetenschap pelijk onweerlegbare wijze -werden /ontzenuwd trachtte zij de onmisbaar heid van Nieuw-Guinea voor 'de de fensie van Indonesiëal* 'motief aan te voeren. Zij "riép daartoe zélf militair al te ondeskundig om daarvoor een meatoiwnétam.^men'toestellen*—'Be hulp hi van de militair weer deskun dige delegatie van de BFO. Deze ging bij-eigen én andere deskundige.mili taire'adviseurs te raderen het resultaat was precies het'omgekeerde van het geen de Republiek Djocja gehoopt 'had.-' - Wei verre van onmisbaar ,te zijn voor de defensie van Indonesië zou bij de beperkte middelen 'waaróver Indo nesië zou komen te beschikken, Nieuw- Guinea juist een blok aan het been zijn waarvoor elke defensie-inspanning ten Jooste zou gaan van de defensie in de werkelijke gevaarsrichting, die dreigde uit de richting van' het Azia tische - vasteland. Om die reden zou Indonesië dus eerder dankbaar, moe ten zijn vani de zorg voor de defensie van dit gebiedsdeel te zijn verlost. Toen de delegatie van de Republiek inzage kreeg van dit memorandum heeft zü zich gehaast dit argument te laten vellen.. Het-is ook opmerkelijk, dat de Republiek daarna en tot op de huidige dag wel telkens weer op eth- nologiscbgeografische en politieke gronden haar aanspraken herbaalt, doch het defensie-aspect zorgvuldig buiten de discussie houdt en dit op dit ogenblik des te meer nu bij het opbouwen van een Z.O.-Aziatische de fensief Pact de al dan niet deelneming van het strategisch belangrijke Nieuw- Guinea actueel aan de orde is.. 'TOEN ter R.T.C. aldus alle argu- menten uit de handen van de delegatie der Republiek Djocja waren geslagen heeft zü nochtans haar aan spraken niet opgegeven, doch deze naar een later tijdstip verschoven. Met welk doel? Met geen ander en dat is onverbloemd tussen de'delegatie leden onderling uitgesproken dan om de kwestie-Nieuw-Guinea voor de toekomst als een hefboom te kunnen gebruiken om op Nederland op ander terrein druk te kunnen blijven uit oefenen en om omgekeerd door. drei gementen op deze andere terreinen (Ünlevérbreking, sociaal-economische afspraken)Nederland tot. toegeven- in aake Nieuw-Guinea té dwingen. „Als souvereine staat hebben, wü Meer macht tot intimidatie",-aldus de gedaehtengarig van de républiek, Kwade trouw was dus het1 bewuste uitgangspunt voor de toekomstige poli tiek van de" republiek- De geschiedenis heeft bewezen, dat de republiek precies de weg heeft gevolgd welke zij zich bij de RTC had gedacht. Het tempo is zelfs aan de langzame kant geweest. We weten uit toet proces van sultan Hamid, de voorzitter van de BFO ter RTC, die zijn verzet tegen de onmiddellijke schending Van de RTC in April 1950 met langdurige gevan genisstraf moest bekopen, dat hij de opzegging van de Nederlands-Indone sische Unie reeds een jaar na de sou- vereiniteitsoyerdracht verwachtte, Deze unie, de sociaal-èoonomiscbe overeenkomsten en ten slotte Nieuw- Z -Guinea zouden voorts de zondenbokken tijn waaraan het te verwachten: falen ./ten de republiek op; binnenlands, terrein v teu kunnen worden geweten. Zjj- zou- v.-flen, zoals de woordvoerder van Buiten- (Van onze Haagse redacteur) De - voorschriften voor de nieuwe spelling, die opgenomen zijn in de Woensdag j.i. gepubliceerde leidraad en woordenlijst zijn niet, zoals aan vankelijk door het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is medegedeeld, op de datum van publicatie van kracht geworden. Aan gezien in de algemene maatregel van bestuur geen datum van ingang Is ge noemd zal deze, zoals gebruikelijk is, twintig dagen na de datum van af kondiging.' dus op 14 September a.s. in werking treden.' De ministerraad zal voor die datum nog aanwijzingen geven aan alle Rijksinstellingen, terwijl de minister van Onderwijs, Kunsten en Weten schappen de onderwijsinstellingen op de hoogte zal brengen van de nieuwe regeling. Aangezien de door de Belgisch Nederlandse commissie samengestelde jeidraad een vrij ingewikkelde geheel is geworden, dat voor dagelijks ge bruik moeilijk hanteerbaar is, wordt overwogen, een beknopte en over zichtelijke handleiding voor de nieuwe spelling het licht te doen zien. In regeringskringen te Brussel meent men, dat de nieuwe voorstellen „het schema-Spaak" Frankrijk en de ledensla ten van de E.D.G. een zeker recht van beroep zouden geven tegen beslissingen van het bovenna tionale lichaam, indien vitale belangen van het betroffen land op spel staan. Dit- was een van de grootste strui kelblokken voor het bereiken van een overeenkomst op de conferentie te Brussel. Te Parijs werd bevestigd, dat het' plan-Spaak uit naam van de vijf an dere E.D.G.-landen is gedaan. "Bronnen uit de omgeving van de Franse premier zeggen, dat de nieuwe voorstellen, die gisteren reeds door het Franse kabinet zijn besproken, dc „toestand feitelijk onveranderd laten." De koning van Yemen (rechts) heeft i Saoed van Saoedi-Arabië. Gevolgd dezer dagen bezoek gehad van. koning door een lijftcacht te paard reden de vorsten door Yemens hoofdstad Sanaa. Kort; na ie. aankomst begaf men zich aan wal'om een-bad te nemen in de warme bronnen van Kallithea, waar de roemruchte voorouders-van .verschei dene leden van dit doorluchte, 20ste- eeuwse gezelschap een 6700 jaar ge leden zich het stof van de kruistoch ten afwiesen. Tegen twaalf uur keerde men terug aan boord- van de „Agamemnon" om daar de lunch te gebruiken. Na de lunch begaf het gezelschap zich opnieuw aan wal om onder lei ding van koning Paul in bussen een rit te maken over dit historische eiland: eerst naar dé „Straat der rid ders", genoemd naar de ridders va» Rhodos, die deel uitmaakten van de religieuze ridderorde der Johanniters. Deze ridders van Rhodos hebben in '1309 op voorstel van de paus.ee» ware vesting van Rhodos gemaakt, dat zo doende een geduchte macht vormde tegen de Turken. Koning Paul leidde zijn gasten naar verscheidene oude deuren, waarboven zich schilden bevonden met de heral dieke Wapens van voorvaderen van vorstelijke gasten, die hier nu rond geleid werden. De imposante muren, die de ridders vele honderden jaren geleden bouw den, beschermde nu deze ongewone groep toeristen tegen de al te warme middagzon. Daarna ging het naar het zwaar ver sterkte kasteel van de grootmeesters van de ridderorde van Rhodos, van waaruit men een schitterend uitzicht op. de omringende heuvels had, waar op in de Middeleeuwen uitkijkposten waren geplaatst, die moesten waar schuwen tegen naderende Turkse schepen. Later bracht men nog een bezoek aan de plaats, waar eens- de kolossos landse Zaken terecht opmerkte, moeten dienen om de aandacht van-de bevol king van de binnenlandse, moeilijkheden af te leidfen. Daar deze er voorshands als onoplosbaar uitzien en zelfs in ernst toenemen, heeft Soekarnc Nieuw-Gui nea nodig als uitlaatklep zonder welke anders wellicht de binnenlandse stoom machine uit elkaar zou spatten. Telken male als het vuurtje van opzettelijk-ge- kweekte afleiding dreigt uit te doven zal het opnieuw worden aangewakkerd. We zullen er daarom rekening mede moeten houden, dat wanneer Soekarno bij de Verenigde Naties bot vangt, een nieuwe weg zal worden ingeslagen b.v. pogingen om door infiltratie en onrust stoken opstandige en z.g. vrijheidsbewe gingen op Nieuw-Guinea te provoceren ten einde nieuwe argumenten tot inter ventie van de Republiek Indonesia te rechtvaardigen. Deze interne, provoce rende acties kunnen dan gepaard gaan met gewelddadige infiltratiepogingen in de geest als het vorige jaar is geschied. Het'is daarom zaak op onze tellen te passen. De torpedobootjager „Piet Hein" is thans naar Nieuw-Guinea gezonden en daarmede bezitten wij in dit gebied het sterkste oorlogsschip, dat geweld dadige, openlijke - - interventie-pogingen kan beletten. vah^Rhbdós^gestaan» moef-hèbbén. Wij i ontlenen nog ons woord kolossaal aan dit enorme koperen beeld van 40 ra hoogte, - dat de Griekse zonnegod Helios afbeeldde. Het werd in 278 voor Chr. door de beeldhouwer Chares bij de ingang van de haven van Rhodos gebouwd. Toen .in 222 v. Chr. een, hevige aardbeving de eilanden In de Aegeïsche Zee teisterde,, stortte ook dit trotse beeld ineen. Het was een der. zeven wereldwonderen. Aan dit eiland ontlenen'wij ook de naam rho dodendron: Twee Belgische bladen hebben cri-, tiek geleverd op dezekoninklijke pieziervaart. Een van deze bladen be weende, dat de kosten ten dele gedra gen worden door de schuldeisers van de Griekse regering in België. „La Nation Beige" schreef: „Grie kenland blijft een land, waar het leven moeilijk is voor de gehele bevolking en het vertoon van de ijdele luxe op de .ASaroemnoh" kan schokkend zijn. Dit land, dat overigens zeer sympa thiek is, is grote bedragen schuldig aan andere landen. Het wordt ge dwongen een Spartaans leven te leiden ter wille van het noodzakelijke her stel. Is er niet een gemis aan syn- chronlsme tussen de werkelijkheid en de Agamemnon"?" Koningin Frederika poseert met de kroonprinsen, die deelnemen aan de tocht met de Agamemnonin Olym pic Griekenlandwelke hert door Koningin Frederika en Koning George wordt aangeboden. Rechts staan Kroon prins Constantine van Griekenland en Prinses Beatrix; in het midden Don Jnan, de prins der Asturias en geheel links de Kroonprins van Baden met naast hem Vittorio-Emahuele van Italië. Zij zijn dan ook ter zijde gelegd. Reeds zon te Brussel over deze suggesties ge sproken zijn, maar door de Franse pre mier onaantrekkelijk bevonden. Naar verluidt zou Spaak Mendès- Franse telefonisch verzocht hebben de E.D.G. niet een zekere dood te laten sterven door Frankrijk niet aan de voorgestelde defensiegemeenschap te laten deelnemen. Britse functionarissen hebben giste, ren gezegd, dat er geen waarheid school in geruchten, die de ronde heb ben gedaan, als -'zou* Engeland voor steilen voor een alternatief voor de EJD.G. met de Franse regering be sproken hebben. - Volgens deze functionarissen zouden premier Sir. Winston Churchill en mi nister Eden Mendès-France niet ia het ongewisse hebben gelaten over het standpunt van de Britse regering, dat de E.D.G. de aannemelïjkste ópldssing vormt voor de Europese defensie. De bestuurscommissie van de Franse Socialistische Partij heeft gisteren spe- ciaal op de 59" socialistische afgevaar- digdeii ^dé^Aimi&lée/rdiê'lyérklaar d hebben de E.D.G. niet te zullen steu nen, een beroep gedaan bun stem ten gunste van het verdrag uit te brengen. Zij wees er met nadruk op, dat de Westelijke solidariteit gevaar 1 zou lo pen en de oprichting van een onafhan kelijk Duits leger mogelijk zou wor den, wanneer de5 E.D.G. niet bekrach tigd werd. Hfrt door Jules Moch, de socialisti sche rapporteur van de commissie voor Buitenlandse Zaken van de Assem blee, uitgebrachte rapport tegen de E.D.G., werd bestempeld als een „op standige daad". De commissie waarschuwde Moch, dat hijfc wellicht uit de partij zou wor den gestoten, als hij zich niet van het rapport distancieerde. Veertien vooraanstaande Fransen, onder wie oud-president Edouard Herriot en generaal Weygand, hebben gisteren een nieuwe oproep tegen de ratificatie van de E.D.G. gericht. Zij verklaarden, „dat een aantal an dere oplossingen de laatste jaren voor gesteld zijn, waardoor Duitsland poli tiek en' militair in de Westelijke ge meenschap kon worden opgenomen en welke niet voor Frankrijk de vrede en de vrijheid de ontoelaatbare geva. ren zouden bieden, van de E.D.G." De Washingtonse correspondent van Reuter, Paul Scott Rankine schrijft, dat de Frans—Amerikaanse betrek kingen haar dieptepunt sedert de oor log bereikt schijnen te hebben. Onder grote koppen, zoals „V.S. "door Frank rijk onheus bejegend", publiceren de kranten te Washington berichten over de afwijzing door premier Mendès- France van de Amerikaanse pogingen om hem te overreden zijn toekomst op het spel te zetten bij de stemming over de ratificatie van het verdrag in zake de Europese verdedigingsgemeen schap. In een vergadering van twee uur hebben de staten der Neder landse Antillen Donderdagavond het statuut voor de nieuwe rechts regeling binnen het Koninkrijk met algemene stemmen aanvaard. Een talrijk publiek, vete auto riteiten en de volledige regerings raad woonden de vergadering bij, waarvan het verloop door beide Curacaose radio-omroepen is uitgezonden. De algehele indruk is. dat dit corn- promisstatuut „koninkrijk nieuwe stijl met vreugde wordt begroet, al blijven er nog enkele wénsen, waarvan o.a, de heer Jonokheer (Democratische Oppositie) gewaagde. Met dit Statenbesluit is tevens defi nitief een einde gekomen aan.de lokale politieke verwikkelingen rond - het sta tuut die de behandeling vertraagd heb- Irén.' "J""," A V Zonder uitzondering noemden de zeven sprekers, - fractieleiders of enkelingen 28 Augustus 1954 een historische da tum. Ook de voorzitter van de regerings raad hield een korte toespraak, waarin hij het statuut „een stuk levend prac tised! recht-van hoge-orde" noemde. - Premier Mendès-France heeft volgens een „Un. Press"-berichl aan de ..Weste lijke bondgenoten duidelijk gemaakt, dat hij, zo de E.D.G. het onderspit zal moeten delven, geen lijd zal verliezen om te zoeken naar een nieuwe formule, welke herbewapening van Duitsland roo> gelijk 'zou maken. Een dergelijke formule zal volgens bronnen uit de naaste omgeving van de premier neerkomen op een „kleine Na- yo", bestaande uit de zes E.D.G.-landen plus Grcoi-Bzillannië. Dit plan zou een gemeenschappelijk commando omvatten, doch verre blijven van enige vorm van „boven-nationali- teit". De Assemblee van de Franse Unie, een raadgevend lichaam, heeft zich van ochtend met 100 tegen 65 stemmen uit gesproken tegen bekrachtiging van het Europese Legerverdrag. Er waren geen onthoudingen. De stemming ging over twee rappor ten van de commissies van defensie en van buitenlandse zaken, die hadden aanbevolen het verdrag te verwerpen. Het debat over deze rapporten was Donderdagmiddag om 15 uur begonnen en eindigde tegen zeven uur vanoch tend met bovengenoemd resultaat. Vier Franse oud-premiers, de conser vatief Pinay, de gematigde Reynaud, 'de radicaal Mayer cn de Rooms-katholiek Bidault hebben een comité gevormd tot „redding van de E.D.G.". Zij hopen een uitstel- van de stem ming over het verdrag-te kunnen, be-1 werkstelligen en ook nieuwe onderhan-! delingen met de vijf' andere E.D.G.-j landen over concessies aan Frankrijk. DE nieuwe woordenlijst van de Ne derlandse taal heeft ons wat er overigens van zü een nederlaag, berokkend. De antirevolutionnaire partij schrijft baar naam in navolging van dr. A Kuy-pér met één n. Trouw deed dat in navolging van Groen van Prinsterermet twee n's. Volgens de nieuwe woordenlijst moet het nu voortaan met één n. Dat is natuurlijk fout, maar wij zul ten ons daarvan, dolerend, zij hét ook geveinsdelijk, onderwerpen. (Van onze weerkundige mede- werker) In de weerstoestand boven onze omgeving is thans een belang rijke verbetering ingetreden. Vandaag en morgen zal het weer droog en zonnig zijn met een langzame stijging van tempera- tuur. Reeds vandaag zal het kwik op vele plaatsen oplopen tot om streeks 25 gr. Deze weersver- betering is eengevolg van 'de verplaatsing van het hoge druk- - gebied bij de Azoren naar de Britse eilanden. Daarmee samen- hangend is da buiigheid'nu oh-'tj. derdrukt en het bleef gisteren overdag voor het eerst sinds lange tijd overal in het land droog. Boven Noord-Italië - is thans: een depressie aangekomen die. enige dagen geleden' het bijzon dere koude en regenachtige weer., in ans land veroorzaakte.De depressie geeft nu aanleiding tot regenen onweersbuien in: het Middellandsezee gebied.' In de Alpen en tn. Zuid-Duitsland en Oost-Frankrijk. Het hogedruk. 'gebied boven tEngelandbreidt zich. inmiddels verder uit over onze omgeving: Daarmede wordt .de baan van. nieuwe storingen in de richting van onsland voorlopig geblokkeerd.' Op de Oceaan is' de depressieactiviteit' vrij i gróótmaar deze 'storingen koersen nu in Noord-Oostelijke 'richting Maar de Noordelijke IJszee. Of het betere weer; lan-i ger dan een paar dagen zal aanhouden is op het ogenblik- nog onzeker. Sfc., (Van onze Haagse redacteur) De Sociaal Economische Raad is vanmiddag in openbare vergadering de bespreking begonnenvan" het óntwerp-advies, dat door een sub-, commissie van de commissie van Ionen, en prijzen is opgesteld in zake de mogelijkheid en de wenselijkheid van een loonsverhoging. In het. ontwerp- advies, dat indien de Sociaal Economische Raad het aanvaardt als eennota/ en niet als een ongevraagd advies aan de "regering zal worden gezonden; wordt als conclusie gesteld, dat de huidige economische situatie de regering geen aanleiding behoeft té geven, zich te verzetten tegen. indien zulte' door" het georganiseerde bedrijfsleven wenselijk zou worden geacht een - loonsverhoging die zich zou bewegen binnen het kader dat-in het advies^ is aangeduid. niet te wachten op de invoering van. de huurverhoging, die niet binnen enkele;, maanden zal kunnen plaats vinden.-De gevolgen' van een huurverhoging .dienen: zoveel mogelijk gecompenseerd te wor den door belastingverlaging, eventueel aan te vullen met een additionele loons- verhoging. r;""/ Het zou aanbeveling verdienen indien/ ook bijzondere aandacht geschonken zou?', worden aan de niet meer-in het arbeids proces ingeschakelden, zoals weduwen» gepensionneerden "en kleine .renteniers./ Al het mogelijke dient gedaan te worden/ om het reële inkomen van „vergeten" groepen niet te doen dalen. Het belang y van deze groepen brengt'ook'mee da l compensatie van de huurverhoging zoveel?; mogelijk gevonden wordt in .belasting maatregelen. >i in de vergadering van de S. E. R. werd i allereerst gesproken door prof.' Veraart, die er op wees dat in een aantal bedrijfs takken gèen, in andere wel en in som-/ mige. zelfs een belangrijke loonsverhoging mogelijk is. Hij zeide aan de nota zoals - die thans luidt geen behoefte' te hebben. De' enige methode om te bepalen vrat h de arbeiders meer moeten hebben staat, er naar zijn mening niet iri. De nota verschaft slechts algemeenheden. j/ Prof. De Roos stelde aan de voorzitter - van-de commissie de vraag waarom de.; mogelijkheid om het aandeel van dp Als argument voor een loonsverho ging wordt aangevoerd, dat de ont wikkeling van de inkomenspositie van de handarbeiders achtergebleven is bij die van het nationale inkomen en voorts dat, thans de tendentie aanwezig Is hogere lonen te betalen dan volgens dc huidige vastgestelde loonrichtlljnen mogelijk is en dat de uit een loonsver hoging voortvloeiende vermindering van het ondernemersinkomen, wanneer deze binnen redelijke grijzen blijft, geen nadelige economische gevolgen zal heb ben. Een afwenteling op de prijzen wordt minder waarschijnlijk geacht naar mate er een objectieve marge aanwezig is. De invloed van een loonsverhoging op korte, maar ook' op langere termijn, op de werkgelegenheid wordt van be trekkelijk geringe betekenis geacht. Gegeven de gunstige economische situatie van ons land zou het niet tot stand komen van een loonsverhoging het handhaven van de arbeidsvrede ibe- moeilijken. Tussen de ontwikkeling van •de inkomenspositie der landarbeiders en die van het nationale inkomen per hoofd van de bevolking is een divergen tie geconstateerd, die 2 14 pet. bedraagt wanneer men 1949 op 100 stelt. Gaat men uit van 1951 r= 100 dan bedraagt deze divergentie 1 a 3 pet. Er zijn in het stuk ook enkele argu menten tegen een eventuele loonsver hoging aangevoerd en wel het feit dat aan het gebruikte cijfermateriaal slechts een beperkte betekenis kan worden toe gekend. dat een zekere voorzichtigheid is geboden bij het leggen van additionele lasten op de export en dat de econo mische situatie in sommige bedrijfstak ken in ongunstige! zin afwijkt van het algemene beeld van het bedrijfsleven. Er wordt geen definitieve uitspraak gedaan over de vraag -of de loonsver hoging in de vorm vaneen „vergun ning" dan- wel- van een „verplichting" moet worden gegeven. Bij de beant woording van deze vraag kunnen ver schillende factoren een' rol spelen, o.m. de omvang van de toe te passen loons verhoging. Het wordt gewenst geacht dat met een eventuele loonsverhoging tegelij kertijd of op korte termijn verande ringen van de kunstmatigheden, welke nog altijd bij de inkomensvorming be staan, onder het oog worden gezien, waarbij met name gewezen wordt op het huurpeil. Tegelijkertijd met het eventueel overgaan tot een loonsverho ging dient een. beginselbesluit genomen te-worden ten aanzien van een nieu- huurverhoging die van zodanige om vang moet zijn, dat hiermee een be langrijke stap. op de weg naar eèn economisch .verantwoord huurpeil wordt gezet. Een deel van- de Raad Is van oordeel dateen dergelijke huur verhoging gepaard moet gaan met een afroming. Een eventuele loonsverhoging? behoeft loontrekkenden in het nationale inko men te verhogen, beperkt: is tot verho ging van het loon in geld. j Ook door een herwaardering van de gulden in'opwaartse zin zou deze moge- lijkheid verwezenlijkt kunnen worden./ Prof De Roos wilde hierover geen voor- keur uitspreken maar vroeg het oordeel van de voorzitter van de commissie, prof. Tinbergen. - -"j De heer Middelhuis (KAB) vond een van de belangrijkste kanten van dé no ta dat zij aantoont, dat het streven' naar sociale zekerheid niet een soort kaarten- huis geworden is, zoals wel beweerd wordt. - De nota versterkt de mening dat het mogelijk moet zijn de welvaart van de arbeiders te verhogen, maar toont te vens aan dat een zekere voorzichtig-.' taeid in eisen en wensen nodig Is.-. De heer Vermeulen (N.V.V.) onder schreef deze mening. Hij pleitte vooral voor de „vergeten" groepen en achtte';, het de taak van de S.E.R. een duidelijke uitspraak te doen dat-deze groepen niet nog meer achterop komen. De ver-- tegenwoordigers van het N.V.V. in de- SJE.R. hebben daartoe een amendement op: het óntwerp-advies ingediend. Radio San Salvador heeft melding gemaakt van geruchten, volgens welke, oud-president' Arbenz van Guatemala Donderdag op de Mexicaanseambas- sade te Guatemala-stad, waar' hij een. toevlucht had gezocht, overleden', zbuW§ zij».

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1