Opsporingswerk werd vandaag weer voortgezet Den Haag op de hoogte gesteld J R.P.O. speelde in de Plantage ZWITSERLAND Scheidende Cincmnati-directeur hood gebrandschilderde ramen aan Opening Orgel in de Geref. „Immanuelkerk een bijzonder instrument SCHIEDAM „Fluöralia" verwacht 10.000ste bezoeker „Bathing Beauties oogstte weer succes Hoog bezoek in Nieuwland SCHIEDAM Cplj VLAARDINGEN Voor het nieuwe Nog geen spoor van Bontekoe99 raadhuis Publiek had andere mening over Paletmanifestatie Burgerlijke Stand van Rotterdam Maasland Geschil in Egyptische regering Hoek van Holland Dodelijk ongeval te Rotterdam Haagse drieling maakt het heel goed 2 TROUW Vrijdag 27 Augustus I954 Rond de Vacantieuieek Burgerlijke stand van Schiedam <~UacaHtie$eeóteti in iSckiedam TEKKO TAKS EN HET TELEVISIES VONTUUR .Concërtseizoen 1954-1955 ZATERDAGMORGEN 10 UUR Yerlichiingspaleis in Europa MEENT 77-79, ROTTERDAM. In de raadszaal Korte Schiedamse Berichten „Het lied van de zee" Burgerlijkê stand van Vlaardingen Roekeloze bromfietser Toegenomen zomer getoeter Jongetje verdronken Mr. C. Binnerts overleden fermijnnoteringen Visserijberiohten Hedenavond wordt od de tentoonstel ling „Fluöralia" in het Beursgebouw de 10.000e bezoeker verwacht. Het drijvendcarillon in. de Korte Haven zal hedenavond niet door Cor Don, maar door Schiedams eerste beiaar dier Ferdinand Timmermans worden be speeld. Aanvankelijk lag het in de be doeling dat de drijvende beiaard Zater dag haar Dofckum zou vertrekken. Het is..echter thans mogelijk gebleken dit vertrek tot Dinsdag a.s. uit te stellen. Na afloop van de laatste opvoering van de Midzomernachtsdroom in het Pas sage Theater heeft de voorzitter van de Scrtiedamse Gemeenschap, de heer Moll, alle uitvoerenden dank .gebracht. Er wa ren kleine geschenken voor de beide re gisseurs Richard Flink en Adolf Rijkens, voor de dirigent van het orkest, de heer Herman van Bom en voor de leidster van de Balletgroep mej. Durang. Ook toneelmeester Hannes "Visser werd in de dank betrokken. 55 Voor de tweede maal hebben vele Schiedammers gisteravond In het Spori- fondsenbad kunnen genieten van de zwemprestaties van „Bathing: t Beau ties". Uit de grote belangstelling hier voor bleek duidelijk, dat het optreden van het zwemmend gezelschap van Za terdagavond zeer In de smaak was ge vallen. "De „Bathing Beauties", die met een geheel nieuw programma in het water Itwam, begon haar optreden met een uitvoering van „De tinnen soldaatjes". Tien dames voerden dit nummer, op fraaie wijze uit eti zij ontvingen aan het slot een hartelijk applaus. .Wil Brama oogstte met haar solo-zwem men op mu2iek van de „Golden Vio lins" weer veel succes. In Charmaine, het volgende nummer, zwom mejuf frouw Brama samen met de heer Luc. de Goede. Beiden gaven werkeiljk staal tjes van kunstzwemmen weg en het pu bliek reageerde met veel applaus op het gebodene. De leiding van.de op hoog peil-staan- de avond waarvan het programma uit tien nummers bestond, berustte weer bij mevr. Iet Koster-Van Feggelen. Aan de zwemdemonstratiës ging ook weer een polo-wedsstrijd vooraf, ditmaal tussen de dames van SZC en ODZ uit Rotterdam. ODZ'dat juist van de eerste naar de tweede klasse was gedegra deerd, wist ^een 5-1 overwinning te. boe ken, hetgeen een mooie prestatie ge noemd mag worden. Geboren: Helena G. M., cLv, H, B. Gerstel ën D. J.M. Dingenouts; Adriana G;. cLv. A. G. Gouka én J, G. Radema- kers; Apolonia H. M., d.v. J. J,- Mulder •üi; en F. M Meijer; Meta C.f d.v. P. Kroos en P. van Deuken. j >Overleden: M. Vink, 76 j.. wed. V; H. Messemaker. Gehuwd: „K. A. Salemink 29 j. en L. TCromir.enhoek 28 j.; M. van Benige 27 v j; en J. D. Jaspers 24 j.; N. G. J. van Kralingen 22 j. en J. P; de Vries 20j.; P. Gerhardt 51 j. en-J.. Kwakman 48 j.; 5©Cë A. M. nemljej' j>2? j.;' en-'^Mi.J; „R. Thompson 43.. j.;* J.>G. ,van- Raaij-;25 j. X'en C. M. M: van der Avoird 23 j.; M. fivC. Kerklaan 24 j. en C. M, Maas 28 j.; -ft-F.J. ten Tuijnte 28 j. en H.- P. Ver- .-hoeven .23 j.; „J. C. Goedhart 25 j. en ft'JT.-Bezemer 24 j.; F. van der Hoek 26 j. en M.A. Mejjdant 24 j.; L. Clausing '529 j.' en C- T; M.' Klapdoor 22' jl; A. J. 'Middendorp-26' j.'en;.E. -JA Ris '24-j.; A£G. G. Smit 37 j. - en M. C. van Dijk •"«35 j;; K. van den Hoek 58 j. en.'H. A. 'M.' Hellemons 48 j.; J. "W. Tmkhof 33 j. Uien M. van Eijk - 38 ,j.;' M. Rehermann 21J. en N. Vermeer 22 j;; J. M. C. M. Ommes 26 j. en S. J. Korsten 24 j.; T. van Doelen 23 j. én C. P. Plat .20 :j.; P. A; Gustafsson 39 j. en J- M. Klinge 40 j.; J: J.Putter 28 j. en W. >Sden Ouden 27 j.; A»; Wolthuis 22 j. en M. Gouka 17 j. Ondertrouwd: R. W. Barten 24j. en A. Admiraal 23 j.; L. "W". Blesgraaf 27 j. en R. Collé 22 j.; H. B. C. Hann- sen 23 j.' en J. A. Verhoeckx 22 j.; GC' M." L. van 't Hoen 25 j. en M. de Regt 21 j,; J. T. :Kieboom 27 j. en ,M. J. M. T. Peek 23 j.; H. J. de Leeuw 28 j, en E A. Link 29j.; G; "':van Oossaneri 24 j. én _Z G, Mulder '£22 j.; C. H. Verweij 26 j. en P. Scheep- maker 25 j.; D. van Wingerden 53 j. ft'en. N. .vanLeeuwen 46 j.; J. J, Zorge 30 j. én A. de Boer 23 j. Een aantal hoge functionarissen van het departement van de Weder opbouw heeft gistermiddag een be zoek gebracht aan de nieuwe stads wijk van Schiedam die in polder Nieuwland verrijst. Veel belangstel ling toonden de departementale heren voor het winkelcentrum dat juist op deze dag was geopend, In Nieuwland zijn in twee jaar tijds reeds 1178 woningen gebouwd of in aanbouw. Er zijn thans 25 win kels. Het aantal woningen zal totaal uitgroeien tot 8000. Reeds verrezen enige scholen en in de toekomst zal Nieuwland ook een aantal kerkge bouwen bezitten alsmede eenwijkge- bouw. Het stadsdeel krijgt 20 ha groen. pRoQRAmmé Zaterdag 28 Augustus. Dagelijks; 1417 en na 19 u: in de Beurs „Fluöralia", in ge bouw N.P.B.: „Kindertekeningen uit 44 landen, in gebouw Chr. Soc. Belangen: „Diorama's. 9 en 11 u.: Passage Theater: Scapino ballet voor de jeugd. 1416 u.: Grote Kerk: toren- beklimmen. 14.30 u.: Tuinlaan en Lange Nieuwstraat: wielerronde. Ca. 20 u.: Gordel van Licht. 20 u.: Plantage: Variété avond. Nieutcland is niet langer een dode tu\jk meer. Naast de negen dagicinkels heeft dit nieuwste stadsdeel van Schiedam gisteren een eigen winkel centrum gekregen aan het dr. IVibautplein. Profiterend van het uitermate mooie weer waren veie bewoners van Nieuwland en', ook Schiedammers uit de andere stads wijken hier bijeen om maar niets te missen van de ope ningsplechtigheid en van de koopjes die de winkeliers op deze voor hen zo heuge lijke dag boden. Het PolitiemuxieUgezel- schap verhoogde dé vreugde op het Wï- bantplein met vrolijke marsmuziek. BEGUNSTIGD door weersomstandighe den, zó ldeaa! als we bUna vergeten waren dat mogelijk behoort te zijn in de zomertijd, vond Donderdagavond In de Plantage te Schiedam het traditione le jaarlijkse openluchtconcert plaats. Het Rctterd. Fhilharmonlsch Orkest stond ditmaal onder leiding van Hans Lich- tenstein, Herman Wester was de klari netsolist, het programma bevatte een keur van dankbare werken en er wa ren vele toehoorders toegestroomd, zo dat dit evenement van de Schiedawse feestweek volledig geslaagd mag wor den genoemd. Ook vorige jaren is wel gebleken, dat men in de Plantage een heel geschikte ruimte bezit voor het geven van een dergelijk concert. Van enig isolement is echter geen sprake. Het is zelfs vrij druk in de onmiddellijke nabijheid, zo dat zich met de orkestklank wel vele bijgeruchten mengen. De meeste last ondervindt men daarvan uiteraard, wan neer het orkest in zijn geheel piano of pianissimo speelt en bij de solotrekjes, zoals b.v. het begin van Smetana's Der Moldau. Het Concertino voor klarinet en orkest van Weber is dan ook eigenlijk het slechtst „doorgekomen", wat heel jammer was. want Herman Wester be speelt zijn instrument niet alleen tech nisch voortreffelijk maar vooral ook met een muzikaliteit, die tot subtiele nuan ceverschillen leidt. Buitengewoon geschikt voor een open luchtconcert is altijd Wagners Ouver ture „Die Meistersinger". Het orkest was hierin bijzonder op dreef, evenals in' de oninteressante, alleen-maar-ro- mantischc Rosenkavalicrwalzer van Ri chard Strauss en de lange, maar in de snelle delen aantrekkelijke Roma Suite van Bizet. Minder goed gelukte Smeta na's symphonisch gedicht, waarin Lich- tenstein geen kans zag, na de wat kort ademige fluiteninzet het min of meer plichtmatige spel te bezielen. Veel be ter daarentegen klonk Beethovens Fide- lio ouverture en het klarinetconcertino werd uitstekend gesecundeerd. Er was dus alle reden tot grote waardering en het publiek heeft dirigent, solist en or kest dan ook telkenmale met hartelijk applaus beloond. AM HATWI1 tVMDCAlt Vianen's mannen waren het echter nelemaal niet eens met Tekko's voorste] en één van hen, een grote kruis boog grijpend, vroeg bits-' „Zal ik die snoodaard even, Heer van Takselaar? Wij laten U niet in de steek!" „Spitsbroeders!" antwoordde onze held waardig. „De moet toch eenmaal sterven. Velen van U hebben vrouw en kinderkens terwijl ik slechts alleen ben. Ik wil U ver der geen last bezorgen. Ik weet wat ik doe!" „Diederik!" riep hij dan. „Laat mijn mannen vrij naar Vlanen terug, keren dan geef Ik mij zelf in Uw handen!" „Mijn ridder woord geef ik U!" antwoorde Diederik gnuivend. G« zijt een waardig tegenstander!" Na een ontroerend"af scheid zag onze dappere vriend zijn mannen even later door de vijandelijke legerschaar gaan en in de bosjes aan de einder verdwijnen. Zij wuifden hem nog een laatst waarwei toe. Advertentie itZT stelt men d« allerhoogste eisen aan koffie aio diir wordt Bmemus mem en meer gebruikt. Lekkerder koffie schenken on tegelijk op dure koffie besparen, dit bereikt men door het gebruik aan In het komende seizoen geeft het Rotterdamsch Philharmonisch Orkest in het Passage theater te Schiedam een serie van vijt concerten op de Donder dagavonden 14 October, 23 December, 3 Maart, 29 April en 2 Juni. Als solisten zullen o.m. optreden Ma rie Claude Theuveny, viool; Cor de Groot, piano; Bram Boeke, piano en Willem Noske, viool: Dirigenten zjjn Eduard Flipse en Jean Martinon. Zoals bekend is staan de concerten onder, auspiciën van de af deling Toonkunst Schiedam. HP IJDENS een korte bijeenkomst in de -V raadszaal heeft gistermiddag de scheidende directeur van Cincinnati-Ne derland N.V. te Via&rdingen de heer M. Rwmalne uit erkentelijkheid voor de bes- ,tt verstandhouding.- tussen het gemeen- tebeatuur. vah Vlaardingen en zijn be drijf symbolisch vier gebrandschilderde ramen voor het nieuwe stadhuis aange boden. r ',v. Eerder op dedag was zoals we reeds gisteren berichtten dn het fa brieksgebouw aan de Schiedamsedijk af scheid .van'dé heer Romaine genomen. Hier werd door prof. Brouwers, secreta ris-generaal van het ministerie van Eco nomische Zaken, bekend gemaakt .dat H.M.' de Koningin de scheidende direc teur bad benoemd tot" officier, in. dé Or de van Oranje Nasau. Na prof. Bron wers en de burgemeester van Vlaardin- Advertentie ren het modernste on grooitio Radio Talavitia Wasmachine*. Alle elecir. huishoudelijk* epparatan. Voor Can Ir ure i M«oi 77-7? Voor Noord**: Noordmoltnstr*al AS Voor Wtsltn Nieuw* 8innenw*g 260 2c 19 Aangiften van 25 Augustus. BEVALLEN: H C M Laros—Majenburg z; H EtienneDuvaloois z\ A BoltVermulm - d: H WiJnveidtvan Vliet z: L A van Dijk de VUider z: J H Hoek—Mangelaars z: A VlietstraVelenturf z; A M LesageKraaije- - veld z; H S BijlOorebeek d; J van Hengel Visser, d; M J Verwater—van "Wensveen z: A Sehenderlingin 't Hout z: H M Schol- tos—Me JJ ster d; J D VervloeiBaars z; A W; Jongbloed-ëóroeneveld z; E P C H v d Keevan Amersfort s A J H Banning v d Vaart d; A van Zweeden—Voogd d; C G v, d GraaftJongejan z; E A M Bath van Oijen z;. H H JongbloedV d Laan zi E M Soerlooel—Groeneveld z; J Hoogen- doorjwie jMan z: J P M Steen voorden— Houben ~z: A BeekmansKlootwijk z: A J Wupkes—Le Large z en d; A E Smits—v d Werken d; Chr J ,v. d Hurkvan Thlel d; ■7: F Borsten—Oorchaln d; S van EeOver- gaauw d; L L Voogd—v d Vlies z; D Ch de Haan—v d Siufjs z: D Zonneveld—van Bok- •ftjcetn' d: J C van Bakel—Berveling z: M F "de Beer—Steènbeek z. OVERLEDEN: R T Dlngemanso. dochter l- j; A Kuijp. ongeb vr $0 J; J oostrom. vr. geh gew met J-de Boden 87 j; S C Ver voorn,'vr van A v d Kamp. 45 j; K Sterken- burg. vr v c Stolloo S4 j; G Dalessi, man v H C Kruijs 85 j; T Sierhuize. zoon 4 ,j; G Haijtema. vr v J H Wiggers 64 i; M Ij sftvïWagenlnge, vr.geh gew m L den Hertog '90 j: W Dekker, man, geh gew m W Kiet- velt 95 j: K J v d Wild, zoon 2 i; C s d -Ham. man. geh gew m L Palm 73 j. ^"Voorts als levenloos aangegeven: P Lam- sners—Hagen d; I Dronkeis—v Mastrigt d- De Paletmanifestatie Vlaardingen 1954, die een dezer dagen is gesloten, werd door 2069 personen bezocht. Hieronder bevonden zich, 117 kinderen. Zoals bekend is, was aan deze unieke expositie een opinie-onderzoek verbonden, waarby de bezoekers in de ge legenheid werden gesteld de ingezonden werken te. beoordelen. Het resultaat van dit onderzoek wijkt wel enigszins at van de beoordeling door de Jury. Voor de moderne abstracte werken blijken ,de inwoners van VJaerdingen minder belangstelling en waar dering te hebben dan de kunstcritici. Het beschikbaar gestelde .aquarel, „Vlag getjesdag" van Maaike Braat, de eerste prijs in deze wedstrijd, viel op nummer Het werkje kan afgehaald worden bij de afdeling Onderwijs en Personeelszaken, Markt 14. De schilderwerken, waarop de bezoekers de meeste stemmen uitbrachten, waren: Logger in afbraak, J. Weiland, Lunterea, 72 stemmen: Koningin Wilhelmlnahavenmet kantoor Dogger MU, Berend Suringh, Rot terdam 63 st.; Panorama bij maanlicht, A. 1. Cornells, Rotterdam 54 st: Vlaardingen- Oost. H. P. Groen, Botterdam. 32 sL; Haring vangst. L. Dropperi, Vlaardingen, 26 st.; Zoutpakhuizen, H. H. Kamerlingh Onnes, Delft, 24 st; Research laboratorium van Le vers Zeep Mij, A, Kikkert, Rotterdam, 20 st; Molen, Agnes Canta, Rotterdam, 16 st.; Ha- venbrug en Westhavenplaats bij winter: W. van "tWoudt, Vlaardingen, 16 st.; Over gen voerde nog het woord de heer F. J. vervoort namens het personeel van Cin cinnati. Hij bood de heer Romaine een fraaie Delftsblauwe asbak met inscriptie alsmede een album met de handtekenin gen van alle personeelsleden aan. De heer Romaine sprak een dankwoord. Aan de op deze plechtigheid volgende lunch werden eveneas nog vele goede woorden gesproken, o.a, door ir. J. W. Bartels, de vroegere directeur-generaal van Economische Zaken, ir. J. Schlinge man.yan de.Herstelbank.en de voorzit ter van "de" Kamer v&n'Koophandel voor de Beneden Maas, de heer C: H. Busch- mann. Aan het einde van de lunch bood mevrouw W. Rodenburg (privé-secreta- resse van de heer Romaine) de-scheiden de directeur een prachtig album aan, voorzien van een fraaie gecallignafeer de opdracht en rol met tekeningen en foto's uit de geschiedenis en de voorge schiedenis van Cincinnati-Nederlaad. ■f Om half vier waren in de raadszaal van het stadhuis weer een aantal auto riteiten, bijeen voor een plechtigheid waarbij wederom de heer Romaine was betrokken. Thans echter niet om iets te ontvangen, maar om de gemeente Vlaar dingen iets aan te bieden. In zijn toespraak dankte de heer Ro maine voor de goede en hartelijke sa menwerking dié er-in Vlaardingen van het 'begin af geweest was, niet alleen bij B. en V. 'en de raad, maar ook bij de burgerij. Daardoor is het mogelijk geworden in "Vlaardingen een „bedrijf op te richten als Cincinnati". Als tastbaar bewijs van zijn dankbaar heid bood dé heer Romaine daarop de ingelijste cartons aan van een viertal gebrandschilderde ramen die geplaatst zullen worden in. het trappenhuis van het nieuwe raadhuisgedeelte, dat over enkele weken in gebruik zal worden ge nomen. De burgemeester heeft vervol gens de heer Romaine hartelijk dank ge zegd èn voor zijn goede woorden èn voor zijn waarlijk groots geschenk. Hij wees er op, dat op de vier ramen vrijwel iede re tak van de overheidsdienst symbolisch tot uitdrulokmg is gebracht: openbare werken, stadsuitbreiding, volkshuisves ting en nutsbedrijven op de linkerra men en onderwijs, kunsten, wetenschap en sociale zorg op de beide rechterra- men. Al deze terreinen van overheids bemoeiing tezamen worden als het wa re samengevat in de centrale figuur aan de onderkant, voorstellende de stede- maagd Vlaardingen, die met uitnodigend HLO-proeven. Het ligt in de bedoeling in. de week., van 13-18 September as. weer HL.O.-proeven af te nemen. Men kan zich voor- deelname aanmelden bij de heer A. Wessel. van Jtuijsdaellaan 42a. 1000.— gestolen. De politie heeft aan gehouden de 16-jarige fabrieksarbeider C. M. B, De jongeman heeft uit de woning van B, een bedrag van ongeveer, f 1000 gestolen. ©ntreval met'bromfiets. In de Van Ostadc- laan is gisteravond mevrouw K. die op de bagagedrager zatvan een bromfiets welke door haar dochter werd bcreden.-ln het ge laat gewond toén enige spelende jongens'een bal voor 'het wiel gooiden, waardoor, de fiets tegen de straat belandde. De GG en GD heeft het slachtoffer naar haar woning ver voerd. Een' Brits verkeersvliegtuig ln Schot land is gisteren bij een landing ln een zwerm zeemeeuwen terechtgekomen. De vogels trof fen het vliegtuig als een spervuur van lucht afweergeschut, waardoor het van kop tot staart schudde, zo hebben leden van de be manning verteld. Ongeveer 390 zeemeeuwen werden gedood. Negen schepen en een Dakota van de K.L.M. nemen thans deel aan het opsporingswerk naar de „Willem Bon tekoe". De schepen zoeken het gebied af, waar het wrak van het veronge lukte toestel zich moet bevinden, en voorts de plaatsen, die door de KXM. Dakota zjjn en worden gemarkeerd. De Koninklijke Marine neemt aan het opsporingswerk deel met het fre gat .JVfamix", de mijnenvegers „Hol lands Diep" en „Volkerak" en de zee sleepboot „Orkaan". De Mamlx, die een asdic-apparaat aan boord heeft, heeft vanochtend de plaats ingenomen van het fregat „Wolf", dat zUn werk- zaamheden als visserypoUtfe-kruiser heeft hervat. Donderdagavond zijn te IJmuiden alle betrokkenen bij het zoeken naar het Maandag verongelukte K.L.M.-toestel „Willem Bontékoe" onder voorzitterschap van de directeur-generaal van de Rijks luchtvaartdienst die ingevolge de Lucht vaartrampenwet het -vooronderzoek leidt bijeengeweest Allereerst kwamen de schippers aan het woord, die met hun vaartuigen de zee hebben afgezocht hier na gaven de vliegers en de commandan ten van het materieel Marine-luchtvaart dienst verslag Van hun ervaringen. Aan de hand' hiervan kon een oppervlakte van-de 'Noordzee langs 'de -kust'worden gemarkeerd .waarbinnen het wrak zich naar alle- waarschijnlijkheid nooet: bevin den. De verklaringen van- ooggetuigen werden hiermee vergeleken en. men be sloot hedenmorgen het bewuste stuk met vaartuigen systematisch af te zoeken met behulp van netten. Het is beslist onjuist dat na Maandagnacht nog belangrijke onderdelen of nieuwe slachtoffers zijn gevonden. De afgelopen dagen hebben twee schepen van de rederij Goedkoop te Amsterdam deelgenomen aan het op- weg aan de Parallelweg. H. Munnlk, 'sGra-' gebaar de industrie en de handel op de venhage, 13 st.; Westhavenkade. Fh. de Kan ter, Delft, 11 st.: Toegang tot de Otide Ha ven, B. M. Zijlmans, Rotterdam, 10 stemmen. .Het lied van de zee", het spel dat tij dens de vacan tie weken ontijdig moest worden afgebroken vanwege de enorme regenval wordt Maandagavond 30 Aug. in de Stadsgehoorzaal opnieuw opge voerd. Aanvankelijk was deze datum be paald op Dinsdag 31 Aug., doch daar op die datum enkele van de belangrijke medewerkers verhinderd zijn is de op voering nader vastgesteld op Maandag avond a,s. SPIRIT SPEELT Zaterdag a.s. staan er voor Spirit twee vriendschappelijke wedstrijden op het programma en naar we hopen met meer succes dan de j.l. Zaterdag gespeelde wedstrijden. Een twaalftal van senioren zal spe len tegen „Waterschip" uit Hoogvliet en een juniorentwaalftal tegen O.D.I. uit Schiedam. Deze wedstrijden zullen 'thuis ge speeld worden in het Oranjepark. Gehuwd. J. Herselman. 23 J. en C. M. Noordhoek, 23 j. Geboren: Giiïbertu* M. z. v. D. J. v. filtert en D. M. Bremer: Willcmina F. d. v. J. A. de Willigen en T. C. de Ruljter; Mieke d. v. A. Hoogerwerf en Maurits: Benno A. z. v. A. M. Valk en H. van Netten; Dirk J. z. v. J. Wapenaar en S. Cuperus; Hendrik H. z. v. C. J. van Buuren en J. Al. Hulsman; Alina C. M. <L v. W. Planken en M. Lok. Overleden: J. Bruins. 80 i- wed. van K. Hensems; F. J. TuitcL 62 J. wed. vatrC. van Buuren; C. A. Steenbergen, 23 j. vestigingsmogelijkheden in Vlaardingen wijst. Het gezelschap, waartoe ook de zes voorzitters van de raadsfracties behoor den, heeft vervolgens nog een kijkje ge nomen in-het nieuwe raadhuisgedeelte. Aan de vooravond van de Ingebruik neming van de nieuwe Gereformeerde Kerk te Maassluis vraagt niet alleen het ex- en interieur van de kerk de volle aandacht, doch ook het orgeldat een bijzondere plaats inneemt. Reeds een jaar voor het begin van de bouw van de Immanuelkerk bereidde de kerkeraad de aanschaffing voor van een waardevol orgel voor dit gebouw. De or ganist Kees Bens werd tot adviseur be noemd en hem werd verzocht zich te oriënteren. In het voorjaar en zomer van-1952 wer den verschillende orgelbouwfsbrieken en orgels bezocht. Eerst in Nederland, daarna in België en Duitsland. De heer Bons had een actief medewerker in de heer A. Waraaar, die jarenlang mede het orgelspel in de Rehobothkerk verzorg de. In November 1952- werd besloten de De burgemeester van Vlaardingen, mr. 3. Heasdens speldde de scheidende Cincinnali-directeur, de heer M. Ro maine, de versierselen in kleine uitvoering, behorende bij het officier- schap in de Orde van Oranje Nassau, op de revers. Gisteravond omstreeks 9 uur is de 17- jarige bromfietser J. B. uiit Maasluis met volle vaart op de Noordvliet op een voor hem rijdende heer en dame, die hij te laat waarnam, ingereden. Het drietal: de bromfietser, de 77-ja- rige A. van, E. en zijn 41-jarige huis houdster mej. C. H., eveneens uit Maas sluis, kwam te vallen. De oude heer kwam met de schrik vrij, maar mej. H. en B. liepen verwon dingen, resp. een bloedende hoofdwond en een hersenschudding op. Nadat door een geneesheer eerste hulp verleend was, zijn beide slachtoffers per ambu lance naar hun woning vervoerd. Korfbalprogramma. Het zomerseizoen wordt Zaterdagmiddag door Odo besloten met een wedstrijd tegen het Rotterdamse Top 2. Deze ontmoeting is tevens de laat ste voor de Nederlaagserie 1954. Odo 2 speelt vriendschappelijk tegen Rozenburg op het veld van de tegenpartij. Aanvang van beide wedstrijden 3.3o uur. Dokier Tjobbes overleden. De heer C. Tjebbes, gepensionneerd arts, is op 76- jarige leeftijd te. Den Haag overleden. Ruim 30 jaar was de overledene arts te Maasland een vooraanstaande en geziene figuur. Na het neerleggen van zijn prac- tyk in 1939 woonde dokter Tjebbes in Den Haag. Fzuillelart naar België. De kring Mid den Z.-Holla»d van de NederL Fruittelers Organisatie maakt Dinsdag 31 Augustus een excursie naar de Proeftuin voor Fruit teelt in Vilvoorde in België. Na de be zichtiging hiervan volgt een rondrit door Brussel De Maaslandse deelnemers ver trekken te 6 uur v.m. van de bushalte van de W.S.M. bij de Ztüdbuurt Voefbalprogtamma. Zaterdagmiddag speelt M.V.V. '27 de laatste wedstrijd in het kader van de Nederlaagserie 1954. Het zal dan de strijd aanbinden tegen het Maassluisse Excelsior 2. MAASLAND. Hcrv Kerk 10 en 7 u dj H J J Kêijzer. Gerei Kerk 10 en 7 u ct* J WJersema, Noordwiik-Blnnen. opdracht te verlenen aan de firma Re- manus Seifert en Sohn te Kevelaar in West-DuitsLand. Deze firma bouwde reeds een groot aantal orgels van for maat. Ook het instrument in de Imma- nuèlkerk, dat 21 Augustus voltooid ls, getuigt van" groot vakmanschap eö ar tisticiteit wat de opstellingbetreft, meest "een oplossing gevonden worden, in verband met de architectuur van de kerk Zo ontstond de zgn. „gedeelte" opstel- hng: links van de kansel bevindt zioh net „hoofdorgel", bestaande uit hoofd werk (manuaal H), zwelwerk <man. UI) en pedaal. Rechts van de kansel staat het positief (man.I), dat de functie vervult van het „rugpositief" der oude. orgels. Het orgel is electrisch bespeelbaar van af de bijzonder mooiuitgevoerde speel tafel, die op het podium, rechts van de kansel is opgesteld. Deze. speeltafel is verplaatsbaar, hetgeen voor uitvoeringen van practisdh nut kan zijn. Beide zijden van het orgel bezitten een eigen wind- voonriening. De klank van het orgel is van een aparte schoonheid. De grond stemmen bezitten draagkracht, nobelheid en wat de zachte stemanen betreft een fijnzinnige mystiek. De vulstemmen ver smelten prachtig met de greuudregisters geven het geheel frisheid en glans, nder brutaal te klinken, zoals maar vaak met mixturen het geval is. De tong werken zijn karakteristiek als solostem men, mannelijk in hun samenspel en ver lenen aan het volle werk een welspre kende monumentaliteit. Het. orgel telt 43 sprekende stemmen, verdeeld over 3 kla vieren en pedaal. De klavieren vertegen woordigen elk een geheel zelfstandige klankgroep, en afwisselend bespeeld ge ven zjj een verrassend effect. Het totaal aantal pijpen bedraagt2720. Een vol doende aantal hulpregisters en treden maken het bespelen zeer practisch. Ook heeft de organist goede contróle over zijn geluid en onmiddellijk contact met predikanten gemeente. Het orgel be hoort tot de grootste van de Gerefor meerde Kerken in Nederland.; Het ligt in de bedoeling van de heer Bons in de tweede helft van September een concert te geven, bij welke gelegen heid dit Sedfertorgel nog eens speciaal besproken zal worden. sporingswerk naar de „Willem Bonte koe". Iedere morgen vjjf uur vertrek ken de sleepboot „Winston Churchill" en het bergingsvaartuig ,Hulp in Nood" uit Amsterdam om pas in de avond naar de thuishaven terug te keren. Duikers bevinden zich aan boord van het bergingsvaartuig die gereed siaan in voorkomende gevallen assistentie te verlenen. De - schepen staan in voortdurend radiotelefomsch contact met de rederij in Amsterdam. De gegevens worden vandaar uit doorgegeven aan de heer L. Sillevis, dhef van de afdeling „ge neral operations" van de KL.M. Ook Van der Tak's bergingsmaat- scbappjj te Rotterdam is by het op sporingswerk betrokken. Twee sche pen, de .Bruinvis" en de „Dolfijn" heeft deze maatschappij ingeschakeld. De sleepboten „Noordholland" en „Hector" van de rederij Wijssmuller uit IJmuiden voeren: ook vanochtend weer uit. Aan boord van de. „Noord holland" bevinden zich de heren Jv J. van Balkom, onderdirecteur van de af deling j „General-Operations" van de K.L.M. en L. Sillevis, chef van die afdeling. Het hoofdkwartier van de Deense luchtmacht heeft 'desgevraagd- medege deeld dat er geen Deense straaljager vermist.,-wordt.-1 Dit naaraanleiding van veronderstellingen,dat de ramp met de „Bontékoe" één gevolg zou zyn van een botsing met een Deense straaljager, die Maandag zou hebben deelgenomen aan manoeuvres boven de Noordzee. Zoals bekend, werd het vinden van een schietstoel door de KLM reeds te gengesproken. De Egyptische eerste, minister, M,. nant-kolonel Nasser, heeft Donderde een geschil tot oplossing gebracht, dat een ernstig gevaar opleverde voor rf. eenheid in het kabinet en de militair* raad. Twee van zijn belangrijke mek. werkers, majoor Salah Calem (minister van Voorlichting) en luitenant-kolonel Gamal Salem hadden onenigheid gekre gen over de critiek van Gamai Saiem op een door Salah Salem, zijn broer naar Irak ondernomen reis. De span ning tussen beide functionarissen was sedert Woensdag zó toegenomen, dat majoor Salah Salem van plan was af te treden als minister en lid van de militaire raad. Zomerconcert. Bij gunstig weer geeft de Harmonievereniging N.S.A.M. te Rotterdam Zaterdagavond cm acht uur een concert ln de Hoekse Bosjes. Medische dienst. De medische dienst te Hoek van Holland wordt dit weekeinde waargenomen door dokter J. J. van Lonk- huijzen, Jolinkstraat 2 b. telef. 627, Filmvoorstelling. Zaterdagavond, om negen uur wordt bij de muziektent te Heek van Holland ln het biizonder voor de vacan tie- gangers sen filmvoorstelling gegeven. Afscheid In Jeugdcentrum. De Jeu ga- ha ven heeft dezer dagen op hartelijke wHze afscheid genomen van veie badgasten, die ondanks het minder gunstige weer hun vac an tie aan de Hoek doorbrachten. Onder leiding van ds. Van Krimpen te Rotterdam hadden de jongens van de Jeugdhaven een aardig programma in elkaar gezet, dat be stond uit volksdansen, samenzang' enz. Tot besluit werd een aantal films vertoond. Van onze parlementaire verslaggever De Belgizihe ambassadeur ln Neder land, dc heer E. Graeffe, heeft de Ne derlandse minister van Buitenlandse Zaken zonder portefeuille, mr. Luns, van de inhoud van het jongste voor- stel-Spaak aan de Franse regering, in zake het EJD.G.-verdrag, op de hoogte gesteld. Het blijkt,, dat de beer Spaak in dezen geen vooroverleg heeft gepleegd met de regeringen van andere landen, die bij de E.D.G. betrokken zijn en dat hij tot deze stap is overgegaan als voorzitter van de Brusselse conferentie, die er naar streeft, de partijen by elkaar te brengen. De Franse premier. Mendès-France heeft op de Brusselse conferentie ge vraagd om meer garanties Iri hét ver drag ter beveiliging van de vitale be langen der verschillende landen tegen eventueel schadelijk optreden van het commissariaat der E.D.G. De vijf lan- denverklaring, die in Brussel is opge steld, zegt hierover, dat geen enkele beslissing, die de vitale belangen van één der zes landen raakt, genomen kan worden, wanneer dit niet eenstemmig door de raad van de ministers van de E.D.G. geschiedt. In rijn jongste voorstel haakt Spaak aan aan een suggestie, die Mendès- France op de Brusselse conferentie heeft gedaan en stelt hy voor- een be- roepsmogeiykheid, te openen by het Hof van Justitie van de E.D.G., datdus pl moeten uitmaken, of de vitale bc- Icngec van een land in het geding 2ijn. In Nederlandse kringen schijnt dit voorstel geen onverdeelde instemming te gemeten, want aanvaarding er van zou toch weer verdragswijziging en parlementaire behandeling nodig ma ken en daartegen bestaat ernstig be zwaar. He£. P*,rnu£enJ- »ntl-lawaa! comité (Ge- luldsttchtinr-Tuchtunie-KNAC) ls tot het resultaat eekomen, dat het verkeerslawaal door onnodig toeteren gedurende deze zo mermaanden wederom aanmerkelijk ls toe- eenomen. Daarom wijst net PALC het snel- verkeer er op, dat het zich daarmede een slechte dienst bewijst. Korte geluidsignalen- zijn uitsluitend ver plicht gesteld om weggebruikers, die bil dae aan gevaar blootstaan te waarschuwen, in- dlen dit ter afwending van het gevaar no dig Is. In bebouwde kommen is terecht sig- naal geven t.b.v. andere doeleinden ve?- boden. By kruispunten kan en moet toete ren overbodig zgn door passende snelheids- vermindering. Ernstige klachten kwamen naar voren over bestuurders die met te grote vaart van een zijstraat een voórrangs- weg naderen en eerst op het laatste moment stoppen. Een dergelijke ondoordachte en van weinig verkeereinzicht getuigende wijze van rijden maakt het verkeer'op de voor- rangsweg of het voorrangskruispunt onzeker Sdi KNaS.^Vromen verkeerslawaai. Bestuurders van buitenlandse auto's blij ken weinig geluidssignalen te geven. Enkele tmdbestuurders maken het ln dit opzicht bont. Er zjjn geen -bepaalde aanwijzingen dat het toegenomen getoeter'verband-houdt met het slechte zomerweer, hoewel het FALC dit ni*t onwaarschijnlijk acht. In de in anbouw zijnde Vluchtha- ven aan de Noordendijk te Dordrecht is gisteravond het 4% j?.ar oude jongetje Gysbertus Arie Schutter, gewoond heb bende Reigerstraat 48 zw verdronken Het kereltje had omstreeks kwart over vijf gistermiddag zijn woning verlaten met de mededeling, dat hy ging vissen. Toen het knaapje echter na enkele uren nog niet thuis was, begonnen zijn ouders ongerust te worden. Zij waar schuwden de politie. Die begon direct met dreggen in de Vluchthaven. Om kwart over negen gisteravond haalde men het slachtoffertje op. Toediening van zuurstof en kunstmatige ademha ling mochten niét meer baten. Naar wij "eerst thans vernemen' li op 20 Augustus jl. in Belle-Be en Terre' in Frankrijk plotseling overleden mr. C. Binnerts, in leven plaatsvervangend directeur van het centraal orgaan voor de economische betrekkingen met het buitenland en secretaris van de export commissie uit het centraal orgaan. De heer Binnerts, die de leeftijd van 52 Jaar bereikte, bracht zijn vacantie door in Belle-Be en Terre. Het stoffelijk overschot is daar inmiddels ter aarde besteld. J Gistermiddag omstreeks half drie is de 74-jarige J. M. A. Donker in de Tweede Roses.traat te Rotterdam met zijn fiets gevallen. Hij kwam met zijn hoofd onder het achterwiel van een vrachtauto en was op slag dood. Het stoffelijk overschot is naar het Zui derziekenhuis overgebracht. De drieling, die Maandag in de Bèthle- hemkiiniek te Den Haag het levenslicht aanschouwde, maakt het uitstekend. Ook hun moeder, mevrouw Bennink—Konings uit Den Haag, maakt het goed. Haar drie dochters. Maria, Petronella en Theodora, wogen by de geboorte respectievelijk 2200, 2400 en 2300 gram. De twee kamers, waar over het gezin Bennink vader, moeder en twee kinderen tot nu toe de be schikking had. zijn door de gezinsuitbrei ding natuurlijk te klein geworden. Het is vrijwel zeker dat de familie binnenkort' de beschikking zal krijgen over een eigen woning. Het was vóór Maandag ruim vijf jaar geleden dat in de Bethlehem-kliniek een drieling werd geboren. Het hoofd van de Oostduttse Staats veiligheidsdienst. Ernst Wollweber, heeft be kendgemaakt, dat verscheidene leidinggeven de arbeiders van de genationaliseerde kracht- stoomcentTale te Oost-BerlIJn zijn gearres teerd, die zouden hebben gewerkt voor de Amerikaanse geheime dienst en de West- ciuitse organisatie-Gehlen. (Medegedeeld door de Urma A. Makkreel. makelaar Jn granen) Rotterdam, 27 Augustus. Vorig slot VJc. SR. Mals. Sept. 23.10 28.30 1 28.20 NOV27 AS 27.70 «-«J- Jan2750 27.65 2757}: Mrt 27.42>i 27.701 27-25 Gerst Sept23.55 24JK Nov23.65 24.15 Jan. 23.65 24.15 Mrt 23-65 24.15 'S-GRAVENHAGE. 26 Augustus. Vangst- berichten uit zee: Sch 78 100 k halve vleet; 87-0; 200-50: 254 nog 150 mill; 341-3; 342-0:. 402-8: 412-3; 229-0 a/h; 263-4; 23-55; 204-34: 332-8; 53-0;. 204-3; 264-0; 4-2: 75-0: 77-24. 57-6; 101-5; 32-9; 40-40; 48-2: 49-3; 51-8; 99-0; 132-38; 133-5; 189-55; 233-47; 247-L- 262-90; 285-7; 2-80; 5-3; 6-0; 0 300 manden nog 100 mijl; 19-0; 25-48 Ut vl; 35-0: 37-2: 45-50: 69-75 84-20; 130-0; 210-0; 236-50: 243-, 80; 249-0; 250-2; 297-10; 310-0; 312-10: 399-": 190-4! 36-50; Id7-2C; 353-23; 20-7; 225-50; 314- 35; 141-12; 186-8; 2B4-6; 361-3: 27-0; 95-35; 135-85: 153-0; 50-34 V. vl; 61-0; 63-0; 64-60". 66-0; 72-0 n/h; 73-30; 91-2: 89 niet gehoord: 97 idem; 193-2; 116 niets te melden; 123-12;ft 134-0; 160-50 n/h; 242-2; 275-20: 3-1; 6 thuis varend: 14-10: 21-45: 24-50; 54-35: 110-2; "8- 3; 120-80; 121-100; 325-30: VI 70-85 W vleet Binnen te ScheveningenSch 46 37 lestj 56-30; 201-29; 122-30; 302-29; 305-34; (tela uil). laai; 30-5,1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 2