Fout is goed S.E.R.-NOTA GEPUBLICEERD Economische situatie laat loonsverhoging toe Huurverhoging, fiscaal 1 compenseren, gewenst Massa-ontslag bij Velser tunnelwerken m Beter dan rupsbanden te MISSCfflEN EEN BRUSSEU-CONFERENBEÏ^ HET KREMLIN NIET LANGER REGÉRINGS-CENTRUM? m Wilde staking breidde zich uit Glad terrein m- m ZATERDAG 28 AUGUSTUS 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2860 Weerbericht Nieuwe bankbiljetten m Staking in Beieren duurt voort Goede vóormtzichten Üf I 1 r (Van onze Haagse redacteur) DE Sociaal-Economische Raad heeft gistermiddag na' 'een discussie van enkele uren de nota inzake de wenselijkheid en de moge lijkheid van een loonsverhoging vastgesteld. De nota besluif metde conclusie dat, indien zulks door het georganiseerde {bedrijfsleven wenselijk-zou worden geacht, een loönsyerhoging;,die zich-zouvbe-j wegen binnen het kader, dat in de beschouwingen in de nota» is aangeduid, op grond van de huidige economischesituatie geen be- zwaren zou ontmoeten. De nota, die zo spoedig mogelijk in druk /zal verschijnen, zaï,dienen als basis voor de besprekingen in de Stichting van de Arbeid over de omvang van de Igonsverhogihg en de' wijze waarop deze zal worden toegepast. Zie verder De directieder Amsterdamse Baliast .Maatschappij 'heeft Vrij- dagmiddag een groot {{gedeelte van 'de. bij de Velser tunnelbouw, tewerkgestelde? arbeiders .'ontsia- géh. Dit massa-ontslag is een ge volg van een' wilde staking, die Donderdag was uitgebroken en zich Vrijdaghad; uitgebreidtot i 328 arbeiders; Toen Vrijdagmid dag de' stakers",besloten het werk voorlopig niet te hervatten, rea geerde de directie met' het besluit tot ontslag. Opperinan dodelijk 1 verongelukt Noordafrika-politiek werdJjj - goedgekeurd - DeFranse Nationale Vergadering heeft Vrijdagavondde politiek der 'regering ten aanzien van Noord-Afrika ;mét\451' legen 122 stemmen goedgekeurd. - S-:S'> 'Gesloten front - !'riv'. /- Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112-Postgiro No. 424510 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uw Zaterdags 17IS uur: Telefoon 115700 "s-Gravenhage: HuygenspJein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111S92 Administratie: Tel. 114402—115488 B.g.g. 39528S Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 87882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks. F - ---- Dlrectie: C. A. KEUN'IXG en Sir. K. VAX HOUTEN" Geldig Tan Zaterdagavond tot Zondagavond: DROOG EN VRIJ ZONNIG Licht tot half bewolkt, droog weer. Zwakke tot matige wind uit Westelijke richtingen. Weinig ver andering 'in temperatuur. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOTj D E woordenlijst van de Nederland se taal, die bij Koninklijk Besluit Is vastgesteld en die op 14 September .a.s ral.'gaan werken, heeft' niet wei nig deining veroorzaakt. In de eerste plaats lijkt ons de ge volgde methode niet gelukkig. De woordenlijst, door een gemengd Nederlands-Belgische commissie - op gesteld, wordt van kracht, voor en :al- eer Belgen en Nederlanders er behoor. Hjk kennis van hebben kunnen nemen. Gelegenheid voor critische bezin ning. op hetgeen door de commissie voorgesteld werd, aleer het van kracht werd, is ear geheel niet geweest. Wij staan in de volle zin des woords voor een voldongen feit dat de taalge bruiker heeft te aanvaarden. Op de scholen zal op 14 September de nieuwe regeling moeten worden onderwezen. Maar er Is nog .geen on derwijzer, die het geval behoorlijk kent. En er zijn geen leermiddelen, die bij dit onderwijs met. vrucht kunnen worden gebezigd. Dit, lijkt ons een weinig gelukkig bestuursbeleid. Vervolgens het duidelijk ge. worden, dat de nieuwe woorden lijst met'de daarbij gevolgde regelen een compromis is tussen Noord- en Zuid-Nederland. Dat geeft aan. het hele geval leU kunstmatigs. —Er: is een gedwongen1 eenheid te weeggebracht. Omdat - de natuurnu eenmaal sterker is. dan de leer, zijn er echter allerlei privé uitwegen uit die eenheid met name op het gebied van de geslachtsaanduiding der. woorden. Maar voor zover het dan. toch een eenheid 'geworden Is, spreekt" daaruit een miskenning van het eigen karak ter zowel van het Zuidnederlands als van het Noordnederlands. Deze 'beide takken van' het Nederlandshebben zeer veefl ongedwongen; gemeenschap pelijks. TEr.is echter bij heide ook zoveel ver- schil van i.oniwifekeling als; geyolg van de eeuwenlange.'gescheidenheidij^r dat deze opgelegde 'eenheid' voót beide zal moeten worden gevoeld *1« een' dwangbui». IN het algemeen komt ons de.rege ling der geslachten" van* de woor den niet zo onbevredigend voor. •/••.{Men heelt er naar gestreefd jaóveef mogelijk woorden als mannelijkaan;he „duiden. Dat 'jjm'yroteweliJk jpUjinoeteiyxiJn*; «n mantel mannelijk,? voel en-wij niet' r. meer" als redelijk aan. Ze zijn HU' beide mannelijk. - r. Klok 'was- vrouwelijk. Het word' wordt nu mannelijk. Het merkwaar dige is, dat. hst spraakgebruik, hierin; en;in tal van.andere gevallen <V dé regeling is vooruit gelopen.- In het aloude versje over; Grootva ders Klok zingen we allang: „Maar op eens bleef nü staan, Om nooit meer te gaan". Veel erger is en dat is de ergste fout en .naar cms gevoel een onover- komelijke -foutdat in een "enorm aantal gevallen men de keus krijgt uit .twee {spellingen. Men mag- schrijven: Christus en .Kristus,evangelisatie .en evangelimtie, synthese en synteee, .authentiek' en autentiek. Dit betekent, dat er een warwinkel op spellingsgebied wordt gelegaliseerd. Men zou kunnen zeggen:'Bij tal.van; woorden .-mag men ze naar .'keuze' goed of fout spellen.Dat is misschien ge- makkelijk voor ltiie.lééflihgenj'' maar wat voor een krankzinnige taal krij- gen wc óp .die. manier.' Afgezien van deze vrijheid om goed offout te spellen in vele; gevallen, achten'{wij de; vereenvoudiging inde spelling van vreemde woorden zeer ongelukkig. Elk vreemd, woord, .dat in het be schaafde schriftelijk taalgebruik geen nieuwe .vorm- gevonden 'heeft behoort ao te blijven als het nu is.- Ook moethet in het algemeen een verarming geaght worden als aan een woord zijn afkomst niet meer te zien is. Het gevolg, is, dat we nu 'met bar baarsheden als'.,ritme" te maken krij gen. Binnenkort aenkt. misschien de een of ander, dat dit woord'iets met een „rit" te maken heeft, terwijl het l f?ite van hetGriekse woord rhyth- n»s komt. Men is er trouwens ook zeer incon-. sequent mee geweest. Men ijiag-schrij ven authentiek en autentiek. Dit; woord; komt ook uit hét Grieks en de éérste, tuit het woord isin het Grieks een th. Men mag hét nu goed of fout schrijven. Maar het woord autochthóon (in boorling) m oe t voortaan autochtoon geschreven worden hoewel de tweede t in het Grieks een th is. -. Waarom, de th in het ene geval per •s vermoord moat worden en in het andere geval de moord te .onzer keuze wordt gelaten is niet duidelijk. zou men dobr kunnen gaan. Een woord als evangelisatie mag nu ook als evangelizatie worden geschreven. ■Maar-waarom mag men in dit sys teem nu niet schrijven evangelisaatsie of cvangelisasiè. Hit dit alles blijkt hoe systeemloos en taalbedervend deze nieuwe vrucht oer taal vereenvoudiging is. Het ware beter de taal voorlopig maar eens aan haar lot over te -laten. Ban komt er misschien" meer van •erecht. MeJ. c. A. .den Hollander ls benoemd tot oaaerwbzore» aan Hervormdeschool te tinaart. - Binnenkort zullen,zoals gemeld, naast de thans circulerende bankbiljetten van tien gulden door de Nederlandse Bank ■biljetten van dezelfde coupure maar van een nieuw model jen grotere afme tingen worden in omloop gebracht. De nieuwe biljetten zijn gedrukt bij Joh. Enschedé en Zn,'naar een ontwerp van J, F. Doeve. Kenmerken van de biljet ten van tien: papier grijsachtig, water merk: druiventros met bladeren en verticale lij van getallen tien. Formaat S3 X'i 147 mm.Voorzijdehoofdkleu- ..ren: bruin, blauw, en groen. Rechts het naar.-het .schilderijran Van Mierevelt gegraveerde portret van Hugo dé' Groot. Links ..onderaan éeit druiventrosmet fbladeren!" 'Achterzijdehoofdkleuren.: schaal.- en een zwaard.'In het midden 'een ivereldbólL'fLütks' ei^echisl onder- v'S&feSs'-jii ■<K>^gffeonweeitrosekeepje. Zoals bekend beginnen deze besprekingen Donderdag a.s. De Sociaal- Economische Raad heeft er van af gezien een ongevraagd advies aan de regering uit te brengen. Het is, zoals de voorzitter van de S.E.R., prof.,De Vries het noemde „een nota aan iedereen en aan niemand" geworden; "Dé S.E.R. heeft in'het ontwerp, samengesteld door een sub-commissie van de commissie Ionen en prijzen, tal van wijzigingen aangebracht, de meeste van redactionele, sommige- van .principiële aard. Ruim een uur lang heeft de raad. in besloten vergadering beraadslaagd over de vraag of het stuk in het geheim of in het openbaar zou worden behandeld. Met een slechts geringe meerderheid werd tot het laatste besloten mede om dat er reeds veel publicaties over de in houd van de nota zijn verschenen. De nota. waarvan de inhoud ook in enkele edities van ons blad' reéds in grote trekken is weergegeven, spreekt zich niet uit over de vraag of een loons verhoging in de vorm van een vergun ning dan wel van een verplichting ge geven'zou moeten worden en ook niet over de omvang van de verhoging. De S. E. R. heeft échter een divergentie ge constateerd tussen de ontwikkeling van de inkomenspositie van de handarbei ders en die van het nationale inkomen per hoofd van de bevolking.. Op basis 1949 100 is deze divergentie 2 a 4 pet- op basis 1951 100. bedraagt zij 2 a 3 pet. De raad 'is verdeeld .over de' vraag of in dit verband rekening.gehouden moet worden met de invoering van de wachtgeld-, en werkloosheidsverzekering, waardoorgenoemde percentages met 1 pet. zullen worden vermeerderd. - i.' De tweede belangrijke uitspraak {van de S:E.R. is.' dat'Atégelijkertijd:.met.:riièt !evmTtuéel-:overgaan"-"'rtof«Léen{-,:loonsvét-. hoging,; een beginselbesluit - genomen idient ;të worden ten aanzien,, van éen •nieuwe huurverhoging, waarbij een deel Van de raad van oordeel is,;' dat'eert huurverhoging 'gepaard moet" gaan met dê instelling van'eèri huuregalisatiefonds; De 'gevolgen van een -huurverhoging dienen zoveel mogelijk te worden ge compenseerd-door een 'verlaging -van bepaalde'' indirecte -en. eventueel ook De voornaamste - kenmerken van de biljetten van honderd zijn: papier- geelachtig, van' tint, watermerk: Mer- curitiskop, formaat- 97 .- X i69' mm. Foorzijde: hoofdkleuren groenen bruin, rechts hetnaar het schilderij van; Holbeingegraveerde portret van Erasmus. Op de achtergrond staat een afbeelding ban roud-Rotterdam. -Van de achterzijde is de hoofdkleur rood--", bruin, links staat eeng'estylècrde f Phoenix. De Beierse Vakbond van Metaalar beiders heeft er Vrijdagavond op aan gedrongen, een eerder op de dag ge daan aanbod van. een commissie van scheidsrechters tot loonsverhoginen tot 10 pfennig per uur aan. té nemen. De commissie had het voorstel gedaan om te trachten de. staking van 100.000 me taalbewerkers tegen Woensdag té be ëindigen. i Werkgevers en werknemers'{dienen zich tegen Dinsdag ovér het voorstel te hebben uitgesproken. De vakbon den eisten tot dusver twaalfpfennig per.uur.- -i'; :{{;{;;-{{ directe belastingen. Voor'zo vér. datiniét mogelijk, zou zijn, kan een aanvullende loonsverhoging toegekend worden.' In de derde plaats schenkt' de nota bijzondere aandacht aan de zg. {.vergeten groepen", zoals weduwen, gepension- neerden en kleine renteniers; .Déraad heeft in zijn vergadering van.-", gister, middag besloten dat het dagelijks;,; be stuur' van de'; S. E. R. zich in zijn'j'eerst- volgende vergadering over -dit vraagstuk *al beraden en: eventueel een commissie zal benoemen -.om de kwestie {nader?te bestudéren. -Kö De tunnelbouw te Felsen ondervindt' thans stagnatie tan éen wilde staking, welke zich gisteren uitbreidde tot ruim" '300 arbeiders,', die - inmiddels zijn ontslagen. De 'foto geeft een overzicht vari dé tverkzaaihheden. Aan de Noordzijde van het: kanaal wordt op hét ogenblik de isolatielaag aangebracht op .de- werkvloer van de niejnce verkeerstunnel. Op de voorgrond énige stookovens: voor hét vloeibaar, maken van hel benodigde materiaal. Donderdag hadden de stakers zich solidair -verklaard met 25 betonwer kers, wie door dé-Ballast Maatschap pij ontslag was aangezegd, omdat zü in staking waren:gegaan ten einde kracht bij te zetten aan een looneis. De staking was het resultaat van een vergadering van de- arbeiders met de EVC, waarbij geen vertegenwoordigers van de.drie bona fide bonden aanwe zig waren-' Deze, bonden staandus niet achter deze. stakingi De rijksbemidde laars hebben de looneis als ongemoti veerd afgewezen. r Op de mededeling.van dé directie, dat zij het ontslag van de betonwer kerskóu intrekken als het werk werd hervat en de betonwerkers afzagen T" Sinds - Donderdag is een Brusselse speleoloog, Michel de Donnea, die-deel neemt aan de. Frans-Belgische speleo- logische ..expeditie,die een onderzoek instelt naar een - onderaardse stroom in de Grot van de Cigalere by-Sentein (in. het. rFxanse .departement. Ariege), vermist." - van hun looneis, reageerden., de sta kers met het besluit' de staking voort te zetten. De directie der.N.V. Amsterdamsche. Ballast Maatschappij heeft daarna medegedeeld datde stakende werk nemers, in overleg met hun werk geversorganisaties, allen ontslagen zijn. Dit is geschied in verband met de steeds groeiende agitatie en onzeker heid ten aanzien van een gerégelde voortgang der werkzaamheden, ten gevolge van de reeds, herhaaldelijk plaatsgevonden, proteststakingen.'" 1 „Wij wéten zeker, dat déze agitatie én de daaraan gekoppelde bedreiging, met molestatie van onze werkwillige 'werknemers,vande zijde van de E.V.C.'uit wordt, geleid. Dé bona fide werknemersorganisaties staan niet achter deze staking. Bu dit alles speelt naar dé mening'van de Mij. een be langrijke rol. de speculatie van de E.V.C. op de'publieke opinie, welke zo sterk voor een versnelling van de tunnelbouw is geporteerd", aldu6 de directie. De stakingsleiding doet thans pogin gen om ook de betonvlechters,. de dragline-machinisten en de arbeiders, die de pompen bedienen (dezé catego rieën waren gisteren nog aan het' werk) in de staking te betrekken. Deze staking heeft' uiteraard stag natie in de tunnelbouw tot gevolg. Mochten ook de arbeiders van de pom pen aan de staking deelnemen dan dreigt het gevaar, dat de bouwput vol water looptr De pompen halen", per uur 2200 tot 2500 cbm water uit de {bouw put. Volgens Rijkswaterstaat be hoeft niet zo ;gauw voor een onderlo pen van de bouwput gevreesd te wor den, omdat dé 'diépmélende bronnen bediend worden door personeel van Hpaedrukgébxeden houden 3e|, depressies- IhdnsjopreetFiflirüief afstand. zodatjjfiét :ujeer{{oóict(jh{ï .de :S.Eeiijwplké^0i^0^ic0g'isl^i0. e avondiz bóueüj&midden^^pelgi^.! •?de'i2bh'^schuil>'aoen«''óga7i,' ^TiMWir .slechts .korteftijd- zodat '.Zondag waarschijnlijk overal', .de zon. .weer 'zal schijnen. Door'de draai ing van de wind stroomt, even wel. iets koelere -"zeelucht"ons land binnen. In Zuid-Duitsland - en Zuid- Frankrijk vielgisteren nog enige: regenmét/ onweersbuien maar ookdaar herstelt\hèt weer, zich. Een actieve depressie die. Vrijdag ixissen IJsland en Schot land i was gelegen koerstnear Scandinavië. Verder Westelijk op de Oceaan" ligt 'de. volgende storing doch deze vindt .zijn baan-naar Europa versperd door een nieuw hogedrukgebied, dat langzaam Engeland nadert. Ook op lange termijn blijven de vooruitzichten - dan ookvrij gunstig. De 21-jarige opperman J. Sala 'uit de Jacominastraat'te Rotterdam' is op een bouw w erkm\ dé.We teri ngs tr aatv aneen elf meter hoge steiger gevallen. Hij was op. slag dood. Het Kremlin schjjnt binnenkort, re- géringseëhtrum-uf tc 'zullen' zyn. De f régerlngshüreaux: worden, ver plaatst naari-versprelde villa's.: Doregeringsdepartementen hebben .reeds; cénÉ'ander .óndérkomen lii 'Mos- Er?-bcstnan zelfs plannen óm het stoffelijk overschot'van Lenin enStalin uit de tombé: aanhet' Rode Pleinover te. brengen naar een pantheon in de Lehin-heuvels bulten de stad,;?; aldus meldt A.P. Op de oevers van de rivier de Moskou wórdt*: een grof e wolkenkrabber opge trokken. De Moscóvieten zeggen, dat in'.dit gebouw de regeringsbureaux zul len 'worden ondergebracht,.' dié thans nog in/ het - Kremlin zijn. gevestigd. Volgens enkele personen, die. op' de Britse ambassade hebben "aangezeten aan éen diner4idat aan de Britse iabour- delegatie werd aangeboden, heeft de secretaris van.de communistische party Nikita Kroeschtsjef gezegd j dat de rege ring binnenkort het- gehele", Kremlin voor. het publiek hoopt open te stellen. Het/Kremtih ls éen stevig:bewaakte, hoog ommuurde citadel. -Binnen de muren bevinden zichvele kerken, musea en regeringsgebouwen. Stalin en. andere hooggeplaatste autoriteiten woonden er en hadden er hun bureaux. Mensen, die aan het dinér hebben aangezeten, zeiden dat, Kroeschtsjef.hun niet verteld had, - dat Odé; regering van plan was hef Kremlin helemaal te vér-: laten, maar zij zeiden, dat deze {con clusie; getrokken kan worden, uit de plannen om er een- museum van te maken. Of het'Rode Plein' Voor; hetKremlin verder gebruikt zal wórden voor 'mili taire {en volksdemonstraties is niet duidelijk, maar er is'-weinig reden om te veronderstellen, dat hierinverandel ring zou komen. H UT Engelse blad „New States-, man and Nation" heeft zich op glad Indonesisch terrein gewaagd. Het; beschuldigt 'Nederland zich teveel moeite te hebben gegeven om aan ze- kere economische voorrechten vast t«{. houden. De behandeling, welke de Né- derlandse ondernemer en het Neder landse kapitaalhebben ondervonden wezen niet erg op voorrechten, {Et; was dus ook geen-reden om. hieraan te willen vasthouden. Nederland yer-| langt niets meer of minder dan de behandeling volgens internationaal geldende nonnen. Verder zegt het blad, dat de Indo nés ische economie nog teveel afhan-. kelijk is van de vroegere-overheer- sers. Nogal logisch,: wanneer men be|| denkt dat iets, wat in honderden'la-V ren is gegroeid niet zonder nadelige gevolgen voor Indonesië, kan. worden weggenomen. Hólland heeft volgens. New; States-y.; man ook geweigerd te spreken over „Wést Irian". „Evenals dat.jmet. de? Portugese koloniën: in India,het geval", is houdt West-Nieuw-Guinea het ko^ lonlale prestige van Nederland hoog onder de dekmantel, dat deze kploniamf uitkijkposten belangrijkestrategische? punten voor de Westerse mogendhe den betekenen." Nederland wil niet over West-Irian,; praten omdat wij alleen Nieuw-Guinea kennen, dat in geen enkel opzicht'deel - uitmaakt van'; de Indonesische pel. „Koloniaal prestige" hebben{{we W'- al genoeg, door hetgeen, wij in{ héi; voormalige Ned.-Indié totstand-heb-,-..; ben gebracht. Daar behoeft nie n:eer.:{ voor te worden 'gezorgd, maai- wel móeten wij er voor waken, dat dè. be-v volking van Nleuw-Guinea welke door de loop "der geschiedenis aan:5phzd|^2 {zorgen is toevertrouwd, zich zo.'goéd:-; mogelijk; kan' ontwikkèlem Dat ris ..christenplicht; ;5 De».overwinning der 'regering -.kwam niet on'verwacht, aangezien denvóófktel- Ien niet 'grote - meerderheidin ;dé ":ver-'?| schillende, commissies' -warehr a'angeho-ti >f -. v.-,u h - ..'Z, 4- -tikAöSSvv-.rt£LvM''ita..">r»swi Welingelichte kringen fe Parijs deelden gisteravond-.medej-datt|% de. Franse regering beslotein heeft een beslissing oveL ratificatie ivanjil- het';{.E;D;C^-yMdrag>';:indieri{^6^^;:uit;^.^,eHfe:om;l^^e^|^^Mi|p handelingen over Frankrijk's verzoek om .wijzigingen Ivan hét-verdrègi-'.;}-' mogelijk te maken. Y61gens sommige berichten zou het kabinet de stemmihg--tot' f 22 Septembëi^willen uitstellen j -■«/ -vv?# Dit besluit volgt op diplomatieke berichten, aldns Reuter^dat {Neder- landse; Belgische en Luxemburgse leiders geneigd zijn aan te;.nemén dat* zij een fout hebben gemaakt met de Franse amendementen op de. Brusselse!'- - - conferentie, te verwerpen. Mendès-France, aldus meldt Un. Press ahderzijds; {zóu éen Sandaal© van de Nauonaje -Vergadering willen aanvaarden om nienw<ynndprb^fle-^j^ Ungen met de vijf E.D.G.-partners te beginnen over een compromis-voörsfèl;'"'''"'^ ri verleden week in Brussel op een muur van Fraiise oiiverzetteiykheid Waaneerer thans - rechtstreeks over de EDG gestemdzouworden, dan zou dit- .'de! zekere - dood- - van» de, defensie- gemeenschap tengevolge 'hebben. - Gistermiddag; is een kabinetsraad van vier uur; gehóuden.. Toen Mendès-France het ;Elysée{'verliet, {.zei de premier, dat zijn regering b.esioten had eensgezind te blijven;- Het feit. dat hij .er" in geslaagd is de 'vijf ministers, die grote voorstan. ders van de EDG zijn. te bewegen niet af te. treden, wordt als een aanwijzing beschouwd, {dat,, hét een of andere com promis bereikt -is. ■De .voorstanders van de: EDG willen opnieuw uitstel, omdat-zij bang 'zijn, dat het. EDG-verdrag nu door de "Franse Nationale Vergadering vari de .hand ge wezen,! zou wórden..; j -{;.- :;i, ri10.1 dé groep behoren oud-premier Robert'.Schuman, Paul Reynaud en René Mayer Naar verluidt was premier 'Spaak constant in contact met deze aanhan gers van de" EDG,in de hoop "tè elfder ure. nog een compromis te kunnen be reiken. Te Indianapolis (V.S:). is. een 'nieuw en zonderling amphibtsch voertuig ge demonstreerd, dat bestemd 'is voor zwaar toerk op zwaar terrein en dat de prestaties van bestaande tanks en tractors met stukken slaat Het voertuig heet „Rhino" eri weegt vier en een halve ton- Het heeftj voor wielen (middellijn twee meter), die een half-ovale vorm,hebben en aan de rand. voorzien zijn van een dunne-rub berband! De achterwielen hebben een dergelijke 'vorm doch 'een kleinere w%e**.''*U4ri»i«(w1#i>» 'heL'V' Deze wielconstructie stelt .dé Rhino" in staat op dé weg een snelheid ,-te be reiken van een gewone auto en op rtiiq terrein vooruit te komen met de ze kerheid. van een voertuigmét rups- banden. Op het water voelt {zij zich even goed thuis. De bestuurder zit in een cockpit van plexiglas en heeft naar alle kanten een vrij uitzicht. Het-sturen-geschiedt via de achterwielen. De Rhirio" heeft ien zwaartepunt, dat só laag ligt, dat zij telfs W een helling omrolt. Ten aanzien van de houding van zijn regering-deelde Mendès-France mede, dat de ministers bi.i de debatten over de. Europese vèrdédigingsgemeenschap een, verenigd .front zullen vormen, we gens de ernstige verantwoordelijkheid en», de problemen, waartegenover zU zich geplaatstzien. Aüe ministers zullen bij--elkè motie, die tijdens het debat, wordt ingediend, op dezelfde wijze {hun'* stem .{uitbrengen. {Hetkabinet, zal .zich. in zijn'geheel van stemming onthouden, indien 'het rapport -van. de '{commissie -van1 buitenlandse za ken, waarin de EDG wordt afgekeurd in stemming-wordt gebracht,*;: Op een -vraag. -.Hoe hij zou reageren op een motie, waarin uitstel van het EDG-debat, zou wordenvoorgesteld in een geest van verzoening, 'antwoordde hij: ..De regering betreurt het, dat er tot nog toe geen 'compromis is gevonden, maar zij zou zich- met alles "wat er toe zou leiden, verenigen". - De - premierverklaarde zich. nader door te .zéggen, 'dat er in de loop van het debat zeker verscheidene-stemmin gen van secondair belang zoiiden plaats vinden "tri"dat dé 'regering Ivoor elk van deie stemmingen - een duidelijk - stand- ''■réy 'Wri:;'{! punt ,zal innemen en" dat teii slofté;-wan-{ neer er een accoord vbereikt -is - oyer-'déi'lic^ in te nemen houdmg. dé regering mem: zal stemmen over .de ratmeatief vari. het verdrag -■'5'--"*' {Het wordt door poUtieké.waarnemers:! ais een{nieuwe .krachttoer en een nieuw'Srir politiek wonder van .MeridèsiFrancè'sbe-iKwï^jae sehouwd, dat -hij erin geslaagd - is zün -?v zo verdeelde regeringsploeg -nog «amen - - te houden. Door .er in de gehouden kabiriêtsiüt-ïïip ting op ;te blijven aandringen, daty-' deP eenheid van het- kabinet: bewaard zóu blijven, heeft hij de anti-EDGrfractie-. in" zijn kabinet gekalmeerd, terwijl hij;'door de deur open -te latenvoor-nieuwé 'on-; derhandelingen de' vijf pro-EDG-gezinde ministers de kans gaf om aan te hiijveri. De mogelijkheid, dat- de- regering-zich a&udi'g zou;, houden .bij een ;zov;belang-' rijke stemming, hoeft in! politieke..krin gen in de {Fransehóofdstadigf ootó/op- :SIï zien -gebaard. V:'" De premierverklaarde,; dat hij :geen enkele verzoeningspoging,welke- zich.'".:;' tijdens het debat over de ratificatiezöU'é{ kunnen voordoen, in de w; ;nn gfaan President' Coiy had onverwacht vt{zffif vacantie onderbroken om als voorz11erJ{t;{' op te treden tydens de voltallige, kabi-;'i-{S netszitting. Een woordvoerder- van het ministerie/'- rivv.' van Buitenlandse Slaken in .-Den ;Haag«iJï#® heeft verklaard, daf-er, voorzover Ne-,!{{-'{{ derland aangaat» niet de geringste 'nei-ii/riK! ging bestaat Frankrijk ;nlt" te;:sliüten-n{{|?; noch van toekomstige besprekingen overs ïfj de herbewapening van - West-DuitsIand;,{{-::{{>3 noch van het formuleren van.enige polit-{s;.S! tlek dienaangaande, {die 'de {--belangen-.?:?: y,'{S raakt van de zes landen welke op de con-ri. ferentle van Brussel M-aren vertéren- 'V!-1- woordlgd, .Minister Beyen heeft inBrussel-wi-V'S komen duidelijk gemaakt, dat hij'-» deSiS?* Franse positie begreep enapprecieerde.iv'-'SS' De Nederlandse regering i heèfL'Vniet met Tegenzin, doch van ganser harte, ïrjQÏ&i kennis genomen van de uitètiidetilkó/^P^ .verklaring van premier Mendès-Frarica»??M °E, óe.Brusselse Conferentie, dat :Frank-ti~fiir% rijk zijn aandeel zal blijven! némen irik-^ de beraadslagingen van de zés' Europe-^vjf&i se landen en hun - Amerikaanse/en' Brits»-^#vt bondgenoten. Naar de mèning vcri. 'de',Ne~sèi&i, derlandse regering is deelneming>yan4;Aü% Frankrijk. aan;weïke Werieuropese'póU-|&" tiek of militaire .organisatie - dan - v-oófc'S'S"' noodzakelijk,, aldus 'dé woordvoerder; - .r. J:F.;! V V{{{'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1