Mendès- France vraagt beslist ja of neen ^invasie fcarta Vreemdelingenbezoélê is erg meegevallen 1!8 „Onze geallieerden dienen te weten waar zij aan toe zijn" Stevenson valt Eisenhower aan sails E.D.G.-DEBATIN FRANSE ASSEMBLEE Auto te water: één dode Zestig leden exclusief gezinnen Ondanks regenachtig weer m Weer wrakstukkeiË* van ..Bontekoe" gevonden ROLLINS, SWAN OF KELLS? MAANDAG 30 AUGUSTUS 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2861 Weerbericht Koude geschiedenis „Verkiezingsbeloften niet nagekomen" Weer Britse wapens naar Egypte Kon. reizigers bezochten tempelruïnes van Poseidon Nederland heeft houding niet gewijzigd* Geen automatisch verlof voor militairen Ongeregeldheden in Stockholm Amerikaan in Enschede: Nederlandse hulp aan Z.-Afrikaanse marine? K.L.M.-directeur naar plaats van de ranip. Het weer m EtropA mm aBBaai 'Communisten in W.-Duitsland gearresteerd j; Grote ontploffing in olie raffinaderij te Stalingrad VERSTOORD Nederlander gedood bij ongeval in Oostenrijk Twee bommenwerpers in V. S.' neergestort- s Sa ka Wmm V0t •s Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Te lef. 115700 (4 J.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 '.-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 j-eraven R|dactie; Tel in392 Administratie: Tel. 114402115486 B.g.g. 39528S Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNTNG en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting', geldig tot Dinsdagavond: "is VERANDERLIJKE BEWOLKING Veranderlijke bewolking met hier en daar wat lichte regen. Vannacht zwakke tot* matige, morgen overdag matige tot vrij-krachtige wind tussen West en Zuld-<f" West. Dezelfde of Iets hogere temperaturen. O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT „Frankrijks geallieerden dienen te weten waar zij aan toe zijn, cn Frankrijk moet inzake de EDG tot een definitief besluit komen. De vijf dagen van onderhandelingen in- Brussel zijn voor de ver tegenwoordigers van Frankrijk in Brussel pijnlijk en vernederend geweest. Frankrijk vond een hecht blok. van vijf landen tegenover zich. Onze deelgenoten in de EDG bleken geprikkeld door het feit, dat de politiek van Frankrijk te onzeker was geweest en steeds weer de beslissing had uitgesteld". Dit zei premier Mendès-France gistermorgen in de Nationale Vergadering toen het Zaterdag begonnen debat over de EDG werd voortgezet. De premier vervolgde dat de 'vijf landen „met een zekere diplo matieke beleefdheid hadden te kennen gegeven, dat zij geen ver trouwen stelden in door Frankrijk aangegane verplichtingen, daar het land zich op verschillende ogenblikken daaraan niet had ge houden". „Thans moeten wij een besluit nemen. We moeten nu ja of neen zeggen. Wij moeten weten, en de wereld moet weten, of Frankrijk voor of tegen de EDG is en geen nieuwe voorwaarden zal stellen." Bij deze passages klonk in de Assemblée luid applaus, zowel van links als van rechts. De vier landen, die het verdrag heb ben geratificeerd, zijn boos vervolgde Mendès-France. Zij hebben de in druk:, dat zij voldoende concessies hebben gedaan en verlangen" dat wij geen - nieuwe voorwaarden zullen stellen. Een groep van de beste mannen van de Amerikaanse Marine bevindt zich momenteel in de Noordelijke. IJszee, teaar z(i moeten onderzoeken oj er mo gelijkheden bestaan tot het. verrichten van militaire operaties in dit gebied. Dc koude van het water wordt geme ten, cn dc dikte van hel ijs wordt ge controleerd door kikvorsmannendie zich daartoe in het ijskoude water be geven, en sells' grote stukken onder het ijs door zwemmen. De onderzoekingen worden verricht in opdracht van het Departement van V erdediging. Kik vorsman Ernest L. Murri na een duik onder hel ijs. Hij heeft beslist een koud baantje.- Uit officiële bron is vernomen, dat tot op 23 Augustus de Vietminh 4.447 krijgsgevangenen van de - Franse - Unie, onder wie twaalf officieren, had over gedragen. De Franse autoriteiten hadden tot op 27 Augustus 29.872 Vietminh: krijgs gevangenen vrijgelaten. „Gaat U voor", sprak koning Paul van -Griekenland (r.) ..tol Prins Bern hard. „Pardonna V", antwoordde de Prins toen het èr om ging wie het eerst in dc koets zou stuppen voor het een handdruk. maken van een tocht over Rhodes. Toen men hel niet eens werd stelde Koningin Frederika van^Griekenland (midden) voor, er om te loten. Het geen geschiedde onder bezegeling van Vervolgens gaf Mendès-France een overzicht van het plan dat hij te Brussel had voorgelegd. Hij gaf toe, dat dit Franse plan practisch aan het verdrag het Supranationale karakter ontnam en. het de organisatie onmo gelijk maakte, één der zes landen in hetbelang van de - Europese defensie iets voor te schrijven. Hü had ge tracht voor- en tegenstanders van de E.D.G. iets bij elkaar te brengen èn een practisch compromis te vinden. Dat was de reden geweest waarom hij in Brussel zijnwijzigingsplannen had voorgelegd. In de middagvergadering- betoogde de- premier, daG'--indien ihetóEurppesé, verdedigingsverdragzou wórden ver- wonpen, er voor. Frankrijk .'geen' reden was om met Amerika 'en - Engeland samen te .werken voor het herstel; van de souvereiniteit van- Duitsland. Hü De democraat Stevenson heeft een scherpe aanval gedaan op president Eisenhower en deze er van beschul digd, zijn beloften uit de verkiezings campagne aan de boeren gedaan ten eiien male te hebben gebroken. De nieuwe landbouwwetgeving wan de regering-Eisenhower was volgens Stevenson cynisch en een totale be loftebreuk. Deze aanval van Steven son op Eisenhower was tevens de zwaarste aanval op de republikeinse partfj sinds de presidentsverkiezingen in 1952. ■'Stevenson zei verder, dat Eisen hower tijdens zijn verkiezingscam- Onder de gemeente Schipluiden is Zaterdagmiddag een auto, waarin zich het echtpaar Klinkenberg uit Vlaar- dlngenbevond, in het water gereden, toen de bestuurder voor een tegenlig ger moest uitwijken. Eerst na twintig minuten zag men kans het echtpaar té bevrijden. De 60-jarige mevrouw Klinkenberg bleek reeds te zijn over- - leden. Dg eveneens 60-jarige heer Klin kenberg had kans gezien het hoofd boven water te houden. Hij is nog naar het ziekenhuis in Delft overge bracht, doch het ongeval bleek geen nadelige invloed op zijn gezondheid te hebben gehad. t- In Düsseldorf zijn vier partijbestuur- jders van de Westduitse communistische partij gearresteerd. Zij zullen terecht staan wegens verraderlijke actie tegen -de regering, in 1952 gepleegd. Het zijn Fritz Rische en Josef Angenforth 'le den van het partij-secretariaat Karl Zemke en Oskar Seiffert. Groot-Brittannic heeft vandaag het drie jaaT oude embargo op de leveran tie van wapens aan Egypte opge heven. Volgons het onafhankelüke Ham- burgse blad Die Welt/ zijn op veertien Augustus honderden personen omge komen bij een ontploffing in een olie raffinaderij te Stalingrad. Onder de slachtoffers zouden zich de vice-minister voor de Russische olie-industrie, L. B. Safrasijan, en de .'hoofdingenieur van het ministerie, A. j'N. Vavoelin,-bevinden. pagne de belofte had gedaan een subsidie van 100 procent op land bouwprijzen te zullen steunen, terwijl de president Zaterdag een wet heeft ondertekend welke voorziet in een subsidie nominaal van 82%.tot.- 90 procent. Hij beschuldigde de republi keinse partij 'er van een wig te wil len drijven tussen de stads- en de plattelandscongresleden. „Ik ben scherp gekant tegen frauduleuze cynische be loften aan onschuldige kiezers ge daan, die ten slotte geloven, wat zij horen." Ik geloof niet, dat de nieuwe landbouwwetgeving geld zal bespa ren, de prijzen der voedingsmiddelen zal doen dalen, en de overschotten zal wegwerken, zoals de regering en zoveel couranten u' willen deen ge loven. De oplossing van het probleem öter overschotten ligt in het opvoeren van - de .levensstandaard voor de mil- lioenenmensen, die dit voedsel zo erg hard nodig hebben. Het moet niet mogelijk zijn, dat in onze.heden daagse wereld, waar overal nog zo veel honger is, een overschot van koren en tarwe is", zobesloot Ste venson. De koninklijke pleziervaart leidde vandaag voor de eerste maal naar het Griekse vasteland. De Agamemnon liep de haven van Sunion binnen, waar zich de 2500 jaar oucJe tempelruïne van Poseidon (Neptunus) bevindt.' De koninklijke gasten kregen* de gfjegenheid' om te züFemmen in de kleine baai, die door de politie was afgcVet. Vervolgens beklom men de heuvels om de plaats te bekijken waar vroe ger de tempel oprees, die de schepen op de Middellandse Zee tot baken diende. Er zijn nog- slechts enkele kolommen over. Na d'e lunch op het zomerpaleis in Tatoi zou het gezelschap zich van avond in Phaleron, Athene, weer aan boordbegeven. Morgen gaat de Agamemnon naar Epidaurus. Woensdag naar Delphia en Donderdag eindigt de tocht in Corfoe. In verband met persberichten waar uit zou kunnen worden afgeleid dat de Nederlandse regering thans bereid zou zijn tot verdere tegemoetkoming aan de wensen van de Franse regering in zake het E.V.G.-verdrag verklaarde een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse zaken, dat in de Neder landse houding in de conferentie van Brussel geen verandering is gekomen. De Nederlandse regering wacht ttrans het verloop van de besprekingen in het Franse parlement; af. wees er op dat Sowjet-Rusland het zelfde had gedaan in haar zone. Het stemmen voor de contractuele verdra gen tussen de geallieerden en Bonn betekende' niet de herbewapening van West-Duitsland. Mendès-France gaf voorts als zijn mening dat de NAVO de basis voor de buitenlandse Franse politiek zal blijven. Plechtig verklaar ik, dat mijn regering maatregelen, voorstellen of wenken, die strijdig zijn met de begin selen van het Noordatlantische ver drag, nimmer zal aanvaarden. Deze verklaring va$t de Franse premier werd door, de Assemblée met grote bijval begroet. - Mendès-France zei vervolgens dat de enige geheime clausules van het Europeselegerver- drag betrekking hebben op de uit wisseling van militaire inlichtingen. Tijdens de schorsing der zitting, werd gistermiddag zowel door het kabinet,-, als-door-vdecommissie van. buitenlandse zaken besprekingen ge voerd. Ook de socialisten en onafhan- 'keliiké republikeinen vergaderden, druk afzónderlijk. Een motie, die bedoelde het debat voor onbepaalde tijd uit te stellen, werd ten slotte ingetrokken. Na een onderbreking werd toch het debat gisteravond weer voortgezet. Het debat was Zaterdagmiddag om ,15.06 begonnen. Bij de opening der vergadering waren 400 afgevaardigden aanwezig. Mendès-France zat nog niet' in de regertngsbank. President Le Troquer sprak de hoop uit dat het debat met waardigheid zou worden gevoerd. Tot op het laatste moment werd nog door voorstanders gedokterd aan een voorstel om te komen tot heroDening der onderhandelingen met de vijf part ners. Maar ook tot het laatste moment heeft Mendès-France standvastig ge weigerd weer naar een compromis te gaan zoeken dat voor de rest van Europa aanvaardbaar is, tenzij de Assemblee berreid is het compromis te aanvaarden dat hij óp de conferen tie van Brussel heeft gesteld. Minister Staf heeft dezer dagen medegedeeld, dat zoons van landbou wers, die voor de eerste maal onder de wapenen zijn gekomen, tijdelijk kunnen worden vrijgesteld van mili taire dienstplicht voor, het verrichten van oögstwerkzaamheden. Van de zijde van de C.B.T.B. vestigt men er onze aandacht op, dat vele landbouwers in de veronderstelling verkeren, dat deze vrijstelling automatisch wordt ver leend. .Dit is niet juist. Zoons van landbouwers, die in militaire dienst zijn. moeten de vrijstelling aanvragen bij hun commandant. Een Israëlische ïvaoht is gedood en een gewond, toen zich, in de nacht van Zaterdag op Zondag bij Ramat Raziel in het gebied van Jeruzalem een vuur gevecht ontspon tussen Israëlische mi litairen -en Jordaniërs, die op Israëlisch grondgebied waren doorgedrongen,- al dus deelde een Israëlische militaire woorvoerder te Tel Aviv mede. De tweede secretaris van de Russi sche ambassade in Djakarta, die Don derdag onverwacht in Djakarta is aan gekomen, heeft Zaterdag een officieel bezoek gebracht aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. HU verzocht het ministerie om huisvesting voor hem en rijn gezin. T - Twee teden van de staf van de Rus sische ambassade zijn de ambassadeur vooruitgereisd, om voorbereidingen te treffen voor de opening van de am bassade in Djakarta., Toen de tweede secretaris' gevraagd werd, wanneer ambassadeur Zhukov in Djakarta zou arriveren, met welk; schip hij uit. Rome is vertrokkerV 'hóeyeér personen hem vergezeüeiF-en boi^gTóotjde; gehele, am bassade-staf zal zijn,; bleef hü het ant woord schuldig. Hü zeide slechts in antwoord op deze vragen: „He weet het niet." Intussen verneemt Aneta van de züde van het ministerie van Buiten landse Zaken, dat van de Indonesische ambassade in Moskou nóg geen mede delingen zijn ontvang enover het ver trek van de Russische ambassadeur in over destaf. Men verklaarde voorts, lat het zeer lastig zal zün huisvesting voor het personeel van de Sowjet- ambassade té vinden, omdat nadere gegevens ontbreken.' Volgens eerdere berichten zóu de staf uit zestig leden bestaan, inclusief de gezinsleden. Zaterdag werd aan Aneta medegedeeld, dat de gezins leden zelfs niet in het getal van zestig zün inbegrepen. Men zeide voorts niet te begrijpen, waarom het vertrek van ambassadeur Zhukov naar Djakarta in zulk een geheimzinnigheid is gehuld. De vice-voorzitter van het Indone sische parlement, mr. Tamboenan, heeft aan Aneta verklaard, dat indien het juist is, dat de staf van de Sowjet- ambassade uit zestig leden bestaat, dit een schending betekent van de tussen Rusland en Indonesië gesloten over eenkomst, volgens welke de uitwisse ling van diplomatieke vertegenwoor digingen zou geschieden op basis van reciprociteit. De Indonesische staf in Moskou telt slechts acht leden, zei mr. Tamboenan, De regering dient de juistheid van de berichten na te gaan, en indien blijkt dat zij waarheid be vatten, moet zü de nodige maatregelen treffen. In kringen van de Islamietische regeringspartij toonde men zich ver stoord over de omvang van de staf van de Russische ambassade. Een „waterdicht" antwoord op de vraag welke Invloed het natte en zomerweer op het vreemdelingenverkeer heeft gehad, kan voorshands nog niet', gegeven worden. Nauwkeurige cijfers van het bezoek ontbreken; Bovendien- kan menbezwaarlük bepalen, wie van plan was naar Nederland te komen ct in eigen land vacantie te houden en welke van de plannenmakers tot daden ge komen zijn. Men kan echter bijeen vergelijking tussen het vreemdelingenverkeer over 1953 en de voorlopige Indrukken van vooraanstaande hoteliers en directies van; WV-bureaux over dit seizoen wel enigszins een indruk krijgen over de ..gang van zaken in de vacantie van 1954. Die voorlopige indrukken zün helemaalniet zo ongunstig. Het aantal overnachtingen van bultenlandems zal dat van^t953 vermoedelijk overschrijden. Ook kan niet worden verwacht, dat he' aant?' overnachtingen van Nederlandse vacantlegangers In eigen land ver onder dat van het vorige seizoen zal blijven. Het gunstige weer in het vóór-seizoen heeft een zeer groot aantal dagbezoe- kén uitgelokt. Het aantal dagtochtjes is in de loop van de zomer onder in vloed van regenen wind natuurlijk sterk verminderd, doch het totaalbeeld Bereden politïemahschappen hebben Zondagmorgen vroeg in het centrum van Stockholm met getrokken sabel een menigte van circa 5000 mensenuiteen geslagen. In een menigte Zaterdagavondvier- ders, 'die opwindende relletjesverwacht ten, braken gevechten uit; tussen man schappen van de politie en herrieschop pers. De politie ontbood versterkingen, en liet politiehonden op dé herrieschoppers los. Patrouille-auto's zaten intussen mo torrijders achterna; die in volle vaart rondom de menigte joegen. Ongeveer 25 jeugdige herrieschoppers werden gearresteerd. Twee hunner wer den met lichteverwondingen haar een ziekenhuis overgebracht.' Xi".[ De spreker voor de te Leerdam ge houden landdag van de 6.WGhet Tweede Kamerlid, mr. E. P. Verkerk, reisde Zaterdag per helicopter. Na de landing op het Sparta-terrèin werd hij weikóm geheten door burgemeester H. Vlug, die hem naar de tribune geleidde. zal vermoedelijk niet zo veel ohgunsti-. ger zijn dan in vorige seizoenen.; Uit de „traditionele" vacantie-oorden worden over bezetting van hotels,, pen sions en bungalow-kampendoorgaans;.: geen klachten vernomen. De bezetting; was er redelijk tot goed. De kampeer- ders hebben echter onder, het slechte weer te lijden gehad, omdat velekam- peer-terreinen - niet bewoonbaar.-waren. En natuurlijk hebben de exploitanten:, van uitspanningen, speeltuinen'; eafé's; en "restaurants met, voornamelijk terras-., accomodatie, strandtenten en spoyt- eii yérmaaksgelegenbeden in de' open lucht^ veelal schade tót ernstige stroppen>gé-V; leden. Hieruit moet men niet cone deren, dat dus bezoeken aan beziens-:;,' waardigheden en café-restaurants aan-,; zienlijk.zouden zjjft toegenomen. .De om- vang der entrees en verteringen i3,; over, - het geheel genomen, niet groter gewor- den." v; - - i V Naar veler; Indrukkenis'Augustus,::' dank zij hèt;"lèts^hëterë;%h^|^K3ifk^|i cantiemaand beter geslaagd,, dan.rJulI:;'. Van September wordt nog c veel v.ver-j wacht, ómdat "zeer velen- hun va'canties, tot "die maand .hebben Opmerkelijk is opnieuw, dat hét be-,,:; zoek van vreemdelingen en Nederlan^rï' ders aan vacantie-oorden, met vertier.;.; in de vorm van attracties, dancings,enz.. groter was, dan aan -rustiger' oordenri' Voortijdig vertrek' en afzeggingen uit: en van hotels en pensions* kwamen.'InS de eerste categorie' veei.''minder voor dan in de tweede. Het-gezelligheidsleyenv.. in." vacantié-oorden is hjüba^.j.yóörjye^jï len een troost geweest voorplecht weer..' -V V "iw~y';i '{r'g-xNr*? -U De Amerikaanse Lockheed Aircraft Corporation heeft van de K.LM. een bestelling gehad voor drie Super Con. stellations. Voor dit nieuwe type met lieugcl-tip-tunks, die eik ongeveer 2275 liter benzine kunnen bevatten, hebben behalve Nederland ook Frankrijk, Duitsland, Brazilië, Thailand, Portugal en Cuba orders lopen. Hel vliegbereik van de toestellen wordt hierdoor opge voerd tot 4620 mijl, hetgeen er op neer komt dat de K.LM. met een dergelijk toestel op de lijn Amsterdam—Netu York geen enkele tussenlanding meer zou 'moeten maken. De tijdwinst zou in dat geval zeer belangrijk zijn. Mevrouw Genevieve KnappKells uit Basking Ridge. New Jersey, heeft toen zij een foto van de aan geheugenverlies lijdende Rollins (Collins, of Swan) in een Amerikaanse krant zag, de overtuiging gekregen dat hij best haar broer Walter Kells zou kunnen zijn. Waiter Kells was staartschutter in een B-17 bommen- werner van de tijdens de tweede we reldoorlog in Engeland gestatiönneerde Amerikaanse luchtmacht. Dit toestel is tien jaar geleden in de Noordzee terecht gekomen.. De bemanning van acht kop- Bij een verkeersongeluk te-Garmiseh- Partenkirchen zijn Zondagavond twee personen gedood en tien gewond, onder wie een levensgevaarlijk. Een van de twee dodelüke slachtoffers is de vijf-en- vijftig-jarige Nederlandse procuratie houder H. A. W. uit Losser bij Ensche de, zijn vrouw werd gewond. Een Amerikaanse hospitaalauto reed, toen hij een bocht nam, mét het rechter voorwiel tegen de trottoirband, de be stuurder gooie het stuur om, de auto slingerde naar links, nam in zün vaart twaalf voorbijgangers mee én kwam tot stilstand in een winkeletalage. De Zuidafrikaanse minister van De fensie, de heer Erasmus, die onlangs Ne derland bezocht, kon toen geen medede lingen doen over de aard van zün bezoek. Het ANP verneemt nu, dat de heer Eras mus besprekingen heeft gevoerd over de eventuele hulp van Nederland bij de op leiding voor de Zuidafrikaanse marine. Zuid-Afrika heeft verzoeken daartoe tot Nederland gericht. De Nederlandse rege ring heeft grote belangstelling voor deze verzoeken. Het overleg over.deze aange legenheid wordt voortgezet.' pen werd door de Duitsers gepakt en in een krijgsgevangenenkamp opgesloten. Later zijn de mannen vrijgelaten, maar in 1947 deelde men mevr. Knapp mede dat haar broer als „dood" te boek stond. Rollins wordt thans verpleegd in een ziekenhuis te Enschede. In Perzië is een tegen de regering ge richte beweging in het leger en bij de politie ontdekt Een groet aantal per sonen is gearresteerd. Volgens een hoge politiefunctionaris te Teheran „schijnt het reeds zeker", dat het hier een communistische organisa tie betreft. Er werden geen verdere bij zonderheden verstrekt. Om het zoeken naar de werkelüke identiteit van Rollins over een zo groot mogelijk gebied uit te strekken, neeft de visie-füm te Amsterdam Za terdagavond een kort geluidsfilmpje van hem gemaakt. Dit vijf minuten durende filmpje zal over enkele da gen zowel door Columbia Broadcasting System te New Vork als door de Canadian Broadcasting Cor poration in een televisieprogram ma worden uitgezonden. De laatste dagen heeft Rollins namelijk ook op in het Frans gestelde vragen in het Frans geantwoord en hierbij gesproken over Toronto, de hoofdstad van de Canadese provincie Ontario. Daarom wordt ernstig rekening gehouden met de mogelijkheid dat de jongeman van Canadese afkomst is. Toen de cineast Max de Haas een gesprek met Rollins begon en vroeg waar hij vandaan kwam stelde de jongeman dezelfde vraag aan de cine ast. Max de Haas antwoordde: „From Amsterdam". Op dat moment kwam er in de blik van Rollins iets van her innering en hij zei-: „Amsterdam, do you know Prinsengracht, and Utrechtse street?" Déze beide namen werden duidelijk, zij het met een Amerikaans accent uitgesproken. Dit zou er op kunnen duiden dat Rollins in Amster dam moet zijn geweest. De met het onderzoek belaste per sonen hopen door het inschakelen van de televisie, waardoor Rollins' beelte nis in millioenen huiskamers zal wor den gezien, in contact te komen met zijn familie, vrienden of met oud-mili tairen die hem hebben gekend. Vissers hebben Zondag, loe»; onder de kust ter hoogte van-,-Bergen; aan Zee aan hel vissen waren, enkeie wrakstukken aangetroffen, "die.-"naar later is vaslgaslela,- afkomslig xijn"ran~; de «Bontekoe"." Het vinden van deze nieuwe; wrak- stukken cn een 'reeds eerder, in- <tie;>:; omgeving opgemerkte olievlek - hebben V .degenen, die met de- opsporing xijn belast, -aanleiding 'gegeven de besluiten;);^ om bepaalde gebieden aan een nader onderzoek, o. a. met sleepnetten,- te •-*; onderwerpen. Eén van deze gebieden; wordt, door -. schepen van de Kon. Marine -afgë-Sg speurd, een ander door drie met' sleepnetten uitgeruste 'Vlssecsscnepen.^ De geruchten, dat deze schepen-Zon-"..; dagavoDd op onderdelen van het wrak - zouden zyn gestoten, werden doöri'hetSï ministerie van Verkeer en Waterstaats?» niet bevestigd. Wel werd medegedeelds-jSi dat men meent onderdelen.:.,vanshetsp wrak enigszins te hebbenrgeiocaü-T;;;,;.- seerd. Met het oogdaarop varen des/ drie vissersboten thans een gebied van,ig vijf mijl met de sleepnetten syste-r- matisch af. - v' Zondag is met de sleepboot „Noord-, JS; Holland" onder leiding van de heers; L. Sillevis van „General Operations".- van dé K.L.M. een nieuw gebied, afge-sf bakénd. Waardevolle adviezen worden.;, ontvangen van prof. Ir. J. Th. Thiisse van het waterloopkundig laboratorium te Delft, die'zijn conclusies trekt uit; wat hem ter kennis is en wordt ge bracht over plaatsen, waar wrakstuk-; ken 'zijn opgevist,: en. de- invloedydie- de getij- en zeestromen op -drüvènde wrakstukken kunnen hebben. vï; Naar wij vernemen, heeftVrijdag middag de president-directeur van de KLM, de heer-1.-A.- Aler,: zich,'- aan. boord van de sleepboot „Stentor", naar de plaats begeven, waar"dezérS dagen een KLM-machiné is 'yérbnge-| lukt. V! Het ligt in de bedoeling, dat. ook morgen het zoeken naar dé wrakstuk ken wordt voortgezet:' 7 Zondag is voor de tweede maal bin nen 24 uur een Amerikaanse -bommen werper van het type B-36 neergestort bij El Paso in Texas. 'v-SiH;? Het vliegtuig, dat bijna neervielop Een lid van de bemanning wety ge dood en veertien anderen ge* zond. rvSi >V eer rapporten *ao ledenAch»*n<! 7 uur Weer I SI ca o.*»* "t« Stockh. regen zzw 4 Oslo regen ZZW 4 a Kopenh. motregen ZW 8 - i-18 ei' m A'dara hall bew. W 8 ;i9 Londen zw. bew. WZW 6 19 Parijs onbew. ZW 3 22 Bordeaux mist windstil 26 Grenoble mist windstil 24 - i- Nice licht bew NW 1 23 Genève mist windstil V'24' Zürich mist windstil :/24' o-T»; Locarno onbew. windstil ■r 26 Berlijn regen WZW 4 Frankfort nevel ZZW s f 22^ Münchejr nevel ZZW 2 Wenen nevel W - -f l ..'.A Innsbruck nevel windstil/ Rome onbew. - windstil 28 Ajacdo onbew. QNO 8/

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1