ïlf Nationale Vergadering verwerpt E.D.G. VOORSTANDERS GEVEN SCHULD AAN M.-FRANCE REACTIES OP DE FRANSE E.D.G,-VERWERPING :«m Als een penning Gods v Enige bekende Nederlanders gaven hun mening Zware slag Staking duurt voort - Ramp met de Willem Bontekoe door DC 6 B gereconstrueerd MOTIE WERKTE ALS BOEMERANG Teleurstelling allerwege Eisenhower: Gróte tegenslag in de strijd tegen het communisme Nieuwe atoomwet getekend DINSDAG 31 AUGUSTUS 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2862 Weerbericht %wiêè till Moch, Mayer en Lejeune geroyeerd Russisch perscommentaar op E.D.G. I II m tunnelbouw: bij velsen WM mm Motor opgehaald Sowjet-delegatie naar Nederland Jongen en meisje iri zee verdronken Nieuwe spelling niet op 14 Sept. in gebruik SlliSSSSfllSSS 'tim til niet en gunt, Gods beelt heeft wtgewischt, en t' rijn daér op gemunt..." T. M. GILHUIS De Franse Nationale Vergadering lieeft gisteravond het Europese- legerverdrag verworpen. De stemming, waardoor het lot van de E.D.G. beslist werd, liep over een zogenaamde proceduremotie en had als zodanig voorrang. Deze motie, die ingediend was door generaal Adolphe Aumeran en, waarin voorgesteld werd over te gaan tot het volgende agenda punt, kreeg 319 stemmen voor en 264 tegen. i i Vandaag Viert H.K.H. Prinses Wilhelmina haar 74ste verjaardag NA de verwerping van de EDG in de Franse Assémbleé hebben wij gisteravond nog enkele vooraanstaande Nederlan ders hun mening over deze ver werping gevraagd: Dr. J. Schouten: H. W. Tilanus 8Sr I® tf| "i Zie verder pagina 3 Prins Bernliard naar Eindhoven Overstromingen in India Groot-B rittannië In Britse diplomatieke kringen was men Maandagavond van mening dat Groot-Brittannië,nu Frankrijk het •E.D.G.-verdrag heeft verworpen; zijn volledige steun zal geven. aan. een rechtstreeks toetreden van West-Duits land-tot de N.A.V.O. West-Duitsland „A.F.F." meldt uit Bonn dat een woordvoerder der Westduitse rege ring Maandag aldaar heeft verklaard dat de federale regering geen enkel voorstel tot wijziging van het E.D.G.- verdrag zal doen. Zij meent dat het op de weg van de andere onderteke naren van het verdrag ligt om even tueel dergelijke- voorstellen te doen. Italië ma Twee mijnwerkers - omgekomen - Botterdam; Witte de Withstraat 30 Telet 115700 C4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Kiacbtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 •s-Gravenhage: Huygensplein 1 Bedaetie: Tel. 111S92 Postgiro 424867 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. V___ Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting, geldig tot Woensdagavond: WARM WEER. a In de nacht en ochtend plaatselijk mist, overigens droog, vrij zonnig en warm weer. Zwakke tot matige^ Zuidelijke wind. ■O O Hoofdredacteur: Dr. J, A, H. J. S. BRUINS SLOT óKïisSl j 'Ai, .ANDAAG of morgen gaan de deu- J ren van de school met de bijbel in ons land weer open. Een nieuw cursus jaar ligt voor ons. Wat zullen we er deze keer van maken? O, zeker de eerste dagen zal de glans van het nieuwe er wel op blijven lig gen, maar als die dagen zullen zijn weggegleden en de grauwe weken ko- men met dozelfde moeilijkheden en verdrietigheden als in de vorige cur sus, dan wordt het moelïjk om de roe ping nog te zien en het visioen niet te vergeten. Dan dreigt in alle zwartheid het fantoom der verveling ons te be sluipen. Dan komen we voor we het weten midden in het proces der ver stolling terecht: het helpt je toch niet. Dan krijgen de hebbelijkheden van meester en kind de overhand over de kraoht var/het Evangelie, Dan komen we in de gevaarlijke zone, waarin we nog wel elke dag het Woord objectief doorgeven, maar er zelf subjectief bui ten blijven. Het nog wel spreken, maar het niet meer vóór-léven. Dan is het Licht weg in de rook van onze matheid. Dan stoten we aan tegen die vele grote brokken verstarde en gestolde „chris telijkheid", waaronder we het dynamiet van het levende Woord Gods hebben weggehaald. Dan spréken we de kin deren nog wel van de vergeving en de liefde van Christus, maar in een volgend uur zeggen we onze „christe lijke theorie" vaarwel en laten we op onmiskenbare wijze ons góan door een kind voor ons voor onuitstaanbaar te verklaren. Dan komen de zure onderwijzeressen de school met de bijbel binnen, de prikkelbare onderwijzers, de eigen gereide hoofden, die menen, dat z ij de wijsheid in pacht hebben*. Dan vliedt de vergeving, de liefdé sterft en Chris tus' beeld verbleekt. Gods stem verdooft en klinkt „zo objectief als katoen" (Kierkegaard). 7 Dan krijgt Revius gelijk, als hij in rijn „Verniewoinge" zingt: „De mensch een penninck la van Godes -hant geslagen Om zijn gelijckeniain heylioheyt te dragen: De duyvel, die hem sulck een ére IT gevaar bedreigt ons-v'géhSë D christelijke leven,- en .stellig ook de school met de bijbeL De beginselen, waar zij op gebouwd is, zijn dan tot verbleekte letters geworden, waardoor niet meer héén vlamt het Licht van de Geest, v# „Hoe sal den sondaer wt dit ongeval geraken?" vraagt Revius. Dié gezindheid zal weer bij ons moeten zijn, die ook in Christus Jezus was. Die, in de gestalte Gods "zijnde, het Gode gelijk! rijn niet als een roof heeft geacht, maar rich zelf n t - ledigd heeft en de gestalte van een diénst- knècht heeft aangenomen. Met de worsteling om'de openbaring van déze Gestalte zullen we moeten héénbreken door de. korsten van onverschilligheid, liefdeloosheid en egoïsme. Als de.gloed van de stralende Gestalte van Chrfttus ens leven in de school weer transpa rant maakt, dén wordt de school met de bijbel weer de plaats, waar kinderen van onsvolk, dikwerf, gekomen uit verscheurde gezinnen, weer tasten en proeven de liefde Gods, die er is in Jezus Christus, onze Heer. God beware ons er voor de kracht van Zijn Woord aanstonds te .verlam men door te verklaren, dat we Filip- penzea twee él lëng „kénnen". Hij doe ons dan verstaan, dat het met Chris tus gekruisigd zijn niét betekent, dat we bet kruis als een versiersel op onze hoed moeten zetten, maar dat het in ets aan ons betoond moet'-worden te zijn als een krècht Góds. Dén verdwijnen de vele zondige ongeschikte boze mensen uit de school met de bijbel. Ze zijn er dan niet meer. Ze zijn met Christus dood en begraven. Dan komen er christenen. Zij gaan de school door, goed doende. Zij oor delen niet. Zij vergeven de zonde.' Zij verklagen niet bij de Vader. Zij onder wijzen, vermanen, hebben lief en lüden. (Noordmans) Dón wordt de christelijke school de school der vergeving. Voor meester en kind, voor de collega's onderling. En ze hèrvindt eerst recht dóarin haar Christelijk karakter. Dan gaat ook de Goddelijke beeltenis op de penning van dit schoolleven weer Oplichten, vooral wanneer ze komt te liggen in de handen van dót ouderpaar, dat de Goede Herder nog niet of niet meer kent. Dan komt er bij alle werkers in de school en bij de christenouders thuis, nu vooral bij het begin van het school jaar, de bede om de Heilige Geest. „Want de stempel die hem sloech can hem alleen hèrmaken. De Héére, die ons schiep,- rechtveerdig, wijs en goet Met zijnen grooten Géést ons weer hèrschepperi moet." Dan glanzen de penningen Gods opnieuw Dan staan er christenen In de christe lijke school als lichtende sterren in de Wereld! (Filipp- 2:15). MENDÈS-FRANCE ..Jules Moch (oud-minister van Lands verdediging). oud-premier Daniel Mayer en Max Lejeune, vooraanstaande leden der Franse socialistische partij, zijn als zodanig geroyeerd. Het bestuur van de Franse socialis tische. partjj heeft verklaard, dat de genoemden .zijn geroyeerd wegens hun houding tijdens het debat over de E.D.G., die een openlijke opstand was tegen de partij. De Prawda heeft vandaag met grote voldoening gewag gemaakt van de uit slag-. van,,de stemrnmgv. betreffende ,,de ■E.D,G-inide,Frahse;haüórialè;AssenïbIeé. Nadat het resultaat :was meegedeeld, stonden alle vijanden" van de E.D.G. op en zongon.de Marseillaise, aldus het blad. - De meerderheid van de Nationale As semblee heeft een besluit genomen dat in oyèreenstenirmngvis met de verlangens en aspiraties van- het Franse volk. en de, vitale belangen van Frankrijk, aldus de Prawda. De aanvaarding van deze motie betekende het einde van de EDG. Voor de voorstanders van de EDG die de stemming om deze motie hadden doorgezet was de uitslag een zware slag. Zij hadden ge hoopt, dat deze stemming premier Mendès-France in staat zou heb ben gesteld een nieuwe conferentie van de ministers van Buitenland se Zaken te verwezenlijken. Om zodoende althans nog iets van het pact te redden. By deze stemming, waarbij een voudige meerderheid de doorslag gaf, onthield zich de regering. De betekenis van de oppositie tegen het project kan men zien uit het feit dat 301 stemmen een absolute meer derheid verschaffen "nu de ministers niet deelnamen. De Kamer stond dus niet eens toe dat het beslissende debat zijn normale vier dagen zou lopen. Eert slag terug Onmiddellijk nadat de- mislukking van huri poging bekend was, gaven de aanhangers der EDG Mendès-France een slag terug. Overtuigd dat 'hij het was die het verdrag naar zijn zekere nederlaag geleid had, verzamelden zij snel.50 handtekeningen-. ,en.dienden een .motie': van afkeuring in. De premier zeide, dat hij niet zou trachten de stemming daarover uit de weg te gaan, waarbij 314 stemmen de absolute meerderheid der Kamer nodig is om hem omver te werpen. Het EDG-kamp gaf toe dat deze actie geen kans op succes heeft, maar men wilde proberen te" bewijzen dat de 99 communistische stemmen die de nederlaag van de EDG heslist hebben, de steun zouden zijn die Mendès- France nodig heeft om aan de macht te blijven. Ongetwijfeld zou zulk een resultaat de premier in verlegenheid brengen en wanneer de Assemblée te rug is in November van de vacantie die deze week begint, zou het tot zijn val kunnen leiden. Als een boemerang Westerse diplomaten verklaarden, dat de regering geen tijd verloren zal laten gaan om een nieuwe conferentie van acht naties de zes EDG-naties, West-Duitsland, Frankrijk, Italië, Bel gië, Nederland en Luxemburg, plus de Verenigde Staten en Engeland te convoceren om te "beslissen hoe West- Duitsland toch kan herwapenen. De strategie van de vijf premiers die de strijd om de EDG te redden geleid hebben Pinay, Schuman, Mayer, Pleven en Bidault werkte als een boemerang, 3 Zij wilden het op tafel leggen der kaarten afdwingen omdat zij stellig meendqn dat 'de- Vdeputé's nooit een produrewerktuig zouden gebruiken om een verdrag van zulk een groot be lang te vernietigen. Zij rekenden ér op dat het proce dure voorstel verslagen zou worden, omdat de regering zich onthouden zou. Vervolgens," zo redeneerden zij, zou dë Assemblée hun motie aannemen 'om de onderhandelingen van Brussel weer op te vatten om -het pact nieuw - leven: inte S Het was ;deb toenemende zekerheid dathet pact in de Kamer voor on neembare obstakels stond, die hun tot deze taktiek dèed besluiten. Voorzitter André-, le. Troquer ver daagde de zitting vervolgens tot 21.30 uur. Het resultaat der stemming werd toen officieel bekendgemaakt. (Foto naar de schilderij van de -kunstschilderBruyn in het Raadhuis van Kampen) T -A Ik acht het in hoge mate te betreu ren, dat de EDG is verworpen. En het lijkt mijop het ogenblik nog zeer onduidelijk of er een andere oplos sing te vinden is, welke acceptabel is. In de eerste plaats is het in elk ge val goed, dat.er nu een beslissing ge nomen is. Persoonlijk ben ik, zoals ui' de Kamerdebatten reeds gebleken is, geen grote vriend van de E.D.G. ge weest en wégons de grote admini stratieve romp slomp, die de E.D.G. meebracht Het verbaast mij niet, dat ten slotte Frankrijk de E.D.GC, niet heelt willen aanvaar den. Reeds tn het voorjaar bleek bij de besprekingen in Fontainebleau en Versailles dat in militaire kringen om administratieve en technische redenen en ook om nationale gevoeligheden de E.D.G. op grote bezwaren stuitte. De wankele periode van de afgelopen maanden zijn in elk geval voor de ver- (dereopbouw hoogst, ongewenst. Enge land heeft zich van het begin af aan afzijdig gehouden in verband met de dominions. Wat er nu besproken is tussen Churchill en Mendès-France- direct na de Brusselse conferentie is niet duidelijk. Het is te hopen, dat er voor de Du.t- se. vraagstukken nu op een andere ma nier een oplossing zal kunnen worden gevonden. Prof. mr. C. P. M. Romme: Ik vind het een van de allerzorg- lijkste beslissingen die genomen is. Voor ons land en voor de gehele Westelijke wereld is het een ramp te noemen. Men zal zich moeter, bezinnen op wai er nu moet ge beuren. Wij zullen de feiten onder ogen moeten zien en ons dan moe ten afvragen wat er te doen staat. Mr. M. van der Goes van Naters: „Ik vrees dat dit een ramp is die alleen te vergelijken is met München in 1938 en Jalta- Potsdaro aan het eind van de oor log. Ten eerste natuurlijk om de directe gevolgen, het afspringen van een duidelij ke militaire inte gratie, maar ze ker niet minder omdat hierdoor een ernstige ver trouwenscrisis zal ontstaan. In dat verband moeten wij alles doen om ook de politiek van de constructieve krach ten in Duitsland zoveel mogelijk te steunen'. Dat houdt in, dat wij alles moeten doen, zij 't ook na verloop van enige maanden orn de politieke Euro pese gemeenschap toch tot stand te brengen. Mr. K. P. v. d. Mandele: (Voorzitter van de Kamer van,Koop handel te Rotterdam): Ik heb alleen de hoop, dat nu deze verwerping eei feit is geworden, de algemene defensie zal opgenomen worden in NATO- vöfeaud. Jules Moch, de aartsvijand van het verdrag, wiens, zopn in de tweede we reldoorlog door de Gestapo vermoord werd, zei: „Dit is het einde van het verdrag. Het is verworpen". Na bekendmaking van de uitslag der stemming maakten drie pro-EDG- ministers bekend dat zij vanmorgen om 11 vergaderen zouden om te be palen of zij hun portefeuilles zullen inleveren. Het waren Maurice Bourges- Maunoury, Emile Hugues en Clau dius Petit. Als teken van protest zaten zij vanavond reeds op zetels die zij als deputé's hebben in plaats van op de regeringsbanken. Zij zouden hun besluit om 12 uur aan de premier meedelen en volgens onofficiële be richten zullen zich misschien nog vier collega's bij hen voegen. Sinds in October 1950 het Europese- legerplan door de toenmalige Franse premier René Pleven werd gelanceerd, heeft de Franse openbare mening zich in toenemende mate tegen het verdrag gekeerd. Tegelijkertijd heeft evenwel de opvatting veld gewonnen, dat een herbewapening van West-Duitsland noodzakelijk is. Hierbij hebben wel- President Eisenhower heeft de verwerping van de Europese Defensie Gemeenschap door het Franse parlement een „grote tegenslag" in de strijd' tegen het internationale communisme genoemd. Hij zei dit Maandagavond in een toespraak na te hebben gewezen op „de volstrekte noodzakelijkheid, dat elke Amerikaan zich bekommert om onze betrekkingen met de wereld". De Amerikaanse president verklaarde de E.D.G. te beschouwen als een noodzakelijk middel voor de vrije wereld om de uitbreiding van het com: munisme ie kunnen stuiten. „Wij weten, dat heden de kern van grote wereldvraagstukken de agressieve bedoeling van het internationale com munisme is". De eerste poging van het communisme om een bruggenhoofd op het Westelijk halfrond te vestigen, aldus Eisenhower, was door het volk van Guatemala verijdeld. Hierna gewaagde Eisenhower van de „gróte tegenslag" als gevolg van de beslissing van het Franse parlement. DE beslissing in het Franse parle ment, waardoor de EDG ver-;5 worpen is, is voor Europa een afgrijse lijke zaak. Want daardoor is aan de zaak van de vrede in Europa een zeer zware slag toegebracht. De EDG toch met ai haar "ge breken zou betékenen .vrede tussen Frankrijk en Duitsland, zij zou ook betekenen eenheid van het Westen tegenover Rusland. De verwerping van deze EDG be tekent, dat dit alles op losse schroeven komt te staan. En intussen gaat Rusland door met zich te versterken. -J Waarlijk, wij kunnen nog niet ihriën!!! dat Mendès-France èen positieve kracht is in Europa. President Eisenhower heeftgisteren.. een nieuwe wet betreffende atoomener/ v grie getekend. Hierdoor wordt het; mo-!: gelijk, dat particuliere ondernemers in. de .Verenigde Staten atoomenergie gaian'v. opwekken.Ook- wordt- de regering toe-.: gestaan om, onder bepaalde garanties, inlichtingen over kernsplitsing te', ver-f. strekken asin bondgenoten;-.'. President Eisenhower beeft verklaard,;." te vertrouwen dat door de inschakeling! van het particuliere initiatief de natlo-': nale kracht zal toenemen, m wifê; ■K-ïö w-S (Van onze corresponding //Gij,'.?' Het grondwerk bij'detunnëlbonwv.-,^5 te Velsen gaat door al staat door.: dé' 1% staking de feitelijke tunnelbouw in:5''5-'"® 'i: ;f Ondanks de tegenslag, zo 2eide Eisenhower, was de wereld van vrije landen nog steeds overweldigend sterk. - Nederland In Nederlandse regeringskringen is met grote teleurstelling kennis geno men van de uitslag van de stemming in de Franse Nationale Vergadering inzake de EDG, omdat men hier altijd nog de hoop had dat een oplossing zon kunnen worden gevonden, waardoor de EDG ook voor Frankrijk aanvaard baar zou zijn.' Nederland vindt dit feit uiteraard ernstig en zal blijven ijveren voor de integratie van Europa. Men hoopt, dat op andere' wijze een oplossing zal kunnenworden gevon- Vanmorgen om kwart voor zes is, zo als gemeld, een motor zonder propeller gevonden van de „Willem Bontekoe" en aan boord genomen door de vissersboot Amsterdam 18. Gistermiddag ls de vlucht van de „Willem Bontekoe" gerecon strueerd door een D C 6b. De getuigen van de ramp waren hïerbü op de kust te Egmond aanwezig. Vast Is komen te staan, dat de „Willem Bontekoe" om streeks half een nog boven land is ge weest. Deze reconstructieproef werd genomen om vast te stellen dat de getuigen des tijds werkelijk de .Willem Bontekoe" en niet een ander toestel hebben waargeno men. Deze reconstructieproef had dus niets uitstaande - met de plaatsbepaling van het wrak. Tussen vijf uur en half zes gistermiddag heeft een van de traw lers die deelneemt aan het opsporings werk voor het eerste sinds de ramp stukken van het wrak opgevist, ongeveer 15 mijl ten westen van Egmond. Deze vondst geeft aanwijzingen over de ver moedelijke plaats van het wrak. Zeker heid hieromtrent is er echter nog niet. Op het ogenblik gaat men door met vis sen, Aan het opsporingswerk wordt deel genomen door enige vaartuigen van de marine, zes trawlers, alsmede de „Hec tor" en de „Noord-Holland" van de firma Wijsmuller. De nasporingen worden in hoge mate vergemakkelijkt door de grote hulp die men van de vissers ondervindt Bij officiële instanties bestaat zeer veel erkentelijkheid aldus Verkeer en Wa terstaat voor de Wijze waarop zij de juiste plaatsen weten te vinden. Het stoffelijke overschot, dat na de ramp met de „Willem .Bontekoe" van de K.L.M. is gevonden dezelfde dag nog is thans geïdentificeerd. Het is geble ken te zijn van de 5!4-jarige Richard Yarrow uit de Verenigde Staten, een van de passagiers. Naar het A.N.P. bericht, heeft men gisteren ook stoffelijke resten van' in zittenden van de „Bontekoe" gevonden. Deze resten zjjn naar het politiebureau te Velsen overgebracht. Prins Bernhard zal op 18 September, de dag. waarop Eindhoven voor de tien de maal zijn bevrijding herdenkt,, een bezoek aan de lichtstad brengen. De Prins zal in de middag een.deel der fees telijkheden bijwonen. Door de overstromingen in Noord- Oost-India zijn naar schatting twee hon derd mensen om het leven gekomen. De schade wordt geschat op ruim twee hon derd millioen gulden Rijk bouwland, met een oppervlakte welke ongeveer ger lijk ris 'aan die van België, is verwoest. De Indische minister van Voedsel voorziening. Rafi Ahmed Kiöwai, ver klaarde. dat de voedselsituatie niet ln gevaar is gebracht en dat er geen rant soenering zal worden ingevoerd. den voor de gerezen moeilijkheden. De Nederlandse regering zal zich. na der beraden op de weg, die verder ge volgd moet worden. Men betreurt .te. Londen de Franse verwerping van het Europese'-legef- plan zeer. De Britse regering heeft het instellen van een Europese Dé- fensie Gemeenschap immer beschouwd als de meest bevredigende wijze van Westduitse herbewapening: zij zal met enige aarzeling staan tegenover elk alternatief. De leider der Westduitse socialis tische oppositie, Erich Ollenhauer, heeft Maandagavond voorgesteld een nieuwe viermogendhedenconferentie te houden over de Europese veilig heid en een Duitse hereniging. Reuter meldt uit Rome dat de met vacantie buiten Rome vertoevende Italiaanse ministers is verzocht zich met spoed naar de Italiaanse hoofd stad te begeven voor het bijwonen van een buitengewone kabinetszit ting na de Franse verwerping van de E.D.G. N.A.V.O.-commentaar Een Navo-woordvoerder verklaarde Maandagavond te Parijs, dat de ver werping van het E.D.G.-verdrag door de Franse Nationale Vergadering „de N.A.V.O. als het voornaamste instru ment der Westerse verdediging, be langrijker maakt dan ooit". Een delegatie van de Sowjet-acade- mie van wetenschappen is uit Moskou naar'Amsterdam vertrokken ter bijwo ning' van het aanstaande congres van mathematici. Velsen stil. 'Andere werkzaamheden.: vonden, gistermorgen normaal ,"doór-*A' gang. De grondwerkerszijntaan.-:, 't wérk gebleven evenals. baggeraairs.Jrr.' Belde groepen zjjn indienst van {de?/. Amsterdamse Ballast Mjj„ Ook de^bemaling en het vlechtwerk:?/ vinden nog normaal doorgang.- Naait,- 1 schatting:;werkt er op - het terrein.-...'? van de tunnelbouw nog een honaërd-?;ë; tal arbeiders deels in dienst- bij jahderfe.',': aannemers. - De stakingsleiding 4 was 'gistermorgen Wil m vergadering -bijeen om;, zich op;.;clé ,:,;v ontwikkeling "van raden. 1 - Thans is gebleken dat rde-: chauöeurs.öyLS van dè"' tunnelbouw;de?,"'machinisten'-i iSM-i en ander technisch personeel bij-;stem-„: 1 i ming hebben- besloten' niet >aan-:i"dë?i-Wg"®" staking, deel te a nemen.Deze :;bèSiitóff|g| sing wérd met grote meerderheid yan; stemmen..-', aangenomen.'? 'T In totaal is nu - ongeveer ruim man in staking. De staking kan: aHeen mm verlopen wanneer de stakersbesluiten?,};' hun actie op te-geven ornaat de- Ballast,..; Mij. besloten heeft dat wanneer rij/;; de', looneis -van -TO-"-.net laten vallen,> zij weer in dienst terug Jriinnen',2 komen. V':?:';':. Te Bergen aan Zée "zijn gistermiddag twee jongemensen- bij. het baden „ver-' dronken.. - ''-v'V mm -m.-m De 23-jarige C. ,W. Dekkers uit Utrecht en het 16-jarige meisje. R.- M." .Pst-/:-. -.» Ier uit Ebenhausen bij Muehchen" begai S-'-S ven zich buiten het beschermde strandj-i bad te water. Door da sterke stroom;'—#! het was half tij, het gevaarlijkste mó-r ment van opkomende vloed. werden rij tot voor het bad gedreven, waar:de!&f$| badknechten metreddingslijn en daarbij geholpen door strand-bezoekërs-#f?^S alle pogingen in het werk-hebben;'ge-sl:^^ steld de 'drenkelingen te' redden.'. Hét lukte het meisje met een reddingst -jt - aan land te brengen. Met; zuurst6fappa-tsS„ raten is nog getracht de' levensgeesten^ op te wekken, hetgeen evenwel geen re-, sultaat had. Het stoffëlijk overschot'vaht® de jongeman is een uur later aange-i'/ï spoeld.' De persdienst van hét ministerie van Onderwijs, Kunsten, én Wetenschap- pen deelt het volgende mede: Ter voorkoming van de moeilijk-; j heden, die dreigen te ontstaan door- dat het niet mogelijk Is gebleken de v nieuwe voorschriften inzake de .schrijf-. V wijze van de Nederlandse taal op korte i termijn de noodzakelijke bekendheid te geven, heeft de regering besloten- het op 25 jl. gepubliceerde Koninklijk: Besluit alsnog aan te vullen met een.; bepaling omtrent de inwerkingtreding'.?: van dit beslnit. Een dergelijke bepaling komt 'niet-/ voor in de oorspronkelijke tekst -.'van; het besluit, zodat dit ingevolge.de- wet betreffende regeling van de afkon-'Ny diging van algemene maatregelen .van j bestuur "op de 20ste dag na' zijn -' publicatie, dat is dus 14 September?|j< a.s„ in werking zou treden. - Bovenbedoeld aanvullend Kontnk-j lijk Besluit is zeer binnenkort te ver- wachten. Het ligt in de bedoeling daarin een ruime overgangstermijn op te-nemen. De definitieve datum van inwer- T kingtreding zal na overleg met!de 'i'? Belgische regering worden .bêparid.#-*}i2§ Twee mijnwerkers, de 42-jarige ge- huwde houwer F. X. B. uit .Kerkradeëi en de 22-jarige ongehuwde sleper M. S. !®y R. uit Venlo zijn Maandagavond in de ondergrondse bedrijven van de mijn/ Laura te Eygeishoven om het leven- ge—S komen, doordat zij bedolven werden door£v vallend gesteente. Het ongeluk gebeurde.;/ m de pijler op de 274 meter verdieping van de mijn. Beide slachtoffers overle-"'/ den:ter plaatse. De heer B. was-vader® van twee kinderen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1