Westelijke samenwerking HOE NU VERDER MET EUROPA Mendès krijgt de vrije tot November politiek, hand V.S. herzien doch niet abrupt Oefening Lucifer begon rustig /vu Sibajak gaat naar New York Zonnig; en warm Boeren in Overijssel zivciar getrojf en Bittere woorden van Reynaud Verzoek om 7 pet loonsverhoging Stoffelijk overschot derde officier van Bontekoe" geïdentificeerd Vorrink Grote regenval veroorzaakte sckade van enige millioenen WOENSDAG 1 SEPTEMBER 1954 'r- TWAALFDE JAARGANG No. 2863 Weerbericht Verklaring van vertegenwoordiger Ned. vakcentrale in N.-York Het weer in Europa Wi Prinses Wilheimina had rustige verjaardag o K.L.M.-toestel maakt/ noodlanding y///'S NA de verwerping van hét verdrag inzake een Europese Defensie- Gemeenschap door de Franse Nationale Vergadering heerste er gisteren in de vrije wereld leen sfeer van onzekerheid, teleur stelling en vermoeidheid. Al kwam de donderslag niet uit een ge heel heldere hemel, het was, alsof men tijd nodig had om van de. schrik te bekomen.' Het voornaamste nieuws gisteravond was: Paul Reynaud Dulles' verklaring Minister Dulles noemde in zijn verklaring de verwerping van de E.D.G. een bedroevendegebeurtenis, dié' geen verandering brengt in de volgende harde feiten: 1. De ver dediging van Europa vergt één, aan zienlijke Duitse bijdrage, 2. Er kan niet blijvend- 'tegen. Duitsland ge discrimineerd worden. 3. Oorlog tussen naburige volken, dié. zo vaak tégen elkaar gevochten hebben, kan slechts opsupranationale .wyze .wor den voorkomen. 5 5 o e SU Foster Dulies naar Manilla vertrokken 'WS ms. Een 90-jarige tweeling; Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 10 Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendionst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 'c-fi-ravenhage: Huygenspleïn 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111S92 Administratie: Tel. 114402115486 B.g.g. 395285 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand, f 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting, geldig tot Donderdagavond: VERANDERLIJKE BEWOLKING. Tijdelijk meer bewolking met hier en daar een bul, maar overdag ook zonnige perloden. Zwakke tot ma tige Zuidelijke wind. Over het algemeen iets minder warm. ''"'Of' /'.L/T'-AF O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT iiSmm piE verwerping van het E.D.G.-trac- L) iaat door de Franse Kamer is een toonbeeld van democratie ,op haar slechtst. Hier was een kabinet, onder leiding van een zogenaamd krachtige figuur, dat weigerde in deze zeer belangrijke zaak kleur te bekennen. Op het critie- ke moment zweeg het. Men kon daar uit begrijpen, dat de regeringsleider tegen de E.D.G. was, maar hij durfde het niet in ronde woorden fc? zeggen. Het Franse parlement toonde een heldhaftigheid van hetzelfde kaliber. Het durlde een debat over de E.D.G. niet aan- Het sprak door een motie van orde, die het tractaat van de agenda afvoerde, een doodvonnis uit zonder dat het pro en het contra tot hun recht konden komen. De tegenstanders wa ren bang voor de argumenten van de voorstanders. De communisten gaven de doorslag. Waren zij er niet geweest, de E.D.G. zou het hebben gehaald. Het is goed in dit sombere uur te weten, dat er in Frankrijk een grote groep is bijna de meerderheid die de E.D.G. en de daarmee verbonden Europese en Westelijke politiek zeer beslist heeft gewild. Het is een schrale troost op dit ogenblik, maar liet is van betekenis voor de toekomst. WANT nu moet er toch wat gebeuren. Het is, verheugend,, dat alom in de wereld, in Duitsland, in Amerika en In Engeland en zelfs in Frankrijk, erover .wordt nagedacht, en koortsach tig nagedacht, boe nu de Westelijke samenwerking vorm gegeven moet worden. Die Westelijke samenwerking, dat is allereerst de Navo. Maar daarnaast en van gelijke be tekenis is het punt, dat Duitsland op voet van gelijkheid in die Westerse samenwerking moet worden betrokken- Op dit punt heeft Mendès-France geen constructieve ideeën. Hij kan wel iets laten verwerpen, hij kan wel af geven op de Benelux en Italië, die niet naar zijn- pijpen wilden dansen, maar hij heeft geen redelijk voorstel om. Duitsland in het Westen te integreren. .Hij spreekt wel.over bet teruggeven 'van*de 90uvereiniteit aan ■•Duitsland;': 'maarfhij: laat - daarbij doorschemeren,, dat dit moet inhouden een beperking van zijn militaire souvereiniteit. Het enige middel om dit te verwer kelijken was de E.D.G. Welke fouten er in technisch en organisatorisch op zicht in dit verdrag ook aankleefden, het had één deugd: Het behandelde de samenwerkende landen op voet van gelijkheid. Het be perkte de militaire souvereiniteit van alle deelnemers ten bate van het ge heel. - .v'1/'-v Wanneer men dat verwerpt, kómt onherroepelijk de volledige souverei niteit van elk dgr deelnemers. Mendès-France voerde struisvogel politiek. En Frankrijk kan wel afstand van zijn eigen militaire souvereiniteit verhinderen. Het kan nooit het her- krijgen van 'militaire souvereiniteit van anderen tegenhouden. UTAT zal er nu gebeuren? De procedure is niet te voorzien. Maar één ding is zeker: Het Westen zal zich niet door een minderheid in het Franse parlement, die slechts door de hulp van communisten in een meer derheid kon veranderen, duurzaam la ten verhinderen om een doeltreffende Westelijke verdediging op te bouwen. Wat er Maandag in Parijs is gebeurd is een overwinning van de Russen. Maar'het is een overwinning in een voorposten-gevecht Het zegt niets over het uiteinde lijke resultaat. i; En dat resultaat zal en moet zijn de vereniging van het, Westen Duits land inbegrepen. Door. de verwerping van de 'E.D.G. in Frankrijk zal die vereniging er an ders uitzien dan wij hadden gehoopt. En zij zal er erger uitzien dan de Fransen hebben gevreesd. Hét erge van het drama van Parijs is dat daar niet politieke wijsheid, maar vrees de leiding heeft gehad. Frankrijk is verder van het leider schap in Europa verwijderd dan ooit tevoren. Dat is jammer. Maar ais Frankrijk is, zoals het nu blijkt te zijn, 'is dat toch, inaar het beste. 1. De Franse Assemblee stelde met 418 tegen 362 stemmen een vol ledig debat over de buitenlandse politiek uit tot 3 November. Dit betekent, dat Mendès-France in'het zadel blijft en gelegenheid krijgt oin te trachten de hangende problemen, waaronder de kwesties vanDuitslands souverei niteit en herbewapening, op een nieuwe wijze op te lossen. -2. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Dulles, heeft een uitvoerige verklaring uitgegeven, waarin hij zeide, dat de negatieve Franse actie, die in geen enkel alternatief voorziet, de Verenigde Staten noopt hun buitenlandse politiek te herwaarderen. 3. De Duitse bondskanselier Adenauer zeide in een kort communiqué, dat de gevolgen nog niet te overzien, maar in elk geval ernstig waren. 4. De Belgische minister Spaak, die te Brussel zijn uiterste best ge daan heeft, om de huidige crisis te voorkomen, zeide gistermiddag:„Hetis een geweldige zege der Russische diplomatie en deze stapelt de ene zege op de andere". De Franse Assemblee kwam gis teren bijeen ter bespreking van een interpellatie van oud-premier Rey naud, die een debat over de buiten landse politiek wenste, nu devoor standers- van de E.D.G. door de gang van zaken op Maandag op zulk een onwaardige wijze de mond ge snoerd was. Reynaud voorspelde de weder geboorte van een nationaal Duits leger, dat opnieuw zal marcheren door de straten van Frankrijk, Nu de E.D.G. verworpen iSj-; bestaat het gevaar, 'dat- de Duitsers door de Russen er tóe wórden gebracht zich van het Westen, af te wenden. De Duitsers immers zijn dynamisch en rusteloos en altijd geneigd tot ver andering, aldus Reynaud. De oud-premier verweet Mendès: „Door uw neutraliteit en onver schilligheid hebt u een groot idee óm hals gebracht." Hij vroeg hem, op wat voor meerderheid hij nu rekende voor een andere vorm van Duitse, herbewapening. Reynaud wees op de banken der communis-, ten en zeide: „Wat uw tegenwoor dige meeroerheid betreft, veel ge luk er mee." Mendès-France was zichtbaar nerveus onder deze aanval. Antwoord In zijn antwoord tot Reynaud en andere sprekers zeide Mendès- France, dat hij drie dingen nastreeft: versterking van het Atlantisch Pact, opbouw van éen verenigd Europa en verzoening met Duitsland. Aan de Assemblée zou spoedig gevraagd worden te beslissen over een be perkt herstel der Duitse souvereiniteit. Wat de Duitse herbewapening be treft,. Frankrijk moet snél een nieuwe oplossing zoeken. Een Europese orga nisatie blijft volgens hem de beste methode, doch elk pact, waarin Engeland ontbreekt, is naar zijn mening onvolledig. Toen Mendès voorstelde een. alge meen debat uit te stellen tot 3 No vember, werd er geroepen: „Treed af! Treed af!". Maar de Assemblée, die op het ogenblik ookniet weet wat er nu verder moet gebeuren; gaf hem gaarne zijn zin. Herziening der Amerikaanse poli tiek, speciaal ten.'aanzien. v,an.,Europa, isthans nodig, al was i het-, alléén reeds omdat dé Atlantische Raad de E.D.G. tweemaal van primair belang genoemd heeft en omdat het Adneri- kaanse Congres.aan de militaire hulpverlening aan Europa' bepaalde voorwaarden heeft verbonden in <üt verband."V De Westelijke landen, zijn nu'jegens Duitsland verplicht allés te doen wat in hun vermogen ligt om zijn souve reiniteit te herstellen en l*t in staat te stellen zijn bijdrage te leveren tot de internationale vredeen veiligheid. De Verenigde,: Staten zullen dien overeenkomstig handelen. Dulles zeide, niet te geloven, dat de Europese gedachte nu dood was, maar hij noemde het een' tragedie, dat in éen land het nationalisme, aan gestookt door het communisme, zich zo had laten gelden, dat het geheel Europa in gevaar bracht. Tenslotte kondigde de Ameri kaanse minister aan, dat hij een speciale ministerbijeenkomst van de N.A.V.O. wenst, alsmede spoedig overleg met bondskanselier Ade nauer. Er blijft volgens hem nog heel wat over om op te bouwen en men moet de fundamenten niet doen schudden door een'abrupte of slecht overwogen stap. Adenauer zeide in zijn korte ver klaring, dat f aan de eenheid der vrije volken eén zware slag was toegebracht. Hij verblijft nog steeds in zijn vacantieplaats Bühlerhöhe in hét Zwarte Woud, waar hij vandaag een kabinetsvergadering zal presi deren. Donderdag -zal de Ameri kaanse senator Wiley hém opzoeken. '(Van een onzer verslaggevers) Rustig is Dinsdag dc oefening Luci fer" begonnen. Voor de eerste dag wa ren spectaculaire gebeurtenissen, zoals luchtduels en ..duikaanvallen, niet ge pland. De vijandelijke vliegtuigen die gemeld werden, bestonden 's morgens alleen op papier en hadden slechts tot doel de verbinding van de meldingspos- tcn met de centrale gevechtsleiding te controleren. Deze verbinding cn snelle, nauwkeuri ge berichtgeving zijn de kernpunten van deze oefening, waarin drie dagen lang Canadese en Engelse vliegtuigen zuUen 'proberen vanuit Duitsland doelen op Ne derlands grondgebied te bestoken. Van 'de. geoefendheid van de Nederlandse luchtmacht en luchtdoélartillerie hangt het. af in hoeverre de „vijand" hierin zal slagen. In de loop van de dag kwamen het geweldige meldingsapparaat 'en de ge vechtsleiding op gang. De radar begon de lucht af te zoeken. De meldingen be gonnen bij de gevechtscentrale binnen te komen. Vandaar gingen de bevelen naar de vliegvelden en de luchtafweer- batterijen. Door de "slechte weersomstandigheden boven Duitsland kon de vijand Nederland moeilijk bereiken. Om ongelukken te voorkomen, had men afgesproken bij on gunstig weer en 's nachts niet te vlie gen. Het aanvalsplan is zo opgesteld, dat' de vijandelijke activiteit iedere dag intensiever wordt en de deelnemende eenheden steeds sneller te werk moeten gaan om de toestand onder controle te houden. Donderavond zal het ge vechtsapparaat overstroomd worden met meldingen. Dan hoopt men een situatie te bereiken, zoals die bij een luchtaan val op Nederland niet denkbeeldig zou zijn. Zaterdag zal hij waarschijnlijk naar Bonn terugkeren. Verder gaan er geruchten, dat hij naar Londen zal vliegen, om te praten met Churchill. Algemeen wordt in Bonn een on middellijk herstel van de Duitse souvereiniteit geëist. De Belgische minister Spaak was in zijn commentaar op dé beslissing der Franse Assemblée ongemeen scherp. Zij heeft niets geregeld, zeide hij. Zij was zuiver negatief en speelde zich af in de grootste verwarring. Zij dekt ook geen enkele politiek. De stemming ging over twee pro blemen: de Europese integratie en de Duitse herbewapening. De Europese integratie moet nu weer van voren af aan beginnen. Wat de Duitse herbe wapening betreft, hier moet gesproken worden van een échec van de politiek der NAVO, die jarenlang herhaald heeft, dat .Duitse divisies onmisbaar zijn. •Een Belgische regeringswoordvoer der heeft gezégd, dat het initiatief thans is aan de heren Churchill en Mendès-France. „Een oplossing zou kunnen zijn", zeide hij, „een fusie van Europese strijdkrachten, met inbegrip van Engelse". - In Londen werd gisteravond verno men". dat de regering-Churchill er voor is' West-Duitsland té bewapenen bin nen de NAVO. De Britse diplomatie zal zeer spoedig haaf volle gewicht in de schaal leggen om dit doel te be reiken. Britse leiders zouden garanties tegen onbeperkte Duitse herbewapening bin nen de nieuwe regelingen steunen, maar zouden zich verzetten tegen ver der, uitstel bij; het vinden van een aan vaardbare oplossing. Het nieuws over deze Britse houding werd onder de journalisten verspreid door functionarissen dié niet wilden hebben, dat hun naam genoemd werd. Churchill-Ismay Lord Ismay, dé secretaris-generaal van de NAVO, heeft Dinsdagavond met/ preinier -.Churchill geconfereerd over...de.;politi^e,-;fituatie,.j!zoals,die zich: ha/dó,F£ïffl^)(S}gt* Verwacht "wordt, dat- de Ameri kaanse vertegenwoordiger in de per manente NAVO-raad deze week het voorstel zal doenom in de eerste week van October a.'s. te New York of Washington een bijeenkomst, te houden van de ministers van Buiten landse Zaken der staten-NAVO-leden, ter, bespreking van „de noodtoestand, ontstaan na de verwerping van het EDG-verdrag". De Amsterdam 18' met een der motoren van de verongelukte Bontekoeaan boord. „Willem (Van een onzer verslaggevers) De heer Isaac Baart, leider van een studieteam uit de Ned. Vakbeweging, heeft gisteren bij aankomst in New York tijdens .een onderhoud met ver slaggevers verklaard dat de vakcen- tralen in Nederland een verzoek over wegen van een loonronde van 7 proc. Het team arriveerde met de Queen Elisabeth in de Ver. Staten. Van de zijde der Chr. vakbeweging neemt aan deze reis deel de heer J» v; d. Herik bestuurder r varrde-CiHFBei „-vpj. -oescuuiaer: vaa-uu'>iï-u&'_ ^enëaie:^©éi>heef^^aW*aie-!bestüurs- vlid is' van dé A!g.' Metaal Bewerkers- bond heeft in het onderhoud met-de Amerikaanse persvertegenwoordigers gewezen op de arbeidsvrede die hier heerst en de moeilijkheden die ver band houden met de omstandigheid "dat in ons land welloonbeheersing maar geen prijsbeheefsing' bestaat. Bij het C.N.V.-bestuur hebben wij naar aanleiding van bovenstaand tele gram nadere informaties ingewonnen. Ons werd medegedeeld dat het onjuist Het stoffelijk overschot,dat gister avond door dc kotter „Nehim 3" te Umuiden is binnengebracht, is ge ïdentificeerd als dat van de derde offi cier van de „Willem Bontekoe", de heer R. M. T- Meyers. Tot nu toe was alleen nog het lijkje van de 51^-jarige Richard Yarrow gevonden. De bekende Rotterdamse springruiter Jaap ltijks is één der voornaamste Ne derlandse troeven op-het grote Inter nationale Concours Hippique, dat van morgen in Rotterdam 'is begonnen. Uier neemt hij met zijn paard een hin dernis in de strijd om de Prijs van Kralingen. In de loop van de ochtend zijn de werkzaamheden tot opsporing van het wrak van het KLM-vliegtuig „Willem Bontekoe" zeer vermoedelijk met suc ces bekroond. Naaf wij vernemen is men er naar alle waarschijnlijkheid in geslaagd de positie van het wrak te lo- caliseren. Duikers zijn haar de zeebo dem afgedaald om vast te stellen of het wrak inderdaad ligt waar men meent het te hebben gevonden. Over de bevindingen van deze duikers is nog niets bekend. Met de vlag halfstok meerde om zes uur gisteravond in IJmuiden de „Nehim 3" (AM 18), die o.m. een van de motoren van het vliegtuig vond. De zwaar beschadigde motor stond aan bakboord van het kottertje als een verwrongen massa metaal, waarvan zes cylinderkoppen waren afgeslagen. De zuigers waren even eens gedeeltelijk verdwenen. Ook dé kast van de koppeling was gedeeltèlijk weggeslagen. Van de propellor was niets meer over. Het door het zeewater schoonge spoelde aluminiumkleurige wrakstuk ismet behulp van de eiectrische kraan van het Staatsvissershavenbe- drijf op een vrachtwagen gehesen en naar Amsterdam vervoerd. Later werd in alle stilte het stoffelijk over schot van de derde officier van de „Willem Bontekoe" in een auto gela den. De kotter had bovendien eén grote hoeveelheid verwrongen alumi nium aan boord. Ook zijn diverse kle dingstukken van de passagiers gevon den, o.m. een overhemd, enige schofe- nen en een colbertjasje, dat op de rug was gescheurd. De sleepboot „Hector" en de, kotter WR 7 kwamen ongeveer op hetzelfde tijdstip binnen, ook met fragmenten van de KLM-machine aan boord. De „Sibajak" van de Koninklijke Rot- lerdamsche Lloyd, die door de Neder landse regering op langere termijn is gecharterd voor emigrantenvervoer, is gistermiddag uit Rotterdam vertrokken en gaat via Le Havre naar New York met 960 passagiers. Dit zijn naar wij vernamen, voornamelijk dcor.de Holland Amerika Lijn geboekte terugkerende Amerikaanse toeristen. Ook ongeveer 125 leden van de. Koninklijke Marine reizen met de „SibajaK" naar- de Verenigde Staten, om daar. twee voor ons land be stemde mijnenvegers te halen. Door ziekte van kapitein Frits de Jonge uit Breda staat het schip op deze reis onder commando van kapitein H. Rijn bergen uit Schiedam, Naar verluidt zal de „Sibajak" op de thuisreis 500 tot 600 Amerikaanse negers naar Engeland vervoeren. Zij zouden daar in de mijnen gaan werken. »Veerrapporten van 2 o 2 max. Neersl nedenochtend 7 out temp. af ff el- Station Weer 5 S d gist 24 uur Stockh. vw.onbev NNW 4 1B 0 Oslo zw. bew. windstil 1B 0 Kopenh. motregen ZW 2 18 0 A'ctam vw.onbew ZO 3 22 0 Londen mist windstil 25 0 Luxemb, licht bew. NNO 3 24 0 Parijs - licht bew. 29 0 Bordeaux onweer windstil 30 0 Grenoble mist windstil 28 0 Nice vw.onbew windstil 24 0 Genéve mist windstil 25 O Locarno vw.onbew windstil 27 0 Berlijn zw. bew. W 5 21 O Frankfort nevel windstil 27 O München onbew. windstil 25 O Wenen vw.onbew windstil 25 0 ïnnsbrucK nevel W 2 26 25 O Ajacclo onbew. ONO 3 0 'f- moet worden geacht wanneer de werk gevers hier te lande via dé pers zou den moeten vernemen welk- percen tage loonsverhoging de vertegenwoor digers van de vakcentralen wensen. Gelijk bekend beginnen morgen in de Stichting van da Arbeid de onderhan delingen over een eventuele nieuwe loonronde.. x - Een tweedepunt, waarop moet wor- weer^ langzaamte-dalen^, den gelet, is dat sinds midden "Juli de IJ- samenwerking tussen de drievakcen- tralen vërbrokëh Is. waardoor hetvdiis •lang; niet zekerste achten aarizij-.alleh mét een zelfde percentage loonsver hoging voor de dag zullen komen. Dé ontwikkeling dienaangaande moet 'wor den afgewacht. Prinses Wilheimina heeft haar 74è verjaardag in alle rust doorgebracht in het Kvikne-hotel, dat op de Noordelijke oever van de Sognefjord in West- Noorwegen is gelegen. Verleden week bij aankomst in het kleine bergdorp had zij verzocht, dat haar verblijf zo onopvallend en met volledige inachtneming van het parti culiere karakter zou mogen zijn.. De 'inwoners hebben dit verlangen volledig geëerbiedigd, De Amerikaanse minister van Buiten landse Zaken John Foster Dulles, is Dinsdagavond, vergezeld door de repu blikeinse Senator Alexander Smith en een zestal medewerkers, naar Manilla vertrokken. Hij wordt aldaar Vrijdag avond a.s. verwacht. Volgens een Bulgaars blad wordt op dë Stalin-heuvel të Plovdiv een gedenk teken van tien meter, opgericht in brons, voorstellend éen Sowjetrussische militair. EEN simpel kramtenbericht.meldt ons, dat de heer Vorrink, voorzitter van de P.v.dA'. ontslag heeft genomen als lid van de Tweede Kamer. Wegens ziekte. De hoer Vorrink is al vele maanden ziek. En wie iets weet van zijn bruisend temperament,' moet verstaan, wat het voor hem is, aldus gedoemd te zijn tot* werkloosheid, een werkloosheid, die niet voortkomt tilt de afwezigheid van werk, maar uit het; falen van de menselijke kracht- De heer Vorrink is voor ons altijd geweest een tegenstander. Hij - is de man van de P.v.dA. Hij was een'derf-, genen, die vanuit de vooroorlogse S.D.AR. de doorbraak mogelijk maak ten. Maar de heer Vorrink is steeds ge weest ook dan als hij zich eens ver-, galoppeerde een fair en sportlef tegenstander. Hij is bovendien een goed vaderlan der. En daarbij denken wij in het bij- -' zonder aan zijn rol in de bezéttings-,; tijd. Daarin voelen wij ons één met hem eh mét andere goede Nederlan-' ders als Drees en Wiardi Beekman en Telders. -. Wij-vinden het een verlies, dat Vor- rink genoopt is de Tweede Kamer teU verlaten.' - En wü brengen hem op zijn ziek bed onze hartelijke wénsen èh dat zjjn geen wenseh, die wij in onze kring wel eens plegen aan te duiden ais van wereldse aard- Be heer Vorrink weet wat wij 'daar- mee bedoelen. t (Van onze weerkundige medewerker De nieuwe, maand dientr si eh V' aon met belangrijk beter weer 'dan'we de- laatste tijd gehad hebben. 'Voor*het,i gehele;-land wordt.1 zonnig'en zomers t warm weer verwacht. Deze;gunstige* ontwikkeling hangt samen,met de aan- wezigheid rran een gebiedl-melthoge:- barometerstanden boven midden-Euro- - - "-;S po. In ónze omgeoing, begint/ de luckt- hetgeensamenhangt^met'l keling van een"-wtyrnite:si6-nmgJ,^pnf;iêS^ ';Sp apjë,:.D yFronk^fc'gdnlciding géoèn^tofïdi^&c^ 'mingvdhJónweérsbuie^fyiVeTwachtS^^a, wordii'^dtztï;dë:^önw^sstoAn'gtm^ië)^^^^ —»i- y,:",." vy oo vyr, »i«j4 ,langzaam'-nadrUetNoorder^^tteTttüifiM^m breiden],- maar voorCdé;dvdfid ;Züyen^ü^M. Op het Oostelijke~gedeAte;.v^n^^iBS:' oceaan is de depressie-activiteit■we'eii?P/f:' af genomen/ maar Aarigs§detkü&$a Amerika veroorzaakt een' tropisane" cycloon een - hevige /befoering'i^'jrd^A/*^ atmosfeer. Schepen, *dieyirv;het'j'cenï^p trum verzeild raakten, melddenï~ééh§>- buitengewone zware orkaari -met^hïïii^tigW zenhogei golven. Aangezien, de;cycloon/' op korte afstand van de kitst"voorbif-~;:;j0U' trektj kwamen boven land o.a'/j'iitl^dë:^ omgeving van New. York .gedufëndéï korte tijd zeer/zware „stormen voor., ml United Press meldt uit New York, dat een KLM-toestel met 36'.passa?iers|;-/ en een bemanning van negen-<përsönem Dinsdagmiddag een- noodlandingiAgeri-. V maakt heeft op Idlewild. Het vliegtuig was op weg van Montreal naar Curagao via Havana, toen de piioot genoodzaakt was-'koers, te -veranderen'.en tin! Tdlèwild"^ te landen. De bemanning had geconstateerd,Idat'sS? het neüswiel scheef naar buiten 'hing;'-// Het toestel maakte eenprachtige lam ding, De. machine landde; op:- de/hoofd-Gï' landingsbaan met "de neus in de lucht.' Na enige tijd getaxied te hebben liet dé piloot voorzichtig het neuswiel-de grond/' raken. komt meer en meer vast te staan, dat de overvloedige regen van deze zomer voor enige duizenden boeren, vooral in Noord Twente én ^Noord-S uost-Overussel de omvang van een ramp gaat aannemen. Thans-is ook:: duidelijk geworden, dat aan'de afleiding van het water ernstige euvelen,, kleven. Be afwatering is .namelijk niet berekend op" aanhoudende zware-' regen, waarbij de onvoldoende afvoer van het water uit - Duitslanden het peil van het Usselmeer een rol van betekenis spelen. r- •/Air In een vergadering die werdbijge woond door ongeveer 500 boeren uit bo vengenoemde gebieden is dit van be voegde zijde naaf voren gebracht. De vergadering werd in Hardenberg gehou den onder auspiciën van de Overijsselse Landbouw Mij. De aangerichte schade is nog niet ge heel te overzien, dochwat betreft de aardappelen en het graan gaan de voor lopige schattingen in de richting van verscheidene millioenen. Voorlopige rap porten zijn reeds ingediend, doch het ligt in de bedoeling, zoais de voorzit ter van de Overijsselse Landbouw Mij ir J. Baas mededeelde, bij de regering een verzoek om bijzondere en direct ingaande steun in te dienen, zodra de gevolgen van de waterramp zijn te overzien. Enkele credieten zul len niet helpen, want het gaat om mil- U'oenen en als niet spoedig wordt ge holpen, zo werd gezegd, zuïteii vele boe ren in onoverkomelijke moeilijkheden komen te verkeren. Het oud-lid van Ged. Staten, de heer J. C. Wolthuis, pleitte voor een: onmid dellijk beroep op -het Nederlandse'volk. Zowel hij als ir. Baas sprak uit, dat gézien de belastingpolitiek van'de "re gering de zwaarst setroffen boeren' mo rele aanspraken hebben op directe finari- ciële steun van de overheid.-'Er werd?; nog gezegd; dat door de toenemende- ontginningen 'en verkavelingen:in Duits-;: land de waterafvloeiing;naaf Nederland- van jaar tot jaar toeneemt, waarop onze'-/ waterwerken niet' zijn: berekend ïzëdat zowel de Rijksoverheid, als dé Pro-"- vinciaïe Waterstaat in dit opzicht'-in verzuim is, in dién zin, dat zij/dé- verantwoordelijkheidnaar elkaar- tóér": schuiven, waardoor .ingrijpendè verbét* teringen worden tegengehouden. Men ging uiteen, nadat door verscheidene sprekers was verklaard; dat men 'van.- rijkswege reeds laa£ meer beiang,stel-/ ling had verwacht voor de ramp, die zovele duizenden heeft getroffen.ê- -'.'AUUZ Aam (Van onze correspondent) - A/.'-'A Donderdag zuilen de dames-,'Alida? Gccrtruida Keyzer-Ploeger té- Groningen^ en Geerdina Grachten-Ploegerté'Rottef. dam,-: die tweeling ."zijnyhunïnegëntigstë® •verjaardag'vieren. -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1