MILITAIRE INTEGRATIE EUROPA: Adenauer wil doorgaan zonder Frankrijk DUITSERS IN DE NAVO ONDER BEPERKINGEN 1 Trm opkwamen, eerder naar huis „Meesje deelnemers zijn voor hun taak berekend'' ;ZOAVQA)AÈRLÈGi: BEGONNEN Robert Scbuman ziet nog licht Wie tag lichtstip aan de hemel? Maar Londen stelt voor: Grootste coaster te Scheveningen JVog enkele Zomerse dag an geheel Nederland1 Bolnesser cadet pronkt thans met brevet van straaljagervlieger" DONDERDAG 2 SEPTEMBER 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2864® Weerbericht Verkiezing in Kruiniiigcn OEFENING „LUCIFER" ang jongetje te Rotterdam verdronken Man met hakmes gedood in Hcerlerheide I Weer wrakstukken aan de wal Politieke televisie programma's M Bekroning training in de V.S. DE Duitse Bondsregering heeft gisteren na een bijeenkomst in Adenauers vacantieplaats Bühlerhöhe een communiqué uit gegeven, dat het .nodige opzien gebaard heeft döor de wijze, waarop de Duitse regering Frankrijk links wil laten liggen. Crematie derde bestuurder „Willém Bontekoe" Omvangrijk wrak waargenomen Relayeren ongewenst y- 'V-, -:-.L Generaal De Castries wordt vrijgelaten Commissie hijstand rehabilitatie Indische oorlogsslachtoffers 5: Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424319 Klachtendienst abonnementen 18.30—19.39 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 %.Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402113486 B.g.g. 395285 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachtlng, geldig: tot Vrijdagavond: VRU WARM In de nacht en vroege, ochtend plaatselijk mist.. Overigens op de meeste plaatsen droog, vr(j zonnig en tamelijk warm weer. Zwakke tot matige wind uit Zuidelijke richtingen. O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SUIT OP Vrijdag 27 Augustus om vijl minuten voor elf 's avonds is door iemand aan het Braasse- mermeer een lichtstip gezien die rich snel en langs een merkwaar dig gekramde baan langs de he mel voortbewoog. De sterren- wachtte Utrecht zou graag meer inlichtingen over dit bijzondere verschijnsel willen hebben ten einde het te kunnen identifice ren. - Willen 'zij, die dit object ook hebben waargenomen aan de sterrenwacht te Utrecht, afdeling meteorenopgeven in ioelke richting (opgeven als Zuid, Zuid oost, Noord, Noordwest bijv.) op welke hoogte (in graden boven de horizon) het verschijnsel 'zichtbaar was, hoeveel seconden het te zien was en hoe helder het was. Zenzelfde verzoek om inlich tingen geldt eenander object, dat op 30 Augustus 's avonds tussen kwart voor tien en tien uur door een waarnemer in Nij verdal werd opgemerkt- j Blijkens de verklaring dringt de Bondsrepubliek namelijk aan op nieuwe onderhandelingen over de militaire integratie, van Europa, tussen de Ver. Staten, Groot-Brittannië en „die naties, die het verdrag inzake een Euro pese Defensie Gemeenschap bekrachtigd hebben of op het punt staan dit te doen". Dit sluit Frankrijk uit. Verder verlangt de Bondsrepubliek nu volledige souvereiniteit. v' - Ook het Britse kabinet heeft gisteren de toestand, die ontstaan is na de afwijzing van de Europese Defensie Gemeenschap door Frankrijk, onder ogen gezien en volgens officiële berichten besloten, om aan te dringen op een beperkte .herbewapening van Duitsland binnen het raam van de Noordatlantisclie Verdrags. Organisatie. Het Britse kabinet stelt voor, deze maand in Londen een conferentie te beieggen van de ministers van Bui tenlandse Zaken van Amerika, Engeland en de zes E.D.G.-Ianden (Frank rijk inbegrepen). Hei communiqué van Bühlerhöhe omval verder de volgende punten: 1 Voortzetting van de eenwordings- politielc in Europa mei alle lan den, die er mee instemmen, en op alle gebieden, die geschikt rijn. 2 .Deelneming van Wesi-Duiisland aan de verdediging van hei Wes ten zonder enige discriminatie.' - De duur van de eerste oefening van dienstplichtigen van de Koninklijke Land macht is zoals men weet onlangs als volgt vastgesteldt „UaS. i -a) '23 maanden voor dienstplichtigen, die- worden opgeleid.tot officier, tot onder officier of tot.het vervullen van eeri specialistische functie; y ,1b! .20 maanden voor de overige dienstplichtigen. Aan'de dienstplichtigen,wordt, indien ZÜ het wensen, gedurende de laatste Uvee maanden van hun eerste oefening klein verlof, in, afwachting van 5r?°t^e'|j'.f. *f": Teend.. (Dit komt er op neer, dat de dienstplichtigen, behorende tof de gruep A, na. 21 maanden en dê 'dienstplichtigen, behorende tot de groep B, na 18 maanden huis waarts zuilen wórden gezonden.) Deze maatregel zal voor de eerste: maal worden, toegepast op de dienstplichtigen, dié sedert 10 en II Juni 1953 onder de wapenen zijn. Bij wijze van overgang wordt voor de dienstplichtigen, .die sedert 8 en 9 April 1953 onder de wapenen'.zijn, de huis- waartszending met enige tijd vervroegd en wel als volgt: V De dienstplichtigen, die 24 maanden onder,de wapenen .zouden moeten blij ven, kunnen na een werkelijke dienst van 23 maanden met klein, verlof vertrekken. De dienstplichtigen, die 20 maanden onder de' wapenen zouden moeten blij ven, kunnen na een werkelijke dienst van '19 maanden paet- klein verlof ver- trekken. Gedurende het klein verlof bestaat geen. recht op. militaire inkomsten, kost winnersvergoeding, geneeskundige hulp voor rekening van het ministerie van. oorlog, enz. Het klein verlof kan worden ingetrok ken, indien-de-minister: van oorlog daar toe; machtiging heeft verleend, In dit geval moet de dienstplichtige zich weder bij het daarvoor bestemde militaire onderdeel aanmelder... ,V Intrekking van het klein verlof op ver-' zoek van de/dienstplichtige zal als regel niet worden toegestaan. Te Krttiningén zijn gisteren "gemeente raadsverkiezingen gehouden. .Denieuwe zetelverdeling is als volgt .(oude ver deling, tussen haakjes): C.H.U. ;2 (2),' V.V.D. 1(2). F.v.d.A.' 2 (2), K.V.P; 2 (2), S.GJP. 1, gemeentebelang 0 (0). A.R. en de BAT 1 (2). Lijst Witte 2 tl). Bij de verkiezingen van 1949 waren de, twee 'lijsten -A.R.-De Bat én S.G.P.- ge-, cornbineerd. De verdeling der stemmen was als volgt (verdeling van. 1949 tussen haakjes): C.H.TJ. 408 (441), V.VD. 302 (386). P.v.d;A. De crematie van-het* stoffelijk overschot van de derde bestuurder van .de „Willem Bontekoe", de heer B. M. T, Meyers, zal Vrijdag te Westerveld geschieden na aan- C.H.XJ. 408 (441),iV.VD. 302 (386). P.v.d;A. komst van de;,trein om 14.30.uur. Namens •462: (477), K.V.P. 392 (368), S.G.P. 197, de directie yan, dèK.L.M. zal o.m., aanwe- 'gemèentebelan g93 (OK'-A.R. en de Bat zig >40». 7 anar fsnoi w;h» aas <ons\ -nneéldis 'modore A. Viruly zal een toespraak hou den. ftciiiuciiLcoeiaiig 3«j vu/* .n..xw en vaü 303: (502). Lijst Witte 305 (285). 'Ongeldig 60 (39), Totaal aantal stemmen 2522 (2498). 3 Een juridische regeling .van bui tenlandse strijdkrachten op Wosl- duitsgrondgebied, 4 Onderhandelingen over deze za ken met Engeland en Amerika. Frankrijk wordt niet genoemd. De minister zonder, portefeuiie, Strauss, zeide na de kabinetszitting, dat de Conventies van Bonn niet meer voldoende waren. Deze Conventies, die twee jaar geleden ondertekend werden en vaan kracht 'zouden worden tegelijk met het E.D.G.-verdrag verschaften Duitsland een beperkte soevereiniteit. De souvereiniteit diende thans het recht van bewapening te omvatten, aldus Strauss. Dé avond tevoren had Strauss, ken nelijk met Adenauer's - toestemming, een, radio-rede gehouden, waarin Frankrijk vrij scherp werd aangevallen. Hij critisëerde premier" Mendès-France om zijn neutrale houding en zeide, dat Moskou in de Franse -Nationale Verga dering zijn- grootste Overwinning^ sedert de oorlog had behaald. j ,;Het is niet de 'Bondsrepubliek, die ■zich geïsoleerdheeft," zeide Strauss toen, „maar Frankrijk heeft bij alle vrije vólken vrees gewekt door de politieke methoden van zijn,.eerste minister." Het communiqué van Bühlerhöhe is aanstonds aangevallen door de leider -'et'wj- Bewoners van het dorpje' Schulenberg in het Harzgebergte zeggen hun oude woonplaatsen vaarwelbij hun vertrek naar een niettu? gebouwd dorp hogerop in het gebergte. Schulenherg is nl. ge- doernd te verdivijnen irt de golven van het nieuw aangelegde Obertal-rescrvoir een stuwmeer, dat werd geconstrueerd om cén uientce energiecentrale van kracht ie-voorzien. Afgevaardigden, van' aehl landen zijn - Op de-conferentie zullen de volgende Woensdag te Manilla begonnen met de problemen aan de orde komen: voorbereidende besprekingen over het VUUiDVlClUCilUO v"*:- - ZOAVOwodrden'° inltdfind den A^Jzt^der óróschreven ff dréertuvoriallig^ vergadering op militaire verpUchüngen w geval.van - a a« ronferentie wordt agressie) of als de NAVO (met dergc Soor ^e Verengde sTalen. lilke militaire verplichtingen)? De AN- rrnot Rrhfannll Frankriik Australië, ZUS is:-het verdrag tussen* Australië, Nieüw-Zeeland en de Verenigde Staten, Uiuui-uiuiauiuiti -- Nieuw-Zeeland, Pakistan, de Phillippi) nen en Thailand. Vele^afammwdigden zeiden na de ver- verdrag uit .te. voeren en. militaire 'des- galdnf ghe ShaH uur duurde, dat kundigen in staat te stellen conerete edUtllllQi LiiG, MW j. s de besprekingen een bevredigend ver loop hadden gehad. Zij wilden dit. met nader toelichten. r i k dl ZjUX IlCfc VCiUi-WJ ader toeuenxen.ól'- hpirpr* dat pr Veen' inbreuk wordt se Van betrouwbare .zqde-'iS vernomen, *van Colombo voor eco van ,'OtfuuawDaic dat de afgevaardigden hebben gespro: ken. over een Amerikaans ontwerp, waarvan Dinsdag in een Amerikaans blad te Manilla; „Manilla Bulletin bij zonderheden zijn. onthuld. Er zou veel aandacht zijn besteedaan door de pu blicatie veroorzaakte moeilijkheden. Deze zouden in het bijzonder betrekking heb ben op 'de .begrenzing van het onder het verdrag vallende 'gebied. De bésprekingen werden gehouden in liet paleis van president Magsaysay van de, Philippijnen. ':"V' - Gisteravond is de Rotterdamse koop vaarder „Fedela" de Scheveningse ha ven. binnengelopen. Deze coaster, die speciale koelinstallaties aan boord heeft, is met zijn lengte van ruim zestig meter- verreweg het grootste schip dat zich in het 50-jarige bestasin van de vissè'rshaven te Scheveningen in deze haven bevindt. De „Fédela" is belangrijk groter wat afmetingen en tonnage betreft'dan het Noorse schip „Baby Brövig", dat enige maanden geleden -te-Scheveningen arriveerde en waarvan algemeen werd aangenomen dat dit het grootste, schip zou zijn, dat de Scheveningse haven kon binnen varen. -V De „Fedela" zal waarsqhijnlijk Za- Gistermiddag is in de Rijnhaven te Botterdam het vierjarige jongentje J. -Mannak.verdronken. Het knaapje boorde thuis aan boord van het in de haven lig gende binnenvaartuig ,.Gejo" De rivier politie is gaan dreggen en om half vier werd het jongetje - gevonden. Het stoffe lijk overschot Is naar het'bureau'van'de -.Bivierpolitle overgebracht. terdag weer zee kiezen met enige tienduizenden; kisten gekoelde vis filets van de fa. Jaczon te Schevenin gen. Het grootste gedeelte is ver moedelijk bestemd voor Israël. De 22-jarige mijnwerker A. van V„ die de benedenverdieping van een huis te Heerlerheide bewoont, heeft in de afgelopen nacht om kwart voor twaalf de 40-jarige P. J. T., die dé bo venverdieping bewoonde, bij een vechtpartij van het leven beroofd, T. kwam, volgens dc politic, Woens dagavond Iaat, beschonken thuis. Hij heeft met de bij de beneden buren in de kost zijnde Van V., met wie hij eerder op de dag ook al on enigheid had gehad, ruzie gezocht. Er ontstond een vechtpartij. Van V. heeft in de loop van het gevecht een hak mes gepakt en T. daarmede op rug en hoofd geslagen. T. liep zulke verwon dingen op dat hij overleed. ;V[: Van V: heeft ;zich later bij de po litie te Heerlerheide gemeld. 1) Moet de ZOAVO een verdrag wor- Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten. 2) Wat moet worden gedaan om het plannen te mak^n? 3) Zal het verdrag de waarborg be- aw, „aftó- JnkvAiilr Wrtrrft CP- maakt op plan van Colombo voor eco nomische hulp aan .ten. achter gebleven gebieden.. 'i-: ;'V der Duitse socialisten, Ollenhauer, die zeide, dat Frankrijk in de Europese samenwerking niet gemist kon worden. In Bonn was men door de „Zonder- Frankrijk-Politiek"' zeer verrast. Nog gëen week geleden was'van regerings zijde verklaard, dat men volledig in stemde met de mening der. Nederlandse regering, dat een oplossing zonder Frankrijk niet overwogen werd. Beperkingen De door Engeland voorgestelde bij- èerïkomst' van aoht landen is gepro jecteerd vóór de_:dóor .Dulles bepleite ministersconférehtiè van de-NAVO, die veertien landen omvat." -. Naar verluidt, heeft dè Britse rege ring de volgende beperkingen van een Duitse herbewapening .binnen NAVO- verband voor de geest: 1 Een maximum voor het aantal Duitse militairen. 't 2 Contröle op de Duitse wapenpro ductie. 7i, 3>;-VérbM•,'•j^an, - eia»- pixKlucue, 'van •atoomwapens" door .Duitsland. Gunstige reacties Een woordvoerder van het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Woensdagavond verklaard,1 dat zijn regering:het Britse voorstel inzake een acht-mogendhedenconferentie ter bespreking van de vraagstukken, die •zijn gerezen, na het mislukken van het Europese-legerpian, van harte begroet. De officiële uitnodiging is nog niet te Parijs ontvangen, doch men ver wacht, dat dit vandaag door de Britse ambassadeur, Sir Gladwyn Jebb, die ■inmiddels uit Ix>nden in de Franse hoofdstad is teruggekeerd/zou worden overhandigd, r Te Parijs is men van oordeel, dat het voorste! der Britse regering pre cies op tijd is, aangezien het een pas send antwoord vormt op de suggestie van dé Westduitse regering. Iri Washington aoht men een belang rijke reden om het Britse voorstelde aanvaarden, dat het hierdoor mogelijk zal-zijn van Düitslands standpunt ken nis te nernen aan de conferentietafei vóór 'de bijeenkomst van de ministe riële Navo-conferentie. West-Duitsland is geen lid van de Navo en zou aan de Navo-conferentie niet kunnen deel nemen. De generaal-majoor: G. 'J. M.'C. van Nynatten, commandant Luchtdoelar- tillerie, heeft gisteren een voorlopige beschouwing gegeven over de oefe ning „lucifer", die dezer dagen door de Westeuropese luchtverdediging wordt gehouden. De..generaal prees de - paraatheid van de soldalen en met voldoening had hij niogén constateren, dat de meeste deelnemers volledig voor hun taak waren berekend. Een enkel pes simistisch geluid moest de comman dant'echter laten horen. Over dc houding van dé soldaten, die ménen dat een oefening nooit zo serieus genomen behoeft te worden. „Deze mannen zullen nog doordron gen moeten worden van het grote verantwoordelijkheidsgevoel, - dat zij op zich némen'-' 'zo vervolgde de ge neraal. Zij staan daar jals ve^dedigér vari" hetNederlandse: vdikeh'danT.zal een 'hdÓdzakélijké'.activitèit:''" van 'b.v, drie minuten gedurende 24. uur niet verwaarloosd mogen worden"! En ge neraal: Van Nynatten voegde hieraan toe,dat binnen een'jaar; als al het materiaal aanwezig is er zéker verant- déring; in gekomen "za! zijn. Een bui tengewoon gunstig teken is, dat men zijn plicht' verstaat. "Vooral had hij lof voor hét vrouwelijk personeel In een van de „operations centre" ergensin het Westen-van Nederland wérken de" meisjes op een zéér accu rate wijze. Zij geven de berichten door van de posities van de vliegtui gen. 'Binnen record tijd zijn de man nén in - het veld gewaarschuwd, die bij de batterijen "liggen en in zo'n centrum is iedereen van mening, dat een gedegen opleiding en het opdoen van een flinke dosis ervaring de no dige paraatheid brengt. Wij zagen daar Nederlanders naast Belgen en Britten;Zij voelen zich allang volkomen thuis in deze internationale militaire gem e'enschap .'In deze gonzende bij en- korf onder del grond/ ratelen toestel len en-voor een leeklijkt het alsof daar een Babylonische: spraakverwarring heerst, maar later begrepen wij, dat een samenwerking met alle onderde len perfect te noemen was. Een im- possante radar-installatie, opgesteld iri hét Westen,.van. Nederland, tast tot- vér. over de: - grenzen het lucht ruim: af en :alle „kisten" die zich in de lucht- bèvinden- zijn binnen énkele' seconden gesignaleerd. De oefening lucifer" verloopt naar wénsl Gnlangs verscheen het 75-ste jaar-;: verslag van „De Unie Een Schóól, met den Bijbel", waarin opgenomen- is de weergave «un de opbrengst der Uniecollecte in 1953. In dit verslag' wordt gelukkig eik jaar de lijst van de niet-actieve comité'* kleiner. Toch zijn er nog enkele plaatsen, die in haar: verzet blijkbaar buitengewoon sterk zijn," Van de wat grotere plaatsen noemen we b.v. Veendam, Hasselt,?: Kampen, Vriezenveen, Dieren, Doés-,; burg. Nijmegen, Mijdrecht, Edam, Overveen, Wormerveer, Gorinchèm,; Leidschendam, Wateringen, Oss,- Ze-f. venbergen, Heerlen, en Maastricht. Het kén zijn, dat sommige der hier ge~- r.oemde plaatsen wèl collecteerden,' maar dan heeft nen verzuimd de op-; brengst aan het bureau In Den Haag mede te delen. Hiér althans staat mem- met het beschamende,...,. ....geno-l teerd." - 'r: A'i' De Unie zal liet er niet bij laten ten.Haaralgemene propagandist zaL ook deze wintetr zijn onvermoeid po gen tot activering voortzetten. Laati. men hem besehamen, door vóór zijtij komst de Unie-collecte reeds gehou-; den te hebben! Dan pas' is de Uni#; dankbaar en. voldaan! In het hele land heeft men op. dé. eerste Septemberdag kunnen-gënieten'ijf van echt zomersweer. Overal werden:*i temperaturen: gemeten vari 27 h 128 graden Celsius. Een record, -zoals., ingeland, waar vandaag de warmste Septemberdag sinds vijf jaar .werd geregistreerd, betekende zulksnog. niet. Wat de laatste jaren :-,betrèïtj£/i herinnert men. zich bij het K.N.M.I.jó; te De Bilt nog maar, al te goed f'dé:V'S warme 4e September in 1949.KTÓènH steeg het kwik tot- 34 graden ;CelsiusïvS; Begeleid door burgemeester Ifóogeboom- hield de Druirenfee, mejuffrouw 1 An neke- Elrooy uit Rotterdam, (gisteren haar intocht..in Nduïitcjjk,ipaarfjsjj^M arriveerde per helicopter.]'iGedurènde^0 vier dagen zal' zij in.\rhet' -fflestlóni'- luister bijzetten aan ds'jtraditipwslat druivMeistek.^^"" Detail van het inte rieur van de niempc Gerejorm. lm ma ttueikerk te Maas sluis. Op het front van de kansel zijn drie gebeeldhouwde voorstellingen aan gebracht. V.Ln.r.: Christus' verrijzenis, Christus' hemelvaart en de Wederkomst. Rechts: gedeelte van het hoojdorgél, linkr van het bijorgel. Dé speeltafel bevind zich achter de preek stoel. Vanmorgen heeft Hr. Ms.' „Paets van Troostwijck" met zijn „asdic- apparatuur" eenomvangrijk wrak waargenomen van tussen 'de tien en de dertig meter lengte. Twee kotters zijn op de hoogte gesteld van deze waarneming en zij zullen met sleep netten dit wrak nader localiseren. Het is de bedoeling daarna met duikers te proberen het wrak te identificeren. De IJmuidense sleepboot „Cycloop" van de firma Wijsmuller, is Woensdagavond mei -wrakstukken vait de „Willem Bonte koe" in IJmuiden binnengekomen. Het belangrijkste onderdeel van het vliegtuig, dal Woensdag is gevonden, wes een deel van een der hoofdwielen. Bovendien heeft men resten van de cockpit opgevist, stuk ken van de buitenbekleding, kledingstuk ken en stoffelijke resten. Ook is een cy- tinder kop in het nel terechtgekomen met een koppeling van een der motoren en een zuiger. De heer J. J. van Balkom, onder-direc teur van de afdeling „general, operations" van de K.L.M, deelde mede, dat het wrak nog steeds niet is gelocaliseerd. Op vragen van het Tweed^Kamerlid Posthu mus betreffende het niet-relayeren van een Belgisch politiek 'débat'dóór de Nederlandse Televisie Stichting heeft de minister van Onderwijs! Kunsten én Wetenschappen schriftelijk geantword. dat de bèsiissing werd genomen door de Nederlandse Televisie Stichting. Te voren heeft de voorzitter - van het bestuur dezer stichting aan de gedele*. geerde in televisiezaken gevraagd, of relayering van dit onderdeel, van hel Belgische programma geoorloofd was De gedelegeerde heelt zich met dez< vraag tot de minister gewend, die aar de voorzitter daarop als zijn menin heeft doen berichten, die hét-hem wei nig raadzaam leek politieke uitzendinge: uit het buitenland over te nemen, nu dc; Nederlandse televisie zich in de eigen: uitzendingen beperkingen oplegt ten aan zien van de politiek. i Na een grondige opleiding heeft An- toon Kooyrnans uit-Bolnes, wonende aan de De la 'Heystraat 24 :de kroon gezet op het werk, waarvoor hij bijna zés tien maanden geleden naar Amerika vertrok. (Hem is namelijk dézer dagen op „Williams Air Force Base" te Chand ler. in de staat Arizona het brevet van straaljager-vlieger met de daarbij be horende ..vink" uitgereikt. Met dit suc ces heeft de cadet uit Bolnes het be langrijkste .gedeelte van zijn' vliegerop leiding in de Verenigde Staten afgeslo ten.' - v; Antoon Kooyrnans, die op 17'Augustus 1932 is geboren, is op 4 Mei van het vorige jaar als reserve-soldaat in op- ieiding voor vlieger ;'bij de Nederlandse luchtstrijdkrachten; per vliegtuig naar Amerika vertrokken óm.daar, tezamen met een .groot aantal cóllegats uit an dere NATO-landen, overeenkomstig het Robert Schuman, dc geestelijke vader van dc EDG. heeft in een interview met AP verklaard, dat hei Europese leger- plan niet dood is. Het plan maakt nog een kans, indien Engeland bereid is op ruimere schaal mee te doen, zo verklaarde hij! Daardoor, zo vervolgde hij, zóu het huidige verdrag aanzienlijk vereenvoudigd kunnen wor den en veel van de aspecten, waartegen sommige tegenstanders zich verzetten, weggenomen oi gewijzigd worden.. V, „Maar hoe lang zal dit duren?", zo werd gevraagd. „Misschien te lang. Zullen de Duitsers wachten?" "De Duitsers, daar ben ik zeker van, .villen voorat de éénmaking van Europa. Dat interesseert ze meer dan deelneming in de militaire verdediging". In de groeve van de Kalkmergel •laatschappij St. Pietersberg is een nergelblok ontdekt met twee rijen ■daartwervels van de Mosasaurus. De (wervels werden geschonken aan het Natuurhistorisch - Muséum - te Maas- tricht. Generaal de Castries, destijds co mandant van het Franse fort Di Bicn Fhoe, zou heden aan de -Fran autoriteiten worden uitgeleverd, D' is door. hét Chinese persburéau „Nieuv China" gemeld. Gelijk niet hem zullei vele Franse hoge officierenwórden overgedragen, aldus het bericht.,1. Donderdag is onafhankeüjkheidscfeg voor de VieUninh. Tijdelijk reserve-sergeant vlieger A. Xooymans uit Babies" gereed voor amn-vluchu Programma voor Wederzijdse Militaire -Bijstand (M.D.A.P.); tot volwaardig mi-- litair vlieger te worden opgeleid. Als"*-' gevolg van zijn brevetering is Kooy-.": mans, die reeds de tijdelijke rang - van;' reserve^korporaal- (in opleiding vliéger)»rj bekleedde, met ingang van 31 Augustus?; 1954 bevorderd tot' tijdelijk reserve-ser? geant vlieger bij de Nederlandse" lucht?"" strijdkrachten. De 22-jarige Bolnesser cadet heeft -ge- durende het laatste, gedeelte van zijn op?. leiding,; dat 'hij op de militaire vliégba-:j; sis „Williams" heeft ondergaan," gevlot gen in de T—28, een tweepersoons oplel- o dihgsvliegtuig met zuigermotoren, alsméry,? de in de T33, een straaltrainer. die eveneens plaats biedt aan twee perso^C; nen (instructeur en adspirant-vliegef Kooyrnans zal naar, zijn onderdeel in - Nederland terugkeren, waneer de eitftl gen, waaraan hij thans gaat deelnemen, achter de rug zijn. De minister zonder portcfeuUIe, mr, J. DL A. H. Luns, heeft dezer dagen in het departement van Buiterilandsë Z^ken geïnstalleerd de „commissie van;! bijstand voorde rehabilitatie van In-* dische oorlogsslachtoffers". - In zijn instaliatierede heeft minister' Luns onder meer opgemerkt dat"..het er thans om gaat het bedrag vari. 185 millioen, dat op de begroting is uitge-ï trokken, alsmede de 11 millioen; .dié' op een suppletoir begrotingsvoórstelSis;: geplaatst eèn juiste bestemming te iseé- ven. Nadat.r mister Lunsde commissie" .als geïnstalleerd had verklaard, wérd.: de toespraak van de minister beant woord door de voorzitter van de 'com-:' missie, de heer L. Neher. - ;De Birmaanse politie heeft besloten-: op vijf plaatsen de grens met (Thailand;::, weer te. openen, dievoor alle verkeer? was gesloten met - het oog op de, activi-f' tett van .de nationalistrich:Cbinese.:tn>e:( Pen. wélke zich tegen de regering' vari'- Birma verzetten. 4:-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1