Overdracht van bevoegdheden e van INDONESIË ZOU CHAOS r: Zware stukken bovengehaald Vier jeugdige Rotterdammers sinds een week vermist TWAALFDE JAARGANG No. 2865 De herbewapening Duitsland Dan Verduidelijking uit Bonn Als Duitse eenheid en Westelijke defensie dat vereisen Geen romance op „Agamemnon" Tomateaislag in Naaldwijk Westelijk antwoord ietunie aan gfgrg Kwestie Nieuw-Guinea Hoofdartikel in Bromfietspaden Times" Opnieuw politieke moeilijkheden voor Indonesisch kabinet? VRIJDAG 3 SEPTEMBER 1954 Weerbericht Loortberaad begonnen wmm. India aanvaardde Portugees voorstel Koniriklij k Paatr naar Nederlandvertrokken Dijkherstel op Flakkée bijna voltooid Vlammenwerpers tegen spriixkhanenz wermen Staking bij classificeer- bedrijf Australische steun voor Nederland Nederland helpt Iran Bescherming rechten*;? van de mens Het weer in Europa^ I is Geronseld voor Vreemdelingenlegioen? Zeventien doden doo1 fout met inenting Koninklijke vingerafdrukken Eisen voor loonsverhoging In kwestie Nieuw-Guinea Nederland bekrachtigt verdrag - to 'ïbvo t - Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.3 Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3010.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 's-Oravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111392 Administratie: Tel. 114402115486 B.g.g. 39528S Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting:, geldig tot Zaterdagavond: WEINIG VERANDERING Overdrijvende wolkenvelden en vannacht en morgen ochtend plaatselijk mist. Overwegend droog weer. Zwakke tot matige wind.tussen Zuid en Zuid-West, Weinig verandering in temperatuur. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J, S. BRUINS SLOT (Van onze militaire medewerker) onder dat het tot een feitelijke stemming over het verdrag zelf ii gekomen is de EDG in de Franse Kamer definitief terzijde geschoven. Dit is een zware slag voor de integra tie ven Europa en kan een vertraging en nieuwe bemoeilijking geven van de herbewapening van West-Duitsland. Dit laatste zou voor het ogenblik het ergste zijn van alles. Want de tyd dringt. Het valt niet te ontkennen, dat er een bewapeningswedloop aan beide zijden van het Yzeren Gordijn gaan de is, waarbij het Westen, dank zij zijn voorsprong oo het stuk der atoom wapens, nog steeds de leiding heeft, doch deze langzaam aan gaat verliezen. Dat is een kwestie van tijd en die tijd moet benut worden om de achter stond van het Westen te land en in de lucht (voor wat betreft de Tacti sche luchtmacht en de luchtverdedi ging) in te lópen. Daarin neemt West- Duitsiand een onmisbare plaats in. Blijft deze plaats ledig of begint de opvulling daarvan te Iaat, dan wordt de bewapeningswedloop door het Westen verloren en is de kans op oor. - log zoveel groter, de mógelijkheid om deze dan te winnen zoveel geringer en de duur in elk geval zoveel langer. Dit alles staat tnans op het spel, doch behoeft ons ook weer niet te beangstigen. De' EDG was nl. niet de enige mogelijkheid voor een Duitse herbewapening en had militair-tech nisch zelfs ernstige bezwaren. In het rapport, dat het vorige jaar door het College van Advies, ingesteld door het Centraal Comité van A.R. Kiesvereni gingen over de. Europese Integratie, is uitgebracht, werd wel de militaire noodzaak daarvan onderstreept, doch evenmin de ogen gesloten voor de militaire nadelen van de EDG en de voordelen van een andere oplossing, bv. een, samenwerking in NAVO-ver- band. Het rapport vermeldt in dit verband:. „Daartegenover valt echter op te mer- i ken, dat de ervaring bewezen heeft, dat ook bij bondgenootschappelijke lamenrwerking.in deze richting -veel valt te bereiken. De NAVO heeft in dit opzicht reeds een belangrijk deel van haar doelstellingen verwezenlijkt en, verwacht op dit gebied nóg meer te bereiken. Metterdaad Is een'fede- ralisatie o3> militair gebied dan ook op ,nW-"Si&g,dJR ,Tkigisg, geredeneerd zou vérgaande militaire integratie eerder de slotphase van het Europese integratieproces moeten vor men, den, zoals thans het geval is, één van de eerste, étappes te vormen." Verder zegt het rapport dan nog over dé: militaire -Integratie: „Dé op déze gronden ondernomen militaire inte gratie moet echter in de militair-orga nisatorische opzet zó doelmatig etf-n, dat dé aan integratie verbonden voor delen ten slotte worden uitgebreid. Laat men" de vrees voor het uitleven van Duitse nationale strevingen het overheersend motief worden van de legerintegratie en laat men daardoor de militair-technische opzet beheer sen, dan is een zodanige integratie, militair bezien, verwerpelijker dan een bondgenootschappelijke coördina tie, zoals de NAVO deze belichaamt Benen van dit criterium uit kan gezegd worden, dat het ontwórpen verdrag voor de EDG-organisatie schept, die belemmerend werken op een efficiënt gebruik van de nieuwe krijgsmacht MEN ziet, dat het rapport, militair bezien, de EDG zeker niet zag als de ideale oplossing ^voor de Duitse herbewapening en hét in dat verband een herbewapening iri NAVO-verband van -nfet te onderschatten voordeel •cfatDezè oplossing staat thans dus open. Mits met'kracht en snel aange vat en dat is vooral een Nederlands belang met het oog op de verdedi- gingsmogelijikheid van onze Oostelijke provinciën kan - het bewapenings- tempo behouden blijven. Reeds zijn in Duitsland tal van voorbereidingen ge troffen voor eén herbewapening al dan niet via dé EDG welke slechts op een of andere politieke vormge ving wachten om verder ten uitvoer te worden gelegd. Deze vormgeving kan bestaan, hetzij uit de levering van, een Duits nationaal contingent aan een Europees 'coalitieleger, hetzij uit recht- •treekse opneming van zulk een contin gent in de NAVO op overeenkomstige wijze als thans door de andere Euro pese mogendheden geschiedt. Een Europees coalitieleger zou eigenlijk dc militaire exponent van oen Europese NAVO zijn of wel van een met Duits land en Italië (en c.q. andere 'landen) uitgebreid Pact van Brussel. Nationale contingenten werken daarin, onder in ternationale staven en onder interna tionale contróle op vrijwillige basis en met politieke eenstemmigheid samen. "Wil men in een dergelijk verband dc vrets voor Duitse eigengereidheid uit bannen dan is de enige substantiële, waarborg daartegen een juiste, te za- men overeengekomen contróle en de 'zekerheid, dat tegen afwijkend eigen machtig handelen, door Engeland en Amerika onmiddellijk met kracht- wordt opgetreden. Voor een Duitse herbewapening in •ndere vorm zal het Duitse mogelijke gevaar alleen" op die voorwaarde kun nen worden bezworen en het is ook een Nederlands belang, dot het op de realiteit van dde voorwaarde staat kan maitoen, Want het is juist het falen TM die voorwaarden geweest, waar- door Duitsland tussen' 1920 en 1934 de kans kreeg zich op een massale her- Het Westduitse regeringsbeleid is er nuop gericht volledige souverei- nitcit te krijgen en daarna zoveel bevoegdheden over te dragen aan andere landen of gemeenschappen als het belang vande Duitse eenheid en de Westelijke verdediging vereisen, aldus heeft de perschef van de Westduitse regering, von Eckhardt,Donderdag tijdens een persconferentie gezegd. Allerlei vormen zijn hier mogelijk, zo zeide hij. Von Eckhardt verklaarde dit in aansluiting op het „anti-Franse" com muniqué, dat de Bondsregering Woensdag uitgaf. Hij wilde de indruk recht zetten, die het communiqué hier en daar gemaakt had. In Parijs was het beschouwd als een poging, om de huidige Franse regering te krenken. Britse functionarissen hebben gezegd, dat het communiqué geen „eisen", maar „doeleinden" omschreef. De Amerikaanse senator Wiley, voorzitter van de Senaatscommissie voor buitenlandse bei rekkingen, heeft te Bonn verklaard, dat de volledige rouvereiniteit van West-Duitsland on middellijk moet worden hersteld. Duit sers en Amerikanen hadden volgens hem één grote deugd gemeen: beiden waren realisten. Een woordvoerder voor de Italiaanse koninklijke familie heeft gezegd, dat de persberichten over een romance tussen de Italiaanse prinses Maria-Pia en prins Wolf Heinrich van Hannover „onverant woorde journalistiek" zijn. Hy weigerde dit nader toe te lichten. Ofschoon zij niet „in aanraking met de politie" geweest is, heeft de politie van Leeds toch de vingerafdrukken van Prinses Margaret. De koninklijke vingerafdrukken wer den genomen van eens; kopje, dat de Prinses in Juli bij een lunch gebruikt had. De politie heeft meegedeeld, dat de Prinses haar toestemming gegeven had om aan de hand hiervan haar vin gerafdrukken vast te leggen. De vin gerafdrukken zullen op een tentoonstel ling te zien zijn. 4 Gistermiddag is hel bestuur van de Stichting van de Arbeid bijeengekomen tér bespreking van een nota van de S.E.R. over'de toelaatbaarheid van een loonsverhoging. Een begin is thans ge maakt met het beraad over de omvang en de vorm van een eventuele .loonsver hoging en de al of niet verplichte aard daarvan. Verschilléndè'organisaties zullen zich in eigen kring verder beraden. Zaterdagmiddag 11 September zal hel stichtingsbestuur opnieuw bijeenkomen. De Belgische minister Spaak heeft een nota gepubliceerd, waarin hij uit eenzet, dat Frankrijk op de Brusselse conlerentie wel degelijk het begrip en de tegemoetkomendheid heeft onder vonden, waarop het mocht rekenen. In de Franse Nationale Vergadering was meermalen het tegendeel beweerd. Canada heeft de andere leden van de N.A.V.O. er van op de hoogte ge steld, dathet voorstander is van een spoedige- en speciale bijeenkomst van de N.A.V.O. ter bespreking van de Duitse kwestie, aldus is Donderdag door ambtenaren te Ottawa medege deeld, wanneer Canada de verklaring aan de andere ledenstaten heeft doen toekomen. Zodra een nieuw plan in de plaats gekomen is van de E.D.G. bunnen wapens ter waarde van eon. half mil liard dollar uil de V.S, naar Duitsland beginnen ie stromen. Het departement van Defensie heeft gisteren meegedeeld, dat aanzienlijke hoeveelheden uitrusting van gewe ren tot artillerie-munitie en dringend noodzakelijk transportmateriaal be schikbaar zijn als gevolg van de wets ontwerpen, welke aangenomen worden in de overtuiging, dat Duitsland in de E.D.G. hei recht zou krijgen een leger en een luchtmacht te vormen. Er staat al zoveel voor Duitsland klaar, dat de opslag een probleem be gint te vormen. Een deel van de wapens, tanks en uitrusting zouden in eten paar dagen, -nadai-owe'teenKain.'itg was^Jaereikt, ..ter beschikking van *dè "Duitsers gesteld worden door gebruik te maken van de reserves van de Amerikaanse troepen in Europa en daarna-deze voorraden aan te vullen met Amerikaanse zen dingen. De voorraden zijn waarschijnlijk grotendeels voldoende om de 12 Duitse divisies, die in het kader van de E.D.G. overwogen werden uit te rusten. Voorlopige plannen voor de opleiding van Duitse militairen door Amerikanen zijn ook reeds in behandeling. „Arica", gebouwd door A. Vuyk en Zonen's Scheepswerven N.V. te Capellc aan den IJssel, is gistermiddag overgedragen aan de rederij, de Finland- Sydaincrika Linjen A.B. te Hclsingfors. De Foto toont dit schip, met een draag vermogen van 7600 ton, liggeade aan dc Parkkade te Rotterdam. De scheepswerf zal nog twee zusterschepen van de „Arica" bouwen, twee andere, de .At lanta" en de „Alalaya" z\jn reeds in de vaart. (Van onze correspondent) Thans schijnt het zeker dat het centrale gedeelte van het wrak van de Douglas DC 6B „Willem Bonte- koe" is gelocaliseerd. Het is aange troffen door Hr. Ms. Paets van Troostwijk" met de asdic in een omgeving, waar veleschepen hun einde hebben "gevonden. Daarom -was het vaststellen van- de juiste plaats van het- wrak geen eenvoudige op gave. .Vijf kotters begaven zich naar de plek, dwars voor Egmond, om met sleepnetten te gaan vissen. Vanmor gen hebben zij een; 'Vliegtuigmotor (de tweede), een oliekoeler en andere zeer zware wrakstukken opgehaald. Bij het ministerie -van- Verkeer en Waterstaat kon men ons' het boven staande nog niet bevestigen. Bij het zoeken naar het wrak van de daar tientallen vissersschepen gezon ken. Over plannen van de rederij om een onderzoek naar het wrak in te stellen was gisteravond nog niets bekend. De kotter W.R. 67 uit Wieringen is gisteravond in IJmuiden aangekomen met een aantal wrakstukken van de „Willem Bontekoe". Daarbij waren een cylinderkop, kleine motoronderde ien, een fragment van de vliegtuig huid en een deei van de pantry. Britse, Franse en Amerikaanse ver tegenwoordigers zijn het gisteren eens geworden over het antwoord op de jongste voorstellen van de Sowjelunïe aangaande een conferentie over Duits land en de Europese veiligheid. De no ta, die waarschijnlijk 'volgende week naar Moskou zal worden gezonden, komt, naar in diplomatieke kringen te Londen vernomen wordt, neer op een verwerping der voorstellen, tenzij, de Sowjelunie instemt met vrije verkie zingen in geheel Duitsland en met een beëindiging van de bezetting van Oos tenrijk. Als de drie Westelijke regeringen het antwoord formeel rhefbben goedgekeurd, zal het worden voorgelegd aan de Raad van het Atlantisch Pact te Pa rijs en de - Westduitse regering voor commentaar. Het antwoord slaat op twee Russi sche nota's. De eerste, van 24 Juli, stelt een algemene Europese conferen tie voor over een collectief beveiligings verdrag tussen landen aan beide: zijden van het „IJzeren Gordijn". De tweede Russische nota, die van 4 Augustus, stelde een bijeenkomst der „Grote Vier" voor ter voorbereiding van de eerder voorgestelde conferentie, en een her opening van de onderhandelingen over Duitsland, die in een mislukking ge ëindigd zijn op de Berlijnse conferentie van Februari Nader wordt vernomen, dat ook Oostenrijk tevoren van het Westelijke antwoord in kennis zal wor den gesteld. 1 India heeft een-. Portugees voorstel aanvaard tot het beginnen van bespre kingen op 7 September om neutrale waarnemers aan te wijzen voor de be studering van de toestand aan de grens tussen de Portugese gebiedsdelen en India, aldus is Donderdag te Nieuw Delhi vernomen)" India heeft echter voorafgaande voor waarden niet willen aanvaarden. (Op 30 Augustus was te Lissabon be kendgemaakt, dat de Portugese rege ring opnieuw heeft voorgesteld bespre kingen te voerenover de aanwijzing van neutrale waarnemers.) meldden," Hr. Ms.1 „Paets van Troost week';; gistermorgen met zijn asdic- apparatuur een omvangrijk wrak waar genomen van tussen de tien en .de dertig meter lengte. Duikers, die vanaf de- sleepboot Cycloop van bureau Wijsmuller en een'spéciaal bergings vaartuig afgedaald zijn, hebben een wrak gevonden, dat kennelijk een vis sersvaartuig is geweest. Men: onder scheidde het wrak aan de zgii. galg, een van de typische kenmerken van een vissersboot. Betichten dat dit het wrak: zou zijn van de in de Februari-storm van 1953 met 16 opvarenden vergane trawler Caiherina Duyvis, werden gisteravond niet bevestigd. Men noemde dit heel goed mogelijk, doch er is geen enkele, zekerheid. In de loop der jaren zijn E plaats van de bromfiets in het LJ verkeer is nog steeds niet bevre digend opgelost. In het snelverkeer paste zij niet en toen heeft men haar zoveel mogelijk naar.het fietspad verwezen. Maar-op het fietspad past zij even min. Talloze gewone fietsers beklagen zich ér over, dat de aardigheid van een fietstocht door een mooie streek langs een voorheen rustig pad geheel bedor- ven wordt doordat men voortdurend ingehaald of gepasseerd wordt: door bromfietser Zowel over haar snelheid als over haar lawaai beklaagt men zich. Intussen zfjn de bromfietsen er en ze zijn er in zo groten getale en 'ze voorzien kennelijk in een gebleken behoefte, dat ze er zullen blijven. Het is goed daar de juiste gevolg trekking uit te maken. - De bromfiets is te klein voor hét tafellaken van het snelverkeer en te groot voor het servet van bet fietspad. Daar moet een textielmaat tussenin mogelyk zijn. M.'a.w. wij zullen moeten'streven naar afzonderlijke bromfietspaden. Koningin Juliana, Prins Bernhard en de Prinsessen Beatrix en Irene zijn vandaag met een regerings-Dakola uit Corfoe naar Nederland vertrokken. Naar wij van de zijde van Provinciale Waterstaat vernemen, naderen, de wérken van het dijkherstel op Goeree-Overflak-.: kèe in sriel tempo hun einde.' De directie van Prov. Waterstaat, dienst dijkherstel Goeree-Overflakkee, zal haar zetel bin-.- nenkort verplaatsen en weer naar 's-Gra-, vénhage terugkeren. Mét vlammenwerpers,' vliegtuigen en troepen heeft men in India de strijd tegen de ergste sprinkhanenplaag in zeventig jaren ingezet. Een gebied van honderd-v duizend vierkante mijl van Noord-India 'wordt door deinsecten gèteisterL'^d-fWt-r Vlammenwerpers gebruikt mén omv.de kolonies van' juist; uitgekomen sprink hanen. die duimendilcke lagen vormen, weg te branden. !>3g bewapening voor te bereiden door de bepalingen, van het Verdrag van Ver sailles op alle mogelijke manieren, te ontduiken. Dit verdrag'had by juiste controle geen enkele mogelijkheid om een strijdmacht te scheppen, in staat tot "het .voeren van een moderne oor log. Zondef vliegtuigen, tanks, zware artillerie, dienstplicht, muriitievoorra- den dit alles was verboden was dat onmogelijk. Toen ten slotte Hitier het masker afwierp verzuimden En geland en Frankrijk bovendien iri te grijpen. Van dat moment af was het hek van de dam. Een Duitse herbewapening nu zou uiteraard niet zulke beperkingen mo gen hebben, anders- zou haar waarde voor de Atlantische verdediging ge ring zijn en het gaat juist om een hoogwaardige bijdrage. De beperking zat nu meer moeten liggen iri de vorm en omvang van de middelen en in de samenvoeging in Atlantische verban den onder geallieerde staven, alsmede mede om strategische redenen in beperking van de soorten wapen- fabricage. Doch bovenal: in de zeker heid van een daadwerkelijk ingrijpen van Amerika, indier de overeengeko men verplichtingen niet werden na geleefd. Dan kan de Duitse herbewa pening, ook zonder EDG, het strate gische rendement opleveren, dat het Westen voorhet opbouwen van het iriachtsevenwicht nodig heeft, zonder dat daarmede het gevreesde Duitse gevaar wordt opgeroepen. fri verband met de druivenf eesten in Naaldwijk werd Donderdagmiddag tus sen de Haagse plantsoenendienst en de Naaldtuijkse veiling een tomalenslag geleverd, waarbij de twee ploegen el kander vanuit bootjes met rotte toma ten te lijf gingen. Spoedig kwamen er andere hulpmiddelen aan te pas en rustte men niet eerder voordat alle bootjes gezonken waren. Ongeveer 650 man van het. grootste classificeerbedryf te Rotterdam, nl. de n.v. Junius en zoon, zijn in staking gegaan. Er wordt 10 procent loonsver hoging gevraagd en uitbetaling van twee uur per dag, die nodig worden geacht om van en naar het karwei te gaan. De vroegere Uniebonden menen bier van een wilde staking te moeten spreken. Er zouden nl. besprekingen aan de gang zijn over een nieuwe c.a.o. De stakers hebben zelf een comité be noemd. dat de leiding heeft. Voor de woningen van enkele werkwilligen werd gisteren gepost, maar tot onge regeldheden is het niet gekomen. Nieuw Amerikaans wapen De Washingtonse correspondent van de ..New York Post", Robert -Allen, schrijft dat ..fabelachtige nieuwe midde len" zijn ontwikkeld voor de opsporing en vernietiging van duikboten, ook die met atoomaandrijving en atoombewa pening. Op Zondag 29 Augustus hebben opspo ringsambtenaren van P.T.T., in samenwer king met de Rijkspolitie, te Holwerde Bie- rum, de clandestiene zender „Antenne" opgespoord en in beslag genomen. Pro ces-verbaal werd opgemaakt tegen de 19-jarige landarbeider W. D. L. R. te Hol werde Bierum. In het Britse blad „The Times" van gisteren is een hoofdartikel gewijd aan de kwestie-Nieunv-Guinea. „The Times" schrijft: „De onlangs door de president van de Indonesische republiek 'gedane bekendmaking, dat 'de eis van zijn land op Nederlandsch Nieuw-Guinea voor de algemene ver gadering der Verenigde Naties ge bracht zal worden heeft in Den Haag en Canberra scherpe reacties teweeg gebracht...." Het is gemakkelijker in te zien, waar- De Australische minister van Buiten landse Zaken, Richard Casey, zal optreden als voorzitter van de Australische dele gatie op de komende algemene vergade ring der Verenigde Nakies. Voordat hij naar de conferentie te Ma nilla over het Z.O. Aziatische Verdedi gingsverdrag vertrok, heeft hij de ver zekering herhaald, dat Australië de hand having der Nederlandse souvereiniteit over Westelijk Nieuw-Guinea zal steunen, wanneer deze als punt op de agenda in de algemene 'vergadering der V.N. zal worden behandeld. De heer Casey acht de kwestie' Nieuw-Guinea van bijzonder belang voor Australië. Hij herinnerde er aan, dat Australië reeds meermalen te kennen heeft gegeven, gekant te zijn tegen enige wijziging van de status der Neder landse souvereiniteit over Westelijk Nieuw-Guinea en zeide, dat Australië deze zienswijze opnieuw en in duidelijke be woordingen tot uitdrukking zal brengen. De regering heeft aan de Iraanse rege ring een bedrag van 35.000 aangebo den ter leniging van de. nood. veroor zaakt door de recente overstromingen. om Australië én Nederland er de voor keur aan geven de huidige status te handhaven dan om. te begrijpen, waar. om de Indonesiërs sinds zij onafhanke lijk werden,- voortdurend getracht heb ben dit (Westelijk Nieuw-Guinea) te ver krijgen. I;"--:?--'::,' Het land is primitief en voor een groot deel nog niet in kaart gebracht. Een aanzienlijk deer van de bevolking Is nog zeer onbeschaafd. De taak om hen te gewennen aan een ordelijk leven is ver re. van gemakkelijk. Maar het Austra lische volk is terecht trots op de succes sen,'die het Australisch bestuur in dezen heeft weten te boeken. Het laatste, wat zij zouden willen, Is om te zien hoe deze succesvolle pogin gen In gevaar worden gebracht door Set uitbreken van chaos in het nabu rige Nederlands 'Nieuw-Guinea, waar ervaren Nederlandse bestuursambtena ren hetzelfde soort werk verrichten on der de ongeveer 700.000 mensen, die In een gebied leven, dat slechts, weinig kleiner is dan Australisch Nieuw-Guinea. In Australische zowel als in Neder landse" ogen behoeft men voor de taak om de natuurlijke hulpbronnen van Nieuw-Guinea tot ontwikkeling te bren gen terwijl terzelfdertijd belangen van de grotendeels primitieve bevolking be schermd worden, een goede verstand houding en samenwerking tussen de autoriteiten van beide delen van Nieuw- Guinea en tevens een betere bestuurs- teehniek dan de Indonesiërs, die nog steeds met ernstige onrust in hun eigen land te kampen hebben, blijken te be-, zitten". De permanente vertegenwoordiger van Nederland bij dé Raad van Europa te-ij Straatsburg, heeft op 31 Augustus, jl. bij de secretaris-generaal van dé Raad 'ne- - j; dergelegd twee airten van bekrachtiging, getekend door HM. de Koningin, van-: het verdrag ter bescherming van -delij rechten van de mens~en 'defundamentele r£|5 vrijheden. Dit verdrag treedt pnmiddel%j|| lijk in werking-en geldt voor het rijk :S- in Europa. Nederland is het 12de land dat het verdrag bekrachtigt. - J vVeerrapporten win max.; Neer«l hedenochtend 1 u>ur temp. afgel. Nation weer S d eist;; i* aur; StocKh. geh.bew. 23 Oslo vw.onbew WZW 2 22 Kopenb. A'dam motregen ZW 3 ■>.'■.22 zw. bew. ZZW 3 Londen zw. bew. z 4 2i r Luxemb. mist NNO 2 23 O'b Parijs zw. bew. ZO 2 :24v, Bordeaux mist tvindstii 23 Grenoble vw.onbew windstil 26 Slee half bew. NW 2 .27 Genève mist windstil 23 Zürich mist windstil 26 Locamo zw.bew. O 5 v- 25 Berlijn nevel NO 4 -31 Frankfort onweer WNW 6 ".'•28 -* München ZW 2 ■;'t 26 - T60 V- Wenen nevel •windstil: 29 O Innsbruck nevel windstil „-29 Rome onbew.* windstil 33 Ajaccto licht bew. ON° -3 •■V 28 De Rotterdamse Kinderpolitie zoekt sinds een week naar de verblijfplaats van vier Rotterdamse jongens. De knapen werden op 24 Augustus voor het laatst gezien in de omgeving van Katendrecbt Het Indonesische kabinet moet reke ning houden met nieuwe politieke moei lijkheden. Twee bij de Mohammedaanse liga aangesloten partijen, ,de Nahdatoel Oelama en de Partaii Seriat Islam, heb ben aangedrongen óp een speciale.kabi netszitting over 'bezwaren, die zij heb ben tegen de huidige economische politiek van de .regering. Het is nog niet bekend of het kabinet het verzoek van de twee coalitiepartijen zal inwilligeri. Deze partijen wensen be raadslagingen in het kabinet over de economische en de financiële politiek van de regering. Een soortgelijk verzoek werd twee maanden geleden van de hand gewezen. De Mohammedaanse liga bestaat uit drie partijen waaronder de twee ge noemde coalitiepartijen. Waarnemers achten het nieuwe ver zoek van betekenis, .omdat onlangs ver luidde dat de Nahdatoel Oelama de hand had in pogingen een kabinetscrisis uit te' lokken. De voorzitter van.de Mohammedaan se liga heeft geweigerd zich uit te laten over hetgeen zal gebeuren in geval van afwijzing van het verzoek. Zeventien inheemse bewoners van eer afgelegen dorp in Australisch Nieuw Guinea zijn overleden nadat zij een vei keerde injectie tegen framboesia hadde; gekregen. Een inheemse medische hult had oude cocosmelk gebruikt in plaats van gedestilleerd water. In één dorp h'sd dit geen ongunstige gevolgen, maar in een andere nederzetting wel, door dat de cocosmelk.inmiddels.drie.uur.in de zon had gestaan. »5^ De kustvaarder tfedala" uit Rotterdam, die zoals wij gisteren berichtten, ih de haven van Scheveningen is aangekomen om gefileerde vis voor Israël aan. boord le nemen, is het grootste schip, dat ooit .de vissershaven van Scheveningen bin nenliep. De „F'edalais gemeerd in dc Ze Binnenhaven. en enkele aanwijzingen hebben bet "ver moeden doen rözen, dat het viertal op de een of andere wijze is geronseld voor het Vreemdelingenlegioen. De ouders hebben, intussen ook- vele pogingen in het werk gesteld om te weten te komen, waar hun zoons ver toeven. Tot nog toe is men er echter niet in geslaagd positieve gegevens te-ver- zamelen. De oudste van het viertal is de 18-jarige Frans van Alphen "van dei; Iependaal. Hij was vriend met de 17-jarige Piet: Edel uit de Dordtselaan en de 15-jarige Hamet Nafi van de Breeweg. Dit drietal is op een avond op stap gegaan.en bij hen voegde zich nog de 18-jarige Cor Langstraten uit de Jasmijnstraat. Uit de nasporingen is gebleken, dat zij,.. in Katendrecht enkele café's hebben be zocht. Hier zouden zy in contect 'gé-:) komen zijn met een Griekse zeeman, ea in gezelschap van deze Griek moeten de jongens later op de avond naar een Frans schip gegaan zijn, dat in een vari de havens in Rotterdam-Zuid gemeerd lag. De Rotterdamse Kinderpolitie heeft zich met de instanties over de grenzen -in verbinding gesteld. Ook is een van de moeders naar een paragnost gegaan. Deze verklaarde aan de hand van een foto van 'Piet: Edel, dat de jongens zich in Parijs bevonden. Vanuit deze plaats heeft men i echter nog niets vernomen omtrent de* verblijfplaats van de knapen. - By Koninklijk besluit is het gezant schap der Nederlanden te Caracas ver heven tot ambassade.- "■i.rir,- Binnenkort is de benoeming te -ver- wachten van mr. J. C. van Beusekom,- laatsteüjk zaakgelastigde: teKarachi, :.totS harer majestcits buitengewoon en 'gevól- machtigd ambassadeur té Venezuela.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1