Lente „Europees evenwicht niet verstoord Mendès - France thans wijzigt zijn kabinet ZES NIEUWE MINISTERS Vermiste jongens zochten avontuur Per Zuiderkruiszij naar de Ver. Staten „Condor" tilde twee ketels uit machinekamer van „Spanker" Treinramp op de Philippijnen eist meer dan tachtig doden Mendès gaat naar Amerika Niet naar Vreemdelingenlegioen. Treinmanieren Minder tvarm R. M. T. MEVERS GECREMEERD ZATERDAG 4 SEPTEMBER 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 286«: Weerbericht Het weer in Europa ,,'t Is een opluchting", zei een sloper Nederland verleent gratie aan 15 Japanners 1 II KONINKLIJK PAAR IN NEDERLAND TERUG Canadese voorstellen fni.SR Kalmpjes aan O - Vrijdagmiddag is te Westerj veld het stoffelijk overschot: van de derde-bestuurder van- - de verongelukte „Willem.: Bontekoe", de heer R. Mk.Tj{ Meijers, gecremeerd. Als- slippendragers fungeerde o.o. (vooraan "rechtscom-, modore A. Viruly en achter:- hem boordwerktuigkundige H. v. d. Ham. Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telet. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendicnst abonnementen 18.30—19,30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 v-Gravenhage: Huygensplcin 1 Postgiro 424367 Redactie: Tel. 111392 Administratie: Tel. 114402115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 87882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNING en Mr. Iï. VAN HOUTEN Weersverwachting, geldig tot Zondagavond:- i -- MINDER WARM. J Veranderlijke bewolking met enkele regen- of on-1 weersbuien. Minder warm overdag. Overwegend matige wind, later'uit Westelijke richtingen. O O HoofdredacteurDr. J. A, H. J. S. BRUINS SLOT B herfst en de winter behoren de bloeitijd te zijn van het publieke leven. Op politiek, maatschappelijk en cul tureel gebied is de herfst de lente. De organisatorische activiteit, die in het voorjaar langzaam wegebde en die jn ds zomer geheel tot stilstand kwam, komt weer tot nieuw leven. Da besturen steken de koppen bij elkaar en zij steken de koppen om hoog. Er moet weer wat gebeuren. Tal van vraagstukken, die ons in het vorige winterseizoen beroerden, blij ken nog onverminderd aan de orde van de dag. En wij moeten er weer mee beginuen' R zijn mensen, die sterk organisa- p" torisch zijn ingesteld. Vergaderen Is hun lust en hun leven. Maar er zijn vele anderen, die daar weinig voor ge voelen. Zij zijn meer huiselijk aange legd. Na de volbrachte dagtaak hebben zij de neiging de voeten uit te strek ken onder de huiskamertafel en een gepaste verpozing in de kring van het gezin te zoeken. Dat zijn de slechtsten niet. Er zijn anderen, die de dagtaak be geren af te wisselen niet met een rus tig en solied leven binnen de kring van het gezin, maar die dan vertier en ver maak, die, al dan niet culturele ont spanning zoeken buitenshuis. Ook dit is mits in redelijke mate toegepast allerminst een verkeerde zaak. Maar er zijn helaas te weinig men sen, die, na volbrachte dagtaak, er zich van bewust zijn, dat zij ook nog een publieke roeping, een taak voor het openbare leven hebben. En zo-krijgen we de situatie, dat er een grote massa mensen is, die zijn dagelijks werk verricht, die zich met hun: gezin bezighouden, die trachten zo goed en zo, kwaad als het gaat zich op een verantwoorde wijze bezig te houden en in het beste geval zichzelf cultureel te verrijken, maar die zich niets aantrekken, van het; openbare leven en dié zich niet bezighouden met de, vraagstukken daarvan, laat staan een poging aanwenden om daarin, posi tief nuttig bezig te zijn. tv EDE van deze mensen hebben veel V critiek. Die, critiek wordt hun trouwens van alle kanten voorge- -hainyd. Die' critiek gaat als1 regel gepaard met een gevoel, dat er toch niets aan te veranderen is. De critiek ontaardt11 dan in geschimp op de basis van een zich terugtrekken in onverschilligheid.: Men meent, dat de regering, dat de leiding van allerlei organisaties en politieke partijen er voor moeten zor gen, dat de dingen anders gaan. 'Maar mén verstaat niet, dat een regeringsbeleid, dat de activiteit in het georganiseerde openbare leven en dat de richting van dat beleid en die acti viteit ten nauwste samenhangen met het: leven van de massa- a Maar al te veel allerlei, uitingen In dë literatuur werken dat in de hand" beschouwt men de massa als iets dat vormloos en willoos is. En vélen, gegrepen door het besef van in die massa te leven, geven daar aan toe en worden onverschillig. Wij zouden er vandaag de aandacht voor willen vragen, dat deze onver schilligheid ons maatschappelijk bestel bedreigt. Het is niet mogelijk een bepaalde technische en maatschappelijk organi satorische ontwikkeling een halt toe te roepen. In zekere' zin hebben wij het verschijnsel van de massa-vorming te Aanvaarden. Maar tooh maar in zekere zin. Wij moeten en iedereen is, de één meer, de ander minder, slachtoffer van deze massa-vorming' blij ven zórgen, dat wij- daar boven uitkomen. En onze maatschappijen ons politiek leven stellen ons in staat daar boven uit te komen.: Wij kunnen in het organisa torisch léven zelf meedoen. Wij kun nen daar crltiseren, discussiëren en aanbesluitvorming meewerken. Wij kunnen daar iet hoor en wederhoor toepassende een eigen oordeel "ver krijgen. En zo kunnen, wjj invloed uit oefenen. Invloed uitoefenen betekent niet, dat wfj direct onze zin krijgen. Maar het betekent wel, dat ons oor- éeeLrbi het uiteindelijk resultaat mee van-invloed is. "Wanneer wy deze activiteit achter wege laten, werken wij'in de hand, dat enkelenbeslissen. Dan bevorderen wjj de groei van een absolutistische maat- schappjj. Dan nemen wjj genoegen met het:verschijnsel, "dat door velen wórdt aangeduid als de maatschappij met twee exponenten, die van elite en massa. /- - Velen, die een vooraanstaande plaats innemen in het organisatorisch leven Min vöor deze situatie veel meer be-- ducht dan, allerlei stuurlui aan de wal. Wanneer wjj hier verandering wil len brengen, moet de afkeer van de Politiek, de luiheid en onverschillig heid voor het organisatie-leven worden bestreden. Dit is eèn zaak van ons allen. In zekere zin hebben wjj het zelf in ie hand. Niet voor niets wordt er gezegd, dat «en volk de regering en het openbaar bestel krijgt, die het verdient. _En daarom willen wij bij het be gin van dit herfstseizoen allen op- wekken: Bemoei u zelf met het Politieke en sociale leven. Loop uw Premier Mendès-France heeft gister avond bevestigd dat hij deze maand naar de Verenigde Staten gaat om de zitting der Verenigde Naties bij te wonen. Ingelichte kringen zeggen, dat hij in Amerika ook zal zoeken naar een aanvaardbaar plan voor Duitse herbewapening. Men wijst er te Parijs op, dat de VN-zitting Mendès-France een pracht kans zou geven als hij die begeert om Russische leiders zoals Wisjins- ki, te ontmoeten. Het Koninklijk Paar tn xljn oudste dochters it, gisteravond omstreeks half zeven per regerings-Dakoia op het vlieg veld Soostexberg aangekomen en van daar direct per auto doorgegaan naar het paleis Soesldijk. PREMIER Mendès-France heeft Vrijdag zijn regering gewijzigd, na een kabinetsvergadering van vier uur, waarbij drie ministers waren afgetreden. De drie afgetreden ministers de links-radicaal Claudius Petit (Arbeid), de radicaal Emile Hughes (Justitie) en "diens partijgenoot Maurice Bourges-Maunoury (Industrie) waren allen aanhangers van de EDG en zij maakten het in een gemeenschappelijke verkla ring duidelijk, dat zij naar aanleiding van deze kwestie ontslag namen. Aangezien vorige maand drie Gaullistische ministers," die tegen de EDG waren gekant, aftraden, had de kabinetswijziging betrekking op zes portefeuilles. De drie Gaullisten waren generaal Pierre Koenig (Defensie), Jacques Chaban Delmas (Vervoer) en Maurice Lemaire (Wederopbouw). Naar Reuters correspondent Harold King weet te melden, zijn de drie pro-E.D.G.-ministers na lange aarze ling en hoofdzakelijk onder druk van hun partijgenoten afgetreden. De ont slagaanvragen waren bedoeld om de1 positie van de premier te verzwakken en zjj vormen een onderdeel van de strijd, welke de tegenstanders der regering in het parlementaire reces WW Gisteren is bij' Venlo tde Baileybrug geopend,f wélke genoemdj; is naar de beide regerende vorstinnen van. Enge land en Nederland. De opening ge schiedde door de- commandant van liel Britse Rijnleger, generaal Sir 'Richard N-. Gale, in gezelschap van dé Britse - militairen werkten er aan. commandant der Engelse troepen van de Genie en de chef van de Generale Stafgeneraal Hasselman. De brugde zwaarste .i in West-Europa, heeft een draagvermogen van 80 ton en. is 450 meter lang en3,91 nieter breed. Vijf honderd' Engelse en 200 Nederlandse VIER. Rotterdamse jóngens, die sedert een week vermist werden en van wie gevreesd werd dat zij geronseld waren voor het Vreemdelingen legioen, zijn terecht. Het is gebleken dat zij op Z Augustus met de „Zuider- kruis" - als verstekeling het zeegat uitgegaan zijn met bestemming New York. Ze zijn reeds de volgende dag ontdekt en de kapitein van dé „Zuider kruis" heeft daarop aan,zijn rederij geseind, dat het viertal zich in goede gezondheid aan boord bevonden wel weer terug zal keren. De Holland- Amerika Lijn heeft de politie en het directoraat-generaal, voor de scheep vaart gewaarschuwd. Voordat bekend werd dat de jon gens, die, zoals we gisteren reeds in een. deel onzer edities meldden, in leeftijd variëren van>15 /tot'18 jaar, terecht zijn, werd vertelddat. zij in een café té Katendrecht in contact gekomen zouden,zijn met een Griekse zeeman, in wiens gezelschap zjj naar een in Rotterdam liggend Frans schip gegaan zouden zijn. Een van de moe ders' was haar een helderziende ge gaan, die haar meedeelde dat;de jon gens zich in Parijs bevonden. Melding bij rivierpolitie Van de zijde van 'de Rotterdamse poliie wordt medegedeeld, dat de chef van de nautische dienst van de Hollafld- Amerika Lijn inderdaad bericht zond, dat de vier jongens zich aan boord van de „Zuiderkruis" bevonden. Deze mel ding werd gedaan bij de Rivierpolitie, op "27 Augustus. Zoals gebruikelijk worden de ver stekelingen van boord gehaald, als het schip weer in de Rotterdamse haven arriveert. Vandaar dat de rivierpolitie geen 'verdere maatregelen had getrof fen. De kinderpolitie stelde ondertussen echter een uitgebreid onderzoek in. Daarbij beschikte men niet over de ge- organisatie en partij niet voorbij. Praat mee. Strijd mee. Het gaat om uw eigen zaak. En besef daarbij, dót beginselen de wereld regeren en dat als gij beginselen hebt,-het plicht is die tot gelding te helpen brengen, Cen. - Wanneer het -dteze herfst .zo gaat, "kan hij een schone" lente betekenen. gevens van de Rivierpolitie, hetgeen beschouwd moet worden als een pijnlijk misverstand, in de samenwerking van de diverse diensten. Zulks wordt bij de politie dan ook betreurd. Met nadruk wenst men te ver- klaren, dat de betreffende func tionaris, die de melding in ont- vangst heeft genomen, geen enkele schuld treft. De man heeft op de normale, traditionele wijze gehan- deld, zo wordt gezegd. De chef van de nautische dienst van de Holland-Amerika Lijn heeft tenslotte dit mysterie opgelost, door zich dadelijk opnieuw met de Rivierpolitie in ver binding te stellen, toen hij de vermis sing van de vier jongens in de courant las. Daarbij wees hij op zijn reeds eer der gedane melding op 27 Augustus. voeren in de hoop Mendès-France ten Val te brengen wanneer dé-volksver tegenwoordiging weer bijeenkomt. Degenen, die de drie ministers tot aftreden hebben gedwongen, specule ren er op, dat de premier van Enge land niet voldoende waarborgen of medewerking zal krijgen voor een Westeuropese verdedigingsorganisatie, met deelneming van een herbewapend West-Duitsfand. In het gewijzigde kabinet krijgt Emmanuel Temple, een conservatief, de portefeuille van Defensie, po Gaul list Delmas krijgt weer het ministerie van Vervoer onder zich, terwijl hij tevens tijdelijk de portefeuille van Wederopbouw zal beheren. v De riieuwe minister van Justitie is de conservatief Guerin de Beaumont, tot dusver staatssecretaris van: Bui tenlandse Zaken. Als zodanig wordt hij opgevolgd door zijn .partijgenoot markies Roland de ;Moustïer, een nieuweling in de regering. Het ministerie van Arbeid komt on der de voormalige minister van Volks gezondheid Louis Paul Aujolat; een onafhankelijk afgevaardigde; uit de Overzeese gebieden. De: portefeuille van Volksgezondheid gaat naar de dissidente volksrepublikein i André Monteil, voormalig staatssecretaris .van Marinè.-'Jh -deze functie wort$" hij'.;op- gevolgd doóride ?rédicaal Heriri Cail- lavet, die staatssecretaris van Econo mische Zaken -was. De staatssecretaris van het kabinet van de minister-president, de radicaal Jean Masson, wordt minister, belast met de aangelegenheden betreffende de oudstrijders. Tijdelijk zal hij nog zijn oude functie blijven waarnemen. De tweede nieuweling in het kabi net, de radicaal Gilbert Jules, wordt staatssecretaris; van Financiën, welke post in de plaats komt van die van staatssecretaris voor de Begroting. De Gaullist Henri Ulver, die deze functie bekleedde, wordt minister van handel en industrie. Mendès-France verklaarde tegen over de pers, dat door het aftreden van de drie pro-EDG-minïstcrs het evenwicht in zijn kabinet, wat „Euro- peesheid" betreft, niet is verstoord, omdat dë nieuwelingen in de regering de Moustier. Jules-en een nog aan te wijzen staatssecretaris van Binnen landse Zaken dezelfde richting zui len zijn toegedaan als de afgetreden kabinetsleden. Van Franse officiële zijde wordt vernomen dat de Canadese regering premier Mendès-France de volgende voorstellen heeft gedaan: 1. Bijeenkomst, op korte termijn, van de N.A.V.O.-raad, hetzij in de vorm var. een vergadering der minis ters van Buitenlandse Zaken, hetzij door beraadslagingen van de perma nente vertegenwoordigers der staten- N.A.V.O.-leden te Parijs. 2. Het vraagstuk ener. Westduilse bijdrage aan de Westers^ verdediging moet binnen N.A.V.O.-verband worden bestudeerd en niet op een drie- of acht-mogendhedenbijeenkomst buiten de NA.V.O. om. Aan de V.S. is een plan voorgelegd om het vraagstuk van de Westduitse herbewapening i op te lossen. Voorgesteld wordt West-Duitsland lid te maken der N.A.V.O. De N.A.V.O. zelf zou dan toezicht uitoefenen op de Westduitse bewapening. (Van .een onzer verslaggevers) „Nol, daar ken, jij niet tegen op!" riep gistermiddag een sloper 'uit Maassluis boven op hel wrak van de „Spanker" in Hoek van Holland naar de "kraanwagenbestuurder, die naast de lichtopstand van het Noorderhoófd stond. „Jij had:1 het. es moeten proberen om die twee'ketels te takelen" en daarbij wees; de sloper naar de zestigtons vracht in de takels van de:drijvende.bok;„Cöndor", welke langzaam, „wegyoer naar :;.het ^veilige' /.vaarwater, .van y.de"- Nieuwe .Waterweg, ,,'t Is een opluchting", zo zuchtte de sloper, „want als wij die twee zware stoomketels in kleine f stukken hadden moéten-branden, waren we yoorlojjïg niét klaar-geweest." - Ruim twee weken zijn nu dé sloopwerkzaamheden van de gestrande „Spanker" aan de gang en op een dag na heeft een vrachtwagen iedere dag grote en kleine brokstukken afgevoerd naarhet opslagterreimï Gisteren kon de drijvende bok voor de eerste maal uitvarenen. het resultaat, was, dat de stoomketels uit de machinekamer deweg van'het-andere sloop-, materiaal volgden. .-■■■-:i Rond iedere ketel was een strop aange bracht en kaLmpjes-aan rezen..de,gevaar.' ten omhoog uit .de machinekamer...; Men hoopt nu, dat'het weer in de komende dagen goed blijft. Goed in- die zin, dat het water ter plaatje xoy rustig is, dat de „Condor" daar de ankers kan vieren. Want'dan rullen de hoofdmachine en stukken van het voor- en achterschip weggetikt kun nen worden', waardoor het sloopwerk „een pëuleschillelje" 'wordt. WÜ houden niet van zwartkijkers; wie in het „moderne" leven alleen maar bewijzen ziét .van achteruitgang en vervlakking, misként hét' véle goede dat ons mensen gelaten is ëh dagelijks gelaten wordt. Deze over weging sluite onze ogen niet voor ver schijnselen die in onze eigen tijd op* vallend zijn. Wij doelen hier speciaal1' op hetverdwijnen van de hoffelijk heid. Hoffelijkheid is' een kostelijk goed; het is de uitdrukking van onze hoogachting voor de willekeurige mens die ons pad kruist. - Vooral treinen zijn plaatsen waar, men zich verwonderen en menigmaal' ergeren kan. Men ziét bejaarde man nen en vrouwen staan naast banken waarop jonge mannen of vrpuwen zit ten; men plaatst koffers voor'de voeten van medereizigers of handhaaft bagage naast zich; men laat deuren .openstaan, laat een draagbare radio spelen naast; mensen die zitten te lezen, maakt op merkingen over medereizigers of eet op hoorbare manier. Jammer. Óns volk-is nooit voor.hof- lelijk Uitgekreten, Dat is waarlijk geen verdienste. Er zijn reizigers dia het wei héél bont maken. /Zij zijn ge lukkig uitzonderingen, maar deze uit- zonderingen komen soms onplezierig veel.voor... Het K.N.M.I. deelt mede: Het weer op het vasteland van West-Europa;; had de eerste dagen van September een zomers karakter. Langs de' West-: flank van eeti hogedrukgebied, dat, langzaam over het Alpengebied naar het Oosten bewoog en." Zaterdagmtj-gi gen bovende Oekraïne wérd. aangej troffen, voeren Zuidelijke wwiden; warme luck f over Frankrijk .en België naar ónze omgeving. Op vele plaatsen. kwameivmax-imiimtemperaturënjtiÖpêS^ 25 graden voor. Over de Britse eilah-i den trokken echter storingen, verge-, zeld van 'tamelijk'veèl regen .naar- het. Noordoosten, waarbij minder warme lucht ven. polaire oorsprong geleider' lijk: verder naar het Oosten 'opdrongfi Boven Zuidwest-Frankrijk ontwikkel-} de zich Vrijdag in de loop van; de 'dagi bovendien een nieuw storingsgebiedy dat zich in .Noordelijke i rjchting:vèf-;. plaatste.- Dit "veroorzaakte 'in Brètdgnej en Normandië plaatselijk .zwar'e.-'regènij welke -hier. en daar vergezeld?-ging'. van onweer. Somthige stations.;meld>*-; deh^Zaterdegrno>srenu,:25'-i millirhé'féè;' dèrlcind'.zich.Zbhddg.irifHëtjöviirgajt^jf'- getiiédvan- de warme continentale hiclit 'en de koelere- polaire lucht \zaVv[ bevinden, waardoor de kans' op. 'regen cfonweersbuien groot is en- de teni- peratureh-' eèn daling zullen'onder gaan. - - Na het zeventiental werkbare dagen zijn de slopers van Van den Tak's Bergingsbedrijf behoorlijk opgescho ten met hun werkzaamheden. De bo venbouw is verdwenen op een enkel onderkomen voor de slopers na, grote stukken plaatijzer zijn uit de scheeps wanden verwijderd en aan het voor- en achterschip ontbreek het dak. De mannen, dié'hier hun dagelijkse werk vinden, zijn dan ook tevreden met de gang van zaken, maar zij weten daar bij, dat de tijd dringt. Weliswaar is een termijn van zeventig dagen gesteld voor de verwijdering, maar het watêr en de wind blijven onbereken baar. Het wrak ligt nu tegen de licht- opstand gesmakt, terwijl direct na de stranding tussen „Spanker" en lichttoren een afstand van zeker twintig meter was... „Voor ons is het wei gemakkelijk, dat het schip hogerop kwam", zegt. een bran der. „Want in de machinekamer stond zeker anderhalve meter water en daarin was het slecht werken. Nu is alles droog." De stukken, welke met de zware Mack over de pier afgevoerd kunnen worden, zijn slechts beperkt van afmetingen. „We zullen hoogstens een stuk-van een ton of zes kunnen hebben." aldus de chauffeur, ,.'t mag eens wat zwaarder zijn, maar daarbij houdt het ook op." En daarom werd metverlangen uitgezien naar de dag, waarop de drijvende bok zou kunnen uitvaren, ,,'t Zou geen pretje geweest zijn. ais wij die twee ketels hadden moeten stukbranden. Binnen in de ketels zit het vol met leidingen en kom daar maar eens tussen met de apparaten", zo zeide de Maassluisse sloper. Met het grootste gemak nam de „Con dor", die in de loop van gistermorgen naar de kop van de pier gesleept was, de twee ketels tegelijkertijd in de takels. De .Nederlandse regering heeftlfojG- nieuw aan' 15 Japanse - oorlogsmisdadi-;; gers gratie verleend. Het - Japanse- mi nisterie van Buitenlandse Zaken-maakte békend in een Nederlandse nota van-déj ambassade ,ih Tokio gemachtigd te zijh:- 7.e' vrij te laten.;Nu zitten nog 156,_doog; Nederlandse militaire tribunalen veroor-v deelde Japanners achter de tralies, y.::. tVeerrapporttn hedenochtend 7 uur stutte* ww S d max. temp. Neer*] af gel. 14 uur Stockh. tfeh. bew. ZW 2 20 0 Oslo nevel ZZW 21 0 Kopenh. zw. bew. Z 4 30 0 A'dam zw, bew. windstil 23 0 Londen regen windstil 22 1 Luxe rob. mist ONO 2 24 0 Parbs licht bcw. O 2 25 0 Bordeaux mist WZW 2 26 0 Grenoble nevel windstil 26' 0 Nice onbew. NNW 1 28 0 Genève mist windstil 24 0 Zürich mist windstil 25 0 Locarno onbew. windstil 25 0 Berlijn nevel Z 1 25 34 Frankfort mist w-indstil 23 2 Müncheu onbew. ZZO 1 25 0 Wenen Innsbruck Rome onbew. windstil 36 0 Aiacdo onbew. s- ONO 3 25 28 0 Mallorca- onbew* NNW 3 0 Een zwaar met hout beladen trein, waarop ruim honderd passagiers mee reden op lege vrachtwagons, is Donder dag van een berg gestort, waarbij op zijn minst 82 mensen om het leven zijn gekomen. De meeste andere reizigers werden ge wond vele ernslig tijdens iset ergste spoorwegongeluk uit de geschie denis van de Philippijnen. De wagons, houtblokken en verpletter de lijnen stortten van de vernielde hou ten brug in een 30 meter lager gelegen ravijn. Gisteren is men begonnen met kranen de houtblokken uit het ravijn te; hijsen. Gevreesd wordt, dat nog meer stoffelijke resten gevonden zullen wor den. Het ongeluk gebeurde op .het noorde lijke Negros-eiland in het Zuiden van de -Philippüncn en de autoriteiten zijn nog" steeds bezig uit te zoeken, wat precies gebeurd is. - Machinist Pablo Villarete heeft ver klaard, dat toen zijn trein kruipend van een steile helling bij de stad Fabrica afreed. 16 met hout geladen wagons losgeraakt zijn. In een poging om een ramp te vermijden had Villarete zijn locomotief en zeven vastgekoppelde wa gons met grote snelheid do berg laten afrijden, maar de losgeraakte wagons haaiden de trem op de brug in. Bij de botsing vlogen de wagons uit de rails, werd de brug vernield en vie len vijf wagons omlaag. De kettingen, waarmee de blokken hout vastgebonden waren, knapten en de blokken vlogen van de wagons, waardoor veel reizigers verpletterd werden en anderen in het ravijn geslagen werden. Enige wagons werden tegen de bergrand geslingerd. Volgens overlevenden zijn sommige lijken door dc blokken hout uit elkaar gereten; Andere werden onherkenbaar verpletterd. Niet geïdentificeerde lijken zijn langs de weg opgebaard,-beschermd door bla deren. Vrijdagmiddag Is onder grote, be langstelling in het crematorium te Driehuis-Westerveld het stoffelijk overschot verast van de derde-be stuurder van de „Willem Bontekoe die op 26-jarige leeftijd de dood vond voor de Nederlandse kust.' De baar, die bedekt was met kran sen en bloemstukken, werd door KLM- personeel naar de aula van het cre matorium gedragen. Als slippedragers fungeerden commodore A. Viruly, vlieger Remmerswaal. boordwerktuig kundige H. van den Ham en de tele grafist Bosman Jansen. De baar werd gevolgd door vliegers Van Eysen en Houtzagers/steward Van Buren en ste wardess Van Jaarsveld. Achter de ouders en de jeugdige weduwe van de omgekomen vlieger, volgden na mens de directie van de KLM de heer V. H. L. Dubourcq, gezagvoerder De Ruyter van Steveninck, alsmede vlie ger Kirstens namens de International Pilot Association. In de aula betrokken bemannings leden.op. het podium de dodenwacht ter weerszijden van de baar. Commo- dore Viruly sprak een kort woord, waarin hij de levensloop van Rudy Meyers schetste. De heer Viruly zei, dat men van het ongeval met de „Bontekoe" slechts één ding zeker weet. nl. dat het KLM-be- drijf een groot verlies heeft geleden, dat evenwel in bet niet zinkt bij het grote leed voor de nabestaanden der.; slachtoffers. - Daarna daalde de kist onder de to nen. van het Avondlied „Ik wil o.' God, mijn dank betalen". Ds. J. L. Mager. Ned. Herv. predl- A kant te Roermond, ias de 72ste Psalm? en sprak woorden van troost tot de' - nabestaanden. De schoonvader van dé.- verongeluk te vlieger „dankte vóór,- betoonde eer.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1