In enkele seconden voltrok zich een ramp Van de 56 inzittenden 28 omgekomen m Oorzaak Van de nög een raadsel ramp Zware m m 81 •'1 GezagvoerderVirulyr verloor halve minuut beimStzijn ïM m wm Een lid van de bemanning meende dat hij droomde MAANDAG 6 SEPTEMBER 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2867: Weerbericht B OVEN het woelige water van de Ierse rivier de Shannon rees gister avond de staart van de KLM-super constellation „Triton" omhoog. Voor de tweede maal binnen korte tijd is de KLM getroffen door een vliegramp, waarbij 28 personen de dood vonden: 25 passagiers en 3 leden van de bemanning. Met ingehouden adem zagen tientallen toeschouwers, die gisteravond op de pier stonden, welke grenst aan de startbaan van het vliegveld Shannon, hoe de stoffelijke resten van 25 slachtoffers met een red dingboot werden aangevoerd. De lichamen van twee overige over ledenen waren hedennacht nog niet gevonden. Men neemt aan, dat zij in het slijk van een modderbank zijn weggezonken hij pogingen om de vaste wal te bereiken. 1 Chinese troepen wordten uit Korea teruggetrokken mmz ONDERHOUD MET DE HEER h A. MjER Bemanning „Triton" vanmiddag terug Officieel onderzoek Begint vandaag 1111 mi •Éts De „Triton" stortte Zondagmorgen vroeg, weinige minuten na de start van dé luchthaven Shannon, namelijk op deze bank in de rivier de Shannon neer. Het toestel was op weg naar New York. In Ier land liadl het eeri normale tussenlanding gemaakt. Aan boord bevonden zich 46 passagiers en een bemanning van 10 koppen. Zeven" leden van de bemanning „en 22 passagiers konden worden gered. Een der.geredden overleed naderhand in een ziekenhuis. Van de 10 Nederlandse passagiers ont snapte slechts één aan de dood. Het was de heer F. de Brauwer uit Rotterdam. r Gezagvoerder van/het vliegtuig was commodore A. Viruly,. dié gisteravond verklaarde, dat" het vertrek van het toestel volkomen normaal is verlopen: Hij vertelde, dat_ alles met betrekking :tot de „operation controle" normaali was verricht en dat niets verkeerds bleek te zijn. Hij kon. zich herinneren, dat het vliegtuig bij een snelheid van 165 knopen een krachtige draai naar rechts had gemaakt. „Ik moet mijn bewustzijn hebben verloren", zei hij. „Waarschijnlijk gedurende een halve, minuut. .Het volgende dat ik -weet* is, dat ieiriand tegen mij zei op - dé vleugel teklimmen." Klaarblijkelijk waren toen de „noodoperaties" in werking, gesteld. Commodore Viruly nam actief aan de reddingswerkzaamheden deel totdat zijn krachten' uitgeputwaren.en men hem in een"1 rubberboot moest trekken'om hem naar de; wal té. brengeri; ;'"V.. M Zie verder pagina 3 - feSéiiil U - si f '3 Normale belasting Minister Luns te Brussel mi Mëïiïtï Botterdam: Witte de Withstraat 30 Teiet, 115700 ft W Postbus 1122 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 wnr Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 VGravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: TeL 111892 Administratie: TeL 114402115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per -week. 2.26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. >i.. Directie: C. A. KEUNTNG en Sir. K. VAN HOUTEN TtAXUM- Geldig tot Dinsdagavond: LATER OPKLARINGEN Aanvankelijk zwaar bewolkt met plaatselijk enige regen, later enkele opklaringen. Zwakke tot matige wind tussen Zuid en Zuidwest, Weinig verandering in temperatuur. - :'",vy3 O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT - TOESTEL START 'Het vliegtuig wag Zaterdagavond met een, vertraging van bjjna twee uur om twintig minuten over elf van: Schiphol vertrokken. Volgens de .K.L.M. moest de machine op aansluiting wachten. Het toestel is neergestort op drie kilo meter afstand van de wal, op zeven kilo meter afstand van het vliegveld. en riep uit: „We Crashed"! (Wij -rijn ver ongelukt). Eerst toen werd'dé reddings actie begonnen. Oremidóellij k werd alarm geblazen-en van dat moment af kende de' activiteit op'Shannon geen grenzen. De meeste passagiers, die ganland kwamen, bleken' een zenuwschok - opge lopen te hebben. Ze waren bedekt met zwarte, kleverige modder en slechtst aan hun stemmen kon men herkennen: als mannen of vrouwen! Op-het vliegveld Shannon heeft men met. opgemerkt r. datde „Triton" neer stortte. Het was de derde vlieger, Johan M. Tieman, die het nieuws op het vlieg veld Shannon bracht na een afmattende tocht in de stikdonkere nacht over de modderbank/ Zwemmend in het diepe water, dan weer vvoortwadend over mod derbakken, wist hij' de oever van de brede Shannonte bereiken. Sfrompelend wor stelde hij de drassige kant van de rivier door. Daarna repte hij zich, vóór zover- zijn krachten hem niet begaven hollend en struikelend naar- het vliegveld, dat langs de -rivierligt, terug.Deze 'tocht kostte hem, circa anderhalf uur. Tot de stomme verbazing van het daar aanwe zige personeel verscheen hij omstreeks zes uur, uitgeput, drijfnat, verhongerd en vuil in het „log dfficè" van het gebouw Zeven divisies Ohinese communis tische troepen zullen deze en de komende maand uit Noprd-Korea te ruggetrokken worden, zo verklaart het communistische persbureau „Nieuw China". Het persbureau heeft eveneens medegedeeld, dat generaal Peng Teh Hoeai, bevelhebber van de „Chinese Volksvrijwilligers" als zodanig afge treden is. Reuter merkt bierbijop, dat vier van de zes Amerikaanse divisies bin nenkort uit Zuïd-Korea teruggetrok ken zullen worden. De divisie van het Britse Gemenebest zal geredu ceerd-worden tot een brigade. De .heer F. de' Brauwer uit Rotterdam wordt geholpen op het moment, dat hij i de rubberboot verlaat. NA De president-directeur van dc K.L.M., de heer L A. Aler, die voor besprekingen in Ierland vertoefde en óp het bericht van de ramp onmiddellijk met een speciaal toestel naar Shannon vertrok om zich ter plaatse van het gebeurde op de hoogte te stellen, heeft gistermiddag aan vertegenwoordigers vande Britse en Nederlandse pers een onderhoud toegestaan. - Bij mijn aankomst hoorde ik, aldus de heer Aler, dat 46 passa giers en tien leden .van de bemanning van dé „Triton" midden iii de rivier terécht waren gekomen op een modderbank: Ik weet niet hoe ik moet proberen mijn droefheid te verbergen, zei de heer Aler, met tranen in zijn ogen. Het spijt mij ontzaglijk te moeten mede delen, dat drie leden van de bemanning en 24 passagiers zijn omgekomen en dat wij, als K.L.M., thans opnieuw zoveel rouw en droefheid in talloze gezinnen hebben gebracht.- Hiervan- ben ik meer onder de indruk dan ik kan zeggen. Thans stelt een commissie van des kundigen een onderzoek in.Daarop wil ik niet al te zeer-vooruitlopen. Veel zal van hun onderzoek afhangen, maar ik zelf heb vanochtend met- de gered de leden van de bemanning gesproken en ik kan u dus een en ander mede delen. Ook met de passagiers die hier wer den gebracht en liefderijk zijn opge nomen In de kleine chalets hier op bet vliegveld, heb ik een onderhoud gehad. Ook zij zijn onder de indruk. Ook zij zijn begaan met de nieuwe slag,-die'de K.LJVT. moet incasseren, maar zij zijn niet gewond en in-feite met de schrik vrijgekomen. „Wat de oorzaak van het ongeluk aangaat daarover kan ik nog geen uit sluitsel geven", zo ging de heer Aler verder. „Dat zal het deskundigen-on derzoek moeten uitwijzen, wei kan ik u zeggen dat de machine volgeladen was, zowel met passagiers als met ba gage. In totaal kon de „Triton"' ca. 133.000 pond aan maximaal, gewicht vervoeren. In dit geval was het vlieg tuig geladen met een totaal gewicht van 132-.000 pond, duizend pond min der dan het maximum", aldus de heer Aler. Zie verder pagina 3 De bemanning van de „Triton", niet uitzondering van Viruly, Parfitt en. Rademaker, zou vanmiddag om streeks half vijf op Schiphol aanko men. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken rar. J. M. A. H. Luns, heeft Zaterdag te Brussel be sprekingen gevoerd met zijn Bel gische collega Spaak en de Belgische minister voor Handelszaken Larock óver 'interne Benélux-vraagstukken" Vandaag zou het officiële onder zoek naar de 'ramp met de „Triton" beginnen. Het wordt' uitgevoerd door het Ierse ministerie van Industrie en Handel, onder supervisie van de Iuchtvaartdeskundige R. W. Sullivan. K.L.M. personeel en alle leden van de verkeersleiding op het vliegveld zullen worden gehoord. Alle papië-' ren die betrekking hebben op het ongeval zijn door de autoriteiten in beslag genomen. De stoffelijke overschotten van-de slachtoffers van dé ramp met de „Triton." zullen, in overlég met de nabestaanden, naar de:diverse landen, van herkomst worden overgebracht. Een groot aantal slachtoffers is ech ter nog. niet geïdentificeerd. De bemanning van hétvliegtuig blijft' waarschijnlijk ook vandaag 'nog óp Shannon 'ter beschikkingvan de commissie van onderzoek. Naar wij van de P.T.T. vernemen, had de „Triton" vrij veel post aan boord. Het is nog niet bekend, of mén deze- heeft "kunnen redden. j OOB'-dë' tweede-.ïnaal--in-korte' tijd i Y ..„beleefde 'onze nationale-lucht- vaart een* zware slag. Eer gang vani-de-:Bontekoe:,tlura-,héhoflC^| 'luk in Ierland. - Onze K.L.M. is een der' veiligste luchtvaartmaatschappij en ter- wereld-* Haar vliegers staan bekend om'; bun 'bekwaamheid.In beide gevallen .be-."* hóórde -de gezagvoerder.'tot de -'besWi- piloten. - - Maar niettemin* kon het gevaar:'niet-- volkomen worden uitgeschakeld. De 5 luchtvaart - eiste haar slachtoffers. Alle verkeer eist slachtoffers en één- verkeersyorm, die nog;steeds in snelle ontwikkeling is,heeft uiteraard-nog.;/ vele risico's.: - Deze ramp trof dus'zwaar. *f jxV Wij denken,daarbij allereerst aanid'éSg slachtoffers, die op zo onvenvaohteSs wijze het einde van hun aardse*- loop-Sj| baan bereikten. Wij leven mede mét jf' hun- nabestaanden. En vervolgens- gaat onze hartelijke sympathie uit naar de KXM. en .dié;/ daar verantwoordelijkheid dragen, 21 want voor hen .zijn dit.zeker.;gemig©^||S makkelijke dagen.; Zij dragen de ver- antwoordelijüoheid, terwijl zjj ..weten'-::) van hét „havigare necèsse. est": "Er./ moet gevlogen worden;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1