r Onjuiste taak verdeling de vluchtelingen Vakcentralen willen uur loon afstaan DEFINITIEVE f BIJSTAND Wilde 24-uurs-staking in dé Arnstérdaihse haven Weerzien op Schiphol w Reeds in de lucht begon hef toestel abnormaal te iïiMeri i* verstikking om mi VOORBEELD VOOR ANDERE LANDEN EEN STAARTVIN AFGEBROKEN! TWAALFDE JAARGANG No. 286? - ymnfm Verklaring van inzittende deskundige \f:< Conferentie van negen landen over Duitsland PINSDAG 7 SEPTEMBER 1954 r~ Weerbericht Deze week antwoord aan Sow jet-Unie Indonesië wendt zich tot Syrië Meer avond', nacht- en Zondagsdienst ::MMANNINÓSLEDEP{ VAN TRITON IN NEDERLAND TERUG Mariannes gezAs(hapff: Mountbatten gaat heen ARTS OVER DE „TRITON" "Wife Tü? - - Inzake Nieuw-Guinea jlIETtdë K.L.M.Convair'PH-CKG, waarmede Zondagmorgen de 'groep KLM- en rijksluchtvaartdeskundigen maar Shannon ver-. trokken, zijn Maandagmiddag vier bemanningsleden van de neer- gestorte „Triton" naar het vaderland teruggekeerd. Het waren "de j2e vlieger Evert Webbink, de derde piloot Johan Tieman, de radio- 'telegrafist Henri Oudshoorn:en de 2e boordwerktuigkundige Come- its Kievits. De gelukkig,vereenden zijn v.l. n.r. Henry QudsK'óornj radiotele- grafist) met 'zijn schoonzuster. Zijn vrouw wacht hem in New York; Johan Tieman (3e. vlieger) enzijn echtgenote spoeden zich huiswaarts; Evert Webbink (2e vlieger) met zijn vrouw en Cor nells Kievits (2ë boordwerktuig kundige) met zijn vrouw. CIJFERS Zie verder pagina 3 Normale start sfiïwrti® Viruly's verklaring-W" -Derde verklaring. Bejaarde vrouw' aan brand wonden - overleden 5U)tt«riiam: Witte de Withstraat 30 Telet 115700 (4 1) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18201920 «w Zaterdags 1718 uur: Telefoon 1157,00- Wh-avenhage: Hüygensplcin 1 Postgiro424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel 114402115486 'B.g.g. 395288 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 226 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks. Geldig; ran Dinsdagavond tot Woensdagavond.' KOUDERE NACHT Komendenacht opklaringen en plaatselijk mist*: weinig wind en lagere minimumtemperaturen. Mor//, gen toenemende bewolking met plaatselijk enige regen en tot matig of vrij krachtig „toenemende Zuidelijke wind. Ongeveer dezelfde middagtempe-; raturen. - - /v/f/sf. Directie: C. A. HEUNENG en Mr. K. VAN HOUTEN it O ^>- Hoofdredacteur: Dr. J. A H. J. S. BRUINS SLOT E vacanties zijn achter de rug. Q De kinderen gaan weer naar school, tot grote opluohting van vele moeders, die. met- heimwee terugden ken adn haar goede oude tijd, toen zij in plaats van '=fc zes weken zomer- vacantie er slechts twee of drie hadden. Want het is 'een hele toer óm de iierbare spruiten al die tijd van ledig gang bezig te houden, om niet te zeg gen hen op een opvoedkundig verant woorde wijze hun vrije tijd te doen be steden. - 5jen heeft tegenwoordig terecht een grote zorg voor het vraagstuk der vrije-tijdbestedïng. Maar het zou ook goed zijn zioh wat meer rekenschap te geven over de verhouding van school en huis in diè zin, dat daarbij rekening gehouden werd met de huismoeders, op wie de V zorg voor. de vrije-tijdbesteding van de schoolgaande jeugd neerkomt Want wanneer men een enigszins groot gezin heeft en bovendien uit een beperkte beurs dat gezin moet finan cieren, zodat men de zorg voor de-kin deren niet kan afschuiven op anderen, is'hét vraagstuk van de lange vacantie een zeer moeilijk probleem. Men legt - dan op de moeders; weleen extra zware last. We pleiten niet voor een zomervacantie van twee weken, maar vier weken zoutoch-ruimschoots ge noeg zijn. Daar komt bij, dat de Kersbvacantie en de* Paasvacantie tegenwoordig ook veel langer duren dan vroeger. En een Pinkstervacantie, die er thans op de. meeste scholen is, bestond vroeger ook niet Aan de andere kant valt het óns op, dat de .kinderen 'op de lagereschool reeds-en niet eens alleen in de hoogste klassen vaak met huiswerk thuiskomen. Dat was - bij ons weten vroeger nimmei;het gevaL Het .gevolgis, dat dé kinderen nu in de periode,' dat zi) schoolgaan,.ovérbelast zijn niet werk. Naar onze mening moeten kleine' kin-; deren als zij 's morgens en 's. middags naar school geweest zijn, verder géeri huiswerk meer behoeven te verrichten/ Wij zoudetf' derhalve :de voorkeur geven aan' kortere vac&nüés én dan' verder geen huiswerk! Zoals het nu~is,~komt .het er in/dm -practijk vaak op neer,-, dat vader of moeder zich ook nog moeten-bemoeien /met het huiswerk van de kinderen, zal daar iets '.behoorlijks -van- terecht- - komen. Wij - zouden- dan ook de - bescheiden! vraag, willen stellen of deze hele stand van zaken eigenlijk niet neerkomt op een onjuiste taakverdeling tussen school en gezin. Het Westelijk antwoordop de Sowjet- Russische nota's' vah'-24 Juli en 4 Aug. over de „Europese veiligheid" en een viermogendhedenconf erentie zal In de loop van de week te Moskou overhan digd worden, zq is van de zijde van het Britse ministerie van Buitenlandse Za ken vernomen. Indonesië heeft Syrië gevraagd zich accoord té verklaren met een bijeen komst van het Afrikaans-Aziatische blok teneinde in' verband :met' de ko mende zitting van de Algemene Ver gadering der Ver. Naties één lijn te kunnen trekken in.de kwestie Nieuw-, Guinea. De Indonesische zaakgelastigden in Kairo en-Beiroet, die Zondag in Da- maskus zijn aangekomen, hebben op nieuw een bezoek gebracht aan Izzat Sakkal, de Syrische minister van Bui tenlandse Zaken. Zondag is. officieel bekendgemaakt, dat zij-de steun.van Syrië gevraagd hebben in het Nederlands-Indonesische geschil over Nieuw-Guinea. De heer P. Brandes, secretaris van de Stichting van de Arbeid, die optreedt als algemeen secretaris van het Comité, heeft (Van - «*nzoomt' vwriéggaver*). "-M. .- V-v ••?-':isf In de- Amsterdam»» «.harén is -#en wilde staking uitgebroken; waarbij agar schatting '3000--arbeiderszijnr betrokken. Het betreft hier een proteststaking van' 24 uhr.ïHet grootst» :de«i hiervan-is in 'dienst van de S-H.B. (de samenwer kende-havenbedrijven), de anderen be horen tot de Taste ploegen van ver schillende scheepvaartmaatschappijen; Van de S/H.B. werkten vanmorgen rjog ca (100 man. Tn de Houthaven, waar -.14 houtschepen/liggen;:.is'Tde staking alge meen. De drie bonafide .vakbonden; Het waseen groepje ontroerde en /dankbare familieleden, dat de terug kerende mannen aan de voet van dé landingstrap opwachtte. Alle beman ningsleden hadden op Shannon van hét Ierse Rode Kruis en collega's burger kleding -gekregen. De radiotelegrafist .droeg over de'arm zijn met opgedroog- jde modder besmeurde uniformjasje. In de drukte van de ontmoeting 'bleek.de .derde vlieger Tieman plotse ling zoek te zijn. Via de Schiphol-om- roep werd hij verzocht- in de hal te ko men, waar zijn vrouw op hem stond te .wachten,/.:. In stukken en brokken deden de be manningsleden het verhaal, van wat zich in'1 de-donkere" nacht op de mod- .derbank in de Shannon had afgespeeld. Lang vertoefden zij niet meer op de luchthaven, wantallen hadden maar één wens: naar huis.. Commodore Viruly, de eerste vlieger Edward Parfift en de. Ie boordwerk tuigkundige Rademaker,- zijn nog op- Shannon gebleven enzullen later naar Nèderland terugkeren. - (UgMloitn bij 'het C.N.V., -K.A3- N.V.V», af aan-niet-achter doze staking. De staking is gistermiddag begonnen bij dé Kon. HoH. Lloyd. Dé oorzaak moet worden gezocht in wat de arbei ders noemen de .onrechtvaardige, ver deling van.het nachtwerk. Zij vinden dehuidige lohen.van f 52 tot f:55' per week te laag en wensen daarom blij kens een pamflet van de „Algemene Bond Transport (E.V.C.)" meer nacht en avondtaken en meer Zonda-gsarbeid. Dit- avond-, nacht- en Zondagswerk maakt het hen namelijk mogelijk ge middeld f 11 per week meer te ver dienen. De staking, die-gistermiddag aanvan kelijk een paar honderd man omvatte, breidde zich voortdurend Uit. Gister avond werd op initiatief van de E.V.C. een stakersvergadering gehouden, die door honderden arbeiders werd bijge woond. Tijdens 'deze bijeenkomst werd besloten tegen hedenmorgen 8 uur een proteststaking van 24 uur voor de hele haven uit te roepen. Als eisen worden gesteld hoger loon, rechtvaardige ver deling van het nachtwerk en langere rusttijd in de haven. 'De directie van de Samenwerkende Havenbedrijven heeft tijdens een be spreking naar voren gebracht dat het onmogelijk is meer arbeiders in nacht en Zondagsdiensten in te delen dan in verband' met het aantal schepen dat moet worden geladen of gelost nood zakelijk is. ;,We kunnen hét werk overdag toch niet stilleggen, en uitsluitend 's nachts en 's Zondags laten werken?" zo merkte de directeur van de S.H.B. op tijdens een' onderhoud, dat we met hertv hadden. De stakers gisteravond waren er ongeveer 1500 bijeen hebben van ochtend een tweede bijeenkomst gehou den ter bespreking van voorstellen, wélke zij willen doen' aan de Scheep vaart vereniging Nctord. De vijf bedrijven waar gestaakt wordt zijn: de Maatschappij Nederland, de Kon., Hollandse Lloyd, Van Es en Van Ommeren, de Samenwerkende Haven bedrijven en het Amsterdamse Haven bedrijf. De nieuwbenoemde ambassadeur van Groot-Britannië, de heer Paul Mason, zal Woensdag 4n het paleis op de Dam zijn/geloofsbrieven aan H.M. de Konin gin-overhandigen. (Van een onzer verslaggevers) y OOR het eerst in de na-oorlogse geschiedenis maakt niet de regering, maar de bevolking van een land zich op om de vluch telingen te helpen. Dat land is Nederland, waar een Comité Vluchtelingenhulp 1954 in het leven is geroepen. Dit comité, dat is samengesteld uit representanten van alle kringen onzer bevolking, is nu al optimistisch gestemd, want de drie vakcentrales hebben besloten alle Nederlandse werknemers te vragen een bedrag af te staan, gelijk aan een uurloon. Dit is ook gebeurd na de Febrtiari-ramp; welnu, het Comité heeft goede grond om aan, te nemen dat, gelijk eveneens na de overstroming geschiedde, de gezamenlijke werkgevers het bedrag, door de arbeiders bijeengebracht, zullen verdubbelen. Dit vormt het stevige begin van een grootscheepse actie, de vele duizenden vluchtelingen die in Oostenrijk en Griekenland in zeer benarde omstandigheden leven, daadwerkelijk te helpen. Ons land is hiermee een voorbeeld voor, andere landen en men heeft ons meegedeeld, dat Noorwegen voornemens isbij het welslagen van de actie, ons voorbeeld na te volgen. op een bijeenkomst in Amsterdam een en ander verteld over het doel en de plan nen van het Comité. -HU stelde voorop dat het er om gaat de vluchtelingen de finitieve bijstand te verlenen en de ge zinnen der D.P.'s in staat te stellen wer kelijk een nieuw bestaan op te bouwen. Hü wees er b.v. op dat in Oostenrijk verscheidene boerderijen braak liggen. Onder de vluchtelingen zijn onderschei dene landbouwers en zij zouden een be ginkapitaal moeten hebben, dat hen mo gelijk maakt een landbouwbedrijf op te zetten. Voorts zullen oudere ambachtslie den zorgvuldig herschoold moeten wor den." terwijl" jonge - mensen pas na een 9choling aan de slag zullen kunnen ko men. Het is duidelijk dat dit alles geld, veël geld vraagt. Daarom -is het prachtige ge- bgar van het .bedrijfsleven in al zijn ge ledingen nog-niet voldoende: het gehele Nederlandse volk dient mee te werken. Er zijn dan ook diverse acties in voor bereiding, w-elke zich concentreren om 23 October, de dag van de Verenigde Naties. Dat de-beyolkinè-ia al haar .schakeringen hlerdóor'ibereikt zal worden.- wordt, wél duidelijk .uit de zeer véélzijdlge samen stelling. van het Comité. Ook de radio wordt ingeschakeld en de tegenwoor digheid van Johan Bodegraven ter bij eenkomst was misschien veelzeggend.... Gistermiddag is de president-directeur der K.L.M., ie heer I. A. Aler op Schiphol gearriveerd, waar hij verwelkomd werd door zijn vrouw en de perschef der K.LM., de heer Vogels (rechts). - —ÓALS onze lezers weten, betreuren..." wij de houding van Frankrijk -in zake het E.D.G.-verdrag ten zeerste; Het plan ging van Frankrijk.uit en'nu. werd het door Frankrijk getorpedeerd! Men mag daarbij om eerlijk te blijven ook niet vergeten, dat CbUr- chili indertijd in. Straatsburg de idee'v van een Europees leger onder demo/! cratische controle met een -Europese minister van defensie opwierp, maar toen hij enkele maanden later minister president werd „niet thuis" gaf, toen. men hierover bij hem aanklopte. ';p:' En de New Vork Titnes herinnerde ex dezer.dagen aan dat de Volkenbond; - na de eerste wereldoorlog, een Ameri-i kaans idee was, sterk gepousseerd dóor l president Wilson. Maar toen de presï-, dent de Volkenbond bij hem thuis" kwam presenteren en om' aanvaarding/': daarvan door bet eigen volk verzocht,;/' kreeg hij nul op 't request. Dat de wisselvalligheid enkel; een - vrouwelijke eigenschap zou zijn en dtis' - bij uitsluiting ten laste van Marianne! zou komen is derhalve niet waar.; "-f:'-'-. John Bull en Uncle Sam logenstraf/ - fen dan ook een zeker Latijns spreek woord dat de wisselvalligheid als eent/"; specifieke eigenschap aan de vrouw.-/ toeschrijft. President Eisenhower hééft een. wets-" ontwerp ondertekend, waardoor - spion-.: nage in vredestijd strafbaar -wordt- met de doodstraf. 'Meer dan gevoelige verhalen maken een paar-nuchtere cijfers wellicht duide lijk,- van welke verschrikkelijke omvang het vluchtelingenprobleem is. Oostenrijk telde op 1 Januari van dit jaar 216.040 vluchtelingen, die vallen onder het man daat van de Hoge Commissaris der Ver. Naties voor de vluchtelingen, -mr. G. J. van Heüven Goedhart. Onder hen bevin den zich o.a. „Volksdeutsche", Balten, Bulgaren, Tsjechen, Hongaren, Russen en Oekraniërs. In Griekenland, waar Alba- niërs, Bulgaren, Joegoslaven e.a. probe ren te-wonen, is hun getal 15.841. Ruim 42.000 vluchtelingen zijn in Oos tenrijk ondergebracht in „officiële" kam pen, maar naar schatting leven er boven dien nog 33.000 in riiet-officiële kampen: in in onbruik geraakte barakken en in verzamelingen hutten. De omstandighe den, waarin de vluchtelingen, en sommi gen hunner nu al sinds zeven of acht jaar, leven, zün van dien aard. dat af doende'hulp dringend'geboden is. Admiraal Earl Mountbatten zal be gin December eervol ontslag krijgen als opperbevelhebber van de Middel landse Zee-strijdkrachten, aldus is door het hoofdkwartier van de geallieerde strijdkrachten bekend gemaakt. Hij zal in dezevfunctie worden opge volgd door' admiraal Sir Guy Grant ham, die «foor de Britse regering ter beschikking is gesteld. Er is niets bekend gemaakt over een nieuwe functie voor Mountbatten, die behalve commandant van de geallieer de strijdkrachten in de Middellandse Zee ook opperbevelhebber van de Britse strijdkrachten aldaar is- Engeland heeil Maandag voorgesteld, 14 September vast te stellen als datum voor een conferentie der ministers van Buiten landse, Zaken van negen geallieerde lan den!-óm - overeenstemming ië "ïoreik'én over herbewapeningvan Duitsland, De .landen, aan welke het voorstel is gedaan, zjjn. de zes, die het doodgeboren EDG-verdrag hadden .- ondertekend - Frankrijk, West-Duitsland, Italië, België, Nederland en Luxemburg benevens de V:S. en Canada. Een- woordvoerder van het Britse mi nisterie van Buitenlandse Zaken deelt mede, dat geen officiële Britse uitnodigin gen tot - de besprekingen zullen worden verzonden vooraleer elk van de acht be trokken landen zal hebben medegedeeld, dat de voorgestelde datum zijn minister van Buitenlandse Zaken schikt. Dé besprekingen der negen mogend heden zouden zich beperken tot het vraag stuk van het vinden van een alternatief voor de ED.G., waarover men het eens kan zijn. De V.S., Engeland, WestDuits- land en Nederland zijn voor toelating van de Bondsrepubliek als lid met volledige rechten tot het Atlantische Pact. De her bewapening zou dan kunnen plaats vinden bihnen het verbond der veertien landen onder overeen te komen waarborgen tegen elke mogelijke hernieuwing van Duitse agressie, zeggen deze landen. "Vreemd is het echter," "dat* ;gèen der ihzitièhdeh - zich rkan hérinhereh' het rechtsomkeert van dé- machine te(heb ben gevoeld. De commissie van onderzoek zal zich met dit afbreken vari de staartvinBezig houden."' Ons ontbreken. ïhlichtih'gén over de vraag of de vin in de luriit/ -dan wel tijdens een eveltuelé zwaai van de machine - na .de eerste .- aanraking!/met het: wateroppervlak, is afgebroken. Het is trouwens zeer' twijfelachtig of - iemand daarover al iets .weet. i-r/r.. In deskundige kringen op Shannon wordt thans met vrjj grote zekerheid aangenomen, dat de machine.-na de start minstens tot 80 meter en hoogstens tot 200 meter is gestegen. 'Het ziet er aasr nit, dat/de verkla ring, die de president-directeur der K.LM., de heer L A Aler, Zondagmid dag in Shannon omstreeks 4 uur tegen over de pers heeft afgelegd, niet In haar geheel onbestreden! zal blijven. De president had met «en aantal pas sagiers, onder wie er enkelen waren, Dr. William Flynn, die als medicus aan het vliegveld Shannon'verbonden is, heeft bij het officiële onderzoek dat naar de ramp van de Triton" wordt ingesteld, verklaard, dat de 25 personen wier lijken zijn geborgen, tengevolge van verstikking en niet door verdrinking zijn omgekomen.- „De dood is te wijten aan het inademen van oliedampen, waardoor verstikking ontstond", aldus dr. Flynn. Dr. Flynn deelde dil mede na de lijken van 25 slachtoffers te hebben geschouwd. Een uitgebreid onderzoek, verricht op het stoffelijk overschot van de Ameri kaanse passagier Wilbur H. Coultas, heeft schilfering van de huid' aangetoond, alsof er sprake van verbranding is ge weest. Er waren geen tekenen, - die op verdrinking wezen. Andere lichamen ver keerden in dezelfde conditie. Coroner Thomas O'Connor heeft, .na kennis te hebben genomen van getuigen -• v T' K - v - -h:t De Super-Constellations dragen aan de staart drie verticale vinnen,/ als thans'iedereen kan zien is de rechtse vin van de staart van dë-Tritójf-' verdwenen. Bovendien vraagt iedereen zich af hoe het komt dat de Tritoni in de rivier met de netis in de richting van het vlieg.véld ligt* Het staat vrijwel vast, dat de machine nog voor zij inde modder tot sffl/'-^ stand kwam-een zwaai van een halve cirkel moét hehben gemaakt én?d^-||a& door precies in een aan de vliegrichting tegengestelde positie, dus achterste? voren, tot stilstand is gekomen. Het toestel heeft zi«di vrij diep .in de moddèr^flP gedrukt, want-dn* zijn positie is in de afgelopen; twee da gen ondanks-de'-- sterke stroom geen wijziging gekomen. Het water kan'de machine dus niet/ deze reuzenzwaai hebben doen maken./ jf'j&tï*;*;) aangelegenheden inögen gelden,.- gespro/r y ken- en uiteraard tevens - besprekingen- ^T-?5r^.mJF^^e,cwfcPitbemariningi/;va3i-;S% ,.PP, de persconferentiè "deelde defpre^aM sident des middags mede, dat -"de/st'arföS* van het toestel volgens de/; b«manning//, normaai was verlopen. Hij Vocgde cr :>/7 aan toe, dat de 'maehine mét de^raor-'i/xir malesnelheid -: omhoog g2ng, /enf';dat/él§S? gauw, de normalesnelheid 320 km der,-' -v uur was Over de -bereikte hoogte; stond .volgens de heer/Aier -bij de;.-be-//f manning vereciul:ïvan .memng„-s--Daama/5W vervolgde, de^ heer Aler letterhjk: .-;V/ /;!/f!, „Zonderdat ze eenbelangrijke VoiiUdjSV geregeldheid merktentrok!.de'-.Triton-~d'm;5'-®i- lucht- in", /v Volgens de heer Aler had. de' worider-vjöi baarlijke landing de- bemannm'g t!volkd-'/' :!i. men verrast. Hü illustreerde.' dit-:meti:-ï# een voorbeeld: de tweede - plloot,/Pariitt,;S'#ir zou zich*: van naderend" ónheil* nièt /be-//ffe,,., wust zün geweest 'en stak /jjnst'/'zijni/^S arm uit om de?/„check hst".'te;.grü'p?n.-; Maar nog dezelfde"avond werd 'door - de K.L.M. officieel mededeling; 'gedaan van-, dé door Virüly vóór-: dé - coininis-/[%?C' sie van onderzoek afgelgdevérklarin g::- Viruly - nu - verklaarde n i e'-t, f dat/hef VS? neerstortenvan zijn machine - 'hem;/ volkomen-, had verrast. Hij -zeide daar-!" entegen, dat' hü luttele seconden/voor/ de val de. naald van. de meter, waaróp de- -snelheid1 van liet *-. stijgen" wordt afgelezen, terug zag lopen, Hü'ZtrokV: toen het stuurnaar.; zich toe om -hét; toestel opnieuw"" naar;r.bcrven''tê"':tték-/; ken, doch -.de naald bleef teruglopen,W het omhoóg /sturen /sorteerde/ geen.':/ effect meer en meteen" daarop liep de machine in de modder vast. Nog gedetailleerder 'is de' verklaring van een andere deskundige -inzittende- van de „Triton",die ons -gisteravond. op Shannon met* grote zekerheid zéide: „Toenwe nog in de lucht waren.-; begon het - toestel op ,een volkomen abnormale .wijze - hevig tetriUeri. :.enf- kreeg een" hevige klap. De; wijze waar-'ï: op de „Triton" trilde en vibreerde,- deed mij - de schrik om het hart' slaan. Tic- dacht: nu kómt het einde. -Tot mifn-. enorme opluchting gebeurde ér echter- - niet wat ik verwachtte;Het /toestel kreeg een; flinke schok en' .kwam plot- seling tot stilstand, maar:" niet.<-»lotsëri$é?^' linger dan b.v. een tram óf éen. auto,/- die heel hard remt." :•;■-/// Het was volgens de deskundige niet v-sss mogelijk, dat de eerste hevige/.klap'- veroorzaakt is, doordat, !de machine/ toen reeds even het wateroppervlak raakte, op veerde _en daarna doorgleed/ op de modderbank. „Ik durf er mijr. har.d voor in, het' vuur te steken, dat het. toestel i n'd-e!' I u c ht zo abnormaal begon te triilén.'/ Ik heb in de dinghie gehoord, -; dat een- der leden van de bemanning !ih/- dé cockpit zelfs van zijn. stoel- afge- slingerd -werd. Het duurde daarna "nog/; zeker 5 seconden-voor we het..water: raakten." - Deze zegsman voerde, voor zyn zï<ms- //- wijze bovendien nog aan:.Meteen' na //g het begin van hettrillen gleed;;,hét-/vr/i toestel naar beneden.Het neerstorten .-; gebeurde voor mij, in; het geheel ?méb5|ga«M onverwacht. Integendeel. ik had me nog veel erger voorgésteld.'!'"/!// Niet alleen .Viruly heeft hetrade-, rónde onheil' zien: aankomen,; zo voegde!;/ hii er aan toe. In: de «Mjckpit- r hebbenV/h»^ alle mannen nóg voor demachine het/',:i?|i water,--"-raakte -benauwde ógenblikkch/ doorgemaakt',:''".,l IHet was de tweede - vlieger Evert Web- bink,- die Zondagmorgen/ na éen: afmat-AjlC tende tocht over.demodderbank^in/aë/lD? rivier de Shannon, het eerste 'bericht/van"i//f het "ongeval op het- vliegveld/bra<bt/Ih///! ons,; verslag van :gUterèn*!werdgdë|naaMm Johan: M. Tieman genoemd;//:!://r%/é:!K®p?: 1 Oc- verklaringen, zijn onderzoektot 1 tober uitgesteld. ----- 1 De /manager van .het K:L.M.-station in Shannon, Larry- J: -Melling, zei dat hü niet kon vertellen op welk tijdstip het vliegtuig was-neergestort. Hü verklaarde dat-hij zich op zijn post bevond, toen „KLM-flight 633" Zondagmorgen om 2,10 in Shannon arriveerde. De Ierse en Nederlandse officials had den vele/ getuigen: opgeroepen ten be hoeve van het officiële onderzoek naar dé vraag,wat dé oorzaak .van de ramp is geweest én waarom het 'zolang heeft geduurd voordat het ongeluk werd op gemerkt. Tot dusver zün minstens 200 verklaringen opgenomen. - Nog steeds worden delichamen van twee personen vermist', nl:van de Ame rikanen .William Hodson en William G. Tul Ier. -David Ellis, voormalig officier bij de R.A.F., vertelde over de laatste uren van de-Amerikaan, die zich evenals hij, aan de staart van het toestel had vastge klampt, wachtend op redding. „Het t was een jonge. Amerikaan, naar schatting ongeveer 36 jaar oud", zei EUis. „Hoe wel ihij"ZÜn naam noemde toen wij daar bij elkaar waren met het water tot aan onze borst, moet ik tot mün spü't zeggen, dat ik die vergeten ben. Hij was ge huwd en vertelde mij uren lang -over zijn kinderen thuis." Vanmorgen vroeg zullen de lichamen van 20 slachtoffers per vliegtuig naar Amsterdam worden overgebracht: De 82-jarige weduwe G. H.-de Ridder- Vossers te Winterswijk, die Zaterdagmid dag ernstige brandwonden! -opliep: toen haar kleren in aanraking-kwamenmét de vlam van een gascomfoor is- vanmorgen aan de gevolgen overleden.- ///-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1