opende Utrecht Nationalisten vallen róde concentraties aan Commodore Viruly vol lof over saamhorigheid Iriterparlëmêniaire Beneluxraad Een discussie brochure onnen HAAR SCHOOLWERK MOCHT ER NIET ONDER LIJDEN... Chinezen contra Chinezen Oorzaken mm m Z.O,A.V.O-verdrag goedgekeurd en ondertekend Berging van wrak van „Triton" zou heden beginnen Gevecht op. Sumatra TWAALFDE JAARGANG No. 2869 ühhiié WOENSDAG 8 SEPTEMBER 1954 Weerbericht Nedterland neemt deel aan conferentie tè Londen 1ÉË mm m Gezagvoerder Triton99 terug op Schiphol Tragische reddings- '-"t1"''' pogingen Vrouw door Ambonees vermoord mm m m m wm m V>1. nH m Accoord 'över raadgevende bevoegdheid 'r~ I MET ONGERUST OVER ROÖD-CHINA ;;j§| wm mam mms. M T' T'- i|„Meteen weer vliegen"^ Prijsindex gezinsverbruik ©otterdam: Witte de Withstraat 30 TeleL 115700 (4 U Bonw^^bus ui2 - Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18,3019.30 aor Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 Wïravechage: Huygensplein 1 Postgiro 424367 Iteilactie: Tel. 111S92 Administratie: Tel. 114402—115466 B.g.g. 395286 «chiedaml Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 226 per maand, f 675 per kwartaal losse nummers 13 cent. 'Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEÜNING en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting,. geldig tot Donderdagavond. MINDER KODDE NACHT Veranderlijke "béwolking met hier en daar, wat motregen. Zwakke tot. matige wind tussen Zuidwest en Zuid. Minder., koude nacht. Morgen "overdag ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. Hoofdredacteur: Dr. 3. A. H. 3. S. BRUINS SLOT R is in het voorjaar bij de uitgever K T. Wever te Eraneker een boekje rerschenen getiteld „Antirevolution air Beleid". Het bevat een gedachten- wisseling tussen prof. dr. J. P. A. 'Mekkes en prof. mr. A. M. Donner over dat onderwerp. Gelijk bekend heeft prof- Mekkes heel wat critiek op het beleid van.de A.B. Partij Hij heeft die critiek in vijf- tien'bladzijden druks samengevat. Prof. Donner, heeft hem daarop in ruim zes tn twintig bladzijden geantwoord. Daarna komen er ruim zes pagina's repliek van prof. Mekkes en nog - een (drietal pagina's dupliek, van prof. Donner. Het is nogal moeilijk om hetgeen in déze bladzijden naar voren gebracht wordt op een behoorlijke wijze weer te geven en te beoordelen in een kranten artikel. Dat vindt zü<n oorzaak hierin, dat de gehele problematiek van de A.R. be ginselen en van het practisch AH. be leid, hier op tafel komen te liggen. Zij komen ter tafel in een discussie, waarin de beide hoogleraren binnen het kader van een .vriendschappelijke persoonlijke-verhouding en binnen het kader van', een' beiderzijds beleden liefde tot de antirevolutiorvnaire begin selen vrij scherp tegenover elkaar komen staan. Het zóu, uiteraard een kunststuk zijn, indien zoiets in een brochure van 58 pagina's op bevredigende wijze moge lijk zou zijn. S, Uitde slotwoorden, der beide hoog leraren'blijkt dan ook, dat zij beides van óórdeelzijn door de ander onvol doende te zijn begrepen en onvoldoen- de te zijn beantwoord. Prof. Donners laatste woord is dan .ook, dat het ge sprek niet uit is. i /"VfDER'deze omstandigheden zal'de V* lezer verstaan hoe moeilijk het is •»vér zulk'eenbrochure ia'kort bestek een verstandig woord te., zeggen. -De 1 heer, H. -Algra heeft dat getrachtte doen In een- artikel in het laatste numw - mer van ..AntirevolutiphnaireStaat- kunde"... Maar? hij gebruikt daarvoor dan óók een-kleine tien/pagina's druks. Hij tracht daarin een criüsche analyse. té: geven van-hét"gesprek, doch:'begint met'zifii-conclusie door' hL- op 'têlnier» kén, jdat hjj, over het gesprek;niét te-- - treden.'is. „Een gevoel [van ttdeurstel- ïfïHt^bynaivWimachrtelooöLÓïÓi'' maakte üch Van'mij. meester", schrijft hij. „De discussie- is onvoldoende uifgekristal- liseérd'l.gddus is ;zj(jn ;mening;T Ihtiissen kan-het zijn'nut hebben deze. brochure'tè lezen. 'i Majlvindt^-'erT kor$- 'samengevatin kés/. diekdézë/herh'aaldelijk mondeling r-eri in yërspreidei niet zo algemeen toe- - gankelijkó; geschriften heeft 'geuit en ■,,'men;yindt*_er eemantwoord inTvan 'de' rijde ?van-prof. Donner- - 'Wanneer. wij het geheel overzien zy n wij 'geneigd te zeggen, dat wijhet óetoóg van prof. Mekkes in zijn alge méne strekicing verwerpen, hoewel er ongetwijfeld ook-verscheidene door ons onderschrevengedachten in voor- -komen. T? Anderzijds 'vinden'"wij het bétoog ran prof. Donner,zonder dat-wij nu "êlké 'gedachtengang'daarin'gohéel voor onze rekening zoudenwillen nemen, towel in de algemene strekking als'ook »P de meeste onderdelen; -juist. 1 is 'nu deze brochure versche- nen is en daarmee aan het oordeel van het publiek'onderworpen'wordt alle aanleiding óm, opsommige zaken, .die -daar aan de orde zijn nog eens nader .in te "gaan.' l «"T l De. Nederlandse regering is bereid, een uitnodiging óm een. eventuele conferentie in Londen naar aanleiding van hel mis lukken van de Europese verdedlgingsge- meenschap bij te -wonen, ie aanvaarden. Het initiatief voor deze conferentie is uitgegaan van de Britse premier Sir .Win ston ChurchilL Ais dexe conferenlie-van- negen (de ze» vroegere E.V.G.-landen, Amerika. Engeland- en-Canada) doorgaat, zal sij Dinsdag 14 September beginnen. Nederland zal naar alle waarschijnlijk heid worden vertegenwoordigd door de minister van -Buitenlandse Zaken, mr. J. W- Bêyen. De Westduitse kanselier dr. Konrad Adenauer en de Franse premier Mendès- hèbben Dinsdagavond verklaard te geloven, dat hun landen ondanks het fiasco van de E.D.G. voor een Westers defensiebondgenootschap moeten - samen werken. De beide Westeuropese staatslieden maakten hun standpunten bekend in in terviews,. die door de Amerikaanse tele visie in het kader van Edward R. ,Mur- row's *,',See it now" programma werden uitgezonden. ..(Van een onzer verslaggevers) Prinses Margriet heeft gistermiddag, in tegenwoordigheid van H.M.'i de Ko ningin', en van vele autoriteiten, de Margriet-hal op hetCroesclaanterrein van de Koninklijke Nederlandse-Jaar beurs officieel geopend: Het is een fraai en indrukwekkend gebouw: 700 vierkante .meter van op-, pervlakteen, in de- recordtijd"'van, 149 dagen gebouwd. Bij'deze 'opening'ging'debelangstel ling .vooral uit naar het elf jarige Prin sesje,, dat naast dé-Koningin -om pre cies half vijf langs een' dikke rij van toeschouwers, het terrein kwam op wahdèleh. Tijdens-hel bezoek aan de Najaarsbeurs te Utrecht bezichtigden H.M. koningin Juliana en H.KH. prinses Margriet o.a. de maquettesvan het in Rotterdam te bouwen nieuwe ziekenhuis. De raad van Benelux-ministers, die gisteren in Brussel- bijeen -was. Heeft over eenstemming bereikt over de ibeginselen van een interparlementaire'-.Beneluxraad. Deze 'raad,; -waarin .vertegenwoordigers van de 'parlementen van Nederland, Bel gië-'en Luxemburg zitting'zullen hebben, zou raadgevende; bevoegdheden -'-bezitten benevens: het recht,, het initiatief te ne- Atïlee in Australië i De leider der Britse socialistische partij, Clément Attléej is Dinsdag; yërgèzeld dóox; zijn echtgenote, üit Singapore, te Darwin aangekomen. - i' Hij'verklaarde na-zijn aankomst tegen over verslaggevers: „Ik dénk niet, dat wij ons zorgen over-, rpod-China behoeven te maken. DeChinese communisten hebben het te druk .mét het, behartigenhunner binnenlandse aangelegenheden,.dan': dat delandéii' vanhet, Britse'Gemenebest of de Verenigde- Staten zich ongerust zou-, den behoeven-temaken' over acties hun-- nerzijds. -. /V j •i' - 'j ^7'■•■mm i 7 '■■.- De schermutselingen, tussen de Chinese communisten, en hun land; genoten'opFormosa beginnen het karakter van- één geregelde oorlogvoering te."krijgen.! Gisteren deed eeii machtige nationalistische luchtvloot een aanval op honderden voor dekust van Amóy samengetrokken"-jonken. ..tyeze jonken, /aldus nationalistische woordvoerders, waren- kennelijk geconcentreerd voor een aanval op het- strategisch belangrijkeQuemoy, óat door "de troepenvan Tsjang Kaï Sjek wordt bezet. - De aanval, welke/de'nationalistische ,-i luchtmacht gist eren.; deed, moet gezien worden .-als een vergelding voor de 2rtilleriebombarcementen; van' decom- mumsten., Zoals bekend wercTen Vrij dag en Zaterdag door, de lange af- standskanorinen -van de "Peking-een- heden hónderden granaten op Quemoy afgeschoten.' Bij deze bombardementen kwameh.'dm.; enkele officieren van de -.Amerikaanse ..militaire missie bij de .- Ctunese> 'nationalistische regering- om het leven. De aanval, van gisteren, duurde, zes uur. Nadat-de eerste golven bomsien- ^werpers zich op de jonken hadden geworpen,, spoedden andere esquadril- les zich naar de geschuteopstellingen. -. Ook de nationalistische marine, nam 8ande strijd deel en.-beschoot met haar, verdragend gesöhut de communis tische artillerie. Dé rode marine bood geen tegenstand, maar de vliegtuigen - ondervonden veel - weerstand van het 'afweervuur.. :'j Volgens berichten van Radio-Peking - werden. 3 vliegtuigen der nationalisten - neergeschoten, terwijl -19 toestellen Werden' beschadigd. C^> Amóy" werdén acht'persoden' gedood eh ook in andere plaatsen-vie len ex slachtoffers. De nationalisten deelden mede, -dat bij 'de 'luchtaanval een Chinese ka nonneerboot-en een honderdtal jonken tot zinken waren gebracht. De radio van Formosa maakte -van morgen bekend, dat de operaties tegen de communistische concentraties zou den worden 'voortgezezt. Morgen zal de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Dulles, zich naar Formosa begeven om de situatie 'op te nemen. men tot maatregelen óp het terrein-van de Economische Unie.-• - De ministers hebben 'Voorts de proble: men van de organisatie voor economische samenwerking in' Europa iOEECfónder de ogen-gezien en zich voor grotere libe ralisatie van -de, handel verklaard. De raad'besloot' zich op 'een speciale bijeenkomst, die binnen drié maanden ge houden zal worden, bezig, te houden, met landbouwproblemen; tegen Octob'er; een- héid,.:te .brëngen'in 'de tabaksaccijns, en tegen ..1 Januari ,1956 „in deaccyik. op bier en mineraalwateren. Voorts, kwamen de ;ministers M overeen, dat-zij-in .de toekomst met betrekking tot discriminerende handelspraktijken tegen een of meer van de drie Beneluxlanden als 'groep, zullen, optreden. "Vroeger dan half vjjf kon de plech tigheid niet plaats hebben. De Primes kon" er, zo.-oordeelde Hare Majesteit, de school niet voor verzuimen. Daar om kwam Margriet. direct na school tijd naar Utrecht, Zij 'droeg één een voudig grijs manteltje en de witte sokjes 'staken in een paar-ferine brui ne schoentjes met crêpezooi. „Dat meisje heet ook Margriet", ver telde' de Koningin, tóen aan haar en de Prinses een 'bloemenhulde gebracht werd'door Margrietje Tap. Zij. was het eerste meisje in de gemeente Utrecht dat na' de geboorte van prin ses Margriet, naar haar werd genoemd. De Prinses Jacht vriendelijk tegen haar'jaar- en naamgenootje. Zij -knik te -kinderlijk-onbevangen naar. de Jaarbeurs-autoriteiten, diede konink lijke gasten verwelkomden en nam toen naast.haar moeder plaats.' op het gereserveerde deel.van het podium. De stoel links naast de Prinses bleef leeg. Deze was bestemd-voor de voor zitter van-het jaarbeursbestuur; mr. A H. Fockema Andreae, Maar dezehad nu tegenover de tribune achter een kathedertje plaats genomen. - Af en toe keek'de Prinsds eens om zich heen, en zij luisterde aandachtig naar de spreker achterde 'microfoon, die allereerst uit naam van allen, die aan de jaarbeurs zijn? verbonden, -Uit drukking- 'gaf 'aan de eerbiedige dank voor de steun- en" vriendschap, die voortdurend vanHare Majesteit en haar huis mócht worden ondervonden. Zich meer speciaal tot prinses Mar griet richtend herinnerde mr.. Fockemia Andreae er aan dat .haar ouders door keuze van dezenaam, ons volk een teken wilden geven, waarin niet in de laatsteplaats, de aansporing gelegen was om allen één te -zijn en om te be seffen, dat er enige.,dingen zijn, waar voor wij Nederlanders, samen vanzelf sprekend eensgezind behoren te zorgen; V; Even wasde aandacht; voor despre ker' afgeleid. Een' dér,;, ballonnen, fel bewogen „door,.een opkomendewind vlaag, r -was .met, een knal voortijdiguit een gespat. Maar er bleven er nog. ge noeg over- voor -de de „officiële hande ling"; Herwjjl 'de'drumband van de ver bindingstroepen.; van'' rhet -iUtrechtsé garnizoen •vroli.lkè-V-klaftken horen lipt; begaven Konfegjin; --Prinses .en -autori-; teiten zich naar 'het: voor' de 'hal opi^- stelde .bordes. Wat daar .precies? gebeurde was van de perstribune af niet zichtbaar.'" Maar het kwam ér op neer dat" prinses Mar- .griet, met het vullen van een gróte -glazen1 buis; door electroriische.' werking de afscherming -van de- naamsaandüi- ding'„Margriethal": - boven de voorge vel van -het gebouw, deed wegvallen Tegelijkertijd klommen 'de .kleurige ballonnen tegen de dónkere ducht om hoog, óm ergens verweg uiteen te spattenen margrieten en jaarbeurs- symbolen naar omlaag te doen dwar relen;;,"'' .Tv Maar dat hebben de-genodigden niet meer gezien.Die gingen een rondgang maken door de nieuwe hal. H.K.R. prinses Margriet stond. loen zij de naar haar genoemde Jaarbeurshal opende, even vreemd: te.kijker., tóen zij het water, dat sij in een kom moest gieten, in die, komin een oranje-kleurige, vloeistof zag, veranderen. Rechts: HM. koningin, Juliana. Ook voor de kleintjes in Rusland breekt eens de. tijd aandat zij voor het eerst naar school .gaan.... zij het dan ook gestoken, in Jhn .kloek, uniformcom- spelen..: pleetmet', platte pet.... Deze kleintjes 'zijn hier op teeg naar school 613 in Moskou. Mén vraagt zich af,, wat deze kleuters in het speelktvartiertje zullen (Van. een onzer verslaggevers)... Op pantoffels liep gezagvoerder A. Viruly vanmorgen,omstuwd door zijn ouders en zijn gezin, ©vér het platform van bet vliegveld Schiphol/ waar de Snper-Constellation „Positon", een zustertoestel van de ^verongelukte Triton, hem had gebracht. HU liep een beetje moeiiUk,—-sleepte wat met zUn voet, klaarblUkelijk heeft hü toch een of ander kwetsuur opgelopen. Maar daar sprak hij niet over, toen bü even later tussen de journalisten zat, Evenmin "als over. de mogelijke, oorzaakvan.de ramp, -X dj.J -j - ,JBet'fa érg. voorbarig--om, tè „spreken over..' naken,die rechtstreeks het onderzoek betreffen", zei hij in antwoord op een paar vragen over de stónd van de'instrumenten vlak voorhet ongeluk. „Dat moesten wij. dan4 ook maay. liever niet doèn." .T- - v -f j „A.t-,': 'jy niets,meer, doen.* eh omdat, wij ook nog een paar gewonden in veiligheid;moesten brengen, werdbesloten de tweede .vlie- ger Parfitt te volgen, die- al met een dinghié vol passasgiers in het ^doaker 'op 'zoek was-gegaan naar de; waL - „Dat' is een - heel moeilijke -tocht-ge weest tussen, diezandbankenv.door. Wij konden niet, zoals de i ploeg van .Par-„ fitt uitstappen;en over de zandbanken waden, 'want": dé 'twee "gewónden,'lagen op een brancard; Waar dc oever ergens lag,-.wisten -wij. niet, .want, de-:lantaarns, diena het' ..ongeluk waren uitgereikt, konden-, slechts .een klein"'deel "jranJ.de 'riviérTvérlicKtèn. ..Gelukkigïfzijn: 5yij:.„in ,eén •kreek':, terecht.'géfcpmen»",die\ ohs ;Vi^wel' 'aan de" wÓt bracht'.'.,, H Liever sprak -Viruly over. het gevoel van- saamhorigheid-, datzich;meteen na de ramp openbaarde eh dat .hem zo getroffen had en over de reddings pogingen, die- niet -ten -volle'mochten slagen. „Al wat ik u verder zou kun nen zeggen.-zijn slechtsstukjes, van een legpuzzle en op - die stukjes heeft óp het ogenblik alleen de( commissie van 'onderzoek.'m'aarl; recht "jp v" Of .men* meer mensen had kunnen reddenwsnneer. er.» eerder; :hulp was >:VfIk^geloof^hety.niGtN -Virülyrwróeri' pr-tenhoogste kCtib kwartier eerder :;kunnen. rijn en* toeii viél' er alniet veel inccr te redden dan wij al 'hadden gedaan." T Het achterstuk van..het toestel, zo vertelde; de heer.v Viruly, lag namelijk lager.; dan" het voorste en daar stroomde metben'al watér .binhéh. .T ',T,T"'-1; „Wij hoorden daar hulpgeroep 'van daan komen en' wij hebbendrieTkeer getracht- in dit gedeelte door-te-drin gen, maar wij konden er niet bij. Er heerste een grote ravage - en .Water en benzine- stonden al heel hoog. Het dichtst bij zat iemand met het hoofd nog boven 'water. Hij was. bewusteloos. Wij "Hébben geprobeerd hem los te trekken, maar dat was onmogelijk. 'Tenslotte toen "hef water* te hoog-was gestegen,'.konden wij er helemaal - niet meer bij; -Bovendien dreigden „wij zelf het bewustzijn te verliezen door de ben zinedamp. Wij hebben noggeprobeerd met een .dhingie naar het - aehterpörtier te- komen, maar wij 'konden de boot, met de peddle niet tegen de -wind en, de stroom in. krijgen..-Dat, was wel heel- tragisch; want er moesten toen,;;nog mensen dn leven. zijn. Wij konden toen DE oorzaken -van de rampen, die de Bontekoe en de Triton-' troffen, liggen nóg in het duister. .T.;,T k Het is mogelijk, dat die mét name wat de Bontekoe betreft ook al^jd ia het duister zal. blijven. J Het wrak van de Triton ligt - mis schien gunstiger voor een "nauwgezet onderzoek van deskundigen. Maar de vraag, die zekér, beantwoord kan worden is deze: Wat is de oorzaak, - dat men op het vliegveld Shannon na- Het.terstond, nadat er omtrent-het lot van de Triton ..onzekerheid"? bestond, reddingspogingen te doen; - Het verhaal, dat men meende, dat dé radio van dé Triton uitgevallen was en dat men .daarom niets deed,;is niet aanvaardbaar als antwoord. Men wist al spoedig, dat er rubber- vlotten op de rivier gesignaleerd? waren. v. - En als het juiste antwoord op'deze -vraag eenmaal bekend is, dan zullen er ongetwijfeld op het vliegveld Shan non maatregelen genomen moe- in worden. Ih Tuindorp-Wellerïoói in de''gemeente Bergen. (L) is Maandagavond omstreeks elf 'uiir de 33-jarige mevrouw L.J. door een' Ambonees: uit 'het kamp WelI Ver- móórd.-De dader bracht het slachtoffer eeh;!dolksteek In het hart toe. - Omstreeks elf uur klopte de Ambonees, dlc 27 jaar oud is, bij de familie L. aa«. Hü werkt reeds drie jaar als tuinders- Jcoecht op het bedrüf; .van de „heer L„ zodat hü ter' plaatse goéd bekend is. Me-T vrouw L.—J.'deed:hem open, waarna de;-. Ambonees .vrijweldirect zün daad ten uitvoermoet hebben';gebracht."'».-!—">'---;:v.?? 1 - -." .Een-meisje dat in de.'.buurt?,wóont;.en?: bij de familie L. de nacht zou doorbren gen, heeft van haar bed uit de stem van de Ambonees ais - die- vande knecht van de heer L; herkend. Ook mevrouw-L.—^J. heeft hog de naam van. de; knecht uitge- T sproken;.' De heer L.Vwas op dat ogenbHk niet.thuis.. Hij verrichtte nog enige-werk-' zaaihheden.'injztjii;bedrüf.1- ,„r* X - T Direcrt na; het gebeurde.-heeft de-.Am.-.?; bonees: de. vlucht -.-genomen, .JiC.'t A's: ji Nadat aangifte bijde politie was 'ge- daan-heeft deze' de' vermocdeljjke' dader des"nachts nog van,zijn bed,gelicht;-De Ambonees; die aanvankelük ontkendè i^ts mtet;de>zaalc.te'-aiaketi:të-heb'ben,"heeft-; gistermorgen -bekend. W?Jm mi 'v. m'-'- j mm m#*-, '■?':m Toen Viruly :vanmórgeri in gezelschap Van. dei'tweédè vlieger Parfitt' en'- de •boordwerktuigkundigeHademaker «Op Schiphol ^"aankwam,;lagr - daar een tele gram' óp hem' .te wachten - van- een der geredde-1 passagiers? - dr.» Bettman, dat luidde:- „Hartelyk dank voor;wat-u hebt gedaan, Joseph Conrad zou eenboek over -u hebben: geschreven? Ik? zal jjji heel graag nog eens ontmoeten".;; .Met een glimlach hoorde* Viruly 'aan, 'dat:. de radiotelegrafist Oudshoorn gis teravond al weer-naar Amerika is ver-, trókken. :Jl.' ..Zó moet het", zei Viruly. - ,ÓTe moet meteen weergaan vliegen. Het lucht vaartleven is.— zo denk iker "nog over na al het verschrikkelijke dat is' ge beurd het aaiitrekkelflkste leven dat er. is". Het Centraal Bureau voor de Statis tiek heeft thans prijsindexcijfers van het .gezinsverbruik op basis 1949 100 per 15'Aügustus 1954 samengesteld. Het - totaal-indexcijfer daalde tussen 15 Juli en 15 Augustus met 1"punt, ni van- 127 naar 126. - De oorzaken van deze' daling lagen geheel bij- de. groep voedingsmiddelen. Het indexcijfer voor deze groep iiep opnieuw met -2 punten terug, hetgeen werd. teweeg gebracht door een sterke daling van de'indices voor, aardappelen en fruit De prijzen van melk en eieren liepen-op 4ffi. Het- laatste snufje-op het gebied :vati":3e' - fotografie.wordt deze bril-mét-camera .genoemd, 'welke door. eeii DuitseJfirmji;., 'opJde markt tc'ordt gebracht.. Hét .toesiél- j letje .—r een 16mm apparaat \is boven ..het rechter brilleglas' gemonteerd,' niet de zoeker voor het glas. De ontspanner'" is een zgn. „draadontspanner" en het is mogelijk op 'één', .-filmpje 'acht opnemen 'te maken. De standaard sluitersnelheid is.. 1/30 sec: hétgeen' dits geljjk staat aan die van een - boxcamera. Tijdens een gevecht "ten Oosten van Boemiajoe in Midden-Sumatra tussen een .bende, bestaande uit 150 man en een compagnie van de' „Banteng" Hai ders" werden.».31 bendeledengedood en 2 gevangen genomen. Aan de- zijde van het leger sneuvelde een korporaal, al- dU8""werd "in* Djakarta bekend' gemaaktizal brengen,.^doordat' de~machine, nü die Functionarissen van het vliegveld .Shannon" hebben' volgens U.P. mede gedeeld, dat de werkzaamheden tol ber ging van de „Triton", indien mogelijk, vanmorgen bij laag. water zouden be ginnen.' Twintig ton aan werktuigen is gistermiddag op het vlieg veld - gearri veerd. Captain";E. -P. ,C. 'Goad,-'-van. de ber- gingsdienst van het Britse ministerie-van Luchtvaart,'-die met'vijftien man van het RAJF\-station Aldergrove op Shannon arriveer? ->,; voorspeide..dat,'het 'bergings werk' véél -moeilijkheden met.'zich mee per.in de modder ligt dan aanvankelijk het geval wasr - „Onze eerste taak zal zyn, haar tut deze modder 'te lichten. Wanneer wij haar eenmaal drijvend hebben, zal de rest van het werk vermoedelijk minder moei lijk 2ijn", zei hij. De ballonnen zullen per boot naar het wrak worden overgebracht. Het is' de bedoeling het wrak op te vullen met de ballonnen, die dan opgeblazen zullen worden. Op deze wijze zal het- wrak, hoopt men. gaan drijven. De leider van de groep KLAt-des kundigen te Shannon,; de ;heer Hupplin, heeft de hoop uitgesproken,- dat' het vrrakl geborgen zal kunnen worden.-voordat, hét in stukken uiteen zou.vallen.'en'door. de sterke stroom meegevoerd, zou 'worden. Het wrak is. nog steeds ,in handen van de Ierse regering. Verwacht wordt, dat het vandaag aan de K.L.M. wordt over gedragen. als alle betrokken partijen het onderzoek voltooid hebben. In een officiële verklaring over;'de ramp heeft de Ierse regering 'gister avond aangekondigd, dat „zo spoedig mo gelijk" een openbaar onderzoek naar het ongeluk zal worden ingesteld. i De minister-president, dr. W, -Drees, heeft het volgende telegram ontvangen van de Ierse minister-president, John A. Costelloe: „Mijn collega's en ik zijn diep ontroerd door het bericht van het onge luk, dat een-van de vliegtuigen, van de KLM. heeft getroffen. Wij» betuigen u en uw-collega's en de nagelaten "betrek kingen van' hen, die bij deze tamp .het leven"lieten.-ons diepe-medegevoel*, Dvertegenwoordigers van Amerika, Engeland, Frankrijk, Australië, Nieuw- Zeeland, de Philippiinen, Pakistan en Thailand hebben hedenmorgen in-Ma-' nilla overeenstemming bereikt over bet^voorgestelde Zuidoostaziatiiche verdedigingsverdrag; *-• In een plenaire openbare zitting van de 'gedelegeerden "werd het verdrag on- dérlekend. Voor Engeland en Frank rijk, lekend eh'. de, plaatsvervangers van deministers van* Buitenlandse Zaken, voor de .overige - landen de ministers. '.•'Dé ondertekening geschiedde met éen .gouden' penhouder. *j; In de tekst 'van- het nieuwe 'verdrag, staat dat 'de* acht léden-landen, het V,Zuidoost-Aziatische-. coiléctievèT 'yer- •dedigmgsvérdrag'V.zulien,: instellén. y -Het'.verdrag bestrijkt het gebied van Zuidoost-Azië 'en het Zuidwesten van de Stille Oceaan in het algemeen en 'het'," gebied i der «deelnemers:Ditbete kent, dat:, bü lidmaatschap .van Pakis tan? .zowel - 'Qost-.- als West-Pakistan ónaër het verdrag'valt. C .V. T' té In een: apart,; protocol wordt voor ziening gemaakt? voor -Laos,Cambódja en- Vietnami die in .feite ondervbéscher- -mingf-van.; hét cverdrag.jvordën'igesteld. i Hongkong'.;én'T,drmosa zjjo ;.uitgeslo- .téii?:? - S w.. J In-.dé' inleidjng -worden de - doelein- den-.vanljde 'deelnemers, uiteengezet- en ;mogelükè*-ï aanvallers- gewaarschuwd, dat de deelpémèrs;,éen''üjn zullen trek ken. De Tmleidirtg.,'bevat verdér. een verklaring- óver -net -zelfbeschikkings recht" t vanvolken en verwijst ;naar.» dé Verenigde. Naties, -ais; .de. organisatie voor -het bewaren., van "de vrede. In artikel een verbinden partijen zichhun geschillen' óp" vreedzame wij ze op te lossen. -!'--*T' In art&el twee komen zij overeet samen te werken -ter versterking; de defensie -en -van- de politieke-stabiliteit. In artikel drie verbinden zij zich samen tewerken tér versterking van defensiemaatregelen en ter ontwikke ling van economische maatregelen voor'.het sociaal- welzijn. De partijen erkennen in artikel vier, dat 'een gewapende aanval in het ge bied hun eigen' vrede en veiligheid in- gevaar brengt en verbinden zich te handelen overeenkomstig de, constitu- tionele procedure in» hun land; De tweede paragraaf van dit arti- ke! bepaalt, - dat partijen? over" de -te nemen maatregelen zullen beraadsla-;? gen. als zij op een andere wijze dan?, .door een gewapende aanval.T.worden bedreigd.. Dé derde .paragraaf bepaalt,.dat?al-, leen actie «kan worden genomen, in het- aangeduide-gebied- in overleg-met- de betrokken regering. 'i< .Volgens artikel vijf wordt ?ereen raad ingesteld om het -verdrag toe -te passen met voorziening?vqor plannen- op militair of ander gebied, dié van tijd?.: tot tü'd nodig kunnem zün." De verplichtingen van dé'leden tén- opzichte van' de V.N. Worden niét aan getast, aldus artikel zes. Men komt in artikel zeven-overeen, dat andere- staten, die kunnen bijdra- - gen tot de doeleinden- van- hét ver drag, lid kunnen worden by algemene goedkeuringvan* de partijen. De> rege ring van, de Philipj nen zal de'docu-? menten terbekrachtiging 'en toelating onder haar?-berusting*, hebben.-? ;-*.. ï.:A In artikel acht wordt* het*' gebied; 'dat hetverdrag bestrijkt,?afgebakend.' -Artikel? negen handelt:, óver de;? be-' krachtigingsprocedure. Artikel: tien bepaalt, dat het vér- .- drag 'voor „onbepaalde tijd van kracht*. blijft X r' Artikél elf voorziet - formeeLTin,*' del erkenning.-van een tekst in de Franse I taal,..'T.- li/v'-v 'x..-* 0*3 - j '—- j* - r -. **•--,•<

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1