00 gedupeerden Nieuw initiatief van Mendès-Erance Frankrijk ontwerpt een Europese wapen-pool CONFERENTIE VAN NEGEN VOORLOPIG UITGESTELD PEEING STMT DOOR EEN MOEILIJKE BESLISSING Krachtige aardschok in Algiers eist vele slachtoffers Behandeling van zaak Schmidt in Djakarta begonnen s Uitlevering van Bredase gevraagd vluclitelingen Opening van zitting Staten-Generaal motórstoring m Bergen „Triton" opgeschort Nederlandse nota aan geallieerden DONDERDAG 9 SEPTEMBER 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2870 Weerbericht Nog meer schiepen zoeken naar- wrakstukken Willem Bontekoe IS QUEMOY EEN INVASIE; WAARD V V.S handhaven diplomatieke betrekkingen met Rusland Vernielde dam veroorzaakt overstroming Velen bedolven onder ruïnen ivan gebouwen Prinses Wilheïmina terug in ons land Zitting verdaagd m <,r—* m: Krijgen de rijksanibtehiaren een langere vacantie? Verpleegsters-tekort. Amsterdams' faaveo arbeiders weer aan het werk F. de Brauwer terug SS S~ -1 "ff1 'ip BALLONNEN IN WRAK AANGEBRACHT -ff IWs golterdatn: Witte de Wïtbetratrt SO Telet 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019,30 war i'X' Zaterdags 1718 gut: Telefoon 115700 Wlravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424887 Redactie: Tel. 111392 i Administratie: Tel. 114408—1M485 'B.g,g. 395288 - Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 878S2 ff Abonn ementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand, p'f '6,75 per kwartaal' Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks. ffSrSeUe:.' O. A. KEUNING eaïlfr. K. VAN HOUTEN t OOR het eerst sinds 1950 heeft er }V iri de Amsterdamse haven een staking van betekenis plaats gevon- dCD*i i i" Onder de auspiciën van de E.Y.C., dis onder de havenarbeiders nogal wat aanhang heeft, werd een z.g. pro teststaking van 24 uur afgekondigd. Ongeveer de helft 3000 van de gOOO der harenarbeiders legden het werk neer. Wat was het geval? Met'Ingang van 1 Januari j,l. heb ben de havenarbeiders 6% loonsver- togirig gehad en met ingang van 1 Juli it dank ril de actte van de bona fide vakbewegingen nog eens 6 tot 8.2%. Die .isatste verhoging kwam tot !tand zonder dat de E.V.C. er de lucht yin gekregen had. Op een goede dag werd bet medegedeeld en de.E.V.C.-ers wisten van niets. Dat was natuurlijk -een beetje sneu. Want als regel is het '-só'1 dat als de bona fide vakbeweging "'-onderhandelt en dus het werk doet, dik door de E.V.C. wordt vergezeld /met veel geschreeuw en gezwets. En dan is het zo, dat als het merk met ^'«jcce* bekroond wordt, de E.V.C. zich Sjdlt succes als de bekroning van haar .tpektokel aanmatigt. En er zijn altijd •/nog weer arbeiders die daar tntippe- ff"ièóff: - Maar in Juli ging die vlieger niet -'/:'óp. En zoals gezegd, dat was een beet je sneu voor de E.V.C. En nu moest ar dan een doekje voor het bloeden ./komen BUTO, de E.V.C. ii het ook niet W ontgaan, dat het loonvraagstuk op het ogenblik wederom ter tafel ia. •jjjar wordt thans in de Stiohtlng van de Arbeid over gesproken. Wei, zo beeft dé E.V.C. gedacht, allicht dat daar wat uitkomt Wjj komen er wel niet 'aan- te pas. Dat doen alleen de "trkende vakbonden. Maar als wij nu spektakel gaan maken en de anderen 'ffhebben straks succes dan kunnen, wij dat'weer, volgens de beproefde mt- thode, op ons credit schrijven. In vandaar dan deze overbodige en onredelijke staking. Het Is Jammer, dat nog zoveel arbeiders in de haven dat misselijk gedoe niet door hebben. V Zij' htbben anders in het verleden beleefd, dat de activiteit van de E.V.C. bun alioén maar nadeel berokkent, :- ;i I In 1950lhetrofheti eèn? wekenlange. staking. Maar de E.V.C. had geen b*4/ fflkibrUjiBi .strijdlMS, En to moesten de Aiheioér»-het--elkeZaterdag -beznrov J,'want-.de E-V.C. kon „de staking .'niet - .fir anderen. De communisten vochten "'^tett- stryd op de ruggen "van «ie arbel». ^'dera-én' de. arbeidersvrouwen en -kln- 4?dêren,ult. - Daarom waagt de E.V.C. het.'thans inlet meer met een langdurige staking. Men zoekt .thans zijn heil in demori- "stratieve stakingen,-nu hier, dan daar. Z© van één dag, gelijk in Amsterdam. -ff Op de protest-vergadering in Belle- ff: vue hebben de arbeiders gezegd: „We moeten die dag betaald hebben." Maar .ff de - E.V.C.-erszelden: „Gij moet een -'offer, over hebben voor onze strijd." ff-. Ja wel, de arbeiders zullen het Za terdag merken als zemel een tientje minder in het loonzakje thuiskomen. In als dat offer nu maar werkelijk do moeite loonde! - Maar het is alleen gebracht tot ff' meerdere glorie van'de E.V.C. en vanl haar communistische bazen. Maar doj ff staking haalt niets uit. Het loonvraag-i ff stuk- 'wordt- 'daar buitenom opgelost. In de arbeiders, die de E.V.C. vol-, gen, zijn de dupe. .ff 'ff De vloot van kotters, die naar wrak stukken van het verongelukte KLM- toestel „WiUem Bontekoe" zoekt, .is;met twee uitgebreid. Gisteren zijn er acht in plaats van zes vertrokken. De sleepboot „Noord-Holland" die als „directieschip" dienst heeft gedaan.' is naar Ierland vertrokken. Met de kotters zijn vanmorgen uitgeva ren Hr.Ms. mijnenveger „Borculo", met aan boord de heer Sillevis van General Operations van de KLM en de leider van de visera, Hr.Ms.- duikwerkschlp „Hercules" en Hr.Ms. „Paets van Trooslwijck". Scbout-bij-nacht Burghard bevorderd tot vice-admiraal Met ingang van 1 September Is schout bij-nacht F. T. Burghard, commandant der Zeemacht In Nederland, bevorderd tot vice-admiraal. Uit gezaghebbende regeringsbron Je Parijs yernéemt United Press dat de Franse regering besloten heeft een Wëslèürópese „wapen-pool" voor te stellen. Dit lichaam zou het toezicht-moetenuitoefenen op wapens, begrotingen en strijdkrachten, bij wijze van alternatief voor} het onbruikbaar geworden Europese legerplan. Het 'voorstel opent' de .mogelijkheid van een spoedige herbewapening van West-Duitslandf Het plan beoogt de oprichting van een internationaal organispfei dat het militaire program zou moeten bepalen voor. e11- üta* land. Het zou de bevoegdheid krijgen de niveaux der be maximum en minimum voor elk bétrokken land vï en dusdanige .controlemaatregelen te nemen dat geen la ten zou ontwijken of overschrijden. Verder zou het gerecKj/ te bepalen wat elk land zou mogen produceren op her bewapening en welke omvang de diverse begrotingen zo^- hebben. Ia het plan is voorzien in een even tuele toetreding van. West-Duitsland tót'de NATO en in herstel van de sou- vereinlteit der bondsrepubliek ln de naaste toekomst. DE salvo's bovien het eiland Quemoy zullen vermoedelijk na enige tijd weer afkoelen tót scheldpartijen, doch indien dit niet het geval is, ziet de toekomst, voor dit eiland er somber uit' -ff" Dit déél van het'Verre Oosten ?heeft vele explosieve perioden doorge maakt, sinds China ff communistisch w<trdffinaar geen- daarvair was xo. met dyhamietgeladen, als de .huidige..i De gewone onverschilligheid, welke de, mensen .'in dit deel/van. de, wereld aan dé dag leggen ten - aanzien1 van op handen zijnde crises,,heeft plaats gemaakt voor - bezorgdheid ;en zelfs paniek. Niet vanwege de vraag wat de communisten Tsjang Kaï Sjek zul len aandoen 'of omgekeerd, want het grote vraagteken is op het ogenblik, wat zal de Amerikaanse marine doen. De marine, welke tot taak heeft gekregen, Formosa te verdedigen, moet nu beslissen of dit ook geldt voor de kleinere eilanden van Tsjang. Een daarvan is Quemoy, of Kin- men, hetgeen betekent poort tot het Hemelse rijk. President Eisenhower heeft senator William F. Knowland vandaag geant woord, dat de Verenigde Staten de di plomatieke betrekkingen met de Spw- jet-Unie niet zullen verbreken. ,ln de omgeving van de stad Or- /leansville. in Algiers (Frans Noord- Afiika) heeft zich Donderdagochtend Mn/twee uur een' zeer krachtige aard- schok voorgedaan: Er zijn in het' on geveer 12.500 bewoners tellende stadje „.r*ods meer dan 300 stoffelijke over schotten" aangetroffen. ""Gemeld wérd, vi ^o,.-Arabische wijken van de stad bet meest geleden hebben. Ook het /^ropese- stadsgedeelte werd- echter febpffen. Onder de vernielde gebou- wen .bevindt zich de pas gebouwde kathedraal, een'hotel, het postkantoor, .net -politiebureau en de gevangenis, waarbij tien gevangenen om het .«leven kwamen en dertig werden ge wond. Vele inwoners zijn begraven buiten.0' puin^05,en der ingestorte ff 'Gemeld wordt dat ook de in de om- ,/geving van Orleansville gelegen dam van Lamartine vernield is. Honder- den hectaren bouwland zijn onder water gelopen. ff ff'-De schok is te Algiers duidelijk gevoeld. Velen renden in hun nacht- /V. gewaad, de straat op. In deze. stad is ffffgeen schade aangericht. Het kleine, ffffdorp Vauhan .ten Noorden van Or- "dbsville, dat ongeveer 100 inwoners ffjeit,..z°u: geheel verwoest zijn, .Twee. •amdere dorpen ten Noorden vari 'Orleansville, Duperre - eh Rouina zijn ff eveneenszwaar getroffen. Uit nog /^onvolledige berichten valt-op te'ma-, ff;: Krib dat de dorpen in een gebied ter -oppervlakteff van ongeveer honderd ffi kilometer rondom Orleansville "van- de f j™dk-te IQden hebben gehad, ff Orleansville ziet er-uit-als-een gebom-- bardeerde stad. Een vijfde gedeelte van de plaats is vernield. Gewonden wor- den via een militaire „luchtbrug" afge voerd. De eerste gewonden,- die te Al giers aankwamen, hadden over het al gemeen schedelbreuken opgelopen. In het district Miliana zijn drie Ara- bisdhe tentendorpen ingestort, waar door verscheidene honderden dakloos zijn geworden. Ook de dorpen Flatters, Hanoteaux en Pontebs zijn vernield, waarbij een dozijn personen om het le ven is gekomen. Na de zeer krachtige aardschok van Donderdagochtend twee uur hebben zich in het getroffen gebied tot in de ochtenduren nog minder hevige' schok ken voorgedaan. Ter gelegenheid van de plechtige ope ning van de zitting der Staten-Generaal door. H.M.. de .koningin op Dinsdag 21 September zal de' Koninklijke stoet on-; derstaande route volgen: koninglifk paleis a/h 'Lange Voorhout - Lange Voorhout (over het z.g. -Schelppad) - Kneuterdijk - Lange Vijverberg - Korte Vijverberg naar de' Ridderzaal óp het Binnenhof. Langs dezelfde route zal -HareMajes-, teit de. Koningin naar het paleis aan het Lange: Voorhout terugkeren. Ook ditmaal zullen de aan de plech tigheid deelnemende- mariniers 'in groot tenue zijn-'gekleed,,terwijl eveneens nnli-ff taireri van de garderegimenteri grena diers. jagers en fuselièrs Prinses Irene, van de - Koninklijke Marechaussee, de Koninklijke Militaire Kapel en de Lucht- machtkapel ia" ceremonieel - tenue .-'aan- j wezlg: zün. -' Quemoy Groot en Klein Quemoy liggen in dehaven van Amoy. De nationalisten wisten bü hun grote af tocht in 1949. deze eilandjes bezet.: te houden. Een poging van de commu nisten op 26 Oct 1949 ze met 15.000 man té veroveren liep uit op een fi asco. 6.000 .communisten sneuyelden of'verdronkenén' 9.000 man werden gewond of gezond krijgsgevangen ge maakt. De gehele strijdmacht werd •in de -pan gehakt.. De- nationalisten verloreneen tiende van hun 30,000 vér<Jédigémff "Cf,«i Jhlropeséfff 'miHtairé? ;"a|t5èh?j -1-1 wiens schattingen gewoonlijk "aan de hoge kant zijn,: heeft gezegd, ;dat er zich] nu|$0:000 goed geoefende, niii litaireri op Quemoy bevinden en dat de communisten voor een verovering op, zijn -minst met 100.000 man/moeten komen.- Dé vérliezen zouden zwaar zijn. Het schijnt niet, dat;Quemoy een dergelijke" aderlating: van een der partijen waard is. Maar wat zijn de communistische bedoelingen? Een waarnemer hier zei: zij proberen hun propaganda- wat vastigheid te geven of te wel wat ac tie'na do stortvloed van boze woor den aan het adres van Formosa. Een;andere noemde het een zet om de belangstelling van het land en van het landelijk congres, dat de volgende week in Peking bijeenkomt, af te lei den van de overstromingen, het te kort aan levensmiddelen en de fias co's van het vijfjarenplan. Weer een ander zei, dat Peking de Amerikaanse bedoelingen aan het polsen - is." Indien de Amerikaanse vloot niet bij Quemoy „helpt, dan zullen de commu nisten ;het misschien verderop pro beren, misschien bij dePescadores eilanden, misschien in het hol van de leeuw zelfFormosa.»,-. Zullen de communisten een poging doen 'om Quemoy te veroveren? De meningen zijn ongeveer gelijk ver deeld. De positie van Peking is 'niet benijdenswaard. Ofschoon Quemoy slechts 10 km. uit de kust ligt, is de verdediging sterk en bij een misluk king van een invasie zouden de com munistische grote woorden over For mosa een belachelijke klank krijgen. En zelfs indien zij - Quemoy zouden veroveren, dan staan zij nog altijd op 160 km. van Formosa.,;: cat .- -ff-,- et Naar' -de mening van if komt het.,plan tegemoet 'et nationale critiek, die op laj ocfend is en waarbij het £n maakt dat hü doende Is pening van. West-DultsljS. hinderen,, en. ook aan deim- natiónale vergadering votjr- tionaal Duits leger. rs Het Franse plan, - zo wt men, zal formeel .aan de en worden voorgelegd, waaram de 'gewone diplomatieke neer. de voorgestelde'nei ferentie lang mocht uil GrOot-Brittannië heetti voorgenomen: negen-mo* ferentie -betreffende de wapening uitgesteld. Vof1 ncn had deze conferentie; tember ln Londen geój worden... V-,A- Het Britse-kabinet heeftoverwogen dat deze datum -de ministersDulles en Adenauerniet 'schikt. Bovendien wenst de Duitse regering'meer tijd voor voorbereidingen. Hoewel Mendès France bereidr was de--volgende week naar. Londen -te gaan, heeft het Britse besluit <ie Franse regering een. gevoel van opluchting 'gegeven. Weersverwachting, geldig tot Vrijdagavond: "'iweinigIvebandering-< ■- V Zwaar bewolkt met plaatselijk wat regen, maar tijdelijk, ook opklaringen. Matige tot vrij krachtige wind tussen Zuid1 en-. Zuidwest. Weifügrffyeranterlhg .in: temperatuur. V-"[ ff. ''ff/'--/1 "ff ff Hoofdredacteur: Dr. J. -A, E'J. S. BRUINS SLOT Eentoestel van de K.L.M., dat met negen overlevenden van/de ramp met de „Triton" aan'boord van Shannon in Ierland.naar. de Verenigde Staten vloog, kreeg boven de Atlantische Oceaan mo torstoring. Woensdagmiddag wist de pi loot echter veilig te landen op het vlieg veld: Gander op Newfoundland." Het toestel, evenals de „Triton", een super-constellation, had 48 passagiers aan: boord.-ff';: ff -ffff Gezagvoerder van heVtoestel was cap tain Adrian Hdfelt Hij liet tijdens de vlucht - naar het vliegveld -Jdlewild bij New York seinen, dat een van zijn vier motoren op verminderde kracht werkte. H.K.EL Prinses Wilheïmina is gister middag van haar vacantie in Noorwegen in 'ons land teruggekeerd. ZU maakte dc terugreis per vliegtuig. Prinses Wilheï mina isvier weken in Noorwegen ge weest. ZU hezocht het 'fjordengebled. De afgelopen vier dagen logeerde zij in het Bristol Hotel té Bergen. Van het vlieg veld nabU Bergen vertrok zy naar Ne derland. Op hun. parlementair industriebezock van vier dagen aan 26 Nederlandse bedrijven, maakten de leden van de Eerste en Tweede Kamer, die deze tocht op uitnodiging van de vier werkgeversbonden meemaken gister- middag voor de verbinding Noord- Zuid respectievelijk vanaf de vlieg velden Leeuwarden en Eelde naar Beek bijMaastricht ff gebruik van hét vliegtuig, Ven Leeuwarden vertrokken xij met de Super Constellation J'ro- ton." van de K.L.M. Het landgerecht van Djakarta, heeft vandaag een begin gemaakt metde rechtsxaak'-tegen- H. C. J.^G.- Schmidt Bit.; Bandoéng, dë, meest genoemde', per soon ka dé reeks arrestaties van Neder landers, die begin dit jaar werd verricht. ffffr:.'ffff':ff ff De heer" Schmidt wórdt 'beschuldigd van lidmaatschap van verboden ver enigingen, hulpverlening aan benden en het- leiden van overvallen op politieposten. In" de weken,,: vooraf gaande aan de arrestatie van Schmidt, werdén enige tientallen andere Ne derlanders en Indonesiërs gearresteerd op soortgelijke beschuldigingen. JEr bestond voor de rechtszaak van Schmidt een enorme belangstelling. Ruim een uur voor de aanvang van de zitting verdrong het publiek zich voor de rechtszaal om een plaats te bemachtigen. Op de eerste zitting is de dagvaarding voorgelezen en de verdachte werd aan een eerste; ver hoor onderworpen. Hij ontkende alle beschuldigingen. Onder leiding van réchter mr. G. K. Liem werd om neger» üur de zit ting geopend. De Officiei van Justitie is de Djaksa Siahaan, de verdedigers zijn mr. H. A. Bouwman en mr. C. J. Boegheim. Er zullen in totaal 32 ge tuigen a charge worden opgeroepen, die zich voor een groot deel zelf in arrest bevinden/ De zittingszaal was tot de laatste plaats bezet. Op depublieke tribune bevond zich o.a. mr. Van Deinse, hoofd consulaire afdeling van het Ne derlandse Hoge Commissariaat. De dagvaarding bestond uit drie delen. Primair wordt de heer Schmidt beschuldigd van het leiderschap van de „Nederlands-Indische guerrilla- organisatie" in West-Java, welke ten doel heeft „gewelddadig verzette ple gen tegen de Republiek Indonesië, en de regering" en wel in de periode tussen 1950 en 1954. De heer Schmidt zou in die functie hulp verleend heb ben aan opstandelingen, „met name de Darul Islam en de Tentara Islam Indonesië, die onder leiding staat van Kartosuwirjo en die zich ten doel stelt gewapenderwijs de Republiek In donesië omver te werpen. Sehinldt'/ontkéóaé .schuldig .te zün'aah het tenlastegelegde. - De verdediger'Boegheim'vróeg na'het verhoor „verdaging, vande zitting .voor veertien /dagen. Mr. Boegheim verzocht voorts in. de. gelegenheid te worden'ge steld contact op tenémenmét ver- scheidenen 'van de gearresteerde' "Ne» derlanders, die" ln' het dossier van Schmidt: herhaaldelijk wordengenoemd en dJe'tvaarschUniök yoor jhet onderzoek belangrijke verklaringen kunnen afleg gen. Het eerste verzoek werd door de rech ter Liem ingewilligd. De volgende zit ting is vastgesteld op .23> September. In zake het tweede verzoek kon de rech ter nog geen uitsluitsel geven,,/.; ff ff - V. tóeff ff a' f ff ff ff. - mèÉmiistiêiiM 'ff. rffr;_.TTT^^ .ff - >v' >K>5ff.' (Van onze Haagse redacteur) ,:ff Het ligt, naar wij vernemen, iri de bedoeling,.de ..rijksambtenaren met in gang van1 'Januari langere vacanties te geven. Wanneer de- in voorbereiding zijnde wijziging van hét. rijksambtena ren reglement en van hetarbéldsover- eenkomstenbesluit door de ministerraad wordt goedgekeurd, zullen .de vacanties met twee' dagen worden uitgebreid. Hiervan/zal echtèr niet profiteren dc groep ambtenaren,die :,nu reeds ffre'cht heeft op een vacantie van 24 werkdagen, want het maximum blijft /op, -24 .ge handhaafd. De anderegroepen die, af hankelijk yan het salaris,; thans 'éen-.va cantie van 12, 15 of 18 werkdagen heb ben krijgen nu i 14, 17. of 20. dagen vrij. De voorgenomen wijziging is .ontwor pen door. een sub-commissie* van, 'de centralei .commissie van overleg in ambr tenarenzaken. In overleg met dé mi nisterraad, is daarna door het ministerie van Binnenlandse Zaken een concept opgesteld, dat in. de centrale commissie zal worden behandeld. Aangezien echter in het: concept niet alle voorstellen/van de, sub.corapissieffongewijzigd zijn over genomen zal deze, zich eerst'opnieuw be raden alvorens de zaak in 'de vergadering vari een centrale commissie /wprdt' ge bracht. Wanneer deze. haar eindoordeel heeft uitgesproken .zal de. ministerraad éen definitieve beslissing nemen: t,..;,J IP-ffv E. ïj... n. f ,rty'ff,; .IT Johannesburg ericht, Uóat 'Zuid-Afrika een tekort aan verpleegstersheeft....ff Driehonderd meisjes- uit Nederland, België én West'-Duitsland krijgen de kans als verpleegster naai Zuid- Airika te gaan. ■rff.iff.xr.sóv: ,ff; Tegelijkertijd lezen we de berichten, dat ook in Nederland in vele Inrich tingen een tekort is-aan verpleegsters. Men verneemt reeds, «iat bepaalde af delingen van. sanatoria gegoten zullen J moeten worden, indien er geea. veran dering komt in deze toestand. Het üjkt ons onder deze omstandig- heden een zaak van wijs beleid, indien de besturen der inrichtingen zouden óverwegen op welke wijze zij het hé- roep- van verpleegster, aantrekkelijker kunnen maken /dan'het op het ogen blik blijkbaar k. En dan moet het 20.zijn, dat Nedeiv larid dé concurrentie met Zuid-Afrika kan doorstaan. ff Dat lijkt óns beter" dan éénzijdig eén appèl -té doen op de x al dan; niet nationalistisch" gekleurdé dienende liefde der zusters/ Want liefde hebben zij by haar werk onder alle omstandig heden nodig. Gisteravond waren- hergings-' experts begonnen, met .pogingen, het wrak van dé'. „Tritonó uit t'de rivier de Shannon op.te'halen. Zeventien leden van een bergings- ploeg. van' dé^RlAzF: 'maakten van het ,iage tij gebruik, orn het wrak te bereiken en 13 baUonnen/ uï .de romp van'het vliegtuig te brengen. Ipók onder def 'motoren 'éttffondér de?-'vleugels ...werden xlJallonrién bevestigd. 1 - - .."".'ff'-ff'! De ploeg,werkie oóder leidlng -van James Edwards/èen .bergingsexpert van-- de K.L:M: - r- - ff Óanmorgèn verdween het wrak -van het toestel onder water /nadat i!het in ■dé :afgel6pen ';nacht aanhoudend had gestormd.. De /bergingswerkzaam heden zijn toen. opgeschort. Er doen tégéhstrijdigfr c geruchten de rondepvep. een.partij diamant, wéUceiricH?aan?b'ooid"vah/ta^iTritbnfft bevonden zou/hebben toe'n?:.het';,toe stel - ,ih'dë/ Shannon /ye'röngëlukte/ Volgens,, verschilléndp, ff^schattingeft bed'roegZ.de.waarde', dafffvan;. ,200.000 4i"3.570.006ffgulden.'i v .-yj-t Volgens een /bericht- van/ Woensdag was ff de partijdiamant reeds /uit/het, wrak 'geborgen; Heden /ontkeride:':eén' Wpordvoerder van i/ dé/ff/K/L.M/'.'/.te:; Shannon, datop de Vrachtlijst;ffvariff het 'toestel een partij diamant 'voor-: kwam. Van een andere kant -wordt gemeld/ dat er, - navraag .is,/ gedaan dtoorT' iemand- uit /New Yórk/ die meende dat eer "ricB-":wèl .een partij diamant, aan boord van de „Triton" bevonden zouhebben.' ffff ff y"/ r 1 ",'t 1 V> '-■■■ 'yj - fff (•- r Sedert gistermórgen fiebheri de Amsterdamse havenarbeiders, die 'Dinsdag; voor 24. uur?In 'staking gingen,,: terondersteuning van hun looneisen,' hét werk .weer hervat/ ff-v -De directies' van de scheepvaart maatschappijen en/.' havenbedrijven, die'Dinsdag"-'iri: vergadering bij- een zijn geweest, hebben 'medege-. deeld, 'dat over de uien waarin "werd gestaakt-geen; loon zal worden uitbe taald.-": '"f- 'i'ïil-- De plaatselijke afdeling van de Al gemene Bedrijfsbond -transpprt^fEVC) deelde mede, dat gisteren, de schui tenvoerders. ongeveer, 110 man', jin.sta- king zijn gegaan, voorlopig, vopr/,24 uur, ter: ondersteuning van ,hun lóori- eisen. :ff¥;/:1/'ff,./,: ;'vff/ffff,ff:'/:/'ff' 'De heer F. de -Brauwer "uit "Rotter- darii, de enige. Nederlander onderff.de passagiers, die de ramp met de Triton overleefden, is gisteravond, met de Har- wichboot- in Hoek van,,'Holland' gearri veerd. 'Hijdroeg i nog .de kléding,"'die hem directna zijn reddingwas ver strekt; Zijnvróuw begroette hem'V aan boord van-het schip. -ff jr-ff ff'ff'ff .p,,ff,;,ffPff/|ff/j„/fftff,/.i1Ö.ff" De Nederlandse regering heeft In nota's aan de geallieerden de uitleve ring .als oorlogsmisdadigers gevraagd -van dezeven vluchtelingen „uit Breda. Zjj baseert zich daarbQ op de geal lieerde* wetgeving en op >de door de ge allieerde gestelde precedenten. In de na-porlogse jaren zjjn nameiyk talrijke Duitsers opgrond dezer'wétten aan ge allieerde landen -uitgeleverd, ooknaar Oosteuropese landen.. De Nederlandse regering heeft zich in deze nota's blijkbaar op een ander rechtsstarutpurit geplaatst1 als tot dus verre in de verzoeken aan de Duitse regering om uitwijzing.ff'/ff /ff 7 Aan de bondsregering hééft' de 'Ne derlandse regering,; gevraagd dé:,'zeven mannen uit te wijzen, als ongewenste vreemdelingen en wel omdat een uitle? vering niet mogelijk was daar geen uitleveringsverdrag tussen beide landen bestaat ff ff «Die uitwijzing is niet meer te ver wachten, aangezien reeds in twee ge vallen de rechtbanken vanKeulen en Dusseldorp de betrokkenen op grond van - Hitiers decreten'.als Duitsers heb ben aangemerkt, die daardoor recht00 asylkunnen dóen gelden. Aangenomen kan worden dat "dé Ne-' dèrlandse regering haar nota's aan de geallieórdén, twee Weken geleden, rieeft gezonden teneinde nog /een laatste- pö- gtnS te doen om de gevluchtenterug te krijgen vooraleer verlerigirig» TOri/de souvereiniteit'aan' de Bondsrepubliek ook' deze kans- ZOU weeriemeri. - Sff/ vy

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1