Kamerleden bezochten bedrijven in Rotterdam en omgeving Staten van Suriname aanvaarden Statuut SCHIEDAM Maasland MAASSLUIS VLAARDINGEN Burgerlijke Stand van Rotterdam Het programma van de Culturele Kring Yeilingleden hielden vergadering j/. VLAARDINGEN Welverdiende lof voor mevrouw y. d. Velden Schaakstrijd duurt voort In het geweer tegen de kanker Snelle groei bij „Nederland" in IJsselmonde Laatste Nieuws Ai er $prak in de aula, Steward Van Buren ter aarde besteld Rotterdamse koopman opgelicht Myxomatóse in duinen bij Scheveningcn Bazar voor Oude kerk bracht f 33.000 op TROUW Vrijdag 10 September'"1954 - -r* HBSS-CSVD {?'- CoUecte®van D.E.L. en Zuid-Ned. Sanatorium GTB-nieuws PPSC naar Den Haag Auto uit Schiedam had aanrijding op overweg V. Kankerbestrijding O.D.L «tart in de competitie Door vallende ladder getroffen Korfbalcompetitie gaat weer beginnen Ook avonds in, het Hof Breiclub-lustrum Uitstapje voor invaliden Brandje op schip liep goed af: Vlaardinger slipte in Rotterdam Burgerlijke stand van Vlaardingen TEKKO TAKS IN EEN KLEIN BADPLAATSJE Geen financiële steunt 1 ermijnnoteringen - -" Twee jaar geëist legen twee horlogemakers Kinderverlamming iu Oostenrijk Bij oversteken gedood fe?:-..j-.-bV r^«i&ps«r Vsterdae a-»- wacht H.B.S.S. «en i»JTi«wedsü-ijd en wel tegen een oude Ke Het oude Vitesse uit Delft zal de i»»t aün °P dc Havendijk. Nochtans f A. van het spelpeil van de Delftena- «n^let veel bekendp_e 1 a a tf_t e tod I«ft er geen treffen plaats gehad tus senbeide verenigingen, zodat een voor telling niet is te geven. Alhoewel de uitslag van de voorgaande Wedstrijd van'H.B.S.S. ons enigszins is tegengevallen, al hadden wij dan ook «en overwinning verwacht, toch me- wii dat een beter resultaat mogelijk r Ongetwijfeld mag het spel van rtV D niet zo hoog worden aange zien als van de vorige tegenstander. Het za' voor H.B.S.S. zeker nodig zijn *irh voor de volle honderd procent te geven, temeer daar de goede vorm nog ^Venvachf mag worden dat H.B.S.S. in «igen omgeving tenminste een gelijk «ael uit het vuur kan slepen. De wedstrijd begint om 4 15 uur. n B S.S. 2 gaat op bezoek bij T.O.G.R. jan'de Schulpweg in Rotterdam. Gezien het goede resultaat van de vorige week tien wij ook deze week de uitslag met vertrouwen tegemoet. In de maand September zullen de -tbc-fondsen „Draagt Elkanders Las ten" en het „Zuid-Ned. Sanatorium" een dringend beroep op de Schiedammers doen hen bij de bestrijding van de tu berculose te helpen. Zij kunnen dit doen door een flinke bijdrage in de door de collectanten aangeboden bus tc depone- r»n of in te tekenen voor een gift op de aangeboden lijst. Elke coUectant(e> ii voorzien van een deugdelijk legiti matiebewijs. Deze collecte wordt gehou den in de week van 13 t.m. 18 Septem ber a s. Men kan zich als collectant(e) aan één der onderstaande adressen melden: A. H. Nicuwenhuis. Vlaardin- 'eerdijk 331. telef. 66724: T. v. Veen, 5an 's Gravesandestraat 18; J. de Wilde, vin Beverenstraat 2. Zaterdag a.s. gaat G.T.B. I naar R.S. M. te Rotterdam. Deze wedstrijd zal veel eisen van de G.T.B.-spelers. want R.S.M. is een onberekenbare tegenstan der. De wedstrijd begint om 4.15 uur. Wegens gebrek aan speelvelden kun nen het tweede en derde elftal Zater dag niet spelen. Het programma voor Zaterdag 11 Sep tember luidt: S.V. '35 (Den Haag)— PR.S.C L aanvang 4.15 uur; PP.S.C. II —Bolnes II. terrein Bosboek. aanvang 115 uur: PP.S.C. 1U-H.B.S.S. IV ter rein Bosboek. aanvang 2.30 uur: vf.C. a PJP.S.C. a. Vlaardingen, aanvang 3.45 Ml'et is voor de blauw-witten te hopen, dat de tweede competitie-dag betere re sultaten oplevert dan vorige Zaterdag het geval was. Toen werd n.L op alle fronten verloren, wat echter voor een groot deel te wijten was aan de oude kwaal: onvolledigheid van de elftallen. Laten de spelers er om denken, dat zu hun medespelers en ook de vereniging hiermede zwaar duperen. Dus allen op komen of ander» vroegtijdig berichten. Te circa halt zes zijn gisteravond op de bewaakte overweg tussen Ruurlo en Vorden een vrachtwagen van de transportonderneming O. uit Schiedam en-een wagen met aanhanger van de boawmaterialenhandel Br. - uit winters- wijk.,-beladen met-grind,, op elkaar,ge botst. Door deze botsing, die zonder persoonlijke ongelukken afliep, werd 'net treinverkeer gestremd. De chauffeur van de auto uit Schle- 'dwn. beeft de botsing zien aankomen en kén zijn auto op de overweg tot stil stand brengen, terwijl zijn tegenligger Br., die uit de richting Vorden kwam. •en botsing midden op de overweg .niet kon voorkomen. Nadatbeide wagens, die betrekkelijk geringe schade opliepen, verwijderd waren kon bet normale treinverkeer worden hervat De kankerbestrijding Is een zaak van ons allen. Met hulp van het Koningin WilÜielmina Fonds wordt de aanval op deze gevrees de ziekte voortgezet, tot heil van ons zelf en ons nageslacht Uw steun is onmisbaar om het gestelde doel te bereiken. Werkt daarom mede om de collecte van aa. Zaterdag te doen slagen. De burgemeester ran Schiedam, Mr. J. W, PEEK Een gewijzigd en vernieuwd eerste twaalftal van de korfbalclub „O.D.I," zal het Zaterdag a.s. op Boshoek moe ten opnemen tegen „Ons Eiland" uit Leiden. Nimmer hebben de Schiedammers de ze Leidenaars ontmoet, zodat een ver moedelijke uitslag niet te geven is. Met het oog hierop zullen de Schiedammers zich tot het laatste moment moeten in spannen om niet door de Leidenaars te worden verrast. Het tweede twaaftal ontvangt op Bos hoek het pas gepromoveerde Bolnes 3. Ook zij zullen Zaterdag beslagen ten Ijs moeten komen, willen zij de eerste winstpunten in de competitie incasseren. In Vlaardingen wordt de ontmoeting Oranje Nassau 4O.D.I. 3 gespeeld. Een gelijk spel ligt in de lijn der verwach tingen. De Juniorenwedstrijd Oranje- Nassau AO.D.I. A is vervallen. Op hél stadhuis ta Schiedam ts gister middag het hutetlyk voltrokken tussen de eerste officier van het seecadetten- corps Jacob van Heemskerk", de heer C. H. Verwey en mejuffrouw P. Scheepmaker. Ne de htnvelijksvoltrek- king stapthet bruidspaar in de tjSpica"-slcep en door de Schte ging het naar huis toe. Door een plotselinge windvlaag sloeg gistermiddag voor de HEMA op de Koe markt te Schiedam een ladder om. die deel uit maakte van de afzetting voor het voetgangersverkeer. De passerende 11-jarige jongen A. K. uit de Boerhave- iaan kreeg het gevaarte op de rug en sloeg voorover op straat. Met een hoofdwonde en een lichte hersenschudding werd hij opgenomen Na behandeling 3n het Gemeente Zie kenhuis is de jongen naar huis ge bracht. Artcendienst. Zondag neemt dr. Collet, Zuiddijk 38, te Maassluis, telef. 202 de artsendienst waar. Evangelisatie. Zaterdagavond 8 uur straatprediking op de Markt. Spreker ds. Zelle van Rockanje. Excelsiornleuws. Een zware taak wacht Excelsior Maassluis Zaterdag middag in Alphen a. d. Rijn tegen A.R.C De gastheren zijn vorige week gestart met een overwinning en onze stadgeno ten. die nog steeds met 'jet voorhoede probleem tobben, mogen erg blij zijn. wanneer zij één punt meebrengen. Men vertrekt om 2.45 uur vanaf de molen Zuiddijk. Voorts zijn de volgende wed strijden vastgesteld: Excelsior 2—Jo- dan Boys 2, 4.15 uur; ZWSH 3 Ex celsior 3, 4.15 uur te Rotterdam: Excel sior 4 M.V.V. 2. 2.30 uur en M.V.V. ,r Excelsior 5, 2.30 uur te Maasland Junioren: V.D.L. a Excelsior a 2 4.15 uur; Hollandiaan b Excelsior b, 3.45 uur; en'Hollandiaan cQ Excel tior c 2, 2.30 uur. Botsingen. Donderdagavond had op de hoek Wip-Markt een aanrijding plaats. V. Een auto, bestuurd door G, F. uit Vlaardingen, reed de Wip af, terwijl de 19-jarige G. v. d. B. met de bromfiets de Wip wilde oprijden. Doordat er bo vendien een auto geparkeerd stond, was een botsing onvermijdelijk. Er was slechts materiële schade. De 38-jarige P. B. kwam op de Vlaar- dlngsedijk met zijn bromfiets in aanraking met een passerende auto. Ook deze aan rijding liep met enige schade af. BURGERLIJKE STAND VAN -\ SCHIEDAM Gehuwd) J. Overmeer 39 j. en E. Kuiper 20 j.; L. A. de Veld 20 j. en R. C. Zuidema 18 j.; H. Shore 32 j. en J. M. Bos 24 j.; H. J. de Leeuw 28 j. en E. A. Link 29 J.; L. W. Blesgraaff 28 j. en R. Collé 22 j.; J. J. Cabri 34 j. en M. de Vries 27 j.: H. B. C. Harmsen 24 J. en J. A. Verhoeckx 22 j.; G. van Oossanen 24 j. en I. G. Mulder 22 J.; L. A Snikkers 26 j. en N. de Ridder 25 j.; D. van Wingerden 53 j. en N. van Leeuwen 48 j.: C. H. Verweij 26 j. en P. Scheepmaker 25 j.: G. J. Ho- geboom 26 j. en H. de Krijger 27 j.; H. Versloot 33 J. en J. E. M. van 't Hoog 28 j. Ondertrouwd) O. v. d. Brink 64 j. en T. v. d. Berg 59 j.; O. Engelaan 25 j. en J. C. Mtlnstermann 23 j.; J. A. M. van Steenhoven 21 j. en W. E. Gouwe leeuw 19 W.. Termorshuizen 28 j. en'J. C. den Uijr23 j.: J. C. Wapenaar 21 j. en A. v. d.. Waart .'van Gulik 20 j. Geboren) Maria C. G.V d.v. M. J.'. v. d. Water en A. M. M. Koot; Pauline J. E., d.v. L. de Groot en P. Molenaar: Aleida J. M., d.v. Th.. M. Sommcr en-J. H. A. M. Leensma; Johannes H., z.v. A. J.'M. Lauwers en N. Reichhardt; Joke, d.v. J. C. Akkerman en C. Meijers; Aart G., z.v. A. Olivier en H. Wissink; Egidius J. B... zv. P. J.F. Sebrechts en J. P. v. Tricht; Mar janna J„ d.v. H. Harte en S. M. Bos. Aangiften van 9 September. BEVALLEN: A van AssendelftGroene- wagen d; p van Rijn—van Burken z; A C A Kolb—van Lochero z; E C Knikkenberg— OuwerUng z: A Kond—de Bok z: M Bese- mer—van der Zijde z: B Epskamp—van Moll K J M-Hol—Hoogenboom-d: G WalJenus— vin Es z; j de Koning—van der Veeke d; O van den Ende—Devllee z: M den Arend— Welbie d: A Dumee—Kloot d; M Steren- MfS—Dommering z: A C van den Berg - Baan d; C G Haast—Koopmans d: P L Ara- merlaan—Adegeest d: A Bezemer—Arlsse z: A Spelers—Broere d; AC Joppc—Hemkes di 'I a Mulder—Hoorenman d: Chr M den Ouden—Rpovers z; J van der DuinWijs di W-M Haine—Dassen z; J J PastijnMoeken d: A H van Dijk—Bastian z: A J Klapwijk grendel d; C C Oostdljk—Heijenga d; M E Hl van Duijl—Malais z; C van Damde Vos 3 A.Feljenvan Herk d: T M dc Romph— Zwaai z; K fWinkel—de Graaf'z; G Th G Meijer—van Maren d: J van der Sluijs Zwaneveld x; M K Lops—Nigg 2 z: F P Markus-Leentvaar z; S Rietdijk—Wisch- meijer d; A Meijervan Keulen d: K H Maasdamvan Staten d: J ten Hackende Graaf z:-A C Mulder—Wubbellng z: H de Vos—Dijkstra d: J W van Opstal—Braven- boer z: A A Rijkec—Entlngh d. OVERLEDEN: J M F Olivier, ongeh vrouw 75 J: M Th Wennckendonk. dochter 3 mnd; JjBoekholt, man van A W A Visser 65 j: ;M:.E -Biemans, vrouw van A Groeneveld ::46 J; N Bakker, vr. geh gew met B van Gent 79 j; A Steenks. ongeh vrouw 30 ji F W Baerveldt, man van D E van der Heul 77 i: N G Baas, vrouw van P Richter 56 j: M ..Voordendag,* ongeh vrouw 65 j: J Over- .«aauw.man van W Ridderhof 88 J: R Klein; ;Vr. geh gew met M Tugendhaft 70 j. Voorts als levenloos aangegeven:K A Kogep—van Beusekom, dochter, - De Vlsnrdlngse stichting Culturele Kring heeft thxns het programma be kend gemaakt, dat zij ln bet komend seizoen hoopt te brengen. Het bestaat uit een tiental voorstellingen, twee volks concerten meegerekend, van allerlei aard. AUc voorstellingen worden gege ven in de Stadsgehoorzaal, uitgezonderd de uitvoeringen van de Mattheus-pas- slon, die waarschijnlijk in de Grote Kerk komen. Men opent het programma op 30 Sep tember met een concert door het Utrechts Stedelijk Orkest. Op 12, No vember brengt Wim Kan zijn program ma „De Bedriegertjes", terwijl op 17 December de Haagse Comedie Maria Stuart of Caesar en Cleopatra zal spe len. Op 25 Januari komt het Nationaal Theater van België met een nader aan te kondigen stuk. Op 23 Februari ver zorgt Cilli Wang een voorstelling. In Maart is er een pianorecital en op 1 en 4 April uitvoeringen van de' Mat- theus Passion m.m.v. de Chr. Oratorium- vereniging „Excelsior", de Stem des Volks en het Vlaardings Jongenskoor. Orkest: het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Solisten nog niet bekend. De belde volksconcerten van het Rott. Philh. Orkest zijn op 11 Januari'en 19 April. In voorbereiding is tenslotte een avond waarop amateurkunstenaars iets gaan brengen. De kaarten komen 'in vrije voorver koop aan een aantal adressen, de over blijvende zijn te verkrijgen aan de kas sa van de Stadsgehoorzaal. De heer M. H. L. Weststrate. voorzitter van het be stuur van de stichting, die ons een en ander meedeelde zei ook, dat men er met het subsidie-bedrag en de voorge nomen lage prijzen natuurlijk niet uit komt. Een donateurwerfactie zal op touw worden gezet. Ook zei hij. dat men nog steeds graag bet contact met het V.K.C. zou verinnigen. De fractie van de K.V.P. voor de Jeugdgemeenteraad is thans samenge steld en bestaat uit: A. Breed, A. van der Linden. T. Luyten, 3. Vermeplen ea M. A. F. Kuipers. Ook voor Oranje-Nassau begint Zater dag a.s. de competitie weer. Oranje- Nassau 1 start in de eerste klasse met een thuiswedstrijd tegen het Gorkumse G.K.V. In het twaalftal zijn grondige wijzigingen gebracht en of dit het ge wenste resultaat af zal werpen is uit de' uitslag af te leiden. De wedstrijd be gint om half vier. Terrein Parallelweg. Oranje-Nassau 3 speelt ook thuis te gen een tegenstander van de vorige com petitie, het Schiedamse O.D.I, 3. Aan vang van de wedstrijd kwart voor vier. Verder zijn vastgesteld de junior-wed strijden: .Oranje-Nassau BT.O.P. B. Aanvang half drie en O.D.I. AOranje- Nassau A. Aanvang half drie. Te Schie dam. Naar wij vernemen is in voorberei ding een gedeeltelijke wijziging van de plaatselijke A.P.V. (algemene politie verordening) in Vlaardingen..- Op som mige punten zou hierdoor ten ingrijpen de wijziging komen. Zo is waarschijnlijk écn van de maat regelen het opheffen van het verbod om het Hof te betreden tussen één uur na zonsondergang en één uur voor zonsop gang. De breiclub, een onderafdeling van de U.V.V. in Vlaardingen vierde gister avond in een gezellige bijeenkomst in de zaal Excelsior haar eerste lustrum. De club is een soort sociëteit, waar tweemaal in de week onder een gezellige kout handwerken worden vervaardigd, die soms worden verloot, maar meestal eens per jaar. worden verkocht om van de opbrengst nieuwe materialen te kun nen aanschaffen. Het- is een echt gezellige avond ge worden, door de verschillende sprekers en ook door het optreden van een mu ziekgezelschap „la bella musica" en een toneelgroep o.Lv. de heer Verhey. De vertrekkende mevrouw Van der Velden-werd door mevrouw Don dank gebracht voor haar werk voor de club gedaan. Mevrouw Van den Berg--Man in 't Veld. sprekende namens de U.V.V., wees op de verheugende uitbreiding van het werk. Binnenkort moet men nog een, derde middag gaan organiseren. Zij bood een cadeau onder couvert aan. evenals later de heer Kuil, namens de stichting Vlaardingse Bejaardenzorg. De heer Van der Ende, voorzitter van de Volksbond zegde, in vervolg op het door mevrouw Van den Berg opgemerkte toe, dat in de. Volksbond steeds, al was het elke dag van de week, een zaal be schikbaar zou zijn. Dinsdagmorgen om half negen ver trekken. bij het Algemeen Ziekenhuis een aantal beschikbaar gestelde personen auto's met erin 50 60 Vlaardingse in validen, die dan een dagtocht gaan ma ken. Even na Utrecht zal een kort op onthoud worden gehouden, terwijl de koffiemaaltijd plaats vindt in Harder wijk. Te circa zeven uur denkt men in Vlaardingen te zijn.. Dergelijke trips worden mogelijk ge maakt door bijdragen van particulieren en bedrijven en georganiseerd door me vrouw Van MeursVink. Aan boord van het Zuidamerlkaanse stoomschip Captayannes, dat gemeerd ligt in de Vulcaanhaven te Vlaardingen, ontstond Woensdagmiddag een.brandje. In één der ruimen waren arbeiders met snijbranders bezig mét het afsnijden van buizen. Vermoedelijk is een vonk van de brander terecht gekomen óp de kurkbedekking van de -buizen. Met eigen materiaal werd het vuurtje bedwongen, zodat de brandweer niet behoefde op te treden. Er wae maar-weinig schade. - Gistermiddag slipte, tengevolge van het gladde wegdek, in de Bergse Dorps straat teRotterdam; de 55-jarige ver zekeringsagent J. B. uit de Valerius- straat te Vlaardingen met zijn brom fiets. De nian viel op straat. Hü is met kwetsuren aan de linkerknie opgeno men in het Bergwegziekenhuis te Rotterdam. Geboren: Johannes A., z.v. J. A. op 't Hof en J. Slavenburg, Parallelweg 92 A: Lourens P., z.v. L. Brinkman en L. NV van Rijn, Nassaulaan 3; Teuntje J. A., d.v. J. Kreeft en J. A. Bosveld. Schimmelpenninckstraat 35 A;' Gerarda M., d.v. D. Manneken en M. T. van Velzen, Rotterdamseweé116; Cornelia A„ d.v. M. van der LelSj en A. H. Ule- man, Schimmelpenninckstraat 36 C. Overleden: 'A. van der Have. 26 j., echtg. van L. Bruggeman; K. van der Brugge, 73 j., echtgenote van I. van der Pijl. Gehuwd: Li Plantings, 28 j. ea C. W. van dea Boogert, 24 j. Donderdagavond werd- in de Export- loods van de Maasland»# Veiling een bui tengewone vergadering van de bij de Veiling aangesloten leden gehouden. Als enig agendapunt was aan de orde een voorstel van het bestuur en de Commis sie van Toezicht inzake de toetreding van nieuwe ledten. Uitvoerig werd het voor stel door voorzitter P. C. van Woerden toegelicht en werden de daaruit voort vloeiende consequenties verduidelijkt. Van de gelegenheid tot discussie werd door tientallen leden gebruik gemaakt, waarbij bleek dat de meningen zeer ver deeld waren en de opvattingen soms lijn recht tegenover eikaar stonden. Van de aanwezige leden gaf tenslotte 57 als zijn mening te kennen, de voorstellen van het bestuur te willen aanvaarden; een definitieve stemming over deze aan gelegenheid werd evenwel uitgesteld tot een nader te bepalen datum daar de vergadering om half elf werd verdaagd: Voeibalprogramma. Zaterdagmiddag ko men weer alle vier elftallen van MVV '27 in het veld. Op eigen terrein speelt te 2.30 uur MW 3 tegen "het Maassluisse Excel sior 5, gevolgd te 4.15 uur door de wed strijd MVVVulcyon. Het Maaslandse reserve-elftal speelt een uitwedstrijd te gen Excelsior 4 en de MW-junioren tegen VDL-B. beiden in Maassluis te 2.30 uur. Dammen. De Maaslandse Damclub D.I.O. begint Woensdagavond 15 Septem ber weer met de wekelijkse damcompe- titie, zoals gebruikelijk ook nu weer in het zaaltje van de heer Buitelaar. Economiseho cursus. De afdeling Maas land van de C.B.T.B. organiseert geduren de de komende wintermaanden een zgn. Economische cursus, waarop land- en tuinbouweconomie worden besproken. Deelnemers moeten in het bezit zijn van het diploma Lagere Landbouwschool. Land- of Tuinbouwcursus en kunnen zich voor deelname opgeven bij de heren H. N. de Nie en J. Moerman. Oostgaag 41. Cursus E.H.B.O. Hedenavond, Vrijdag 10 September, begint te Maasland een nieuwe cursus voor het behalen van het diploma E.H.B.O. Gegadigden kunnen zich nog bti de organisatoren melden. iWAN 8f AlUtll SYMtMCATI ■Mfiu}Qj. Vlug dribbelden de beide vrienden naar het volgende perron, vanwaar hun trein zo juist vertrokken waz- „över drie kwartier gaat er pas weer een", sprak Terry op een van de rïchtingborden .wijzend.-„Nu weer niet kwaad worden, Tekko". ..Welnee, waarom?" antwoord de onze vriend. „De treinloop gaat gelukkig nog steeds buiten jou om, meen ik te weten.' ,,Kom laten we in die tijd een kopje koffie gaan drinken." „Hé, meneer Taks" werd Tekko ln de stations-restauratie aangesproken door een vlotte jongeman. „U kent me toch nog wel? Nieuwsgier, verslaggever van „Het Allerlaatste Nieuws". Waar gaat de reis dit keer naar toe?" „Balle- merweg", antwoordde Tekko kort en nipte' van zijn koffie. ..Waar ligt dat?' informeerde het jongmens ver- der. Doch Terry, die moeilijkheden vreesde, schoot te hulp. „De trein, joch', riep hij gejaagd en werkte zijn vriend naar buiten, naar de gereedstaande trein. Mevrouw N. J. van der Velden-Starink heeft zeer veel voor Vlaardingen be tekend en een enorme hoeveelheid werk op particulier maatschappelijk terrein verricht. Dit is de meest sobere conclusie, die men zou kunnen trekken uit de af scheidsbijeenkomst gistermiddag gehou den in de bejaarden-sociëteit aan de Oosthavenkade, waar door een zeer groot aantal sprekers in de meest uiteen lopende superlatieven en met zeer grote, hartelijkheid de lof en de dankbaarheid die haar zo zeer toekomen jegens mevrouw Van der Velden uitten. Als eerste sprak de heer De. Jongh, voorzitter van de stichting Vlaardingse Bejaardenzorg. Namens het gemeente bestuur overhandigde hij een dankbrief en bloemen. Als één van de resultaten van het gedane werk noemde de heer De Jongh de ƒ75.000,die mevrouw Van der Velden in acht jaar tijd met de ver schillende postzegelacties had bijeenge bracht. Tenslotte bood hij een schilder werk aan en sprak de hoop uit. dat God het echtpaar ook in de toekomst zal zegenen.-... Mevrouw Van ^Minnen-Mosterd.spre kende namens- de federatie voor Vrouwe lijke Vrijwillige Hulp.verlaning^herinner- de speciaal aan de activiteiten van me vrouw Van der Velden tijdens de Waters nood. Mevrouw Birnie sprak hartelijke woorden namens het Centraal Genoot schap voor kinderuitzending. Zij overhan digde een brief van mevrouw Heusdens, die verhinderd was en een boekwerk over Indië. Namens de U.V.V. sprak mevrouw Van den Berg-Man in 't Veld. Ook zij bood een boek („Ouder wordende men sen in deze tijd") aan. De heer De Goede zorgde voor het poëtisch element in de bijeenkomst: hij las namens de oude lieden een gedicht voor. Verder hield hij nog een kort speechje. De breiclub was bü de spreken den vertegenwoordigd door mevrouw Vons, die ook een plant aanbood. De heer Van der Ende hield een fijn toespraakje namens de Volksbond. De heer Droog deed dit namens de C.C.K.P. en de heer Van der Plas namens de G.MF. Mevrouw Van der Velden zelf bedankte tenslotte voor alles in een bewogen toespraakje. De uitslagen van de schaakwedstrijden gespeeld in de tweede ronde" van het tournooi om de titel van persoonlijk schaakkampioen van Vlaardingen linden als volgt: Tweede ronde hoofdklasse: v. d. Gaag —de Jong protest; Bongers—Zijlstra 'A—16. Promotieklasse: BruikmanTen, Hoo- ven 0—1; den BreemsRoodenburg J. Jd—bi; den Boer—Korpel afgebroken; v. de Berg—Roodenburg W. V. 'A. Eerste klasse: MooyVester 'l—O; de Goede—v. d. Zanden 0—1; Meerman—v. d. Kloet afgebroken; de Koe—v. Witzen- burg afgebroken; de Jong G.Smit 10: Florijn—v. Wijngaarden K'A: Koopman ■Nagengasl 0—1; Boerdam—Roest 10. Tweede klasse: Oesters—Rieken 10 reglementair; Jansen J.—Vehema 0—1; Bussemaker—Sas 0—1; Goedknegtv. d. Lugt 1—0: de Hek—Hoogstraten afgebr.; DamStolk 01. HetKoningin Wilhelminafonds doet weer een beroep op hét Nederlandse volk om gelden te verkrijgen voor zijn werk. De taak, welke dit Fonds zich stelt dient in; zo sterke mate het nationaal belang, dat een ieder zich wel gedwongen moet voelen hiervoor een offer te brengen. En dit is nodig.Aan. dit., bij uitstek nationale'Fonds moeten de middelen worden verschaft om datgene, wat reeds bereikt is,- niet alleen in stand té houden, doch ook uit te breiden. Op hét terrein van de kankerbestrijding hebben wij een grote verantwoordelijkheid, waaraan wij ons niet -mogen en ook-niet willen ont- trekken. -ft;.-;':' Zoals een halve eeuw geleden het Ne derlandse volk, werd geconfronteerd met de tb.c. en daarop een afdoend 'antwoord heeft gegeven, zo staat het thans voor deze nieuwe ernstige werkelijkheid: de Zonder uw hulp, bedenk dit wel, kan deze volksziekte noch doelmatig bestre den, noch genezen worden. .1 Wanneer Zaterdag a.s. uw -gaven .voor het Koningin Wilhelminafonds worden gevraagd, staat dan reëel: tegenover de ernst van het feit,dat het gaat om de gezondheid van ons volk, misschien van ons gezin,'misschien van ons zelt Indachtig het onnoemelijke' grote leed, dat de kanker veroorzaakt, "geve Vlaar- dingens burgerij'ook dit jaar weder met gulle hand. - D« burgemeester van Vlaardingen, l, HEUSDENS, Een deputatie van de leden van de Staten-Generaal, bestaande uit de heren dr. Vf. Rip en M. van der Himst, heeft vanmorgen een bezoek gebracht aan het jonge bedrijf van dc Scbeepsinstallatie Nederland N.V. te Rottcrdam-IJssel- monde. Ter ontvangst was daar aanwe zig, de directeur van dit bedrijf, de heer C. Verolme. HU gaf een uiteenzetting van de stichting van deze onderneming. In 1948 begon men op bescheiden schaa] maar spoedig bleek, dat de N.V. over] stelpt werd door orders uit het Kuiten- land. Voornamelijk Finland was ee: graag geziene cliënt. Daarna volgde: vele andere landen. Het bedrijf onderging een uitbreiding In, IJsselmonde en daarnaast werkte de] scheepswerf in Alblasserdam op vplli toeren. Enige maanden geleden werd we derom een derde bedrijf ingebruik genomen te Heusden in Noord-Brabant] en op het ogenblik zijn onderhandelingen gaande over de stichting van eén nleu-J we werf in de naaste "omgeving van] Rotterdam. Thans werken hier 1300 arbeiders en| zoals de heer Verolme meedeelde, zou den nog zeer véle arbeiders te werk. ge steid'kunnen worden. Volgens hém w; het niet nodig, dat de belangstellin. voor emigratie zo groot wordt. Hier Nederland is volop werk. Het gaal er echter', óm vakbekwame lieden te| vinden. Bij het Scheepsinstallatiebedrij Nederland is het mogelijk eeri goed opleiding te genieten. Dr.Paul Rijkens hield daarop een' korte toespraak, waarin hjj de plaats van het Unilever-concern in de nationale economie aangaf. Over de positie van Unilever la Indo nesië verklaarde dr. RUkens tot nn toe tevreden te zUn. Be vier daar gevestigde fabrieken zijn volbczet, er zUn geen deviezen-moeilUkbeden en de grondstof fen worden uit Indonesië zelf betrokken. De Staten van Suriname hebben Donderdagavond! een motie aange nomen, waarbij het ontwerp-statuut voor het Koninkrijk wordt goedge keurd en waarin partijen „omwille van het schone moment der aanvaar- - ding" afzagen van een debat. Eet statenlid Soemita onthield zich -van stemming. De' overige 20 led-en stemden voor. :.'<2 Aangaande de' opzet van het bedrijf vertelde de directeur, dat hier geen sprake Is van financiële steun van buitenaf. De N.V. bedruipt zichzelf en aan de hand van de uitgevoerde orders werd aangetoond, dat bier bedragen worden geïnvesteerd, die ver ln de mll- lioenen lopen. 'Na .een beztchtiMg.;van;'het7bêsliSi hield dr. Rip'^efin^oespraal^"H«i" heugde. spr„ dat-RU een'bèdrijf'inj schouw had genomen, waarvan mocht wórden gezegd, dat het een jong, snel uitbreidende bedrijf is. Hier heeft men het aangedurfd iets nieuws te beginnen en niet te blijven lopen in de traditio nele tred. Spr. had de overtuiging ge kregen, dat hier een werkgemeenschap was gesticht, waar elke deelnemer zijn verantwoordelijkheid ten volle beseft. Dat achtte spr. van zeer groot belang en hU wenste de directie en zijn werk nemers dan ook nog vele jaren van succes toe. Te Pernis De heer ir. L. Schepers, directeur der N.V. De Bataafsche Petroleum Maat schappij, heeft medegedeeld, dat de^in- stallattes en fabrieken te Rotterdam- Pernis zullen worden uitgebreid met een tweede katalytische kraakinstal latie. Deze mededeling deed de heer Sche pers tijdens een bezoek van een aantal leden der Eeerste en Tweede Kamer aan de raffinaderij. De nieuweinstallatie zal evenals de bestaande van „fluid bed"type zijn en van een capaciteit van 5000 ton per dag. De bou wvan deze tweede kraakin stallatie, met de daarbij behorende hulpinstallaties moet worden gezien als de afronding van de tweede phase van het na-oorlogs uitbreidingsplan van deze. raffinaderij. v Bij Van den Bergft en Jurgens Een twintigtal Kamerleden bezocht Van den Bergh's en Jurgens fabrieken aan de Nassaukade te Rotterdam._ Na inleidende toespraken van de ne ren H. A, Bleker Caarten en F. W. van de Ven, werden de Kamerleden rondge leid ,door het bedrijf. S»te?S$8&ai6IM3W4«5®jS (Van onze Haagse redacteur) - „Met het hoofd In ootmoed gebogen staan wij hier bij de baar van- déze jongeman, die in dienst van de maat schappij is gestorven", zo sprak de heer I, A.1 Aler, president-directeur van de KXJMT., vanmorgen op de Algemene Begraafplaats in Den Haag, waar het stoffelijk ©verschot van de steward B. Westergaard aan de schoot der aarde werd toevertrouwd. Deputaties van het K.L.M.-pérsoneel en honderden vrienden en belang stellenden bevonden zich op het kerkhof toende droevestoet,waarin een schat aan bloemen wérd mee gevoerd', de lange oprijlaan naar dè aula passeerde. Bij het binnendragen van de kist zette- de organist het Largo van Handel in. Een volledige "yliègtuigbemanning :.betrok de doden wacht bij de baar. „Bob -was nog maar kort bij de maatschappij, -die hij gediend heeft met- enthousiasme en .-toewijding", sprak de heer Aler. „Het is eigen aardig dat ondanks de ongelukken die het luchtverkeer treffen steeds weer moedige en enthousiaste jonge mannen en vrouwen naar- voren blijven komen om-hun leven in dienst van de 'luchtvaart te stellen, het is bemoedigend en -het betekent ook dat degenen die -wij nu aan de schoot der aarde toevertrouwen niet voor niets geleefd hebben. Wij zullen kracht moeten putten uit de over tuiging dat wij wel dtenken deze zaak te leiden maar dat' wjj in wer kelijkheid geleid worden door God." De heer Aler wenste de familie God's kracht en troost toe. Een familielid dankte aan de groeve voor de goede woorden en belang stelling. Terw-jjl de kist werd uitgediragen speelde de organist „Letzter Frtihling" van Grieg en het slotkoor - uit de Matthaeus Passion van Bach. Daarna begaf de Oange stoet zich over de dodenakker haar de groeve. Visseriibcrirhtfiti 'J-GKAVENHAGE. 10 September. Sche- veningen 18 0 kantjes: 200—:135: 56—20; 150— 34: 263—2: 339—25: 53 weinig: 332—10 32—0, 40—60: 480; 490: 132—17; 133—20; 189— nog 90 mijl: 233-72: 247-0; 262-6: 2—70; 5—2: 15—0; 9—2; 25—17: 30—0 3a—20 li vleet: 370; 45—60 84 nog 100 mijl: 130—1; 236—50: 240—0; 250—25 310—6 393—20: 1901: 36— 100; 10770 353 weinig: 204: 14 vleet; 223— 55- 225—34 200 manden; 314100: 79S: 141—2: 18640 netten voor niets; 284 niet ge hoord; 36110; 95—5; 6350: 64—10; 668 15 Vleet: 72—40: 73—45 81—25 97—85: 103—17; 15940; 6 n huls; 21—75; 24—85; 54—250; 120— 35:121—100: Vlaardingen 61 40 kantjes: 83—100: 97—25: Binnen te Scheveningcn: Sch 77—25 last: 4—23 last: 104—35 last; Laptongen 4.30—4.60; g m tong 2.60—2.80; k m tong 2.49—2.54; tong I 1.92—2.00: tong II 1 78—1.82: tarbot I 3.60—4.00: tarbot H 2.10— 2 40: tarbot III 1.40—1.55; 4. 1.00—1.10: griet I 1.30—1.50; griet II 0.90—0.95; g m schol 28.00— 31.00: m schol 17.00—24.00; kt schol 13 80— 15.00; schar 12.90—14.00: kabeljauw stijl 40.00 57.50, rog 13.50—17.50. (Medegedeeld door de firma A. Makkreel, Mals. Sept. Nov. Ja n. Mrt. Gerst. Sept. Nov. Jan. iMrt. - September. SJc. Vorig slot vr.k. 28.10 28201 27.45 27.50 27.50 27.20 2725 27.25 27.0Z1,i 27.07^ 27.20 23.75' 23.75 24.15 - 2425 24,15 "■•k 24^5, Z4 J5 - 2425 (Van een onzer verslaggevers) Voorafgegaan door een ere-beman- ning onder commando van dte gezag voerder A. den Boer is vanmiddag op de' begraafplaats Zorg vlied bij Amsterdam de steward W. van Buren, die óp35-jarige leeftijd het leven liet bij de vliegramp -te Shannon', naar zijn laatste rustplaats gedragen. De baar werd gevolgd door familie ledten, vrienden 'en kennissen en leden van het vliegend personeel van de K.L.M. In "de aula van de begraafplaats sprak de onder-directeur van de K.L.M., de heer S, van den Bent, enkele woorden ter nagedachtenis aan de overleden steward. Twee horlogemakers, de 34-jarige..A.' D. dé J. en de 48-jarige C. W. de B.ï beiden uit Den Haag, hebben ieder een. gevangenisstraf van twee. jaar,met.af-i,}. trek tegen zichhoren eisen omdatzij,-4 zóais zjj ter zitting van dc rechtbank-*-.-; te Den Haag bekenden; de' '46-jarigè -i- kooprasn M. ,B. uit -.Rotterdam-/ hebben- s.: opgelicht voor een bedrag van -38.500, De oplichtingsaffaire was begonnen toen de beide lieden de heer B. hadden overgehaald er aan medé te'werken.de:,; Poolse kleermaker L. F. vanuit België i illegaal in ons land te brengemj Dezé.ii F. zat ih België in de gevangenis.F. S had ook oplichting gepleegd van onge- veer f 30,000. Tegen hem heeft de offi- -~ cier van Justitie bij de Haagse rechtbank drie jaar 'geëist.. - De beide horlogemakers vertelden <Ie heer B., dat zij de Belgische jjolltie kon den omkopen metf 10.000. F. zou dan niet uitgeleverd worden. Zelf zouden ze er 'f 5.000 voor over hebben B. paste de overige f 5.000 bij. Met andere .'.voor- wendsels wisten z|j B. voor nog; grote be- dragen op te. lichten. - - Bij wilde konijnen in de duinen van Scheveningen i en L'oosduinen zijn enkele gevallen van inyxomatos# geconstateerd. In Neder-Oostenrijk zijn een kind rg van zeven jaar en een van IS maanden om het leven gekomen en meer dan 25 personen ziek geworden aan een bij zonder besmettelijk soort- .kinderver- lamming. Aanvankelijk wist men niet precies te zeggen met welke ziekte men hier te doen had. De ziekte werd énkele dagen, gele den het eerste waargenomen in twéé •- dorpjes, te wéten Gutenbrunn eri Mar- tinsberg. Sinds toen z|jnr gevallen waar genomen In Sankt --Poelten, Baden, Tulln, Almstetten en andere plaatsen, De symptomen van de ziekte .zijn;: hoofdpijn, overgeven en moeite bij het slikken. In ernstige gevallen heeft de patiënt behoef te aan -slaap. De bazar voordè Restauratie van de Oude Kerk te Scheveningen,dl# ■1SMoehs- dagavond dóór ds. H. Hoek, Ned. Herv. predikant te Scheveningen, werd gesloJ ten, heeft ruim 33.000,— opgebracht De bazar is door ca. 17.000 personen;'.-5 bezocht.' i Vanmorgen om 9 uur is op de*Rijks-' straatweg bijhet Kerkehout te: Wasset® naar de^ 67-jarige wielrijder; uit. 'Den Haag bijhei onvoorzichtig oversteken aangereden door een persocenautoSèn:® óp slag gedood. De bestuurder-..vanKdi^S auto treft geea schuid. iiffifiSySg 3

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1