Groen, strategie f en tactiek ANTWOORD AAN DE RUSSEN Grote Drie willen nieuwe Tenzij het Kremlin zijn koers zal wijzigen Vijf Duitse steden schonken f 67.500 YPOTgkoororgel x - r Orleansyille is een dode stad geworden Herfst doet zich al gelden m Frankrijk krijgt atoomkanonnen TAoor kerboww St^I^ Wrak van „Triton" in drieën gebroken Aardig NOODKREET UIT ALGIERS &e;aarifyëimg1^ ut Nederland betuig leedwezen; m m ZATERDAG 11 SEPTEMBER 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2872 Weerbericht •- MINISTER STAF IN BRUSSEL Salah Salem weer terug Duitse gift een stimulans -■,* i mm M mM mk N De Verenigde Staten, Groot-Britannië en Frankrijk hebben Vrijdagavond het Bussische aanbod voor het houden van een inter nationale conferentie teneinde de wereldvrede te stabiliseren, aanvaard, maar daaraan twee voorwaarden verbonden, die waar schijnlijk door het Kremlin verworpen zullen worden. Gezamenlijke strijd Het weer in Euro pa I U Duitse bewapening s«k De Care Mission te Algiers' heeft met spoed hulp gevraagd voor de slachtoffers van dé aardbeving. Het giro-nummer, voor ons land is 512679. Ook -het Ned. Roode Kruis/; leeft een girorekening "ge opend, waaropbijdragen-;gèr. stort kunnen worden. Dit nummer luidt 777 ten name^^ van het hoofdbestuur van het/S?4'^ Ned. RoodeKruis. Op /heG;/, strookje vermelden:' „Hul} aan Algerije". - - hl r i ik1 «kW" Aardbeving Algerije Praten geeftspanningen schieten blijkbaar 'v t «Si m lm Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendicnst abonnementen 18.301950 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhago: Huygenspleln 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111392 Administratie: TeL 114402115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 87882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 256 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt, dagelijks. Directie: O. A. KEU XING en Mr. K. VAN HOUTEN Geldig: van Zaterdagavond tot Zondagavond. AFNEMENDE WIND Wisselend bewolkt met plaatselijk enkele buien, In hoofdzaak in het Noorden van het land. Aan- - vankeüjk nog af en toe. krachtige, later overwegend matige Zuidwestelijke wind. Morgen dezelfde- temperaturen ais vandaag of iets hogere. Q Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT •E kern van het betoog van prof. Mekkes kan men aldus weer geven: Groen van Prinstercr zag de grote l(jn en hij doorzag zyii rijd. Hij zag het satanische van de beweging, die zijn tijd beheerste. Hij wist, dat daar mee geen compromis mogelijk was en daarom was hij systematisch.cn con sequent- in de oppositie. Maar de tegenwoordige C.H. en AJt. leidslieden, aldus suggereert prof. Mekkes, hebben niets meer van Groen In zich. Zij doorzien hun tijd niet. Zü verdoen hun tijd met frontgevechten, met schermutselingen, die mogelijk van veeF belang zijn. maar die toch maar betrekkelijk rUn. Doch van de strategie, van een echt veldtochlsplan tegen de vyand hebben iU geen weet. Zy zien en kennen de Vyand niet in zijn ware aard en be doelingen. En daarom zijn ze met hem gaan samenwerken. -■k R zitten naar ons gevóelen twee E, hoofdfouten in dit betoog. De eerste is gelegen in de gelijkstelling van Groen's situatie en de onze. De tweede is gelegen in de onderscheiding tussen strategie en tactiek. Wat de eerste fout betreft, die is op bet eerste gezicht niet zo gemakkclük te ontdekken- Want om te beginnen heeft prof. Mekkes geiyk als' hü Groen van Prinsterer in zyn verhouding tot zyn tijd beschrijft. Inderdaad doorzag Groen zUn tijd. Inderdaad en terecht zag hij het principieel onverzoenlijke tussen zijn beginsel en dat van* de tegenstanders. W« kunnen nog verder gaan en zeg gen: Zoals Groen van 'Prinsterer zyn tyd probeerde te doorzien, zo moeten ook wy dat doen. En wanneer wy dat doen, dan zullen wij prof.,Mekkes moe- ten toestemmen, dar er in onze tijd van /een. precies «ven onverzoenlijke anti these sprake is als in die van Groen.' a" Maar nu kómt het verschil. In Groen's periode hing de politieke constellatie zódanig samen .met de geesteiyic* verhoudingen, dat er van -parlementaire aamenwerking voor hem .geen sprake 'kon; zijn. Hij,, werd ge dwóngen tot oppositie. Men kan daar zelfs aan toevoegen, dat dit niet alteen - t r ook -.aan jGreén-'s eenzame positie, de - veldheer- '.ëmdec leger en aaa Groen's aanleg m karakter, Wij xijn van mening, dat in onze tyd -de politieke constellatie bijv. ih de tijd, terstond na de bevrijding, ook wel eeus ao geweest Is. De «eest van de S^erme-rborniaanse „vernieuwing", j^rdroeg alecht met bet A/R. be ginsel en de politieke partijen, de P.v^iA: voorop, met de K.VJP. destijds ia haar kielzog; gedroegen zich 'zoda nig ais belichaming van' die „veraieih- wing" dat er van. politieke samenwer king voor ons geen sprake kon zyn. Maar. dat is op zichzelf geen situatie om enthousiast over te zijn. Het doel van de' cbristeiyke politiek kan nooit zijn de tegenstander tot' de consequen ties van zijn verkeerde beginselen te nopen. Daar ishet' landsbelang niet me» gediend. De politieke verhoudin gen in- een land als het onze, met zijn verschillende.,partyen, zyn gecompli- oeerd. Slechts hoogst zelden is het zo, dat een partij de, kans krijgt zich in- het bestuur van 's lands zaken geheel ea consequent naai: haar beginselen uit ie leven. Want reeds zonder, ons, is die landspolitiek een compromis. Ge- zwegen nog maar van het feit, dat prof.' Mekkes ook .te.,veel vergeet, -dat éen partij, zelfs een socialistische, in feite niét dikwyis consequent is of wil zyn. En daarom is het zaak van beleid, van beleid uit een principieel gezichts punt uiteraard, of men onder zulke omstandigheden kan meedoen, Ja óf neen. Het beroep op Groen" door prof. .Mekkes gaat derhalve niet op. Het. klopt historisch maar ten dele. En daarom is de conclusie die Wj er uit trekt, onjuist. [3E tweede fout is gelegen In de on- A-f scheiding tussén strategie en tac tiek. Wy erkennen de betrekkelijke" waarde van die onderscheiding. Maar als prof. Mekkes onder die mogelijk •wei belangrijke, maar toch altijd maar betrekkeljj ke schermutselingen, die hy van tactische orde acht, begrypt de politieke strijd over het christeiyk onderwijs, de christelijk sociale ver- wrging, de landbouwbelangen,huur, belasting, werkloosheid, Nieuw-Guinea, P-B-O. enz., terwijl hü omtrent de strategie niets anders weet te zeggen,- dan dat het heden gaat om de staat, om de heiligheid en de hoogheid van rijn gezag en om de aanwending van dé wapenmacht in gerechtigheid, waar bij enerzijds het dienstbaar maken van de staat aan de stoffelijke welvaart en anderzijds het supra-nationale integra tie-streven een veeg uit de pan krijgt, dan moeten wij zeggen,"dat dé onder scheiding er voor ons niet hélderder op wordt. Het vraagstuk wat de staat kan en en moet is inderdaad een hoofd vraag in de politiek. Maar die vraag is aan dé orde in al de problemen, die Prof. Mekkes als tactiek in de hóek der .zaken van relatieve betekenii jkbopt. En zy is ook by de integratie aan. de orde! Daar gaat het over de vraag wat de staat kan of mag of moet overdragen. M.a.w. in de practyk der De minister vsn Oorlog en van Mari ne, ir. C. Staf, is gistermiddag naar Brussel vertrokken. Hij zal daar deelne men aan de besprekingen van de Bene lux in verband met het verzoek van de Britse minister van Buitenlandse Zaken Eden. Zoais .reeds werd gemeld is de Nederlandse minister van buitenlandse zaken. mr. J. W. Bcyen reeds in Brus sel. Een Amerikaans atoomkanon is gisteren te Straatsburg aangekomen, waar het aan Franse deskundigen op het gebied van de opleiding voor atoomoorlogvoering zal worden over gedragen. Vandaag arriveren nog vier atoomkanonnen ie Straatsburg. Salah Salem, die Donderdag gé- schorst was, .heeft zijn functie van minister vanVoorlichting en Propa ganda weer opgenomen, aldus radio- Cairo. Tevoren had hy een bezoek aan premier Nasser gebracht. In gelijkluidende nota's, waarin werd geantwoord op de Sowjet-nota's vaa 24 Juli en 4 Augustus, stellen de geallieerden vast, dat Rusland eerst moet: 1) Toestemmen in de ondertekening van een Oostenrijks verdrag, en van vrije Duitse verkiezingen onder 2) Toestemmen in het houden internationaal toezicht. In feite hebben de Weidelijke Drie de deur voor Internationale besprekin gen van de Grote Vier gesloten, «naar ze hebben haar niet op slot gedaan. Zii maakten duidelijk dal Rusland deze deur weer kan openen door zUn poli tieke koers te wijzigen. De nota verklaart: ,.De veiligheid van Europa kan niet bewerkstelligd worden door de onder tekening van een algemeen verdrag zo als door de Sowjet-Unie wordt voorge steld. De enige mogelijkheid om deze veiligheid te bereiken is gelegen in een oplossing van de concrete problemen, waarvan het Duitse en het Oostenrijk se probleem de meest urgente zijn". ,fiév.vi]f Sutis« steden Bnrntan. 'Ham burg... Dusseldorp* Duisburg- an Keulen hebben; Kiuasa raU de Rotary-club va» Wesi-Duitsisnd, een bedragran 80.000 mark 'beschikbaar gesteld, -welk bedrag, zoals wij. «nis* maanden - geleden be richtten* Ml dienen voor da aanschaf fing van aan- orgal - voor hat koor dar Groole- of Lauramkark ia Rotter dam. Gisteren Is da gift, voor wat be treft de Duitse steden, 'met da overhan- diging van aan oorkonde an aan sihre- ran plaquatla. bevestigd, De burgemeesters van Keulen en Dusseldorp, de heren dr. Ernst Sehwering en Josef Gockeln. braeh- - ten daartoe een bezoek aan Rotter dam en vergezeld van de heer J. Meertens. de Rotterdamse wethou der van Openbare Werken en de heer H. O. Bron. chef van het ka binet van de burgemeester, werden zy-ontvangen in de vergaderzaal van het- college van gecommitteerden tot dé zaken van de Hervormde ge meente van'Rotterdanj-Centrum. De ze vergaderzaal bevindt zich in het tijdeiyk kerkekantoor naast de Groote Kerk. De voorzitter van het college, dr. H. J. Eykman. sprak 'een welkomstrede "uit en zeide, dat alleen in het besef, dat wij allen jegens God/In schuld leven en dat Hij onsdeze schuld vergeven wil, wy onze naasten vergeving kunnen vra.' gen en schenken. Uit- deze gezindheid, aldus spreker, wordt het loflied geboren. Het'loflied, dat ook in de Christelijke'gemeente te beluisteren valt. Dr.' Eykman hechtte daarom een bijzondere symbolische be- politiek gaat het daar altijd om beslis singen, die verband houden met ons algemeen principieel gezichtspunt. Als prof. Mekkes aan de uitwerking van zijn strategisch verhaal toe is, zegt hy, dat hét nieteenvoudig is om te weten hoe heb moet cn om zo maar ineens christelijke" richtlijnen te geven. Daar zijn studie én practische erva ring voor nodig,, zegt hij. Maar als hij het heeft over wat hij noemt de problemen der: tactiek, waar de christelijke, 'politici in de afgelopen jaren zich aan gewaagd hebben, dan heeft, hij daar geen beter woord voor ovër dan dat ze die problemen, nii ja, mogelyk wel roet principiële metho den willen uitvechten". Wel, we zouden- van dat laatste wil len zeggen dat dit, op de keper be schouwd, nog een compliment is, al hèeft prof. Mekkes dat niet zo bedoeld. DE structuur van het betoog is dus duidelijk. Er wordt een algemeen-strategische stelling voor het heden geformuleerd, die aansluit aan de algemeen-strategi sche situatie" van Groen. Daarbij passend zoekt prof. Mekkes nu de analogie in de sfeer van de practijk. Groen deed niet aan de frontgevoch ten der tactiek, dan moeten wij het ook niet dóen. - Daarom wordt de practijk van het landsbestuur, die vandaag aan de orde is en door christelijke politici mee wordt bedreven, door prof. Mekkes ge bagatelliseerd als van geringe waarde te zijn uit principieel gezichtspunt. Schermutselingen, waardoor men het grote doel uit het oog verliest. Maar. de analogie klopt niet, want Groen deed niet mee, niet omdat hij die „tactiek" minachtte, maar omdat KÜ door de historische verhoudingen destijds uitgesloten was. En wü^zijn niet uitgesloten, omdat de historische verhoudingen thans anders zijn. - Prof. Mekkes' beroep op Groen is wél suggestief, maar niet verantwoord. De oorkonde, wélke gisteren overhandigd is aan de gecommit teerden tot de zaken van de Hervormde gemeente van Rot terdam, heeft de vólgende-tekst: „Als teken van de nauwe ver bondenheid en de goede wil schenken de vrije Hanzestad Bremen, de vrije en Hanzestad Hamburg, met de havensteden langs de Rijn Dusseldorp, Duits- burg en Keulen aan de Her vormde gemeente van Rotter dam 75.000 Duitse marken voor de wederopbouw van het orgel in de Laurenskerk. Juli 1954." De oorkonde draagt de hand tekening van de vijf burgemees ters der steden. .Degecommitteerden hopen, dat deze gift een stimulans mag zijn voor vele Nederlanders, om eveneens het herstel van dit, historische kerkgebouw te stéü- nen. tekenis aan het geschonken koororgel, dat de gemeente zal begeleiden bij haat- loflied. Burgemeester Gockeln bood de oor konde aan en' vervolgens gaven de beide Duitse gasten uitdrukking aan hun 'ge voelen van medeleven met het streven van Rotterdam om" tot volledige her bouw te geraken. In drt streven, zo meenden zij, neemt de herbouw van de Laurenskerk een belangrijke plaats in. .B rgemeester Sehwering legde in zijn toespraak mede het accent op de banden tussen de bewoners van Europa. Bij de millioenen burgers in dit gebied, zo zei- de hij, leven dezelfde wensen, n.l. een redelijk bestaan nu en een verantwoor de verzorging voor de toekomst. Zij zijn er zich diep van bewust, aldus spreker, dat deze bescheiden eisen slechts ver wezenlijkt kunnen worden, als de naties in vrede met elkaar leven en als er geen leiders aan het bewind komen, die de mensen in het ongeluk storten. Samengaan van allen, die van goeden wille zijn, aldus burgemeester Schwe ring,: is de voorwaarde voor de handha ving vande vrede. Als teken, dat hier een gezamenlijke strijd gestreden wordt en dat de problemen van Rotterdam de zelfde zijn, als waarmede de Duitse ste den worstelen ook daar. moeten vele kerken opgebouwd worden dient deze gift te worden gezien en aanvaard. De" gift van de Vijf Duitse steden is groot 75.000 marken (ruim 67.500 gulden) en van de Rolary-club5.000 marken (ruim 4.500 gulden). ■Ve..-rapporten ree mu. Neersl •tedenoebtend 7 au? temp •fgel ■atetton 1 Wetr Sd girt 74 UUT Stockh. 1 half bew. ZZO 3 0.1 Oslo regen zo a 18. -5 Kopenh. regen ZZW 8 18 0.2 A'dam regenbui ZW ...10 1 Lwnden onbew. ZW 7 18 2 Luxemb. goh. bew. WZW 7 20 2 Farije regen r W 8 23 0.5 Bordeaux iw. bew. W 3 126': 0 Grenoble licht bew. windstil 26 0 Nice licht bew, NW 1 24 0 Genève rw.bew. windstil 25 0 ZQricth zw. bew. Z 2 24 0 Locarno licht bew. NO 1 26 0 Berlijn regen ZZW 4 20 1 Frankfort rw. bew. 2W 22 5 Münohen Hchtbew. ZZW 4 2A 0 Wenen Ucht bew. windstil 27 0 Innsbruck mirt W-'-a 27 O Rome onbew. windstil - 0 Ajaccio onbew. NO 3 26 0 Mallorca onbew. NNW-a De Russische bewering dat de NAVO een agressief militair blok 'is wordt in de nota weer eens tegengesproken en hieraan wordt toegevoegd: Er kan geen sprake van zyn dit verbond te ontbin den. dat is gevormd als een verdedi gingsorganisatie tegen de zwaarbewa pende Sow jet-groepering in het Oosten van Europa". Een belangrijke passage in het ant woord van het Westen luidt: ,,De ban- den van de Westduitse Bondsrepubliek met de andere vredelievende staten van West-Europa in een defensieve orga nisatie. die gesmeed zijn lang nadat Oost-Duitsland ^bewapend werd, heb ben ten doel te voorkomen, dat een be paald land op eigengelegenheid de dreiging van geweldpleging het hoofd moetb «eden en vormen in geen enkel opzicht een bedreiging voor de Euro pese vettigheid. Dit is de beste garan tie voorde veiligheid van alle Duitse buurstaten van Duitsland zelf, en van Europa- als geheel". Deze nadrukkelijke, verklaring houdt kennelijk in; dat de regering van Frankrijk instemt mét de politiek van het Westen inzake de herbewapening van Duitsland/éen' punt waaraan de laatste tijd,riög.al eens getwijfeld .wordt. Dé moeilijkheid tussen Mendès-Franee en zijn bondgenoten schijnt gelegen le 'zijn- In dw-Vtnag,„b o e Duitsland herbe wapend-.'moei' wörden. niet o f Duits land herbewapend moet worden. l" Atoombommen Het Westen- meldt, dat Het voort zal gaan met zijn: pogingen het gebruik van alle atoom-, waterstof-: en andere wa pens van massale vernietiging buiten de wet te stellen binnen het kader van voorzieningen voor gelijktijdige en be langrijke vermindering van conven tionele wapens- en - gewapende strijd krachten. De drie mogendheden klagen, dat de Sowjet-Unie geen nieuwe voorstellen heeft gedaan, die by kunnen dragen tot een oplossing van de ontwapening, Oostenrijk en Duitsland. De tëkst van de nota's is goedgekeurd door dc NAVO-raad en door de. Oos tenrijkse .en Westduitse regeringen. Het wrak van de „Triton" is door stor men in drieën gebroken. Dit ii Vrijdag avond door bergingsexperts bekendge maakt, aldus meldt A.F. De pogingen van de hergingsdeskundi- gen om het verongelukte toestel door het inbrengen van luchtballonnen: In de romp drijvende te krygen, werden Woensdag avond en Donderdag onderbroken door een storm, waardoor het wrak over een korte afstand stroomafwaarts Is gevoerd. De bergingswerkzaamheden werden gis teren* hervat. Kapitein Carl J. Rupplin, de chef van de commissie van onderzoek van de K.L.M. déelde - mede. dat het voorstuk met de vrachtruimte achter in het toestel van het middenstuk-zijn afgebroken. Ook het staartstuk is afgebroken. Naar hij mededeelde was de vracht- ruimte voor in het toestel nog geheel m tact maar hij wist niet of het achterstuk niet beschadigd was. Rupplin verklaarde dat ten gevolge van deze ontdekking de' bergingsplannen ge- wyzigd moesten worden. EEN PERSBERICHT uit Londen- brengt ons de tijding, dat het Nederlandse PvdA-Kamerlid, Vonde- ling, op de vierde internationale Con- ferentïe voor Wereldregering ver klaard heeft „dat een conferentie over een herziening van het Handvest der Verenigde Naties eerder ln Moskou dan ln New Vork gehouden zou moe- ten worden ten einde het. wantrouwen van de Russen te verminderen". Aardig, zo'n naïef Kamerlid. aÏÏ&l De aardbeving, die Algerije, heeft geteisterd, heeft grote ■verwoestingen aan-, gericht in de stad Orléansville. Deze teXefoto toont redders,— onder wie,Franje soldaten die in de puinhopen van .de ingestorte .gebouwen op zoek zyn. naar - slachtoffers. Zo registreerde Londen,de" hevige aardbeving -Jn \Algèiye:.öj»; de.teisniograaf. - -• '".-'•v '"t - I .1 - .i v/ I j" 'S. ,i. Het leven in de eens zo bloeiende Noordalgerynse stad Orléansville, welke bezocht is door:een van de zwaarste aardbevingen, die Noord-Afrika sinds generaties geteisterd hebben, is volkomen ontredderd. De atmosfeer van'vreesen dood,'die door dc met puin overdekte straten en instortende huizen veroorzaakt wordt, kan- zelfs door de bezige mannen der reddingsploegen eh het lawaai dér tractors en bulldozers, die gebruikt worden om het puin op te ruimen, niet weggenomen worden. De verbysterde - inwoners - van de' stad hebben gisteren opnieuw aardbevingen gevoeld, maar geen van deze was zo zwaar als de-vorige.- En terwyl de aarde in beroering bleef heeft het seismografische instituut té Algiers medegedeeld, dat in 24 uur 69 aar&evirige'n geregistreerd waren in de 80 kilometer brede" gordel, die 'in de donkere ochtenduren van Donderdag zo zwaar bezocht is. Volgens de .Franse autoriteiten waren' gisteren tegen het middaguur ;497 lijken uit de puinhopen geborgen. Een Alge-: rijnse functionaris heeft -verklaard, dat het aantal dodèn in het gebied .van Orleansville .de 1000 reeds -overschrijdt, daar velen bereids door familie en. vrienden begraven zyn- zonder -dat de autoriteiten daarvan verwittigd werden. Het staat thans/vast, dat ten minste 1.000 personen gewond zijn. Slechts een deel der gewonden heeft zich gemeld bij het tydelijke tenthospi- taai, dat door. hulporganisaties uit Al giers en Oran opgebouwd is. Anderen zijn naar ziekenhuizen in Algiers ge vlogen. In de straten lopen velen rond met zelfgemaakte verbanden. De autoriteiten hebben bevestigd, dat de puinhopen nóg .lang niet volledig A. 5->, doorzocht zijn en dat de lijken van zeer vele slachtoffers ongetwijfeld nég gevonden zullen worden. Door de aardbevingen van gisteren is-Tenes een stadje aan de Middel landse Zeekust op 65 kilometer ten Noorden van. Orleansville - het zwaar ste getroffen. De telefoon- en telegraaf verbindingen zyn verbroken, maar vol gens de eerste berichten zijn er sn Tenes geen slachtoffers te betreuren,' hoewel de; schade groot moet zyn.. In Orleansvillezullen de meeste, ge-: böuwën.--die 'nog overeind staan, -afge broken moeten worden ten gevolge van de diepe scheuren inhun murenen fundamenten Een autoriteit verklaarde!' dat het er naar" uitziet, dat 90" procent, van 'Or leansville met de grond gelyk. gemaakt zalr zyn wanneer het opruimingswerk in de stad voltooid is. Terwyl■- gistermorgen de: vliegtuigen van de luchtbrug boven de stad vlogen werd éen begin gemaakt met de begra fenissen van de vele slachtoffers van de'ramp. Een van de onbeschadigde gebouwen in de stad is'.een grote Mohammedaanse moskee. De - katholieke kapel werd zwaar beschadigd. Na een langdurige zitting van het kabinet--heeft-premier- Pierre Mendês- France Vrijdagavond bekendgemaakt, dat een nationaal comité gevormd is, dat de slachtoffers van de- aardbevin gen in" Algerije bijstand zal verlenen. Het comité .zal zijn. werkzaamheden aanvangen met een extra-toewijzing van 300 millioenfrank (f 1 millioen). - Hij voegde hieraan toe; dat de een- daan. De Nederlandse ambassadeur mm rijs. mr.. O.' G. W,H. bafon; .ëariïBóehsé|® laar van Oosterhout. heeit op het Frarise/J ministerie van l Buitenlandsé-l^-jSékeri'S. uiting gegeven aan hefsterke medeley,en'ii|? door regering en volk van Nédef ianU met dé. aardigvingsramp. iw.Aigeryé.SiS?' V ,vw; 1 V'\j De Veiligheidsraad heeft- gisteren"niét/. 10 stemmen: tegen 1 de":Amérlkaanïé^, klacht in zake het neerechleten/vsmjeénil. Neptune doortwee 'Russische straalja-': {;v gers boven de Japanse Zee 'op 'dt-dgevd0j. da geplaatst. De Sowjet-gedelegeerde"WLsjmski :vériW zette zich tegen, de behandelingCvaiü'degp^. klacht. Deze zou. Volgenshém;tot^y,ëic-|^, scherping van de- internationaleï-spaiihih/f#s gén kunnen leiden. s '-f., 'r' De Amerikaanse gedelegeerde',VCab'otp-jj Lodge daarentegen zeide, ;dat Vhèt/{"ditjg^ incident' overigens-niethetreersté!;™/-;-;;- was! zviaardöor.vrede en:véihghridiin;gësi§M: vaar"' werden gebraW»K;!{?5??ik^|^^iffl®Sp -- - .- - i De -" Russische afgevaardigde v/meld .gij; staande, dat het/bewuste 'AmerlkaahsèS/; vliegtuig, het luchtruim van de--SówjëtJ#f Unie had geschonden;-Toen twee,:jagers^féfe verschenen om - het Amerikaanse vlieg/.t v'-'S- tuig te beduiden, onmiddellijk' het Rusk sische luchtruim te-verlaten. schoot'dUVj, op de .jagers, aldusIVisjinski:/-. Hierop' zeide Lodgé: .'.Ik ben zelf geen vlieger- maar,; bé-Zïp- kwame piloten hebben mi];verteld,: dat:ï/;-;S|i het voor een Neptune zelfmoord i-ïöülbeï/w^p tekenen om het vuurte openen op twéé,:;-/;® straaljagers'." Lodge drong niet; aan op actie'van.déji/ifll Veiligheidsraad, maa-r verzocht de Sow- jet-Unie in contact- te treden;;met^dëswsll Verenigde Staten over dé 'scha'deregé-;/:ag ling, of toe te stemmen in een ohparnj-!} dig. onderzoek door hét InternationaaJ;,-:- Gerechtshof. trale regering en de" plaatselijke/bestu ren; reeds op grote schaal bijdragen toegezegd hebben. Eveneens zUn'/tbè-/ zeggingen ontvangen van- paruculiereg bedrijven. Hij zei,' dat zijn eigen buréa-tf-':'tüt^dë:?iS:gi eigen begroting 1.000,000. frankS: zóu byr/iiSa dragen tot leniging van de nood.. Zaterdag hebben zich te Orléans- ville nieuwe -aardschokken"'/voorge^S® daari Te Hoek t an Holland tverd gisteravond een demonstratie gehouden met het Amerikaanse reflecterende materiaal Scotchlitedat in allerlei toepassings vormen reeds nuilig is gebleken ten behoeve van de verkeersbeveiliging. 'De démonstratie tverd gehouden om na te gaan of scotchlite ook' van be- lang kan zijn voor het reddingstoezert. Zwemvesten, reddingboeien, -redding botent, enz. u-erden voorzien van-scotch lite aan een groot gezelschap atitori- feiten 'van - Marine, K.LJl., scheep-' vaarlmaatschappijen, visserijrederijen en reddingmaatschappijen getoond, Foto: drie personen, die zijn uitge- nist 'met zwemvesten en zuidwesters," voorzien van reflecterend materiaal. (Van onze weerkundige medewerker) De diepe storingen die de af gelopen week boven de Oceaan tof ontwikkeling kwamen zijn een. aanduiding dat de herfst zich al doet gelden. Door het korten van de dagen koelt de lucht in de Poolstreken sterk af, maar op Zuidelijke breedte- handhaaft zich nog de zomer warmte. Bij 'het treffen van de koude, en warme luchtstro men neemt daardoor de de pressie-activiteit geleidelijk in hevigheid toe. De Oceaande pressies volgen echter boven West-Europa nog een vrij Noor delijke: koers. Voor vandaag en morgen wordt dan ook slechts een. enkele plaatselijke- bui ver wacht-J- afgewisseld door flinke opklaringen. De .temperatuur- zal niet veel verandering) on- dergaan. - I De grens tussen- de zomer, en het vroege najaar loopt - onge-- i- veer langs de Pyreneeën ■-én"-.'-' de Alpen haar midden-Rusland.- In Spanje, Italië en de Balkans- stijgt het kwik op vele plaatsen jj nog tot boven 30 graden. In v onze omgeving komt de mid-jj dagtemperatuur niet boven 20'') graden. Een randstoring «a«; een depressie bij Schotland-trok. gisteravond met enkele :büieiiï$ over Nederland. Een tweede l echter weinig actieve randsto-;,; ring nadert de Golf van: Bisr-.i: kaje. Verder Westelijk op de-f> Oceaan onderbreekt een hoge-A drukgebied tijdelijk de depresgj': siestroom. Mede onder invlóedfk daarvan zal hef weerÊbcvenf?) West-Europa tijdens: hefjweékr'j j - einde vrij rustig

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1