Deze week nader beraad en over nieuwe loon ronde vastgelopen Orkaan in V S. ast 14 doden Basëring op de S.Ë.R.-nota DUITSLAND MOET IN •Ui de Moeten nieuwe finaneierings- instituten worden Opgericht? KLM-Convair verloor wiel bij de start Al meer dan 1300 doden geteld in Algiers WERKGEVERS BIEDEN 5 PCT., WERKNEMERS VRAGEN MEER Besprekingen te Brussel CN^-standpunt Christen-democraten gingen achteruit M I HONDERDEN INYASIESGHEPEN BIJ HET EILAND QUEMQY IgÜVB&G' :13 SEPTEMBER 1954 TWAALFDE JAARGANG No, 2873. Weerbericht Militair overleden na een igeluk bij oefening n (Sm?-.* fW -Gaan Benélüxlanden hiërmee accoord? Ministers confereren met Stichtingsbestuur Tragisch eiiide van boottochtje J' Middenstandszaken in nieuwé woonwijken GESLAAGDE NOODLANDING Chinese communisten gereed GEVAAR NOG NIET GEWEKEN Voorste deel van Triton aan wal gebracht Conflict tussen Vietnamese Premier en het leger Van T/1 effens heeft nog 1 slem nodig i/rrr-- t /- 'mTuOtlir. c. A. MEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN TWEEDE IN 2 WEKEN I H«denavond, geen rï/-.. veerdiensten (Van een onzer verslaggevers) DE besprekingen over een nieuwe loonsverhoging in de Stichting van de Arbeid zijn Zaterdagmiddag in een uiterst moeilijk stadium gekomen. De vertegenwoordigers van de centrale werkgevers- en werk nemersorganisaties zijn uit elkander gegaan zonder dat overeen stemming werd bereikt. Van werkgeverszijde bleek men bereid terstond mede te werken aan de totstandkoming van een vergunning tot verhoging van de rechtens geldende lonen met maximaal 5%. De vertegenwoordigers van de drie werknemersvakcentralen hebben dit voorstel als onaanvaardbaar van de hand gewezen. Zij wensen een hoger percentage. 8 Commentaar Verkiesing Sleesicijk- Holstein Man overboordgeslagen en verdronken Habsburgse tweeling geboren Dulles Zie verder pagina 2 I# witte de Withstraat 30 Telef. H5700 (4 U postbus 1112 Postgiro No. 424519 sS'" Klachtendienst abonnementen 18.30—1930 uur Zaterdags 17-18 uur: Telefoon 115700 1 - Postgiro 424887 Redactie: Tel* 111S92 1*W£. Administratie: TeL 114402—135486 B.g.g. 3952E6 dAletem: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 •fSSe^entsprijs 52 cent per weck. f 2.26 per maand. WS Mr kwartaal Losse nummers 18 cent. Versch^nt dagelijks. Weersverwachting geldig' 'tot Dinsdagavond. BUIESr^'-s'-vivl' -v\; Vi'f Wisselend bewolkt mét enkele regen- of omveers buien. Overwegend matige Zuidwestelijke wind. Weinig1 verandering In. temperatuur. O- Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT veertlfh personen z(jn om w, laven .gekomen en een reusachtig» .ui. is aangericht door de orkaan Mnt" die Zaterdag de Noordatlantlsche Kdvü de Ver..Staten en Canada tels- Se, De ramp kwam slechts twaalf Sta sa de orgaan „Carol", die In h»t- Sjffle gebied .'68 mensen het leven kostte M"een 'schade van ongeveer twee mll- Hsrf gnldeaWeroorzaakte. 'Tenfevolie van stormen. die_ vooraf- chgen aanrdc reeds'aangekondigde he- rfi» wervelstorm die Japan bedreigt, rim op de eilanden Kioesjloe enSjikokpe «uiDergtmen omgekomen of als vermist en honderden vissersdorpen aldus is Maandag uit Tokio '^'wervelstorm, een Wan de zwaarste dit Japan ooit heeft gekend, kon Maan- - i. Kioesjioe bereikt hebben.; ïl»5 dienrtplichtige huzaar J. K. is in h afgelopen nacht fa. het Stads- enAca- ta^aeh Ziekenhuis te-Utreeht overleden ui. verwondingen, die hij bij-, een Don- ïtrSjgavond gehouden .militaire oefening luit opgelopen, Dé oefening werd gehou- 4«v«p'c t Vlasakkers fa- Amersfoort-Door dgen oevoorrichtigheid werct ljL door-een iMftfiodder. fa' het.gdaat, getroffen.-y<v v 1 i1 J.iJ 1 t I I|- i iftói&"W.B.'r.beriditi,dat&wegens bég- ttrwfcaarobedett tfat;"deWSWiiifcavffa fcuWagsvonJ - iï September'enige veer- '<^Bra6teTwjWeiï"tififiM!feW! tén van 17;00»-'1850 eo 20^0 tatfjaft'Dintelsaj - "en?otu>:I7.45;ó 19.30 lij K.0Óruur"i, uit Ooltgensplaat komen:te wnrilieh." fja'-*?.1- Een .'gelukkige omstandigheid is, dat de deur nog niet geheel in het slot is geworpen. Van belang is immers welk standpunt de regering met be trekking tot; deze 'materie inneemt. 1 a Zn de komende dagen sal er nog wel gelegenheid zijn tot nader beraad. De Verbondsraad van hetC-N.V.fa tegen Dinsdag bijeengeroepen. sa ties rekening gehouden met de mo gelijkheid. dat wellicht in de toekomst aanvullende loonmaatregelen moeten worden verwacht in verband met een verdere huurverhoging. De, toepassing van de bovenbedoelde vergunning zou echter volgens de werkgevers niet behoeven te wachten tot het tijdstip waarop deze huurver hoging zal worden ingevoerd. Tijdens de besprekingen kon vol gens het werkgeverscommuniqué een zekere toenadering worden vastge steld, doch het bleek niet mogelijk tot volledige overeenstemming te geraken, Na afloop' van dé vergadering welke Zaterdagmiddag te 's-Gravenhage door de Stichting van de Arbeid is ge houden, hebbende centrale werkge versorganisaties medegedeeld, dat -zij zich bij de besprekingen evenals trouwens---de—- werknemersvertegen woordigers. gesteld bebbén op de basis van- de loonnota welke de Sociaal EconomischeRaad onlangs' hééft' ge publiceerd. r T' 4 Daarmee; rekening: houdend verklaar den déf werkgevers zich bereid mee te werken aan een vergunning tot faonsverboging.met;maximaal. 5 Dit Sra?&i9^iïdëre v'v^rderizeggen, dat séer&, A>:,ft'v-* :*B(j dé .bepaling- van hun standpunt hebben de centrale werkgeversorgani- >-„.H f s J$eït,^ngMiu^jttinislgr. aan Buiten' Iviise Zqken,. heeft te BriLisid bespre- Mngên gevoerd- én dt maedtijd gebruikt met ■.de ministers' van Buitenlandse Zaken- ran de Benelux-tanden. Op de' jeto, i genomen in ket Belgische Be- dom. bezet. parlement -van Buitenlandse Zaken, v.lji.i%: minister Beyen (Nederland), minister Spaak (België)i Anthony Eden en premier 'Bech. van Luxemburg, dié tevens de post van minister van Bui tenlandse'Zaken'; in het Crootherlog- «Bé beste manier om West-Dnits- h^d .te laten meewerken aan de ver- ®®d»ging van West-Europa is opne- ssngjsan dit land in.de Noordatlanti- JmV'- Verdragsorganisatie". Met dit «ogelse voorstel schijnen de Benelux- «®len zichj- op voorwaarde dat ook *™jfcrijk er mee instemt, accoord yer- *tt«fd te'hebben'tijdens de bespré- kjagen. die..Zaterdagte .BrusseL.zijn geroerdtussen de drie Benelux-mi- Wsters van- Buitenlandse Zaken en «ifa: Britse collega Anthony Eden. -Ken heeft Zondag, yoor zijn ver- Jefc,naarj Bonn,- teBrussel verklaard, dat) zjjn.-réis - naar de Westeüropese aoófdsteden-een bemoedigend begin .^igohad^ Zijn besprekingen met »o.'ministers van .buitenlandse zaken Tan ;de!_ Benelux waren nuttig -geweest waren het allen eens'.', aldus ®den..,Jdijn 'vriend Spaak heeft mij; KraUgd;- gesteund «t wijze adviezen legeven".;. 1 v-Spaak,;'die Eden uitgeleide deed pp hetifliegyeld;; zeidetot verslaggevers, Mtfcdè besprekingen zeerbemoedi- lepd. waren geweest.„Wijdéden; be- Jütt.: een stap voorwaarts,: hoewel wij hafuurljjk' niet hetverlies oiitetaan gdoor.'dè 'verwerping' "van" dé' 'Eürope'sé Swensïegemeenschap, hebben inge haald. Dat verliesin tjjd en moeite was geweldig Oók de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken verklaarde zich voldaan over de heden te Brussel ge voerde besprekingen. „Het belang rijkste is dat Engeland het initiatief heeft genomen. Dit land beseft dat wij ons na de verwerping, van de ED.G. door Frankrijk op een ge vaarlijke helling bevinden en er iets ondernomen moet worden", aldus minister Beyenl 'Het is in ieder geval wel zo, dat de Duitse bewapening en de aansluiting van Duitsland bij het Westen acceptabel moet zijn voor alle partners. -. Na terugkeer van Eden m Londen zal (waarschijnlijk- eind September) een conferentie worden gehouden van acht landen. Daarna wordt de zaak aan de N.A.T.O. voorgelegd. Eden reisde van'Brussel door naar Bonn, waar hij gisteren, sprak met de Wéstdüitse bondskanselier Adenauer. Hij zal ook nog;Parijs en,Rome be zoeken. -) - Een niéuw' soort Europese Defensie Gèmeénschap,' met Gxoot-Brittannië als deelgenoot, is gisteravond in Straatsburg voorgesteld door de ..com missie van algemene zaken van de Raad van. Europa.'Dit-voorstel staat dus tegenover' het Britse plan om WesëDüitsland in dé' NYA'.VvO.' op te nemen. OOK heï Cjl.y. hyöil een eommu- niqué.'(•publiceerd ovei da gang van zaken. Daarin wordl gezegd, dal beztuiixi en veibondiraad zich reedt êiS^J&guitus^arnsfighebben- baradan ^^j^tA^f-y^^lfgkking^-'Tanr'lde aSJL-nota la take-het vraagtfuir van da l loóntvarhoging. Uit deze nota, aldus stelt het C.N.V., is duidelijk, gebleken „dat zo ooit aan de werknemers een. aandeel kan wor- den gegeven in de stijging van de wei- vaart, dit thans het geval is. Verheu gend was dan ook de Uitspraak in de S.E.R.-nota, dat het dus redelijk is dat ook de werknemers in de stijging van het, nationaal inkomen een voldoende aandeel hebben". Het C.N.V.-bestuur constateert ver volgens met teleurstelling, dat het in twee vergaderingen van de Stichting van de Arbeid'top 2 en 11 September) niet mogelijk is gebleken overeenstem ming te bereiken over wat thans als „een voldoende aandeel" moet worden beschouwd. - Het percentage, dol de werkgevers thans voorstellen, is voor de Chr. vak beweging niet aanvaardbaar. Zij is van mening, dat 's lands economische toe stand een grotere verhoging, bijvoor beeld van 7 mogelijk en wenselijk maalct. - De vertegenwoordigers van het C.N.V. hebben daarom, aldus besluit het communiqué, in de Zaterdagmiddag gehouden stichtfagsvergaderfag, te ramen met:da vertegenwoordigers van KJV.B. en N.V.V., het werkgeversvoor- slel afgewezen 'en zich alle rechten voorbehouden. 'De voorzitter van de K.A.B., de heer J. A. Middelhuis, deelde desgevraagd mede, dat de K.A.B, zich nog nader op de thans ontstane situatie zalberaden. Hangende dit beraad- wenste hij op de werkgevèrsvoorstellen, geen commen taar te,geven. Hij deelde mede, dat de ICA.B. vermoedelijk over het werk- geversvoorstelnog nader contact zou opnemen met-het C.N.V. TOT zover de officiële gegevens .zo als die Zaterdagavond na afloop van de vergadering van de Stichting van de Arbeid zijn vrijgegeven. Men kan de vraag .stellen op welke gronden dé werknemersvakcentralen een loonsverhoging wensen, die ver der, -gaat dan 5 (Van een onzer verslaggevers) Op uitnodiging van de ministers van Sociale Zaken en van Economische Zaken zal Dinsdagmorgen te 's-Graveri- hage een bespreking p.laals vinden met een vertegenwoordiging uit het bestuur van de Stichting van de Arbeid. Men mag aannemen dat tijdens dit ge sprek de stand van de loononderhande lingen aan de orde zal komen benevens het vraagstuk vande komende huur verhoging. BÜ de eerste verkiezing fa een West- duitse staat sinds 'de Franse verwer ping van de E.D.G.hebben de socia listen en de' christen-democraten in Sleeswijk Holstelh Iéder 25 zetels be haald. ■■■;■-- Vanmorgen 'werd. bevestigd, dat de 69 zetels van de Landdag als volgt verdeeld zullen worden: Socialisten 25 zetels (22 rechtstreeks en 3 evenredige- vertegenwoordiging), C.D.U. <19 rechtstreeks en 6 evenredig), Vluchtelingen Part(j 10 zetels (1 recht streeks en negen evenredig), Vrije De mocraten 5 zetels(alle evenredig), Duitse Partjj en Sleeswijk-Hotstelnge- meenschap vièr zetels (alle evenredige vertegenwoordiging)^—- De: vrije democrateri ..en de „Düitse Partij" -zulléii :dus lëveneens'tel'; hét nieuwe parlement.vertegenwoordigd zijn, daar. zij beide.'meer. dan vijf pro cent 'van1: het: faf gebrachte j aan tal stemt men hébben 'géSêrègeh;-. De vrije' ;demor bra ten én t de. tij. behoreuto t kanseUét^Adénauégs coaBtiau^^ï De sociaal-democraten zijn met v' 6,7 procent vooruit gegaan-en. del christen democraten mét 4A "procent achteruit. De communisten behaalden- 2,1 procent van het aantal stemmen (bü de vorige verkiezingen 1^)- De Duitse Rökspartij heeft een winst gemaakt van 0,6 pro cent. De percentages gelden voor het totale aantal uitgebrachte stemmen. On geveer 80 procent der kiesgerechtigden heeft gestemd. Het pleziertochtje met een motorsloep, dat de 39-jarige metselaar C. H. Hoog moed uit de Stoppelstraat té-Rotterdam- Zaterdagavond met vrouw en vier kin deren op de Kralingse plas ondernam, heeft een tragisch verloop gehad. Het bootje bevond zieh.middeh op .de plas en( hét oudste dochtertje mocht even sturen, terwijl de vader van plan was via het gangboord even naar het kajuitje te gaan. waar zijn vrouw en de andere kin-, 'deren, zich bevonden. Hij gleed [echter uit en viel overboord-- Het dochtertje aan het stuur riep onmid-b dellijk haar moeder te hulp - en deze kwam vlug uit de kajuit te voorschijn, zette de motor stop en wierp-haar man een opgepompte autoband toe, echter buiten diens bereik. Daarop trachtte ,zü de motor weer op gang te krijgen om'te proberen hoewel zij ter zake ondes kundig: was hetr'bootje naar; de. dren keling té sturen. Het gelukte haar'echter niet de motor weer op gang te krijgen. Zij Zag' nog haar man inde richting van éen eilandje zwemmem maar hjj werd. gehinderd door de overjas^ die hij droeg en de zware-laarzen. Kort daarop ver loor zij hem uit het oog. Een bootje van de politie heeft nog lange tijd-gedregd.- Het stoffelijk-overschot-was Zondagmid- - dag nog niet geborgen. Vijf minuten over vier werd het tussen de sluishoofden strak gespannen witte lint doorvaren door de'Prins Willem I en "hierdoor -werden de-nieuwe Zeeschutsluizen te Vlissingen Zaterdagmiddag-, officieel in gebruik gesteld door de hoofdingenieur van de P.ijkswaterstaat in Zeeland, ir. J. H. v. d Burgt, zulks namens de minister, van Verkeer..en Waterstaat. Tevoren, had de burgemeester van Vlissingen, irat. B. Kolff, door bediening van het electrische schakelbord de nieuwe [Keersluisbrug, de jgrootste - hefb'rug - van' Europa, laten dalen en hierdoor deze belangrijke"'schakel inhet weg verkeer officieel geopend. Prinses Regina Sachsen-Meiningen, de echtgenote van Aartshertog Otto van Habsburg, is vandaag bevallen van een tweeding twee meisjes. De 29-jarige moeder en de beide kinderen maken het goed. Een van de dóchters zal Monika worden ge noemd. De naam voor het tweede meisje is nog niet vastgesteld. Elk der beide kinderen krijgt de ■titel: Aartshertogin van Oostenrijk en Koninklijke Prinses van Honga rije, Bohemen, Dalmatië, Kroatië, Slovenië, Gilicië en Yilirië. De kinderen zullen Zondag a.s. in de kapel van de kliniek waar zjj geboren zijn, worden gedoopt. 1 '(Van een onzer verslaggevers) Het probleem van de vestiging van middenstandszaken in nieuwe woon- Wijkén is een nationaal vraagstuk geworden) Partiële 'oplóssingën bie den., geen uitweg -meer. Tot deze con clusie is een rapport grtiomen, uifc- 'gebractit del- en--industrie- in de levensimlddé- lenhranche waarvan oud-minister Albregds voorzitter-is. In de memorie van. antwoord op de middenstands nota heeft de rege ring voor het probleem reeds enkele oplossingen aangegeven die ook in bedodd rapport naar voren worden gebracht. Er blijven echter nog'wel wensen over. Zo staan bv. de orga nisaties in de levensmiddelenbranche op het standpunt dat de overheid evenals bij de woningbouw onder bepaalde voorwaarden het risico van de onrendabele top voor haar reke ning dient te nemen', mede'gelet ook op het verstrekken van financiële faciliteiten wélke hij industrievesti ging voor tal van gemeenten wor den geboden. Gelijk bekend zijn twee belang rijke nieuwe regelingen met betrek king tot d« bouw van middenstands- zaken in uitzicht gesteld, nl. een door. de overheid gegarandeerdefi nancieringsregeling, welke de eigen bouw van middenstandspanden via lang hypothecair crediet mogelijk maakt. Voorts is een eveneens van overheidswege gegarandeerde lang lopende credietregeling1 ter financie ring van de.' bedrijfsinrichting en eventueel ook van de voorraad in uitzicht, gesteld. - 1 •- T.-/v -rvp-j D« Chineie communUlen hebben vol gens de nationalisten langs de' kust van Kocantoeng opnieuw hohderden gemoto riseerde vissersschepen gevorderd en bij eengebracht. De communisten zouden nu over zoveel vaartuigen beschikken, dal zij inéén keer een geheel veldleger kun nen overbrengen naar het eiland Queinoy, dat in handen van de nationalisten is. Dat veldleger, bestaande uit eenheden die eerst in Korea hebben gevochten, zou bii Amoy gereed staan voor de overtocht. O» Quemoy groeven de soldaten van Tsjang Kai Sjek gisteren loopgraven en Door de aardbeving in de - Alge rijnse stad Orléansville en omgeving zijn volgens de jongste officiële cijfers 1325 personen om het leven gekomen. Op dit getal' is men gekomen nadat men Zaterdag in een enigszins afge zonderd dorpje in de buurt van Or léansville niet minder dan 307 doden had aangetroffen. Het plaatsje was geheel weggevaagd. Onder de ruim 1300 doden zouden zich' omstreeks' veertig 'Europeanen bevinden:Hét;zoeken naar slachtof fers, wordt nog-steeds voortgezet. On der.,, de puinhopen..yan: Orléansville liggéh.'naar "men meent, nog honder den doden bé'dölvëh.' Het" aantal gel wonden bedraagt meer dan 5000, van wie er ruim 1100 zwaar gewond zijn. Er zijn omstreeks 7000 daklozen, onder wie 3000 kinderen. De overlevenden en de opruimings- en bergingsploegen werden Zondag morgen opgeschrikt door een nieuwe aardschok; Deze schok kostte echter geen mensenlevens. Hij deed zich voor, toen de Franse minister van; Binnen landse Zaken, Frarigois Mitterand, een tocht maakte door 'do verwoeste stad. Deskundigen zijn hét ér over eens dat het gevaar nog niét is geweken- Van alle zijden arriveren hulpgoe deren voor- de 'overlevenden. Vlieg tuigen voeren nog steeds gewonden af en brengén matrassen, dekens, medi cijnen en verbandmiddelen. schuttersputten, maar verder was het er rustig. Voor de zevende achtereenvolgende dag hebben straaljagers,, bommenwerpers en oorlogsschepen van de nationalisten gis teren het gebied van Amoy bestookt. Het nationalistische, ministerie van Bui tenlandse Zaken heeft medegedeeld, dat de marine Zaterdag haar patrouilles van" Tsjogantsjou-baai, ten Noorden van Amoy, tot Swatou. bijna 250 km naar het Zuid westen heeft uitgestrekt en veertig-mili taire jonken heeft vernietigd nabij de haven van Amoy. De Amerikaanse minister van Buiten landse Zaken John Foster Dulles heeft gisteren een onderhoud met president Eisenhower gehad, na afloop waarvan hij verklaarde overtuigd te zijn, dat'dé Chi nese communisten onmogelijk Formosa zouden kunnen veroveren gezien de tegenstand, welke de V. S. zullen bieden. Dulles weigerde herhaaldelijk, te zeg gen, of de Amerikaanse'Zevende Vloot, welke opdracht heeft Formosa te be schermen. oók instructies heeft voorde verdedigingvan Quemoy. Het voorste deel van het wrak van de „Triton"" is Zondag naar de wal ge-, bracht. Bij-de pogingen van Zaterdag brak het- af en moest men. opnieuw be ginnen.' De berging geschiedde door het aanbrengen van luchtzakken,-waardoor de wrakstukken vlot geraakten. In. het voorste deel met de cockpit kan moge lijk de oorzaak van het ongeluk gevon den worden. - Besloten was om het-voorste-deel en de staart het eerst aan land te brengen, omdat deze mogelijk het belangrijkste voor het onderzoek ziin. In de kruideniersbranche hééft men zich beraden over de vraag-of op het gebied .van de bouw" van nieuwe ..bedrijfspanden een. taak.-ligt voor de institutionele beleggers.: Déze yraag wordt - bevestigend beantwoord Het wordit. niet noodzakelijk- geacht dat'::der:overheid;;:.ze:u-..-.de^:.gel4Ï&nAter [bé^hBd^ing- stélt,-iji;,'js.v-'-« .De premier van Vietnam. Ngo Dinh Dïem. Heeft de chef van de genetale staf .van het -Vietnamese,- leger, gene raal Nguyen Van Hinh, zoon van de - •ewezon Vietnamese minister-president Iguyen Van Tam, voor een half jaar gedwóngen' met - verlof ."/gezonden;-en. met een zending naar Frankrijk be last. Een .'andere-generaal; Koèit huis- arrest gekregen.-L Het--betreft -hier- een-geschil, tussen. de Vietnamese' minister-president en een snvlóedrijk gedeelte der-Vietna mese legerleiding. Generaal Van Hinh is op zijn hóófd- kwartier -onder bescherming;-aan het-'' werk-'gebleven. 1 De premier, heeft -é hondérdi'è'politie» r mannen buiten"-zijn paleis post'laten. vatten)'blijkbaar om de indruk: te wekken, dat generaal Van- Hfah een;- staatsgreep wü-.uitvoeren. Men neemt1 echter algemeen aan, dat Diem - na -• meningsverschillen; met: dèïdeiders van - verscheidene partijen en godsdienstige^ '- secten ''en"-met" de' generale staf een man aan-het'hoofd van het leger, heeft willen plaatsen,- óp wie-faij .kan' ver--. - trouwen;: Hij zou'nïetl hebbenver--, wacht;.; dat - de '-gehelé:-generale' ••stafrr>i generaal "Van Hinl*-zou steunen) r-C:. '.In officiële ;Fransë>kringén.-te Salgonifa tbóoit~inen'!lv;enige-7bezcrrgdheia,,-;Vc.vtó-.- de;gebei^enfssen,''v.oóral:-:met:Jhefc-oog-,, óp de huidige; dverdfacht;;v'anr.bevöegdg,fa "'.heden :van deFransen, op; - het 5-Vlet-r't naftiese leger.r Dé K.L.M.-Convair PH-CGI j,Vin cent van Gogh", - die Zondagmiddag om 15.25 uur als Ujntoestel met pas sagiers aan boord naar Londen ver trok, heeft bij het starten een wiel verloren. Het mankement werd ter stond ontdekt, doch intussen had-het toestel het'luchtruim gekozen: Terwijl op het vliegveld alle maatregelen werden getroffen óm onmiddellijke: hulp te kunnen verlenen; cirkelde .de machine ongeveer eèn.half unr hoven het: vliegveld rond. .Daarna maakte het een. geslaagde noodlanding,.op baan 32. De spanning op hetvlieg veld was groot. De noodlanding werd vereenvou-' digd, omdat de drie landingspoten van de Convair (één onder de 'neus en twee- tér .hoogte van de vleugels) ieder voorzién zijn van dubbele "wie len. De landing werd dus normaal uitgevoerd.. Slechts moest..:- gezag voerder Goedheer ah zijn capaciteiten aanwenden om zijn machine 'zo licht mogelijk op de landingsbaan té laten neerkomen, opdat het overgebleven wiel van dé rechterpoot de schok al leen zou kunnen opvangen! Hierin slaagde hij inderdaad: Het toestel had 46 passagiers aan boord,van wie er een onmiddellijk na dë slart de-stewardess bij zich riep enlaconiek opmerkte: „Wilt<u even de piloot waarschuwen; h|j heeft een- Wiel verloren,. Ik 'zag het- daarnet .Wegrollen."- Ookin deverkeerstoren jiadmen het euvel gezien; Radiografisch iwërd overleg ..metgezagvoerder Goedheer,, gepleegd en aldus werd,besloten, datj de Convair niet" naar Lénden'c zou vliegen, -1 - De' Nederlandse gezant te Lissabon, tnr. E. N. van Kleffens. heeft nog stech<& één stem méérnódig) om gekozen, ^fe* worden tot voorzitter van de algemene vergadering 'der. Verenigde Naties) Het is nu zeker dat dertig landen lóp; de heer Van Kleffens. zullen stemmen, terwiji hij er 31 móet krijgén om voor zitter te kunnen worden. Dit is gebleken bij een informele stemming, die het per soneel van het secretariaat der Ver, Naties onder de leden - van de delegaties heeft-gehouden,- sl is*'W*;W"' s v'"- -- d 55: In de Ierserivier .de Shannon wordt Hoor bergingsploegen een verbeten strijd gestreden om het uirak' van de K.LAl.-machine „Triton" dat door mod der tn stroom dreigt te utorden ver-:, zwolgen. Men ziet hier bergers met' boten bij één van de drie stukken van hel vliegtuig, dai reeds 'danig 'dtjdr 'dé' ramp althans tot klaarheid te brengen. elementen is v toegetakeld. - Zoals', meti.'. weet heeft men het aanvankelijke" plan om de ^Triton" met behulp can lucht- balonnen:te lichten .cn dan te'versie-' pén, .moeten laten varen) Men zal hu trachten het wrak. ter plaatse te slopen-' om zodoende toch voldoende;; bewijs-*' stukken in'handen te krijgen am''dexa%

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1