Eerste stap tot toetreding tot de N.A.V.Ï). ?- Vorstelijk jacht voor Griekse millionair een Indonesië tvördt bedreigd door het communisme Reeds honderden gearresteerd in Perzië «s# Üh NIEUW VOORSTEL VAN EDEN ..-y TYPHUS OF PARATYPHI.rS TE KATWIJK AAN DE RIJN [dinsdag 14 SEPTEMBER 1954 mmmwwen •"-rer TWAALFDE JAARGANG No. 2874s Weinig hoopvol India stemt op mr. Van Klef fens jubileum m Ingezonden stuk in ,,NiY:. Tirtvesi: DE:;,,TRITONyj;8 m* II aanwinst Mottenballenvloot van Einde Poolroutë i in Amsterdajiï;ï ÊMÊrnm?- immmsi wm teMi m is. m f- -1 j: ËW Weerbericht sfiÉMj'- Minister Van de Kieft V naar Washington Badkamers met „warm^ koud, zoet ent zout" - Het „Haagse protocoV' Verscluilende Indonesische partijen zouden tegen- stemmen Lo onbesprekin gen ten departemente Hedenochtend hebben 'vertegen woordigers van de Stichting van de Arbeid ten departemente van Sociale Zaken en Volksgezond heid een bespreking gehad met de ministers Suurhoff en Zijlstra in verband met de loononderhan delingen, welke thans in de Stichting van de Arbeid aanhan gig zijn. - Bij deze gelegenheid zijn van regeringswege enige mededelin gen gedaan, welke voor het ver-, dere - verloop van de loononder handelingen van nut zouden kunnen zijn. De bespreking van hedenoch tend heeft niet het karakter ge had van een bemiddeling. Daar toe werd geen aanleiding aan wezig geacht. mi DE BERGING VAN- - ills !ISI§3 Verlies en winst voor Republikeinen Weer Koninklijke rijtoer op Prinsjesdag Zweedse vissers beschoten mm Ür -.éiMÈïmM êmMmsm, W$ Mms im^ïm Portugese treinramp eiste 15 doden Het weer in Europa mm - - - botterdam: Witte de Withstraat 30Teief. .115700 44 L) f1"" postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.301935. mt V Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 ■fÏÏ/irtvenhage: Huygensplein 1 Poetgiro 424867 l*0*® R&actie: Tel. 111392 's Administratie: TeL 114402115486 B.g.g. 395283 lïrfilédam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 87882 •ÏHannementsprfos 52 cent per week. 2.26 per maand, 675 por kwhrtaal Losse nummers 13 cent. 1 Verschijnt dagelijks. Weersverwachting geldig tot Woensdagavond.|;| ;T KOUDE 'NACHT Koude nacht met weinig wind en plaatselijk ni|str' banken. Langs de! kust nog enkele buien. Morgen!' In de loop van de dag toenemende bewolking, maarzot het einde van de middag droog weer. Matig toene mende wind tussen Zuid en Zuidwest. Weinig ver andering In temperatuur. püscttcl c. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S.-BRUINS.SLOTt rf OALS men in de dagbladen heeft kunnen lezen, is er door minister Csu aan de Eerste Kamer een nota «heboden betreffende de toekomstige behocfte? aan onderwijzers bij bet ge- woon -en voortgezet gewoon lager onderwijs en de voorziening in die be- ^fïtinisier schat, dat we de eerst- «leende jaren hier nog met een tekort „Hen zitten, dat van 570 in 1954 op- wmtiot 3160 in 1956. om vervolgens Sr te-dalen tot 90 in 1902. 1956 reeft hier in .de grafiek een diepte- Lnt te zien omdat in verband met de «wijzigde onderwijzersopleiding, zich to cat jaar weinig onderwijskrachten iulleo presenteren: ca. 1900 minder dan het geval zou zijn geweest, Indien de onderwijzersopleiding niet door de Kweekscboolwct van 1953 met één jaar ,oii-zijn verlengd. Dé minister somt nu op, wat reeds «daan'li om het dringende tekort te verminderen: de spoedcursussen van kff éénjarige opleiding voor bezitters fuKhet einddiploma gymnasium o! •Sogarelburgerschoai; het nlet-verlen- «n"van.,het reglement op „de voor lopige" penslonnering van 60-Jarige onderwijzers; de subsidiëring van jiieawu-kweekscholen; het verlenen vin^dinanciële steun aan évondkweek- scbolen; de toekenning van beurzen; JgFto ruimere mate subsidiëren van ^UaikiAMent het Jjadopteren van 'Sai-gesubtodJeerde 'kweekscholen als paraUeiklassen van wel-gesubsldieerde kweekscholen; het toekennen van fictieve diensttijd; de faciliteiten, die de' minister van Oorlog aan een be paalde groep van dienstplichtige onder wijzen heeft verleend, ene, enx. 712 S-; minister ls er echter nog niet. ;L>De nota'telt ook nog een. para- V-Ttrcffëa. maatregelen". i.Tegén opschorting van-'ïde -derde jiieérkrlng van de niéuwe kweekschool, "»1 fóa'deae maatregel In 1956'een be- J»orip: eff9ct kunnen sorteren, heeft 'pgSnlcister echter.—terecht ern- *'iUtë: bezwaren: "het zou niets minder tétékénen dan|het wegnemen van het jraaiejsluitsttik'vui ie'.wêl zeer veel vaibéterde nieuwe onderwljzeisoplei- dtófaf^lthans .het langduriguitstel- jWtoVh^aanbrengMf van .dit ;.aluit-_ 'mojtlijk: D© nieuwe opleiding, dia jditimet inêang van'dé'cursus 1954/ 1953 üêigal wat van deze jongelui heeft binnengeleid in de zo juist begonnen tweede leerkring, zou zloh door de op richting van 'deze spoedcursussen al. heel spoedig van haar' „fine fleur" be roofd. zien. De nieuwe opleiding zou door.het nemen van deze maatregel daarom zeer schadelijk worden be ïnvloed. 1 Het komt ons voor, dat tot. dusver te± te visie van de minister weinig r jdends ls in te brengen. a .NDERS wordt dit o.L echter, wan- A neer de minister In deze. para graaf tot het positieve deel van zijn betoogkomt: Deénige maatregel, die hier in aanmerking komt om bet ver wachte tekort van 1956 op te vangen," acht de minister de bezitsters van een B-diploma opleiding'kleuterleidster.in. de'gelegenhedd te stellen door middel van spoedcursussen de oude- onder wijzersakte te behalen. Bij de samen- stelling; van hét., leerprogramma van deae opleiding zal met de studie die it kleuterleidsters hebben gevolgd worden rekening gehouden. Mocht deze maatregel onverhoopt geen vol doende effect sorteren dan,zou over wogen kunnen worden aan kleuter- lelditen met B-diploma tijdelijk het recht te géven in de laagste twee klassen ..van lagere scholen werkzaam, te zijn.'Dit zal echter slechts in uiter- ate noodzaak geschieden. Met de beste wil kan men o.L van deze maatregel we 1 h 1 g g o ed s verwachten. De maatschappelijke -waardering van de onderwijzer, die stellig hoger zal komen te liggen door de nieuwe Kwèeksdhoolwet, 2al beslist dalen In dien men overgaat tot het invoeren van een al pi niet gecamoufleerd ver acht onderwijzersdiploma. Want wil oen deze kleuterleidsters'laten slagen, dan zal men op het examen ongetwij feld; .concessies'moeten- doen. Wat. a®der$ om maar leis te noemen ®et de handhaving van de eisen voor demoderne talen én wiskunde? Het importeren van een dergelijke gede valueerde akte kan ook" voor de „bona hde" diplomabezitters op den duur nadelige consequenties' met zich cnee- siepén in hun' salarisschaal. Bovendien: Hoe denkt men deze dames, die toch haar dagtaak wel zullen aanhouden, In de avonduren in één jaar te kunnen „klaar stomen"? Wat, indien zij straks yan haar diensten geen gebruik meer behoeft 'te worden gemaakt, weer terug moeten vallen op haar veel lagere salaris, als - kleuterleidster? Mis schien zet deze maatregel enige zoden 830 de dijk voor. het L,O., maar wat te tdoeit aan de hierdoor veroorzaakte des organisatie bij het kleuteronderwijs? Stopt men hiér niet het ene gat door ket andere te graven? Het enige wat hier-te doen staat en jvat. tij het geen groot, effect kan op- teveren; lijkt ons de door de minister ■Sttoemde handhaving en uitbreiding SWggHjp&'y Opneming W.-Duitsland in pact van Brussel India heeft besloten de candidatuur van de Nederlandse gezant te Lissabon, mr. E. N. van Kleffens, voor het voor zitterschap van de algemene vergadering der Ver. Naties te steunen. India voelt er weinig meer voor zijn steun te geven aan prins "Wan van Siam, daar dit land te Manilla het ZOAVO-pact heeft onder tekend, verklaarden woordvoerders uit regeringskringen te New Delhi. De minister van Financiën, de heer J. van de Kieft, zal zich, direct na de aanbieding van de Rijksbegroting'voor het dienstjaar 1955,; op 21 September pcvliegtuig naar Washington begeven om daar de gezamenlijke vergadering van het Internationaal Monetair Fonds en de Internationale Bank voor Herstel en .Ontwikkeling als gouverneur voor Nederland van de Internationale Bank te presideren. Voor het eerst in het bestaan van Fonds en Bank zal dit jaar Nederland het voorzitterschap van de „Board of GovenorWvan deze beide: instellingen bekleden. Zo zal minister. Van de Kieft. behalve de gemeenschappelijke; raad, ook de vergaderingen van de bank pre sideren. Eden, de Engelse minister van Buitenlandse Zaken', is met een nieuw voorstel gekomen als vervangingsmiddel van de verworpen EDG. Zijn voorstel houdt in, West-Duitsland en Italië te laten toetreden tot het ver drag van Brussel, dat in 194S werd ondertekend door<-rEngeland, Frankrijk en de drie Beneluxlahden. De Beneluxministers zonden zich Zaterdag te Brussel tijdens hun onderhoud met Eden reeds voor het plan hebben uit gesproken. Hoe de Westdultse hondskanselier Adenauer er-op heeft ge reageerd,-is nog-niet hekend. - De crisis, die ontstond door de Fran se, verwerping van de Europese De fensie Gemeenschap, zal volgens het Britse voorstel opgelost worden door gebruik te maken, van de - verdrags organisatie van Brussel, waarin Enge land reeds met vier mogendheden op het vasteland is verbonden. Op deze wijze zou Engeland een zekere rol bü de Duitse herbewapening spelen en Frankrijk wellicht kunnen worden gerustgesteld ten opzichte van „het Duitse gevaar". De toetreding van Duitsland en Italië tot het verdrag van Brussel zou bedoeld zijn als een eerste stap naar een Duits lidmaatschap van de NAVO. r'Hef verdrag van Brussel geldt voor vijftig jaar. Het bepaalt dat de onder tekenaars elkaar zullen bijstaan,1 indien één van hen het voorwerp zou zijn van een „gewapende aanval in, Eurbpia",'en De werf: G. de Vries':..-tenlschwjr. aande.Grasweg- teAmsterdam heeffc' PéppadaMs,' ééh~ jachtgebouwd zoals ér moeilijk.een tweede op de.wereld te vinden s zal zijn. De firmaG. de Vries Lentsch jr. althans, die ook het koninklijk jacht „Piet Hein" heeft gebouwd, heeft op het gebied van jachten nooit iets groters en mooiers uitgevoerd. - Het schip meet 300 ton; het is ruim 42 meter lang en bijna 7 meter breed. De diepgang is 2% meter. Het schip is geheel van staal gebouwd en van binnen in wit mahoniehout uitge voerd. Het een is nog luxueuzer'dan het andere. Om een voorbeeld te noemen: In de-salon is boven de haard een tableau aangebracht met vismoüeven; De voormalige minister van Arbeid, ir, Tekdjasoekmana, van de "Partai Boeroeh. verwedt er rp. 250.000 om, dat het kabinet in October by de be sprekingen over het Haagse protocol zal vallen, aldus schrijft het P.N.I.-orgaan „Soélooh Indonesia". Het blad schrijft, dat de groep van Tadjoeddin Noor in de Partai Indonesia Raya en de groep van Tekdjasoekmana in de Partai Boeroeh. koste wat het kost, het huidige kabinet ten val willen brengen. Politieke kringen in Djakarta houden er rekening mee, dat behalve de Partai Boeroeh die dit reeds officieel heeft bekendgemaakt ook de P.IJt.. de pro gressieve fractie en de Parindra tegen het protocol zullen stemmen, indien het parlement het resultaat van de Unle- besprekingeri in Den Haag in behande ling neemt. Volgens anderen zullen ook de Partai Moerba en de Partai Socialis Indonesia waarschijnlijk tegenstemmen. van de reeds getroffen maatregelen tot beperking van het tekort, die we boven vermeldden. Van de nieuwe maatregel die wordt voorgesteld, kan' men o.i. bezwaarlijk heil verwachten. Noch de kweekschool, noch de kleuterschool zal er verrukt over zijn. De minister moge hier „geen onover komelijke bezwaren" zien, ons1 dunkt, dat hethiér geboden perspectief al heel w e in i g hoop rol is. X. M. GILHUIS dit tableau alleen al heeft 8000 ge- kost;De'voortstuwing geschiedt dopr twéé stwée;tact omkeerbare Cróssléy HRN; 6/40-6 cyl. 'scheépsdiesél - mottf-f ren, élk van'570 pk.bjj 400.omw./iajpr en werkend jvölgens het BW.(5J dére naar rechts draaien eh de schroe ven draaien naar buiten. Opvallend fs de trillingvrije vaart van het schip, dat uitgerust is met de meest moderne navigatie-middelen en voorzien is van! alle denkbare comfort, zoals bad kamers voor warm en koud, zout en zoet water, radar, radiodistributie, telefoontoestellen in alle vertrekken, een radiozen dinstallatie, sterk genoeg om overal gehoord te worden, enz. De eigenaar heeft ook al een kleiner jacht, dat hij bijna nooit ge bruikt, want hij zit meestal in hotels in Parijs, Londen of Brussel. In Monte Carlo, waar zijn domicilie is, bezit hij een luxe villa, die hij bijna nooit bewoont Mevrouw Pappadakis is gewoonlijk in Grie kenland en het nieuwe jacht heeft vooral haar interesse. Zij was het ook, die tenslotte de naam voor het schip definitief bepaalde: „Diana". Morgen zal de officiële proefvaart en de aflevering aan ,de Griekse reder plaats vinden. wel met-alle' nïÓiiaire en andere hulp en bijstand", waartoe zij in staat zijn. Er werd in 1948 onmiddellijk een militaire stafeentièid te Fontainebleau opgericht. Dezeverloor grotendeels haar betekenis'toen alle leden het" vol gend jaar toetradén tot het Atlantisch pact- -:"v De tekst,van het verdrag van Brus sel voorziet niet in een middel om een Westduitse herbewapening beperkin gen op te leggen.! Dit zou moeten wor den opgelost binnen het raam van het Atlantisch Pact. Toen minister'Eden. gisteravond uit Bonn in Rome aankwam, stonden bij de uitgangen van het vliegveld 200 man ivan de overValpolitie, vermoede- lijk«met het oog op eventuele demon-' straties. Er. deden, zich echter geen incidenten voor. In Bonn arrivéefde gisteravond in verband met dé crisis rond de Duitse herbewapening 'Oak een .Amerikaanse diplomaat, namelijk de Amerikaanse ondeiministef lvah Buitenlandse Za ken, Robert-;Murphy. Hij voerde on- middellyk ibesprekingen met bonds- kanselier "AdaiéuS. Kort daarna werd bekendgemaakt ,dat Adenauer zijn rede over de bintéölSngse politiek, die hij vanmiddaig ih>;de'^aondsda g zou hou den, heeft .uiige: ;'?pé;voofritter^ Buitenlandse^' kaanse Sena in 3d. de commissie voor van'.de Ameri- heeft gistermid- gesproken met ndèS-France. YêJgadering van ....^e'eft'jn'StEaatsé burg besloten bet:debat over.he£ Euro pese leger uit": te stellen tot na? de rondreis van minister Eden.. De Britse premier Churchill ver wierp gisteren de liberale* eisom het Britse parlement zijn vacantie te laten onderbreken voor een spoeddebat óver de verdediging van Europa. IJsland is niet bepaald een land dat een goed afzetgebied vormt voor de fabrikanten t-rm ijskasten. Ze doen het daar op hun eigen manier. Vecl drukte behoeven ze er niet voor te maken: ze zetten een stapeltje" robben tegen elkaar, vlak bij hun hutten en klaar is de ijskast. Voedsel eh kleur kunnen nu niet bederven, want het. vel- (de kleren) en het vlees (het voedsel) worden goed bewaard in deze natuurlijke diepvries'. W IJ willen heden op deze plaats gaarne onze gelukwensen raan- bieden aan mr. J. J. Hangelbroek.^die morgen zijn zilveren jubileum vlért als secretaris: van de Schoolraad en de Unie. In die vijfentwintig jaren is de heer Hangelbroek de grote vraagbaak en adviseur geweest van onze. bij dé Schoolraad aangesloten scholen. Zijn naam is. tot in de kleinste dór pen van ons Vaderland bekend. En onze schoolbesturen waarderen -hem- om zijn gedegenhulp, waarop nooit tevergeefs een beroep gedaan werd,. Als wij aan Hangelbroek denken,., dan gaan onze gedachten het aller eerst uit naar de bezettingstijd, toen het christelijk onderwijs door dé na zi's werd bedreigd. Mede dank .zij- Hangelbroek. die met de heren Van Itterzon. Evenhuis en VanAal ten d e spits moest afbijten en dié deswege* in Amersfoort terechtkwamen, is t.het christelijk onderwijs met onbesmet bl'a- zoen uit de bezettingstijd naar vér: n getreden. :t it's. Ook na zijn terugkeer uit het kamp ■bleef - de heer Hangelbroek In/ bét „Schoolverzet',' .zijn plaats ..iianéméftt'ig^ En daarom te meer biedt „Trouw?V. dat met dat Schoolverzet" r zulk6.-: góede bétrekkingen onderhield,'. Tbem.>' vandaag zijn beste wenseD. - 3# •s-ïli 'M-'d mÈ$ .mm. Hasan Muhammad Tiro, die zichzelf heeft iiitgerocpen tot „gevolmachtigd minister van de Islamietische republiek Indonesië", heeft hedenzijn cam pagne tegen de Indonesische regeringonder minister-president AU Sastroamidjojo, vervolgd met een ingezonden stuk in de „New York Times". Hierin zegt hij o.a.: „Weinig Amerikanen ;weten, hoe snel het communisme zich in Indonesië heeft verspreid, sinds het kabinet-Sastroamidjojo, dat in Augustus 1953 werd benoemd, en niet gekozen door" het volk, aan de macht is gekomen.-Hét kabinet'bestaat bij de gratie van de Indonesische commu nistische partij, de FJS.L, die het ook weer ieder'ogenblik ten val'kan brengen". „De communisten weten zeer goed, dat dé eilanden van Indonesië gebruikt kun nen, worden als springplanken naar de Fhilippijnen en Australië.-Zij weten, ook, dat een Indonesië, dat verzwakt is door economische druk en een onbekwame regering, een rijke buit is:, 80 miüioen. mensen, het op zes na grootste land ter wereld en op drie na rijkste in natuur lijke hulpbronnen. De communisten maken- éèrn wedloop tégen, de, tijd om,de. gehele macht in Indonesië in handen te «ry?11- teswustiidat jaar, nadat wij onszelf bevrijd "hébben van de koloniale: overheersing van de Nederlanders, dat 'wij bedreigd worden door koloniale overheersing van Moskou en Peking. Maandenlang hebben de Isla. mietische troepen in Indonesië militaire operaties uitgevoerd.Wij. hebben Atjeh, grote; - delen van WesG.en Midden-Java, haast; geheel Zuid.-; en Midden-Celehes en een groot deel van Borneo bezet. ,Op 21 September-,1953 hebbenide Isla mietische leiders- in bovengenoemde ge- bieden de JstomiéUséhe,.HepubUefclhdó-. zfj"<u?f*sneï.. moeten ttdêèn.Av0ctochtt^4éi anti-communistischèlegioenen van dé regering, met.hét bestuur;.over 16 mill Islam, die op alle belangrijke, Indonesi sche eilanden vechten, het; huidige zwakke kabinet, in Djakarta verdrijven. IVant de communisten begrijpen, dat wanneer de Islamieten aan de macht komen' ïn Indonesië, zij uitgeschakeld zijn. Zo ervaren wij Indonesiërs, negen j nopen de olie-overeenkomsi mei het Zwarte lijst gevonden Wetten te verwerpen- BergLngsdeskundigen hebban Maandag avond een instrumentenpaheel..van ,^de „Triton", vermoedelijk van de.5booid- werktuigkundige.geborgen.Hetzal-Dlns/..;-. dag onderzocht worden door .de Neder- i- landse hn.Jersei functioharissen'.tdieVpietVf *s\t, het. onderzoek haar,: de VoOTzaak^aiMiftSfes ongeluk met de Triton" zijn* belast.j, Op eén eiland."25 km van het vliegveld Shannon, is het Ujk aangespoeld van Óen.; man. Volgens A.P. is dit het 'stoffelijlCj..: overschot van .de' Amerikaan Wüliam: Tuller, een van depassagiers; van v-de!;-: „Triton", die sedert' de ramp.vermist werd. De enige, die .thans .nog''vermist wordt is 'dé:Amerikaanse ;Uhesco'-ambte-; haar William"Hodson.' f;-5 ■se'essa i- Van Perzische officiële zijde is gis teren te Teheran medegedeeld, dal het communistencomplol, dat dezer dagen is ontdekt, onder meer wanordelijkhe den op grote schaal wilde uitlokken, om de Perzische volksvertegenwoordiging te ff Een niet alledaags gezicht was dezer lagen vanaf de Golden Gate" te -,ien," toen het slag chip „Missouri" er mderdoor voer: op iet bovendek, rond- >m de grote gc- chntstorens stond ■en groot aantal uxe wagens gepar- icerd. De wagens ehoren aan het lersoncel van de .Machtige MO" dat 'P weg was naar •remerton, waar het chip opgelegd zal vorden in de ..Mot- cnballenvloot". De- e laatste tocht werd og bennt voor het- aaken van een drie- laags bezoek aan le baai van Fris- •o. Onze fotograaf vraagt zich af, of dit misschien een tip zou kunnen zyn. voor het oplossen van de U-timnel- moeilykheden Gisteren zijn opnieuw militairen van het Perzische leger gearresteerd. Men zei, dat al 435 officieren waren gearresteerd en enige burgers. Gemeld wordt, dat nog een zestigtal officie ren wordt gezocht.: Het ministerie van Onderwijs heeft medegedeeld, dat twaalf onderwijzers, die van communistische neigingen wor den verdacht, zijn. ontslagen. De betrouw baarheid van vijftig anderen wordt on derzocht. Het regeringsgezinde dagblad „Dad is van mening dat een zuivering van le ger en politie niet voldoende is om de veiligheid van het land te waarborgen. Het dringt er op aan, dat de zuive ringsmaatregelen tot alle regeringsor ganen zullen worden uitgestrekt Het Perzische dagblad „Keihan" meldt dat ten huize van een van de arrestan ten een lijst met namen van vooraan staande Perzen is gevonden, die uit de weg zouden moeten worden geruimd. Op deze lijst waren o.a. vermeld: Pre mier generaal Zahedi, de militaire gou verneur van Teheran, generaal-majoor Bakhtiar, de chef van de generale staf, generaal Goeiiitsj en de godsdienstige leider - Bebahani, In welingelichte Teheraanse kringen is men van mening-dat-de Perzische re gering voornemens is de communistische samenzwering met wortel en tak uit te roeien. Men verwacht dan ook algemeen een zuivering der openbare diensten. De volgens de traditie Republikeinse staat Maine' heeft gisteren voor het eerst i-n twintig jaar een democratische gouverneur gekozen. Het lid van de nationale democra tische commissie Edmund S. Muskie versloeg de republikeinse gouverneur Burton M. Cross, die zichvoor een tweede ambtsperiode candidaat had gesteld. De republikeinse senator Margaret Chase Smith werd voor eentweede ambtsperiode gekozen en twee drie republikeinse Congresleden schijnen eveneens opnieuw te zijn benoemd, het was de eerste verkiezing in een Amerikaanse staat in 1954. - Senator Smith, kreeg in 528 kies districten 106.393 stemmen tegen de democraat Paul, A. Fullam 70.692. Naar wij vernemen zullen de Kónin gin en de Prins op de dag van de ope ning der Staten-Generaal weer een rij toer maken, ditmaal door de binnenstad van Den Haag. Enige prinsessen zullen hoen mensen' Tiro vervolgt: „Wij hebben.wapens. Wfj hebben geld, ofschoon niet zoveel als, de communisten. Wij innen belastin gen en hebben een functionerend rech terlijk systeem. Ofschoon de 'gebieden onder ons bestuur in sommige gevallen honderden kilometers van elkaar verwij derd liggen, onderhouden onze leiders een volmaakte verbinding en onze bewe gingen zijn gecoördineerd. Wy functio neren als een natie".,. Tiro maakt dan gewag Van het "ultimatum, dat hy-.óp 10. September naar mr. Ali Sastroamidjojo heeft gezonden. Vervolgens verklaart hij, dat de „president van de Islamietische Republiek Indonesië" Daud Beureuh is en vice-president Kartosuwirjp. Ten aan zien van de mogelijkheid om zijn zaak vöor de Verenigde Naties^te brengen, zegt Tiro, dat hij gebruik,zal maken,van „alle mogelijkheden en wegen, die hier toe kunnen leiden, inbegrepen de bijstand van '„een derde macht",' zonder daarbij speciaal een te noemen.',. Ten aanzien van de pogingen van In donesië om de kwestie-Nieuw-Guinea voor het forum van de wereld te bren gen, zegt Tiro, dat indien de Indonesi sche regering zou onderhandelen met de dissidnte groepen, in de gebieden, die hij hierboven heeft genoemd en indien zij er in zouslagen vrede in Indonesië te brengen. Indonesië sterker zou staan tegenover de Nederlanders ten aanzien van de kwestie-Nieuw-Guinea. Twee Zweedse vissers hebbenmee gedeeld, dat hun vaartuig Dinsdagochtena vroeg door buitenlandse oorlogsschepen is beschoten, toen zij ter hoogte van Hudiskvall (Zweden) in de Botnische Golf aan het vissen waren. 4 p-.-j Deze kaart toont' de1 nieuwe lucht'' r'~j, route over de Noordpool, zoals die 1 door de Canadian Pacific Airways n- i'; tussen Vancouver -en Amsterdam', uitgestippeld. Grant McConachie, 'r."wuja >sAjg£imsi, sterdam «is 1 h nachie, ile president vore de CPA, heeft verklaard, "s dat hij'bij de Canadese regering om toestemming' heeft verzocht -.de nieuwe' lijn ie exploiteren, welke niet minder dan 1000 mijl korter is dan de tegen- "j tcoordige route over de Noordelijkx[j-;il~;'j^^^ Atlantische Oceaan. De president ver- klaarde verder nog, dal de nieuive f' - route zonder verwijl in gebruik: kan, worden genomen, omdat langs de ge- hele lengte een keten' van uitstekende; vliegvelden is aangelegd. Amsterdam^, wetd als Europees eindpunt van de, lijn gekozen, omdat het op vrijwel. gelijke afstanden van "diverse belang rijke hoofdsteden in het JV.esteh fis':- gelegen. - Meer dan tachtig inwoners van Kat wijk aan de Rijn lijden op het ogen blik aan typhus of paratyphus. Met welke ziekte men te doen hceil wordt op hei ogenblik nog onderzocht: para typhus wordt echter het waarschijn lijkst geacht. In het academisch zie kenhuis te Leiden waren gisteravond reeds veertien patiënten opgenomen. In het dorp zelf worden zeventig zie ken thuis verpleegd. Vermoed wordt, dat de ziekte is veroorzaakt door het eten van paling tijdens omstreeks 1 September in het dorp gehouden feestelijkheden bij een bepaalde kraam gekocht. Vorige week Donderdag deed de ziekte zich voor het eerst voor, maar pas de laatste dagen bleek het epidemisch karakter ervan. Behalve in het ziekenhuis te Leiden is men ook in het Instituut voor de Volksgezondheid te. Utrecht met een bacteriologisch onderzoek Doordat een expressetrein in de Zuid- portugese provincie Algarve is ontspoord, zijn vannacht 15 personen om het leven waarschijnlijk het koninklijk Paarver- ^0m^"W»^^ÏStStaï gezellen. De rijtoer begint om kwartWaren Portugezen, die van hun vacantie- voor'vieir. 'verblijveninZuid-Por-tugal terugkeerden. •rijs ne- bezig. De inspecteur van de volksgë- zondheid in Zuid-Holland, dr. Arlh ^t - Veld, heeft zich gisteren ter plaatse van de toestand op de hoogte gesteld.; Mocht by het onderzoek hlijken;dat men niet met paratyphus maar met typhus een veel gevaarlijker ziekte te maken heeft, dan zal wellicht' :etracht worden in Katwijk .aande Ün een school of een ander gebouw als verpleegruimte in te richter»;- me- de om overbelasting van het zieken huis te Leiden te voorkomen. J r A R] leerrapporten van j max hedenochtend 7 aur lamp Station Weer 1 5 Q plat Stockh. onbew. WZW 7 17 Oslo licht bew windstil 18 Kopenis. half bew. ZW 5 17; A "dam onbew. Z 5 17 Londen mist windstil 17 Luxernb, zw. bew. ZO 1 15; Parijc mist ZZW 2 19 Bordeaux geh.bew windstil 20 Grenoble geh. bew windstil 17 Nice onbew. NNW 1 26 Genève zw bew. NNW 3 20 Zürich nevel Z v 2 19 Locarno zw bew. W 4 23 Berlijn nevel ZO 2 18 Frankfort nevel windstil 17 MQnchen zw. bew. O 2 i7 Rome onbew. windstil ïi 30 Ajacolo onbew.' O a 3 25

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1