Teken aan de wand Tweede Kamer besprak Critiek. op omschrijving van 3 romis ppr loonsverhoging Grootsesopzet v;ahIdiil^B I Ook Italië accoord mëjjf plan van Eden m Vergunning voor maximaal 6 Nationale manifestatie van Ned. energie in Ahoy -hallen m mm m mt VELE WENSEN KENBAAR GEMAAKT Apartheid Ruim 1650 dodènl in Algerije^ Huren omhoog in 1955 Drie millioen bezoekers verwacht Parijs ivordt zwaarste hindernis Dulles biiinenkört naar Londen T WOENSDAG 15 SEPTEMBER 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2875| Weerbericht Wervelstorm „Jane" trof alleen Kioesjoe m -\ Fiscale beleid De Maas mflil Zie verder pagina 3 Randbedrijven j De plannen voor het hóuden - van een grote tentoonstelling vain 18 Mei tot 3 September\1955 in de Ahoy'-hallen te Rotterdam hebben vastere vormenaangenomen: Deze nationale .manifestatie van Nederlands, energie,, waaraan zeerjvélen"sflJUén mèdfiwefkeai vewacihtre^'-bezöek*vRnterimiri3te'itoe<nnllioen'personen;^2»;,héeft' de'" algemeen' voorzitter, :'ir; JT jW. Ernste""gistermiddag med^edeeïct.; En op het-ogenblik wordt hard gewaikt aan samenrteUing van deze- imposante, expositie. De Ahöy^-gebonwen worden uitgebreid en straks zal een tentoonstellingsruimte ter 'beschikking staan, van 37 ha. Eenzwëèfbaanï Enorme belangstelling Canada steunt Van Klef fens «2 «'«otterdam: Witte de Withstraat 30 TeleL 116700 te 1) ©-«owe postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 war Zaterdags 17—18 uur: Teleloon 115700 Wiravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424887 Redactie: TeL 111892 Administratie: Tel. 114402-1115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 -cent per week, f 2.26 per maand, 675' per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks. Directie: O. A. KEUNTNG en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting, geldig tot Donderdagavond. VRM VEEL BEWOLKING. •Over het algemeen vrij veel bewolking met tjjdeijjk, vooral In het Noorden van het land wat Uchte regen* of motregen. Vr\j krachtige tot matige windtussen'1 Zuidwest en Zuid. Minder koude nacht, morgen over-: dag ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. •O" O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT. i E verkiezingen in Sleeswijk-Hol- Lstein betekenen een harde kiap voor Adenauer en zijn pa* tij, de C.D.U. De socialisten en een kleinere partij, die voor praten met Rusland zijn, won nen. Ook de communisten, die tot dua- verre ln West-Duitsland alleen maar stemmen verloren, gingen nu vooruit. Maar de Christendemocraten, die sinds laar en dag het pleit voeren voor een op het Westen gerichte politiek, ver loren de slag. Deze uitslag i« het eerste klinkende resultaat van de politiek van Mendès Prance in Europa. Men zegt. dat deze verkiezingsuitslag een oordeel Is over Adenauers buiten landse politiek, i Van binnenlands-Duits standpunt i dit natuurlijk juist Adenauer heeft na de oorlog een duidelijke en constante politiek gevoerd, HU wilde een herstel van Duitsland, maar een herstel niet van het oude, eigengereide Duitsland van Bismarck, Wilhelm H en Hitier. Hij wilde van Duitsland een -land ma ken, dat zich vrijwillig als een lid der Westerse wereld zou gedragen. Daar was grote zedelijke moed voor nodig. De overwonnene moest er toe gebracht worden de zijde der overwinnaars te kiezen. Gevoelens van wrok en ran cune hoe begrijpelijk na een ver loren oorlog moesten worden over wonnen. Bovenal, de Duitsers moeeten daarvoor een brok van hun historie leren verloochenen. Zij moesten alles waarop zij onder Bismarck, onder Wil helm IT en onder Hitler gewend waren prat te gaan, leren loslaten. Deze politiek.was een interne kracht toer. En zij kon alleen slagen, indien de landen van West-Europa Duitsland daarin tegemoet traden. •Natuurlijk was dat voor die landen van West-Europa ook Iets, waarbij zij veel moesten verstouwen. M.ar wanneer men de vrede wilde winnen, dan was dit de enigeweg. Want een vrede wint men alleen al» «en de vijand tot vriend maakt. Helaas heeft het "Westen veel te lang geaarzeld. Men stelde beslissingen, waaruit de goede wil der Westerse vólkén blijken moést, telkens wéér uit In zo 'groeide de argwaan onder de vak nature toch nl argwanende Duit- 'iëfihhoe langer hóe méér. Het neotra- j nitna groeide. Velen dromen, zleh een sóort tussenpoaitie tussen Oost en West '%i De politiek van Mendès^France heeft deze lieden, deze neutralisten^ nu de wind in de zeilen geblazen. Want alt het verwerpen van de E.D.G. door Frankrijk kondon da Duitsers niet an ders dan concluderen, dat de Fransen Adenauers politiek niet wilden. Mendès-France moet deze gevolgen van zijn politiekhebben voorzien. Men moet zich zelfs afvragen of bi) se niet doelbewust heeft gewild. Er zijn in Frankrijk mensen, die van mening zijn, dat het maar het beste is »ls West-Europa ten opzichte van Rus- 'land in dé positie komt to verkeren als waarin nu Finland verkeert. Deze posi tie brengt mee'een soort van zelfstan digheid ten aanzien van binnenlandse aangelegenheden, maar een buitenland se' politiek,waarin, niets togen de zin. van Rusland geschiedt. Finland Is in die positie gedrongen na een dapper gevoerde oorlog. Maar; deze Fransen willen die positie zonder slag of stoot aanvaarden, uit een soort van geestelijk onvermogen. Er zijn er, die er Mendès-France van verdenken,» dat Mj -tot. deze groep be-' hoort Hóe het zij, het .is een gevaarlijke situatie..Het is een belangrijk feit, dat er tegen de buitenlandse politiek van Mendès-France door een grote minder heid in Frankrijk f«r verzet heerst. In dit verband is niet minder be langrijk'of Eden, die op hét ogenblik het initiatief genomen heeft om. in West-Europa de wagen der Westerse politiek'weer op gang te helpen, zal' slagen.r ..Daarbij gaat het" er om een weg .te openen vóór Duitsland om op een voor dat* land ook ten aanzien van de defensie aanvaardbare wijze in de kring der Westerse landen te; worden opgenomen. Het is nog te vroeg om te weten of dit plan de uitbreiding derv Westerse Unie-met Duitsland en Italië slagen zal. Uit de. eerste reactie van I Adenauer blijkt reeds, dat de prijs voor Duitse medewerking volledige souverelniteit zal zijn. Dat is voor' Frankrijk een duurdere prijs dan "de E-D.G. Zal het bereid zijn die prijs te betalen? Er valt metAdenauer niet over te praten. Hij staat binnens lands met de rug tegen de muur. Daarom is het goed voor Frankrijk óm te bedenken wat het alternatief is. Het alternatief is Duitse neutraliteit. Maar dan dient men te bedenken, dat neu traliteit van Duitsland en neutralisme in Duitsland de eerste stap zijn naar een het Westen vijandig.gezind Duits land. Het ls.de eerste schrede naar een pro-Russische politiek. Want Duitsland zit-vol dynamiek. En als'die niet goéd geleid wordt betékent zulks, dat het de verkeerde kant uit gaat. De Duitsers zullen niet bij de pak- ken neer gaan zitten. Zij zijn geen uit geblust volk; En als het Westen, hen afstoot zullen zi) het elders gaan zoe ken: Neutralisme bij de Duitsers zal tets andersbetekenen dan .neutralisme bü de Fransen. Bij da Frans en-is* het (Van onze parlementaire redacteur) De Tweede Kamer heeft gistermiddag een aanvang gemaakt met de behandeling van de middenstandsnota van minister Zijlstra en staatssecretaris Veldkamp. Tien sprekers voerden in de middag vergadering het woord en algemeen bestond grote waardering voor het werk.van de beide bewindslieden, die er, volgens veler opvatting, in geslaagd zijn, goede statistieken op te stellen, zodat het debat voor een deel gebaseerd kon worden op vaststaande gegevens. Ook bestond bü de meeste fracties instemming over de maatregelen, die in de nota zijn aangekondigd. De voornaamste daarvan zijn: de stimu lering van de waarborgfondsen, hei instellen van een „commissie rand bedrijven",de verbetering van het middenstan dsonderw ijs en de voor lichting en de uitbreiding van de credietverlening. Dit is de eerste maal, dat het mld- denstandsbeleid niet bij de begroting van Economische Zaken wordt behan deld, maar het onderwerp vormt van een afzonderlijk debat. „Deze nota biedt grote perspectie ven.", zo zeide de eerste spreker in dit debat, de heer Hooy (KVP). „Wij zien met vreugde de ontwikkeling van het middcnstandsbeleid gedurende de laat ste jaren. Deze nota betekent voor ons het einde van een voorbereidende pha se zij biedt een goed uitgangspunt voor het verdere regeringsbeleid. Iets -minder enthousiast, doch zeker niet zon der waardering, .was de heer Van de Wetering <CH). die als bezwaar opper de dat ln deze middenstandsnota te veel wordt gelet op do economische positie van het middenstandsbedrijf en dat ei genlijk te weinig aandacht wordt ge schonken, aan de middenstander als mens. Voor de heer Peschar iarb) stond een ding vast: Bij déze nota mag (iet niet blijven. Er zullen meer nota's .moeten komen bijvoorbeeld om de twee jaar die dan leis meer bescheiden van opzet mogen zijn. Naar.zijn mening kan dit debat slechts een voorlopig karakter' dragen endat nog niet alle facetten van bet middenstands- en am- bachtsleven'ta dera' nota zijn behaa-. de.d.' -rvf cww* omschreven. Bedrijven die een winst hebben kleiner dan 3.000 worden als zodanig -beschouwd. Dat wil zeker niet zeggen, dat alle randbedrijven persé onvolwaardig moeten zijn. Integendeel, maar het is toch begrijpelijk, dat ver schillende sprekers een poging deden om de 3.000-grens te verhogen. De heer Hooy <KTVP) voelde voor een grens van 6.000, terwijl de heer Peschar (Arb) waarschijnlijk niet ongenegen zou zijn om er 4.000 van te maken, maar dan blijft de vraag bestaan hoe de randbedrijven op een effectieve wijze geholpen kunnen'worden. De heer Van de Wetering (CH) begreep wel dat op den duur talrijke kleine ondernemingen die zonder vooruitzichten zijn, moeten verdwijnen. Daaraan wordt momenteel reeds gewerkt via het stelsel van de vestigingseisen, het eisen van vakbe kwaamheid en credietwaardigheid, maar voor de randbedrijven die nog wel eco nomische mogelijkheden hebben zuïien spoedig maatregelen getroffen moeten worden. Voor hem stond het vast, dat de bedrijfsregelingen de ondernemers- overeenkomsten in het middenstaodsbe- drijf gehandhaafd moeten worden tot dat wettelijke maatregelen van kracht zijn geworden. Een goede,, actieve mid- denstandspolitiek kan naar. zijn mening alleen maar branche-gewtjs gevoerd worden. De'heer Peschar vond het. teleurstel lend dat de regering een „commissie randbedrijven". wil instellen; naar zijn mening bewijst dit, dat de regering met dit probleem eigenlijk geen raad weet en dat zij met lege banden staat. Met ware hartstocht bereed hij hét oude socialistische stokpaardje, behoef te-element geheten, dat reeds verschil lende malen door minister. Zijlstra als ondeugdelijk van de hand is gewezen. Waarom wijst de regering dit behoefte element toch steeds af, terwijl in de vervoerssector dit element wel degelijk wordt toegepast? zo vroeg de heer Pe schar. Vrijwel unaniem toonde de Kamer be grip voor het.regeringsstandpunt dat het niet mogelijk is een afzonderlijk fiscaal beieid voor de middenstand te voeren. Uitgaande -van deze - stelling was het niet gemakkelijk om op dit punt con crete voorstellen te doen, want alge meen was men er welvan overtuigd dat de belastingdruk voor vele midden standers te zwaar is. De middenstander moet verlost worden van. zijn dagelijkse zorg over de verzwakte liquiditeit van zijn onderneming. Dat was het stand punt van de heren Hooy (KVP) en v. d. Wetering (CH). De Manifestatie Neder lands Energie wordt ge groepeerd in deomge ving van het' Museum Boymans, het Scheep vaart-museum, het zie kenhuis in aanbouw, de Maastunnel, de Nieuwe Maas en de gebouwen links en rechts van de Parklaan. Op de situatietekening Is te zien, hoe dwars door de tentoonstelling heen de Westzeedijk ligt. De terreinen in het park krijgen een bijzon dere bestemming voor de akker- en - weide- bouw, terwijl ook een ruimte bestemd zal wor den' voor het houden van ontspanning. OVER het vraagstuk van de „apart heidspolitiek" in Zuid-Afrika wordt in Nederland vaak zeer lichtvaardig - en dan zeer scherp geoordeeld.' Het is uitermate moeilijk in deze vraagstukken, die betrekking hebben op een beoordeling zowel van de fel- lelijke verhoudingen als óok van het geen op het gebied van de verhouding van zwart en blank mag en niet. mag, een goed inzicht te krijgen. Daarom wijzen wij met bijzonder veel genoegen op een artikel" van prof. dr. J. H. Bavinck over, „Het rassen-., vraagstuk in Zuid-Afrika" in het Sep tembernummer van het tijdschrift „An tirevolutionaire Staatkunde". Wij menen dat hetgeen in dat artikel gezegd wordt over de beide'aspecten,-; die wij hierboven vermeldden, tot hét. beste behoort, wat wij over dit moei-:j lijke vraagstuk hebben gelezen.* :-4«N Het aantal'doden ten gevolge van dév aardbeving in Algerije bedraagt vólgens; officiële gegevens thans 1657. j' In het geteisterde berggebied zijn öui--"'.- zend mensen vier dagen vrijwel geheel"; verstoken geweest van levensmiddelen.;;1,1 Zij waren niet in staat hun gewonden; tek* verzorgen. Er waren tot nu toe te ibrleahsvilte^^rpts! en omgeving 1460 lijken geborgen.-.59 omgekomenen zijn blanken., .-.-.-ó ';yó jyWTï!*»I De wervelstorm „Jane" heeft niet al leen het grootste Japanse eiland Honsjoé, maar. ook het noordelijke eiland Hok kaido links laten liggen'en is thans op weg naar - Siberië: 'Alleen hetzuidelijke Japanse eiland Kioesjoe,is getroffen. Hier zijn Maandag, veertig-mensen om het leven, gekomen en 132 gewond. 57 per sonen worden vermist -, Op Kioesjoe ajh'CTülm Tl.OOO. huizen overstroomd of verwoest door. de storm De middenstanders zullen er goed aan doen van dit debat' geen - wondéren te verwachten. Het belangrijkste is-dat-er nu eindelijk eens een goed gesprek tus sen regering en-Kamer over de mid- denstandsproblemaüek op gang is geko men.-- De gunstige gevolgen daarvan zal men t.z.t. ongetwijfeld ervaren. Bestend er in het algemeen grote waardering voor het standpunt dat de regering !n de nota heeft ingenomen, het behoeft geen betoog dat de .Kamer op tal van punten nog verschillende wensen uitte. Zo was men niet erg enthousiast over het begrip „randbedrijf" zoaïs dat was De laatste dagen circuleren in de pers allerlei" geruchten omtrent tijdstip en omvang van de eerstvolgende huurverhoging.1 Omtrent de omvang van de huurverhoging lopen de schat tingen uiteen. De genoemde percentages variëren van 15 tot 25 procent. Het tijdstip van invoering zóu liggen tussen het 'begin - van het -. volgende* jaar en medio 1955. Met, zekerheid valt*'omtrent een en ander thans nóg niets té zeggen, -zo deelden .departe- mentale instanties -óns" heden morgen mede. Zulks" geldt even eens met betrekking tot maat- regelen die- de strekking heb ben een eventuele huurver hoging te compenseren en die zouden neerkomen, op belasting verlaging en. een aanvullende loonronde van 2 procent. Het is' niet onmogelijk dat volgende week bij -deopening van, het parlementaire jaar nadere mededelingen zullen worden verstrekt:Wij menen echter te mogen veronderstellen dat pas kort voor het tijdstip waarop, een eventuele nieuwe, huurverhoging wordt doorge voerd een, beslissing zal wor den genomen over de wijze van compensatie. Vóel" zal im- mers afhangen van de econo mische toestand waarin het land dan verkeert. In elk geval staat het beraad over de thans door. te voeren loonsverhoging geheel los van een eventueel in 1955 door te voeren loonsverhoging. (Van een onzer verslaggevers) HET bestuur van de Stichting van de Arbeid heeft gistermiddag de onderhandelingen over een nieuwe loonsverhoging hervat. Na afloop van de vergadering werd een uiterst sober communi qué verstrekt, waarin wordt medegedeeld dat de bespreking geleid heeft tot „een gemeenschappelijke conclusie in zake een voorstel, dat de vertegenwoordigers van de centrale organisaties ieder in eigen kring zullen verdedigen." Dit betekent, dat er ln principe overeenstemming is bereikt. Gezien hetgeen er de laatste dagen over en weer rondomde loonsverhoging is gepubliceerd en de percentages die zijn genoemd,' mogen we wel met ixekerheid aannemen, dat, werkgevers en'werknemers het eens zijn gewor den over een percentage van maximaal 6%. het eindpunt van hun politieke wen sen. Bij de Duitsers het begin. Er is enige reden om te verwachten, dat de .Fransen wel zo bang zijn voor de Duitsers, dat zij dat zullen inzien. En daarom zijn de verkiezingen in Sleeswjjk-Holstein een teken aan de wand. Zij' betekenen een ernstige waar schuwing. En als zodanig mogen wij daar nog dankbaar voor zijn, Het is te hopen, dat de aarzelaars en de twijfelmóedigen en de mensen, die van 'een eigen politiek afstand willen doen in Frankrijk-het zullen zien en verstaan. Van aan varplichle loonronde ral geen sprake lijn. Het wordt dut een vergunning tót verhoging van de richt lijnen voor 'de rechtens geldende lonên met genoemd percentage. De loonsver hoging, zal in het bedrijfslaksgewijxe overleg moeten worden gerealiseerd Xn de loop van de dag heeft de span ning, rondom, de besprekingen in'zake de loonsverhoging* een hoogtepunt be reikt Zoals bekend zou 's morgens een conferentie plaats* vinden ten departe- mente tussen dé ministers Suurhoff en Zijlstra en een delegatie van - werk gevers en werknemersvertegenwoor digers uit de Stichting van de Arbeid. Dit onderhoud is van zuiver infor matieve aard geweest. In het commu niqué, dat van regeringswege over de bespreking is verstrekt, wordt gezegd, „dat de conferentieverband hield met de loononderhandelingen in de Stich ting'van'de Arbeid. Bij deze gelegenheid sijn van rege ringswege enige mededelingen gedaan, welke voor "het verdere 'verloop van de loononderhandelingen van nul zou den kunnenzijn." Nadrukkelijk wordt in het communiqué gestipuleerd dat dé bespreking hel karakter had van een bemiddeling. Daartoe*'werd geen aan leiding aanwezig geacht. Gezien „hetstandpunt dat de werk geversvertegenwoordigers tijdens de onderhandelingen hebben; aangenomen, mag men wei concluderen, dat de van regeringswege verstrekte mededelin gen vooral betrekking hebben gehad op de plannen der regering in rake komende huurverhogingen. De informatieve bespreking ten de- partemente heeft er blijkbaar wel toe geleid, dat de vastgelopen onderhan delingen in de.Stichting van de Arbeid gistermiddag weer op gang konden komen en dat er teri slotte "in principe •overeenstemming kon wórdenbereikt. Vandaag en morgen zullen au de diverse organisaties ln .eigen; kring na der beraden. Ook de loóncómmissie van do Stichting van de. Arbeid komt bij een voor hel opstellen van «en advies. A.S. Vrijdag zal de Stichting van de Arbeid opnieuw bijeenkomen voor hei nemen van een definitieve beslissing, die dan ten spoedigste ter kennis van de regering zal worden gebracht. De datum, waarop de eventuele vergun ning in'werking zal treden, staal uiter aard nog niet vast. HM. koningin-Juliana heeft gisteren ouden can dagen op So e sul ijk ontvan gen. Namens de ouden van dagen in Enschede bood dé heer Keppels de Koningin een pakket Txcentse textiel aan. Prinses Marijke keek belangstel- lend toe. Neerlands aartsvijand, het .water,{.:zai'^Sf- worden uitgebeeld. Verder is tezieh'|'dé,f metaalindustrie in fvol bedrijf, het.'-bou- wen en wonenin 'Nedérlaad^Hv^^^^ -.En" als een van de voornaamste, dèrdelen van deze expositie-zal hetjNa §M$ tionaal Paviljoen gelden met,. het::;„EIf5^® provinciënplein'.'. Dit paviljoen zal invh'èt^g hart van het tentoónstellingsterreinligé^^ legen zijn .en van,.hierult -isVde: bezoe-fe.* ker' een zeer.bij zond ere - attractie beSt1 reld. - - Telkenmale - start van hét "EM-"'provtaT:«:... clënpleln een;zweetbaaln,«naar de^*apde^i^s,, re terretaen *,"van-'deveii(osltieir*-dië';jiB^®y@ hetRotterdamse park, tegenover deSfeiv Ahoy'-hailen ,'zijn- gelegen.'» .."Met -;-dese *jj'*: Hiervan is circa 35.000 m2 bebouwd en circa .50.000-m2 onoverdekt. Het be staande Ahoy'-gebouw (circa 10.000 m2) en de nieuw te bouwensporthal (5600 m2) en.circa 20.000 vierkante.meter te bouwen tijdelijke paviljoens zullen de E 55 vormen. Daarnaast zal het niet overdekte par keerterrein „alsmede het voorplein van het Ahoy'-gebouw en verschillende'open gedeelten van het Rotterdamse, park .en aan de Parkkade nog worden benut. De organisator van deze expositie, de heer Jac. Kleiboer, heeft-gistermiddag een uiteenzetting gegeven-van de huidige stand van zaken. „De belangstelling tot deelneming aan de ESS. is enorm", al dus de organisator. Reeds hu moet voor- tichtig worden gehandeld met het ultge- zen van ruimten.' Geen enkele organisatie op-het gebied ;an de handel, nijverheid, industrie, wo- ïingbouw, toegepaste, wetenschap., enz. leeft verstek laten gaan en in grote xekken schetste de heer Kleiboer daar- ia - de opzet van de -, tentoonstelling. Het entree-paviljoen 'wórdt ingericht ioor de Nederlandse regering. Het zal >.a. bevatten een grote wereldbol waar op Nederland slechts een stipje vormt. Itaar.op dit stipje wonen en, werken tien en een' half millioen mensen temid den van 2500 millioen andere aard bewoners wier werken en streven, wier energie het eigenlijke onderwerp van de E55 is. Hierna volgt het paviljoen „tijdme ting"; een uitbeelding van de ontwik- teling van Nederland, hoe dit iand ont stond en welke barre "én goede jaren het doormaakte. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de mijnen en delfstoffen. De bezoe kers zullen in dit paviljoen in een echte mijngang kunnen gaan en in ogenschouw kunnen nemen hoe de bodemschatten Uit welingelichte bron wordt te Ottawa vernomen,- dat Canada de -Candidatuur van mr. Van* Kleffcns t voor het voorzit terschap.. van de aanstaandezitting der algemene.^vergadering der, V. N. zaï steunen. ----- zoals' kolen, zout, mergel, en olie wordt gevonden. -.f Aan de chemie en gas heeft men de benaming gegeven van „het wonder ,der moderne chemie". Vervolgens zullen ■(rtrirtrü-ts ft irütrirtrtrtrtrirCrCxir&irtrAülirtrtrü stands worden ingericht van de electri- citeitssibuatie in Nederland, van het ver keer, waarbij de P.T.T., K.L.M. en Ned. Spoorwegen de hoofdmoot zullen vórmen. De ontwikkeling van de drinkwater voorziening, maar ook de strijd tegen zweefbaan-kuniuen>«0OO!periionen-VpeTfi; dag'-worden :vervperd:'.-Vólgensdé.5heeéijï 'KTeiboè* IsC'dlt -eeUv-'uhlelt'fmiddel yrimfe vervoer om de bez'oékèrsrover-ae'driik-fa'5 keverkeersweg,-deWestzecdiJk;';te':lei-j dén, de weg die* belde tentoonsteüings-j. terreinen Op het andere" terrein; hét- Rotterdam-^ se- park 1 bevinden - zich"de.fakker-;;ën'':;ij Weidebouw, met "alles wat -,'daarmede^ verbandhoudt.Hier. isgedacht «aan landbouwonderzoek én Jandbouwonder^,,.^ Wijs.' Verder.„aan zaaigoed;' ;poótgóed,%;-£, kunstmest', enz; Op'dit. terreinzalmëhFtó^ een boerderij, in oude stijl:kunnen zien,:-;;aj maar ook. een modern boerenbedrijf. de omgeving hlervan'zal het'Néderlandf*^; se stamhoekvee grazen,: zoals paardèhftjyyï; varkens, en pluimvee. Tenslotte zal eengedeelte vai-.;: het/f!^ park worden .ingericht als óntspannlngs.-jj^^ centrum. ..De plannen. ;hiérvooi:. staah,^».%i; nog niet vast, doch als naam"heeft ,'mèn?*J££} hier gekozen,inde 'lusthof"._ Het bestuur van de E55 verwacht.-yatv deze- nationale manifestatie •:zeer.Hv,eéLvg-^E Vooral. :omdat 'als plaats is r.:;gekozen-iSSS; Rotterdam, de stad, waar?zéer.;yeM;.;yer5^§g woest is; maar waar,thans,ook zeer,yeél;:yS is hersteld. - De ideale ligging yahwdèj.^.-... tentoonstellingsterreinen .wasmede aan- d&JM leiding;dat mentof het besluit ckwamtijp" de E55 in Rotterdam te houden. De Britse minister Éden heeft gisteren ook de steun van zijn Italiaansév; collega Piccïóni gekregen voor zijn plan om i het Brusselse bondgenootschap^';-. waarbij Engeland, Frankrijk en de drie Benelux-landeri zijn aangesloten, uit te breiden mét West-Duitsland en Italië.* Vanochtend om "elf uur .zou; Eden naar Parijs vliegen om de laatste en hoogste hindernis tijdens'zijn Europese rondreis te nemen. Het plan, dat Eden aan de Franse premier;*,' Mendès-France zal voorleggen, heeft nu reeds in beginsel de goedkeuring van België, Nederland, Luxemburg, West-Duitsland en Italië. -- f De Westduitse bondskanselier, Aden auer, heeft gisteren aan zijn parle mentaire aanhangers meegedeeld, dat de Britse minister zijp aanspraak op volledige Westduitse souvereiniteit ge heel had gesteund. Adenauer verklaarde verder, spoedig een onderhoud te zullen hebben met de Amerikaanse minister Dulles! Hjj zei niet of dit zou gebeuren tijdens een tweegesprek of t.g.v. de negen-mo- gëndhedënbij eenkomst te Londen, die Dulles waarschijnlijk zal bijwonen. In Roihe heeft Eden tijdens zijn ge sprek met "zijn Italiaanse collega ook de kwestie-Triëst aangesneden, die nog steeds wrijving veroorzaakt tussen Italië en Joegoslavië. In de. Joegoslavische hoofdstad Bel grado wordt deze kwestie waarschü'n-' Hjk op het tapijt gebracht door de Amerikaanse onderminister van Bui tenlandse Zaken, Murphy,-die daar gisteren uit West-Duitsland is aange komen. Murphy zal ook onderhandelen over de Joegoslavisch-Amerikaanse samenwerking. r. De Noorse minister „van Buitenland*; se Zaken, Haivard Lange, zou vandaag naar Parijs gaan om besprekingen te voeren met de Franse premier en mo gelijk ook met Eden, alvorens hij naar de Vary Staten vertrekt om de algemene' vergadering van.de .Ver. Na- ties bij-te wonen. -- - r. Indien het; Britse plan om West- Duitsland en Italië op tè nemen In het,,; Brusselse - bondgenootschap doorgaat,-,'; zal Engeland wellicht., aan Rusland; v; voorstellen" het Brits-Russische vriend- - schapsverdrag, dat in 1943 voor twintig jaar werd gesloten, éven lang van-I? kracht te laten zijn als het verdrag yah.'j1 Brussel (vijftig jaar). Dit voorstelftot^ verlenging zou dan bedoeld -zijn; als'-J- een poging-tot het weghemem vanfdeM; Russische verontrusting over Engeiands medewerking aan de Westduitse her bewapening. -vïirl-5 Vj't'.! Een ambienaar van het Amerikaanse** ministerie „van Buitenlandse Zaken* verklaard/ dat de Amerikaanso minister van Buitenlandse Zaken. -Duties.; over-* - weegt," hetaanslaande -weekeinde naar Londen te vliegen voor besprekingèi:*i«VerV::;> de' bewapening van West-Duitsland.-V- Dulles had. nóggeen definitief bcólOiti%M genomen, doch „overwoog, ernstig" ha'arf&lsël Londen te vliegen, om met zijnBritse;; -V; ambtgenoot Eden plannen te bespreken tot het verlenen van sou verelniteit aah©5?iv_ west-Duitsland en voor een Wést-Diütstó|^ militaire bijdrage '.tót' een. Eurojtees*Vö®wi»« dedigingssteisel. vDulles j overweegt ook teenrhezoekfaanwl Parijs en Bonn te breng^s .tói.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1