Geen beschermende politiek voor de middenstand open voor nieuwe ondernemers Amerika ongerust Eden over plan M Middenstandsdebat STAATSSECRETARIS ANTWOORDT KAMER VS. -BEZORGDDATL0NDEN LEIDING GAAT NEMEN Thee duurder en koffie goedkoper Zijn moeder is een prinses 1-11 m Minister Dulles verwerpt de Russische beschuldigingen V ergeten groepen C.N.V. accoord met 6 pet. Militair lestoestel verongelukt, ;twe|l inzittenden gedood Koningin bezocht congres voor Leeftijdsgrens voor notarissen r y PONDERDAG 16 SEPTEMBER 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2876 -K' Weerbericht v v.- - m ■m Geen bezwaar tegen marktanalyses Vordering op E.B.U. verder afgenomen Nederland in Z.0.A.V.0:? m i „ZOAVO" geen bedreiging voor vrede in Azië Baby (negen dagen) met tandjes Paspoort van Tiro ingetrokken Bouwput voor „Renate Leonhardt" bijna voltooid mm Wm illl Eerste Kamer aanvaardt; wetsontwerp ;|f Dochtertje van Goldsmith ontvoerd Het weer in Fu rnna sm Is Amerika ongerust over, de plannen die de Britse minister Eden ontvouwd heeft tijdens zijn besprekingen in vier Europese hoofdste den óver de' inschakeling -van West-Duitsland bij de Europese ver dediging? Deze vraag is opgeworpen met het oog op het bezoek aan Bonn en Londen, waartoe'de Amerikaanse minister Dulles heeft be sloten. Dulles wordt vanmiddag reeds in Bonn verwacht voor een onderhoud met bondskanselier Adenauer. Morgen vertrekt hij naar Londen om te spreken met Churchill en met Eden, die gisteravond in Parijs nog druk onderhandelde met de Franse premier Mendès- France. Noors plan Geen toverboek Zie verder pagina 3 Trots toont prin ses Ragnhild van ■Noorwegen haar zoontje, dat op 23 Augustus is geboren. Prinses Ragnhild is ge huwd met de re der Erling Lo- rentzen. Daar de vader niet van vorstelijken bloe de is, krijgt het jongetje niet de titel van prins. Be prinses woont met haar man in Zuïd- Amerika, .Het kindje is echter in Oslo geboren. Deze foto werd genomen in het kroonprinselijk paleis dat even i buiten Oslo ligt. Ook K.A.B. en N.V.V: Georgina McMasters te Glasgow is nauwelijks negen dagen oud, maar zij heeft alle tandjes al. Toen zij geboren werd, zag men de tandjes reeds door het tandvlees schemeren en nu zijn zij doorgekomen. De behandelende arts, dr. Stuart Laidlaw verklaarde: „Dit is een grote zeldzaam heid. Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt en ik heb toch al heel wat babies gekend in mijn leven." De Verbondsraad vain het -ygg» waarin alle. bij -.het CNV aange- sloten organisaties zijn .vertegen-^,:^ woordigd, heeft zich uitvoerijg-bë^ raden over de alsnog in de" ting van de Arbeid bereikte jOyer^§|^ eenstemming inzake - de loonsver-Xi^ hoging. Met algemene stemmen1 heéft> de Verbondsraad besloten de "ge-;? troffen overeenkomst te bekracb-'Hgy tigeniOver enkeledetaüpuntëfcj|||i achtte de Verbondsraad no overleg gewenst. .•-'«Ssar Daarna bezoek' aan „De Hoogstraat" --JBy i E. H. Viiike overleden Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telet 115700 <4 10 Postbus 1112 Postgiro No. 434510 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 var Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 WSravenhage: Huygenspleln 1 Postgiro 424807 Redactie: Tel. 111392 Administratie: Tel. 114402115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per -week. 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Lowe nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. REUSING cn Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting geldig tot Vrijdagavond. ENKELE BUIEN. Wisselende bewolking met enkele buien. Matige tot.- krachtige, langs de Wnddenkust aanvankelijk nog harde westelijke wind. Lagere, temperaturen' dan vandaag. ;:?f O- O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Sm - T ET belangrijke voordeel van het fT deze week in de Tweede Kamer gehouden middenstandsdebat is dit, dat de zaken eens grondig doorgepraat zijn. Dat ölt grondig kan gebeuren is allereerst te danken aan de ministeriële nota, die aan het debat ten grondslag lag. Die nota bevatte een uitstekende analyse van de middenstandsproblema- tiek. Nu zal men zeggen: aan een analyse alleen heeft men niet veel. Er moet wat gebeuren. Inderdaad, maar deze not® heeft wel heel duidelijk aangetoond dat ais er hier wat gebeuren moet, dit in de eerste plaats zal moeten gebeuren door de middenstand zelf. Natuurlijk, de regering kan veel doen. Door baar algemene economische politiek kan zi) ook de middenstand dienen. Mlddenstandsbedrijven bedie nen als regel de consument. Stijging van de algemene welvaart betekent vermeerderde consumptie en dus sta ging van de omzet bij de middenstand.. De regering kan ook in haar s p e - i a l e middenstandsbeleid nuttige maatregelen treffen. We denken aan het vestigingsbeleid en aan het crediet- beleid. Wij denken aan verbetering van het onderwijs aan middenstanders. En op dat gebied is er ook inderdaad wel het een. en ander uit de bus ge komen. Maar toch: het moet voor een groot deel van de middenstand zelf komen. Dat vloeit voort uit een gedachte die «zeer diep bij de middenstanders zelf loeft en die ook de grondgedachte van btt overheidsbeleid te dezer zake is, nL dat de middenstander een vrije ondernemer is, die zoveel mogelijk zijn caken in volle vrijheid moet drijven. DAT is dus een principieel uitgangs punt. .Daar komt nog een argu ment bij, dat in de aard der zaak ge legen ia. De middenstand Is een zeer belang- rijke, maar zeer uiteenlopend samen gestelde bevolkingsgroep. Men heeft daarbij niet met één problematiek te maken, maar met tal van verschillende pcoblematleken naast elkaar. De vraag is gesteld of het regerings beleid ter zake van de middenstand algemeen moet zijn of functioneel, oij.w. kan de legering volstaan met., maatregelen, die de middenstand als geheel raken of moet zij zich begeven ln de details, die aan. de verschillende bedrijfstakken van de middenstand eigen zijn. Het antwoord..moet lulden: belde moet geschieden. Maar de functionele bemoeienis is onmogelijk als de mid denstand in georganiseerde vorm daar- 'blj niet een grote bijna beslissen de rol speelt. En zo komt men .van uit belde gezichtspunten tot de conclusie die da conclusie van dit middenstandsdebat zou kunnen zijn. - De middenstand moet 20 spoedig mogelijk komen tot de publiekrechte lijke bedrijfsorganisatie. Door de P.B.O. krijgt de midden stand gelegenheid zijn eigen pro»- blemen op te sporen, te onderzoeken en te behartigen. Wie kan beter het belang van de middenstand behartigen dan de georganiseerde middenstand zelf. Door de .P.B.O.kan aan een functioneel overheidsbeleid ter zake van de middenstand, de nodige feite lijke basis worden gegeven. Er zijn -middenstanders die vrezen dat de P.B.O. hun vrijheid vernietigen zal. Dat is natuurlijk niet juist. De P.B.O. vernietigt geen vrijheid. Zij organiseert' opnieuw, daar waar de vrijheid opgehouden heeft- reëel te funcüonneren en dus wanorde ont stond. l_T ET debat in de Kamer heeft deze dingen inhet licht" gesteld. Nog nooit tevoren is aan het middenstands- vraagatuk In 'a lands vergaderzaal zo uitvoerig en zo diepgaand aandacht geschonken. Wij hopen dat de zegenrijke gevol- gen niet zullen uitblijven. Samenwer king tussen een krachtig georganiseer de— ook publiekrechtelijk georgani seerde middenstand en de overheid is de beste waarborg voor de wel vaart en de vrijheid van de zelfstan dige, initiatief ontplooiende onder nemer uit de middenstand. Tijdens de rondgang over de grote ,Ji- matotentoonstelling, welke volgde op de officiile opening door Minister S.L. Mansholt, nam de Minister van Land bouw, Visieiy en Voedselvoorziening de gelegenheid te baat aan een van de stands een harinkje te versehalken, Amsterdams Burgemeester, Mr. AJ. <fAilly was de gene, die hem hel malse zeebanket of- freerde Het middenstandsbeleid is het economisch beleid dat tot doel heeft de bevordering van de economische expansie. Daarom is de regering niet van plan,een beschermende middcnstandspolitiek te voeren, hetgeen natuurlijk niet wil zeggen dat zij voorbij zal gaan aan het menselijk leed, zo zeide staatssecretaris Veldkamp gistermiddag .in de Tweede Kamer in antwoord op de vele redevoeringen, die over de middenstandsnota zijn gehouden. Uitgaande van dit principiële standpunt was het duidelijk' dat de bewinds man zich verzette tegen de invoering van het behoefte-element in het vestigingsbeleid terwijl hij ook niet bereid was om overheidssteun te geven aan de lagere inkomens. Terecht wees dr2 Veldkamp, er op dat de Kamer bij de behandeling van de Vestigingswet Bedrijven zich tegen de hantering van het behoefte-element heelt uitgesproken. Dit nam niet weg dat hij nog eens uitvoerig op dit pro bleem inging, hetgeen zeker niet het onbelangrijkste deel van zijn redevoe ring was, die overigens te veel bestond uit het beantwoorden van de veie detailvragen. Gezien het algemene doel de bevordering van de economische expansie is het volgens de Staats secretaris onjuist om bedrijfstakken te sluiten voor nieuwe ondernemers. Theoretisch lijkt het behoefte-element geen kwade oplossing maar men moet niet vergeten dat de rechtvaardigheid daardoor niet zal worden bevorderd. Bovendien bestaat het gevaar dat men dan te veel zal gaan letten op de situatie in een bepaalde bedrijfstak zonder dat men oog heeft voor de ont wikkeling van het gehele economische Sommige van de mogelijkheden die Eden heeft voorgesteld stemmen niet overeen met de Amerikaanse opvat tingen, zo verluidt van Amerikaanse zijde. Dit zou in het bijzonder gelden voor de Britse plannen tot opneming van West-Duitsland in de NAVO. De uitvoering van dit plan zou namelijk voor de Ver. Staten de verplichting met zich brengen, voor lange tijd het verblijf van Amerikaanse troepen m Europa te waarborgen. Afgezien van deze bedenkingen, ziet men in hét plotselinge bezoek van Dulles een aanduiding, dat Washington zich er ernstig over bezorgd zou ma ken, als het initiatief in Europese za ken geheel en al naar Londen zou overgaan. De Amerikaanse mmisteris niet van plan, behalve Bonn en Londen ook Parijs te bezoeken. Hij wil Zaterdag terug zijn in Washington in verband met de opening van de algemene ver gadering der Ver. Naties op ^.Sep tember.. - Er werd reeds gefluisterd, dat Dul les opzettelijk Parijs ^passeert, omdat hij zeer teleurgesteld'ïs door de; hou ding vanvdé Franse premie? Méndès- France ten opzichte van de EDG. Dit gerucht wordt echter weersproken door een boodschap waarin Dulles aan Mendès-France meedeelt, wegens tijd gebrek zijn reis te moeten beperken tot Bonn en Londen. Deze boodschap is ook gezonden aan dé ministers van Buitenlandse Zaken van België, Ne derland, Luxemburg en Italië. Minister Dullesheeft meegedeeld, dat hjj" hoopt deze bewindslieden later alsnog te ontmoeten. (Van een medewerker) De verwachting is gerechtvaardigd dat de huisvrouw binnenkort meer moet be talen voor de thee. De koffie ral daar entegen misschien wat goedkoper worden. Op de wereldmarkten stijgen de thee- prijzen op het ogenblik als gevolg van .een vermindering in de productie. In In dia is de productie teruggelopen ten ge- volge van de overstromingen die daar nebben plaats gehad, cn tegen deze ver mindering weegt de stijging van de pro ductie op Ceylon niet op. In het buitenland hebben de voorver kopen op aflading een zodanige omvang aangenomen dat er practisch geen offer tes meer te krijgen zijn; de prijzen lig gen er dan ook hoger dan op de laatste Amsterdamse veiling. Voor de veilingen hier te lande hebben producenten en im porteurs echter nog wel een reserve weten te vormen. Verwacht wordt echter dal de prijzen to de vandaag te Amsterdam te houden veiling vijftien cent of meer hoger zul len liggen dan de laatste keer. De koffieprijs is thans vrij stabiel, maar het is onzeker wat er mee gebeu ren gaat. De grote firma's zitten over het algemeen met dure vooraden, maar de kleinere tonen reeds neiging tothet verkopen tegen lagere prijs. Indien dit enige omvang van betekenis aanneemt kunnen de grote firma's worden, god won gen ook de prijzen te verlagen. De vordering van Nederland op de E.B.U. is ln Augustus 'verder afgenomen en wel van f «15.220.000 161.900.000) tot f 600.821.800 (S 158.111.000). Blijkens de definitieve cijfers beliep het tekort van Nederland in het betalingsver keer met aan.de E.S V. deelnemende lan den in Augustusf 2U2L200 5359.000). Zijn Britse collega Eden voerde gis teren in Parijs tot laat in de avond be sprekingen met Mendès-France. Van daag zouden deze onderhandelingen wellicht worden voortgezet, maar eerst zou Eden vanmorgen verslag uitbren gen aan de NAVO. Eden zal niet aanwezig zijn bij de opening van de algemene vergadering der Ver. Naties in New York. Het staat nog niet vast óf hij later aan deze_ ver gadering zal deelnemen. De Belgische minister Spaak heeft zijn vertrek naar de Ver. Naties eveneens uitgesteld. Dit besluit wijst er op dat de bijeenkomst van negen landen in Londen over de Westduitse herbewapening waarschijn lijk spoedig wordt gehouden. Vanmorgen zou de Franse premier een ontmoeting,hebben met de Noorse minister van Buitenlandse Zaken, Hal- vard Lange, die in Parijs is aangeko men om de NAVO-zitting bij te wonen Volgens onbevestigde- berichten over weegt Lange een plan in te dienen om Noorwegen en Denemarken op te ne men in het „blootgestelde voorste ge bied" van de NAVO. Op deze manier zou men het gezicht van Duitsland kunnen redden, want de productie van atoomwapens en zware wapens zou dan niet alleen worden .verboden in West-Duitsland, maar ook in Noorwe gen en Denemarken. Premier Mendès-France heeft toe stemming gevraagd te mogen deelne men aan het politieke debat in de raadgevende vergadering van de -Raad van Europa, op Vrijdag a.s. te Straats burg. Dit betekent echter nog niet dat hij nu ook zal komen. Ook de Belgi sche minister Spaak is voorlopig ais spreker geboekt. Het is niet onmoge lijk, dat beide staatslieden in Straats burg een „kleine" conferentie zullen houden met de Britse onderminister Nutting, prof. Hallstein (West-Duits land) en de Italiaanse minister Piccioni. Naar Reuter van bevoegde rijde ver neemt is Italië voorstandervan - toe lating van West-Duitsland tot de NA-VO, indien minister Eden er niet in slaagt Duitsland en Frankrijk met zijn nieuwe plan te doen instemmen. In Rome acht men het het beste al ternatief voor de EDG. Men meent, dat de kans van slagen van het Britse plan hoofdzakelijk af hangt van de volgende Britse garan ties: leven. Men mag ook niet vergeten dat verschillende randbedrijvgn nog een nuttige functie in de maatschappij ver vullen orndat zij een aanvulling geven op het sober inkomen van de kleine ondernemers, dat zij uit andere hoofde verdienen. De randbedrijven hebben slechts een kleinaandeel in de ver zorging van de markt. Zij staan de grote bedrijven daarom zeker niet in de weg. De regering heeft er geen enkel bezwaar tegen dat esc markt analyses ten behoeve van de midden stand worden gemaakt Zij zullen echter slechts een adviserend karakter mogen hebben daar de ondernemers zelf moe ten beslissen hoe zij de analyses het best kunnen verwerken. De middenstandsnola is geen tover boek en haar samenstellers zijn geen tovenaars. De bedoeling van deze nota is slechts het geven van documentatie cn het leggen van de grondslagen voor het te voeren beleid. In leder geval geeft deze nota geen oplossing voor alle moeilijkheden waarmede de mid denstand te kampen, heeft. Vicc-admiraal Pierre Barjot; de com mandant van de Franse vloot in de In dische Oceaan, heeft in Sydney te ken nen gegeven, dat Nederland een belang rijke rol zou kunnen spelen in'de ver dedlrini-"YjLn Zllid<>QfifAzië: -• -Barjo? "Austbesprekingen voeren met marine-autoriteiten aldaar over de verdediging van dit gebied. Hij zei, dat Nederland, dat beschikt over een waardevolle marine-basis op Nieuw-Guinea, effectief aan de strijd tegen het communisme zou kunnen deel nemen. De vice-admiraal deelde voorts mee, dat Frankrijk van plan is zijn vloot in de Indische Oceaan uit te breiden. 1-) Engeland dient troepen op het continent-te handhaven 2) Engeland dient met Frankrijk samen te gaan, als Duitsland zich uit het voorgestelde verbond terug zóu trekken. HM. de Koningin bracht gistermiddag een bezoek aan het congres IVelf are of Cripples dat in het Kurhaus te Scheve- ningen wordt gehouden. Bij aankomst tcerd HM. de Koningin bloemen aange boden door mevrouw Wilson, echtgenote van de secr.-generaal van het I£,IV.C.- congres. De Amerikaanse minister van Buiten landse Zaken, John F otter Dulles, heeft Woensdag in een voor'radio- en televisie stations gehouden toespraak, lot hel Ame rikaanse volk over de conferentie te Manilla en -de daaruit voortgevloeide Zuid-Oostaziatische Verdragsorganisatie, de beschuldigingen van. het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken ver worpen, dat de Z.OA.V.O. «en be- „Het Sowjetrussische ministerie is voor al ontsticht over-artikel vier, dat voorziet in verenigd verzet der staten-leden tegen een gewapenderhand uitgevoerde aanval en ondergrondse samenzweringen en -acties in hun landen. Ook v wordt gezegd, dat de Chinese communisten niet met de Z.O.A.V.O. zijn ingenomen. En nu waren het juist de Chinese communisten, die het in' het bezit der Chinese nationalisten zijnde eiland Quemoy met artillerie - hebben beschoten, zulks in een (mislukte poging om bepaalde, op de Manillese besprekin gen vertegenwoordigde landen, onder druk te zetten. Hij vervolgde: „De Z.O.A.V.O. is tegen geen regering, natie, of volk gericht. Zij richt zich tegen agressie. De Amerikaanse minister lichtte ver vervolgens toe, waarom de- Verenigde Staten gekant waren tegen het denkbeeld, om de Z.OA.V.O. de beschikking te VERLEDEN week Vrijdag heeft- minister Zijlstra bij de afsluiting;' van een parlementair industriebézóék een belangwekkende rede gehouden. Hij wees er o.tn. op, dat ons land een tijd van hoogconjunctuur beleeft als welhaast nooit tevoren. Aan de hand van cijfers toonde hij; aan, dat het reële nationale inkomen" per hoofd van de bevolking op het ogenblik1 zelfs niet onbelangrijk bóven het niveau .van 1939 ligt. - Men zou zich echter vergissen indien men hieruit de conclusie trok, dat deze gunstige situatie nu zou gelden' voor' iedere individuele staatsburger, hoofd voor hoofd. Zeker niet voor de zg. „vergeten" groepen". Dat zijn zü, die niet meer in het arbeidsproces rijn opgenomen- en deswege niet kunnen profiteren van de gunstige conjunctuur. De noodwet-ouderdomsvoorziening;; geeft geen uitkomst. Minister Zijlstra heeft uitdrukkelijk verklaard, dat Nederland geenszins op .weg is naar verarming. - 7," Dit moge dan ook van toepassing zijn op deze „vergeten groepen". (Van een oiizer vëi^laggevers)| «sfessSs$ geven over een gemeenschappelijke, mili taire macht,' in de trant van de N.A.V.O. In verband met de reusachtig uitge breide - verplichtingen der Verenigde Staten meen ik, dat dé voorkeur moét worden gegeven, aan het ontwikkelen van snel verplaatsbare strijdkrachten, met het vermogen ogenblikkelijk op zéér hardé wijze toe te slaan en het opbouwen van reserves in. strategisch gekozen ge bieden", -•- verklaafdé -imj.' - hieraan toe voegend: '£Bét.' rtó'.jwcr&hg^'ffeden'Tder Zuid-Oostaziatische Verdragsorganisatie nbopt dé Verenigde ;Staten'niet' tot 'aan merkelijke wijzigingen in hun niilitairè plannen". Foster Dulles zeide voorts, dat de' over eenkomst van Manilla in sterke mate zou bijdragen aan het voortbestaan van vrije regeringen in Zuid-Oost-;Azië. „Wij .kunnen openlijk zeggen, dat éen communistische, gewapenderhand .uitger voerde aanval in Zuid-Oost-Azië in feite een bedreiging zou vormen voor de vei ligheid der Verenigde Staten en dat dit zou leiden tot een Amerikaanse tegen actie", verklaarde hij. heeft vVriocht^dcvergaderdVéniTderml^. dc Stichting van deArbeid -•bereikte^l^Ji overeenstemming. b'ehandeld.Cpok'; dejj%g| verbondsraad .van,. de.;:K.A3.^ met algeméne stemmen';..~.'-beslótehv^®)- dé getroffen overeenkómst'téjb'ekfacM^M tigen. aumKa p.tj Dé ,:'hoofdbèsturenvergadëring^.vati^^^ het N.V.V., dié vanmorgen te dam is gehouden, heeft zich. accóörd verklaardmet'' de 'oyéreénstèniming;'S|ffi| die in de Stichtihg" van ;de;=Arhéid|is;^^ bereikt over de nieuwe loorirondé.' i J «SIS T, A Gistermiddag om vijf over half drie is in de gemeente Erapel, ten Noorden van 's-Hertogenbosch. een lesvliegtnig van de vliegbasis GiiZe-Itijen neerge stort. De bestuurder kwam om het le ven, de tweede inzittende, die ernstig werd gewond, overleed later., Het toestel, een tweepersoons Harvard lesvliegtuig, kwam volgens ooggetuigen in glijvlucht naar beneden, raakte de grond, sprong: weer op en kwam onge veer 50 meter verder weer op de grond, waar het in brand vloog. Het kwam te recht op 'een weiland, in de - omgeving waarvan enkele boeren aan- het werk waren. Dezen snelden toe en slaagden er tin, de tweede inzittende uit het bran dende toestel te bevrijden. Pogingen-om ook de piloot te redden, mochten niet baten. De omgekomen piloot is de 36-jarige adjudant onderofficier-vliegerJ. N. Ver- mey uit Gilze-Rijen. Hij was gehuwd en -had twee kinderen. De zwaar gewonde inzittende, de 25- jarige H. C. J.. van Wijk uit Gilze-Rijen, werd overgebracht haar het ziekenhuis St. Joannes de Deo te 's-Hertogenbosch. Daar is hij later- overleden. Hij was even- H.M. de Koningin heeft Woensdagmid dag een bezoek gebracht aan het inter nationale congres voor lichamelijk ge brekkige», dat in Scheveningen wordt gehouden. Nadat de Landsvrouwe was ontvangen door de voorzitter van het congres, mr. J. M. Ravesloot„ en de pre sident van de „International Society for the Welfare of Cripples", dr. Konrad Persson. bood de echtgenote van de se cretaris-generaal van de I.S.W.C., me vrouw Wilson, bloemen aan. Koningin Juliana woonde vervolgens een deel van een algemene vergadering van het congres bij, waarop dr. Howard A. Rusk, hoogleraar aan de universiteit van New York, een inleiding hield over het onderwerp: „Revalidatie, een mid del van internationale samenwerking". In de congreszaal werd H.M. verwel komd met een korte rede van mr. Ra- vesloot. In aansluiting op het bezoek aan het congres bracht Koningin Juliana een be zoek aan het revalidatiecentrum „De Hoogstraat" te Leersum. Voor het zus terhuis werd de Koningin verwelkomd door de voorzitter van het bestuur, mr. G. A.. W. ter Pelkwijk, de directeur ,dr. J, J. Miedema ende directrice, zuster L. Donia. Bij het betreden van het ge bouw werden de Koningin bloemen aan geboden door de vijfjarige Gerard Fran ken, een patiëntje van de inrichting. In de ontvangkamer gaf dr. Miedema de Koningin een uiteenzetting van de betekenis van het werk op „De Hoog straat". Daarna werd een rondgang ge maakt door alle afdelingen van net gebouw. Dc Indonesische ambassade heeft gis teren verklaard, dat zij het paspoort in getrokken heeft van Hasan Moehammed Tiro, oud-amhtenaar van de ambassade, die zichzelf tot gezant bfj de Verenigde Naties van de opstandige Islamietfsche republiek Indonesië uitgeroepen heeft. Volgens een woordvoerder krijgt Ha- san een week de tüd om zijn zaken af te- wikkelen en naar Indonesië terug te keren. Indien hij niet vertrekt zal zijn paspoort ingetrokken worden en zal hij statenloos zijn- In een brief aan de „New-York Times" heeft Hasan verklaard, dat zijn regering een gebied van 400.000 vierkante kilo meter met een bevolking van 16 mihoen zielen- bestuurt-- - De zestien meter -hoge top van de werkput, die in aanbouw, is voor onder zoek naar'het goud, dat men .denkt te vinden aan boord van de „Renate Le onhardt" ;wordt Vrijdagochtend a.s. tussen negen en tien uur met een bok op tiet onderstuk van deze put; ge plaatst. Verwacht wordt,-dat dit gevaar te niet een hoogte van 26 meter, over veertien dagen gereed zal zijn. -Of de expeditie naar de Noordzee op .dat mo ment zal kunnen aanvangen, hangt in hoge mate af van de weersomstandig heden. De heer P. Visser, secretaris van.de Coöperatieve Bergingsvereniging „Rena te Leonhardt" is overigens van mening, dat indien de .weersomstandigheden ver in het najaar gunstig zijn voor de ber ging, men de expeditie niet tot volgend jaar zomer zal uitstellén. eens geihuwd en,; vader van twèé'/kinde- vliegbasis Gilze-Rijen stelt ,ter plaatse: ren. een onderzoek, in. In de ouderdom van 78 jaar is van daag ie Rotterdam overleden aè heer E. H. Vinke, in leven medevennoot van de ftrma Vinke en Co. te Amsterdam, en Rotterdam. De overledene was tevens lid der directies van de N.V. Houtvaart, de N.V. Stoomvaart-maatschappij „Oost. zee", dc N.V. Stoomboot-maatschappij „Hillegersberg" en de N.V. Nederlandse Maatschappij voor' de Walvisvaart. De heer'Vinke was officier in de Orde van Oranje Nassau. De begrafenis zal Maanda-g om twee uur,plaats vinden op de Algemene Be graafplaats- „Crooswijk". J .De Eerste Kamer heeft Woensdagsnld- dag met 23 tegen 7 stemmen het wetsi'.'j' - ontwerp tot invoering van een léeftjjils- i grens voornotarissen en tot oprichting van een notarieel pensioenfonds aange- 5- nomen. Als leeftijdsgrensgeldt 70 Jaar; Tegen stemden de leden der V.V.D., de Katholieken, de heer Kropman en mr. Ruys de Beerenbroeck, de heer Reycrs (C.H.) en prof. Hellema James Goldsmith, wiens huwelijk v in'- Schotland met de dochter van de Boll-: viaanse tinmagnaat Antenor Patino 'in- Januari veel publiciteit beeft gekregen, heeft Woensdag de politie van Parijs"1 meegedeeld, dat zijn vier. maanden Oude dochtertje Isdoel is ontvoerd. Zij ;<wérd 15 Mei geboren doch tegelijkertijd stièrf - haar moeder Isabella Patino. James Goldsmith en Tsabella' - Patino'-; waren in Januari heimelijk naar Schot-' land gegaan om, daar le.'-trouwen. Dit# geschiedde tegen de wil van Isabella's va'der. Weerrapportenvan hedenochtend 1 uur Station I We«r Sioclch. Oslo Kopenh. A'dam Londen Luxemb Parijs Bordeaux Grenoble Nice Genève Zürieh 1 Locarno Berlijn Frankfort München Innsbruck Rome Ajaccio MaRorca onbew. onbew, regen motregeir motregen geh-bexv' regen zw. bew. Jicht bew licht bew. onbew. onbew.;' onbew. v.- geh. bew. geh. bew. onbew. half bew. licht bew half bew. - r VVZW 8 ZZW 4 W8 ZZW 13 ZW 11 ZW 8 ZZW 8 WZW4 windstil NNW 3 windstil ZO 2 windstil VZW 5 ZW 9 ZZW - 3 ONO 4 windstil: max temp 'Vist:;. 'afeetó ?4 nttr,. 16 ..13. .17 17 17-. 13" 20 19 29 is: 17; 23 19 - IrlTè O 'sifM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1