Franse premier steunt plan van Eden Ook Amerika aanvaardt opneming in NAVO m Drie personen gedood bij autoBötsino Loonsverhoging gaat niet in op 20 September Accoord Dulles- Adenauer Auto reed op groep militairen NËDERIAND ZAL GEEN- DUIMBREED WIJKEN m 1 sm Goed perspectief ACCOORD OVER DUITSLAND Dulles in Bonn Loonsverhoging in metaalindustrie Verkouden Verloving na reis van Agamemnon Nieuw-Guinea en de V.N. VRIJDAG 17 SEPTEMBER 1954 TWAALFDE JAARGANG Nó. 2877 Weerbericht Eerste sneeuw m Italië Het weer in Europa Souverèin W.-Duitsland in defensiestelsel ,;lsabeU^: jp „veiliger plaats fMlNISTER LÜNS iN NEW YORK tiftiS DE Franse premier Mendès-France stemt in met de hoofdlijnen van het Britse'plan voor de herbewapening van West-Duitsland. Dit is na 24 uur intensieve onderhandelingen tussen de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Eden, en de Franse premier in Parijs bekendgemaakt. De Franse premier zou hebben ingestemd met tqetreding van West-Duitsland tot de NAVO, op voorwaarde dat er voldoende controle wordt uitgeoefend op de Duitse herbewapening. Ook gaat de Franse premier accoord met het plan van Eden om het Brusselse pact van vijf, gesloten in 1948, tot nieuw leven te brengen en te versterken. Dit pact zal het Bonn ge makkelijker maken de weg naar de NAVO te vinden en zal de gelegenheid openen de campagne voor de Europese eenheid voort te zetten. fe& r - 7 '■- Verdwenen Zaandammer bij Vreemdelingenlegioen 3s Vakraad Maandag bijeen Eén dode, elf gewonden "X Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. H5700 (4 L) j Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 wtr Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 ■LGravenhage: Huy sens plein 1 Postgiro 424867 '^r Redactie: Tel. 1U392 Administratie: Tel. 114402115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. pirectie: O. A. KEUNING en Air. K. VAN HOUTEN - Weersverwachting, geldig tot Zaterdagavond. REGEN. Geleidelijk toenemende bewolking en later tUdeiyk: regen. Overwegend matige Zuidwestelijke wind. On- gevèer dezelfde temperaturen. <j, Hoofdredacteur: Dr. J, A. H. J. S. BRÜ1NS SLOT. ANDAAG herdenkt men in Den V Haag bet leü' dat het 5 Septem- ji. tien jaar geleden was, dat het eerste"Benelux-verdrag gesloten werd. Op de dag zelf is men in Brussel bij elkaar geweest en thans wordt het in Den Haag feestelijk overgedaan. Ee weg der integratie in Europa gaat niet over rozen. In "feite beleeft het integratie- jtreven, nadat Frankrijk de E.D.G. verwierp, de ergste crisis sinds dat streven ontstond. De Benelux is een geval van Integratie van slechts drie Idetne landen. Het is met groot- en met klein-Europa nauwelijks te ver- gelpen. Maar het is er in zoverre wel degelijk mee te vergelijken, dat de moeilijk heden om het-doel te bereiken even groot zijn. Want men heeft hier te doen met dezelfde tegenstelling die men ook in de grotere verbonden aantreft. Die tegenstelling wordt gevormd, doordat tegenover elkaar staan het voordeel, dat by geslaagde integratie straks alle deelgenoten zullen genieten en bet nadeel, dat elk der landen thans telkens moet riskeren by de ver schillende stappen, die men doen moet dm tot het doel ie geraken. Men is het er over eens, dat dat voordeel straks de nadelen zeer verre overtreft Maar enen is geneigd de na delen in bet heden zwaarder te wegen dan het voordeel straks. Ook by de ontwikkeling van de Benelux-gedachte treedt dit aan het Jicht Bovendien hebben wij in deze drie landen altijd te maken met een .overmaat van scepticisme. Men gelooft niet zo gauw in iets nieuws. Desondanks heeft de Benelux-ge dachte constant vorderingen gemaakt. Er'zijn bepaalde zaken gerealiseerd. Er ls een douane-unie tot stand ge- bracht. De accijnzen zyn behoudens ten aanzien van een aantal producten geünificeerd. Er ls een gemeen- schappeiyke buitenlandse handelspoli tiek,voor de drie landen, Het kapitaal verkeer tussen de drie landen is vry en het handelsverkeer is practiscfa ge heel 'geliberaliseerd. .Dat 1» geen kleinigheid. En dat li zelf» in dier voege geer. kleinigheid, dat alle drie de landen thans reeds de joordelen van de Benelux gevoelen en ervaren. Dat ls een zeer belangrijk iets. Want daardoor geraakt men langzamerhand uit het «lop van het scepticisme, waar- in ln het verleden nu eens de Neder landers, dan weer de Belgen hebben gezeten. Men begint devoordelen hoger aan te slaan dan de nadelen. En ro worden langzamerhand de voor waarden geschapen voor het tot stand komen van- het sluitstuk van de Bene lux-gedachte, de economische unie. Intussen zal er dan nog wel een asnial moeilijkheden moeten worden overwonnen. Ce:i ervaring van elke integratie werkzaamheid is deze dat men beginl met de gemakkelijke dingen. Dat ij begrijpelijk. Maar het gevolg is, dat de moeilijke dingen overblijven. Het ls.bekend, dat de landbouw-integratie tot die moeilijke dingen behoort. Er is van weerskanten aanpassing nodig ten aanzien van lonen en prijzen. Ook dat is moeilijk. INTUSSEN is de situatie nu toch wel zo, dat aangenomenmag worden, dat de economische unie zal worden verwerkelijkt. Dat ls, zo zeiden we, het sluitstuk van de Benelux. Dat is het doel, waarop tien jaar geleden in het eerste verdrag werd gemikt. Intussen is het duideiyk, dat door d» Benelux-, niet slechts economisch, maar ook politiek-in-ruimere-zin een geheel nieuwe ontwikkeling in gang ïazet wordt. Het ls namelijk zo, dat de Benelux een internationaal politieke figuur ge worden is. Ongetwüfeld zal de Bene- ux bewerktuigd worden met zijn in- •ütutionele organen. Een parlemen taire raad is al In de maak. wy ver wachten op den duur ook eigen uit voerende gezagsorganen. De Benelux tengt uit de aard der zaak mee een ontwikkeling tot een beperkte fede ratie. Reeds nu- trachten de regeringen der e, la®den zo veel mogelijk niet •lechts op handelspolitiek terrein ®aar ook in de sfeer der „gewone" Buitenlandse- politiek een lijn te trekken. Internationaal, is het van grote be- kenis, dat er ln plaats van drie kleine landen een coöperatie van lan- on ontstaat, die als eenheid optreedt, watgetalssterkte betreft, naar n-uropese maatstaven, als een middel grote mogendheid en wat economisch vermogen betreft zelfs als grote Mogendheid kan gelden. Dat was het Ideaal van het Wener oougres in 1814. Men zocht het toen in een geforceerde eenheidsstaat. Die mislukte. Maar thans groeit het ideaal werkelijkheid op federale grond ig. wi) geloven, dat dit een goede zaak en wjj spréken de wens uit, dat de Benelux voorspoedig mag gedijen. eerste sneeuw van de naderende ïovall1S 'n 1° de bergen bij Trente De Amerikaanse Minister tan Buiten landse Zaken, John Foster Dullesis Donderdagmiddag voor besprekingen met Bondskanselier Adenauer te Bonn aangekomen. De beide staatslieden na de aankomst van Dulles flinks Mendès-France flinks) en Eden in een zeer ernstig gesprek gewikkeld. D® twee ministers kondigden aan dat „zeer binnenkort", waarschijnlijk op 27 September in Londen een conferentie van ministers van Buitenlandse Zaken van negen landen zal worden gehouden om definitief het „geraamte" van de Westeuropese defensie en eenheid te bepalen. Het natte wegdek heeft gistermiddag zijn wagen begon te. slippen^ Met vrij op de Tolakkerweg tussen Maartensdijk en Hollandse Rading een zware tol ge- eist. Omstreeks twee uur moest een per sonenauto bestuurd door de 51-jarige heer P. Bloem uit Oostknollendam ten Noorden van Kromenie uitwijken voor een tegenligger op de vrij smalle en gladde weg. Waarschijnlijk heeft de be stuurder te krachtig geremd, waardoor Na zijn laatste gesprek met Mendès- France, zei Eden: „Wij zijn beiden tevreden met de resultaten van onze gedachtenwisseling daarvan ben ik zeker." De Franse premier verklaarde: „Wij hebben goed werk geleverd. Het Britse en het Franse standpunt zijn niet onverzoenlijk, maar zij moe- Van officiële zijde verzoekt men ons mede te delen, dat berichten, volgens welke de Stichting van den Arbeid vandaag aan de regering zou hebben voorgesteld vergunning te verlenen tot een loonsverhoging met maximaal zes procent met Ingang van Maandag as., wat de datum van ingang betreft, onjuist zijn. De Stichting van den Arbeid is lot de conclusie gekomen, zo deelt men ons van officiële zijde verdér mede, dat het wenselijk zou zijn op korte termijn de geldende richtlijnen voor de loonpolitiek te verhogen. Het is Het zoeken naar de sinds 30 Juni spoor loos verdwenen 22-jarige Zaandammer P. Logman Is gestaakt nu bekend is geworden, dat hij deel uitmaakt van het Franse Vreemdelingenlegioen in Bussuet in Noord- Afrlka. De moeder van deze jongeman ver keerde tot gisteren in grote ongerustheid omdat zij niet wist waar haar zoon ver bleef. In een zeer kort briefje waarin de jongeman niets omtrent zijn vlucht mede deelde. kon zij vla het poststempel ontdek ken, dat haar zoon in Noord-Afrlka ver bleef. Iets minder vaag was hij in een brief aan zijn meisje. Familieleden'zijn van me ning, dat Logman mogelijk schulden heeft gemaakt en dat hij ln handen van chanteurs is gevallen. leerrapporten wan hedenochtend 7 uur Station Oslo Kopenh. A'dam Londen Luxemb PartJs v Bordeaux Grenoble Nice Gcnèvé ZÜrich Locarno Berlijn Frankfort Mflnchen Wenen Innsbruck Rome AJaceJo Mallorca Weer regen licht bew. hall bcw. z\v. bew. half bew. half bcw. motregen zw. bew. zw. bew. regenbui regen licht bew. onbew. nevel regen zw. bew. regen onbew. onbew. onbew. -3 «vi d wzw z\v w zw w w NW w NW ZW w windstil ZW 4 ZW 4 WNW 4 W 7 windstil, NO >4 ONO 3 NNO 3 5 11 9 6 5 2 2 2 2 5 4 max. temp gist 13 16 18 19 15 21 23 22 24 21 20 23 19 18 21 23 23 28 23 Neersl i/fel. 24 uur 5 6 5 1 11 3 2 0 0 0.1 1 0 2 4 3 0 0.2 0 0 vanzelfsprekend dat de regering zich over dit advies moet beraden. Reeds op deze grond moet uitgesloten wor den geacht dat een loonsverhoging op 20 September zou kunnen ingaan. Bo: vendien zal na de beslissing van de regering nog bedrijf stuksgewijze moe ten worden overlegd. Wij vernemen nog, dat de in de Stichting van de Arbeid in principe bereikte overeenstemming over een loonsverhoging van 6% van de zijde der werknemersvakceutralen is toe gezegd waar mogelijk te zullen mee werken aan een verlaging van de premie voor de wachtgeld- en werk loosheidsverzekering. Er zal in toe komst krachtig gestreefd worden naar handhaving van de richtlijnen voor de rechtens geldende lonen, welke, gelijk bekend, nu als gevolg van het tekort aan vaklieden nogal eens over treden worden. De vakraad Groot Metaalindustrie zal, naar wij van de zijde van de Chr. Ma- taalbewerkersbond vernemen, reeds Maandag te s-Gravenhage bijeenkomen ter bespreking van de nieuwe loonsver hoging, waarover vandaag in de Stich ting van de Arbeid een definitieve be slissing valt. Ook in de kleinmetaalindustrie »al| dc realisering van de G loonsverho' ging- zo spoedig mogelijk ter hand wor den genomen. Tot dusver is in de klein- metaalindustrie, waarin naar schatting| 150.000 mensen werkzaam zijn, de werk classificatie nog niet ingevoerd. In de kleinmetaalindustrie werkt menl nog hoofdzakelijk volgens een vast uur loon. Dit leidt er toe dat velen naar de grootmetaalindustrie overgaan omdat! zij daar in tarief meer kunnen verdie nen. De laatste tijd is echter ook voor de voornaamste branches van de klein metaalindustrie een systeem van werk-j classificatie uitgewerkt en hierover is in principe overeenstemming bereikt! met de werkgeversorganisaties. De voorstellen liggen thans bij de looneommissie van de Stichting van de Arbeid. Binnenkort zullen nadere me dedelingen worden gedaan. Het is dui delijk dat wanneer de werkclassificatie ook in de kleinmetaalindustrie kau wor den doorgevoerd deinkomens:, van de vaklieden met meer dan 6 zullen kun nen verhoogd worden. ten nader tot elkaar worden gebracht. In dit opzicht is reeds veel gedaan." De premier heeft er krachtig bij de Britse minister op aangedrongen dat Groot-Brittannië zijn banden met het herleefde Brusselse bondgenootschap nauwer zal aanhalen. Naar verluidt, is hij gedeeltelijk in dat streven geslaagd. Ook zouden zijn argumenten voor controle op de Westduitse strijdkrachten van over tuigende aard zyn geweest. Eden is gisteravond met het specials vliegtuig waarmee hij zijn Europese reis heeft gemaakt, teruggekeerd naar Londen. Daar, wacht hém een ontmoe ting met, Churchill en met zijn Ame rikaanse collega Foster_ Dulles, die gisteravond tot elf uur in Bonn nog besprekingen - voerde met de West duitse bondskanselier- .Adenauer. Volgens berlchtenAiit'JGorideh heb- bende Ver.' Staten besloten het Britse plan' voor 'een spoedige bewapening van West-Duitsland binnen dé Atlan tische organisatiete steunen. Dulles werd gisteravond bij zijn aankomst in Bonn door Adenauer bij zonder hartelijk begroet. „Het schijnt wel dat de beste Europeanen uit de Ver. Staten komen", zei de West duitse bondskanselier, waarschijnlijk op de verwerping van de E.D.G. door Frankrijk zinspelend. Het bezoek van Dulles aan Bonn is volgens sommigen het-directe resultaat van een. dringend beroep van Adenauer. De bondskanselier zou dezer dagen aan Robert Murphy, de vertegenwoordiger van Dulles,- hebben meegedeeld dat zijn positie in Duits land snel slechter werd. Het is niet uitgesloten dat Dulles zijn reisroute zal wijzigen, om alsnog een bezoek aan Parijs te brengen," indien tijdens de bespreking met Eden zóu blijken, dat een gesprek van man tot man met Mendès-France zijn nut zou hebben: Wanneer de voorgestelde confe rentie in Londen een oplossing brengt, zal spoedig daarna de NAVO-raad van ministers formele beslissingen nemen over de toelating, van West- Duitsland. Wanneer deze conferentie mislukt, zijn Groot-Brittannië en de Ver. Staten vastbesloten de herbewapening van West-Duitsland door te zetten, zelfs zonder goedkeuring van Frank rijk, als dat nodig zou zijn. De Britten grote sneiheid botsten, beide voertuigen tegen elkaar. Drie inzittenden- van de eerstgenoemde auto werden tégen het wegdek geslingerd ze zijn vry wel op slag doöd geweest. De bestuurder zelf is met ernstige hoofdwonden haar het aca demisch ziekenhuis in Utrecht vervoerd. De verongelukte inzittenden, zijn zijn echtgenote, haar moeder en een zwager, de heer Huisman.'De politie heeft bij de reconstructie van het ongevalhet ver moeden uitgesproken, dat de inzittenden op het moment dat de wagen begon te slippen de portieren hebben geopend. Hierdoor zijn zy by de botsing tegen het wegdek geslingerd. De bestuurder van de tegenligger werd niet gewond. De materiële schade was. aanzienlijk. ANNEER men de economische yj ontwikkeling van Frankrijk en Duitsland vergelijkt, ziet men- by. Frankrijk een nagenoeg horizontale en bij Duitsland een sterk stijgende lijn. Economische kracht betekent mill- taire en politieke kracht. Daarom is Frankrijk bang voor Duitsland. Frankrijk zoekt voor zijn medewer king aan herbewapening van Duitsland allerlei garanties van Engeland en Amerika. Maar de enige garantie; die werke lijk wat waard is, zou gelegen zijn-in een soortgelijke stijging der econo- mische ontwikkeling in Frankrijk als nu in Duitsland plaats vindt. Adenauer heeft'eens gezegd: Ik- wilde, dat Frankrijk economisch maar sterk vooruitging. Dan- raakt het zyn vrees kwijt. - Hieruit ziet men, dat het probleem'.? van Europa het vraagstuk is van de innerlijke sanering van Frankryk. - - Want het is nu eenmaal zo: Al»;, Frankryk niest, 1* Europa, verkouden. - "'if f £.vVi-ÏV Prima* Maria Pis van Italië .zalzich - binnenkort vitrlovan .mal prins Alexander van Joegoslavië. Zij hebben elkaar leren kennen lijden* de pleziervearl van bijna honderd perionen.van:voriteUjkéh bloede met het jacht Agamemnon 'langs de Griekse eilanden. John Foster Dulles, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken is het er met dr. Konrad Adenauer, de Bondskanselier van West-Duitsland, over eens geworden dat de Westduitse sauvereinitclt zo spoedig mogelijk moet worden hersteld en dat de Bonds republiek op voet van gelijkheid moet worden opgenomen In een stelsel van gezamenlijke beveiliging:. .j' V Dit 'staatv Tnr een'gemeenschappelijk communiqué,, dat-Duties bi] zjjn' ver trek uit Bonn naar Londen aan ver slaggevers hééft voorgelezen. De beide punten moeten zo spoedig mogeltfk mét dé andere belanghebben de regeringenverder worden geregeld, aldus het communiqué.- >v:'V;- 1-- en Amerikanen hebben als laatste mogelijkheid achter de hand een direct militair bondgenootschap buiten NAVO-verband met West-Duitsland. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van de formule- van het Balkanpact, waardoor twee leden van de NAVO Griekenland - én Turkije met Joegoslavië zijn; verbonden. Een auto. bestuurd door M.- uit Reu ver is gisteravond .omstreeks acht. uur in volle vaart ingereden op een groep militairen van de tweede compagnie van het regiment „Oranje Gelderland", die op de rijksweg tussen Roermond en Hom marcheerde. Een militair, soldaat A. v. d. Meijden uit Goor/ werd gedood drie werden ernstig-en acht lichtge-, wond. -■'/ ï'-De militairen, honderd' in getal 'die 'in Roermond zijn gelegerd,: keerdenterug van eèh oefening, op -de-Bèëgderheide. Zy liepen aan de rechterzydévan de weg. Volgens de bestuurder"van dé per- :sohenauto>ën ook volgens de militairén, hadden dé achteraan lopende militairén geen" lichtbij zich, hoewel de scheme ring reeds was ingevallen. De, autobe stuurder zou van! de lichten van één tegenligger hinder hebben ondervonden en zelf met gedimd licht hebben, gere den; toen hij op de soldaten inreed. Een naast de troep lopende officier! heeft de auto op het laatste ogenblik opgemerkt en de achteraan lopende militairen nog van de weg hebben geduwd, doch heeft niet allen tijdig kunnen waarschuwen. Onder de gewonden waren er verschel denen, die arm én beenbreuken hadden opgelopen en langs de kant van., de-weg lagen:-i fs; Direct, kwam zowel 'van.-milltairei als' vari burgerlijke .instanties hulp.ppdagén.j. De-gewonde militairen wérdcn,haarvhet ziekenhuis té,.'Roermohd,i!óvergebfaaht;H waar inmiddels allés in -gereedheid was om' hen direct te-verzorgen: „Nederland zal trachten de goede betrekkingen met Indonesië door een eventueel debat in de algemene vergadering van de Ver enigde Naties over Nieuw-Guinea niet te laten bederven, doch ander zijds geen centimeter wijken." Dit verklaarde een lid van de Neder landse delegatie naar de komende algemene vergadering van de V.N. Of aan het Indonesisch verzoek om Nieuw-Guinea op de agenda te plaat sen voldaan zal worden, hangt ook af van de vraag welke argumenten dë Indonesische delegatie zal aanvoeren en hoe groot haar enthousiasme zal zijn dit te bereiken. Men meende dat nog niet te zeggen valt hoeveel steun Indonesië zal krijgen. Het is echter zeker, dat het steun zal vinden bij be paalde groeperingen, zoals het Aziatisch-Afrikaans blok. M,.. Isabella Goldsmith, het,itere. tvier maan- den oude doentertje van James Goldsmith- en zijn overleden echtgenote IsabelGold- Smith—Patino, is volgens een mededdlng van dë advocaat van de ^grootmoeder Van het kind, mevrouw Antenor PaUnoif^Tyoor één dag naar „veilige pUaU''gebracht^ t^ Goldsmith heeft eergisteren verklaard,* dak het kind ontvoerd was. Later, echter diend» hij bij de. politie uJttsluitend kde^klacht^inL; dat mén hem het kind-niet wilde Vtonen. W had de baby in de hoede van- de.-groot;;; moeder in een hotel in Versailles achterge-/: laten. Gisteren1 heeftGoldsmith,-, de poÜtJo.;:;-; verzocht de luxe woning van Antenorï^a-^- tino, zijn schooowader te doorzoeken.;'"^Vv?' De advocaat 'van mevrouw Antenor vPati; no verklaarde, dat het besluit om de. babjr. naar .een „veUigeV plaats'.' te brengen dien- V; de om Goldsmith te verhinderen ;het| kind met geweld net zich mee te nemen/'viv-'-,fö;' De advocaat zei: ,Uiet kind Js bij !de groot- moeder in betere handen' omdat heteen A- zeer bijzondere medisdie verzorging nodig neeft. De Franse justitie onderzoekt de zaak. I i'i J t T. S Minister Luns heeft bij zijn aankom*! I in. New Yoi^". als 'hootd- van de Néder- I landsé delegatie naar de Algemene Ver-; I gaderlng. der Verenigde Naties: tegenover!., I journalisten onder meer verklaard,'dat -. I Nederland zich volledig er van bewust is; dat Duitsland een belangrijké. rol.:by de verdediging van West-Europa dient te spelen, doch dat Frankrijk een'wé zenlijk aandeel 'in iedere 'verdediging»- 'organisatie moet hebben. Frankrijk is van essentieel belang voor Europa, aldus [■de heer Luns:- N'V- Minister Luns zeidéde. pogingen 'van ministerEden om een oplossing -.van hét Europese defensievraagstuk te vinden toe te juichen. Nederland zou iedér Brits besluit om in grotere mate-aan;een Europees defensiestelsel deel 'te nemen toejuichen. Hij voegde 'er aan toé het te.betreuren,' dat de Verenigde Staten niet. de. cahdir datuur voor het voorzitterschap van" de Algemene Vergadering der Verenigde Naties van de heer Van Kleffcns, thans gezant in Portugal, steunen. Er .waren:*; reeds verscheidene 'Aziatische voorzittersH I geweest en pas .één Europese, te weten Paul Henri Spaak. Hy zeide echter als- nog te hopen, dat de keus op de- heer Van Kleffens zou vallen. I WELLICHT 1800 DODEN IN ALGERIJE Men verwacht, dat het aantal doden in I het gebied van Orléansville ,lh Algerije;, I dat verleden week door een zware, aard- 1 beving werd geteisterd, zal stijgen tot 11.800, Gisteren zyn opnieuw twee' aard-- I schokken waargenomen. In het" dorp Monte-Notte by Orléansville stortte een Ihuis in, T'-'d: In Den Haag tvordt reeds hard gewerkt -. aan de voorbereidingen voor Prinsjes-iary dag," Zo is men in de Koninklijke jtaf-V len begonnen met de paarden, 'diedey-r- Gouden Koets tullen trekken. Je' toen- }j hen 'aanalle mbgèlyke geluidenscoor-\.i. onderook s militairemuziek, Derpaar-yA den worden.nu iedere dag verrast niet',, een concert, te. geven door personeel f van de stallen, die er'fliitk' óp los slaan 'S* en blazen, Z s»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1