MM TOONKUNST HULPMONTEUR levens STOKER u Schiedammers voor de politierechter vlaardingen Tuberova" in verplaatsbare barak Goed vee op de tiende Fokveedag te Maasland Baggérdébai in Maassluisse Raad SCHIEDAM „De Jonge Kerk" start met het winterwerk KERKDIENSTEN ïv Laatste Nieuws Zitting Staten Géneraal J: hedenmiddag gesloten Toonkunstpro gramma in nieuwe seizoen „Spanker" is nagenoeg verdwenen Herdenkingsbijeenkomst Stedelijk Gymnasium VLAARDINGEN Winterwerk clubhuis „De Haven'' Collecte had record opbrengst Onderzoek op t.b.c. begint Eerst de schoolkinderen TEKKO TAKS LN EEN KLEIN BADPLAATSJE Stichting van de Arbeid stelt zes procent voor Vogelvrienden hadden gezellige avond Het weer in Europa I 13 Hoek van Hollands TROUW Zaterdag 18 September 1954 riS w« ®r 10 °ni!eV«,r 3,1 kl^ in J-CJ IOUTEZn Vijf concerten door het R.Ph.O. s~ Appèl Geref. Jeugd Burgerlijke stand van Schiedam -V.D.V. I wint van Het Westen I Burgerlijke stand van Vlaardingen Cursus toneel „Bevolking" verhuist 16 Korte Vlaardingse berichten Kampioenen Kampioenen op de Maaslandse Fokvet' dag werden: bij de stieren de 914-jarige Coert van de Maaslandse K, I.-verenlglng, die dus zijn titel' behield; reservekam- pioen werd -weer de nu 3 V2-jarige Felsum Botermün eveneens eigendom „van de K. I.-vereniging. Verdere uitslagen Winterprogramma van de Chr. Besturenbond Nttp meneer", zei de 43-jarige vrouw V mHH, uit Schiedam. di. Vrij- nVóor de KiWe tafel van de politie- <"shL was gedaagd, wegens diefstal vsn iri nd erherad jes en zes kinderdirec SiS i^een winkel, „ik had niet de.be King dat goed weg te nemen zonder a n<r Ik-zou één en ander voor mijn ff1*" .frfwcht.en natuurlijk.hebr ^.p^behandeling van de zaak bleek, -at verdachte eenmaal per week een halve dag kwam werjten m het bewuste Sriia. Het daarmee verdiende loon ^Sfniet direct betaald, maar. later ver end als de vrouw inkopen deed Verdachte vertelde verder, dat zij de Jiiïrer} in baar tas bad gedaan, met de B ESóSins af te rekenen als zti naar huis Efif want ze werkte er al aeven jaar. t«b enige tüd later iets voor zich ,.1f oprekening kocht en de cheffin dit «L haarta* deed. zag deze de hemd- L, en directoirs. De cheffin schonk geen „hmf aan het door verdachte opgediste S haal "et slot speelde zich af voor Z groene tafel van de politierechter. Verdachte ontkende hardnekkig de be doeling te hebben gehad om de goederen Set beuling mee te nemen. „Er Is broeking bil me gedaan, maar er Is niets gevonden!" riep zijuit en de chef- Si, die als getuige voorkwam, moeit be amen. dat verdachte nooit op iets was ^officier van Justitie was van oor- itZ dat verdachte wei degelijk was be- 2-ant door de cheffin, dat echter toen het motief van kopen voor een zuster naar roren wa* gebracht Voor de politie zou verdachte eerst hebben bekend het goed te hebben weggenomen, met de bedoe ling het niet te betalen, doch zij was ster op-deze bekentenis teruggekomen n« officier eiste tegen de vrouw 30 boete, subsidiair 15 dagen hechtenis cn tO dagen gevangenisstraf, voorwaardelijk, «et twee jaar proeftijd. De politierechter vonniste met 20 boete en een week •VWt^Wen^gulden boete, aubsitüair 10 dagen hechtenis veroordeelde de Rotter- 'damse politierechter de S4*jarige Johan- (iRE, uit Schiedam, die was geoag- >aard omdat zij op Juli te Schiedam telkens, opzettelijk en gewelddadig. Sjoetrdje N. en K. D. zou hebben gesla gen en gekrabt. tengevolge waarvan dezen pijnlijk getroffen werden en bloe dend verwond. Johanna was niet ver schenen, wel de getuige. Deze verklaarde dat Johannahaar bij de arm had genikt en ook haar moeder was mishandeld en gekrabt. De herrie was aangekomen om een balletjeIn ieder geval krijgt Johanna de rekening thuis. - Ook het winterwerk van de Jonge Kerk te Schiedam gaat' weer een aanvang nemen. De eerste centrale bijeenkomst zal plaatsvinden op Dinsdag, 31 Septem ber 1954. des avonds te acht uur In het Gebouw Christelijke Sociale Belangen, Lange Haven 73. Da. K. J. H. Burgjr, uit 's-Gravenhage zal dan apreken over „de Mariaverering". Het ligt in de bedoeling, gezien de grote belangstelling van vorig jaar de centrale avonden niet meer eenmaal in de drie maanden, maar om de twee maan den te houden. Adugrfentie lIjllTAnAR V*RTROUWD ADKIi -"rw a rtl/wn VOOR KLEDING Sinds 1SM S, W. Bonwaan-GflU.roa N.V. l'annsfceekstrut 11 R'datn-c. - Tal. ll.Sl.3t „SCHIEDAM Nod Herv- gem Grpte_k*rk 10 u ds A.Hoffmann en S u dr L J Cazemler •K *n 7 u d» J C Koningsbergen van Amater- ir dam Nlauwo kerk 10 u de J S Smid* en-S u ds J G Jansen; Westerkerk »*n MJO u «U H W Hemmes: 3 u ds L Kievit OS van Woorden: Vrodoakerk 9 et» 10.48 u da J G Janaen en 7 u da J D Snhta Ned j. Herv Geref Evan*: zaal Irene. NloiweHa- 1 ven lM 10 ds G Alers van Botterdam t Chr Geref kerk: Waranda, hoek Bftlaan, «i lil en 5 u ds A Zwiep Chr Geref gem gebouw iTulnlaan 50: 10 en 4 u ds M J Middelkoop Oud Gerat lem jeugdhuis lange Haven 97: 10 en 5 u as Fr, Luytjes '.SCHIEDAM Gerot Kerk Oostorkork 10 u Zi ds G Brinkman, 5 u ds EJ Oomkes; Blan- tagekork 10 u ds W A Krijger,. 5 u dl G Brinkman; Jullanakerk 10 u da Donker. 5 6 i - u ds Brinkman; Kethol 9.30 u da M de Wit vaniDelfahavon. MO u di Brinkman. SCHIEDAM Geref JCerk Oosterkerk 10 u V ds G Brinkman. S u da IJ Oomkes: Plan- tatkerk 10 u da W A Krijger, t u;d« G 4v, Brinkman; JuUanakerk 10v di Donker, u ds Brinkman: fCethel 9.30 u ds M de Wit van Delfshaven. I» u ds Brinkman, S VLAARDINGEN. Ned Herv Kerk In alle t, I ïlereader ta noemen gebouwen Zondag- adMat S uur - uitatnding van de. dienst la'de Domkerk te Utrecht naar'aantelr lit diat vin het begin van de landelijke ririactte .J>e Grote Trek", «preker» dr B Kannen en mi A Kist. Toelichting, deor wUkpredlkanten. l J/V.Gttte kerk:- Zaterdagavond: t uür-fAvond WllhehtUnaschoot Horealaan: 10,45, uur ds AjaVin Noort - Wtjkgebouw Eliheto, school lil.rThorbeekeatraatri 10.45 uur da Zijlstra. "^Betttelkerk! Zaterdagavond 5-4.45 uur '/^Avondgebed; Zondag SJO en II uur ds Sla'Kolkert. ïmmanuetzaal, Nlc, Beetsschool. -H' Rottenlamseweg A:Zondag 10.45 uur da Sltag (Heilige Doop): Nieuwe kerkt 10 uiir ds Schouten. -,Geref kerk: Ooster- kerk: Zondag 10 u ds Joh Lever, 5 u dr F L Bos (Zondag 7); Landstraatkerk: .„.10 U dr F L Boa;.5 u da Joh Lever (Zon- dag 7); Kutperstraatkérk: 10 u ds H Zand- *- bergen, 3 u-ds Th Swen (Zondag S); lm- mauskerk: 10 u da Th Swen, .5*.u ds H Zandbergen (Zondag O. Geref gemeen- jen in Nederland: Gebouw Kehobolh: Zondag 11.15 en 5 is leesdlenat: Dinsdag da.'M van de. Ketterij ven Albtes- j serdam. Geref gemeente: Westnleuw- f lard M: Zondag 10 en 5 u leesdlenat; J*J. Dinsdag 7.15 u ds A N Honkoop van Goe*. ül'-—'Geref gemeente (art- 31): Groen ven dC Prlnstereratraat: Zondag 10 en 5 uur ds <)i I) Nieuwenhuis. pbtAASSLGlS. Ned Herv kerk 10 u P H ïft Quartel, 3 u da K M 'Vogel: Jeugdkerk IKleine Kerk) 10 u de heer J van Dal- ,tlum; Klnderkerk (Ons Huls) 10 u mevr >:,Z Volker-Spijker; Intmanuelkerk t.30 u ds H Volltnhoven, 4.30 uur .'da D Hoornstra -ctf van Hoofddorp-: Zulderkerk .9-30 u ,ds ,1, ,-J>Hoorns tra, 430 u da H. Vollenhoven: - 'Chr Geref Kerk 10 en 4.30 u ds E Vene- ?f .ma: Geref Kerk (art 31 ko) 530 en 330 A) urds H vd Veen: Ned Prot Bond 11 u mej di C S Westerouen van Meetoren van Maassluis en mej ds A Schippers 'van Brielle; Geb Ankerstraat 930 en 430 5 u -de heer F Struik: Leger' des Hella 10 u v m om Ou n m .bijzondere samen- .kometen In de zaal in 1 n -Openlucht- samenkomst bp de Markt. Alle diensten A4\«tssn ;°lv Kapt,. G W KlelnmeiJer; en ;;-.- lulU L Benjamins. - .■HOEK VAN HOLLAND Ned Hetv Kerk .0 •U'd» v Offeren. 7 u ds Lingen uit Hotter- dun; Geref Kerk 10 «n.4 u ds P Kullmann; H-Vrijz Herv 730 u ds W de Weerduit jjtt3"f»f*venxande hk de y. RUckvorselêchool. Advertentie van:® ^Rl EUR VERZORGING etevbeHsbrlek: SCHERMlAAN 39. ROtreitOAM .toonkamirti MATHENESSERLAAN 247 137 Jeer ervarlnf (fUHtAU VOOR BlNNtNHUI5A«CHirt'CrUÜ« De minlater' van Binnenlandse Zaken, Bro ?r- M- Beel, heeft hedenmid- '.'dag, daartoe remaobtlgd door H.M. de Koningin, de zitting der Staten-Generaai gtsloten. De Belde Kamers van de Sta- «hjicneraal waren in verenigde verga- "«ring in de vergaderzaal van de Eer- t,ate Kamer bijeengekomen, onder voor- tltterachap van de president der Eerste i.Kamer, mr. J. A. Jonkman.- t: .ueze benoemde tot leden der commis- Hiie van jn- en uitgeleide van de minis- vi.'ierde-heren Kolff en Wendeiaar, leden 'ijtn de Eerste Kamer, en HooIÈ. Ger- «vrandy en N.'.van den Heuvel, leaen van i£wee<ie Kamer. Minlater Beel arriveerde in een gala- oerilaer bespannen met twee paarden •'!n Eeescorteerd door rijkspolitie' te ÏiÏl VMr ea echter het rijtuig, aan b;öêt kamergebouw^ Hij was vertrokken ■'Vin de schterzijde van het paieis Noord- «jinde. De commissie geleiode hem naar regeringstafel; Hier hield de minis- r: ter een 'korte rede, waarin hij er op S'wees, dat'de sfeer van het/gemeen over- "feg tussen regering en Staten-Generaai r.aueizins.- reden- tot verheugenis geeft. -,Ih naam van' Hare Majesteit de Ko- hingin en daartoe door haar gemachtigd. verklaarde de minister deze zitting van ss^t'Staten-Generaal te zijn gesloten. Toonkuna: Schiedam heeft voor het komende seizoen vijf concert-avonden georganiseerd, die rullen worden ver zorgd door het Rotterdamsch Fhilharmo- nisch Orkest. Alle concerten worden in het Passage Theater gehouden. Op 14 October wordt gestart. Onder leiding: van Eduard Flip- se zal het Rotterdamsch Philharmonlsch Opkest dan optreden met als soliste Ma rie Claude Theuveny, die het vioolcon cert van Beethoven zal vertolken. D« overige concerten worden gehou den op 23 December. 3 Maart, 23 April en 2 Juni. Op 3 Maart zal als fut- dirigent optreden Jean Martinon. Soli: tische medewerking verlenen: op 3 Maart Cor de Groot met het eerste pianocon cert van Tschaikowski. op 23 April Bram Boeiee met het eerste planoconcert'van Chopin of het pianoconcert van Grieg en op 2 Juni Willem Noske met het vioolconcert van Bruch. Voorts zal het Rotterdamsch Philhar- monisch Orkest in het komende seizoen twee Jeugdconcerten geven in Schiedam. Deze zijn niet georganiseerd door Toon kunst. De data zijn 26 October en 10 Januari a.s., telkens om half elf in het Passage Theater. Nog één dag windstil weer en gunstig tij en men mag aannemendat dan de misère, die de stranding van de „Span ker" heeft veroorzaakt, tot het verleden behoort De grootste brokstukken konden dank zij het gunstige weer, vorige week met de bok ..Condor',' worden wegge sleept. Deze week is nog veel gesloopt materiaal per auto over de dam vervoerd, doch de laatste dagen moest ook dit wor- den gestaakt door de harde wind en het voortdurende hoge water. Nog slechts de kiel en de bodem van het midden- en achterschip wachten om met de bok te worden weggehaald. Dat zal in één dag kunnen geschieden. Het overgeschoten stuk zal daarvoor in tweeën worden ge brand. Indien nog deze week de moge lijkheid er is met de bok bij het Noorder hoofd te komen, zal nog binnen de be paalde tijd het wrak gesloopt en wegge ruimd zjjn. Dagelijks trekt het opgealagen materiaal nabij de Berghaven veel be kijks. -De gehele voorplek. de ketels en de machine liggen op het xgn. tweede strandje langs de Waterweg en kunnen van dichtbij worden bekeken. In het kader van dé Gereformeerde Jeugdweek IBM zal hedenavond f uur. in de Plantagekerk een Jeugdappil worden gehouden, uitgaande van het Gerefor meerd Jeugdverband te Schiedam. Als spreker treedt op Ds. J. C. Jonkers uit Delft, die ais onderwerp heeft „De verlichte Tempel". Corry Heiner zat declameren, terwijl het orgel zal - worden bespeeld door de heer C. Paischier. De koorzang zal worden uitgevoerd door het Gereformeerde Evangelisatie Kerkkoor onder leiding van de heer An- dré Ver woerd. De leiding van deze avond is in han den van Ds. G. Brinkman. Op Zaterdag 25 September a.g. mid dags 2 uur zal ln het kerkgebouw van de Nederlandse Protestantenbond aan de WesWest een herdenklngsbijeen Stomst worden gehouden in verband met het 75-jarlg jubileum van het Stedelijk Gymnasium en het gouden jubileum van de Gymnaslastenbond. In aansluiting hierop zullen het college van curatoren en de rector van het Gymnasium reci piëren ln gebouw „Irene". -In verband hiermee begint de receptie vtn de Gymn. Bond, ln afwijking van wat eer der werd megedeeld, eveneens om htlf vier ln Irene. SLUITING GEM. ZWEMPLAATSEN Op Woensdag 22 September a.i., zullen de gemeentelijke Zwemplaatsen aan de Weatfrankelandaedjjk te Schiedam voor het publiek worden gesloten. Geboren: Willem G„ z. v. W, van'Maa- nen en H. W. Mooiman: Trientje A„ d. v, G. Roedema en A. v. d. Eems; Franciscus J. M.. z. v. T, A, Schuurman» en C. M. van Rutten; Theodora, d. v. B. de Jager en A. Stad; Rijkje B„ d. v. J. v. d. Waal en M- Schipperus. H*t.:cltibhuis'. liDe-- Ha>»n"'- ft'"•VlaarJ.jsimenkomen,- niet alleen om - over de —n -•lg»n'homs"bIédt.'''iaI kinderen te praten, maar' vooral' ook ding»», dat ongetwijfeld 'in d» kom»nd»winter neg aanzienlijk- snoot beaoek krijgen- went het programma, dat werd opgeitald ia ao yeeloravaliand en attractief, dat „De Heven" hiermee een lustoord voor ieder kind wordt. Nieuw ln het programma is de' gul- taarclub voor jongens en meisjes, die Vrijdagavond om baif negen onder lei ding van de heer Thijssen wordt ge houden. Het tweede nieuwe ia. dat er een kleine bibliotheek wordt ingericht met om de twee maanden dertig andere prachtige leesboeken. Ook komt in Sep tember de houtdraaibank gereed. Dan ia er het pitrietwerk, waarmee in het komende seizoen begonnen wordt, ter wijl een der leiders een club gast op richten voor linoleumsneden.- Verder komt er nu ook een speciale tafelten nisclub met een crack als' leider! Op Vrijdagavond is een fotoclub geprojec teerd. Een donkere kamer zal worden ingericht, waar de jongens handigheid kunnen opdoen' in het ontwikkelen van negatieven. Heel aardig is het idee om een bepaald schip te gaan adopteren. De correspondentie daarmee en alles wat er verder aan vast zit wordt ge leid door de heer Verboom. En dan is er -de gloednieuwe postzegelclub. Ten slotte komt er een houtbrand-club, waarvan men de producten prachtig met touwknopen- gaat versieren. Eind October zal weer de grote vlie- gerwedstrïjd worden gehouden, die vo rig jaar zo'n succes, werd. Bovendien komen er filmavonden, men is'van plan niet minder dan dertig verschillende films: te draalen, met daaraan verbon den een opinie-onderzoek. Natuurlijk gaan alle bezoekers van het clubhuis samen een geweldig St. - Nicolaasfeest vieren. Het Kerstfeest zal ook dit jaar samen met ouders en jongere broertjes en zusjes worden gevierd. Ook komen een Paas- en Pinksterviering. Op Hemel vaartsdag volgt een wandeltocht. Een revue-avond wordt In elkaar ge zei met de medewerking van allemaal en men gaat nu reeds sparen voor de zomerkampen in -de Ardennen en in Overberg. Ook de ouderavonden zijn weer in het programma opgenomen, maandenlijks hoopt men in goede sfeer, t«' kunnen De gedetailleerde uitslag van de dam wedstrijd tussen VJ3.V. 1 tegen Het Wes ten I te Rotterdam was: W. F. Verburg— J. M. Bom afgebr.; J. F. van Deventer— J. v. d. Berg afgebr.; W. H. Niestadt—A. Berkhof 02; P. van VeelenS. Klomp afgebr.; H. LansbergenD. Wiersma 20; A. Soeteman—K. F. de Haan 2—0; C. van Veelen—W. v. Ravenstein 2—0: I. VermeulenW. Laanen 11; J. Kiach H. W. Vaags 1—1; A. Man in 't Veld— W. van Noort afgebr. Voorl. uitsl. 8t. Voor de bordenbezetting speelden: J. A. Bakker—G. O. Pinek 2—0; P. Bud ding—H. Kwakkelstein 2—0; B. v. d. Harst—J. Leewis I—1: J. Voerman—M. Dijkshoorn -2—0: L. Smits—A. Althuis 2—0; A. BoogaardA. Leewis 1—1: A. Lansbergen—J. Lucassen 'Z0; W. Ach terbergD. v. d. Kerkhoff 1>—1; P. Had- deman—J. van Gijn 2—0. Geboren: Cornells z. van C. Dijkman en T. L. van Haften, Twee Vrienden straat 22: Pieternella J. d. van J. C. Kroon en W. 'lollcman, 2e van Leijdem Gael- straat 28; Marjanne d. van D. A. van der Snoe': en B. J. van Vliet, Lavendelstraat 10 C: JaantjeAi d. van J, A. Huis in 't Veld en A. .van Dongen, Kortedyk 92. G: wd: D. Firet, 25 j, en J- Bos, 23 j; G. Tol, 33 j. en'D. G. E. Huiztr, 32 j- om samen goede avonden te hebben, waarop ook- de ouders een» breken -met de sleur enecht „uit" zijn. Kankerbestrijding Het blijkt hoe langer »hoe duidelijker, dat ons volk zich de kankerbestrijding als een nationale zaak aantrekt, wa_r voor een leder, ongeacht rang of stand, godsdienst of politieke overtuiging, een offer wenst te brengen. Dit is voor ons zeer bemoedigend. Nog verheugender is het. dat Vlaardingen ook daarin niet wenst achter te blijven. Zo had de col lecte van de Nederlandse Vereniging tot steun aan het Koningin Wilheimina Fonds voor de kankerbestrijding van Zaterdag, 11 September j.t. tn Vlaardin gen de recordopbrengst van 3096.79, Het bestuur van de afdeling Vlaardin gen dezer vereniging dankt hierbij van harte allen, die op enigerlei wijze tot dit succes hebben bijgedragen. Mogen nog veie records volgen, opdat het 'grote doel. de onderdrukking van de kanker als gevaar no.';f van de volks gezondheid. worde bereikt: Het bestuur .der afd. Vlaardingen. J. Th. Bernard, voorzitter. C/ JF. 'G. de Men ton Bake, secretaris. Het staat nu officieel vast dat ,,Tube- rova' op Dinsdag 28 September a.s. een aanvang zal kunnen maken met een ..hernieuwd" bevolkjngsonderzoek op longtuberculose. Het ligt in de be doeling met dit onderzoek in het Wes ten van Vlaardingen te beginnen. Daar toe- zal de barak van „Tuberova" voor. lopig worden geplaatst op een terrein aan de Billitonlaan. Het onderzoek zal plaatsvinden op Dinsdag, Woensdag en Vrijdag van 911.30 uur en van 14—17 uur. op Maandag en Donderdag van 2—5 en van 19—21.30 uur. De eerste twee weken worden uitsluitend besteed aan het onderzoek van .schoolgaande kinderen. Het voorgenomen onderzoek van de Vlaardingse bevolking zal enke le maanden in'beslag'nemen. Zeer bin nenkort zuilen de Ingezetenen door het comité nader worden ingelicht. Aile jonge mensen in Vlaardingen ln de leeftijd van 16 tot 23 jaar. die on der bekwame leiding willen leren toneel spelen worden uitgenodigd'op Donder dag 23 September a.s. des avonds om 6 uur in de kleuterschool van Volkson derwijs aan het Westnieuwland aanwe zig te zijn. Dank zij een subsidie van dé gemeen' teraad is het mogelijk orrr deze toneel cursus te organiseren. De leiding' van deze cursus zal, bij voldoende deelne ming. worden opgedragen aan de heer W. van der Looa, beroepsreglsseur, te Rotterdam. Het ligt in de bedoeling om een goed toneelstuk, mét een zo groot mogelijke bezetting, in te studeren en t,z.t, op/te voeren in de Stadsgehoorzaal. Deze cursus zal gehouden worden on der het motto ,,Door de jeugd voor. de jeugd". Ook zij, die zich reeds als deelneem ster of deelnemer voor deze cursus heb ben opgegeven worden op deze avond verwacht. De .afdeling Bevolking van de Vlaar dingse gemeente-secretarie, gaat haar traditionele hulaveiting - op de hoek -van de Markt en de Schoolstraat verlaten. Volgende week neemt ook die afde- lingi;'uitrëk"^lh*,dé",»ti?uwi^"vleugel ,*an het stadhuis, zódat" ir— 'J~ - gang bruifc: Tri' afdeling Bevolking Woensdag dé gehele dag gesloten zijn. hetgeen eveneens'geldt voor alle bijbehorende afdelingen. 99 Zoal* reed* aangekondigd, begint de stichting Tuber©va ia Vlaardingen voor de tweede maal haar bevolkingsonderzoek naar tuberculose op 21 September. Het ondersoek aal enige maanden ia beslag nemen en duurt tot eind'Januari, met uitsondering van de dagen om Kerstmi*. Door de ervaring -wijier geworden lijn verschillende onderdelen van het onder soek vooral ook in organisatie gewijaigd Zo aal men voor hot ondersoek van dit jaar gebruik maken van een verplaats bare barak van 17x7 meter, die ook in Rotterdam en Schiedam goede dienalen beweeg. Deze barak zat geplaatst worden op het terrein langs de Burgemeester Pruis- singel, tussen de Vondeistraat -en de Van der Driftstraat en zal later waarschijnlijk een plaatsje krijgen' op het parkeerterrein achter de Stadsgehoorzaal; Voor dit onderzoek wordt de stad in twee delen gesplitst; die gescheiden worden door Haven en Vaart Eerst komt het Westen aan de beurt In het Westen zullen ook alle kinderen worden onderzocht, want het is de - bedoeling, dat het onderzoek bjj hen geschiedt via de scholen. De vrijwillige bijdrage in de kosten, die men vorige keer op-0.50 had ge'steld en die eigenlijk verhoogd zou moeten worden, omdat het onderzoek méér kost, blijft op hetzelfde niveau gehandhaafd; alleen zal het nu niet zo zjjn, dat iemand de oproepen thuis komt brengen en daarbij gelijk de bijdrage int. Men ont vangt zijn oproep per" post, betalen doet men in de barak Bijdragen van meer dan twee kwartjes zijn hartelijk welkom, wie niet zoveel kan betalen, -mag dit nooit een reden iaten. zijn om niet te verschij nen! Geen doorlichting De wjjzc van onderzoeken bestaat niet uit het „doorlichten" van personen, zoals dat in de volksmond heet, maar uit het maken van röntgenfoto's. Zo'n foto is veel waardevoller dan opgeschreven gegevens bij het doorlichten, Immers, de foto is een blijvend document, hierdoor kan men een „gezondheids-archief van de hele bevolking aanleggen, men voorkomt zo fouten en werkt sneller en dat is belang rijk» want 120 personen per uur, dat is 600 per dag moeten-de camera passerenl Zodoende is de onderzochte ook binnen tien minuten nadat hU is binnen gegaan weer op straat. De foto's ontlenen ook hun grotere waarde aan het feit, dat zij ook andere eventuele afwijkingen aan het licht kunnen brengen. Bij bet vorige onderzoek in Vlaardingen werd een aan tal tuberculose gevallen ontdekt, dat ech ter niet lag, boven het landelijke (lage) gemiddelde. Een gelukkig algemeen ver- schijnsel is, dat bjj een tweede onderzoek het percentage tuberculeuzen aanzienlijk lager is, dan bü het eerste. De oproepen zijn zo ingedeeld, dat de vrouwen en de personen beneden 18 jaar overdag worden verwacht, evenals allen, die ouder zijn dan 65 jaar. Alle anderen worden opgeroepen voor de avonduren. Is men echter verhinderd, dan kan men zich ook op een ander uur vsn -de dag, dan dat waarvoor men opgeroepen werd, of eventueel op een andere dag melden, waarbij men echter wel rekening moet houden met de normale uren van open stelling. De Federatie van Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening heeft'tóege zegd ervoor te zorgen, dat bij iedere zit ting een vijftal assistenten aanwezig zijn. Geen wonder dat Tekko de biljartbal nog hoorde rollen, want om de hoek van de tapkast verscheen met de bal voor zich uit, de kat. „Ze is er beter in thuis dan gij", lachte de waard én greep de bal die het poe- lentoeest met zachte tikjes van haar poot voorzichtig voortbewoog. „Kom ik zai u eens een stukske voor doen." 'En toen volgde er zo'n staaltje van meeater- lljke biljartkunst dat de ogen van onze vrienden bijna op het groene laken rolden. „Alles beheerst én rustig", verklaarde de herbergier. „Ds balletje» naar mekaar toetrekken, da's de hals kunst," „Ach wat? Dat leer Ik toch niet", sprak Tekko balorig, „Hoe zou het met de bus staan?" „De bus?" herhaalde de waard. „AJs ge die nog halen wilt, moet ge vlug zijn Hij staat krek stil aan de overkant," Vlug werd er afgerekend en dan spoedden de vrienden zloh naar buiten: (Van onze Haagse redacteur) Het bestuur van de Stichting van de Arbeid heeft gisteren aan de rege ring voorgesteld een vergunning uit ie vaardigen - om na bedrijfstaksge- wljae overleg de rechtens geldende lonen te verhogen met maximaal 6 Het bestuur zal nog nader een advies uitbrengen over de consequentie* van deze loonsverhoging voor de sociale verzekering. De Stichting van de Arbeid is van oordeel dat bij loonsverhogingen op grond van deze vergunning er naar zal moeten wor den gestreefd bet euvel van de niet toelaatbare lonen te beteugelen. Lelijk gevallen. Donderdag viel de veertienjarige leerling-timmerman P. G. bjj werkzaamheden in zijn bedrijf aan de Kon. Wilhelminahaven, van een ladder en kwam op een betonnen vloer terecht. HU klaagde over maagpijn en moest zich onder behandeling van zijn huis arts stellen. Postagentschap heropend. Maandag zal het postagentschap in de Babberspolder, gevestigd Van Hoogendorplaan 89 wor den heropend. Plantententoonstelllng. De gezamenllj ke oudercommissies van een aantal scho len hebben een plantententoonstelling Ingericht ln „De Kleuterhof aan de Kethelweg, Gisteravond om zeven uur werd de expositie geopend. Ook van middag tussen twee en ze» kan men nog gaan kijken. Gisteravond is in de zaal „Muzandfa een deels contact-, deels propaganda bij eenkomst gehouden van de afdeling Vlaardingen van- de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. In de stampvolle zaal-w«risn"ookivertegenWóbrdigëi,s'ihHh-i .wezig ,van. de afdelingen Westiand, Schie- dam; .en ..Maassluis,terwij 1 ookvertegen- jvróprdigers' iVan -de» plaatselijke - postdui ven- en hengel verenigingen van de par-' tb' waren. De voorzitter, de heer De Wil- ligen sprak in zijn openingswoord de wenselijkheid uit va.i de totstandkoming van een federatie, waarin alle gelijk soortige verenigingen zouden zijn opge nomen. Hij hoopte op meer vrijheid in het doen en laten en meer belangstelling voor zjjn vereniging. Het geboden ontspanningsprogramma mag men zeer wel geslaagd noemen. Een gezelschapje ónder leiding van de heer Henk Polder zag kans alle bezoekers met hun schetsjes en muziek In een enthou siaste stemming te brengen, die nog werd verhoogd door het optreden van de Wai- lana Minstrels met hun uitheemse muziek. Onder gunstige weersomstandigheden is Vrijdag te Maasland de 10e Fokveedag gehouden. In sijn welkomstwoord loonde de heer J. v. d. Wel, voonitter van de organiserende commissie, het bestaans recht van de jaarlijks weerkerende fok veedag aan. door ia vrljsen 'ap de duide lijke kwaliteitsverbetering ven het inge zonden vee vergeleken bij de eerste fokveedagen. Na de vertegenwoordiger» van -het Maaslandse gemeentebestuur, - de burge meesters van Rozenburg en Schiplulden, de afgevaardigden van agrarische organi saties, de vee-artsen en andere genodig den verwelkomd te hebben, wees de -heer Van der Wal nog op het feit dat de boer niet ais enige taak. heelt te werken, maar dat hij ook het geschapene dient te ont plooien; daartoe kan een fokveedag stimuleren. Burgemeester F. J, -Groot Enzerlnk van Maasland opende hierna met «.en speciaal woord de 10e Fokvee dag er» deed namens het Erecomlté mede deling van het feit dat dit een grote beker had besóhlkbaar gesteld. Bij de keuringen was dit jaar voor het eerst een scheiding aangebracht tussen volbloed- en fokregisterdleren: daar deze dieren Ut verschillende klassen waren ondergebracht- behoefden nu beginnende fokkers niet steeds tegen-gevorderden te kampen. De keuring op afstammelingen van 2 in, productie zijnde stieren van de Ver. voor K. I. „De Eendracht".te Maas land had als doel na te gaan of er van de stieren invloed ten -goede uitgaat op de veestapel. Over het samengebrachte aantal dieren was de jury zeer tevreden. De uitslag van deze keuringen zal pas bekend zijn nadat soortgelijke, keuringen in geheel Zuid Holland hebben plaats gevonden. Bij de koelen was'kampioen de-» 1314- jarlge Trijntje van G. A. van Leeuwen te Maasland (vorig jaar reservekampioen) terwijl dit. jaar resetyekatnpioen. werd dé3)4-j arige Grietje' 2 vah'A.v.Vjoerdeh te- Loosduinen. 'De beker van-'het*"Ere 'comité'; won •'J.-'J. vam Wijk--uit Schiplui-' den-met Jantjé.yVajrdèVvarkens: vermel den we als kampioen de zeug-van J. de Jong te Maasland, terwijl die vanF. Buitelaar uit Leidsendam reserve-kam pioen werd. Tenslotte volgen hier alle winnaars van een eerste prijs: Dekstieren f3 jr. enj ouder): Coert en Felsum Botermün (beide K. L te Maasland); dekstieren (geb. tussen 1/9 '51 en 1/9 *52) Felsum Sikke (eig. Ver. v. K. T. ta Maasland). Productie- koeien: Wietske 5 (elg.\ Johs. v. d. Kooij Szn te Maasland); Idem: Trijntje (G; A. v. Leeuwen, Maasland); Donker' 1 en Wietske 8 (belde Jobs. ,v. d. Kooij Szn.); Volbloed koeien geb. voor 1/9 '49:. Emma 181 (G. A, v. Leeuwen); Aagje' 8 én Wiets ke 15 (Jobs. v. d. Kooij'Szn.); Register «n fokver. koeien idem: Jantje (eig, J- J. v. Wijk, Schipluiden); Loltje 4 (Ideml Volbloed koelen geb. tussen i/9 '49 en 1/9 '50 Wietske 18 (Johs, v. d. .Koojj San.) en Anneke (Jac. v. d- Wei, Maasland); Register- en fokver. koeien'idem: Boukjr 4 (J. J. v. Wijk) en Mina 4 (J. Noordam, Maasland): Volbl, koeien geb. tusren l/9 '5o en 1/9" 'al Grietje 2 (A. v. Woerden, Loosduinen); Carina 19.(J. v. Vliet, Maasr land); Wietske 19 (Johs.'v. d. Kooïj Szn'.); Heg.- en fokver. koeien' Idoem: Aukje (H. Poot Schipluiden); Irene R (A.'Vreug- denhtl, 's Gravenzande) Droogst.'koelen: geb. voor 1/8 '49 Carina 4 (J. v: Vliet), Catho (Jac. v. d. Kooij, Maasland); Fran- cina 5 (Jobs, v, d. Kooü Szn.); Idem, geb, tussen 1/9 ,'49 en 1/9 .'51 Nora (Q. A. d* Vette, Maasland). Volbloed vaarzen" geb. tussen 1/9 '51 en 1/9 '52 Kanna 3 (A.-v. Woerden); IJtje 9 (G. Ai- v, Leeuwen): Pleuntje 23 (A. Vreugdenhil) Fokver, vaarzenidem Kaatje 3 (J.' Noordam); Antje (Wed, J, v. d. Berg, Kethel); Rika (A. Hoogerbrugge, Sohipluiden). „Volbloed pinken geb. tussen 1/9 '52 en l/2 '33 Naatje 4(J. v. Vliet); Marijke 80 en Geesjt 3 (A. v, Woerden);Idem, gèb. tussen 1/2 '53 en-1/9 '53 Zwartkop Nico en Marij ke 82 (A, v. Woerden);: Trijntje ,'i Leeuwen); Fokver. pinken geb.-tui /9 '53 en 15/3 '53 Adema's Pietje Advertentie ft#*"" CONSERVATORIUM EN MUZIEKSCHOLEN MATHtNHSSWLééW oJioiA K» Gg,HB.LÊ0üK253' Uitverkocht. Naar bet' bestuur van de Vereniging voor 'Ziekenverpleging ons meedeelt, zijn alle plaatsen voor de propaganda-büeenkomst ln de Stadsge hoorzaal'op 24 September., verkocht. De firma T. den Breejen van den Bout te Aerdenhout zal de mond van de Haven en de Buitenhaven baggeren en de firma Gebra. de Jager te SUedrecht maakt de nieuwe betonschoeling aan de Vaerstraat N.z. Dit zijn de twee beslui ten, welke de gemeenteraad van Maas snis Vrijdagavond zonder hoofdelijke stemming nam. Zij vormden de agenda van dese spoedeisende raadsvergadering. Het baggerdebat duurde 25 minuten, doordat er nog si wat vragen gesteld werden. De heer Slagboom (Arb.) wilde weten hoe er gebaggerd zou "worden, omdat - het werk gecombineeeed wordt met de uitbaggering van de Waterweg tussen Maassluis en Vlaardingen. Tevens vroeg hij hoeveel M3 specie er uit de havenmond komt. Wordt' de 'grond- niet te «lap, vroeg de heer De Pagtér- (CH) wanneer de specie uit de havenmond ook in de Sluispolder wordt gebracht? De heer Verploegh (CH) was. erg bang om de specie uit de Buitenhaven voor dit doei te gebruiken. Wat er vilt de Buitenhaven komt is geen specie, doch bagger. Hij wilde voorts "wórden inge licht over de hoeveelheden specie, welke uit de Waterweg komen en in de Sluis polder worden geperst. Wethouder Van der Snoek zei. dat dezer dagen reeds de baggering voor de havenmond ter hand genomen wordt. De baggermolen onderbreekt dan'tydelük het;,werk in de Waterweg. Het allerlaatste wordt de Bui tenhaven uitgebaggerd.';.Naar schatting komt er 18.000 M3 uit de Haven en 17.000 M3 van vóór de Haven. Het ligt in de bedoeling om de bagger uit de Buitenhaven zoveel mogelijk als bedek king van het zand te gebruiken om ver stuivingen tegen te gaan.' Voor - een slappe bodem behoeft men/volgens de wethouder niet bang te zijn. De specie uit de Havenmond is wel is waar van' minder gehalte, doch het zandr ült de Waterweg is daarentegen buitengewoon zwaar. Desgevraagd deelde spreker nog mede, dat er Inderdaad een karis- be- ataat, dat het grote terrein niet geheel vol komt. Er is door Waterstaat mini mum 150.000 MS en maximum 250,000 M3 ;in toegezegd.Komt het terrein niet vol, dan zal met medewerking van Water staat het ontbrekende gedeelte' 'volgend jaar volgespoten worden. - Er "ris .echter een tussendijk gelegd, zodat men-:met alle factoren rekening gehouden heeft om toch vooral zo spoedig mogelijk grond voor- "woningbouw beschikbaar te hebben. De baggering werd voor, 1,30 per M3 opgedragen aan Den Breejen van den Bout. In verband met de annule ring van de openbare aanbesteding, om dat da laagste inschrijver ver boven de begroting lag, vroegen B. en W. mach tiging tot onderhandse opdracht tot het maken van een betonschooiing aan de Veerstraat aan Gebrs, de Jager voor ƒ22,875,—. De heer Hoekveen (AR) vroeg naar de prijs van de laagste in schrijver bij de openbare aanbesteding. Wethouder Van der Snoek antwoordde, dat een prijs van ƒ31.442,was ge vraagd. Deze prijs dient echter met een klein bedrag te worden verminderd, we gens het aanbrengen van een bezuini ging. De machtiging werd verleend. In zijn jongste werkvergadering heeft de Chr. Besturenbond te Maassluis het winterprogramma opgesteld. De cursusvergaderingen, welke vorige winter een succes bleken te zijn. zijn ook nu weer in het programma opgenomen. Een keur van sprekers zullen interessante en leerzame onderwerpen behandelen. Gestart wordt op 12 October a.s. met „De huidige loonpolitiek", welk brandend vraagstuk door de heer Roolvink, secre taris van het C.N.V. wordt behandeld. Verder is een speciaal propaganda- systeem ingevoerd, hetgeen ongetwijfeld vruchten zal afwerpen. De jaarlijkse gro te propaganda-avond ontbreekt ook dit seizoen niet. Men heeft zich reeds"van de medewerkers verzekerd, Al met al een leerzaam en aantrekke lijk programma, dat door de C,N.V.-ers bezocht dient te worden, teneinde met alles op d» hoogte te blijven. Dienst artsen. Van Zaterdagmiddag 12 uur .tot Maandagmorgen 5 uur neemt dr. E. W. Melohlor, Veerstraat 15. telef. 305, de Zon- dagadlenat waar. VLAARDINGEN Fletser in de knel, Een autobus reed Donderdagavond komandc van de West- havenplaats de OudeHavenbrug op en moest hierbij gebruik maken van het linker weggedeelte, Een van tegenover-, gestelde richting komende wielrijder raakte hierdoor bekneld tussen büs en voetpad. Gelukkig werd hij niet ge wond, maar de flets was zwaar, 'be schadigd. -Veerrapporten too wdonncMenC 7 aur Wtoe *a«i. msz. temp. (1st Neer»! af fel. Muwr ioclch. hall bew. wzw s .14' 1» Blo sw. bëw. windstil 1* 0,7 .optnh. regenbui WZW 10 IS .- 1 5"d»m tw. bew. w a 17 - Londen ew. bew. windstil 17 9.3 „uxemb regen ZW 14 1 Paclji regen Z 4 X» 4 Bordeaux mist windstil a 9 Grenoble mist windstil - Mice licht bew. NW' 3 3K 0 Genév» half bew. windstil 21 a Zilvich sw. bew. Z 1 30 i Locarno licht bew vlndstu 24 0 aerltln ïW. bew. zw s IT 0,1 Frank rort sur- bew. zw s 17 9,1 Mdnehen geh. bew. WZW 4 14 l éiscclo licht bew. ONO 3 24 Wenen regen WNW 3 31 4 'nnsbruek motregen windstil 31 1 Rome onbew. vindstll m f vtallorca onbew. NNW 3 31 V'j TMfluTM'h teu 'S-GRAVENHAGE, !t September. Sch 78—15: 303 weinig: 87—30 70 mijl afgelegd: 200—8; 19585; 245—30; 254—25: 341—24; 412; 56—23; 159—40; 203—3; 103—43'; 333—70; 23—40: 33—30; 104—90; 204—10. 39: 201—83: 284—23; 4—2; 75 niet gevist; 57—15: 181 10: 199; 32—30: 40—23; 43 nog halen; 49—7; 51 nog halen: 90—13; 133—30; 133—34; 166— 19; 247—20; 263—3: 265; 2—17; 5—2; 8—30: 0—200 maanden: 15—25 uhv n huis; 19—43; 25—60 11 huls; 30 nog halen; 35—51; 37—25 n huis: 45—25; 8910 uhv; 84 gister 290! 130: 210—30 248 weinig: 230—2S: 297; 310— 80: 312—10: 389t: 180—19; 36—83: 107—90; 333—20; 223 weinig; 225—34; 314—25; 79—8: 141—10; 186—1; 28»)5; 361—20; 7; 27—55; 95—3; 135; U7—70: 46—8; 50—3 n huls; 63— 70: 64—17 n huls; 68: 72—80; 73—25; «1—17; 89: 87—25: 103; 118—8 u b v: 122—70: 123 15: 124—34: 160—60; 242—S; 6—03; n3. 21 68; 24—70: 110—2 u h h v; 12085; 121— 70; 302—75 325. VI 14—3 u h v; 29—3 u h v; 53 n huis; 36-5 Uhv; 61—80; 70 nog 55 mijl, -71-40; 79 nog halen, 80—3; 83—70; 84—3; nog halen, 803; 8370; 84—3 uit 70 nelten, 97—68: 115—08: 142—80: 198 nog 3* mtfl,- 197—31: 200—1 uit 45 netten. 2035 uit 15 netten. 20515 Uit 45 netten, 208—30: uhv: sta— II U li V. Binnen te Schevenlngen: 492—28 last: 47—33 J; 3—31 342—38 1; 233—25 J, 2 JA. itje A. v. Velzen, Schipluiden) en Sjaakje'2 (S. .de Jong, Schipluiden); videm, - geb. tussen». 15/3 '53 en 1/9 '53; Jozephien :(A, C. Vermeulen. Schipluiden) en ;Gerda 4/ (W. F. Poot, De Lier) Volbloed 'N B S kalveren,, geb. tussen: 1/9 "53'en 1/4..'SéI Sietske 10 (Wed. A. P. Lubrecht, ^Vlaar dingen); fokver. kalv, idem: Lutske 2 (A. J. Noordam, Vlaardingen) en Trijntje 3 (H. Poot) Familiegroep: Johs. v.; d: Kooij Szn.; Vrouw afst van l:vider»boven 2 jr, Johs. v. d. Kooü (2x); idem van l.vaatr van 1—2 jr. A. v. Woerden. Bedrijfs groepen Johs. v. d. Kooü Ssn." •- Varkens: Beren, geb'. vóór 1933 P.'Bui telaar, Leidsendam en H. Vermeer Maas land. Beren geb. In 1953» P.' v. d, Sehsei Maassluis Zeugen geb. voor 1953 7 Jac. Zegwaard. Maasland. Zeugen geb.t;in 1953 A. v. d. Sar, Maasland. Zeugen'geb::- in 1954 A. Zonneveld,: Dëlft <2 x); Zeugen met-biggen (zeug.geK,.yopr 1/i'33) Jong (Maasland); ,P„'Buitelaar, (Laïdten- d.,Kooij. Maasland'..Twee afstaranjelmgeri dam).'Tdéni,z'euggeb.'-ha .1/1 'SSJaêy." van 1' zeüg> Jac°v.-7drKóóü- •-I,.Viï? Schapen: Stamboekkooieri boven Jac. v. d. Wel, Maasland (2 x); stamboek-; kooien onder i jr.'Jae. v. d. Wel, Maas land (2X). X..S...V' Zondagsdienst veeartsen. Gèdurèndó.het weekeinde wordt de Zondagsdienst van de» veeartsen té Vlaardingen 'en" Mass- land waargenomen door dokter P.-t H.' Kleinjan, Prinses Irenelaan 13 ta Maas land, tel. K '1899 667. - Gsslaagd voor swemd<pl«ma. .Te Maas sluis zijn geslaagd voor» bet zwemdiploma van Üe Kón. Ned, Zwembond. de volgende - meisjes en Jongens: Diploma 1 Brerie.- Sonneveld en Johanna Langelaan: Jan Sonneveld en Gerard Langelaan;'Diplo-, ma H; Elly Doelman. VsiUnc Maailand,, Vrijdag. Tomaten, comb. I, A 550, B 510—520, C 520-530. Corab„II, A 5X0-520, BISO, C 480. CC 380, comb, nib. A 340, B 390, C 330. »fw 290—330. aJIea P 12li kg; netmeloenen 15—50 p ft;.gr kas- komkommers I'25, II 22. in 18.' stek 15—Ifl p st: witte komk I 18—22. U 12—11. UI 0-14 p st; krom 8—13 p kg; Or. Ananaameloen 1570, B 1020 p st; sulkermeloeïi 30—106. B 6—28 p st: Frsnkenthaler 110—115, B 96— 100, afw 50—80, bl Alicante 105—HO. B .75— 100,-afw.'502-90.' witte Alle. 105—118. B 8»2- 85. afw 75 p kg; perziken 1—25 p st; paprika 411 p st; Ellisons Or. A 35. B/C 34—39. HH gr 30—38, I 29—38, II 23—33. keuken gr 18—23, keuken 1220, Manks Codiln ;A/23, B/C 10, HH gr 21, I 19, II 10, keuk gr 17, keuk 11, James Grieve A 48, B/C 43, KH fr 33—41, 1 38—42, II 32—34, keuk gr 25— Zigeunerin A 14, B/C 11, HH gr 12, 1 TL II keuk gr 10. keuk 4—0; Triumph B 33, C 31, HH-, gr 39—40, I 28. II 20,keuk lOr-U. spruiten 8 26—42, bonen 90—102. - Burgerlijk* aland. Geboren; Aart Gi deon, z. van H. Broek én C, H. Zomer;: Aart, z. van D, A. Keüzer en M. L. de - Vogel: -Maria Adriana. d. van P. van-den- Berg en G. Buitelaar; te Delft: Huibrecht Maarten, z. van J. Verboom- en /H-'- M- van Dijk. Gemeenieblbllotheek gesloten. De :;bi- bliothecarease maakt bekend dat de Ge meentebibliotheek te Hoek van'Holland, op Donderdag 23 September a.s. gesloten zal zijn. Aanvang kerkdienst gewijaigd. In 'vér band met de. op Zondagmiddag te houden gecombineerde vergaderingen der-jeugd-.: verenigingen heeft de kerkeraad der., Geref. kerk te Hoek van Holland' be2 sloten gedurende dezë winter de middag- godsdienstoefeningen .te doen aanvangen», om half 5, dus een half uur later- dan. gewoonlijk. Deze wijziging gaat in op Zondag 26 September ha. Doktazsdianst. De medische dienst te Hoek van Holland op Zondag a.s zal wor-', den waargenomen door dr. H. J Fokkens, Prins Hendrikstraat 116a. telef. 566. Nl«uw» agent van do K.2.H.R.M. Bij overplaatsing van de heer G. C. dé Woudt,' agent van de Kon. Z.-H. Mij, tot redding van- schipbreukelingen, -naar Viissingen,: is in zijn plaats te Hoek.- van Holland benoemd de directeur van; de fa. Hudig* en Pieten, de heer G. Quint, Doorn straat 23, telef, 536, v :-. -Gevraagd b(J de KONINKLIJKE TABAKFABRIEK J. en A. C. VAN KOSSEM een Leeftijd 23—35 jaar; Aanm. aan het kantoor, Boezemsingei 33-37, R'dam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1