P ap; f Engeland hoeksteen in Europese defensie" EINDHOVEN HEEFT Z1JNWÈ OORLOGSMONUMENT m Weer 2 gevangenen uit Haagse Huis van Bewaring ontsnapt S Hoofdbestuur van Roode Kruis paraat tè zijn Moord op minister van Defensie in Laos ÏaANDAG 20 SEPTEMBER 1954 en FRANSE PREMIER Piccioni opgevolgd door Martino Amerika beschuldigt rood China TITO WIL SAMENWERKEN MET RUSSEN (OP VOORWAARDEN) Tiende bevrijdingslierdenking Tralie van raam doorgezaagd Nieuwe onrust in Indo-China Nieuv/e aanvallen op Amoy Brits-Egyptisch P li mter) V TWAALFDE JAARGANG No. 2879; Weerbericht ■ek" D Koopvrouw vermoord Een van hen afgelopen fes te'p; sïM nacht reeds gepakt Oefening op Zaterdagavond Noodcolonne stond in korte tijd gereed Nederlandse bus bad een ongeluk in België Raadsverkiezingen Zweden Voorlopige uitslag "te'te pèrc. Weer op Shannon! VLIEGTUIG VAN DE STARTBAAN India stemt .if :vïlf Bij aanwijzing voorzitter)) algemtaie.^^ÊmamiaW^^ accoord aanstaande Mendès in Straatsburg Consumptieve uitgaven sterk toegenomen Olie-overeenkomst in Perzië getekend Weer wervelstorm in Japan Adenauer niet naar Straatburg Het weer in Europa n a T" 2 r be-i. olkt I en Ind, SLOT citeer. :de van hadden Het ■n arg. kinder- •ok alt n naïef •- -v Witte de Wïthstraat 30 Telef. 115700 (4 L> Bo«er postbus jll2 Postgiro No. 424519 Klachtendiénst abonnementen 18.3019.30 utvr Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 .^Sravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 ^öraV K&actie: Tel. 1HS92 Administratie: Tel. 114402115486 B.g.g. 395286 Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 07882 5 i&miemèntsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand. kwartaal - Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. |jrectie: O. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN *PtAXUM- Geldig tot Dinsdagavond. WISSELENDE BEWOLKING Wisselende bewolking met vooral In het Noorden van het land enkele buien, hier en daar mogelijk met onweer of hagel. Westelijke wind, aan de kust krachtig tot hard, in het binnenland matig tot krachtig met enkele windstoten tijdens buien. Iets lagere temperaturen. ■O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT nt zijn en oni n hem Keen, ardig- b Ned. 1 Zen- j van igvaa •orden :t Bff- dnntit at De het': wjj heel ho- ierk" Wjj mét hat, rolk TdL /ter 'de ge- 1 is ge- het weg uit lag, .dii en- lui tijn de/ bij' t dit ijtén- m d» iiati* •raad ..da» •nog. t-jSj,'.";'*:*;' staal ver* de ir de j»;h pmst van. id en. aid* iets Hen cht* tot soa-': jfde van erd, zotte 1 Mat tegenzin heett de Italiaanse pre- »j«, Scelba, de ontslagaanvrage mge- KÜiad van zijn minister van Buiten bad» Zaken, de 62-jarige Allilio Pic- doai. Tot opvolger van Piccioni is be- tóTmd de minister van Onderwijs, de U-jarige liberaal Gaetano. Martino, riens plaats op Onderwijs zal worden ogenomen door de 54-jarige Chrislen- lemocraat Giuseppe Ermlni. Piccioni had besloten uit bet kabi- »et te treden in verband met het [eit, dat zijn zoon, Pierro Piccioni, loemd wordt als een van de hoofd haren in het Italiaanse „schandaal ran de eeuw" hetwelk de dood van de jasge Wilma Montesi tot gevolg zou fctbbeo gehad en waarbij tal van voor- raastaande persoonlijkheden betrok ken heten ie zijn. Volgens vrienden zou Piccioni, die leli advocaat is, na zijn ontslag de verdediging van zijn zoon Pierro op lich nemen. Pierro is tijdens de eer de zittingen van het proces door een getuige genoemd als degene, die de Boordopdrachten van een narcotica- naokfeeleade bende moest uitvoeren. Mat bet dog op een mogelijk nieuw jrtrxoek van de Sowjet-Unie om covn- tr.unisiiscb China lot da Ver. Naties Sm te laten, heeft do Amerikaanse rtrlegenwoordigor bij de Ver. Naties, jabot Lodger, gisteravond een lijst sakend gemaakt met tenminste 39 oorlogszuchtige daden van de Chinese communisten In het tijdvak van 20 Ju li 1950 tot 4 Juni1954, Bij 27 van leze incidenten was Grool-Briltannië «trokken en bij 5 Amerika. De Amerikaanse Democratische Par- ij gewaagt in een verkiezingsgeschrlft ran èen geheime overeenkomst tussen Sisenhowers regering en de Chinees- iatlonaJisüsche leiding Tsjang Kai üek. Volgens deze '.- overee nkomst' zo u- !en de nationalistische troepen op Tormosa moeten blijven. SUft Chinees-natiohalistisphe bron omen berichten dat de communisti- :he vloot zich samentrekt in marine- bases op de Tsjoesjan-eilanden, die roor Sjanghai liggen. IN DE CRISIS, ontstaan door de Franse verwerping van de Europese Defensie Gemeenschap, hebben zich tijdens het afgelopen weekeinde verscheidene belangwekkende ontwikkelingen voorgedaan. 1. De Franse premier Mendès-France maakte in een rede te Nevers het bestaan van Franse voorstellen bekend. Zijn uitgangspunt is dat een bond van Westeuropese landen en een FransDuits begrip ondenkbaar is zonder deelneming van Engeland als een der hoek stenen. 2. President Tito van Joegoslavië sprak zich, eveneens in een rede, uit voor Duitse souvereiiiiteit en bewapening. Hij beloofde samenwerking van Joegoslavië met de NAVO in geval van agressie, maar weigerde tot dit lichaam toe te treden, daar de antï-communis tische tint er van toeneemt. Tegelijkertijd bepleitte hij samenwerking met Rusland zo lang dit land zich niet in zijn zaken mengde. 3. Het Oostduitse parlement zond een afgezant naar het Westduitse met een aanbod tot onderhandelingen over de Duitse eenheid..... een nieuwe poging om de herbewapening van West-Dultsland te verijdelen. Engeland heeft inmiddels de offi cïële uitnodigingen verzonden voor de negen-mogenhedenbijeenkomst. De Bits waarschuwde de Franse pre mier gisteren in een rede te, Nevers bij de onthulling van een verzets- monument, dat men 'Frankrijk niet kan negeren of voor het hoofd stoten. Dit was kennelijk gericht aan het adres van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Dulles, die verleden week wel Duitsland en Engeland bezocht, maar niet Frank rijk. Dulles is inmiddels in Amerika^ teruggekeerd en bracht het week-1 einde door in zijn villa op een eiland in. het Ontariomecr. De Franse voorstellen zijn volgens Mendès-France boven alles een be vestiging van de ernstige wens van een definitieve verzoening tussen Frankrijk en Duitsland. Voor oprechte samenwerking tussen Frankrijk en Duitsland waren evenwel meer lan den dan deze twee nodig. - De premier wees er op dat de Franse voorsteller, sterk de nadruk leggen op de noodzaak voor een inter- Europese financiële en economische structuur. De -militaire vraagstukken noemde 15} niet meer dah' een- van de aspecten van. het Europese pro bleem. v.te'te-te - - te .'.'v Bijzonderheden over de Franse voorstellen zou de Franse premier vandaag onthullenin de Baad; van Europa te Straatsburg. *k Zaterdagmorgen heeft de burgemeester van Eindhoven, mr. H. A. M. T. Kolfschoten, het Eindhovense oorlogsmonument onthuld. Het monument is «o schepping van de beeldhouwer Paul Gregolre te Tetertagen, dat het «ffer symboliseert van ruim 900 Eindhovenaren, die tijdens de bezetting bet leven verloren. Het bronzen kunstwerk, dat gegoten is door de firma Snsse te Parijs, heeft een monumentale omlijsting gekregen, ontworpen ioor de stadsarchitect van Eindhoven, ir. J. van der Laan, Het Is geplaatst «p het Stadhnispiein. conferentie zal op 28 September in Londen beginnen en ongeveer vijf dagen duren. De dag tevoren (Maan dag) komen de ministers reeds naar Londen. President Tito van Joegoslavië be pleitte gisteren in een rede een „nor maliseren" van de betrekkingen met het Sowjetblok". „Een normaliseren van onze betrek kingen met de Sowjets moet niet gaan ten koste van onze huidige politiek tegenover het Westen, waarmee wij verscheidene op het schrift gestelde pacten hebben afgesloten. Een nor malisatie'' moet niet een inmenging in onze binnenlandse aangelegenheden ten gevolge hebben. Maar op die basis (namelijk van niet-inmenging en vrije voortzetting van de politiek tegen over het Westen) zeggenwij: hier is onze hand," verklaarde Tito. Een voorbijganger heeft gisteravond het lyk gevonden van H. van ElburgT Kroeze, aan het. Pothoofd te De vent en Onmiddellijk werd de politie gewaar schuwd. m it mm msm. Door de Zuid-Hollandse Jaclitvereniging is in hei W cstbroekpark te Den. Haag een Nationaal Concours Hippique georganiseerd, waaraan o.a. door de prinsessen Beatrix en Irene werd deelgenomen. De foto toont H.KJH. prinses Beatrix op Koloneltijdens de gecombineerde wedstrijden. yiefi itig; teng bat - rtseï Ier; riT;; exs,: iiid igé pan net r :ou st^ Vg9: an ns; an nsSiy èiii& in# U-SZ. H. van Elburg was één lompenkoop vrouw van 51 jaar. Zij woonde in de Noordenburgstraat en stond bekend de naam „Kleine Ko". Vrijwel zag men haar luid klingelend met een bel op een bakfiets door de straten rijden. De fiets werd gereden door haar zoon. Op'het moment van de ontdekking, (kon de vrouw nauwelijks een half uur geleden gestorven zijn. Zij moet door wurging om het leven zijn gekomen, en alle aanwijzingen duiden er op, dat men hier heeft te maken met een lust moord. Omwonenden hebben niets van het drama gemerkt. Het is in de omgé ving van het Pothoofd erg donker en gedurende het weekeind was niemand in.de buurt van de garage en boxen, waar de moord is gepleegd. De dader is nog niet. gevonden. De yoorattér. vsin de stichting „Mo- aiunènt Eindhovense* oorlogsslachtof- de heer P.- J. Denteneer, bood namens de Eindhovense burgerij het Monument aan hetgemeentebestuur aan. en verzocht dc burgemeester het Kunstwerk te onthullen. Mr. Kolfscho ten eerde vervolgens de nagedachtenis van de honderden Eindhovense inge zetenen, die van 1940 tot 1945 hun leven hebben geofferd, y Hierna onthulde mr. Kolfschoten het monument, waarop de P.T.T.- wuvua, w aai uc J. .-K.x-m harmonie de plechtigheid besloot met spelen: van „Het Wilhelmus". Jiaarna werd een erewacht bij het monument betrokken. Na de onthulling van het monument werd in de dekenale kerk van St. Co- marina een H, Mis opgedragen. Na Je;Kerkdienst stelde zich een lange s»et op, welke naar de algemene be- jkaafplaats aan de voet van „De Oude loren" in Woensel trok. Daar sprak Jureemeester Kolfschoten een her- lenkingsrede uit. £.De herdenkingwerd beëindigd met ,¥'Jéggen van kransen, en het spelen Te Eindhoven heeft ZJH.ll. prins Bernhard Zaterdag tijdens de feesten ter herdenking van de bevrijding een krans gelegd- bij het tevoren onthulde bevrydingsmoiiument. van het Wilhelipus door de militaire kapel. V Zaterdagmiddag om kwart voor drie arriveerde Z.K.H. Prins Bernhard bij het monument op het Stadhuisplein. De voortdurende druilerige regen ver mocht het enthousiasme derEindho venaren niet te temperen. De Prins legde een krans aan de voet van het monument. Daarna werden, nog tal van kransem gelegd. Prins Bernhard nam vervolgens met enkele autoriteiten plaats op een ver- hoging voor het afnemen van een défilé van de Eindhovense schooljeugd. Met bruisend enthousiasme heeft Eindhoven daarna 's avonds het be vrijdingsvuur uit Bayeux begroet en ingehaald. Bij het oorlogsmonument ontstak de burgemeester later de vlam der bevrijding, nadat hij een korte toe spraak had gehouden. Gistermiddag zijn uit het Haagse Huis van Bewaring ontsnapt de 24- jarige L. J. B- en de 28-jarige H. 3. H-, beiden zonder beroep. De geslaagde ontvluchtingspoging is gedaan tijdens een Protestantse kerk dienst in het Huis.van Bewaring. Deze dienst werd bijgewoond door de di recteur. De directeur, die afwisselend dienst doet met de adjunct-directeur, had ook de vorige maal dienst, toen twee gevangenen ontvluchtten na een bewaker te hebben neergeslagen. H. J. 11. is ondertussen weer gepakt, toen hij bij kennissen vertoefde. De beide ontsnaptem.hebbèn tezamen niet een. derde gevaugehVin de'-keu ken éen tralie van hétraaro^ - door gezaagd. Door het raam'kwamen' zij op de binnenplaats, vanwaar zü via het dak een naast het Huis van Be waring gelegen poort bereikten, die in de Casuariestraat uitkomt De derde gevangene, die aanvankelijk was mee gegaan, keerde halverwege terug daar hij achteraf tochteiet veel heil scheen te zien in een ontsnapping. De ontsnapten bevonden zich beiden in voorlopige hechtenis, B, wegens in braak en H. wegens oplichting en verduistering. j Gunstige drukte De Casuaristraat, die gewoonlijk zeer rustig is op Zondag, was gisteren vrij druk omdat vlak er bij, op het Malieveld, de jaarlijkse Haagse kermis in volle gang is. Ook aan de achter zijde van het Huis van Bewaring aan de Korte Voorhout, was het gisteren buitengewoon druk. Dit kan zeer zeker de ontsnapten hebben geholpen on gemerkt weg te komen. Het' gerucht gaat dat een der ont snapten de wjjk heeft gezocht in de buurt van de Zwarte "Weg, welke zich tussen de beide Haagse stations uit strekt. PRECIES om drie minuten over tien nam de commandant van het Roode Kruiskorps, luitenant-generaal b.d. P. Alons Zaterdagavond de tele foon ter hand en daarmede was voor het 150 man tellende, personeel, werkt zaam op de kantoren van het hoofdbe stuur van het Nederlandse Roode Kruis te Den Haag, de rustige Zater dagavond en een ongestoorde nacht in rook vervlogen. De directie van het Nederlandse Roode Kruis, de heren A. van Einden en jhr. G. M. Verspyck hadden in samenwerking met luitenant-generaal Alons voor deze Zaterdagavond een nroéfalarm voorbereid om te beproe ven of de staf van het hoofdbestuur bij tijden van ramp paraat zou zijn. Het alarmeren van dit onderdeel was, zo vertelde de heer Van Emden, bij de Februariramp van het vorige jaar da mvakke stee geweest, doch met het nieuwe alarmsysteem, dat Zaterdag avond voor de eerste maal werd be proefd, is, zo constateerde hij, alles veel vlotter verlopen. Luitenant-generaal Alons waarschuw de telefonisch allereerst zijn eigen stal en daarna alle afdelingshoofden. Deze belden op hun beurten hun eigen per soneel op, voor zover dit telefonisch bereikbaar was. Zij, die niet iq het bezit van een telefoonaansluiting wa ren, werden met auto's opgehaald of door de inmiddels ingeschakelde poli tie gewaarschuwd. Dat niet allen direct gevolg aan de oproep konden geven, was te voorzien. De één zat op deze Zaterdagavond in bad en de ander lag r^eds in bed. doch niettemin waren de vijftien hoofden van de onderscheidene afdelingen op twee na, die buiten de stad vertoefden 1 en dit -hadden gemeld, binnen een uur na de oproep present. En om half twaalf, anderhalf uur na de eerste melding, konden alle afdelingen wer ken. Hiervoor waren mensen zelfs uit Gouda, Delft en Vlaardingen gekomen. Binnen 33 minuien Ook-de noodcolonne heeft een siaal- tie van paraatheid gegeven. De heer Kok, hoofd van de afdeling vervoer werd om 10.12 telefonisch gewaar schuwd. Direct nam hij de noodzake lijke maatregelen met het gevolg dat reeds om 10.45 de gehele noodcolonne bestaande uit vijftien, wagens start klaar voor de garage bij de Laan van Poot stond. Zelfs de Welfare-afdeling, waarvan de mensen over het gehele land ver spreid wonen, bleek paraat te zijn. Het lectuurdepöt van het Roode Kruis, waarvan het personeel niet di rect een actief aandeel bij rampen heeft, was geheel voltallig eveneens binnen het uur aanwezig. Omstreeks middernacht begonnen de directie en het commando met de in spectie. Op alle afdelingen bleek, dat het allergrootste deel van het perso neel aanwezig was. Overal bracht lui tenant-generaal Alons de bij deze oefe nina betrokkenen dank voor hun me dewerking en liet hij hen inrukken. Een Nederlandse autobus met 25 arbeders, die naar Maastricht terug keerden van hun werk in het Luikse bekken, heeft Zondagmorgen twee per sonenwagens, die in de Rue de Jupille te Visé stonden geparkeerd, aangereden en daarna de gevel van een houten barak ingedrukt. De bestuurder en zes inzittenden werden licht gewond. Zij zijn naar het hospitaal van Maastricht overgebracht, van waar zjj na behan deling 'naar huis konden gaan. Zoals men zich zal herinneren zijn ook medio Augustus twee gedetineer den uit het Huis van Bewaring in de Casuariestraat ontsnapt, die inmiddels weer zijn gegrepen. Een hunner was recidivist. De vergrijpen, waaraan zij zich hadden schuldig gemaakt, waren vrij ernstig. Om aan te tonen, dat de bewakings- maatregelen in dit Huis van Bewaring zijn inziens onvoldoende waren, ofwel het personeel zijn werk met onvol doende animo verrichtte, begaven een journalist van een Haags dagblad, zoals men weet, met een collega en een fotograat op 20 Augustus zich met een geleende ladder vrij omzichtig naar het Huis van Bewarig. Zij zetten de ladder tegen de muur, bevonden zich daar vanalle kanten zichtbaar bovenop én klommen er1 over,: zonder dat de bewaker daarbuiten er. notitie van had genomen. De gehele ma noeuvre verliep in drie kwartier zonder dat men door hem opgemerkt werd. Voor zover aan de genoemde jour nalist bekend, stelde de justitie naar aanleiding van zijn publicaties een onderzoek in. De ontvluchte gevangene H. is niet lang in vrijheid geweest; hij. is in de afgelopen nacht weer gepakt, toen hij bij kennissen aan 'de Hoefkade ver bleef. Bi is nog voortvluchtig. Het is gebleken, dat zich tijdens de ontvluchting nog een vierde man in de keuken bevond. Deze vierde man hebben de uitbrekers het zwijgen op- gelégd. Hij was al zeer bang, zodat tegen hem niet krachtig opgetreden behoefde te worden. De ontsnapten hebben slechts zijn benen vastgebon den. Indo-China, waar nog niet lang ge leden het vuren officieel werd ge staakt, is ten prooi aan nieuwe onrust. De minister van Landsverdediging van Laos, een der drie Indo-Chinese staten, is Zaterdagavond vermoord. In Noord- Vietnam is Zondag eveneens een aan slag gepleegd, die echter mislukte. De stafchef van Vietnam heeft in een telegram aan het staatshoofd Bao Dai het aftreden van de Vietnamese rege ring geëist. De- moord op; Kou Voravong, de mi nister van Landsverdediging van Laos, had Zaterdagavond plaats in Vietiane, de regeringszetel van hét thans onaf hankelijke Indo-Chinese koninkrijk. De 40 jaar oude minister werd door een open raam in zijn rug geschoten nadat de moordenaars twee handgra naten hadden geworpen te midden van een feestvierend gezelschap ten huize van de vice-premier en minister van Buitenlandse Zaken, Phoui Sanani- kone. De vice-premier werd licht ge wond. De ministér van Landsverdedi ging werd zo zwaar gewond, dat hij twee 'uur'latér overleed. Een ambte naarsvrouw liep ernstige verwondin gen op. De daders ontkwamen. Het- staat echter vrijwel, vast dat zij behoorden tot de Vietminh; want minister Vora vong was een fel anti-communist. Hij was reeds' in 1947 bij een overval zo ernstig gewond geraakt, dat zijn bela gers hem voor dood lieten liggen. De minister slaagde er toen echter in naar een rivier te kruipen en zich met een Gisteren zijn in Zweden: gemeente raadsverkiezingen gehouden. -De voor lopige uitslag is als volgt:; stemmen thans in 1950 Soc.-demoerateh Liberalen Conservatieven Agrariërs Communisten Links-socialisten Andere -partijen 1.769.643 799.230 561.710 386.488 182.596 1.597 290 47,8 21,6 15,2 10,4 4,9 48.8 21.7 12,3 12,3 4,91 De huidige regering is'- eencoalitie van - socialisten en agrariërs. .'r Een vliegtuig'van de. Air France met 55 passagiers aan boord werd vanmor gen vroeg door een storm van de start baan geduwd en kwamin de modder terecht -' De wielen van de Constellation, die juist zou opstijgen, zakten 60 cm, in de modder weg. De passagiers, die ven Parijs onder weg waren naar New York en Mexico keerden naar het vliegveld terug. Werk lieden doen pogingen het toestel uit de modder los te werken. boomstam stroomafwaarts te laten zakken naar een dorp. -te-te.- De stafchef van het Vietnamese le-. ger, generaal Nguyen. Van Hinh, heeft telegrafischaan keizer Bao Dai mee gedeeld, dat de regering van' premier Ngo Dinh-Diem te zwak is tegenover de communisten en een gevaar voor het land vormt. De stafchef verzocht aan Bao Dai, die sinds enkele maan den in de Zuidfranse badplaats Cannes vertoeft, bemiddelend op te. treden in het geschil tussen hem en de regering! „Anders zullen wij zelf maatregelen nemen", zei hjj. .'te Premier Ngo Dinh-Diem verklaarde Zondag, dat Bao Dai hem een bood schap had gezonden, waarin hij de aait generaal Hinh gegeven orders om een bezoek van een half jaar aan Frank rijk te brengen/goedkeurt. - Generaal Hinh bereidde één samen zwering voor tegen de veiligheid van de staat. Dat was gebleken na de ar restatie van twee Vietnamese legerof ficieren, verklaarde de premier, Zondagochtend is een aanslag ge pleegd op Hoang Ngoejen, directeur van de voorlichtingsdienst van Nbord- Vietnam, door twee onbekenden ;op fietsen. De auto van Ngoejen werd doorzeefd met kogels. Ngoejen zelf bleef echter ongedeerd, evenals .de directeur, van de dienst voor - propa ganda tegen de Vietminh, die hém vergezelde. De daders wisten te ont komen. Vliegtuigen en oorlogsschepen van nationalistisch China hebben vanmor gen de haven Amoy en-doelenf-óp het Chinese vasteland bestóoktj aldus is in Taipeh bekend gemaakt. Vier motorige bommenwerpers lieten bollig men van een ton vallen/ op commit- nistlsche geschutsstellingenop Amoy; Oorlogsbodems 'beschoten de knststad Weitou. VandeTachen-èflanden, dieldoor de nationalisten bezet zijn, is een bèr. schieting door communistisch kustge- schut gemeld. Van dé drié afgevuurde gtanat^.bereikten/twetehet/dpeltiiet,7 ■vèfklaaroè^e'eri^iiaüdnilistischë^iSora;.; India heeft besloten zicb morgen .op,; de bijeenkomst van de Algemene Ver gadering van de Verenigde ^Naties ;bö de aanwijzing van een voorzitter..van. een regeringswoordvoerder, meegedeeld,;- Dit werd vandaag, In Ncw DeÜii door stemming onthouden.- Met het besluit dat waarschijnlijk genomen is om tegemoet té komen', Indonesische bezwaren komt terug op het standpunt, dat Eet ren innam, n.l. dat het de Nederla candidaat Van Kleffens en niet land's prins Wam zou steunen. Morgen, de derde Dinsdag in Septem ber, zal liet sprookje van de Gouden Koets iveer tot leven komen, wanneer H.M. tie Koningin en Z.K.H. Prins Bernhard zich naar de Ridderzaal zullen begeven voor de opening der Staten-Generaal. Reeds dagen van te voren wordt de koets, die een onmis baar onderdeel van de kleurige traditie vormt, terdege onderhanden genomen, opdat er op de grote dag geen spatje op te zien valt. De onderhandelingen over een Brits Egyptisch accoord voor de Suez- Kanaalzone naderen het eindstadium en de ondertekening er van wordt vol gende week verwacht, aldus wordt van Britse zijde te Cairo vernomen. De verwijdering van Britse troepen uit de Kanaalzone zal worden versneld. Bin nen 20 maanden moeten alle militairen verdwenen zijn. Dit zijn er tussen de 70 eh 80.000, met hun gezinnen. Ver der moet er 200.000 ton uitrusting ver scheept worden. Premier Mendès-France is Zondag avond in Straatsburg aangekomen. Hij wilde nog dezelfde avond een onder houd hebben met Spaak, de Belgische minister van Buitenlandse Zaken. Hy zal waarschijnlijk Dinsdagochtend naar Parijs terugreizen. De totale consumptieve uitgaven van de Nederlandse bevolking hebben v' ih Juli jl., in vergelijking met de vooraf gaande maand,, een zeer belangrijke stij ging te zien gegeven. Het - indexcijfer van de waarde van de totale consumptie 1949 100) kwam in Juli nl. op 148, te gen 131 in Juni en 134 in Jnli 1953. - te Het prijsindexcijfer gaf een geringe daling te zien en wel van 126 tot 125 (v.j. 121). Het hoeveeiheidsindexcijfeï steeg van 103 tot 118 (111), of per hoofd der bevolking van 97 tot 111 (105). Het gemiddelde waarde-indexcjjfer van de totale consumptieve uitgaven van de Nederlandse bevolkingover de maan den Mei t/m Juli van dit jaar beliep 139, tegeneen jgemiddéld waarde-index- cijfer van 127 in de overeenkomstige; maanden van 1953. Het gemiddeld prijste indexcijfer over Mei t/m Juli was dit jaar 126 (v.j. 120), terwijl het gemiddel de hoeveelheidsindexcijfer 111 (106) be droeg, hetgeen per hoofd-der bevolking neerkomt op 104 (100). '.'-""tete De Perzische minister van Finan ciën, dr, Amini, heeft gisteren de de finitieve tekst van de olie-overeen komst tussen Perzië en het interna tionale olieconsortium getekend. De documenten waren met een spe ciaal gecharterd K.L.M.-vliegtuig van Londen naar Teheran gezonden. De overeenkomst moet nu nog worden voorgelegd aan het Perzische parle ment. Elke dag uitstel van de onderte kening kost Perzië f 5 millioen, heeft premier Zahedi verklaard. Japan is voor de tweede maal in een week door een wervelstorm ge troffen. Toen de storm naar de Stille Oceaan was afgetrokken, werden ten minste 13 doden, 36 gewonden en 10 vermisten geteld. Volgens mededelingen van de Japan se politie zijn ten gevolge van beide wervelstormen in' totaal 93 mensen, om het leven gekomen. De Westduitse bondskanselier Ade nauer is niet van plan vandaag naar Straatsburg te gaan om deel te nemen aan het debat in de raadgevende ver gadering van de Raad van Europa. Ook van een ontmoeting met de Franse premier Mendès-France in Straatsburg komt dus niets. Dit heeft een woord voerder van de Westduitse regering meegedeeld. te/ «V eerrapporten van hedenochtend 7 uur station I w«er S d au temp. gist Stocldh. Oslo Kopenh, A'dam Londen Luxemb. Parijs- Bordeaux Grenoble Nice Berlijn Frankfort München Wenen Innsbruck Rome - Ajacclo Maliorca mist zw. bew. onbew. regenbui onbew. zw bew. half bew. nevel zw bewi onbew.: nevel regen regenbui mist -; "regen onbew. onbew. onbew. windstil NO 4 OZO 7 W 6 ZW 6 WZW 4 Z 8 NW 1 Windstil NW/, 1 ZW 4 WZW 4 OZO-2 Windstil Windstil Windstil' ONO 2 ISc 14 15 17 19 16 20 26 26 24 14 .20-': 24 23 UL 28* 25, Neemt afgeL 24 uur i O "■9 4 18* ÏA/f: 0.1 "/Ote is?! 13 V 05 .o 04'. S'O.Ï'S aO'"«

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1