ernma OPENT I E êmvin* tel Opening der S la t en -Gen eraal m w I 81 r vrouwel. adi IÜ Jaarverslag Volkscredietbank Vrouwendelegatie bij Soekamo Vervolg uitslagen' mSÊ 1 H j 1 -*,1", ,'-s" -vi Ëiê iSi ^WB SCHIEDAM Japtoe op Grote Markt Reclassering ag Burgèrlij kë Stand van Rotterdam Diefstal met braak, maar schade vergoed A.S. VRIJ 24 SEPT. 11.30 UUR NEGEN JAAR VOOR MOORD OP TYPISTE VLAARDINGEN Maasland MAASSLUIS Indische Nederlanders demonstreren TEKKO TAKS IN EEN KLEIN BADPLAATSJE j^GAIVO No. 2883^ O: ëricht Fide schaaktorriwén.en Visserboot omgeslagen op Usselmeer Commando -overdracht Korps Mariniers Petrow voor commissie in^ zake spionnage Vertrek - Daverende ovatie Eskadron* Koa. Luchtmacht naar Duitsland Termfanótëiirigëri ÈÈ&m h mi mm is^gSIS»pgSsli5 SUS! TROUW Di: Prinsjesdag Jubileum Herv. Kerkkoor i He^.- Geref. Evangelisatie Burgerlijke stand van Schiedam Bij hel spelen gewond Van fiets gevallen SU ©2: Korte Vlaardingse berichten Oude vrouw gedood door gasverstikking Patrouillevaartuig „Btugia" overgedragen -- Donderdag 23 September: Excelsior-nieuws Vervolg van pag. 1 ,v^^amS»oskl^igé#5os^tó'2a^Wét wijde; rok endriekwart mouwen waarover een bruine bontstola en éen hoed van velours' én Prins Bemhard in het; gala-uniform van de Koninklijke Landmacht,', traden naar buiten, bleven een ogenblik staan om;, een groet te- brengen aan hét vaandel vanhet Garderegi- ment Jagers én 'namen plaats in de gouden koets'.terwijl het. gejuich van de duizendkoppige menigte aan zwol tot een ononderbroken jubel, die langs .de hele route voortduurde zolang de koetsiers met gepoederde pruiken en driekante steken, de acht paarden menden in de richting van de Ridderzaal. Mi (1# "9^;,9 ■;'C Si yisseriibepichten «5 f t pfl! iff' mm 'ffï# Scbiedamich Politie Muziek Ge- •"•'whaoonder leiding van de heer M. f^raaff geeft hedenavond Prins) es- 1i* Grea Militaire Taptoe 3 ./te 21.00 uur een Militaire Taptoe de Grote Markt voor het Stadhuis ^fSSSmma luidt: 1. Roffel (Tam- Wnd- 2. Hollandse Taptoe (tamboers en MJfhy 3. Taptoe voor 2 bugels: 4. Ge- «uriek>: 5. Russische Taptoe (tam- 5^b0e/S officer of the day (tamboers i^ni'ioersV B Koraal (muziek); 10 Kamp •Sctoe 'mars (tamboers en püpcrs); P FJorlda-mars (muziek): 12. Franse (tamboers en pijpers): 13. Roffel; Wilhelmus (muziek en tamboers). '/Zaierdag 2 Octoberi I Men schrijft ons: ..Wellicht is reeds (vele malen te voren tevergeefs of •niet tevergeefs een beroep op u gedaan „w medewerking te verlenen aan luist in deze tijd zo noodzakelijke maVtschappe'ijke werk. Misschien hebt %p ook no? nimmer daartoe dc gelegen- 'wii'bieden u de kans om hetzij bij -^vernieuwing, hetzij voor de eerste maal, diensten te geven aan een stuk op- vbouw van ons Vaderland en wj vragen idaartoe slechts één dag van dit jaar uw :hulo. Maar die hulp is dan ook dringend ^Het' gaat hier om dé Reclasaering. ®Door de recIasserlngsinsteUingcn van «Ue gezindten in den lande en door een irtéfeaantal vrijwillige medewerkers wordt het gehele jaar gewerkt het Re- Ilttfakseringswerk te helpen sleunen. Het wreekt vanzelf dat dit gela Ja li^'fieeV-veel geld kost. wAvihdaar- dfit de samenwerkende Re- ÉÉtasserlngsinstellingen op Zatcrda g 2 Oc. festober a s, (wederom de jaarlijkse Nationa- h'ï'Meiasserlngsdag houden, waaraan ia, ver- "tÉfehden. een collecte. Voelt u er iets rp'wor aan dit prachtige werk,mee te hel- en u één dag als collectant ter be- l#«?hikking te stellen? Het comité van uit. fe#wérlng noteert u gaarne als collectant. Namens het comité van uitvoering: 'PW v, Ravens. voorz. Dirk v. Wasscnaar- SÜ6sÉt"20f*: G. J. Smit, «eer., Rotter. :ifdatnsédiilc;219b: J. Wesenaar. penning- r^ihSfFrans'Halsplein 119. @>i"Naast "dit comité van uitvoering heeft •'^zich een comité van aanbeveling ge- Wvormd.; waarin de navolgende perionen Iftj'xitting hebben: Hét voltallige college van 3. en W. en Mi (orts mr. M. J. Post. gem. secretaris: Brinkman; ds. J, G. Jansen; ds. - W. A. Krijger; ds. J. W. Schouwink; ïa C Vonk: ds. A. Zwiep; de kapt. Le ger des Heils Jouvenaar; de zeereerw. heer deken Reynen; dr. J. H. v. d. Berg; dir. Gem. ziekenhuis; dr. A. J. Kunze, dir. Dr. Noletstichting; dc heer - X.-Bosch, hoofdinsp. dir.' bel.) de heer v^JC'Rilpma, comm. van'politie: en de -> heer J Oostlander, dr. dienst Soc.. Za. .•'.'ken.".,:. Zoals we reeds eerder berichtten zal »p Woensdag 22 September a s., 's avonds 8 uur-in'de Grote Kerk te-Schiedam een herdenkingsavond worden gehouden, ter «'gelegenheid van het.SS-Jarig bestaan van •v" het hoor. Hieraan zullen medewerken: het Kerkkoor, Dit v. <L Spek, sopraan. Jacq.P. Bekkers, orgelsolo. Jac. -v. Zon, >Vorgelbegeleiding -en een strijkensemble. ':*;:i)Het?geheel;.onder' leiding'van "de cantor 'j.,Jaeq.-P.. Bekkers.,Da. - A. Hoffman ral een j kort herdenkingswoord:H>reken. - ï- Óp- Woensdag'23 September avonds I uur hoopt ds. L. Vroegindewey van Gameren :;op te/-.treden .voor' de Ned. •:i Herv. (Gerei) Evangelisatie te Sehte- .danvcHet onderwerp is«Dat mijn huis -vol worde". De b(jeenkomst wordt gehouden ln jgouw «Irene" aan de Nieuwe Haven G«bor»m Susanna A., d.v. W. Schel- lingerhout en W. Verkerk; Gerrit J. W.. rv.;j. W. '-Roza en C. M.'v. d. Graaf; "Trijntje'Ji d.v. H. van Selro en C. H. Jongste: Jacobus S. W.. Z.V. W. Rijke en 'A. Rodenburg; Hendrinus. z.v. J. W. /-Keemink en H. Esbach;Cord H., z.v. J-Brökling en N. van Wagtendonk: Hen- ;.;drik,zv. a. Noordzij en C. W. de Sl°i»: Maria A.. d.v. J. Korbee en E. H.;;Nieuwland; Jan. z.v.- J. van Ravens 0 IC.' Mak. 1 Overitdan» J. Hansen, TO J. It'AMtfiten van 30 September. 3 B OuwendUk—Ram x; 3 d: A.vsn Oosten—Offer- Iil~ C Kloeg—van sprang z; M Pol- Breejen d; J Schopman—van v-mïïii?' 3 t^gendijk—Verhei) r: M M vlirt!!kJmbr"M°ntiln d: bi van. der Ster— van der Veldevan Dissel Lr v«rdJden~VBn Kan z: E J Erwig— vm-Bueren d;. c E Haak—Lutje Wooldrik Yv«.i.??vaartJonge jan t; A J Hoodbol— z:chr d* RondeBrouwers d: ,ShlIdwacht—Breetvcld d: T H van Soest -31^2'£eE?*r d: H A de Klerk—Remmellnk "■'ili&nZn Slootweg—'Tabbemee d; J de Zwart R Kans—Zandstra x; J Sleg- i-JSiJwHWtoltrtman d: W M E van Wljn- - ;.bSin~van Aancrongen z: M de Pree— j?Sen,£( A TllmanMoerkerken x: A de TO~?wman z: B Toom—van Bennekom ft.>?.'Aw»»dshorst—Boot d: A Tj Hoogen- '*5ïlm~Kraal z= C Oly—van Boxel d: M „^"Jc^-CeerUngs d; A M J" den Boer— siL J z: J A Heetmanvan der ..v.Jg'W'd: t'H Bennis—Lecntjes d: M LuU- ';;aiHe.ïlser d;:J Schuil—van Berkel d; Brocaar d: A BoslooperOlivier w Bvers—Bruins d: P J'van der j.0™—Maclean d; C G M Brouwer—de Brclj 'm.,0 vai! Andel—Bubberman d; I A Ver- 'uwii 'H—Ha«en>an x; M A H C Vogel— eSK? d: E Boon—van Smaalen d: G B ■^«yptkeveld—MHnhardt d: MC Eitjes— Zï KBakkerVllegenthart d: M - n..._ya!).dc!' HorstBroeders d: W van der ,"^T^'el)!cr d: J A Gebuts—^Uilenbroek A Trijsburg—Norbart d: H F van 7„. van der Munnlk z; L Overkleeft— ï.i,3?anïnve't d: E M H J Malssan—Moonen '.mlJfoF'.van Z«l—Heeren x: P Kuijper—de nlÏÏf i:_<- J- Kuiper—Lengkeek d: J van V-ïïiÏÏÏ J-Engelman d: G van der Arkvan I'-'ïviii P de Harder—Teunlssen z: A J vj^EreUng—j)e j>at z M Rij ploeg. vr. geh gew Lancée 82 J; K de Bruin, man van i-5£?«reS?'d 75 1: B C van Velzen, man van dev-Vrles 66 j: J Drost, man, geh van der Stok 74 J: S G "ë5:SS??Sn" man van G van der Wilt 54 j: D 3 'iSp'-Su 3. Leest. vr. geh gew met J Boude- iJSW»! 84 j: D A Bodeeom. ongeh man Oomen. man van J W Looplk 57 j; LeemDut. man van J M van Baste- ^'ST! ,s M J Zlfdeman. vrouw, van J A s;i-:ï?.?rik w J: E Mulder, man van N dc Blank ffe-JJrJ-iC J Teunlssc. man. geh gew met '*:%-£• VL/' '-88 j|CJ B*r. vr. geh gew ïgvjé..y Teeuw 60 J; A Oosters, vr. geh gew ;;>Ï-T?t '3 van der Schoor 63 J. 'riWi-'Xjorts *ls levenloos aangegeven: ,M van i'jV* Hoft—Smits, dochter Vier maanden gevangenisstraf, met af trek van voorarrest, waarvan drie maan den voorwaardelijk, met drie jaar proef tijd, heeft hedenmorgen de officier van Justitie bij de Rotterdamse rechtbank ge- eist tegen de 30-jarige metaaldraaier A. J. M. v. d. V.. uit Schiedam, die heeft te recht gestaan, verdacht van diefstal met braak. Op 3 Juli had hij zich door open schuiven van een raam toegang verschaft tot het pand Eleonorastraat 12 te Vlaar- dingen en daar twee geldsbedragen weg genomen, groot 100 en 160, toebehoren de aan A. K. Verdachte gaf het hem ten- laste gelegde feit toe. Het was zijn bedoe ling geweest gereedschap terug te halen, dat zijn eigendom was en in het pand was achtergebleven. In plaats daarvan had hij het.geld maar meegenomen. Toen hü door de politie werd gearresteerd, werd nog 225 op hem bevonden. Verdachte verklaarde de schade te heb ben vergoed. De raadsman, mr. G. de Bakker, sioot zich aan bij het requisitoir van de officier. Uitspraak over 14 dagen. De 12-jarige J. M, uit de Sommels- dijksestraat is gistermiddag van het electriciteitshuisje aan de Havendijk $e- vallen. Het kind was daar met enige vriendjes aan het spelen en l* onver hoeds komen te vallen. De G. G. D. heeft het kind met een fractuur aan de linker onderarm over gebracht naar de Dr. Noletstlchtlng. In de St. Liduinastraat is gistermid dag Mevr. J. U.-v. d. B. uit de Boyle- straat van haar flets gevallen. Met een fractuur aan de linker heup is zij door dc G. G. en G. D. naar haar woning overgebracht. Het ongeluk ontstond doordat bet 12-' jarige meisje N, de B. uit de Potgie terstraat. die kort voor de dame reed, zonder richting aan te geven naar links afsloeg. Advertentie Ihoy 8EC/XS mKHOOE €N HUfSHOUmS De rechtbank te Den Haag heeft van morgen de 37-jarige broodbezorger E. K. alt Den Haag veroordeeld tot een gervan- geniMtraf van negen Jaar .met aftrek van voorarrest, X. werd achuldig bevonden aan de dood van de 31-Jarfge typiste Y. van der P. In de nacht van Zaterdag 6 op Zon dag 7 Maart j.l. zou hij dit meisje, dat bij. zijn moeder ki huis woonde door wurging om het leven hebben gebracht. De officier van Justitie had tegen K. een gevangenisstraf van'twaalf jaar en ter beschikkingstelling van de regering gerequireerd. Dexerdagen la verschenen het Jaar- vorslag ovor 19S2/S3 van do voUesero- dletbank te Vlaardingen, In het verslag wordt o.a.. opgemerkt, dat waar 1952 als aanloopjaar sloot met een aanzien lijk verlies, de situatie xlch in '53 veel gunstiger ontwikkelde. Als ideaal blijft men stelle», dat de bank selfsupporting wordt. Aan het begin van het algemeen over zicht brengt men eerst dank aan oud wethouder Buis. die in 1953. aftrad, maar die voordien zoveel voor do bank heeft gedaan. Men spreekt er vervolgens zijn vreug de over uit, dat men in ataat was een eigen koers te gaan varen door de cre- dietverlening in hoofdzaak tot stand te brengen via middenstanders en am bachtslieden. Om tot een dergelijk be leid zonder bevoogding te kunnen gera ken, was het belangrijk, dat de Vlaar- dingse middenstand, vrijwel geheel aan gesloten bij het crcdietbemiddelings- instltuut. zulk een prettige medewerking verleende. In gevallen waarin dit rede lijk geacht wordt,^ontvangt de ilen'er nu contanten, maar als de wensen uitgaan naar merkartikelen," die, door plaatse lijke winkeliers gelevérd kunnen worden, wordt er steeds naar gestreefd de'le ning via het V.C.I. tot stand te brengen, Hoe vaak (dit is, wordt hierdoor geulua- treerd, dat 75 pet. van de leningen op' de laatste wijze geschiedde. .Om het nadeel van deze regeling te voorkomen voor hen, die kleine aanko pen wilden, doen, werd een crediet in gevoerd van 60.tot 100.-—, dat ver strekt wordt in'cheques in coupures van -2,50 en dat aflosbaar is ln 20 tot 25 wekelijkse termijnen. Voor grotere cre- dieten kan men chèques tot maximaal 100.— krijgen, die de' winkeliers ac cepteren als zilvorbons en later bij de bank inwisselen. In 1953 werden zo ruim 16.000 chèques uitgegeven, tot een Vi taal van ruim 46.000. Het geeft vol doening, dat regelmatig uit andere ge meenten naar .dit systeem wordt geïn formeerd.. Aanvankelijk verwachtte men, dat ln 1953 het aantal van 2000 credieten zou worden gehaald. Dit aantal werd niet gehaald.'maar men verwacht, dat dit in '54 wel zal geschieden. Een aantal interessante cijfers uit het verslag, leren ons ten eerste, dat het nadelig saldo in '53 was 1627,13. Hier staat tegenover, dat in 1673 credieten ruim een half millioen gulden werd uit gegeven. waarvan ruim vier ton werd afgelost. Niet alle credieten werden ver strekt. want er. werden er 1864 aange vraagd. Verreweg het grootste' gedeelte Schouw. Maandag 4 October 1954 wordt naméns het bestuur van de Duif polder schouw gevoerd over verscheidene sloten, in deze polder gelegen. Ongeval. Bij het verkeersongeval, dat Zaterdagavond op de Rijksweg 21 nabij Maassluis plaats heeft gevonden is de ca. 25-jarige Sj, M. uit Maasland die met zijn verloofde langs'de weg liep te wan delen door een achter hem komende auto aangereden. Na eerste-hulp-verleuing is M. met een hersenschudding en een zware hoofdwond naar huis vervoerd. Zijn toe stand bleek echter van dien aard, dat hü later op de avond naar een ziekenhuis moest worden overgebracht. De verloofde van M. kwam met de schrik vrij. Doskom verloor met 150. Nadat vorig jaar de Maaslandsovoetbalvereniging Doskom door B.V.C.B. met 17—6 was ge klopt, is ditmaal Doskom met 150 door deze club verslagen. De Maaslander* speelden met enkele invallers. De wed strijd was zeer eenzijdig, zoals de uitslag ook wel weergeeft. van de credieten kwam terechtbij weekloners in particuliere dienst. In de leeftijdsklase van 26—30 jaar. bleken de meeste aanvragers, hoewel er bijna evenveel aanvragen binnenkwamen van personen tussen 36 en 40. De meest aan trekkelijke leensom lag tussen 200 en 300 gulden, terwijl de looptijd bijna al- femeen een Jaar was. Bij de besteding leek kleding favoriet, gevolgd door meubilering en stoffering. Het kapitaal dat men op 31 December 1953 had uit staan bedroeg 292.386.10. Met grote blijdschap wordt ten slotte geconclu deerd, dat er in het geheel geen dubieu ze posten zijn, die voorgedragen moeten worden voor afschrijving. Opnieuw klad te water. Zaterdagmid dag om ongeveer half vijf, geraakte de zevenjarige Herman Punt te water in de Oude Haven. De 32-jarige C. Blaak uit de Richard.Holstraat,,sprong,,ter stond te" water en wfst~ 'de'- Hfenkèlinjf oprde kant .te. brengen, daarbij .geholpen door den beer Doelman. - Onvoorzichtig. Éen wielrljdster, de' jarige mevrouw M. - v. B. red .Zater dagavond in dc Schoolstraat tegen éen voetganger op. - die zonder 'op het ver keer te - letten de rijweg overstak. Zij kwam hierbij te vallen en liep een ber sensehudding op. Zaterdag is de 84-jarige Weduwe Moerman, gewoond hebbende in de Nieuwe Kerkstraat 9 te Maassluis op tragische wijze om het leven gekomen. Zij woonde in bij een dochter, die even eens Weduwe is. en was sedert 's mid dags half drie alleen in de woning. Toen 's avonds om 9 uur de dochtejthuis -kwam, constateerde zij een sterke gas- tucht. De oude vrouw werd levenloos in de keuken aangetroffen en een ontboden geneesheer kon slechts de dood door gasverstikking constateren. Bij ojider- zoek bleek de spruitkraan van de gas leiding open te staan. Vermoed wordt, dat de oude vrouw thee heeft willen zet ten en per ongeluk de dubbelekraan gebruikt heeft. (Van een onzer verslaggever») Het ^Demonstratie-comité 1954" heeft op- Zaterdag 25 September een massa .demonstratie van Indische Ne derlanders georganiseerd in Den Haag. Men verwacht, dat aan deze demon stratie ongeveer 3000 personen zullen deelnemen. Onder tromgeroffel en on der het meevoeren van nationale vlag gen en spandoeken in de Nederlandse, Franse en Engelse taal zullen de de monstranten in optocht van de Hout- rustweg over de Hourustbrug, Conrad- kade, Groot Hertoginnelaan, Camegie- laan, Scheveningseweg, Zeestraat en Sopbialaan naar het Plein 1813 mar cheren en rijden. Om half vier zal een deputatie van ongeveer dertig perso nen een krans leggen bij het stand beeld van Johan de Witt op de Plaats, uit eerbied voor de nagedachtenis van twee van Nederlands grootste en edel ste mannen, die in 1672 in Den Haag vermoord werden. Door deze demonstratie willen de Indische Nederlanders kracht bijzetten aan hun roep om gelijke behandeling met de andere Nederlanders. Ze vra gen aandacht voor de treurige gevolgen van de souvereiniteitsoverdracht ta.v; bepaalde groepen mensen en proteste ren tegen de onthouding van hun sa laris over 42 maanden. Ook wensen ze verandering van de Garantie-wet en vervulling van de vele mooie belof ten, de IndischeNederlanders vanuit Londen gedaan door de Nederlandse regering, toen deze een beroep deed op hun offervaardigheid,. tWAMSI vtot Zaterdagavond. ]E NACHT v egen, maar later ook' tijdelijk krachtige inder koua, morgen Is vandaag of iets fjl S. BRUINS SLOT, „NeeD vrouwtje", verklaarde Tekko, enigszins ge kalmeerd. „Er is geen brand. Wij willen alleen maar met een rijtuig naar Ballemeroog, We hebben de bus gemist, dat, is alles." „Tjaaaa", zei het vrouwtje met een lange uithaal. „De baas is niet thuis.". „Waar ls-Ie dan of wanneer komt-ie weer thuis?" wond'onze'vriend zich langzaam weer óp. „Tjaa", antwoordde het vrouw tje weer, „hij is op karwei/ Over «en uurke of zo zal-ie wel weer, thuiskomen, denkik. Zo precuV'Il IlCSJCIl niet zeggen,' waar?" „Dat" begrijpen greep Terry toen ferm ln. „Vooruit, kom or we worden doornat'hier. We gaan zolang de herberg. Daar is het ten minste droog." .!i«ist[>rmiddaa knikte het vrouwtje, „En als de baas thulsko5,6j^onjn^|jjj,.e hem naar de heren toesturen." En verwonderd/A" zijn negen drukdoenerij van dié stadsheren sloot zij de deui^Jn(j toen S der Ko- Maandagmorgen hebben vier vrouwen die, 34 organisaties vertegenwoordigen, een onderhoud gehad van een uur met President Soekamo in diens paleis te ijakarta. Het betrof de klachten die zijn gerezen Ia verband met het feit dat; de president er een tweede .echtgenote bij genomen- heeft. Noch ten .paieize, noch bij de delegatie wilde men Iets loslaten over het besprokene. De vrouwenorganisatie» hebben ook een protest ingediend v by de tweede vrouw van de Indonesisch» president. Tengevolge ven een hevige 1 vrind- Stoot tijdens een onweersbui sloeg gisteren het vissersvaartuig Eb 18 op net. IJseelmeer oa^' De schiper met rijn beide zoons geraakten te water, doch konden zich vastklampen aan 'de omgeslagen boot. Hetongeval was'opgemerkt door de bemanning van de in de nabijheid varende Eb 67. die de schipbreuke lingen tijdig uit hun benarde positie kon verlossen.- Verschillende andere vissersvaartui gen liepentijdens -deze onweersbui eveneens averij op. 1' Maandag is te Dén Helder het pa trouillevaartuig „Bulgia"," gebouwd op de Rijkswerfals tweede van (de vijf patrouillevaartuigen-- voor Ameri kaanse rekening in het off-shore pro gramma overgedragen-: Captain R: Hitqhcock aanva<i rddé|namens^het, Amerikaanse ,departementvVftnJ,'Jtarine het (jschihvanfkapjtj^ïj^yteeiEt.cA; Ussetaónde: A A v d Starre, I H de Lijster 66 J- Naar wij vernemen xal da genereal- majoor der Marinierx P. J. van Gijn op Donderdag 23 September a.s. het com mando over hel Korpe Mariniers over dragen aan generaal-majeor H. O. Roms- winckeL De plechtigheid zal plaatsvinden op het excexeltielezzein van de Van Ghent- kexerne aan het Toepad te Rotterdam. Generaal van Gijn is sedert 27 Febru ari 1953 commandant van het Korps Mariniers. Op die dag nam hij het bevel over van luitenant-generaal M- R. de Bruyne, die de zeedienst wegens het be reiken van de' pensioengerechtigde leef tijd verliet. De huidige korps-commandant heeft thans zelf de wens te kennen gegeven de zeedienstte willen verlaten. De nieuwe commandant werd eerst vorige week tot generaal-majoor bevor derd. Hij was tot voor kort commandant van de afdaling Mariniers te Doom. De resultaten w-~en dit weekeinde zeer bevredigend, vat', eerste elftal boek te een volkomen verdiende 42 over winning op Sci-j veningen. Het tweede elft»!, dat vorige week het seizoen zo hoopvol inzette, stelde ook ditmaal niet teleur en won met 8—4 van Z. W. S. H.2 te Rotterdam. Excelsior 5 bewees,7dat de grote zege .op M. V. V. 3.de voor gaande Zattrdag geen geluk - geweest is. want nu bracht zij D. V. O. 4 een 8~0 nederlaag toe. Een tot nu toe on bekende tegenstander Sero 2 was voor Excelsior 6 te sterk, want de rood zwarten keerden met een 5—0 nederlaag huiswaarts. Junioruitslagen: Fortuna.a3 Excel sior a2 1—2: Excelsior b2 - Zwaluwen b4 S—2: Hermes D. V. S. c3Excel sior cl. niet doorgegaan en Excelsior c2 Rozenburg e 0—6. schip van - Oorlog en Marine overgenomen door de- commandeur J,- B.,'M.. ,van ErkeL Deze liet de ,3ülgia" -ten, slotte in dienst stellen. Wladlmir Petrow1, de voormalige chef van de Sowjetspionnage in Australië, Is gisteren voor het: eerst in het openbaar voor de Koninklijke commissie inzake - spionnage versche nen én heeft ontkend, dat de doen mënten, die hij op 3 April van dit jaar overhandigde aan de autoriteiten van de Australische veiligheidsdienst, ver valst waren. Hij zei dat hij nooit samengezworen had met wie dan ook om enigerlei documenten tevervalsen of in elkaar te zetten. Petrow, de voormalige derde secre taris aan de Russische ambassade in Canberra verkreeg voor hem en zijn vrouw politiek asyl in Australië. Hij deelde mee, dat hij de documenten op 20 Februari weg nam, ze in een exem plaar van de Prawda stopte en onder papieren legde in de safe van de am bassade. Zij lagen daar tót 1 April. Toen hoorde hjj dat ambassadeur Generalow een overval gedaan had op een andere safe en hem er van beschuldigde een geheim papier- verborgen te houden. Petrow zei, dat hjj toen de documenten in zjjn zak gestoken had'en mee naar Met vouwstoeltjes, bankjes, kisten en periscopen kwamen degenen, die langzamerhand wel weten, dat men zeer vroeg moet opstaan om zonder deze hulpmiddelen' iets van de stoet te zien. De optimisten kwamen met lege handen en zü waren het, die de dag voor de stoelen- eri kisten- verhuurders goed maakten. De avond tevoren had de politie al met touwen en afzettingshekken grote delen van de' route gemar keerd. In de loop van de ochtend werd het verkeer stilgelegd. Deta chementen genietroepen, luchtdoel artillerie, luchtvaarttroèpen, matro zen en Nationale, Reserve gingen met dreunende stap door de straten om zich op te stellen aan weerskanten van de route, van Paleis tot Ridder zaal. - Bij het paleis aan het'Lange Voor hout overheerste het groen van het ceremoniële -tenue ven het garde regiment Jagers, dat met een troep van hónderd man de erewacht betrok. Boven het groen stak sierlijk de Ikorte pluim van de jagersbaret. Be halve het jagërstenue was hier ook het blaüw-grvs van de ceremoniële uniform van de Koninklijke Lucht macht te zien, want bij 'de erewacht voor het paleis was de luchtmacht kapel ingedeeld.''v :>;9 Vele rijen- dik -stond het -publiek hier, toen het tegen een uur liep. De gouverneur van'de 'Residentie, 'luit.-' genD. V. Buurman van- Vreeden had de erewachten en de' afzetting geïnspecteerd en. het voorste gedeelte van de stoet kwam van de Denneweg langs, het paleis naar., het Voorhout. De klok wees precies 'een uur," toen de gouden staatsiekoets, getrok ken door achtpaarden, voor de paleisingangx-.stilhield.- De 'erewacht presenteerde het geweer,: de Lucht machtkapel zette het Wilhelmus in en.vop|/hetiJi|ali.eveldlostè; éenübatterijj veldarfill'erié eefstê^saluutschoti Daar was het intussen ook merk baar, dat 'de stoet in aantocht was.' In de Ridderzaal namen de aanwezi gen hun plaatsen m en buiten 'klon ken de laatste bevelen, die de ere wacht en de afzetting stram in de houding deden springen. Onder het bakfckijn, dat boven de ingang van de Ridderzaal was aangebracht, waren de uniformen zichtbaar van dé hoogwaardigheidsbekleders, die het koninklijk paar opwachtten: De chef van het militaire huis van H. M. de Koningin, de gouverneur der Konink lijke Residentie en de adjudanten; voorzover dóe niet te paard de gouden koets escorteerden. Het publiek, dat zo gelukkig was geweest een plaatsje op het streng' bewaakte Binnenhof te bemachtigen Duizenden toeren vandaag getuige van het schitterend schouwspel op en naby het Binnenhof, waar de Gouden Koets voorreed met Koningin Juliana daar stonden o.m. de dragers, van de Militaire Willems Orde en de burgemeesters uit Gelderland en Overijsel de honderden belang stellenden aan de vensters van' de Kamergebouwen, zij namen de toe juichingen van de toeschouwers 'óp. straat overen vriendelijk lachend en wuivend dankten Koningin en Prins voor dit enthousiasme, alvorens zij de koets verlieten om onder de tonen van. het - volkslied, de. Ridder zaal' té betreden; Versierde. Ridderzaal De Ridderzaal zelf had een smaak volle versiering gekregen. Men had er de vlaggen van de provincies eri een versiering met bloemen en plan ten aangebracht. Kamerleden en ge nodigden vulden al betrekkelijkvioeg in de morgen de zaal. Behalve ambts- costuum en gala-uniform zag men .er de 'toga's van hoogleraren en leden van derechterlijke macht; het corps diplomatique was aanwezig, er waren verteg'enwoordigers van'kerkgenoot schappenen organisaties, autoriteiten van provincie en stad en hoge ambte naren -—j velen van hen warén met hun dames "gekomen. Om half éen opende de voorzitter van de Eerste Kamer, mr. J. A. Jonk man, dé Verenigde Vergadering Van dé beide Kamersder Staten-Generaal De griffier van de Eerste Kamer deed voorlezing i van hét Koninklijk'--Be sluit, waarbjj ter* Jonkman vóór hét nieuwe zittingsjaar -opnieuw benoemd werd tot voorzitter van de Eerste Ka mer. Vervolgens benoemde mr: Jonk man' der-leden .van decommissie .van in-en uitgeleide: de 'leden van de Eerste Kamér mr.* Kolff, mr. Wende laar en.Lr, Roebroek en de.leden van de Tweede Kamer prof. mr. Gerbrandy en 'de héren-Hóoy; VPeters, .(Willems, Kikkert, Stufkens en Ankersmit. Voorafgegaan door de léden'van .dé hofhouding eri begeleid door: déze com missie schreden koningin Juliana en prins.Bernhard. naar de troon,' nadat jaUtó^an^erigén zich wan hun. zetals 'had"den^i(erhêv,enen de oppércérémo- ingang vari;de izaal dë^kómsf^riVH.M; de Koningin had aangekondigd: 'V. Nahet voorlezen, van.détroonrede begeleidde de,; commissie' van in- en uitgeleide hetvorstelijk paar naar de ontyangsticamér. waar Koningin en Prins nog (enige ogenblikken^ bléven voordat zjj weer in de 'goüden; koets plaatsnamen.' ^V' - 'X.: V' Buiten wachtte de vorstelijke per: sonen dezelfde-geestdriftige begroeting van dé menigte, die hen ook op dé weg naar de vRidderzasd'vergezeld' had. Ook déze. terugtocht naar het Paleis aan het Lange Voorhout werd een overweldigende" demonstratie van' de innige verbondenheid van vorstenhuis en volk.,.; ,.v,. De gouden koets was, na de ferug keer van Koningin en Prins bijhet paleis nog. niet van- de, paleisingang weg gereden, toen het enthousiaste publiek op het Lange Voorhout reeds naar vorén dromde en een dacht opeengepakt cordon voor het -paleis vormde. De' militaire afzetting langs het Voorhout stond verloren tussen deze mensenzee en de politie .kon nog juist op tijd een touw. spannen om het voorplein van het paleis vrij te houden. Een daverend; gejuich klonk uit duizenden kelen. De deuren van het baloón gingen open en Konin gin Juliana en Prins Bemhard namen, naar alle kanten wuivend, 'deze daverende ovatie in .ontvangstj' Hét was een onoverzienbare mensenmassa waaruit duizenden, wuivéndé armen omhoog de De resultaten van de aféebroken partijen.' V;-:' van het Pide-sohflaMoumooi lalden: Classificatie^roep zevende rcncle:, -ltall*-t Franfcrgk- 1—3; Paolidr. Bernstein.-' 0Ir O *3 Denemanken-^olumbia g.lii—iü; Larsen—f'ijSS:; CueJlar I0. Achtste xonde (winnaarsgrocpj nlë—Engeland 31; Rossetto—Wade .14— BulgarijeTsjeehoaJowaktie- l'/a2)4; *Bobe-;;";;.' .-f kov—UJtcUïy-'G—1; IJstand—WtóDnltslana?9;#|; i3; Johansson—Joppen 0-^-1; Hongarge-- Nederland31: Kiuger—Donner 0—1 - Ge- rebenVan Soheltinga 1BirSeiriri-Ünie^'f;#?:E:,. Joegoslavië Botwinnik—Pirc .1Of -i/xii Stnyslov—Gligoric - 5 Classificattegróep: Griekenland—Zwitser- land 31; PapapavlouWallher 1—0;"Frank-,':-'.;;!!; rti\rTtenémovlrftis '17A lewiM tp -'^T1 n 7 »■'-.t rtj k—Denemarken 1—3; AizmanE. 6—1. NielseajKjjS- In de winnaarsgroep is de stand na ronden, als volgt: 1; So*.vJet-Unie 25 pnt.; 3i- Argentinië. 2o: pnt.; ;3;' en; '4. JoMosJavië en. West-Dultsland W'A pnt.; 5. Tsjeehoslowa- kije 181Ï pnt.;- 6:. Hongarije 18 pnt.:;.7.5 Isi'jÊS'SSi raël 17'/i pnt.; 8.: NederJarM. 16" pnt:; 9: BulawtsSffe garije11 Vz pnt.;- .10: Zweden9)4pnit.; igUSm/gk Engeland.9 pnt;;. 12.-IJstand'e.pntfe.^tw^S'^^Sja® 'V'9v.':V' De lachtvaartmedetverker./.vaaVifdé „Times"' berichtte >Iaandagv<dat;9 sqnadron no. "306 ,vari déNederla: Koninklijke Luchtmacht dat zal nemen aan de oefening ;Battle die tot en met 28 September in Dnlié wordt gehouden:"de eerste JNederlan' eenheid zal zijn die ln de*> toekomst vaste basis zal hebben lnlWestiDuitsIandj Byinformatie te 's-Gravenhagevei het AJJJP. dat-, hét .Inderdaad in .wt j nemen ligt Jtet genoemdesquadron marient;,; In West-Dultsland neren. :*HetIé; evenwei ,nog. zekerheid'hekcnd.-of. dit voornèmeri kelijkheid zal werden'Ien sqüadrom-adariSvaris.harié-ïailg^rtóilMiLS®^!.) Hetsquadronno.TOGteAthaiajnKgérrirtfc®® met „Thnnderjef-straaljagers; ..-.'Aumbsï (Medegedeeld. door.;de ..fbma '.AiMakkred,--/ ;makelaarvin'7granen):,v^.«'.'.--ci':aU:y-'f?:3iS; ('KÓtterdam,' 21' September. -.Vorig slot' Msls.-';.-: Sept. Nov.:'; Jan. J Mrt: Gerst.... Sept. ,v- Nov. Jan. Mrt. :?.vr*.<jAïi fr'-.-.'-r;..'-' .-27J0 XXjï— 26.75;. .26:70 26^7%. 23.25'V - 3.35 2325 23^5 ■■ZIA '264 26A2J4 ;r:26.651 ■-JraMmfétasstM ^--f.l'-:?'23A5^ :—^':<'X"-2333X 'S-GRAVENHAGE. 21 September .^.Vangst-.;, berichten uit zee: Sch 78 30 k ',4 vl: 305-51:;: '200AO;. 185-0;- 245-0; 311-20 nog '105ns 412-25;?^ 56-40: 159J0: 229-35 A4 vl; 263-10: 105-l7::;53i'A^ 70; 104-55; 332-25 14. vl; -204-40 '14 vl; :39-45;fS 201-55; 264-25 uit- 20/ n; 4-3 .54' VÏ:?75i6»itf87SC^^ 25; 181-12; 199-10;: 32-12; ;48-7 ,yi:: 49-80 :nog?fe»? 30 n; 51-0 89-20: 132-50; 133-34 nog 20 n:;189-fe 50 nog 20 n; 247^0; ZS6tO'f 2-50; -8-6;- 19-0: 30ilï 17 -$4-vl: :35-45; 45-34; 81-10: 210-8; -236-M:'*a: 249-30 M v];l 250-40: 297-0; 310-50: 190-1$; 36J;is 34: 107-10: 353-10;. 223-45: '225-60.*; 79-3 Mt&UT 141-42; 186-25 nog 30 n: 361-50* n h- 26. Jast a;( b; 7-0; 27-0; 13S-0; 153-0:46-10; 61-0;* 72-90D 73-60: 81-35;-89-1 14'vb 103-5 uit 30 n; JUS-O':". 122-60; 123-60; 124-0; 160-0; 242-15; >,4 vl;.-275f. gister 17 k; '■«4»:'.T4-0;:*S445;'.'84-70;;°tléé8;j-''<«»»; 120-102: >121-85: 32S-20; VI 14-8'54 vl;.29-7U4VF-Aj vl; 56-10 54 vl: 71-20: 79-5 tivl; '80-34:*/84 nog halen: 85-60; 89-3 -54 vl; 112-10 nog'M 114-5 54 vl;-115-34; 142-17: 172-6 54: vl;.TOO-®' 10 uit 30 n; 197-40; 199-10 14 vl; 200-10 14. vl;,:. 203-25-54 Vl;. 205-9 54 vl; :206-12 54'vi; 1207-1;?- 208-25 nog 20.a;-216-51: nog 40'axv- Benoeming Tot onderwijzeres in tijdelijke dienst is aari.de Min, de Visserschool te Maas sluis benoemd Mej. C. v. d. Engel uit Rotterdam. Orgelconcert Woensdag. 26' September geeft Koos Bons, organist van de Immanuelkerk voor de eerste maal een concert op het prachtige nieuwe orgel in deze kerk. Het programma zal bekende werken be vatten, benevens improvisatie en sa menzang. ■trokken rich echter yal spoedig 'tenig|| in het paleisen daarna vertoon<te;:;;. de( stad" 'het beeld van élke, niiddaig 'op -Prinsjesdag: een ohaós van/men--?:; serij afmarcherende .irrihtamerL, yuilel; straten; die dé .handen r(vól' hadden 'orii' dit r in goede banenté leiden.' rriyféi 't-'X'-X-t. j IïHSIIjLE: Gevraagd voor direct door FRANK1 MAATSCHAPPIJ 's-Gravenweg 207, geroutineeij voor alle mogelijke kunnende typen en behl houding. Leeftijd 25—301 Aantrekkelijke-saiariërif Sollicitatiebrieven met iniic letter» T^.S. aan Niigh bureau, Rotterdam. :.-'h lïi;.;.;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1