emma OPENT s ■- „Willem Ruys" wordt uitgerust voor gebruik van stookolie Jurist stond terecht wegens oplichting en verduistering Qxr. Vrouwenbond begon nieuwe seizoen met veel belangstelling 24 SSPT. 11.30 UUR Volkshuishouding draagt kar! ener uitzonderlijke hoogconjum Vervolgr:;üit^gëii^H I A.SVRIJDAG fill I TROW SCHIEDAM JHan en vrouw gelijk- waardig doch niet gelijk" Afscheid van slecht zwemseizoen Na val van trap overleden Burgerlijke stand van Schiedam - Kopte Schiedamse Berichten Twee motorrijders botsten ^uVbScr. BlURS VOOR HOK SNHursHouvm Jubileum K.W.-mars VLAARDINGEN V.K.C.geen1 uitnodiging aan de pers Collecte Dierenbescherming: Burgerlijke stand van Vlaardingen MAASSLUIS" Burgerlijke Stand van Rotterdam - Sinds 1942 schaakkampioen J. Korpershoek bezit weer de titel Sportdemonstraties Propagand a-avond E.H.B.O.-jubileum Excelsior-nieuws Begrafenis mr. J. Drost te Rotterdam Pakistan wordt een Mohammedaanse republiek Driejarige redder gered TEKKO TAKS IN EEN KLEIN BADPLAATSJE Zhoekow overhandigt zijn geloofsbrieven aan Soekarno Wil Israël conferentie met alle Arabische landen Minister Zijlstra in begroting Aankomst van de Willem Ruys" Maasland Zelfbeperking Prijsbeleid - Fide sdiaMtoTno0"0^^M. V isserïjlierirhten I Dodelijk ongeval in Giessen-Nieuwkerk 'rmijnnoteringen Zitting Zaterdag voortgezet I Ml mi Het weer in Europa •I !i ■ïi&'é iüMM mms> m mm 1 VnaT de Ned, Chr. Vrouwenbond, ifd. I dwiin sprak gisteravond de heer L. s 'Tz.eep eirer'het onderwerp „Con- I Lt en conflict tossen man en vrouw". 1 n müonist roordeate eerste seizoen- I ^Lfd wa» En**- Na afhandeling van I S hidsbondeiljke «rfcen, begon de {ffVoor deze avond met te wijzen or I -Lntiifce aard van het onderwerp, 1 «£.5 stond hij stfl bij het punt: ge- .^^digbeUI Ai», zodanig zijn zij ge- "^^■r rnaar in de Paradijsvloek komt ^amwordt ïltrnflenin zijn arbeid en Eva in het £5®jto bet O.T. is de man overal: j^ maar nergens staat te lezen, dal dat FL^w giavin is. Het standpunt dat tl minder zon a#n dan de mai khedea nog niet geheel prijsgegeven Verder wees spr. op .het verschil in natuur en karakter en Wj^bestreed de ^minciDatiegedachte. die hij in strijd Shttemet de H.S. De tegenstelling zag M? in het lelt, dat de rrtan leefde uit Mi verstand; de vrouwuft haar gevoel 1 i-ndca en intuïtie, etc.). Vérder bestreed hi) de bewering dat I de bestóniming van de; vrouw uitsluitend h«t moederschap zou zijn. jonder ook - maar iets af te doen van de hoge bete kenis daarvan. Echter zijn er millioe- neovrouwen, die een door God bepaal de andere bestemming hebben. Hjj ver ving het woord moederschap door het woord- moederlijkheid. De vrouw moet rorgen in deze wereld. Over bet contact tussen man en vrouw lesde spr. accent op het verschil tussen schoonheid en knapheid. Een lelijke vronw kan inderdaad schoon zijn. Deze innerlijke schoonheid straalt uit de ogen. Knapheid vergaat maar de schoon heid blijft -De man wordt gelukkig door liefde en trouw, en zo .men deze mist "1 het huwelijk ondanks knapheid van de vrouw, toch teleurstellen. De critieke perioden in het huwelijk tag.spr. na vijf en ook na 40 jaren. Dit Morgen is de gemeentelijke zwemin richting "aan de Westfrackelandsedijk «sloten. 1 Het bezoek is dit seizoen heel wat minder geweest dan in het- voorafgaan de. Was het aantal bezoekccs het vorige jaar meer dan 141.000, dit jaar waren het er slechts 83.000, betalereden en kos- ielozen. Het is dus een slecht seizoen ge- Veest voor de gemeentelijke zwemin richting. De voornaamste oorzaak hier van. was ongetwijfeld de lage tempera tuur. van de zomer. Maar er ziin ook nog wel. andere factoren diehet be zoek hebben dóen verminderen. De Schiedamse zweminrichting Js bijv. ge baseerd op «even zwemmen"; zij mist recreatie: Dit zal echter spoedig veran- 'deren, nu de" gemeenteraad onlangs het. besluit heeft, genomen, een nieuwe zweminrichting met recreatie te stich ten.'Naar verwachting zal hiervan bin nen', niet te lange tijd gebruik, gemaakt ''Winnen worden. De bewoners van Schie dam' zullen zich' hierover uitermate ver heugen. Het zal bovendien het „leren zwemmen", bevorderen. En dat ia drin- JTgeaSuPodlg.1 Zoals gewoonlijk-hebben zij-die zwern- .'rihen,- ongeacht temperatuur, hedenmor- ■7gen van- het personeel van de gemeen- 'J telbke 'zweminrichtingen afscheid geno- gA-lacn, na gebruik van koffie en versna peringen met de wens het volgende sei zoen elkaar weer te ontmoeten in goede gezondheid. ;Ook de'dan 75-jarige heer Jan Dam me hoopt weer present te kunnen zijn! 'De 51-jarige mevrouw M. Scbolte Reynsbroek die Maandag j.L in haar woning aan de Hoogstraat te Schie dam van.de trap was.gevallen en inde Noletstichting was opgenomen, is daar aan de gevolgen van haar val overle- deri. Do vrouw had een schedelbreuk opgelopen. Geboren! Leonardus C.. tv. J. A. H. Muider en J. W. Zondag; Pleter. z.v. P. Schrammeijer en A. Donker; Maria A.,' d.v. rj. M. Crama en H. C. Kloos; Jelle, z.v. N. v. d. Most en C. A. Bak ker; Johaiines H. A.. Z.V. D. H. Krab bendam en H.M. Beukers; Petrus W. J-, z.v. P. van Havens en W. Combrink. Overleden» M.' C.-W. Hetjnsbroek 51 JnVr. v.-.B. Scholle; D. Joch ems 87 j. -Klem gereden, In de Lange Kerk- .strMt.is gisteravond de 63-jangè J. F. v. d. L.; die op de fiets reed, klemgere den tussen twee auto's. De man liep ten ernstige hoofdwond op en klaagde jy®; P'Jn in de buik. Hij is naar liet Gemeenteziekenhuis gebracht. °P,d* W--Op de Rotter- aamsedük vielen gisteren vier balen ce ment van een vrachtauto. De zakken oarstten open en de inhoud kwam aver grote afstand op., het wegdek terecht. Gt^ntereiniging heelt het zaakje '-,„t~C"5®n. .Singon 1* vroeg dicht. Een niii een üle reed en daardoor mHaïr?8 kon, ontsnappen werd gister- gerf door een der 6popr- t»^,,-Llan de Overschieseweg die,iets rfair^fÊ.,werden noorgelaten. In het deuk waSen ontstond een grote ziet men In de echtscheidingsstatistie ken. Na vijf jaar Kent men elkaar en dan wil het nog wel eens wrijven Na 40 jaar ziet men terug op zijn leven en wil men voor de laatste maal ver anderen en komt het huwelijk wel eens in gedrang. „De derde" komt in het spel. een die het gestelde beeld beter be nadert Spr. adviseerde niet direct het vertrouwen te verliezen, niet onmiddel lijk jaloers te zijn, maar de moeilijk heden samen voor God te brengen én elkaar proberen hoog le houden. Lastige mannen zijn er niet, zo be toogde spr. Vrouwen bedenk, dat uw man dagelijks de vijandige wereld in Saat. Wat heeft hij beleefd die dag? lij vrouwen moet dit kunnen begrijpen en verdragen. Tenslotte wees spr. er op. dat als grondgedachte vast moet blijven staan, dat God ons levensplan heeft gemaakt. Een ongehuwde kan niet zeggen, dat zijn leven nutteloos is ge weest, zomin ais de gehuwde. Wij krij gen het loon dat God geeft aan allen die Hem liefhebben. Wij moeten stre ven betere mensen te worden, maar hiervoor is nodig de bijstand van God, die steunt een ieder die daarom vraagt. Na déze lezing volgde nog een geani meerde bespreking. Op de Schiedamseweg te Kethel zijn gistermiddag twee motorrijders op el kaar gebotst, toen één van hen Tan achter een voor hem radende wagen plotseling naar links uitweek om te passeren. De 23-jarige G. v. d. K. Jcwam in de naast de weg gelegen sloot te recht. De andere motorrijder, de 22- jarige C. de K. bleef in bewusteloze toestand op de weg liggen. Hij bleek een zware hersenschudding te hebben opgelopen. De GG en GD heeft het slachtoffer naar het Bergwegziekenhuis te Rotterdam overgebracht. Advertentie Zaterdag 25 September a.s. om drie uur precies zal de 10e Koningin Wil- helmina Mars weer van etort gaan. Ruim 60 groepen en talrijke individue- ien met een totaal van ruim 1500 deel nemers, schreven reeds in w.o. .vijf drumbands, div. schoolgroepen. jeujd- en gynastiekverenigingen, militairen, semi-militairen en B.B.-groepen. De start vindt bij gunstig weer glaats in de Plantage te Schiedam en ij ongunstig weer in de Korenbeurs. 's Avonds is er weer een feestpro gramma na afloop van de mars. Nog niet ingeschreven wandelaars en groepen kunnen zich Zaterdag aan de start opgeven vanaf 13.30 uur. Op een een dezer dagen gehouden persconferentie heeft de voorzitter van het Vlaardings Kunstcentrum, de heer J. J. Kooijman, namens het Bestuur van ^e vereniging uiteengezet om welke re den men er van had afgezien de Viaar- dings* pers uit te nodigen tot het bijwo nen van de voorstellingen, die het VKC organiseert. De heer Kooyman stelde hierbij, dat a. door de krappe subsidie, de finan ciële positie van het VKC noodzaakte tot een drastische beperking van het aantal uit te geven vrijkaarten en b dat de pers zich inzake de moeilijk heden tussen VKC en Culturele Kring zo weinig objectief had getoond, dat het een voor de hand liggend besluit was de pers .niet meer uit te nodigen voor de voorstellingen vanhet VKC. De aanwezigheid van de pers zou na melijk. in het algemeen wel van belang voor het VKC kunnen zijn,, maar zij had in feite voor die organisatie de laatste tfjd alleen maar negatieve waarde ge had.. De vertegenwoordigersvan de Vlaar- dingse pers betreuren in hoge mate dit standpunt -van het Vlaardings Kunst centrum. Zij beschouwen het als een inbreuk op het gebruikelijke gastrecht, zoals dat in Nederlandse verhoudingen is gegroeid. De Vlaardingse kranten worden .hier door buiten staat gesteld. verslag te geven van belangrijke culturele gebeur tenissen. Zij zien in het standpunt van het VKC dan ook een aantasting van het recht, van het publiek op vrije voor lichting. Dit weegt te zwaarder, omdat het VKC uit de publieke kas 'een subsidie vanf 5.000.— heeft genoten voor het seizoen 1954-*55 en het Vlaardingse. pu bliek niet via een verslag uit de krant kan vernemen, hoe de subsidie besteed wordt. B. en W. hebben aan de Vlaardingse afdeling van de Vereniging, tot Bescher ming Van Dieren toestemming verleend tot het houden van een speldjes-collecte op Zaterdag 16 October. Het bestuur van de afdeling heeft zich tot een aantal in woners. met name ook tot de jeugd ge wend, om zich aan te melden als col lectant of collectrice. Hiervoor kan men zich opgeven bij J. v. d, Ende, Amman- straat 28a. Getrouwd: Maarten Dijkshoorn, ovtd 24 j en Maaike Mooii. 22 j. Geboren: Elisabeth, d. van W. van der Spek en C. W. van der Stelt, Maassluis; Jan Harm. z. van J. H. Grit en A. J. Bron- Xerg. Maassluis: Johannes Leendert. z. van A. Neelcmaat en E. van Brandwijk. Henr. Roland Holststraat 30A; Jozina Adnana Elizabeth, d. van J. Nuljen cn E. de Meij, Dirk Scbflierstraat 19C. Overleden: Jan Johanne* Hess. oud 61 j.t echtg. van E. M, Mostert, Kethelweg 38; Willem van Vuxt. oud 84 J.. wed. van W. C. Leentfaar, Potgieterstraat 3. BEv^r iS,te1van 31 September r b lo M MatthiSssen—Akkerman Eoe-r-V^'^-^as.z; N-de Bruin-van den Klaa«on Barztiaij—van Wijk z; R W^rvo" 'Winckelmann z; H.A de wSfew i"atl;ï ^Vaag' d! A C Leliveld— BerkhnÜi ÏF Ro°s—Hoek z: A 't Hart A 1,'vuü b Nuizcndaai—Leidekkers z; Herbind.gander—Dekker d; N Jabaaü— Van^-«??--»J: A, A Cronede Jont d; A 3r»un.ij ;,!l1{nbrlnk d; A Petle—van a r ©v C Koningsvan Mullem d: M tme Sf .,tsT?raak d; J M van Esch—Kes- Teurii„',„ P de Roode—Boomert z: L M Camm^ n<itrs van-Well z: A- Holman— ^ammeraai z; Chr M L de Jong-Schmidt 'dlr-r-1„U -mari~Baan z'< K van Peski—van M p g TIeleman—Hoogerwaard z; Uhd.«G Stahlle-Flllekes d; A A van der E Brand d; J TerreehorstVerhoog z: di^tyrGSetders-*:• M. M de Lang-Gud- h»iü c R°osevan Stel 2: J W Doom- d; M F Woerlee—in 't b.iSLré.1 Gooijer—van. As.d; N Schweins- f?wa dl Chr Talie—van der BQk Hïb'éiSi efthoorn—Bozuwa d; J M van Beb- ^'Bakte^yWJ' d> A .vander. Knaap-, SssDhvf,' zi J ^Wnnsink—Kórsten t\ E van z- zi M E Noijons—Louschzek Fdli^I— G Wieringa—^Eulderink z: C Schnel- ;:A'mrïSiiïï^,,8erden d. A J van Lit; vrouw van M tin», pr? ®5, il-J'B van Jole. man. geh gew L'.Matthijssen 88 J; A Boogerd. man Visser 78 j: E de Bruijne. vr. geh iïnS'5™! J van Es 82 j; w Vollenhouw, J'£eh «ew mét C.Roos 55 j; J de Klerk. ^S^ge" Aew met G D WoesthoH 83 j. •£s»,?>rma. f! Vernis: M Noordzij, .man, geh :R van Bokkem82 J. -M"? *"'i De (trijd om het penoonlljk «heek kampioemehap ven Vleardingen i* ge ëindigd. Tenminste, de kampioen is thans bekend. Ook dit jeer weer werd het de heer J. Korpershoek,die nu dus reeds twaeU jaar in successie de titel bezit en gezien rijn spel ven dit ogenblik is het ook niet te verwachten, dot hij die spoedig zei prijsgeven. Hoewel het toumooi dus nog niet eens is afgelopen, heeft de heer Korpershoek toch reeds de titel weer in zijn zak en wel omdat hij de heer De Jong. die eerste in de hoofdklasse was geworden in de eerste van de twee partijen, die tussen beide heren gespeeld moesten worden reeds de eerste keer overtuigend heeft verslagen. In de promotieklasse is intussen de kampioen ook bekend geworden, dat werd J. Roodenburg, die zijn partij te gen zijn broer W. U. Roodenburg in winst wist om te zetten. Donderdagavond zullen in de H.V.U.- cantine de laatste partijen voor het tour- nooi gespeeld worden en wel om de kampioenschappen in dé eerste en twee de klasse. Volgende week Maandag hoopt men de prijsuitreiking te houden. Ter stimulering van de algemene sport beoefening in Vlaardingen. wordt door de Vlaardingse Bond voor Lichelijke Oefe ning een grote propaganda-sportavond gehouden op Woensdag 6 October in de Stadsgehoorzaal. Aan deze demonstratie zal door een keur van NedeHandse sportlieden worden deelg«nomen. Men zal die avond o.a. kunnen zien schermen, rythmische gym nastiek. langemat springen, tafeltennis, judo en turnen. Van de vele medewerken den noemen wij o.a. Aspasia uit. Rotter dam, een ploeg van de R.T.B.. Cor du Buy voor tafeltennis, en een schermploeg. De Stadsgehoorzaal was gisteravond tot de laatste plaats bezet, toen de firma J. C. Franken, daar een propagandaavond hield. Het programma bestond in de eer ste plaats uit een aantal demonstraties, die op originele, handige wijze van com mentaar werden voorzien door de heren Adrian! en Vollemans. Déaantrekkelijkheid van de avond werd aanzienlijk verhoogd, door het op treden van de muziekgezelschappen, de drie Jacksons, en het kwartet van Jan Corduwener. Een compliment mag wel gemaakt worden over de belichting van het toneel deze avond. Niet eerder had den wij een dergelijke prettige wijze met de veelheid van mogelijkheden tot kleur schakering en belichting in de Stads- geihoorzaal meegemaakt Ter herdenking van het 30-jarig be staan van de afdeling Maassluis wordt Zaterdagmiddag in de cantine van de Verenigde Touwfabrieken een grote ju bileumwedstrijd georganiseerd. De vol gende E.H3.Ö.-afdelingen nemén- deel: Alblasserdara, Brielle. Dordrecht, Maas dijk, Naaldwijk. Overschie, Rockanje. Rotterdam, Schiedam, Slikkerveer en Vlaardingen. De jury bestaat uit de art sen: E. W. Melchior, docent van de jubi lerende afdeling; C. F. Geest, Maasland; J. de Waard,, Rozenburg en G. P. C. Weyer, Overschie. Maandag vindt in Luxor een feestavond plaats. Medewerking wordt o.m. verleend door de toneelgroep van „Wallramit" met het vrolijke spel in drie bedrijven „Een mooie dag in Mei". Excelsior Maassluis gaat de moeilijke wedstrijd tegen Rijnsburgse Boys tege moet en is opnieuw gehandicapt door het ontbreken van haar doelverdediger. De overwinning ,op - Scheveningen gaf het elftal echter een morele steun, zodat mis schien ook nu een goed resultaat bereikt kan worden. Een gelijk spel zou dit reeds zijn. Men vertrekt om 2.45 uur van de molen Zuiddijk. Deelnemers voor deze reis kun nen zich'wederom melden bij de heer R, Harlaar, Gen. de Wetstraat 2. Het verdere competitie-programma is: Excelsior 2—R.A.S. 2. 4.15 uur; R.V.V.H. 2—Excelsior 3, 4.15 uur te Ridderkerk; Excelsior 4—Rozenburg 3, 2.30 uur en S.D.V. 2Excelsior 5, 4.15 uur te Rot terdam. Junioren: Excelsior al—RK. Wik al. 4.15 uur; Excelsior blRK. Wik bl, 3 uur en V.F.C. c2Excelsior c2, 2.30 uur te Vlaardingen. Sportfilm. Donderdagavond wordt in Luxor, onder auspiciën van de Zaterdag vereniging „Excelsior" de film over de Wereldkampioenschappen voetbal 1954 vertoond. De voornaamste wedstrijden passeren de revue en ciiohtbijopnamen geven ó.m, een beeld van de weergalo ze techniek van spelers als Matthews e.a. Er zijn nog toegangskaarten aam de zaal verkrijgbaar. Evangelisatie. Maandagavond half aeht vindt in het gebouw Gen. de Wetstraat 2 de openingsavond plaats van de jon gensclub <12-16 jaar) van de Geref. Evangelisatie. Het werk omvat: vertel len, spelen en huisvlijt. Vanmiddag is op de begraafplaats „Oud-Kralingen" te Rotterdam het stoffelijk overschot ter aarde besteld van mr. J. Drost, in leven o.a. oud voorzitter van de Nederlandse Advo caten Vereniging. Zeer velen, onder wie de burgemeester van Rotterdam, mr. G. E. van Walsum en echtgenote, de gemeentesecretaris J. Hasper en een deputatie van de Rotterdamse Arrondissements-Rechtbank, waren bij de begrafenis tegenwoordig. In de aula werd allereerst het woord: gevoerd door de oudste zoon van de overledene, dr. J. Drost, die het leven van zijn vader schetste, daarbij getuigende van dankbaarheid jegens hem voor alles wat bij in zijn leven voor hen geweest is. Dc vroegere compagnon van de over ledene. mr. N. J. Bink. sprak daarna o.m. over het vele goede, dat mr. Drost heeft gedaan voor de naam van de Nederland se Advocatuur in het buitenland. Vervolgens sprak jhr. mr. E. C. IS. van Doorne, als vriend- en zoals hij zei, als vertegenwoordiger van de „Union Inter nationale des Avocats". Mr. A. Blom gewaagde daarna van de sociale belangstelling van de overledene en mr. J. J. Kamp, die namens de V.V.D.. afdeling Rotterdam, sprak, belichtte de politieke zijde van de loopbaan van mr. Drost. Nadat het stoffelijk overschot aan de schoot der aarde was toevertrouwd dank te een zoon voor het getoonde mede leven. Pakistan zal op 1 Januari a,s. een Mohammedaanse republiek binnen het Britse Gemenebest worden. Dit heeft premier Mohammed Ali Dins dag in de Pakistaanse Grondwetgevende Vergadering verklaard, toen hij een re solutie indiende voor het aanvaarden van het verslag van de commissie van onderzoek, In dit verslag wordt in bij zonderheden de vorm van de nieuwe grondwet van het land geschetst De zitting van de grondwetgevende vergadering is Dinsdag voor zes weken verdaagd om de regering de tijd te ge ven het wetsontwerp, waarin de nieuwe grondwet is opgenomen, op te stellen. Mr. J. C. Lycklama, burge meester van Wormerveer, zat gistermorgen in het gemeente huis te wachten met een ge schenk in de hand om dit uit te reiken aan de 3-jarige Ge rard Muyzert, die drie weken geleden een meisje van 2 jaar van de verdrinkingsdood heeft gered. Na enige tijd kreeg de bur gemeester de mededeling, dat de huldiging niet kon doorgaan, want de redder was op zijn beurt te water geraakt. Hij was met zijn driewieler in dezelfde sloot gereden, waaruit hij enige weken geleden het meisje tij dig had opgehaald. Een dame uit de buurt heeft de jonge redder gered. Met hun regenjassen nog steeds over de arm, sjouw den de beide vrienden door de stromende regen. „Daar zijn we dan weer", lachten zij verlegen, terwijl zij de herberg binnenstapten. „Tja, daar bennen jullie dan weer", beaamde de waard die de glazen stond te spoelen. Kalm deed hij doek èn glazen weg en zei ver volgens laconiek: „Dat was de laatste." „Bedoelt u dat glas of onze bus?" vroeg Tekko geprikkeld. „Beide", antwoordde de man onverstoorbaar, wezen, heren?" „Twee koffie en een erd brood", trachtte Terry de sfeer weer zuiveren. „Lk heb een geweldige trek. Tekko?" Maar die vlieger ging niet op. want? antwoordde meteen: „Die dingen maken we Ik zal twee gevulde koeken brengen, da's lekker." „Dc Sowjet-Unie heeft altijd een poli tiek gevoert en voert deze nog van vrede, samenwerking en wederzijdse hoogach ting tussen de volkeren", aldus heeft de ambassadeur van de Sowjetunie in Indo nesië, de heer Dimitri Zhoekov gisteren verklaard bij het overhandigen van zijn geloofsbrieven aan president Soekarno. De ambassadeur zeide te hopen, dat de diplomatieke betrekkingen tussen de Sowjetunie en de Republiek Indonesië tot resultaat zouden hebben een toenemen van politieke, economische en culturele uitwisseling tussen de twee landen en een versterking van hun vriendschappelijke verhouding „in het belang van de vrede en internationale veiligheid." In zijn- antwoordrede zeide president Soekarno, dat zijn- land wenst samen te werken met de Sowjetunie en met alle landen. Hij legde er de nadruk op, dat de wereld „vrede behoeft om de levens voorwaarden van de mensen te verbete ren." De Israëlische regering heeft gister avond het Britse aanbod, om goede diensten te verlenen voor een-regeling van de geschillen met de Arabische sta ten, verwelkomd.: In een commentaar op het communiqué van het Britse ministerie Van Buiten landse Zaken, dat eerder op de dag werd uitgegeVen, verklaarde een woordvoer der van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken: „Wij zullen blij zijn, indien een derde partij er. in slaagt ons samen te brengen met vertegenwoordi gers van- enige of alle Arabische staten voor het houden van directe onderhan delingen". De verklaring wijkt'af van de vroegere Israëlische politiek, volgens welke direc te vredesonderhandelingen met iedere Arabische staat afzonderlijk gehouden moesten worden. Men meent te weten, dat de verklaring betekent, dat Israël bereid is een ronde tafelconferentie te houden met alle Arabische staten ter regeling van alle bestaande geschillen. Sinds medio 1953 is de expansie onzer volkshuishouding In vd mate voortgeschreden. De industriële productie, welke in de jaren 1952, telkenmale ten opzichte van het voorafgaande jaar, met;rel en 1 pet. was toegenomen, steeg van 1952 op 1953 met niétmil 11 pet.; in het eerste halfjaar van 1954 was zij weer 8 pet. hogel het eerste halfjaar van 1953. Ten opzichte van 1938 100) bef gemiddelde dagproductie medio 1954 een - niveau van omstreeks! arbeidsproductiviteit, die in 1949 en 1950 met. rond 6 pet. en in 1951 en 1952 met 2 a 3 pet. was toegenomen, overtrof in 1953 het daaraan voorafgaande jaar zelfs met 9 pet, In het tweede kwartl 1954 bereikte zij een niveau van 110 op basis 1938 100. toelichting op de begroting van Economische Zaken. (Van een onzer verslaggevers) De „Willem Ruys" van de Koninklij ke Rotterdamsche Lloyd zal op stook olie gaan varen, in plaats van, zoals tot dnsveire, op dieselolie. .De noodzakelijke verbouwingen daartoe in de machineka mer en de dubbele bodem vinden in de komende weken plaats bij de scheeps werf van „Wilton-Fijenoord" te Schie dam. Het gebruik van stookolie, zo ver wacht de technische dienst van de Lloyd, zal belangrijke besparingen opleveren, want de prijs van deze olie ligt onge veer dertig gulden per ton lager dan die van dieselolie. Het Lloyd-viag-geschip arriveerde van morgen in Rotterdam en zo spoedig mo gelijk zal het schip naar de werf ge sleept worden. De verbouwingswerkzaam heden omvatten het aanbrengen van verwarmingsspiralen in "de brandstof tanks in de dubbele bodem. Met deze spiralen zal de dikke olie op tempera tuur gebracht worden,- waardoor zij vloeibaar wordt. Verder worden geplaatst Voetbalprogramma. Zaterdagmiddag speelt MVV '27 in een thuiswedstrijd te gen het Maassluisse VDL (Zat.) Gezien de uitslag van de wedstrijd in de neder laagserie, moet MW deze wedstrijd kun nen winnen. De Maaslandse reserves spelen in Maassluis tegen de reserves van VDL; wii MVV 2 ongeslagen blijven dan zal het zich de meerdere moeten tonen van VDL 2. Op eigen terrain speelt MW 3 in een voorwedstrijd tegen DVO '32 4, een ontmoeting waarin het succes wel aan de Vlaardingers zal toevallen. De MVV-junioren tenslotte spelen tegen de jeugd van SVDPW. Motorhome Vink breidt uit. Ten be hoeve van de uitbreiding van Motorhome Henk Vink te Maasland en de motor- importmaatschappij Motim is aangekocht de voormalige Rehoboth (nood-) kerk te Maassluis. Jengdweek. In het kader van de Jeugd- week der Gereformeerde'Jongeren wordt Donderdagavond 23 September in het gymnastieklokaal van de Oude School, Doelstraat te Maasland, een vergadering gehouden voor alle leden van de Geref. J.V. en M.V. ter plaatse en voor hen die als lid tot deze verenigingen willen toe treden. Voor de pauze wordt ingeleid het onderwerp „De voetbal, de Bijbel en wij", welk onderwerp in discussiegroepen wordt besproken. Na de pauze is er Varia. Aanvang 7.30 uur n.m» M (Van een onzer verslaggevers) Aan boord -van de ..Willem Ruys"," welk schip vanmorgen in de Maasstad binnenliep, bevonden zich 705 passagiers. In tussenhavens embarkeerden ruim 190 personen. Bij de aankomst in Rotter dam werden 294 passagiers toevertrouwd aan de zorgen van het ministerie voor Maatschappelijke Zorg, dat zorgdraagt voor hun huisvesting. Dr. E. Kraan. Gereformeerd predikant te Vlaardingen, die met zijn echtgenote mevrouw Gerda Kraan—van der Brug drie maanden geleden naar Indonesië ging. keerde met de „Willem Ruys" in het vaderland terug, evenals ir. E. H. Kraayv-anger, de bekende Rotterdamse architect en lid van de Eerste Kamer. Zowel ir. Kraayvanger als dr. Kraan reisden voor genoegen naar de tropen. Zij maakten evenwel van de gelegen heid gebruik om zich op de hoogte te stellen van diverse problemen. De pre dikant verdiepte zich in het -kerkelijke en zendingsleven en de architect bestu deerde de bouwwijzen. reinigingsinstallaties voor de brand stof. waarbij behoren speciale zelfreini gende centrifuges. Deze centrifuges, die tot de grootsten in de scheepsbouw wor den gerekend, zullen het machinekamer- personeel veel vuil werk besparen. Gedurende het afgelopen jaar heeft een van de acht motoren van de „Willem Ruys" reeds op stook olie gelopen. De verbouwing van de andere zeven motoren geschiedt nu naar aanleiding van het slagen van deze proef. Afgewacht moet even wel worden of de besparingen op de lange duur belangrijk zijn. Bij het gebruik van stookolie zijn de machi ne-installaties aan grotere slijtage on derhevig. Indien bijv. het prijsver schil tussen de beide soorten olie eens minder, wordt, zal worden over wogen weer op het gebruik van die selolie over te gaan. Tijdens de werkzaamheden aan de werf zal het schip tevens de jaarlijkse onderhoudsbeurt krijgen. Over drie en halve v/eek moet de „Willem Ruys" voor de 41ste maal naar Indonesië ver trekken. Ondanks de grote stijging van de ar beidsproductiviteit nam. de werkgelegen heid in zodanige mate toe.- dat niet alleen de bevolkingsaanwas geheel in het productieproces kon worden opge nomen, maar tevens het toch reeds ge- ringe aantal werklozen nog verder te rugliep. De werkloosheid, gecorrigeerd voor de seizoenbeweging, daalde van ruim 100.000 in het voorjaar van 1953 tot circa 75.000 medio 1954. Ook de stij ging van het reëele nationale inkomen met 11 pet. in 1953 steekt gunstig af te gen de stijging in de drie daaraan voor afgaande jaren. toen zij gemiddeld nog minder dan 2 pet; bedroeg. De export gaf in het bijzonder een krachtige toe neming te zien. Na de vertraging, die zich in de stijging van de uitvoerhoe- veelheid van 1951 op 1952 voordeed deze stijging bedroeg toen. nog 6 pet., terwijl zij in'het jaar daarvoor 20 pet was trad weer een herstel in: net ultvoervolume van 1953 overtrof dat van 1952 met 14 pet. In het eerste halfjaar van 1954 lag het ultvoervolume 25. pet. hoger dan inde overeenkomstige pe riode van 1953. De toeneming van de uitvoer is voor een belangrijk dèel toe te schrijven aan de stijging van de in dustriële uitvoer (excl. de voedingsmid delenindustrie). die van 1952 op - 1953 groter was dan die der uitvoer. Zij be droeg bijna 20 pet. Daar de ruilvoet vrij wel niet verminderde zowei de in voerprijzen als de uitvoerprijzen daalden in 1953 met rond 10 pet. resulteerde een en ander in een vermindering van het betalingsbalansoverschot. Op kas basis gerekend daalde' het r overschot op de lopende rekening van ruim f 1850 min. in 1952 tot bijna f 1300 min. in 1953. Dé eerste 'zes maanden van 1954 gaven een overschot te. zien van naar schatting een half milliard gulden, dit is circa f 400 millioen lager dan dat van de overeenkomstige maanden van 1953. Het vorenstaande overziende -kan men de globale economische toestand van onze volkshuishouding omstreeksmedio 1954 zeker bevredigend noemen. Zij gaat sa men met een ongekendhoog productie- en inkomensniveau en draagt'het karak ter ener uitzonderlijke hoogconjunctuur: Hoewel de krachtige groei van onze volkshuishouding zich zonder - inflatie heeft kunnen voltrekken, wil de rege- ring anderzijds niet ontkennen, dat de zich thans voordoende .prijsontwikkeling gevaren voor het economische evenwicht kan opleveren. Afgezien van selzoen- fluctnaties, welke overigens in bet alge meen beperkt zijn, roept elke prijsstij ging een drang naar- loonsverhoging in het leven, welke op haar, beurt weer tot prijsstijging kan leiden, enz. Een wijze zelfbeperking van alle bevolkingsgroe pen, waartoe de bereidheid in het ver leden op zo verhengénde wijze is geble ken, is ook thans zeker nog geboden. Dit geldt te meer, nu vooral door de sterke stijging van de uitvoer het na tionale productieplafond, althans bij de huidige productiviteit, min of meer is bereikt Intussen is de regering van oordeel, dat de huidige omvang van de afzet'on zer poducten - in het buitenland- tioneel groot is en 'daarom mg niet zonder meer als blijvend ma„ den gezien. In ieder geval mag-me rekenen op handhaving "van, een ;- tempo, zoals zich dat in' hot afgél jaar voordèed. Zij meent dan - ook.l de momentele situatie van hoog. junctuur voor de uiistippeling van i beleid op wat langere termijn gewicht in de schaal kan leggenj;} ziet geen reden om niet voort; te'ga op de weg, welke tot nog toe .werd t wandeld en welke van een hoofdzakeli' restrictief beleid gedurende -de véerst| jaren na de oorlog leidde tot 'een pansionisüsch gericht. beleid;s7i;<:S^,,, Wat betreft het industrialisatiebeleid! stelt de minister zich. voor binnen'af-1 zienbare tijd een vijfdêdhota; ihzakèl^e^ industrialisatie en daarmede samenhan- gende belridsvraagstukkeri ;aan-dë;TweëSf1 de Kamer aan te bieden. De. in het prijsbeleid te ./constateren''^ ontwikkeling, welke- kan worden gezien'-;-" als een vervanging van het principe vani'sf. prijsbinding door-het principe van prys-jAjS. bewaking,; zal; worden voortgezetóJn-^': dit verband is bij' de regering de '/vraag ïi/'- gerezen, in welken mate - zij bij -voort-"'*" during de beschikking .dient te hebben over zekere bevoegdheden op het. terrein/K:?- van de prijzen;'Aangaande deze" vraagriïp stukken is het advies van-'dé1 Sociaal-^iJ^ Economische Raad gevraagd. '-v'iSjj -' - De resultaten van'de afgebrokenpartijeh'-Jv'^ï van het Fld€-schaaktouraool: Iriden:„*:;ri..'«:;j*'SC!^a Cl&ssiftcatlegroep zevende ronde: - lUUë—'JfeöSl Frankrijk 1—3; Paoli—dr. Bernstein;-: O-AItigSS&il DenemarkenColumbia 114—214;- Larsen— Cuellar 1—0. kov—Ujtelky 0—1: IJslandWest Duitsland 1—^3; JohanssonJ op pen (31;. Hongarije Nederland' 31; Kluger—Donnér 01;-J-Geij'V.é'-SiSé' rebenVan. Scheltinga '1—0; SoWjet-Oirié^».4§isg&i Joegoslavië 214114; BotwinnlkPirc-'-" 1— Smyslov—Gligoric 14—14. - 1 - 1 se.' Classificatie.sroep; GriekenlandZwitser land 31; Pa nap a vlot!Wait her 10; Frank rijk—Denemarken 1—0;Aizman—E.Nielsen vt-czKöa.i 0—1 .'v-t.-v,';:'- - -j'| In de winnaarsgroep; is d-e stand "na-acht':; ronden als volgt: 1. Sowjet-ünie 25-pnt.;-2.' Argentinië 20-pnt.; 3. en 4. Joegoslavië en. West-Duitsland 1914 tint.; 5.; TsJeehoslowa-7, kije 1814 pnt; 6, Hongarije 18 pnt.r 7.-' Is-. raël 1714 onti; 8.7 Nederland 16 bnt.; 917 Bul-J garije 3114 pnt.; 10. Zweden 914 .pnt.; 11- Engeland9pnt.; -12. IJsland 8 jpdC&aj$jggj«gg De raadgevende vergadering van „de.; Raad van Europa' heeft gisteren'een nor- malisatie van de handel tussen Oost .én West aanbevolen als een wezenlijk'onder- deel van een politiek van vreedzaam naast elkaar loven. ..Tegelijkertijd.' waar-! schuwde de .vergadering echter-. dal' menV op 10 'n stap niet le veel hoop moet vestigen, 'daar; er slechts zeer weinig ix om mee ie handelen mét de Russen. sijs "S Dinsdagmiddag had in GiessenNieuw- kerk een zeer ernstig ongeval plaats. De 27-jarige kapper H., die op de fiets uit een der uitgangen bij de Graanmaalderij kwam, werd gegrepen door een bus van de Twee Provinciën, welke hem enkele meters meesleurde. De onmiddellijk ont boden dokter Boot achtte overbrenging naar het Ziekenhuis te Gorcum noodzake lijk. Hij laat een vrouw en een kind achter. (Medegedeeld door de tirma A. Makkreel, makelaar in granen). Rotterdam, 22 September Vor. slot VJT, Mals. Sept. Nov. Jan. Maart Gerst. Sept. Nov. Jan. Maart 27.4214 28.65 26.6714 26.5214 23.25 23.35 ,23.35 2335 26.60 26.6714 SJC. 27.3214 26.65 26.6714 26.5714 22.50 22.50- •22.50 22.50 De rechtbank ts Den Haag heefi zich gisterende gehele dag bezig ge houden mei de behandeling veQ de zaak tegen de 30-jarige Haagse jurist mr. A. S., die verdacht wordt van valsheid in geschrifte, oplichting, ver duistering en diefstal. Er waren elf getuigen opgeroepen. Een ervan is niet gehoord omdat zij om gezondheidsredenen buitenslands vertoefd. Aan mr. S. werd o.m. ten laste ge legd dat hij de 37-jarige fabrikant J. C. ten C. uit Rotterdam zouhebben opgelicht. De fabrikant had via mr. S. een lening van 30.000 gesloten, welke in twee jaren tijds moest wor den terug betaald. Mr. S. zou hiervoor twintig procent rente hebben geëist, waarvan 5 te procent vermeld stond op de leningsovereenkomst. De- reste rende 14 te procent stond op afzonder lijke schuldbekentenissen, voor elk jaar van de lening een, ten bedrage van 4350, Over deze kwestie werden de fabri kant. diens echtgenote en een Rotter damse belastingconsulent'gehoord. Mr, S. had getracht deze manipulaties uit de boekhouding van de fabrikant te houden. Voorts had mr. S. volgens de dagvaarding een vaise opgave gedaan, een authentieke acte bij de verkoop van rijn auto. Verd. wilde beslag op rijn auto ontlopen 'en verkócht daarom zijn auto aan een vriendin, van wie hij vroeger reeds: 3900 had geleend. Naderhand was de auto weer zijn eigendom geworden doordat hij de vriendin een schuldbekentenis had ge geven. Met dé auto als onderpand leende verd. vervolgens van de 52- jarige tandarts A. M. N. uit Dén Haag een bedrag van 3000. Mr. S. had later de auto weer vér- kocht op aanraden van N« di* van mening was, dat S. zou aflossen. zijn schuld dan Middagzitting In de middagritting werd voorts als getuige gehoord de 42-jarige Dordtse makelaar in assurantie A. de V. Deze was op uitnodiging van mr. „S. op op 28 November 1952 naar Ypenburg gekomen om met enige kennissen van verd. over assuranties te spreken. Tij dens een vliegtochtje in een „Piper- cub" was het colbertje van- de ma kelaar, Waarin zich de portefeuille met 2500 bevond, in zee gevallen. Later was het colbertje gevonden door een Katwijkse metaalbewerker, die ook ais getuige werd gehoord. De portefeuille was echter verdwenen. Als getuige-deskundige werd gehoord de chef-instructeur, 'van de Lucht- vaartschool. afdeling Ypenburg, de heer F. van P. Deze verklaarde dat hij het zéér ónwaarschijnlijk achtte dat het colbertje door de luchtstroming uit 'net vliegtuig was gezogen. Tenslotte werden nog als getuigen geboord de 34-jarige musicus A. P. S. en twee verzekeringsbeambtën. Mr. S. had de heer S. aangebo den hem financieel te steunen bü diens studie. Dit had de musicus ge weigerd,- hoewel deze aan S. enige maanden te voren om een lening van enkele duizenden guldens had ge vraagd. Verd. had bij een verzekeringsagent op het vliegveld een verzekeringsfor mulier gevraagd 'waarop hij een ver zekering van de musicus wilde aan vragen waarbij mr. S. bij ongeval als begunstigde zou optreden. De president van de rechtbank zei de. dat een en ander minder goede vermoedens doet rijzen omdat de aan gevraagde verzekering zeer hoog was en omdat mr. S. herhaaldelijk had ge zegd datde heer S. een onvoorzich tige vlieger was. Verdachte zeide dat 'dit ook anders kan worden uitgelegd,1 nl.' dat hö het teruggeven van zijn financiële- hulp veilig wilde -stellen; 's-GRAVENHAGE, 22 Sept. Vangst! berichten uit zee: Sch 28 25 kantjes," 305 .40; 200 0, 245 15. 246 20. 254 25.: 341 10. 342 30; i i 402 105 - te vl. 412 40. 56 65, 159 40. 229725. gister 102, 263 15, 105 17. 53 0, 104 25, 332 30 gister 55, 39 60, 201 0. 20-1 20. 284 nog halen, gister 80,-4 0. 75 45 te vl, 57. 40,. 181 30,'199'4, l 32.6,-48 3.14 vl, 49 10 te Vl;;51717;nOB:20msï» 99 6. 132 19. 133 34, 189 12. 233 12. 247 20. 262 3,.285 .12. 2 50. 5 12 te vl, 8 17 te vl. 190 0.Ï' 30 40 nog 30 n, 35 40, 45 0, 69 0, £4 50. 210 15.'' 236 0, 249 10, 250 0„, 297 1 14 vl 310,n. huis..' 312 8. 399 40. 190 12 14 vl, - 367 25,107 20,-^ 353 60, 20 8, -225 0, 79 3. 141*80,7186 ?10, 7 3^7 95 1 uit 10 n, 135 0. 153 100, 46:25, .61- 0, 73 90A 81 17. 89 2 te vl. 103 30 116 17 A4'Vvl; '122::0,x 123 25. 150 0. 242 15 te vl. 3 20, 6 65, 14 nog, halen 47 40, 24 90. 54 220,. 110 10', 118 50 -n'; huis,'120 85. 121 60, 302 0, 325 10 k.' VI 14 5 kantjes te vl. 50 15 14 vl, 56 15 nog 25 n, 71 60. 80 10 nog 15 n. .84 8 pp. 39, 89 3 uit 30 n. 200 5 uit 30netten. '";sK;ï' Binnen te Scheveningen: Sch 333 26 last' en 130 kisten verse hnrlng. Notering: groe ne haring. 64: per7:kantjev;f3.''.;i-'-,ï-tir.Ii-'3jj]^^aig^ Hedenmorgen .geen asnvoer "dér kustvis-..'": .7':"7.V: serijVanwege de slechteweertomstandig-^y^tóJÏSS heden zijn de kustvisscra niet uitgevaren. Slechts enkele grote kotters zijii vissende; 1 Weerrapporten van hedenochtend 7 uur Station. Weer s d mxx. tamp. .Nëertl.#' 34iiaitgS Stoekh. zw, bew.: ZW v? 5 Oslo half bew, Winds til :i2 Kopenh. half bew. ZW 8 m.izv; A'dam Lbew. NW 6 m. 15 Londen 1. bew. 15- Luxemb. zw. bew. WZW 5 121 Parijs y half bew. WZW 4 ^17v Bordeaux regen Windstil vT& Grenoble zw. bew. Windstil- 'mi 9'; 'L-0 tói: Nice zw. bew. NW 4 Genève zw. bew O '^2 -^16 Zürich; zw.bew. WZW 1 Locamo half bew. O ':.v 2 •^•23: v' BerlQn zw. bew. ZZW 6 16 Frankfort half bew. ZW V 6 MQnchen half bew. WZW 3 (Venen nevel.; W f.'6;- v 18 Innsbruck nevel Windstil Rome zw. bewl- Z '- -'-.4- Ajacdo half bew; ONO 2 Mailoroa;': geh. bew. Windstil'; I skèol. .Meteert;|vër2ekeriing musicus 20 nite' onvoor2ichügë^vliéèer^:#l was.; eens het :late uur (dé ;Zitting

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1