Uitreiking van diploma's aan Vlaardingse BB.'ers WÊÊk. Dr. Kortenhorst voorzitter van de Tweede Kamer, clrs: J. WMMËëSêêSË &SBTÏfc*^«vï mm m SCHIEDAM Gedenkboek Stedelijk Gymnasium Vdcantieschool voor jeugd was succes - Automonteurs weer naar schbol - gevende lustrum Herv Kerkkoor Burgerlijke Stand van Rotterdam Sportwedstrijden voor politiemannen Zaak tegen Haagse rederij aangehouden VLAARDINGEN Geslaagde avond in Handelsgebouw Oranje-Nassau trekt naar Papendrecht Gereformeerde jongeren in Emmauskerk bijeen B urgemeester „inwonend' Sursum onder nieuwe (oude) directie Fa. G. en B. Stoopman bestaat 125 jaar Inbrekers voor de rechter TE&KO TAKS IN EEN KLEIN BABPLAATsl 1 VXIJVAGMOKGEN A.S. OPENEN Kortere spreeklijsten Schip van gezonken bij Bij Ver..v. MO en VHO op G.G. te Rotterdaan MAASSLUIS Maasland Hoek van Holland Politieke parti j en in Irak verboden Wielrij dstèrdool vrachtauto -gedooii Opstand in gevangei vahJeffersónlGiti ■&0M HeyslS £5 sGB A. van de Poest Clement, Dief in arrest Mr. M. J. M. >an Kinderen voorzitter Museum- commissie; Burgerlijke stand van v Schiedam Afsluiting Oranjebrug Burgemeester J. Heusdens Korfbal Mandement der bisschoppen Uit het „Zwaluwen"-nest Korte Vlaardingse berichten 20 DE NIEUWE WINKEL810KKEN A EN ffezefiig w/n/gef{ on Tweede Hervormde kerk aanbesteed Radioactieve visser gestorven Zaak-Wilma Montesi Italiaanse regering aangevallen 'V-' Vanmorgen ©m - half - negen; de 18-jarige, wielrijdster >Z.:^I)|y Katwijk op de c' Katwijksewégïék' gereden door een vrachtauto, bestui door B. uit Noordwü'k.':;H-rt^'mei werd zodanig - In 'de-'meubel2ai7ri^tviu::def<evaifi|e nis ^stichtten; de gevangenen.brand.ïHe vuur breidde; zich snel tot anderevj bouwen, uit.; ?-' Argentijnse koppyakrderta|| - 'S'vvergaan?!5;!^^! Kleermaker-oplicliter tot 2^2 jaar veroordeeld repeal veras ermijnnotenngen ssJ&fM -. Visseriihf»rirhlen;'j|^^p i Het Jubilerende Stedelijk Gymnasium Schiedam, dat dezer dagen zijn 75- K.rtaan herdenkt en de gouden «Sriedamse Gymnasiasten-Bond NSATA, SSgezamenUik een fraai uitgevoerd jituvfnek het licht doen zien, waar- P1S we! en wee van de beide instel lingen in de voorbije jaren U opgete- ^verschillende vooraanstaande figuren onderwijs en ander gebied te Schie- S?m en ver -daarbuiten hebben aan de ^.Sandkoming van het gedenkwerkje uuv^ragen De burgemeester van Schie- K W. Peek, schreef het „Ten IS'Te ^&^r leverde Sf hMdmge. onder de titel „Gymnasium een bijdrage or WDf verdere, medewerkenden aan dit V. d. Poest Clement, J. A. Touw en J. van Hcyst. Voor bet eerst na het Vacanüefeest '1054 ziin de Bestuursraad en het Va- centic-comité van de Schiedamse Ge- 'meenschap In een gemeenschappelijke -vergadering bijeen geweest. Het gehe- ^ile Vacant!efeest-programrna Passeerde -v - noz eens de revue en werd aan een cn- i- v tische beschouwing onderworpen. rri''Naar van de zijde van het dagelijks bestuur van de S.G. werd meegedeeld, - ligt het.in;de bedoeling binnenkort een opinieonderzoek op beperkte schaal te doen plaatsvinden, met het doel 4e me- ning van de bevolking over verschillen de.'- aspecten van het Gemeenschaps- "WDe starr wm de vacantieschool voor de jeugd is zo succesvol geweest, dat het nu reeds vaststaat, dat hieraan uit- v. breidlng zal worden gegeven. Over de v-swijze- waarop, zal de Onderwljscommls- '.irïiies zich dezer dagen gaan b«ad«i.- In verband -met het feit dat het vol* s-wnd jaar tien jaar.zal'zi^n Nederland voor de eerste maal het Be vrijdingsfeest vierde, is aan de Vereni ging tot Viering, van Nationale Feest- tu Gedenkdagen verzocht speciale aan- V dicht aan het karakter van de feestvie- -Hnp op 5 Mei 1955 te schenken en hler- vooor zo spoecüg mogelijk, in overleg met de in aanmerking komende organi- saties, plannen uit te werken. i 'Een dezer dagen is op de Technische V- -'School te Schiedam het particulier 'f Vonderwijs voor het vak van de auto- ..''•^monteurs ingevoerd. Woensdag zijn 22 y"1® jóngens, afkomstig 'uit: dé verschillende •ïV'.-lbedrijven te Schiedam, met deze .oplet- SJ'-wfttc.gestartd. at£ »u Behalve deze school heeft ook de Cnr. .^Ambachtschool aan de Gordelweg^ f;Hvi Rotterdameen dergelijke dagcursus in- W' gevoerd. - De-leiding van de cursus in Schiedam AV berust bö de leraren B. Meyer en D. S. •C-- Nicolaas. VV.V"- Vv V -v De leerlingen die deze cursus volgen ,p;> krijgen - de beginselen aanschouwelijk v,>V.;voorgesteld. In het ruime leslokaal llg- gen - gedeeltelijk» gedemonteerde auto's; brokken- van carter en chassis liggen uitgespreid; er Is een testapparaat, waar- mee.-allerlei, metingen kunnen worden V verricht Verder staan een «meerbrug, teen hefblok en een kast vol waarde- V volle instrumenten tot hun beschikking. De nieuwe cursus geeft een vervolg op de ervaringen, verkregen op. de \V, amhachtschool en in de praktijk en zal Jy,,"de theoretische opleiding aanmerkelijk l kunnen verbeteren. Tijden* een bijeenkomst in de Grote Kerk te Schiedam is gisteravond het feit herdacht dat 35 jaar geleden het kerk koor der Ned, Hervormde Gemeente •werd opgericht. Het jubilerend koor had zelf een groot aandeel in het program ma, dat de aanwezigen werd geboden. Ds, A. Hoffman sprak als voorzitter van de Centrale kerkeraad een kort her- denkingswoord, waarin hij nader in ging op de diepere betekenis van de zang. De aanwezige jongeren spoorde ■hij aan zich bij het koor aan te sluiten Hij wees daarbij op het rijke bezit ook voor het koor van de Grote Kerk, voorts heeft het koor een kundig diri gent in de heer Jacq. P. Bekkers en als derde belangrijke factor noemde hij het orgel in de Grote Kerk, waar bij een koor niet mag ontbreken. Met medewerking van de sopraan Dit van der Spek, een strijkensemble en de organist J. van Zon, die voor de bege leiding zorgde, werden enige bekende werken uitgevoerd, o.m. van Mozart en HandeL De Schiedamse politie heeft de 31- jarige C. K. M.'B. te Amsterdam aange houden wegens diefstal van prijzen, be staande uit horloges en sigaretten, uit een werp tent op do kermis te Sriiiedam. 'In de vacature,ontstaantengevolge V'van hefbedankendoor de Burgemees- v: ter als voorzitter van de Commissie voor het Stedelijk.Museum te Schiedam, is door hetCollege van Burgemeester ;--en Wethouders aangewezen de Wethou- der; voor Culturele Zaken mr. M. J. M. van Kinderen. v "•Overleden: H. O.' J, van der Wilk, 59. j„ vr. v. H. van Dijke; H. van Scher.delen, 85 j. v - -Geboren: Willem F. 'iC' v. W. r. d. Schalie en M. F. Sluimer. In het sportpark van de BJ\M. „Vijf- öuüen'' te Schiedam zullen Maandag de gemeentepolitie te Schiedam en Vlaardingen en de Rijkspolitie te water elkaar ontmoeten in een serie sportwed strijden. De politiemannen zullen hun kunnen tonen op het gebied van athle- tiek, volleybal, voetbal, tennis en zwem men. De wedstrijden van deae laatstge noemde tak van sport worden gehouden In het Sportfondsenbad te Schiedam. Het sluitstuk van dit sportfestijn, waaraan 150 personen deelnemen, be staat uit een voetbalwedstrijd tussen de politie uit Den Helder en Vlaarain- gen. Voor de eerste prijswinnaars in de athletiek- en zwemwedstrijden is een fraaie wisselbeker beschikbaar gesteld. Het volleybal-prigramms beslaat een halve competitie, terwijl aan het voet balprogramma een wedstrijd tubsen politie-veteranen is verbonden... De wedstrijden worden bijgewoond door de burgemeesters van Vlaardmgen en Schiedam, de commandant der Rijks politie te water en de commissarigen van Schiedam, Vlaardingen en Den Helder. DDeorganisatie van dit sport- eebeuren Is in hand&n van de heer C. Verkaaik, brigadier van politie te Schie dam. Wegens daaraan uit te voeren verf- werken, zal de Oranjebrug in de nacht van Vrijdag op Zaterdag (24-25 Septem ber) van 1 tot uur voor het verkeer zijn afgesloten. De economische kamer van het Gerechtshof te Den Haag heeft de zaak tegen: een Haagse vishandel, rederij en .ijsfabriek aangehouden tot 21 October om nog een getuige te horen. -• i':;--',: De: procureur-generaal had tegen deze rederij, die zich schuldig ge maakt zou nebben aan aanvoer van zoute haring na sluitingsdatum, een boete van f 5000 gerequireerd. D» Afslagsaal van hat Handalsga- bouw la Vlaardlngan vras Woensdag avond gahaal baxat door Vlaardingse BB'ars. Eén honderd acht en nagantig noodwachters kragan als bawijs voor hat mat goed gevolg doorlopen van da voor hun functie voorga»chravan cur sus aan fraai uitgevoard diploma. Voordat burgemeester mr- J. Heusdens tot da uitreiking daarvan ovarging. hebban da hoar A. L. Nouwans, hoofd van da A-kring Rotfardam-Schiadam- Vlaardingan, en mr. Hausdan» xich tn enthousiaste bewoordingen tot da aanwexigen gericht en nog eens ga- -waxen op da noodxakelijkheid van de BB. De heer Nouwens, die het inleidend woord sprak, gaf een verslag van de reis naar Enschede en hoe daar aan de BB-oefening was gewerkt. Hij rele veerde, dat Vlaardingen zich op de tweede plaats nestelde met 385 punten, achter Utrecht, dat^417% punt ver gaarde, doch voor Den Bosch <37 lw pnt.). Hli wees er op, dat dit soort wedstrijden jaarlijks zal terugkeren en zelfs voor uitbreiding vatbaar is in. de vorm b.v. van blokwedstry- den, e.d. Komende tot de reden van het bijeenroepen van de bijeenkomst, wees de heer Noouwens er: op, dat in zeer korte tijd door de instructeurs een prachtig resultaat was,„bereikt. Wel legde' de' 'heer"Hbuwens',efde nadruk op, dat men thans met moet denken, nu. zijn jwe er-:Menumoêtrhel^verstx ken van het diploma veel meer zien als een hechte basis, waarop geza menlijk kan worden voortgebouwd. De heer Nouwens deed de toezeg ging, dat de .vier blokploegen, die m Enschede van de partij waren ook zullen wordenuitgenodigd deel te nemen aan rde grote oefeningen m Rotterdam. Aan de uitreiking van de diploma's liet mr. Heusdens een dankrede voor afgaan. Hij bracht dank aan hen, die gevolg hebben gegeven aan dej oproep van de Regering, plaatselijk door de burgemeesters vertegenwoordigd,^ om de vredes-organisatie BB op te bou wen! De huidige leden van de BB zijn eigenlijk pioniers, die een belang rijk offer in vredestijd brengen. Mr. Heusdens achtte,,zich ontslagen van de taak voor het gezelschap, waar hij het woord 'ot richtte, de organisa tie-opbouw .van de BB uiteen te zetten. Hij noemde de aanwezige BB ers een voorbeeld voor de duizenden, die nog niet zyn toegetreden. Burgemeester mr. J. Heusdens reik te daarna de diploma's uit aan deneer P v. d. Kooy, melder, aan de heren N v. d. Vliet, plv. blokhoofd, mejuf frouw J. A. Ehlen, EHBO'ster, de heren A. de Vries, blok-brandwacht, A. Swaneveld, blokredder en H. M. Bou- mao, blokhoofd- In zijn gelukwensen aan deze cursisten, die het diploma ontvingen, wilde hij de geslaagden van- iedere groep betrekken. De andere geslaagden namen even daarna hun diploma's in ontvangst. Dit waren er 199, t.w. 37 blokhoofden, 24 plv. blokhoofden, 53 redders, 49 EHBO'ers(sters), 26 brandwachten en 10 melders. De heer Nouwens deelde nog meae, dat op 7 en 8 December het gezel schap Rens van Dorth in de Stadsge hoorzaal voor de BB zal optreden. Die belde avonden beginnen om 7.45 uur precies. u Na de pauze werden twee films, met Nederlandse tekst, aandachtig gevolgd. De eerste toonde hoe de ver schrikkelijke gevolgen van orkanen behoren te worden bestreden, de_ an dere droeg tot titel „Helpende ban- den". -Aangiften van 22 September BEWALLENA Jansenvan Battum d. H J NleuwlandZwart d: J van der Steen— -de H«U z: J,c van Heikoopvan Pelt .z; M L C Kok—de Gelder d: J C van Dalsum— van Laer'i; C M BrusekerSlabbers z: G W van Bongen—Spijkers d; H .van Deursen— d; L M.de Sovér—van Dongen d: M Kramer—Volgt z; J Tukkervan Schle Ti S W van Kooijcn—van de Polder z; C Brand- wl)k—Eibers d;.E H.van BoudestelnGence z; ,G Klapwijk—Oskam d: E J Waoijer van der Poel d: J L van den Luitgaarden l; van Hoorn d; M .H Boers—Klok d; E Zll- ;Ver—van I»yk z; T E Brouwer—Brouwer z; N Vink—Troost z; A J van der Sluis Klootwijk z: F M J van Berkelde Bakker z; C Hulzinga—Bulk z: J Saarloosvan Herk d; E M A A Dljlshoorn—Ortan d: H W Bruijninckxvan Gijtenbeek z; C Smit— van Veis z; H C de Ruitervan Ravesteln d:; E J C -M A Caljouw—van Heek z: M B Wilbrinkvan Ea z; R van den- Endede ,Ree d: J van der MeerJosso d; J Groene- weg—Veringmeier z;- M E J Hooghart— - van Mastrigt z: H PantekoekRocters z; A van GerdJngen—Borgman z; L Kamp Mol z. OVERLEDEN: C Schocmacher. vrouw van A C Bouter-70 J; Th Piepers, man. geh gew met Th van Kempen 69 j; A van Buren, •man van E C Jonker 63.J:.A J E Tops. man. geh gew met M Benjamin 58 j; C G J E -de Hits. man van C M-Scheffers 75 li A M Haring, man. geh gew met P G M van der Klein 61 j; T G van Kal, man van N Zwa nenburg 69 j: H C Verdam, vr. geh gew met J H Elderson 69 J: H Kattestaart, man. geh gew met S van-den-Berge 69 j; G J Kloot wijk. man van R van den Berg 55 j: T van Middelkoop, man. geh gew met J E Meijer T van Dijk, vr, geh gew met J W 72 J: E C Blonk, vr, geh gew met H T Vos Molyn 77 J; T de Jager, vr van W-Brouwer De propagandabijeenkomst. gister avond door het Gereformeerd Jeugdver- band in de Emmauskerk te Vlaardingen gehouden beeft veel belangstelling ge- trHetedaineskoor „Gratia Coronet Ope ra" o.Lv. Rutger van Mazijk was bij zonder op dreef. Scènes als .^kerkge schiedenis" waren van een goed gehal te. De bariton André de Goey. die zowel vóór als na de pauze medewerking ver leende. vertolkte óp zeer goede wijze het „Dank sei dir. Herr" van Hhndel. De leider van de samenkomst as. H. Zandbergen hield en korte, kernachti ge toespraak „Verbroken Banden - Hier bij haalde hij aan de geschiedenis van Demas, die Paulus verliet uit liefde voor de wereld van die dagen. Hij zag alleen wat de wereld biedt en gaf voor het korte leven op aarde de eeuwigheid prijs. Zo verbrak hij de banden met Jezus en met Paulus. Spr. constateerde, dat dit ook zo vaak gebeurt bij de jongelui van vandaag, die bijvoorbeeld wars zijn van alle activiteit,, terwijl God toch zegt. Beijvert u om uw roeping en verkie zing te bevestigen". God schakelt de mens persoonlijk in! .Ook het jeugdwerk moet men aanvaarden als een geschenk uit Gods hand, men moet dit middel om de band met God en mens te ver sterken waarderen. En mocht een be paalde club iemand bij de eerste kennis; making dan niet bevallen, dan moet hij niet weglopen, maar verstaan, dat hij zeil de roeping heeft om de #zaaK te veranderen. In de vereniging is Jezus Christus het middelpunt; hem te ontmoe ten moet aller streven zijn. De A.R.-kiesvereniging Nederland en Oranje, afdeling Oost, belegt Donderdag 30 September 's avonds om acht uur, een ledenvergadering in gebouw Obadia. Callenburgstraat te Vlaardingen. De heer W. D. J. Lafeber spreekt over het mandement der bisschoppen. Er «taat Het eerste twaalftal van Oranje-Nas sau dat deze competitie zo succesvol is begonnen, speelt Zaterdag m Papen drecht. tegen P.K.C. Ook ditmaal betreft het een sterke niet te onderschatten te genstander. Oranje-Nassau is nooit eer- der tegen deze ploeg in het veld geweest zodat over de uitslag nog mets te voor spellen valt, Oranje-Nassau 2 speelt thuis tegen het Rotterdamse T.OiPA'frA'De;thnisclubizal waarschijnlijk op. beide punten beslag leggen.vAsnv8ng /V8n de wedstrijd nali vier. Terrein Parallelweg. Oranje-Nassau 4 speelt ook thuis te gen het Waterschip 2 van Hoogvliet. Hier zullen ongetwijfeld de bezoekers met de overwinning huiswaarts keren. Aanvang van de wedstrijd half vier. Terrein Parallelweg. De Oranje-Nassau junioren spelen om half O.D.O jumoren uit Maasland. Zaterdag wordt in Pernis de wedstrijd DOTO—Zwaluwen gespeeld, een ontmoe- ting waarvoor ook van Vlaardingse zij de ongetwijfeld grote belangstelling zal bestaan. De Pernisseri zijn tot nog toe in deze competitie onder hun gewone vorm gebleven. Met twee nederlagen (waar onder Zaterdag met 42 tegen NSW) nemen zij een der onderste plaatsen op de ranglijst in. De Vogels zullen er een- ter goed aan doen zich hierdoor geen rad voor de ogen te laten draaien, want DOTO zal er stellig alles op zetten door een gunstig resultaat zijn positie te ver beteren. We verwachten dan ook een felle strijd. De autobus met spelers vertrekt om 3 uur 'van de Visbank. Zwaluwen 2 speelt om 4.15 uur aan de Kethelwcg tegen ARC 2 uit Alphen. De reserves der zwart-witten hebben blijkbaar weer grote plannen en zijn na drie competitie. Zaterdagen de enigen, die in hun afde ling nog geen punten verspeelden, wan neer de tegenstander niet onderschat wordt, geven we ook ditmaal Zwaluwen de'beste kansen. Vlaardlngens burgemeester en de wet houders dezer gemeente zijn verhuisd, dat wil zeggen, dat zij hun kamers op de tweede verdieping van de nieuwe vleugel van het stadhuis hebben verla ten (die huisvesting was maar voorlo pig) en dat zij nu "nun intrek hebben genomen in hun eigenlijke nieuwe ver trekken, op de eerste verdieping. Alleen voor de burgémeester ".is dit nog'met helemaal waar. Weliswaar verhuisde hu mee, maar hij-moet nu resideren in de kamer van de loco-burgemeester en moet daar blijven inwonen, tot de fraaie bur gemeesterskamer in gereedheid is, die is geprojecteerd in de in aanbouw zijnde vleugel. Doordat de heer Wolters, directeur van Sursum Corda in Vlaardingen ont slag had genomen, kwam het bestuur voor de noodzakelijkheid te staan een nieuwe directeur te benoemen. Die be noeming is thans geschied: „Sursum" komt onder leiding van de heer J. van der Peet uit Eindhoven, die daar direc teur is van de Philips-Harmonie, hetgeen overigens niet het enige harmoniegezel schap in Nederland is, dat onder leiding staat van de nieuwbenoemde, die een bekend musicus is. Toch komt er nu geen vreemde voor het Vlaardingse gezelschap te staan, im mers, twee jaar geleden stond Sursum Corda reeds onder directie van de heer V. d. Peet en men heeft hem destijds maar node aan Eindhoven afgestaan. Ge lukkig beschikt de heer V. d. Peet thans over zóveel tijd, dat hij de be noeming In Vlaardingen kon aanvaarden. Opbrengst collecte. De collecte, die de gezamenlijke T.B.C.-fondsen Zaterdag in Vlaardingen hebbengehouden, heeft 1964,37 opgebracht. De fondsen spreken Op 28 September zal er in Caland West een receptie worden gehouden ter gelegenheid van het 125-jarig be staan van het juweliersbedrijf van G. en B. Stoopman. Een zo lang bestaan van een bedrijf als dit mag zeker een zeldzaamheid genoemd worden. Im mers in de loop der jaren wisselen, vooral over een zo grote periode, de omstandigheden, de conjunctuur, de koopkracht en de klanten zo sterk, dat juist een zo gevoelig bedrijf als dit, daarvan heel sterk de weerslag onder vinden kan. De fa. Stoopman vond haar oor sprong in het oude Delf shaven, toen dit nog een zelfstandige gemeente was, in 1829 werd er aan de Rotterdamse Dijk, nu Schiedamseweg een bescheir den zaak in goud, zilver en uurwerken geopend. Later werd de zaak verplaatst naar de toenmalige Oude Haven, nu Aelbrechtskolk. Na de afbraak van een deel van de kolk verhuisde de winkel naar de Nieuwe Binnenweg. De tegen woordige eigenaar, de heer H. Stoop man heeft de traditie in zijn geheel gemoderniseerd pand voortgezet Wegens diefstal mei braak hebben he denmorgen voor de Rotterdamse recht bank -terecht gestaan de 29-jange lak- epuiter F. H. en xijn 22-jarige broer, de letterzetter J. H.. uit Rotterdam, In de nacht van 8 op 9 Juli 1954 heb ben zij. na elders In de stad een vergeef se poging tot inbraak te hebben gedaan zich begeven naar een café aan de Meent en daar weggenomen 188 «igaretten. enig vreemd - geld en 3» aan Nederlandse munt. na zich toegang te hebben verschaft door inklimming via een ooenstaand tuimelraam aan de ach terzijde van het pand; Toen zij het pand hadden verlaten werden zij aangehou den en gearresteerd. Verdachten bekenden. Zij hadden vrij behoorlijk werk. eerste verdachte ver diende ruim 50 per week. zijn broer 60 per weck. Beiden waren reeds eer der met de'Justitie in aanraking geweest. De officier van Justitie eiste tegen verdachten respectievelijk anderhalf jaar gevangenisstraf, met aftrek van voor arrest en een jaar gevangenisstraf, even eens met aftrek, waarvan zes maanden voorwaardelijk, met drie jaar proeftijd. De raadslieden, mrs. H. C. J. Cavadino en C. J. N.' van Dongen, pleitten clemen tie, waarbij werd gewezen op de sfeer waarin verdachten waren opgevoed. De raadslieden we2en er op, dat de werk gevers van verdachten deze weer in dienst willen nemen, als de straf niet te lang duurt - - v V - Uitspraken over 14 dagen. „Dat is dat", ze: de waard, terwijl hij de bestelling voor onze vacantiegangers neerzette. „Twee koffie en twee gevulde koeken. Die dingen worden hier veul ge geten. Verleden week bennen ze pas .bracht Ze bennen nog kersvers, hoor. Maar wat gaan de heren nu doen? Bedden heb ik niet." „Oh, we worden direct gehaald door de Kraai", antwoordde Tekko en beet met lange grinnikte de waard en liep lantaarn naar de tapkast tanden in de aangeprezen koek. „Ha ha, hij is goed", „Helemaal naar Baüemeroog met da Kraai." In afwachting van wat zij zl3 hals gehaald zouden hebben, bleven ten- tot er eindelijk hoefgetrappel bufi ls 'm", sprong Terry overeind en we' ouderwetse koets die getrokken werd oud paard. De koetsier gekleed in ol wester sprong juist van de bok. Advertentie Om' 2- uur gistermld ton metende motorscbi] Gebroeders" van de fl: Zn. uit Goudérak, had aan de Nieuwe Vee: in de Hollandse XJssel schip was geladen met bestemd voor de aanleg in het Goudse Noorder twee opvarenden van heren J. Versteeg en konden beiden gered w Men zal proberen het ongeveer drie meter uit di en waarvan men nu' alleen een stuk mast ziet, met.' omhoog te krijgen. Hiervo< zich moeten wendentot damse maatschappij, daar lichters bezit. Het schip is vaat het tjT»^ schip Hagenaar". De de schade. :':rï BQ Kon. Besluit Is voor de tijd van de tegenwoordige zitting benoemd tot voorzitter der Tweede Kamer dr. L. G. Kortenhorst. Bü het opnieuw aan vaarden van het voorzitterschap heeft dr. Kortenhorst vanmiddag ojn. het volgende gezegd: „Wanneer ik mijn taak opnieuw op vat. dan doe ik dat met opgewektheid in de overtuiging, dat elke last licht te torsen is wanneer die met vereende krachten wordt gedragen. Agenda, horloge en hamer zijnde emblemen 'van de voorzitterlijke waar digheid: in schijn tyrannieke instru menten. maar in werkelijkheid- zo mild en weldadig als een goed ge weten en een goed humeur, even heil zaam voor het parlementaire, léven als de wijsheid, de toewijding, de studie en het overlég bij het behartigen van 's Lands zaken.- - Deze inleiding roept wellicht, maar dan ten onrechte, kwade vermoedens op aan lange 'vergaderingen, weinig nachtrust hollen en stilstaan, jachten Op 1 September was bet 25 jaar ge leden, dat dr. - G. A. van Dongen en drs. Joh. Luykenaar Francken als leraar verbonden werden aan de scho len, uitgaande van de Vereniging voor M.O. en V.H.O. op G.G. te Rotterdam. Hun Jubileum - vormde voor de voor- ook een agenda. bestuursverkiezing op de I hun erkentelijkheid uit over de onder- vflqjdén medewerking en offervaardigheid. Nadat vorige week de te bouwen Her vormde kerk an de Billitonlaan te Vlaardingen werd aanbesteed,' heeft thans ook de aanbesteding plaatsgevon den van de door de heren Meischke en Snijders ontworpen kerk, die aan de Van Hogendorplaan moet komen. De begro ting bedroeg 248.466,38. Ingeschreven werd door: Gille Koogje en Pistoor, Schiedam 238.900; Van Oosten en De Vette. Delft 246.695; L. van Rij, Vlaar dingen 247.000; 'Van Stralen en Van der Have, Rotterdam 252.317; H. Berg hout, Rotterdam, 253.200; Vermaat en Zn, Rotterdam .256.800; Wolterbeek en Van Dorp. Rotterdam 258.000; Mouton en De Wijs; Den Haag 258.195: Beider en Zn,'. Rotterdam 258.500; C.. Boel, Voorburg f. 263.700; Borrani en Zn, Schiedam 264.000; Van Hoek N.V., Delft 267.000; Te Pas. Enschede 271.000; De Groot en Zn, Arkel ƒ.276.000; Bontenbal. Zevenhuizen '280.000: Seisener, Hillegom 287.000 en Van Duijn. Noordwijk 289.000. De gunning werd aangehouden. D.E.L.-collecte. .-' De Zaterdag in Maas sluis gehouden'collecte ten bate van het t.b.c.-fonds „Draagt Elkanders Lasten" heeft opgebracht 699,65. Korfbalprogramma. Zaterdagmiddag speelt Odo de., tweede competitiewed strijd, ditmaal tegen, het sterke Watert schip te Hoogvliet..,De Maaslanders zul len het wel. niet verder dan een gelijk spel kunnen brengen. De A-junioren spelen op eigen terrein tegen het ju niorentwaalftal van de C.K.C. „Maas sluis" en Odo B- gaat in Vlaardingen Oranje Nassau bekampen. Odó 2 is deze week vrij. titter, dr. J. H. Landwehr, 'een gerede aanlcdding om hun in de jongste, be stuursvergadering dank en hulde te brengen voor hetgeen zij in deze kwart eeuw voor de schoolgemeenschap zijn geweest. Dr.'Van Dongen doceert Engels aan het Johannes Calvijn-lyceum te Rotter dam-Zuid. Daarvóór was hij reeds leraar aan de Chr. H.B.S. te Vlaardingen. Dr. Landwehr herinnerde er aan. hoe dr. Van 'Dongén er in 1933 in mocht sla gen, bij de uitoefening van zijn leraar schap de doctorstitel te behalen. Sedert 1945 is dr. Van Dongen tevens verbon den aan de Ned. Economische Hoge school. In de familie Van Dongen zit de studie van de Engelse taal wel goed ge hinderd. Dr. Van Dongen Is dé zoon van de heer W. A. .van Dongen.aan wiens onderwijs zo velen.goede gedach ten bewaren, en een van de zonen van dr. Van Dongen heeft op zijn beiirt de studie van de Engelse taal gekozen. Drs. Luykenaar Francken doceert Ne derlands aan de. Chr.H.B.S. aan het Henegouwerplein. Vóór 1929 was hij reeds leraar aan de Chr. H.B.S. te Am sterdam. Ten aanzien van hem kon dr. Landwehr herinneren aan zijii activi teiten op muzikaal gebied, waarvan de schoolgemeenschap in ruime mate heeft mogen profiteren. Zijn orgelbegeleiding bij de samenkomsten in de aula wordt zeer gewaardeerd. Mede daardoor wordt voor de leerlingen een verschiet geo pend, dat zij hogelijk op prijs blijken te stellen. Dr. Landwehr memoreerde nog de verdiensten.van drs. Luykenaar Franeken op het gebied van de nieuwe psalmberijming. De beide jubilarisen hebben na deze toespraak dank gezegd voor de ont vangst in het bestuur en uitdrukking ge geven aan hun voldoening, dat zij deze kwart eeuw de schoolgemeenschap had den mogen dienen. en vergeet mij deze, aan de Neder landse pers Ontleende uitdrukking - jakkeren. Zo zou het kunnen zdjn, maar nodig is het 'niet. Nu dit jaar dé gril lige Gregoriaanse kalender de! derde Dinsdag van September op de laatst mogelijke, datum heeft vastgelegd, zul len de begrotingsdebatten nog meer dan anders hun betekenis moeten ont lenen aan de diepte dan aan de. breedte en de lengte.' Vandaar, dat ik- zo aanstonds '.zal voorstellen de algemene - poXitieke beschouwingen" ook ditmaal 'te houden zonder schriftelijke voorbereiding" 'en wel te-beginnen .op Dinsdag 5-October. De begrotingshoofdstukken zelf kun nen - daarna, wanneer allesvlot' ver loopt, op 9 November in "openbare behandeHng komen en dienen in 6Va week tot een goedeinde te worden gebracht. In - overleg niet de senioren zullen de spreeklijsten ineerste termijn in vergelijking met vorige jaren worden ingekrompen.' maar. -.tévens zal',-voor. de replieken meer :tüd ter beschikking komen. Door deze - methode zal naar ik hoop tegemoet wordert". gekomen aan de veelvuldig vernomen, klacht, dat de begrotingsdebattên. inboeten aan betekenis-'als; wêrkelijké"''gedachtehkvis-. seling.; tussen»r'idev'Jédeiii.onderling'.;icn tussen t de - regering en - de,,y Kamer-.:-en tevéél zijii gaan gedijken'l'ODhetvoor dragen van. tevoren.nauwgezetopge stelde lezingen, welke', wel eens ver zuimen rekening te houden";'met; wat anderen reeds over- hetzelfde"oiiderr werp hebben gezegd.':''CA;, Een kortere,spreektijd-; en".'een 'uit gebreider;' gelegenheid ,om te replice ren dwingt immers tot. hetmaken.: van een' keuze tussen belangrijke en minder belangrijke onderwerpen en vervol gens .tot een meerlevendig en strijd baar debat. - Dat .laatste 'y- kan bovendien bereikt worden wanneer, .de leden veelvuldiger gebruik zouden makenvan de moge lijkheid mondeling vragen tot de regering te 'richten. V Behalve de begrotingsarbeid .zal ge durende de lopende zitting nog veel ander wetgevend werk moeten.'-worden verricht Het derde .-jaar van "een mi nisterie is gewoonlijkdeperiode waar in de oogst moetworden blnnenge-' haald. Ik hoop en- verwacht, dat de onderscheiden ministers en staatssecre tarissen mijn - goedbedoelde raad willen volgen om het te velde staandegewas tijdig te maaien en terverdere be werking aan. de. goede zorgen van de parlementaire molenaars aan te bieden. Ik zou him willen toeroepen: .grijpt uw dag, uw week', üw maand en gééft geen ongemotiveerde voorrang aan een collega; want van uitstel komt afstel en denkt niet in de laatste plaats aan de gewichtige veredelingsmachine. de molen en aan de molenaars zelf. Laat mij het goede voorbeeld geven en u niet langer afhouden van uw arbeid. Met de bede. dat -zegen mogerusten op ons allen en op ons werk.-.verklaar ik het voorzitterschap van de-Tweede Kamer der Staten-Generaal te. aan vaarden." De regering van" Irak heeft de drie overgebleven politieke partijen verboden. Het zijn de onafhankelijkheidspartij, de Socialistische partij en het Verenigde Volksfront. Ook de oprichting van be paalde verenigingen is. verboden.. De re gering-vreest tegen 'naar gerichte activi teit Bjj de algemene .verkiezingen van 12 September behaalden de aanhangers van premier Noeri al-Said een gróte meerder heid. Zijn voornaamste tegenstanders trokken zich voor de.verkiezingen terug onder aanvoering, dat deze niet vrij zou den zijn. De partijverhoüdingen wérden 'vorige niaand verward toen de premier zün meerderheidspartij, de constitutionele unie. ontbond, ter- bevordering van een .progressieve eenheid". Naar Den Haag. Eén groep van dertig man, leden van de organisatie Bescher ming Bevolking te Hoek'van Holland en 's-Gravenzande, neemt Zaterdag 2 Oc tober deel aan 'de 'Roode Kruis-wandel- mars te Den Haag. De BB.'ers lopen de 25 km.-mars. Burgelijke stand. Geboren. Derk H. J. zn. van J. Sligman en W.. Frederiks; Johanne C. en Catherïna W. dochters van C. de Bruin en C. W. Kruisbeek. Gehuwd. M..G. H. Klop '27 j. en C. v. Geest 24 j.; M. L. v. Berkel .26 j.-en P. H. Jansen 23 i- Een Japanse visser,' die radioactief besmet was geworden na de Ameri kaanse H-bom-ontploffing te Bikini op 1 Maart, is in het ziekenhuis overleden. Aangenomen wordt, dat Aikichi Ku- boyama. de 40 jaar oude marconist van de vissersboot Gelukkige Draak, het eer ste slachtoffer is van een H-bom ont- De linkse Italiaanse partijen hebben gisteravond het aftreden, van de rege ring geëist in.„verband met het verdo vende-middelenschandaal. De regering werd door de linkse partijen beschul digd van „schandelijke inmenging" in het onderzoek naar de dood van Wilma Montesi. De 'partijen dreigden- met - een stemming over. de vertrouwenskwestie. Ondanks de sombere' voorspellingen dat er moeilijkheden zouden ontstaan verliep de senaatszitting -rustig. Nadat een linkse senator beschuldigingen had uitgesproken- verzocht hij de premier onmiddellijk te antwoorden. Scelba weigerde op dit verzoek in te ga^n, maar hij verklaarde vandaag te zullen antwoorden. Intussen zün.in Rome haastig politie: maatregelen genomen om eventuele rel letjes de kop in- te drukken, wanneer de communisten him'eis „op straat zou den -brengen". Volgens zegslieden heeft Scelba persoonlijk de politie gewaar schuwd op alles voorbereid te zijn. na aankomst m het acaiL 'zi< te Leiden, ,'is overleden.' Naarij- schuldvraag wordt-'.- dö©r;,r,^sl^" éen ondérzoek; ingesteliLyy^Lj^g" In r de. gevangenis van. -dé staat^S souri -„ teJefferson-City. - is 'gistèrav een opstand" uitgebroken. S0: .Volgens dé politie was de opstondibé-J gonnen in éehfafdeling, waarig nen zitten,- :dic--»tot eenzaamevóï zijn veroordeeld.- v.sDe directeurvvan'de'gevankehi Eden- zei, - dathü' érüetwisttKoe, vangenen aan-de vuurwapens'ware komen, waarmee zij werkteny.De'.i voor de opstand ,is;niet: bekendttj'J klaarde hfj. De opstandelingen^hadde de gevangenén van' twee bovenzalenlhil :'{De politie -deelde - later jmee^datcërj ge vangenen.;: zijn., ;"gedood:en'?ïgewÖnd3 Een" cipier 'kreeg., een"schot;:-iriW'ééng 'voet. De - poUtie'"; wild* t-dè;'g«ruditei>$ twee cipiers het -, leven hebbeniVerlóren^ niet .bevesügen.' Twee:uur-na hét uitbreken yvah'de.) stand'hèeft de gC'iyemeur van'Misso; Donnelly, de nauériale garde' opgeroe-J pen-.om- hulp te bieden. Volgens :de y laatste berichten sciiijnt de opstand, vanmorgen vroegv-bedwonr' gen te zün na het-, optreden van!:veg-8 schei dene v poUtie-afdeUng<m.:i(Slechtsl een kleine -groep gevangenen' zou'J'nog.g in een dergebouwen1 van de t 'gevang gëriis verzet - bieden.' Drie ..gevahgenénS zouden gedood-: èn- 23 gewond zijnf*<De'i materiële -schade ris ,aanzienlijk.tfAchtJ gebouwen zijn door'''.het.':vuuréfziwaar3 beschadigd. vr-.; - i. Volgens schëepyaartkrlngen te paraisó is het mogelijk, dathétl'ArM? gentjjnse' koopvaardüschip :,,San:'Maf-|| tin", waarvan ivoor hétlaatstfiöfjd^ gen geleden iets vernomen is.tóen;Kete voor de Chileen se kust .vöri-, kapsëisd; nadat' de lading. tafweï?7doórl ruwe zea is' gaan schuiyen."f*|.;ri|»r4^^ Het 554 ton; metende 'schipiiwëïiifppj 16 September' in de Chileèhsé'-hayeh^ San Antonio verwacht.p'-'Het§i;söhipl heeft een bemanning van 54 ikoppeh;^ Het zoeken - naar het vermiste schip met schepen eri vUeg<tuigeh£'''wdfdtS voortgezet.' 'a - Do rechtbank te Den Haag. heeft vanmorgen de 51-jarige kleermaker L. F., Pool van geboorte, veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee-en- 'een-half jaar met aftrek van voor arrest. De Officier van Justitie had tegen de Pool d« maximumstraf voor op lichting, nl. 3 jaar,gerequirëerd. L. F. zou oplichting hebben- .ge pleegd voor een bedrag van ongeveer f 33.500, bjj een verkoop van gouden plotting. Volgens Japanse doktoren leed - de man als gevolg van de bestraling aan 1 plaatjes. F. had m plaats van gouden 1'koperen plaatjes verkocht '7 geelzucht. (Medegedeeld dopr de fa. A.Mikkré«lj?ïï makelaar In granen). -Rottterdam,'23 September. ."'..S Sept. 27JZ14 Nov. 26.65 Jan. 26.6714 Maart 26.57(4 Gerst Sept. - 22.50 Nov. .- 22.50 Jan. 22.50 Maart*.;' 22.50 26.65 26.60V<26 JO :-<f 20.45^ 22il5;'(g 22.16-M 22.15"® s-GRAVENKAGE; 33 September. Vangxt^l berichten uit zee: Sch 19568: 245-^15;246—"/: 20 naar huis':254—61" uJt de halvérvl:»341—1 75; 3420; 40260 uit de halve vl; 412—8;,33i —45; 104—55; 332—80; 39—17; 201—70; i 204^-3 2; 264—60 uit de halve vleet:-.4^-3;"i ,75—10:>' gister 85; 57—5; 181—12; 1991 naar huis-,'33'i —2; 46—1; 49—12; 51—4; 99—24; -132—17:1,133 i naar huis: 169—68 uit de halve'vl;r23360:"- 247—35: 262—1; 285—0». 2—34;''5—15;/B—tfe-J-Ti —55; 25—60; 30—15; 35—30; 09^-50; 84—'l0::ï 2J0T-45; 249—15; 25010 uit de halve vleet;-. 297—40 312—45 >,4 vleet; 39950; ISO—12:1863 —85 107—25; 353—2; .79—20; 141—70;186—12;5: 284—25; 7—bi 95—1; 135—40;, 153—100;. 46—4;* 50—50 utt de halve vleet; 61—40; 64—0r;.72Ms 40; 730; 8135 uit ^de halve vleet: 89r-0;l 1030; 11625 utt de halve vleet; "4224470 kisten naar huis; 123—34;- 160—70;242—5;-ï 3—5; 6—45: 14—60; 47—5; 24—60; 54-tJJ0:i 110—34;'. 120—68; 12i60; 30240 naar huls:? 32S—5. a*.» ••-'.'„-V ;Vlaardlngen 29—12 nog 36 n.; 50-416;f-5«ï —15; 70—1; 71—45; 79—12; 8010; -96S:'; 89- —15; 112—10; 11425; 115—60; 142—17:1-168443 55; 17220; 190—40 .nog'.45 netten; 197—20*' 199—20; 200—60; 203—25 uft de halve; Vleet ié 206—3 uit.de halve, vleet; -20614;'b207-43»'s 208—17 nog 25 netten: 215—20.mog 35;m.,^4S Binnen te SeheveningenSch - 361—26 'laxUS 138-30 last; 310—27

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1