on Navo-basis Bonn iegelijk in Navo en Brussels pact Koningin Juliana onmult monument voor Lely SSil! Rookzuil van 300 meter m POLITIEKE TOEKOMST Willem Bontekoe toch na botsing verongelukt? DERTIG PERSONEN GEDOOD EN VELE GEWONDEN Nieuwe opdracht voor Sleephelling Mij» Scheveningen Tsjoe dreigt tegen Amerikaanse vloot FRANSE TEGEMOETKOMING: Eén dode en negen gewonden bij botsing „BEDWINGER DER ZUIDERZEE" De Bilt kan grapje verdragen '§§n 'WM Drama in woning in Haarlem m mm mm •VRIJDAG 24 SEPTEMBER 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 288f Weerbericht U3 Grootste haring]ogger van Nederland In Januari huwelijk van Maria-Pia en Alexander? Activiteit belemmerd door slecht weer 5pip ÏM'ê w. mwi "fttrWj&l gratis tot 30 September SWSsS! I I sas De Londense gouddiefstal Leider gezocht Oefening Morning mist" li;;» ste: f| >;r: 11 -lot'dóóMiéji Prof., mr, A. M. Donner lid Ambtenarengerecht eon vrienden die voor U ,,gdjÊnlpi" Is, S/S; --J-; "-T- «gpggi i - -i. g 4-f. Rotterdam; Witte de Wïthstraat 30 Telef. 115700 (4 14 Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 13.30—19.30 hot Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 N-Gra«enhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111392 Administratie: Tel. 114402115486 B.g.g. S93286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2,26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. in. i Directie: O, A. KEUNING en 5Ir. K. VAN HOUTEN IJ staan weer aan het begin van W het nieuwe parlementaire jaar. Troonrede en Millioenennota, gevolgd door de begrotingen der verschillende departementen, vormen de ouverture. Straks buigt de Kamer zich in com missievergaderingen en in de afde lingen over hetgeen de Regering haar aanbiedt. Het is duidelijk alreeds uit de beschouwingen in de pers dat het geen de Regering aen de Staten- Genaraal voorstelt, over het algemeen In goede aarde is gevallen. Do practische politiek vrucht van een regeringscompromis is aanvaardbaar voor iedereen. Dat betekent niet, dat iedereen zijn gin. krijgt. Een uitsluitend socialis tisch beleid zou er heel anders uitzien. Een uitsluitend R.K. beleid ook. En jvoor een uitsluitend A.R. beleid geldt hetzelfde. Maar Nederland zou niei geregeerd kunnen worden, indien .verschillende partijen in de Kamer niet bereid waren met minder genoe gen te nemen dan de vervulling van al haar wensen. Er is samenwerking nodig. En het blijkt, dat, ongeacht de verschillen, er op defe wijze een vruchtbaar cn politiek beleid moge lijk is. LS dit du zo ia, volgt daar dan niet uit, dat het er niet toe doet op welke partij men stemt? Want het eindresultaat van wat alle partijen in Üe praktijk willen is gelijk. Dit is een opmerking, die men nog wel eens verneemt. -Uit het bovenstaande volgt eigen lijk reeds het antwoord. Natuurlijk is het niet onverschillig op welke partij jnen stemt. Het gaat er hij de verkiezingen om, fetmen aan die partij aan welker be ginselen men de voorkeur geeft, een »o groot mogelijke invloed ia 's lands Vergaderzaal verschaft; De kracht, die In het land voor be paalde staatkundige beginselen -wordt ontwikkeld, is mede van Invloed voor de aard van het compromis, dat uit eindelijk het regeringsbeleid vormt. Wanneer men de verschillende ka binetten van na de oorlog beschouwt, Is hét duidelijk, dat men begon met een"duidelijk socialistisch overwicht. Gaandeweg en in geregeld toenemende mate; is- dat overwicht afgepomen. Het is afgenomen naarmate andere partijen dande socialistische meer haar eigen opvattingen naar voren brachten en die ten slotte in het kabinetsbeleid geldend konden maken. Van een socialistisch overwicht kan thans niet meer gesproken worden. Maar er la wel een in de grote lijn voor het heden algemeen aanvaard beleid. - .•"»-• f ITERAARD betekent dit niet het einde van de politieke strijd. Die strijd gaat echter meer om de toe komst dan om het heden. Want elke politieke groep wil vooruit in de eigen koers. Men wil het compromis In de toekomst liever meer naar zijn eigen richting genuanceerd hebben. En daarom zal er stellig een leven dige politieke strijd In de Kamer komen als dit najaar het algemene begrotingsdebat wordt gehouden. Daarbij gaat het om de doorbraak. Want de doorbraak is de poging óm •sn de socialistische' en liberale par tijen steun uit de aanhangers der shriiteHjke partijen te verschaffen. Als dat in beduidende mate zou ge lukken, betekent dit, dat een regerings compromis er op den duur wel eens niet zo bevredigend uit zou kunnen zien als thans het geval is. Deze strijd gaat eigenlijk ove^ hel huidige kabinet heen. Want dat kabi net verdedigt het huidige compromis. En de strijd^loopt over het volgende. Of liever over de invloed, die de ver schillende'partijen bij de vaststelling van het volgende compromis zullen kunnen uitoefenen. En die strijd zal nu sterker zijn dan ooit tevoren.Want meer dan ooit •tellen de socialisten de doorbraak op de voorgrond. Dé strijd om het man dement speelt daarbij pok een belang- fijke rol. Daar zal in de Kamer wel het een. sn ander over te doen zijn straks. Weersverwachting; geldig tot Zaterdagavond. MINDER. KOUDE NACHT f Zwaar bewolkt met enige regen, maar later ook* verspreide opklaringen. Matige, tijdelijk krachtige Zuidwestelijke wind. Vannacht minder koud, morgen overdag dezelfde temperaturen als vandaag: of Iets hogere. .Q, Hoofdredacteur: ,Dr. 3. A. H. 3. S. BRUIN S SLOT (Van een onzer verslaggevers) Naar wijvernemen heeft de veron derstelling dat het K.L.M.-vliegtuig ..Willem Bontekoe" bij Bergen is ten on dergegaan door een botsing met een bui tenlandse straaljager, door de resulta ten van het onderzoek aan waarschijn lijkheid gewonnen. Bij de wrakstukken die uit de Noordzee zijn opgehaald, be vonden zich namelijk delen van een straaljagertank. Een der brokstukken bevatte een nummer en men tracht thans aan dc hand van dit nummer uit te vorsen welke fabriek deze tank heeft geleverd en aan welk land. Men houdt rekening met de moge lijkheid, dat de piloot van de straalja ger. die eventueel met de „Bontckoc" in botsing Is geweest, geen melding van het ongeluk heeft gemaakt. bij Trier Dertig personen 22 Duitsers en 8 Fransen zijn om heit leven gekomen en tientallen anderen zijn ge-vond toen gistermiddag omstreeks- vier uur op de Navo-luchtbasis bij Bitburg in West-DuitsIa-nd een" onder grondse tank met vijftig duizend liter vliegtuigbrandstof ontplofte. Voorts wordt nog een aantal personen vermist. De ontploffing deed zich voor, toon op de, basis een brandweer demonstratie werd gegeven, waarbij een groep Amerikaanse, Franse en Duitse inspecteurs tegenwoordig was. Op korte afstand van de tank. die in de lucht vloog, bevinden zich nog andere reservoirs, waarin in totaal 27 mïllioen (liter kerosine was opgeslagen. Een van de tanks was door een pijpleiding met het reservoir dat de lucht in vloog verbonden. Bij pogin gen om, het koste wat het kost, uitbreiding van de branden en meer ontploffingen te voorkomen hebben brandweerploegen in totaail 6.750.000 liter kerosine uit nabijgelegen tanks laten weglopen in twee kleine rivieren, de Nims en de Sauer. Bij de brandweerdemonstraties was wat benzine op het betonnen dak (Van onze correspondent). De visserljonderneming vJi. J. C. Pronk te IJmuiden heeft aan de N.V. Sleephelling Mij Scheveningen de bouw van een nieuwe logger opge dragen—Dit nieuwe'schip zal met afmetingen van 42,75 meter lengte, 7,20 meter breedte en 4 meter diepte iets groter zijn dan de Oceaan 9 (Sch. 54) het vlaggeschip van de fa. A. v. d. Zwan. Hierdoor zal dit nieuwe IJmuidense vissersvaartuig de groot ste haringlogger van Nederland wor den. De premier van communistisch China, Tsjoe cn Lai, heeft gisteren verklaard: „WIJ vinden dat wij de Amedikaan- sc vlyot uit de Straat van Formosa moe ten verjagen waarna wij zonder manke ren Formosa zullen bevrijden". Tsjoe zei dit in een rede voor het nationale volkscongres. (President Eisenhower heeft kort ge- leden verklaard dat elke communisti sche invasie van Formosa zou moeten plaats hebben over de Amerikaanse ze vende vloot heen). In hef vervolg van z$n rede heeft Tsjoe en Lai nog gezegd dat het nodig is de betrekkingen met Engeland te versterken. Hij leverde echter critiek op de Britten vanwege het oprichten van handelsbarrières en vanwege de aan-' sluiting bij de Zuidoost-Aziatische Ook de opbouw van het schip met moderne dag- <;n nachtverblijven, douchecellen en een behoorlijke was gelegenheid is uitgebreider dan de Oceaan 9. Een 600 pk Industrie-motor en twee hoofdmotoren voor winch- aandrijving en de electrische instal laties maken-het'schip zowel geschikt voor de trawlvissery als voor verre visserij .(IJsland). Indien een voorroer aan het schip.,, wordtgemonteerd is het ook geschikt- voor de "drïjfne't- vlsserij. Binnenkort zal de kiel.voor deze .logger gelegd worden. Voor de fa. Jac. den Duik te Scheveningen bouwt de Scheveningse scheepswerf momenteel een moderne haringlogger, die vrijwel gelijk is aan de Sch. 54, alleen kent dit schip (Sch. 296) geen ingebouwd voorroer. Deze week zijn reeds de spanten en de vloer van de Sch. 296 gereed gekomen. Deze logger zal vermoedelijk in Mei a.s. bij de nieuwe haringteelt opgeleverd wor den. De N.V. Verre Visserij Mij is nog in bespreking met de sleephelling voor de bouw van twee loggers van het type Zuiderkruis (Sch. 2). Deze loggers zullen 40 meter lang en 3,15 meter diep zijn. Zij worden uitgerust met een 500 pk M.B.M.-motor. Voorts wordt aan de Sleephelling nog de Pluto', een voormalig Engels bergings vaartuig voor Franse rekening ver bouwd tot grote olietanker. Rechercheurs van Scotland Yard zochten gisteravond naar iemand uit de Londense onderwereld van wie zij vermoeden, dat hij de leiding heeft gehad van de Dinsdag bij de K.L.M. gepleegde diefstal van goud ter waar de van 460.000 gulden. Een aantal verdachten is onder vraagd, maar de jacht concentreert zich op een man, die sinds de ge durfde roofoverval in het centrum van Londen niet meer in zijn gewone ver blijfplaats gezien is. De recherche is zeer voldaan over het feit, dat zij eventuele pogingen om het goud uit het land te smokke len verijdeld heeft. Alle vliegvelden en zeehavens worden extra bewaakt. Mcndès-Frence van Frankrijk w f ,?r. 'n Principe in toegestemd, dal JT""."Duitsland gelijktijdig tol de orga- ïf™® van .hot pact van Brussel en de «AVO ral worden toegelaten. Naar ver dacht wordt zat dit een van de eisen *4n Wesl-Duïtsland xijh. Wendès-Ffance zou volgens deze bron- 8 v v!Jn toestemming hiervoor afhanke- njK nebben gesteld van de voorwaarde, r** er een goede regeling moet worden gevonden om. een herleving van het ^uitse militairisme te voorkomen en oater tevens een niet-discriminerende controle moet komen op de bewapening yan de landen van West-Europa. Pez® belangrijkeFranse concessie zou voortgevloeid zijn uit de jongste bespre- jungen op hoog niveau over de voorstel len "van Meades-France over een orga- die els alternatief moet dienen &%vopf.' hefvplan voor een Europese defen- ®-?e®.erneenschap) welke 'door het "Franse ;§p^ia!nent verworpen is. - 7;';. Alle acht landen die door Engeland voor de conferentie van volgende week in Londen zijn uitgenodigd, hebben in middels deze uitnodiging aanvaard. De commissie voor algemene zaken van de Raad van Europa heeft gisteren voorgesteld, dat de zes EDG-landen hun onderhandelingen over een Europees leger zullen hervatten indien de Londen se conferentie mocht mislukken. Het voorstel is vervat in ec-n ontwerpreso lutie die eenstemmig door de commissie is aangenomen en vandaag behandeld 20U worden door de raadgevende ver gadering. De ontwerp-resolutie stelt voor: 1. versterking van de NAVO door langlopende overeenkomsten over 'de in Europa te legeren Britse en Amerikaanse troepen: 2. nauwere aaneensluiting van de intendance der strijdkrachten in Euro pa: 3. toezicht op de Europese wapenpro- duclie; 4. grotere inspanningen om de politieke en economische eenwording van Europa tot stand te brengen. Prinses Maria-Pia van Italië en prins Alexander van Joegoslavië zul len in Januari* in Portugal met el kaar in het huwelijk treden. Zij zul len zich in Engeland vestigen,-aldus hebben vrienden van het jonge paar in Genève meegedeeld. De prinses, die vandaag haar twin tigste verjaardag en de officiële be kendmaking-van haar verloving met Alexander viert, heeft gisteren in Genève een auto-ongeluk gehad, dat echter goed afliep. Haar auto kwam in het centrum van de stad in botsing met een andere wagen. De prinses stuurde zelf. Ofschoon beide auto's ernstig beschadigd wer den, liep geen der inzittenden ver wondingen op. van de - tank uitgegoten. Men. wilde dit vuur dan onmiddeliljjk met brand- blusapparaten doven. Maar voordat dit kon gebeuren ontplofte de tank. Volgens de gemeentelijke autoriteiten heeft het vuur waarschijnlijk de dampen in de uitlaatpijpen van de tank aangestoken. Duizend brandweerlieden, van Duitse, Franse, Amerikaanse en Luxemburgse ploegen, bestreden het vuur, dat tot ver in -de omtrek zicht baar was. Een rookzuil steeg drie honderd meter hoog op. In de omgeving van Trier, dat vijftien kilometer ten Zuiden van Bitburg ii-gt, was de lucht rood- ge kleurd. „Het was ontzettend", .ver klaarde een ooggetuige. „Het zag er uit als na de geallieerde luchtaanval op Trier tjjdens de laatste wereld oorlog, toen bijna de gehele stad in vlammen opging" Toen de brand zich dreigde uit (e breiden vreesde men een ogenblik, dat het gehele dorp Wolsfetd zou moeten worden ontruimd. Later bleek dit echter niet nodig-te zijn. Tegen de morgen was men desituatie meester. Franse functionarissen,': die het onderzoek naar de oorzaak van de ramp voortzetten, hebben verklaard dat sabotage onwaarschijnlijk is, hoe wel niet de mógelijkheid ervan van morgen: iVjg steeds rekening-vwerd gehouden, i De schade aan militaire eigendom men 'wordt op' meer dantwee mil- lioen dollar geschat. HetWestduitseparlementin Bonn heeft vanmorgen een minuut stilte in acht genomen om de doden te herdenken. Hedenmorgen werd verklaard, dat de Duitse autoriteiten op geen enkele wijze verantwoordelijk zijn voor de ramp.. Zij waren niet van de demon straties op de hoogte gesteld'. De demonstraties waren s georganiseerd door een internationale maatschappij, die met werkzaamheden op Navo- bases is beiast. Naar wij vernemen is gistermiddag een wachtmeester van de Koninklijke' Marechaussee gedood en zijn negën andere marechaussee's gewond, toen twee, trucks van de brigade der Ko ninklijke Marechaussee uit Den Haag; op de Rijksweg tussen Woerden en Gouda op een stilstaande auto met oplegger reden. Het ongeluk gebeurde onder de gemeente Zwammerdam. De stilstaande auto was geladen met brokken beton. De ongehuwde wachtmeester A. J, L. uit Den Haag werd gedood. De, marechaussee M. van der.S., uit/ 's-Gravenzande, eveneens ongehuwd, werd zwaar gewond. Acht anderen werdén minder ernstig gewond. Alle gewonden zijn overgebracht naar het/ militaire hospitaal* „Oog in Al" .té. Utrecht. v,.,-- De Koninklijke Marechaussee stelt. een onderzoek in naar de oorzaak van'.; hét ongeluk. - f Mist en zware regenbuien verhinder den gisteren de activiteiten ter zee en in de lucht van zowel vriend ais vijand in de oefening „Morning Mist!'. Aan boord van het vliegdekschip. „Karei Doorman" stonden vanaf gisterochtend vroeg vliegtuigen van de' typen Avenger cn Seafury startklaar om te beginnen met de taak van liet opsporen van vij andelijke onderzeeboten om dé weg vrij te maken voor: de convooien die over twee dagen uit Engelse en'Franse ha vens zullen vertrekken. De weersom standigheden waren evenwel zo on gunstig er was nauwelijks een mijl zicht bij een laaghangende loodgrijze bewolking dat tegen het vallen vari de avond de bemanningen hun vliegoveralls konden uittrekken zonder dat èr een toe stel de „Karei Doorman" had kunnen veriaten. Dit wil echter niet zeggen, dat aan boord van de „Karei Doorman" de eer ste „oorlogsdag" ongemerkt is voorbij gegaan. Vrijwel de gehele bemanning van meer dan dertien honderd koppen is ingeschakeld voor oorlogswacht, hetgeen betekent dat er een zware dienst moet worden „geklopt" van zes tiur op enzes uur af. Bij haar aankomst .te Den Oever, per helicopter, bood een .kleinzoon dr. Lely, jantje Lely, kóningin Juliana een bouquet bloentcn. aan. (Van een onzer verslaggevers) A AN HET BEGIN van de .'Afsluitdijk,' bij Den Oever, heeft H.M. koningin Juliana gistermiddag hét standbeeld- van- dr. ir. C. Lely, de bedwinger van de Zuiderzee, onthuld. De vorstin was met een blauw grijze. helicopter van de Koninklijke Marine naar Den -Oever gekomen en- later op de middag stapte zij op het uiterste puntje van dc Wieringer- meei* weer in hetzelfde toestel om zich naar Soestdijk te 'laten brengen. Honderden schoolkinderen fen volwassenen en-een grote schare geno digden juichten de Koningin-toe,-toen zij in gezelschap van dr. W. Drees en diens echtgenote, haar .dame du palais, W. A. baronesse Repelaec van Driel, en haar adjudant, kap. ter zee J, G. Stegeman, uit de blauwe vliegmachine stapte. '-(Van:onze correspondent) 2s De harpiste Rosa Spier heeft een.:', werkje gecomponeerd,.Zij noemdeVihet:-": „Zomer 1954... Wat zegt De BUt De compositie duurtongeveer.negen minuten. 'Zij bestaat uit de volgende.de-r len: Regen; mist; weer rogen; harde- wind met opklaringen; en weer gen! sj~ ;-r De eerste radio-uitzending!' van-: dit muzikale grapje ;heeftongedachte volgen gehad. Tot de luistera ars jbe- 'r; hoorde namelijk de - diiecteurlvarrihet 'jf. Kon Ned. Meteorologisch Icstituut ;'in -:: De.Bilt.- v-"j-A-iV' U De .-grote, „weer-baas" bleek :niet -in"-3. het minst in zijn wiek- geschoten doot^j deze. versie op „rijn" zorderweer.: Inte-r' gendeel. Hij nodigde Rosa:Spier en baar V harp uit om naar De Bilt te komen, Woensdagmiddag luisterden dé "•'•.medé-;S werkers van het-: KNML met,interesse.,.-' naar de compositie. Naar verluidt' zoudende KNMI-mede-3'j: werkerszozeer zijn) getroffen door';:de i „kille?composirie-ondei^elen^.Kd-at^rij ps eenparig hebben ibesloten yooi de. zomerje'lMg van 1955 beter w.eer.-.te :voorspellen;..";;. W-i #1 ':A\ ??- -jj.l' j 'JtSf. ÖA Twee achterkleinkinderen van dr. ir. C.-Lely, wiens nagedachtenis tijdens de plechtigheid van deie middag zou wor den geëerd/ boden de hoge vrouwelijke gasten bloemen aan: Jantje Lely, zeven jaar, offreerde de vorstin een bouquet,'en zijn zusje Titia. tien jaar. Overhandigde aan'mevrouw Drees een ruiker. Nadat de voorzitter van het'ir. Lèly- comité, hir. dr. R. H. baron de'Vos van Steénwijk.' en de. minister-president, dr. Drees, een redevoering hadden gphouden, verwijderde, koningin JvJ.iabB ~eigt)F .aan een touwtje te trekken, het doek van toet hoge monument. Het Mftuziekkorps van die staatsmijn tVilhelmins» gemobiliseerd!: onidat het Lely's wetsk is geweest dat de| mijnen door de staat werden geëxploi-i teerd. speelde cjjdens deze plechtige| handeling het Nederlandse volkslied. Deze plechtighetssi geschiedde gistte- ren, omdat het die' dag honderd JSTir geleden, was dat Leljy wnnl gehüren. HTet monument, een feüheitVerk van de beeldhouwer Mari Andriessen.j be staat uit een forse .mannenfiguur, een ruige- gestalte in een. zware overjas, die doorde,; wind \yordtopgewaaid. De ogen'van'deze gestalte zijn gericHt op het niéuwe land, waarvan:het ont staan aan hem te danken is. Deze. stoere figuur men leest er het doorzettingsvermogen en de voor uitziende blik van de grote Lely van af. v verder pagina 3 Bij beschikking van de minister van Justitie is benoemd voor de tijd van zes j aren ot lid vanhet Ambtenaren gerecht-te Amsterdam prof. mr. A. M. Donner; hoogleraar aan de Vrije Uni versiteit'te Amsterdam. In-HatzUm-Zuldiz ging tol móórd óf«in: poging.! geplaagd óp 'd« 4Gjaiig«'Haarl*mse7w'«du^ we,'rdie daar woonde.-Haar-balagari-jeattï. 63-jarige' Haarlemse bankemployé;:'; heeft S?Sj zichzelf daama/vah/het nleven /beroofd/ï Vanmorgen." ómkwart voor "zea ónlVing.: de politie een/ telefonische; mededeling; dat «r .in een huis aan;de' Van;' Buren- laaneen-dubbele moord 'was :gepleegd.;,/|;'; Da. politie vond da bankemployé in,jde/!$vi:I; voorkamer van het huis. Hij .lag -.daarjóp'"*.itr de grond met 'een' pistool in - zijn rechter^./c^ff hand eneen'schot in De weduwe .lag' in deSachterkamerJóy^cS^ de telefoon, waarmee zij klaarblijkelijk 16 de politie nog had kunnen waarschuwen. Zij had twee schoten'in.' de boi^/gèkre'-^ .'viig; gen. 'In:'zorgwekkende toestandmoest - zij jss'-zS de justitiële dienst van-dé Haarlemse-pos litie.'dat de man-de schoten op de -vrouwV heeft -gelost en' vervolgens zélfmoord /l heeft .gepleegd. De. vrouw kon-nog niet gehoord wor- den/ Vanmiddag zou de politie-'prober en/; of een verhoor ;mogelijk''was."H'Vi-tïïj:(^^èg Het onderzoek in het/huis is: nu af ge- lopen, alles hangt af van het verhoor i" van de vrouw, vertelde-de -heer Gorter. De geschiedenis - moet/echter nog- ge reconstrueerd worden.. Wat,er-precies:ge-.' beurdis, kou deipolitie nog. niet ..vertel- len. De bedden in het huis waren nog onbeslapen. De man en de vrouw -J -de--;, man. die gescheiden van.-zijn echtgenote.:;: leefde', woonde bij de wedmve in Wa-:y':' ren dus nog niet. in bed-geweest Verder wees een lichte wanorde er'op;: dat er-een worsteling-zou kunnen -hebben i plaats gehad.' iBureni vertelden,dattezjli 's nachts -om twintig,, minutenvoor/viers kloppen op de muur hadden gehoord'.en. ook iemand hadden horen roepen. De oorzaak-van deze zaakzou een .zeeil vervelende familieaangelegenheidzijn;:; Houd de vele prettige uren, die Trouw U biedt, niet voor Uzelf. Gun ze oolc anderen Knip onderstaande bon uit-en. geef haar aan Uw vriend'of kennis, die volgens U-bet meest voor een abonnement op Trouw in aanmerking komt Ecu dubbele vriendendienst. U bewijs er zowel Uw vrienden als Uw/lijfblad een weldaad mee. KoninginJuliana heelt liét standbeeld onthuld,Een overzicht na de '.plechtigheid. MBM Naam Straat Ji'ts - i. Woonplaats - .wenst het dagblad Trouw 'tot 30 September 1954 - .gratis te ontvangen en zich dan te abonneren. 'Betaling zal geschieden per week (52 cent) per IfeÉ v kwartaal (f 6.75). iSjB 1 'Doorhalen, wat niet gewenst wordt. U.wordt verzocht deze bon toe te zenden-aan Administratie „Trouw", W. de Wïthstraat 30, R'dam, '--7'-'.'*',/-/

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1