Waanzinnige wereld v met Russen onderhandelen Communistische manieren mm M DUITSE SOCIALISTEN: KWESTIE-NIEUW-GUINEA OP AGENDA DER VER. NATIES Ambonnezen terug naar Indonesië Aanval van bende in Cheribon Ernstige botsing tussen autobussen EVEN SCHUILEN IN DE KERK Loonsverhoging in bouwbedrijf (6 r [sm& ZATERDAG 25 SEPTEMBER 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2884 Weerbericht Londen A. C. de Gooyer gehuldigd Nieuwe atoomproeven in Nevada (V.S.) Ondanks Nederlands verset Regeringsbeleid blijft: Argentijns vrachtschip met 54 man vergaan Millioen roepiah schade Amerikanen, in ;Duitsland zenden Russische brief terug Eduard van Beinum naar de Ver. Staten Mislukte optocht van stakers naar tunnelbouw Vijf en dertig jaar KLM Dertien personen gewond Textielindustrie bespreekt 6 procent loonsverhoging Sitrarenbeciriif betaalt li i ma lm S n 7- S F Houd niet msué Wm 7^o-uc^\ gratis tot 30 September Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Teief. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 hor Zaterdags 17—18 uur:. Telefoon 115700 v-Gravenhage: Huygenspiein 1 Postgiro 424867 5 Redactie: Tel. 111392 Administratie: Tel. 114402115486 Big.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand, j 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNIXG en Mr. K. VAX HOUTEN Weersverwachting, geldig tot Zondagavond. VRIJ VEEL WIND Enkele buien afgewisseld door opklaringen. Matige tot krachtige Westelijke wind. Iets iageTe -temperaturen. <j> Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT ERLEDEN Zaterdag schreven wij over het gecompliceerd-zijn van de geschiedenis, die wij beleven. Wij moeten dat proberen door te krijgen. Dat is nodig als men politiek bedrijft. Dar. moeien vvü weten waar het in de ■wereld van vandaag om gaat en wat er achter de gebeurtenissen en de ont wikkelingen steekt. Wanneer wij de politiek van de laat je vijftien jaren bekijken, dan worden wij getroffen door het feit, dat de Westerse wereld tot tweemaal toe ge confronteerd ls met systemen en met mensen, die zeer bepaald iets wilden en willen en die die wil ook trachtten en trachten systematisch en krachtig uit te voeren. Eerst waren het Hitler en het Natio naal-Socialisme, die er doelbewust op uit waren voor Duitsland de wereld hegemonie te verwezenlijken. Thans zien wij met de machthebbers van het Kremlin en het communisme iets soort gelijks ten aanzierTvan Rusland. In beide gevallen heeft de Westerse wereld deze pretentie en de pogingen om haar te verwerkelijken niet aan vaard. Als men vraagt waarom het Westen ze niet aanvaardde dan kan men mis schien zeggen, dat dit om dezelfde reden geschiedde als waarom men lie ver niet voor de wilde beesten gewor pen wordt: Het is nu eenmaal niet prettig om verscheurd en opgegeten te ■„worden. Als men er Iets dieper op Ingaat 1» er nog wel iets meer over te zeggen. In de Westerse wereld, In Amerika, in Engeland, in „Frankrijk, in België, in Nederland, in Scandinavië begreep men, dat men een cultuur te verdedi gen had, eek samenleving met- een samenstel van waarden, van vrijheden, vhn rechten, een geestesbezit, dat bij de.overwinning van de vijand restloos te gronde zou gaan. Daarom heeft het Westen: zo felge vochten _tcgen Hitler., Men heeft alles bp-alles-gezet oen het te winnen. En in de na-ooriogse tijd is, uit het-be- l wusffiijn, dat in het'cpn^ct OoitlWest 'bet spel staat, de miUtaiire,.kr-ÓÖilsiJi- .'Jvipaaniagvbbrtgekonién.-.dleJcma-^ :'»énsel!Jk*rwij« gesproken, op het ogenblik een coramuxtielisKi»* o-'er- v heersing van het lijf .boudt. ■Het woord, overheersing is daarbij ternauwernood juist. VWant overheer sing-wil .zeggen, dat een ander .heer over u is, maar datge zelf toch nog blijft bestaan en binnen zekere perken u zelf kunt zijn. Maar dat is inet een v door een in wezen religieuze leer be heerste 'totalitaire staat eigenlijknlét- ao.'Het kari wat-, korter of -wat langer duren, maar de wil, tot vernietiging van het andersoortige is een womm- kemnerk van de totalitaire staat „Voordat één stap voor de Westduitse herbewapening wordt gedaan, moet het Westen eerst met de Russen onderhandelen over een Europees veiligheidsstelselen herstel van d# Duitse eenheid." Deze eis'heeft de Westduitse socialistische partij gisteren gesteld aan de negen landen die Dinsdag in Londen bijeenkomen om de Westduitse herbewapening te bespreken. Met dit plan kwam de Westduitse. socialistenleider OHenhauer gisteren In Bonn voor de dag in de tekst van een rede, die hij aan de pers overhandigde. OHenhauer had de rede in de Westduitse bondsdag willen' uitspreken, maar de regeringspartijen hebben een debat over de buiten landse politiek afgewezen. OHenhauer sprak zich tegen een Duitse toetreding tot de Navo uit, daar deze volgens hem „een nieuwe bemoei lijking van de Duitse hereniging" zou betekenen. Bondskanselier Adenauer heeft het so cialistische plan nog dezelfde dag ver worpen, HU verklaarde dat h{j wel voor een bijeenkomst tussen Oost en West over de wereldvrede, en herstel van de Duitse eenheid 14, maar pas nadat het Westen zijn eigen verdediglngsrijen heeft gesloten. Op een bijeenkomst van de handels vereniging in Offenbach-stippelde Ade nauer het volgende programma uit voor Londen: 1. Souvereiniteit en onafhanke lijkheid voor Duitsland, waarover onaf hankelijk van andere onderwerpen te onderhandelen. 2. Vrijheid voor Duits land, zichzelf te verdedigen. 3. Het plan- Eden voor Duitse-herbewapening via het pact van Brussel èn de Navo vormt .een goede basis voor onderhandelingen. 4. Geen achterstelling van Duitsland. De Westduitse regering heeft aan de deelnemers van de conferentie in Lon den een geheim memorandum gezonden. De eerste deelnemer aan de conferen tie, is reeds in Londenaangekomen. Het is de Canadese minister Lester Pearson, die vóór de officiële bijeenkomst zal spreken met Westelijke collega's. Met instemming van Dulles, Adenauer en de meeste andere ministers van Bui tenlandse, Zaken van de landen: die-op de. Londense conferentie vertegenwoor digd zullen zijn, heeft Eden' zi-ch tegen de nieuwe Franse, voorwaarden verzet. Alle landen zijn' het er over-eens,-dat zij..op hun hoede moéten zijn .tegen de mogelijkheid echter op -de volgende wijze te voorkomen:. s) Al de .'politieke garanties dienen te' wórden" opgenomen in ;het bondge nootschap der zeven landen. bi—Bit bondf érioótackip inoétdé be-voegdheldv.Jkrijgen.. maxbna~..„ystst.,,le stéllen voórTdesomvang smis' destrttd-r krachten,- welkede 'igngé '«loten 'landen vervolgend KtècW beschikking van het NAVO-commandotln -Europa sullen fstel. len. c) 'De-bevoegdheden van'de regiona le NAVO-comnuüidanten in Europa moe ten uitgebreid worden om; er zeker van te »U»V dat' de Duitse agressie onmogelijk blijft. Op' deze wijze zouden NAVO-bi- stanties .gébruikt worden In plaats van nieuwe' organen 'van diet bondgenoot schap,*welkenieuwe organent in strijd met; die van de NAVO -zouden kunnen komen.' rPÏÏ'U '■"■'.'.-"v' Zegslieden hebben verklaard, dat Dul les vastbesloten is: 1) De conferentie met kiem te ver zoeken snel een besluit te nemen over de kwestie van West-Dultsland's rol in het Westerse bondgenootschap. .2) Zich te verzetten tegen de Fran- siellen, welke neerkomen op een politie ke discriminatie van Duitsland. 31 Zich te verzetten tegen de Fran se voorstellen om de verdeling van de Amerikaanse militaire hulp op te dra gen aan een niet-Amerikaanse instantie. Volgens de zegslieden is Dulles voor nemens de Franse premier 'te verstaan te geven, dat de Verenigde Staten hoogst waarschijnlijk hun garanties voor het le geren van troepen op het vasteland zul len vernieuwen zolang de dreiging uit het Oosten voortduurt, mits Mendès- France zich accoord verklaart met het geallieerde voorstel om - de Duitsers op voet van gelijkheid te herwapenen. - De heer A. C. de Gooyer, die ongeveer acht jaar verbonden is ge weest aan de redactie van Trouw is gisteravond te Den Bosch gehuldigd ter gelegenheid van zijn zilveren jubileum in de journalistiek. De directie van de N.V. Philips te Eindhoven, bij welk concern hij onlangs in dienst is getreden, bood de jubilaris een diner aan in Chalet Royal in de Brabantse hoofdstad. A. C. de Gooyer, die zelf zo menig maal zijn verslag van een huldiging eindigde met „De jubilaris dankte ontroerd", heeft zijn erkentelijkheid betuigd voor een geschenk van col lega's en vrienden. De V.S. zullen in het begin van liet volgend jaar op het experimenteer terrein van Nevada een nieuwe serie atoomproeven beginnen, aldus een mededeling van de commissie voor atoomenergie. Tijdens de proeven, die waarschijnlijk midden-Februari beginnen, zuilen ver moedelijk „splijtingsexplosieven van het standa'ardtijpe" tot ontploffing wor- en gebracht. De Algemene Vergadering der Verenigde Naties heeft Vrijdag best over óe toekomst van Nienw-Guinea te gaan spreken./De vergadering dit besluit ondanks de oppositie .van Nederland, dat het gebied bezit, en verzoek van Indonesië, dat er aanspraak op maakt. i) De vergadering heeft de kwestie op haar agenda geplaatst met 39 tegen 12 stemmen bij negen onthoudingen. Australië, België, Groot- Brittannië, Nationalistisch China, Denemarken, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Zuid-Afrika, Zweden en Turkije waren tegen, terwijl Canada, Colombië, de Dominlkaanse republiek, Ethiopië, IJsland, Nieuw-Zeeland, Peru, de Verenigde Staten en Venezuela zich van de stemming' onthielden- De Nederlandse minister van Buiten- landse Zaken mr. J. M. A. H. Luns dcêd' een beroep op' de-vergadering hetpunt ftUrtySp'w'de'ragi^a5'të'>plaatSen.*HijzëL "dat een- bespreking -in":, de vergadering sleifots'tot geprikkeldheid bij de betrok ken partijen, nadelen voor de' bevólking van Nederlands „Nieuw-Guinea - én pres tigeverlies voor.- de Verenigde Naties zou leiden. '-yyAjyk. Dr. Soedjarwo Tjondronegoro. plaats vervangend permanent vertegenwoordi ger van Indonesië bij de Verenigde Na ties drong er bij de vergadering op aan het Nederlandse voorstel af te wijzen. Hfj zei, dat het vertrouwen van 80 mil lioen Indonesiërs en van anderen in de wereld die via de Verenigde Naties vrij- W ANNEEK men' dus in één woord zou willen karakteriseren wat de politiek van het Westen d«-laatste vijftien jaren heeft gekenmerkt en ia geweest, dan is dat de drang tot zelf behoud.' Hét merkwaardige is nu, dat die drang zich altijd óp het nippertje vér-:. werkelijkt. Heel West-Europa móest éerat aan Hitier verloren gaan. Enge- land haalde' het nóg net. Toen Hl Hei overwon, moest het .Westen nóg „be ginnen met de krachtsinspanning. Op het ogenblik schijnt het tets beter. Maar we'dienen ons ie realise ren, dat we nu tooh ook permanent in een „nippertjes-situatie" lèven. De eonferenties van Yaita en Potsdam, ge volgd door dé demobilisatie: in hél Westen, hebben Rusland een enorme voorsprong gegeven. We hebben., geen terrein meer te verliezen of de Rus sische voorsprong zou een overwinning gsan betekenen. Wanneer we dit alles ©verwegen komt de gedachte 5 onwillekeurignaai voren, dat de politiek van. het zelfbe-. houd in de grond der zaak "op een zeer domme wjjze is gevoerd. Nu moet menmet zulke onwillekeu rige gedachten een beetje, oppassen. •Want het zijn gedachten' achteraf. Nu we de geschiedenis kennen, zeggen we: Het.had toen en toen anders gemoeten. Maar "wie kwam juist toe n op dié gedachte? Zulke mensen zijn er ge weest. Churchill heeft tegen Hitier op willen treden toen deze hét Rijnland militariseerde. Dan zou de geschiede nis: stellig een geheel ander en waar schijnlijk beter verloop hebben gehad. Maar zu'ike mensen zijn er niet veel geweest. En ook waren zij niet altijd op de beslissende plaatsen en ogenblikken medebeslissend. Desniettemin en met volkomen erkenning, dat een achteraf pratende stuurman aan de wal het zegf kan men gerust zeggen, dat de wereld ^melijk dom geregeerd wordt. 'Daten we een concreet voorbeeld noemen. Daar komt niet eens veel achterafpratery bij te pas. De wijze Waarop de landen van het Westen sinds -A945 met Duitsland omgesprongen jjjjkben, grenst aan het waanzinnige. zullen de feiten eens voor u eta leren; Nazi-Duitsland ls verslagen.Rus-, land staat aan de Elbe. Amerikanen Engelsen doen hun uiterste best het verslagen "Duitsland voor het Westen Sir? „winnen. De Amerikanen stoppen ^Duitsland vol dollars. Ze geven-Ade nauer - de kans om het met democratie in Duitsland te proberen. De zaak lukt. Duitsland komt ér bovenop. De poli tiek van Adenauer, om met het Wes ten mee te' doen, slaagt. Nu moeten er spijkers met koppen geslagen .worden. Duitsland moet. om zijns zelfswil en om de wille van het Westen als'geheel, bii het Westen wor den gehaald.De hele Westerse poli tiek- is daarop gericht geweest. De Duitse regering wilde wel. De vrede zou wat dit betreft gewonnen hebben kunnen worden. Maar de spijkers met koppen wor den niet geslagen. Het wordt een ein deloos getreuzel en gechicaneer. En geland trok zich uit de enig mogelijke Europa-politiek terug. Frankrijk volg de op nog akeliger wijze. In Duits land dreigt het getij te keren. Nu pro beert Engeland weer wat te doen door de bal van de Westerse Unie op te pompen. Maar welk een armzalig heen-en- weergedoe is dit alles niet. We leven negen jaar na de oorlog. Negen jaar onder het Russische ge vaar. Negen jaar dat Duitslands poli tieke koers nog steeds niet definitief gekozen is. Welk een bedenkelijk ri sico! Er gebeurt niets. De oorzaak is het gebrek aan samen werking, aan inzicht en aan durf om een politiek van formaat te drijven bij de grote Westeuropese staten. Wij spraken over dom regeren, maar dit is helemaal geen regeren. Wat men met de ene hand opbouwt, verknoeit men met de andere. En het erge is. dat men dit nog weet ook, Het meestverbazingwek kende is, dat zulk: een wereld tochnog overeind--blijft staan. Het beleid van de regering blijft er op gericht, dat de hier te lande verblij vende Ambonezen naar Indonesië terug zullen keren. Zolang het verlangen tot terugkeer de groep als geheel blijft beheersen, een kleinere groep feitelijk pogingen in het werk stelt om deze terugkeer te reali seren en verwacht wordt, dat de Indone sische regering niet tegen terugkeer is gekant, is het voeren van een ander be leid t.a.v. deze mensen, die zich in Neder land niet. thuis voelen, niet verantwoord. Dit wordt medegedeeld in de begro ting voor maatschappelijk werk. De minister deelt verder mede, dat het sociaal - onderzoek in de ontwikkelings gebieden het vorig jaar in Noordpost- Overijsel is begonnen. Nadien is ook een onderzoek ingesteld en beëindigd in de gebieden van Zuidoost-Drente, Zuidwest- Noord-Brabant en Noord-Limburg. Nog dit jaar zal met de streek van Oost- Groningen worden begonnen. Een overzicht van alle te treffen maat regelen in „de- ontwikkelingsgebieden zal eerst over enkele jaren kunnen worden gegeven;, zodat ook een, totaal, financie ringsplan eerst ;te zijner tijd zal kunnen worden opgesteld. heïd,-. rechtvaardigheid' en vrede zoeken geschaad ;zou- worden,'indien hetpunt ■niet op de-: agenda:!geplaatst;,werd..- ■^'E&^&uh6?Pï&eq^;::'dat?/-'ï^"biNédeirr; lands-fndonesScfie, gésÓMli»êëoribedrei ging voor de ïnté'raafionale vrede vorm de. Soedjarwo zei,-dat de\ laatste "Neder- landse weigering', om overthet geschil te spreken tijdens „de recente onderhande lingen-ter ontbinding van de Neder lands-Indonesische Unie, gekomenwas. Hij-zei, dat toen.de Indonesiërs dat ver namen. stemmen opgingen voor een re geling van het. geschil door andere dras tischer maatregelen. V- -Verder vormt de kwestie een bedrei ging voor de vrede in Zuid-Oost-Azië, 'zei .hij, omdat voortdurend „koloniale troepen met een 'anti-Indonesische staat van dienst voor de zogenaamde ver dediging van dit gebied uitgezonden worden Soedjarwo betoogde. ,dat in de oor- ronkelijke overeenkomst in werkelijk- 'eid bepaald werd. dat de Indonesische epubliek Westelijk Nieuw-Guinea zou Tijgen, omdat alle voormalige Neder landse gebiedsdelen in Azië aan Indo- esië overgedragen.-zouden worden en leuw-Guinea daartoe behoorde. Verder betoogde hij, dat Indonesië op grond, van het handvest het recht had 'te kiezen, de kwestie ofwel in de ver gadering of in de veiligheidsraad ter sprake te brengen. Hij verklaarde: „Ge- isehillen moeten opgelost worden of wij Idat willen of niet.- En dit is de juiste plaats om geschillen op vreedzame wijze op te lossen. Wanneer zij onopgelost blf}- .ven, zullen, niet slechts de partijen ver- fbitterd rakén, maar zal ook de toestand versoherpen". Men vreest dat het Argentijnse vracht schip San Martin (ruim 6200 ion) met een bemanning van 54 koppen, na het pas seren van Straat Magelhaen, mei man en muis is vergaan. Dertien dagen geleden heeft men voor het laatst iets van het schip gehoord. De San Martin bevond zich toen aan de Zuidehileense kust. Daar is nu wrakhout aangetroffen dat wellicht van het schip afkomstig is. Een millioen Roepiah.schade werd ver oorzaakt door een aanval 'van een. bende in het onderdislricl Soebang in Cheribon. Dit is de grootste - schade, die ooit in Che-ibon d.or terroristen is veroorzaakt. 247 V'oningen in de dues Tjilebak wer den in de as gelegd, waardoor 1326 men sen dakloos werden. Er is' een dode te betreuren. DeAmerikaanse o .autoriteiten-v In Duitsland jhebbenf Vrijdag een Donder dag: van;,'do Russische.: -Hogé^Uonimis- saris, póesjkln, ontvangen;- - brief; als -gS^|'dé5.t!rlé|,. nil -.AinerikiuijStt beunldé agenten-zich-In Oost-Zlnitsland schuld tg'jiuan^on'darmijneiidceicti vi telt. InVèen korteil?ë'gêleidën%e$^nolafvërS klaarden de Amerikanen, jcbtjdé. brief „verkeerde en laóterlijke-.verkiaringen over de Amerikaanse regering en haar ambténaren" bevat. '- .- Vanmiddag om twee uur zal de diri gent van het Concertgebouworkest met de „Noordam" van de Holland Amerika Lijn uit Rotterdam naar New York ver trekken. Het orkest zal Vrijdag-1 October ook per H.AL. naar de Verenigde Staten afreizen. De nog stakende tunnelbouwarbeiders ebben tijdens een gistermorgen gehou- en vergadering besloten naar het werk ip te trekken „om in de eerste plaats :e bewijzen, dat nog twee a driehonderd irbeiders bij de staking betrokken zijn n ten tweede te-trachten de werkwilii- :en van het werk te halen". De optocht werd echter door de Vel- ense politie tegengehouden en na enig ver en weer gepraat verspreidden., de takers zich. In groepjes bleven zij rond lë bouuyut staan. Tot ongeregeldheden s het niet. gekomen. - - Donderdag d^s. Is het vijf en dertig jaar .eiedeii dat "de KLM werd opgericht,Wijf -Jen dertig Jaren vormen geen - jubileum; voor ..een viering is bovendien geen aan leiding nu kortgeleden.; twee 'toestellen verongelukten' ca hétbov'endiemknóg geen jaar Isvgeleden dat dr. .4.:. Flescnan^verleed. Toch is het"; misschien-: nuttig een. blik terug: te >werpen ente zién wat dë Neder landse luchtvaartmaatschappij sinds T Octo- 'ber 1919 'heeft-bcreikti Rond.vijf. milliócn driehonderdduizend- passagiers, tweéhonderd- tivlntig en een halt millioen kgivracht.' post. en bagage ztJn „sindsdien vervoerd." De-KLM- toestellen',; legden in drie jaren t samen in totaal vierhonderd millioenkilometer, af in 'een millioen vierhonderd vijf .en^ „twintig dulzehd'aeHftörTdertt.vlicgürcm.'inians'stijgr er op, of landt er; elke ."vier'-en. een;'balve minuut van de vier éntwintig 'uur. ergens ter wereld een KL-M-machine; het luchtnet is 236.000 km.jai?igithétivèrbindt?104ftsjédén;;In; 68 Jandcn. Er zijn rond ,14."-00personen bij' ;de KLM Un dienst in Nederianrfienbinv'h'et bui tenland; De maatschappij 'heeft !zcsïéh>tachtig kantoren in de -werela. Zij bezit bijna negen tig vliegtuigen, waarvan veertiende regis tratietekens van Wcst-Indlë dragen. Donderdag as.: zal in: 86 KLM-karitoreh om elf uur plaatselijke t!jd<een: plaquette worden onthuld /.iet de beeltenis van- dr. Plesman. ;t:; Voorts zal de heef Aler op Schiphol zes zilveren en zeventien bronzen vlieguren- penningen uitreiken. Ook zullen in Curacao twee zilveren en drie bronzen penningen en in Djakarta een bronzen penning worden uitgereikt. K' -• De zilveren penning ontvangen de gezag voerders J. Rouffaer, N. W. Bos, H.; A. A. Kooper, de boord-verktuigkimdigen F. J. Deltenre, M. de Laige en J. H. C. Plésman I en de radiotelegréirst J. Suttorp.- Op de Wolphaerlsbochl le Rotterdam zijn gisteravond laai een autobus van de Twee Provinciën en een bus van de R.E.T. met elkander in botsing gekomen. De gevolgen hiervan waren vrij ernstig. In eerstgenoemde wagen werden negen van de. ruim 30 inzittenden gewond. In de R.E.T.-bus liepen vier passagiers verwondingen op. Alle slachtoffers zijn naar het Zuider ziekenhuis vervoerd. Daar konden de meesten, na te zijn behandeld worden heengezonden. Twee personen, de 33-jarige Joh. C.-K. uit de Zwaluwstraat en de 36-jarige C. V.-G, uit de Madeliefstraat te Rotterdam, hadden dusdanige verwondin- Dc beschadiging ivm de R.E.T.-bus, tcelke tegen een bus van de Ticee Provinciën botste. (Vanonzecorrespondent) TN Huijbergèn in Noord-Brabant heerste Donderdagavond grote ongerustheid over het lot van de zevenjarige Christje Snoeiers, die omstreeks half zes 'per fiets van huii gegaan was en 's avonds óm elf uur nog niet terug was. De jongen was nog-even bij kennissen geweest en was van daar weer naar huis vertrokken. - Omstreeks elf uur namen de dodelijk ongeruste ouders de Rijkspolitie in de arm. Ook militairen-, die in de omgeving op oefening waren, werden bij de speurtocht ingeschakeld. Omstreeks één uur 's nachts kwam een der dorpelingen vertellen, dat hij bij de kerk een fietsje had zien staan. Men waarschuwde de pastoor, die de deur opende. Op een: der banken vond men het ventje, dat rustig lag te slapen. Voor een hevige regenbui was hij in de kerk gaan schuilen en om streeks negen uur was de kerkdeur afgesloten door de huishoudster van de (pastoor.,^ gen opgelopen dat zij in het ziekenhuis moesten worden opgenomen! De beide bussen werden zwaar.bescha digd. Omtrent de oorzaak van het ongeval kon nog nietsmet zekerheid worden gezegd. H ET is al wel bekend, maar het is J tod? goed het nog eens weer naar voren te halen, dat de communistische mantelorganisaties, vredescoraité's e.d. telkens pamfletten de wereld insturen, ;lv wiar namen onder staan van mensen, die hun namen daar niet onder „gezet hebben en die nun namen daar ook. - niet onder gezet willen hebben. '-"■ In de Rivierenbuurt in Amsterdam is dat nu weer gebeurd. - Er werd een circulaire verspreid van een vredescomdté, waar een stuk of vijf namen onder stonden. Zeker twee van de ondertekenaars wisten, van niets en hebben nu een korte mededeling verspreid in hun. - buurt, waarin zij mededelen, dat hun' - naam zonder hun toestemming onder de circulaire was geplaatst en dat zij met de actie niets van doen wilden hebben. Dat zijn zo communistische manie- ren. Hier is de persoonlijke wil vutt - vrije burgers' gemakshalve gesociali- seerd. Vrijdagmiddag .is in een vergadering van' de Raad van Bestuur Bouwbedrijf r ei', en de NCAB mei de drie werknemersr organisaties in het bouwbedrijf volIédigéïjj%i|^ overeenstemming bereikt j óver!Athegral«ïsj|'|i2^ verhoging der lonen in-biet'bouwbedrijf met 6 pet. Tussen wertegevers en^wérloiemei^^ffl.» in de textielindustrie zulleh' 30 -St tember a.s. besprekingèn:'^rdóiïi%é||!|i|® voerd over de doorvoering van t loonsverhoging met 6 procent,' voor deregering verleend. Na de 'regeringsuil hebben- dewerkgevers,, nog a van^rknemers^ij^SéenfïtrtSiëïii^ïiS kon' voor.eén samen, i wij'^ërd^i-nop#^^ IÖ] - bèn.^Overj j;de helangrijtó&jVoaiderpjS" werpen zoals régeühg^pi^^iÖèf arbeid.'vacantifetoèriag.érö de;!y;gcanti.e5i rechtenjjvah'v.werkhemei^ zakeüijk overeenstemming v.--. j j '(Von .ctn onzer verslaggevers)^ Tussen 'de vertegenwoordigers .tvan-^P werkgevers f en .-JiWeritö'eihersï^iifS^etip:^ sigarenbedrijf is óvereensteiiuiiihg S bereikt over een loonsverhoging --van-V.? 6 procent, die integraal over ,;de héle linie zal' worden doorberekend^., Tijdens "'-'de' besprekingénPisflmmf^M tevens overeengekomen- debelemme- r!f*A ringen voor de -mechanisatie .in/te"- perken en hét ploègenstelsel. .te..'nor^ maliseren. Er is toegestemd in. hét geheel machinaalverTOardigen r/yan" sigaren. In, November zullen nieuwe" .be sprekingen worden gevoerd 'over 'ver-, gaandevoorstellen;die op de onder handelingstafel:, zijn neergelëgd;pQöl£ de invoering van deelarbeid zal over wogen worden. l:-pj .'.C Vij kunnen on* *oo«tellen, dat U Uw Trouw niet kwijl wilt Maar „tochalp O dit nummer hebt geleien, houd het dsn niet voor Uzelf. Neem het mee naar Uw werk of naar een vrienden- - bijeenkomst Word een» voor een pasr minuten Trouwpropagandiat. Wij zeggen te voren: D gaat er geen halve dull mee vooruit, maar... U wint er iele veel waardevoller» mee! De achting van Uw vrienden. Evenals U stellen zij prijt op een positief Christelijk dagblad. Evenals U zijn ook zij geïnteresseerd in deskundige artikelen op maatschappelijk, geestelijk en cultureel gebied. Evenals worden ook zg graag snel SB betrouwbaar voorgelicht oreiwat er elders gebéurt Een woord van U is duizend woorden van ons waard. Daarom: maak Uw vrienden attent op onderstaande boa. Zij en Uw lijfblad zuilen U dankbaar rijn voor deze vriendendienst Naam Straat W oonplaats wenst het dagblad Trouw tot 30 September 1954 gratis te ontvangen en zich dan te abonneren. Betaling zal geschieden per week (53 cent) per kwartaal (f 6.75). Doorhalen wat niet gewenst wordt. V wordtverzocht deze bon toe te zenden aan Administratie „Trouw", Witte de Withstraat 30, Rotterdam Aïgpp

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1