Drie duizend doden door wervelstorm v.s. en Sowjet-Unie voerden geheime onderhandelingen Dr. Euwe redde eer in laatste ronde Veerboot kapseisde bij Japan Honderden vissersschepen en kustvaartuigen vergaan Benelux-ministers eensgezind gesprek in Londen naar Prof. dr. F. G. Gerretson Meld afscheidscollege w pimriL» r Alarmtoestand in Vietnam Eisenhowers plan voor atoombank Dulles en Mendès in Londen Russische schakers zetten kroon op meesterwerk MAAJNDAG 27 SEPTEMBER 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2885 Weerbericht Roemenië wil in V.N. Veerboot sloeg om Grondig onderzoek in kwestie-Dides Storm op de Zwarte Zee 1 mÊ Staatkundige organisatie van West-Europa S' Fl.D.E.-Toumooi geëindigd Trein greep auto op onbewaakte overweg Accoord loonsverhoging in het bouwbedrijf Het 13.000ste schip in de Rotterdamse haven oon vrJen de ht Eisen Veertig doden Franse militaire geheimen in handen van communisten FRANSE BOODSCHAP OP DE VALREEP (Van onze parlementaire redacteur) Het vooroverleg van de ministers van Buitenlandse ZakerSvin|| België, Nederland en Luxemburg, de heren Spaak, Beyen en Bedh,|| dat Zaterdagmorgen in Den Haag is gevoerd met het oog op de negen-mogendhedenconferentie, die Dinsdag in Londen wordt -ge-r opend, heeft tot eenstemmigheid van. inzicht geleid. Tegen het eind!, van de besprekingen kwam de Franse ambassadeur, in Den Haag, de heer Gamier, de ministers de laatste boodschap van zijn regering overhandigen. SS® door j. WJ Muhring. De, geweldige prestatie, die ons schaakteam in dé voorronde van het F.I.D.E.-Toumooi tegen Rus land bereikte, een 22 gelijk spel heeft zich Zaterdag in de laat ste ronde van de 11de Schaak olympiade niet herhaald. Kans loos sloegen de Russen ons met alleen dr. Euwe toonde Hjn grootmeesterklasse door een overtuigend gelijk spel met de ta lentvolle David Bronstein. Indonesië Staking tunnelbouw Velsen Eilandsraad van Bonaire doet beroep op de Kroon. die oor V „ffêSmipt'' is. gratis tot 30 September - .''X 1|» Botterdam: Witte de Withstraat 30 Teief. 115700 (4 1) Postbus 1112 Postgiro No. 424510 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 1718 uur; Telefoon 115700 v-Graver.hage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402115486 B.g.g. WOU® Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN' HOUTEN' Geldig van Maandagavond tot Dinsdagavond. NACHTVORST. Vannacht langdurige opklaringen, weinig wind en op vele plaatsen zware nachtvorst. Morgen overdag wisselend bewolkt met enkele verspreid optredende buien. Tot matig of vry krachtig toenemende wind tussen Zuidwest en West. Ongeveer dezelfde middag- temperaturen als vandaag. O Hoofdredacteur; Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Een wervelstorm, die over Noord-Japan is getrokken, heeft tot nu toe ruim drie duizend doden veroorzaakt. 2500 personen zijn op zee om het leven gekomen, terwijl op het eiland Hokkaido 543 doden te betreuren zijn. Bovendien werden vijfhonderd inwo ners gewond, terwijl er 103 worden vermist. Met man en macht wordt gepoogd schipbreukelingen te redden, doch de kans, nog overlevenden aan te treffen onder de drenkelingen, die een rehele nacht in de wilde zee moesten doorbrengen, wordt uiterst gering geacht Twaalf Japanse patroeljevaartuigen nemen aan de reddingswerk zaamheden deel. v Do wervelstorm heeft twee schepen doen zinken, waardoor 1,247 personen hot leven hebben verloren. Ten Noorden van Japan sloeg de veerboot ..Doja Maroe'' om. waarbij 1180 personen* waaronder 52 Ameri- kanen, om hel leven kwamen. Honderd passagiers hebben de ramp overleefd. Tot nu toé-zijn tweehonderd ^li^de^baaf van Hakodate is de „Tokalsji Maroe" gezonken, hetgeen 57 personen het loven kostte. Er wa len acht overlevenden- Er is nog een derde Japans^ vaar tuig vergaan, de „Hidaka Maroe Men •weet nog niet hoeveel personen hierbij cm het leven zijn gekomen. De ramp met de veerboot is een van. de ergste scheepsongelukken. die ooit in vredestijd zijn voorgekomen. De i ergste scheepsramp was die van de .Titanic" in 1912, waarbij 1517 men sen in de Atlantische Oceaan verdron ken. De 4300 ton metende veerboot, was Zondag in de namiddag van de Noor delijkste punt van Hontsjoe vertrok ken voor de reis van 75 mjjl naar Hakodate op het eiland Hokkaido. De zee was zo woelig, dat het schip achter de golfbrekers beschutting moest zoeken. Ten slotte voer men toch verder, maar na een hardnekkige, drie uren durende strijd met de jagen de, stormwind begon het schin slagzij te maken, waarop de kapitein onmid dellijk een S.O.S. uitzond. Enkele mi nuten later kapseisde de veerboot ech ter reeds en wierp daarbij 'zün passa giers-in de kolkende, golven. -Normaal vervoert de veerboot- 42 spoorwegwagons. Men neemt aan, dat dë wagens los zijn geraakt en naar één kant zijn gegleden. Volgens net blad „Omiuri" is ook een - Amerikaanse landingsscbiptank niet Amerikaanse troepen, op weg van Hokkaido naar Hontsjoe, vergaan. Ruim 750 vissersboten en kustvaar tuigen zijn gezonken of zwaar bescha digd. Oceaanstomers kregen opdracht de haven van Kobe niet binnen te va ren, maar de storm buitengaats te trotseren. Het aantal beschadigde of vernielde •woningen wordt in de laatste berichten op 9800 gesteld. Ongeveer 70.000 wo ningen - staan geheet of gedeeltelijk onder water. Daar gemeld was, dat deze typhoon van eenminder gevaarlijk karakter i zou zijn dan de vorige twee van de laatste veertien dagen waren minder voorzorgsmaatregelen genomen. De stad Iwanal, die 32.000 inwoners telt en gelegen is aan de Westkust van Hokkaido, is voor viervijfde door brand verwoest De directie der Japanse spoorwe gen heeft de leiding van het weerkun dige instituut des lands verweten in pin weervoorspelling onvoldoende te hebben gewaarschuwd voor deze wer velstorm, terwijl het in de laatste tijd luist ls voorgekomen dat het instituut waarschuwde voor in aantocht zijnde verschrikkelijke cyclonen, die zich evenwel niet hebben voorgedaan. Volgens de jongste officiële gege vens, van de politie te Hakodate, zijn door de wervelstorm 376 personen om het leven gekomen en 255 gewond. 1435 personen worden nog vermist. In deze Cijfers zijn inbegrepen de slachtoffers van de veerboot „Doya Maroe", die omsloeg en 37 arbeiders, die Zondagavond bh Sappore werden bedolven door een aardverschuiving. Duizenden Franse militairen, onder steund door tanks, hebben gisteren alle belangrijke punten in de Indo-Chinese stad Saigon bezet ter voorkoming van een burgerloorlog lussen de Vietnamese regering en het Vietnamese leger. De opperbevelhebber van hetViet namese leger, generaal Hinh, heeft buiten Saingon 60.000 militairen samengetrokken. Hij zou hiermee willen voorkomen dat legereenheden van de machtige secten Cao Dai en Hoa Hao de stad binnentrek ken om de regering bij te staan. Zaterdag hebben de troepen van generaal Hinh reeds 800 soldaten van de Cao Dai terug gestuurd. die op weg naar Saigon waren De twee secten beschikken samen over 40.000 man, Men gelooft echter niet dat zjj tegen generaal Hinh in het geweer zullen komen. In elk geval acht men een botsing tussen de troepen van de generaal en Franse eenheden uitgesloten. Roemenië heeft de negende zitting van de Algemene Vergadering der Ver. Naties veraicht om toelating tot de vol kerenorganisatie. aldus een bericht van net officiële Roemeense persbureau „Agerpress". De Verenigde Staten en de Sowjet-Unie hebben Zaterdag* In onderling overleg voor de eerste maal bijzonderheden gepubliceerd over de Amerikaanse voorstellen voor een internationale atoombank en de mislukte pogingen van de twee landen om tot over* eenstemming over het plan te komen. Het „state departement'! verstrekte Za terdag aan dc pers 12 nota's, memoranda en aide-memoires, die in Washington en gedurende de vler-mogendhedcnconferentle die ln Februari ln Berlijn is gehouden, zijn uitgewisseld. Uit deze stukken blijkt, dat geen overeenstemming werd bereikt, doch. dat belde landen bereid zijn de onderhan delingen - voorts te zetten. Op 10 Maart jj. overhandigde minister Dulles aan de Russische ambassadeur in Washington, Zaroebtn. aanvullende bijzon derheden ter verduIdelUking van dc voor stellen, zoals deze door president Eisenho wer op 8 ^December van het vorige jaar in de Algemene Vcrgaderfrg van de Vere nigde Naties waren, geschetst. Deze voor stellen omvatten o.m.: Overdracht aan een internationaal orgaan van voorraden nor maal en verrekt uranium, thoriummetaal en verwante 6toffcn door de Verenigde Staten, de Sowjet-Unie en andere landen die dergelijk materiaal bezitten. Toe wijzing -van deze materialen door het internationale orgaan ten behoeve van landbouw, geneeskunde en op de duur voor het opwekken van energie aan andere lan den. Een raad van gouverneurs voor het internationaal orgaan. Een verdrag cussen alle landen, die zouden willen deelnemen aan het plan. Uitwisseling vla het inter nationaal orgaan van inlichtingen over ontwikkeling van atoomenergie voor vre- desgebruik etc. Men Is nooit tot feitelijke bespreking van deze .punten gekomen. Bij overleg tussen Sulles en Molotot tijdens de Berlijnse con ferentie stelde Dulles voor de Inleidende onderhandelingen te beperken tot de Sow jet-Unie en de Verenigde Staten, teneinde geheimhouding te verzekeren en te voorko men. dat een der partijen er propaganda-, tische munt uit zou slaan. Molotof stelde voor, dat voor de latere besprekingen Communistlsch-Chlna en TsJecho-SIowakije, een producent van ruwe uranium, zouden worden uitgenodigd. De Verenigde Staten hadden deelneming van Groot-Britannië, Frankrijk, Canada en Bel gië bepleit. Van het begin af eiste Molotof een on voorwaardelijk verbod van atoom- of water stof- of andere wapens voor massavemle- tiging. aangezien naar hij zei productie van atoomenergie voor vredes-gebrulk als bij producten materiaal zou opleveren, dat ge makkelijk gebruikt kon worden voor atoom- en -waterstofbommen. Volgens hem maakte het Amerikaanse voorstel geen einde aan de bewapeningswedloop en hij wilde dc Ame rikaanse voorstellen dan ook beschouwd zien als een aanvulling, nadat overeenstem ming zon zijn bereikt, over de fundamentele kwestie van verbod van atoomwapens. Dulles antwoord was, dat de door Eisen hower gedachte' atoombank slechts een be gin betekende, dat het echter gemakkelijker zou maken om het moeilijker vraagstuk van ..doelmatige contrflle van atoomenergie voor militaire doelen" op te lossen. Op 1 Mei jl. verklaarde de Amerikaanse minister, dat gezien het gebrek aan belang stelling van de Sowjet-Unie voor het Ame rikaanse plan de Verenigde Staten zich vrij 'voelden om met andere landen de plannen uit te werken. De Sowjet-Unie zou, wan neer rij dat wenste, altijd aan de besprekin gen kunnen deelnemen. 4 Molotof hield echter vol, dat de Sowjet- Unie de onderhandelingen wenste voort te zetten en hij herhaalde de Russische els van verbod van atoomwapens. Op 22 September, daags voor Dulles to. de Algemene Vergadering der Verenigde Naties zou spreken, overhandigde onderminister Gromyko aan de Amerikaanse ambassadeur ln Moskou een memorandum, waarin de Sowjet-bezwaren tegen de Amerikaanse voorstellen werden herhaald. De Algemene Vergadering van de Verenig de Naties heeft president Elsenhower's plan voor het gebruik van atoomkracht voor vre delievende doeleinden zonder voorrang op de agenda geplaatst. Volgens in Yaounde ontvangen be richten, i9 een veertigtal mensen in de rivier de Sanaga. in Frans Kameroen verdronken, als gevolg-van het omslaan van een veerpont door een verkeerde manoeuvre. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Millerand, heeft Zaterdag op een bijeenkomst van het Franse kabinet me degedeeld, dat er een grondig onderzoek wordt ingesteld naar de wijze, waarop belangrijke Franse militaire geheimen in handen van de communisten zijn ge komen. De minister bracht bij de regering ver slag uit over de zaak-Dides. Er zouden bijzonderheden worden bekend gemaakt, zodra het onderzoek het toestond. De geschorste hoofdcommissaris heeft Zaterdag een verklaring aan de pers doen toekomen, waarin hij ontkende in lichtingen aan buitenlandse geheime diensten te hebben gezonden. Dides zeide, dat hij door een ongeluk kige samenloop van omstandigheden vo rige Vrijdagavond een Amerikaanse col lega had ontmoet, die in dienst is'bij de Amerikaanse ambassade te Parijs.- Hij zeide met hem gedineerd te hebben, waaruit de gevolgtrekking was getrok ken, dat hij ini ichtingen aan de Ameri kaanse ambassade verstrekte. Dit is onjuist, aldus Dides. Het was slechts een diner met een vriend, die hij in vele maanden niet had gezien. De hele zaak is volgens de geschorste hoofdcommissaris heel eenvoudig. „Een aantal leden van de regering meent, dat ik het niet met hun politiek eens ben. Zij geloven ten onrechte, dat ik inlich tingen aan de oppositiepartijen ver strekte." De belangrijkste reden van de schor sing van Dides was volgens welinge lichte kringen, dat hij de inlichtingen die zijn agenten hem hadden gegeven, niet heeft doorgegeven aan zijn meerderen. Het Turkse blad Hurriyet meldt, dat er bij de eerste storm van het seizoen op de Zwarte Zee waarschijnlijk 20 tot 25 personen om het leven zijn gekomen. Tijdens het weekeind zijn zeven kleine motorboten, met inbegrip van een scheepje van 250 ton geladen met tim merhout, door de sterke wind op de rotsen geworpen. Bij Kefken, 100 km ten Oosten van de Bosporus, is eveneens een aantal scheep jes vergaan. - De ministers Bech, Beven en Spaak na de conferentie in Den Haag in verband met de komende Londense' conferentie. Vijf kwartier ca elkaar zijn de Ameri kaanse minister Dulles en de Franse pre mier Mendès-France gisteravond in Lon den aangekomen met het oog op de ko mende conferentie over de Weslduilse herbewapening. Minister Dulles schijnt, voordat de conferentie Dinsdag officieel begint, een onderhoud te willen met de Franse prepijer, om de indruk weg te nemen, dat Washington sinds de'verwer ping van de E.D.G. Frankrijk negeert. Dulles heeft de Franse regering-Zater dagavond gewaarschuwd, dat de Ameri kanen hét zich niet kunnen veroorloven bom veiligheid op het spel te zetten en defensieprogramma's, die geen echte vei ligheid bieden, te laten voortbestaan. Blijkbaar: heeftdeze mededeling van i Over de inhoud van deze boodschap, die overigens ook aan de regeringen van de Verenigde Staten, Engeland, Canada, West-Duitsland en Italië is ge- zouden, lieten de ministers Beyen en Spaak zich na. afloop van de bespre king tegenover de pers niet uit. Vanmiddag heeft prof. dr. F. C. Ger retson zijn werkzaamheden aan de Rijks universiteit te Utrecht besloten met een afscheidscollege in het Groot-audito. rium. Prof. Gerretson begon' met op te merken dat men hem soms inconse quentie heeft verwéten. Eerst partij ganger van het Vlaamse activisme tegen de Belgische Staat, later verdediger van de Nederlandse Staat tegen het Indone sische nationalisme: hoe rijmt zich dat. Spreker heeft deze tegenspraak nooit gevoeld, opgeheven als hij haar acht in de rijksgedachte. Hechtend aan auto- homogeniteit wilde hij deze gedachte bij het scheiden van de markt nog eens toelichten. Het vraagstuk dat zün staat kundig denken heeft beheerst is dat van de verhouding van staat en volk. ln Nederland, waar beide elkaar uit drukken, bestaat geen conflict, in België, waar twee volken in een eenheidsstaat samenleven, wel. Het Vlaamse volk. in zijn taal verdrukt, heeft gedeeltelijk i de eerste wereldoorlog ten einde raa Tsjechoslowaküe 24Vi. West-Duitsland 23Vi- Hongarije 33. Israël 22. Nederland 21. 9.10 Groot-Brittannlë 17. .9.10 Bulgarjje 17. Zweden 15. IJsland \ZVz- (Zie verder pag. 5). 4. 5. 6. 7. 8. 11 12. Donuer, Prins en Van Scheltinga Verloren hun duel. Duidelijk bleek uit «ere ontmoetingen het klasseverschil Wel de grootmeesters, want werkelijk het drietal internationale meesters Weerde zich buitengewoon. De slotstand ziet er nu als volgt uit: 1- Sowjet-Unie 34. Argentinië 27. Joegoslavië 26 tó. fefsé-lAWi: W;4 'v&C--if-" .L---réjl-'C--'- Wttby. frj---' op grond van het onbeperkte zelfbe schikkingsrecht een afzonderlijke Vlaamse staat- geëist, - en om die te ver krijgen de hand gereikt aan de vijand van de staat. Dit had'spreker tot het inzicht 'gebracht van het staatsgevaarlijke van dit recht en van hét ondeugdelijke van de eenheidsstaat in multl-nationale gebieden. Deze ervaring rijker heeft hij zich bij de reorganisatie van het Indische staatsbestel verzet tegen de inrichting van dit multi-nationale land als natio nale eenheidsstaat met eén centrale volksraad, terwül eon Indonesische natie ontbrak en later tegen de losmaking van Indië en Nederland krachtens het intus sen tot volkenrechtelijk beginsel ver heven onbeperkte zelfbeschikkingsrecht. De naar sprekers mening onjuiste inrichting als eenheidsstaat van Indo. nesië is thans z. i. een hoofdoorzaak van de moeilijkheden der republiek, een normale ontwikkeling in demo cratisch parlementaire richting is daardoor onmogelijk. Men staat voor een dilemma: of federaliseren met het risico van uiteenvallen, of dictato riale handhaving der eenheid, aldus prof. Gerretson. HÜ zeide dat wij thans staan voor de nieuwe taak, het multi-nationale West- Europa staatkundig te organiseren. En wederom beproeft men dit, volgens hem, dezelfde fout herhalend, op de grond slag van een eenheidsstaat in wording, door het besluit tot samenroeping van een Europees parlement, zonder dat een Europese natie bestaat. Mogen wij, onze Indische ervaring verwaarlozend, tot dit plan meewerken, zo vroeg hij zich af. Ziet men niet, dat men zo, in plaats van het nationalisme te overwinnen, juist alle nationalistische duivelen tegen West-Europa's staatkundige eenwording mobiliseert? De verwerking van het defensieverdrag heeft tijd van beraad ge schonken. 'Thans is de rijksgedachte actueler dan ooit: Een organisatie van West-Europa in de trant als voor en na het Bourgondische verdrag is beproefd: slechts gemene defensie der oostgrens en rijkstol (unificatie van marktgebied) op rijksgezag met vrijwaring van de rech ten en vrijheden der bestaande staten en volken. Toen mislukt, is zjj thans enige mogelijkheid. Wie thans langzamer spoedt, vordert sneller. Wie minder wil, bereikt meer, zo eindigde professor Ger retson zijn afscheidsrede. l Vrijdagmiddag is de 37-jarige heer J. C. van H. uit Breda op de onbewaakte overweg in de Ruigeweidc bjj Hcken- dorp met zijn auto gegrepen door een I trein. I Toen de heer van H. de onbewaakte j overweg vanaf de Nogebrug naderde, stopte hij voor een trein welke vanuit de richting Utrecht in aantocht was. I Hij liet deze trein passeren maar zag niet dat vanaf dé richting Gouda even eens een trein naderde. Het uitzicht werd hem door dc trein die juist gepas- I seerd was ontnomen. Midden op de overweg werd hij door de in volle vaart zünde trein gegrepen en over een afstand van 15 meter mede- gesleurd.' Wonder boven wonder be kwam de bestuurder van de auto, die danig over stuur was geen letsel. De auto werd zo goed als vernield, terwijl ook de-trein aan de voorzijde en over de gehele lengte werd beschadigd. De werkgevers- en werknemersorgant saties; in het bouwbedrijf hebben over-, eahstemming bereikt, óver 'de'loonsverho ging met S procent, welke uiteraard uit sluitend van kracht is voor de lonen, vastgelegd in de officiële Toonregelingen; Aan het "college van rijksbemiddelaars is verzocht de nieuwe lonen bindendop. tè nemen in de loonregelingen en deze van kracht te doen worden met ingang van de betalingsweek, waarin 1 October valt, aldus een mededeling van de stichting raad van .bestuur bouwbedrijf. Voorts is aan het college van "rijks- bemiddelaars verzocht in- de. loonregelin gen voor de burgerlijke- en utiliteits bouw, de wegen-, spoor- en waterbouw, de N.O.-polder en het straatmakersbedrijf de z.g. franchïsebepaling te verruimen van 6 tot 10 procent. De gezamenlijke organisaties hebben besloten een ernstig beroep té dóen op hun leden om mede te werken aan het herstel en de handhaving van orde en regel op het gebied der loonvorming. d.w.z. het eisen en betalen van hogere lonen dan wettelijk is toegestaan, na te laten. de Franse regering geen essentiëlejwürMJHI ziging gebracht in het "standpunt van de Benelux-landen; want 'de heer - Spaak, de Belgische minister van-Bui-. tenlandse Zaken, voegde aan de; me-é;' dedelïng van de Nederlandse minister.-:5: Beyen dat er-.eenstemnügheidïvaneiri'^f^!^ zicht bij-de drie ministers bestona, tce, - dat er nog veelophelderingen nodig V ;,«'Sr zijn, met name over de inhoud eri- de strakking van de voorstellen vantdé'; Franse premier Méndès-FranctöjiD'êSeïISSil ophelderingen zullen, naar de 'heer-- Spaak hoopte,- op de - LondenseconSé- rentie worden gegeven. r - Men neemt in' Den Haag aan 'dat boodschap van Mendès-Francev.nietsVffta anders bedoelde dan', begrip te "wekken#!®: bij de andere' regeringen voor. diéns bedoelingen. Voorals dit laatste>?is;mö'rp dig, want er heerst-na de verwerping - 88 van het EjD.G.-Vendrag doori.FrartojjkSgj'jpS een. algemeen, wantrouwen.'ih'i'dë'ïkïtüy 41 der NAVO-landen en 'met name in r de:^; ED.G-.-landën tegen de', Franse - tnin'ie- -gd. ter-président 'en hét Franse parlementittSjS iSsS" Nadat, vanmorgen weer enige staken de turinelbouwarbeiders in Velsen bü het ingaan van de vüfde week van deze staking aan het werk zijn gegaan, zijn er nu naar de Amsterdamse Ballast Mij meedeelt ongeveer 200 van.de ruim 500 stakende arbeiders aan het werk. De EVC echter deelt mede, dat niet meer dan 60 arbeiders het werk hebben her vat. 1 ïlil?l3Sv: Bijna een maand eerder dan verleden jaar is hedenochtend het 13.000ste schip van dit jaar de Rotterdamse haven bin nengelopen. Het was het 24,215 brt metende En gelse stoomschip „Cbusan" van de „Peninsular and Oriental Steam Nav. Co." te Landen. Het kwam ledig van Londen en nam ligplaats bij de Rotterdamse Droogdok Maatschappij. Vorig jaar kwam het 13.000ste schip binnen op 26 October. Toen was het het' Italiaanse stoomschip „Paolo 2". -Sffl Met het oog op de moeilijkheid inzake het vormen van het quorum in dè.' Stete'tóSSS! der Nederlandse Antillen, waardoor"" ~s voorzien kan worden, dat "het-vaststellen van het nadelig saldo der begroting. 1954 voor Bonaire bijlandsverordening, 'gé» ruime tijd zal worden uitgesteld en het' gehelebegrotingsjaar1954:vérstrèkehl^ëi}s.?vWffi alvorens het tekort, is goedgekeurd.::hë"éft^Sf|pg; 'de Eilandraad van Bonaire zich ..Vrijdag. tot de Kroon gericht. De raad verzoekt/ de vaststelling van de voorlopig vast-' gestelde eilandsbegroting (methet; tekörtËw-^jgjj van ruim een inilUoen gulden AntilHaan^till^^ se courant) bij Koninklijk Besluit,JhoüSf dende algemene maatregelen, indien'; dé desbetreffende landsverordening nietn vóór 15 October a.s. in het publicatieblad,; (der Nederlandse Antillen), is verschenen.' Inmiddels heeft dé heer Broos vah i"dë| Nationale Volkspartij bedankt "als" lid deri- staten. Er zijn thansvier, vacatures. waar-,» door de positie van het quorum mogl moeilijker wordt. - Houd - de vele prettige uren, die Trouw U'biedt, niet voor Uzelf. Gun ze ook anderen. Knip onderstaande bón uit en geef baar aan Uw vriend of kennis, die volgens U het meest voor een abonnement op Trouw in aanmerking komt. Een dubbele vriendendienst. U bewijst .er zowel Uw vrienden als Uw lijfblad een weldaad inee. Naam Straat Woonplaats wenst het dagblad Trouw tot 30 September 195i gratis te ontvangen en zich} dan te abonneren. Betaling zal geschieden per week-(52 cent) per kwartaal (f 6.75). Doorhalen wat niet gewenst wordt. U wordt verzocht deze bon toe te zenden aan,.-./- Administratie „Trouw", W. de Withstraat 30, R'dam.- 4. t y' V' 'if-1 éi

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1