Verrassend Frans plan voor Verstoord optimisme gesprek in Londen ienen binnen 50 dagen Nederland zal resolutie naast zich neerleggen O Onbekend maakt onbemind TOEZICHT VAN ZEVEN LANDEN BEITS VOOR Vrachtauto reed in op groep fietsers Kinderaftrek en studietijd Labourcongres voor Duitse bewapieniiig „Nw.-Guinea geen zaak voor V.N" DINSDAG 28 SEPTEMBER 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2886! Weerbericht Y ervoerspersoneel krijgt 6 pet. De stormramp in Japan Twee doden, twee gewonden Eerste drempel voor stormstuw gereed m Bevan niet weer in bestuur Labour-partij Van Klef fens wenst gematigde taal Zes procent geadviseerd voor rijkspersoneel ■'SM OPTIMISTISCHE verwachtingen omtrent de kansen op het slagen der conferentie over de Duitse herbewapening, die vanmorgen om elf uur in Londen is begonnen, zijn gisteren grotendeels ongedaan gemaakt door een verrassend en, voor velen verontrustend plan van Frankrijk tot regeling van.de toekomst van de Saar." Naar verlüidt, wensen de Fransen dat dit plan wordt aanvaard voordat zij de her bewapening van West-Duitsland goedkeuren. Volgens het Franse plan zou het omstreden Saargebied onder toezicht van een commissie van zeven Europese landen geplaatst worden. West-Duitsland,dat het gebied-tot na de tweede wereldoorlog bestuurde, heeft zich indertijd bereid verklaard de Saar onder toe- zich van de Raad van Europa te:plaatsen. ïi Engelse havenarbeiders doen beroep op arbeiders te Rotterdam In Hollandse IJssel mË& IS iÜ Dr. J. H. van Roijen, Neder lands ambassadeur in Washington, heeft volgens AP'.', verklaard, dat Nederland een eventuele resolutie van de volkerenorganisatie over onderhandelingen met Indonesië nopens Ni-euw-Guinea naast zich neer zal leggen, „zelfs als de resolutie gematigd van toon is". De ambassadeur, sprak met ver slaggevers na een kort bezoek aan de plaatsvervangende Ameri kaanse minister van Buitenlandse Zaken, David Key, die met V.N.- zaken belast is. Hij verklaarde echter niet met de plaatsvervan gende minister over Nieuw-Guinea gesproken te hebben. De loonsverhoging 'inf- Tandheelkundigehulpüaari: ziekenfondsverzekerte n Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 'g-Gravenhage:~Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402115486 B.g.g. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, f 2.26 per maand, f 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks. Directie: O. A. KETJNENG en Mr. K. VAN HOUTEN Geldig van Dinsdagavond tot Woensdagavond.;'. WISSELEND BEWOLKT. Wisselend bewolkt 'mét' enkele" buien.' Matige, later tijdelijk krachtige Westelijke wind. Over het algemeen weinig verandering In temperatuur. <J> C Hoofdredacteur: Dr. J.'A. H. J. S. BRUINS SLOT. ISfU EN van de verdiensten van de p* onderwijsnota van minister Cals lijkt ons deze,,dat het grote publiek weer eens met het onderwijs en in zonderheid met de nieuwe opieiding vaa het onderwijs geconfronteerd is. Want wij maken ons sterk, dat velen te weinig bekend zijn met de nieuwe kansen, die hier aan jongelui mei ambitie voor het onderwijzersambt geboden worden. We geloven, dat hier wel zeer van toepassing is de oude spreuk: Onbekend maakt onbemind. Dat velen hier niet de weg van het kweekschoolonderwijs in zijn nieuwe vorm kiezen en dat daardoor mede het grote tekort aan onderwijzers ver oorzaakt wordt, ligt naar onze mening atellig aan het niet voldoende op de hoogte zijn met datgene, wat Juist de laatste tijd zo'n aanmerkelijke ver andering en verbetering heeft onder gaan. De oude kweekschoolopleiding was vierjarig. Ze was meer op de theorie dan op de practijk gericht. De wijze waarop deonderwijzer de verschillende vakken op de lagere school had te behandelen, bleef hem vrijwel we zonderen hier het vak lichamelijke oefening, waarvoor wèl -een didactische scholing gegeven werd, uit verborgen. De practijk moest hem voor een groot deel vor men. Aan het eind van zijn vier jaar moest hij een hoeveelheid kermis op spuiten over niet minder dan vijftien vakken. En als hij dan zó op de schooljeugd werd losgelaten en alle tijd nodig had om zich de didactiek van de lagereschoolvakken in de practijk eigen te maken, dan was daar twee jaar lang het spook van het hoofdakte-examen, een akte, die ove rigens in de practijk wel een zeer zwakke garantie gaf voor het werke lijk en goed kunnen leiden van een lagereschoóL E niéuwe, kweeksdhoolwet nu, die op 28 Juli 1952 in werking trad, heeft hier het roer wel radi- ica al in de gewenste richting om gegooid. - De* opleiding.;is nrs-vijfjarig- gewor den, verdeeld in drie leerkringen. De 'eerste leerkring,' tot wélke toet bezit yéa toét volledige Ulodiploma of een •bewiis van overgang naar de vierde iklas van een middelbare school toe gang verschaft; geeft twee Jaar -de verdere intellectuele vorming door het onderwijs ia Nederlands, de 'in> deme talen, geschiedenis, aardrijks kunde, natuurkunde, wiskunde 'enz. De docenten voor deze vakken moe- ten aan dezelfde vereisten voldoen als hun collega's aan de middelbare school. Na deze twee jaar, acht men de eigenlijke vooropleiding voltooid.' Dan begint de tweede leerkring,: die aan allékweekscholen in' den lande op 1 Sept. JU is gestart. Nu biykt eerst recht, hoeveel v hier tengoede is ver anderd. De moderne talen, de wis- en natuurkunde enz. zijn van de rooster verdwenen. Nu begint de' op hoog niveau staande v k opleiding, die zich in deze -leerkring, 'die ook twee jaar duurt, bezighoudt mét opvoed kunde, psychologie,Nederl. taal- en letterkunde,v met het „nieuwe vak": kennis ..van het culturele: en maat schappelijke leven, met de 'expressie-- vaidcen: schrijven, tekenen, muziek, handenarbeid en met de didactiek van alle lagere schoolvakken, gepaard gaande mét een - intensief hosplteren van de kwekelingen in oefenscholen. Vooral het „n i eu'w e. vak", is hier zeer;belangrijk. :Het opent'de. moge- lijkheid van een - binnenleiden in hei culturele'en sociale leven, o,a. door hel bijwonen van voordrachten door des kundigen, die in schoolverband wor den gegeven.- Zo zagen wc, op de roos ter ener kweekschool, voor dit vak voordrachten prijken"van' de voorzitter van het C.N.V., van een studenten- IfSjédikantenzlWév achten'- deze pro- paedeuse zeer belangrijk. "Tot deze -tweede leerkring kunnen ook. zij worden toegelaten, dié in. het bezit zijn van'een einddiploma H.B.S. of gymnasium. Van- deze .gelegenheid h bij de aanvang van de in Scot, be gonnen cursus een vrij druk gebruik .gemaakt. Aan het einde van deze leer kring wordt een examen afgenomen. Heeft mén hier op bevredigende wijze aan deelgenomen, dan 'mag men les geven tot en met de zesde klas ener lagere school. Men is dan echter nog niet vo 11 e d i g bevoegd. - Wil men hoofd, ener school kunnen worden, of toegang verkrijgen tot het B.L.O., V.G.L.O. of UX.O., dan moet men Dog een jaar in de boot blijven zitten en ffleevaren naar de laatste of derde leerkring. Eet onderwijs dat hier ge geven wordt, beperkt zich tot opvoed kunde en psychologie, Nederlands en het'„nieuwe vak". De helft van, het cursusjaar wordt nüj buiten de kweek school, besteed aan de practische vor ming in 'alle soorten lagere-school- typen. Dé grote winst, die deze nieuwe op leiding ons brengt, ligt dus v.n.l. in het veel beter toegerust' zijn op de eigenlijke practische taak in ée school,dan'vroeger. De parate kennis zal een hele veer moeten laten, maar daartegenover staat dat de a.s. onderwijzer met-zijn nieuwe opleiding Ambtenaren van een aantal delega ties hebben duidelijk te verstaan;gege ven, dat het Franse plan nog niet op schrift gesteld is. Sommige gedelegeerden, vroegen zich af of het nieuws soms voor onderhan delingsdoeleinden verspreid was. De Fransen kunnen elders tegemoetko mingen verlangen in ruil voor een te rugnemen of matiging van dergelijke voorstellen over het Saargebied. Over-het algemeen bestond echter de indruk, dat-het reeds in zijn definitieve vorm was gegoten en dat het de Fran sen ernst was. De ontwikkeling over het Saarge bied kwam aan het einde van een dag van grote diplomatieke activiteit van de afgevaardigden van alle negen deel nemende landen de "Ver. Staten, Gr.- Brittannië, Frankrijk, Wes-Duitsland, Italië, België, Nederland, Luxemburg en Canada. - Gematigd optimistisch (wellicht door dat zij nog onbekend waren met het nieuwe Franse plan) arriveerden gis teren" in Londen dé-laatste deelnemers. Het waren de Nederlandse ministers van" Buitenlandse Zaken, mr. J. W. Beyen,' zijn Belgische collega Spaak en de' Westduitse bondskanselier Adenauer 'mét' hun", adviseurs. "Voordat de -confe rentie officieel zou beginnen, voerden de ministers nog verscheidene tweege sprekken. Zo had. de Nederlandse "be windsman een onderhoud-;; met zijn Amerikaanse collega - Pulles sen. later op de avond met de Franse.-premier Mendès-France. Er is redelijke hoop dat wij tot over eenstemming: kunnen komen, zei mi nister Beyen bij aankomst in .Londen. „Ik hoop dat wij nietteveel behoeven te regelen. Wat wij opdit ogenblik no dig hebben is een snelle regeling van de vraagstukken,zodat Europa één wordt om het hoofd te bieden aan de gevaren, waardoor 't wórdt'bedreigd." De minister, .verklaarde, dat Nederland d< niet met- een speciaal plan ter tafel zou komen. „Ongeveer veertien dagen ge leden hebben wij zeer nuttige bespre kingen met minister Eden gevoerd en de landen van de Benelux zijn het eens met zijn algemene gedachtengang." De Westduitse bondskanselier Aden auer heeft gisteren vóór zijn vertrek de goedkeuring van zijn kabinet en van de meerderheid der Bondsdagcom missie voor Buitenlandse Zaken gekre gen voor zijn programma. Adenauer had aan de commissie meegedeeld, dat hij naar Londen ging met het vaste besluit zich te verzetten tegen elke achterstelling van West-Duitsland in liet Westelijk bondgenootschap. Hier mee zou Adenauer bedoelen, dat elke controle, die op de Duitsers wordt uit geoefend in het Europese verdedigings plan tevens van toepassing moet zijn op alle andere deelnemers. De Franse premier had gisteren een ontmoeting met Dulles, die na afloop optimistisch zou zijn geweest over de kansen om overeenstemming te berei ken. Later sprak Dulles ook met gene raal Gruenther, de opperbevelhebber van de NAVO in Europa. De Nederlandse minister Beyen wordt in Londen o.a. bijgestaan door jhr. mr. A. W. L. Tjarda van Starken- borgh Stachouwer, hoofd der gecom bineerde permanente vertegenwoordi ging bij de NAVO te Parijs mr. H. F. Echauzier, directeur-generaal van po litieke zaken; drs. E. H. van der Beu gel, directeur-generaal van het econo misch en militair hulpprogramma, en mr, T. H. Bot, chef der directie Weste lijke samenwerking van het departe ment van Buitenlandse Zaken. Grooi-Brittannië heeft gisteravond aanl Amerikaanse minister van Buitenlandse de, deelnemers van de negen-mogendhe- Zaken. John Foster Dulles, erop aan- den-conferëntie voorgesteld West-Duits- drong in 1954 nog grote vorderingen ie land binnen 50 dagen souverein te ma-[maken ioi de herbewapening vanWest- ken en te bewapenen. iDuitsland. De Britse 1 minister .van iBuilenlandsa Zfikan* Anthony Eden. deod zijn voorstel opdovooravond van tde conferentie «in collega's loekomen^ 4a y Eerdér' op de dag verluidde, dat «e Tussen de -werknemersorganisaties in het Beroepsvervoer over do weg en de Contactcommissie Werkgeversorganisa ties Wegvervoer is overeenstemming be reikt de lonen'in het Beroepsvervoer over de weg met *es- procent "te verhogen. De muziekkamer, in Lancaster House in Londen, trnar vandaag de, negen-landen- conferentie is begonnen, inzake de Duit se hencapening. deze kamer, gaf Frederic. Chopin een recital voor Ko ningin Victoria. Verleden jaar is Lan caster House geheel gerestaureerd en in de vroegere luister hersteld: - veel h heter zal kunnen f u n c tip ti ne ren in de lagere school dan voor heen het 'geval was. Bovendien, en daar-zal niemand'een traan om laten, de' oude hoofdakte is dood én be- graven! zeer in hetkort hebben we hier iets over de nieuwe op leiding uiteen kunnen zetten. We zijn er zeker van, dat grondiger kennis van deze vernieuwde aanpak bij vele ouders er toe zal leiden, dat ook de mogelijkheid van het onderwijzer of onderwijzeres'.worden meer dan tot nu toe onder de ogen zal worden gezien, zodra de vraag naar de beroepskeuze in de gezinnen acuut wordt. Ieder die volksopvoeding waardeert, zal zich hierover, verheugen. Daarom zouden we een dringend beroep wil len doen, speciaal op de hervorm- d e ouders in onze kring ('t tekort aan hervormde onderwijzers is nog groot): denk eens, bp het maken van plan- hen met uw kinderen, in de richting van de niéuwe kweekschool. Want deze gehele hervorming baat weinig als het te bewerken „materiaal" óf te eenzijdig uit één bepaalde groep wordt gerecruteerd, öf wanneer de „grond stoffen" slechts 'zeer beperkt worden De wervelstorm, die Zondag het Ja panse eiland Hokkaido trof, heeft vol gens officiële gegevens op zee aan min stens 1.400 personen het leven gekost, terwijl op het eiland zelf zeker 300 doden te betreuren zijn. Onder de doden be vonden zich duizend of meer passagiers en leden van de bemanning van de v.eer- boot van de spoorwegen, die in de haven van Hakodate omsloeg, ep driehonderd mensen, die in dezelfde haven verdron ken tengévolge van het vergaan van an dere schépen. Anderen kwamen om het leven by overstromingen, grondverschui vingen en een grote brand, die in de stad Iwanai, bijna 100 km ten Noorden van Hokadate, 3.200 huizen, 80 procent van de stad, in de as .legden. Stakende droogdok-arbeiders te Lon den hebben een beroep gedaan op de ar beiders in Rotterdam en Belfast om niet te werken voor schepen, die te Londen op de zwarte lijst staan. Ruim vijf duizend arbeiders van de Londerise scheepsreparatiewervén staken wegens een geschil tussen de electriciens bij de dokken en hun werkgevers. Maan dag, sloten bijna alle zevenhonderd voor naamste1 scheepstimmerlieden van de Condense haven zich- aan hij de stakers. Hooft Edens plan zóu *téen -vergadering van dé' NAVO-raad.die,-.'omstreeks 15 October bijeen zou komen, uitgesteld moeten, worden. ■'-.-A.'; -Volgens diplomatieke functionarissen heeft Eden het volgendebepleit: 1. Tijdens de conferentie te Londen zullen parallel besprekingen worden gé- houden. -De ministers van 'Buitenlandse Zaken van de Verenigd'e-;-Staten, Groot- Brittannië, Frankrijk en West-Duitsland zouden voorbereidingen treffen voor het herstel van de Duitse soevereiniteit. De plenaire zitting van de conferentie zou zich op de Duitse herbewapening con centreren, Tijdens deie besprekingen zou den de ministers trachten op de voor naamste punten tot overeenstemming te komen. 2.. De deskundigen "worden geïnstru eerd debijzonderheden van deze over eenkomsten uit te- werken ten behoeve van een tweedenegeft-mogehdhede'n- conferentie, die binnen een maand en vermoedelijk te Londen gehouden zal worden. 3. -Indien de ministers tijdens de twee; de conferentie accoord gaan met de details zullen zij gezamenlijk rapport uitbrengen aan - een niet later dan mid- den-November te houdenzitting van de NAVO-raad. 4. De NAVO-raad zal dan de West duitse bondsrepubliek formeel toelaten als 15de lid van het intercontinentale militaire bondgenootschap. (Van onze Haagse redacteur) Een ernstig verkeersongeluk in Den Haag heeft gistermiddag aan twee men sen het leven gekost; terwijl twee an deren ernstig gewond werden. Het ongeluk gebeurde om half vijf op de Parallelweg bij de Vailiantlaan waar een groep wielrijders, die stond te wach ten voor het stopbond van een verkeers agent, gegrepen werd door een met vier ton zand beladen vrachtauto. De wagen reed" de wielrijders achterop, doch toen de chauffeur wilde stoppen, weigerden de remmen. De gevolgen van deze aanrijding wa ren ontzettend'. Be 50-jarige mevrouw W. J. V.P. en een wielrijder, die gister avond nog niet geïdentificeerd was, wer. den op slag gedood. De echtgenoot van mevrouw V., de 45-jarige J. V., moest in ernstige toestand met een -bekkenfrac. tuur naar het gemeenteziekenhuis wor den overgebracht. Inzéér ernstige toe stand werd daar ook opgenomen het 13- jarige. meisje P. B., die, een shock en verwondingen opliep. De 14-jarige R. van S. kwam met enkele schrammen en de schrik vrij. Alle rijwielen wer den vólkomen vernield. De vrachtauto, die bestuurd werd door de27-jarige: N. S. M. G. uit Loosduinen, is voor onder zoek in beslag genomen. Volgens ver klaringen, die de politie ontving, zou de chauffeur -niet hard gereden, hebben. Dé ernstige gevolgen moeten ;vöoral "toegeschreven!,worden aaiUhet-feit," ;:dat de Parallelwég ter plaatse" daalt (hét kruispunt-wordt wel aangeduid als „De put") en aan de zware vracht die de auto vervoerde, terwijl de slachtoffers, doordat zij zich volkomen onbewust wa ren van het naderende gevaar, geen po gingen konden doen daaraan- te ontko men.:..v. Maandagmiddag om half vijf reed in Den Haag een vrachtauto, geladen met vier ton zand midfien in een groep wielrijders die bij het stopbord op de hoek Paralelweg, Vailiantlaan op de Paralehceg voor hel stopbord stonden te wachten. De vrachtauto die op de Paralelweg, komende uit de richting station Hollandse Spoor reed, kon blijk baar niet meer remmen en reed mid den in de groepstilstaande wielrijders. De gevolgen waren verschrikkelijk. Twee personen werden gedood en twee zwaar gewond, terwijl een meisje van 14 jaar licht werd gewond. Een over zicht van hel kruispunt mét de vracht auto welke het ongeluk veroorzaakte. Met bet storten van zeshonderd ku bieke meter; beton voor de eerste drempel tussen de stalen damwariden van de twee meter dikke stormstuw in de Holl. IJssel is men gereed geko men. Binnen een paar weken hopen de aannemers te beginnen met het storten van beton voor .de tweede drempel. hyp,1?* VOOR; de heffing .van de Loonbe lasting, wordt de kinderaftrek per 1 kwartaal beoordeeld en wel. naar de toestand bij -de aanvang van elk kwar- taaL la dit verhand is de vraag gesteld, wanneer schoolgaande en studerende kinderen voor. wie zoals men weet nog tot en met hun 26ste jaar kinder aftrek wordt verleend beschouwd moeten worden als.hun studie' ie heb ben beëindigd. Moet daarvoor,uitslui tend acht.worden geslagen op het tijd stip, waarop de studie in feite op houdt of is het officiële einde van het cursusjaar beslissend? Tussen beide tijdstippen kan een min of moer langdurige vacantieperiode liggen. Moet ook deze worden aangemerkt als „studietijd"? Hét stellen van deze vraag is ge-- reehtvaardigd, - bij v. in verband met de examens van Hogere Burgerscho len, Gymnasia e.d. Voor de klnderaf- trek kan immers beslissend zijn of dét- -; uitslag, van de examens vóór dan ;wel nè 1 Juli bekend is geworden, hoewei.V - het cursusjaar in beide gevallen offi cieel doorgaans tot 31 Augustus loopt. De staatssecretaris .van Financiën. heeft dienaangaande medegedeeld, dat hem is gebleken, dat voor de uitvoé- ring van de Kinderbijslagwet ter zake een ruim' standpunt wordt ingenomen,' v mits het kind bij de aanvang vanhét' kalenderkwartaal,(in de hierboven genoemde gevallen dus op 1 Juli),niet reeds'met de uitoefening van eéci:;be-! drijf, een zelfstandig beroep of. een dienstbetrekking is; -aangevangen.Iri dat geval wordt ge en. kinderbjjsïag uitgekeerd. Nu men ten aanzien van de Kinder-' bijslagwet dit ruime standpunt' heeft v; ingenomen, heeft de beiastingsinspec- tieten aanzien van dé. Loonbelasting!':' goedgekeurd,1;.' dat voör de' bépprdéiing voor aanspraak op(dubbeleof /driérS^f voudige) kinderaftrek .'óp ^pvérëën-" 4 komstige wyre. wordt;géhandel<Lg3?;S In desgelyke gevallen- kau menïduftV 'ook .voor.; het-;derde;;kwarta&:inSAm^ merkiDg komen voor lunderaftxek. ;i ;||f 'i -fM Dr. Mohammed Fadhil el-Jamali, hoofd van de delegatie van Irak, heeft het gisteren aan de stok gehad met mr. E. N. van Kleffens, de Nederlandse voor zitter van de Algemene Vergadering der Verenigde Naties. In een felle rede over Israël gebruikte Jamali, het woord „arrogantie". Nadat hij uitgesproken was, verzocht mr. Van Kleffens Jamali zijn taal te matigen. Jamali keerde onmiddellijk naar het spreekgestoelte terug en bestreed de verklaring van mr. Van Kleffens. Hij betoogde, dat zijn toon matig geweest was. Mr. Van Kleffens dupliceerde, dat hy nog steeds bezwaren had tegen het gebruik van het woord en hoopte, dat in de toekomst gematigder taal gebruikt zou worden. Dr. Van Roijen verklaarde, dat lijn land zich op het standpunt stelt, dat het geschil tussen Nederland en de He- publiek Indonesië eenvoudig geen zaak is voor hel optreden door ae Verenig de Naties.; „Ik geloof niet, dat het aannemen van resoluties over dergelijke onder werpen, wanneer' iedereen bij voor baat weet, dat men ze naast zich neer zal leggen, het prestige van de Ver enigde Naties goed zal doen", aldus de ambassadeur. In de algemene vergadering van de V.N, heeft minister Luns Maandag een rede gehouden, waarin hy t.a.v. Nieuw- Guinea o.a. opmerktè dat de indiening van dit punt door Indonesië een .schandelijke zaak" is. Er is geen en kele reden waarom de organisatie deze kwestie zou bespreken. Hij ontkende dat de toekomst van Nieuw-Guinea door discussie op internationaal niveau gediend wordt. „Hoezeer wij echter het Indonesische initiatief betreuren,wij' zijn niet van plan onze betrekkingen met Indonesië onder deze kwestie te laten lijden" al dus mr. Luns, die in het vervolg van zijn rede o.a. zeide dat Nederland alle medewerking zal; geven aan de voor gestelde atoombank.. De Australische minister Casey viel minister Luns bij. Hij zag- geen grond voor de Indonesische opvattting dat de Nederlandse souvereiniteitv over". Wes telijk Nieuw-Guinea „een latente be dreiging voor de vrede en veiligheid in'dat deel van de wereld zal blijven vormen".^ - - - Vorige week Is de Centrale Commis sie 't.voor Georganiseerd Ovérleg in ambtenarenzaken bijeengeweest onder voorzitterschap van mr. F, A. G. Ubink. voorzitter, voor een bespreking van een aan de minister van Binnenlandse Za ken uit te brengen advies omtrent'een algemene salarisverhoging voor het rijks personeel, zulks ïn verband met de voor het particuliere bedrijfsleven aanvaard de verhoging der richtlijnen voor de be loning met maximaal 6 pet. De commissie besloot aan de minister van Binnenlandse Zaken te adviseren tot .toekenning van een salarisverhoging van 6 pot. aan het gehele rijkspersoneel en aan de gepensionneerden uit Over heidsdienst. EERSTE OFFICIER „DE RUYTER" Kapitein-luitenant ter'.zeer C. L. J. F. Douw van der Krap'is met ingang van 1 October a.s. eervolontheven' van zijn functie van hoofd van' het bureau opera ties van de marinestaf. .Hij wordt belast met de functie van eerste officier van Hr. Ms. kruiser „De Ruyter". - Het. congres van de Britse Labour- partij heeft zich vanmorgen met een verschil van minder dan een kwart millioen stemmen voor de politiek van de officiële leiders uitgesproken 'door een resolutie aan te nemen, waarin herbewapening van West- Duitsland wordt voorgestaan.! De stemverhouding was: 3.270.000 voor en 3.022.QG0 tegen de resolutie. Aneurin. Bevan. leider van de linker vleugel van de Britse Labourpartü, is bij de verkiezing voor de post van pen ningmeester van de partij met groot verschil verslagen door Hugh Gaitskell, voormalig minister van Financiën, aan hanger van de herbewapening van West- Duitsland. Op het nationale congres van; de La- bourpartij te. Scarborough verkreeg Gaitskell 4.338.000 stemmen op een to taal van iets meer dan zes millioen. Bevan maakt thans voor het eefst se dert dé oorlog geen deel meer uit van de leiding van de partij. Door eengooi te doen naar het penningmeesterschap kon hij zich niet candidaat stellen voor de post, die hij tevoren in'het nationale bestuur bekleedde als vertegenwoordi ger van de plaatselijke labuurorganisa ties. Bevan is nu; gewoon lid. Als zodanig zal hy gemakkelijker actie tegen de partijleiders kunnen voeren. Als Bd van het bestuur moest hij - in het openbaar zwijgen over kwesties, waarover hij het piet de rechtse leiders ""óneens isl Onlangs trad Bevan uit de leiding van de parlementaire Labourfractie na on enigheid met Attlee over de Westduitse herbewapening en de Zuidoostaziatische Verdragsorganisatie, waartegen hij ge kant is. Clement1 Attlee heeft vandaag;;de Britse Labourpartij, gevraagd het denk beeld van een Westduitse. militaire bij- drage aan de "westelijke;;" défrnsies tëj steunen.xHU betoogde,dat"cdkef.andere., koers den sterieleenhegatierë". poli- tiek zou zijn g - -fga i- Ten vervolgeop. zijn";^bekendmaking van 21 September j.L' deelt dé. Vakraad voor deMetaalinaustriëlméde'ih'ï'ZijnlitifI1 vergadering: van 27 September', zijn overeengekomen dat de federatie,'; vanWerkgeversvakverem gingen:Jinfïjdéy'g!! Metaalindustrie de aangesloten .vohderr<-ft nemingenzal adviseren de ff pet. .loons verhoging op elke werkkamer individueeT" toe te passen, ingaande de- loonweek, waarin 1 October'valt. Hierbij is in aanmerking; gerióntienïdat'lJï^ ook na toepassing van deze, 'verhoging^sgj? de werkgevers- en werknemersorgani- 'pM saties eeté verantwoorde loonopbouw;: binnen het kader van- de:-in: dem'etaalin-' dustrie;rechWns.-geldende iflooEinoiinmKpjl zullen' blyven bevorderen. -J De Nederlandse ,Maatschappy 'tot Be«>; vordering der Tandheelkunde heeft dé zie-. - kenfondsorganisaties een schrijven doen toekomen, waarin het hoofdbestuur, der- Ned. Maatschappij mededeelt;'. - ^atv hét.: zich, teneinde de weg vrij te maken voor een andere meer beyredigendè regeling, genoodzaakt heeft gezien de thans gel- dende overeenkomst inzake;; de .honore- ring van tandheelkundige hulp aan 'zie-, kenfondsverzekerdèn metingang .van I 1 Januari 1955 op te zeggen. In de brief aan de ziekenfondsorgani-;i saties wordt tevens bericht, dat. het hoofdbestuur hoopt, en vertrouwt vóór 1 Januari 1955 met de ziekenfondsorgani-'l saties tot een voor de medewerkers aan-' vaardbare nieuwe overéénkomst te zijn i gekomen. i Het eerste kind van l prinses Kagnhild van i Hoorwegen en haar echtgenoot, de reder Erling Lorentzen; is gedoopt its de kerk van Asker, een klei ne gemeente buiten Oslo, ivaar de resi dentie van de kroon prinselijke familie i» gevestigd. Een beeld uit de residentie ,jSkau gum", hel verblijf van de kroonprinse lijke familie, enige mijlen ten Westen van Oslo gelegen. Prinses Ragnhild houdt de baby Haa kon in de armen- Achter haar staan kroonprins Olav, de grootvader van het kind, en koning Haakon VII, de overgrootvader: naar wie het kind werd genoemd. (Links),

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1