Conferentie van Londen steeds wantrouwen in Franse premier Houding lijkt nog veel op die in Brussel Rijnaak gaf de noodbrug even een In Rotterdam 'n crematorium ^Conclusies uit „Battle Roj/ajf i GESPREK DER NEGEN IN LONDEN Groot ongemak voor omwonenden Geen nood! WEER ZES NEDERLANDERS IN ARREST TE DJAKARTA De „Meerkerk" in aanvaring Op 1Ö0Ö iiïwönèrs 35 bromfietsen r i WOENSDAG 29 SEPTEMBER 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2887 Weerbericht Gestolen goud is omgesmolten EEN BOK IN DE KATTEN SLOOT Het weer in Europa Rijnvaartbespreking met Duitsland Iers onderzoek naar K.L.M.-ramp BeschooF IsraëliscLt; Egyptische kustyaarder^Ji| In 1955 berging goud,'; „Renate Leonhardt!'? ÉltfllSI ftÉÖlWÊs V i 3 2 j.:.v -vVierbegmséten A Zie verder pagina 3 Mislukte'bomaanslag in Damascus Geen niet-aanvalsverdrag China-Indonesië /3€ Vooroverleg in Den Haag Ernstige botsing op de Vondelingenweg Communistische landing f'uru'tirtle verklaringen Rotterdam: Witte de Wit/hstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 '«-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. f 2.26 per maand, f 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks. 'ÏP: Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting, geldig tot Donderdagavond! OPKLARINGEN. Wisselende bewolking met enkele verspreide buien, maar ook flinke/ opklaringen. 'Krachtige tot matige wind tussen Noordwest en Zuidwest. Vannacht '.in, het Zuidoosten van het land kans op lichte nacht-, vorst, morgen overdag dezelfde of iets hogere, tem peraturen dan vandaag. '/-.-' 'V- y. O O HoofdredacteurDr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT r\E negen-mogendhedenconferentie, D die gisteren in Londen is aange vangen, is een poging om de vastge lopen wagen van de Europese militaire samenwerking weer op gang te helpen. In wezen gaat het niet slechts om de militaire samenwerking, net gaat om de samenwerking zonder meer, .waarvan het militaire vraagstuk de txponent is. Het gaat om Frankrijk en "2uit*1fcna, om hen samen en óm hen in Europees verband. Het gaat er om of men Duitsland zal afstoten of aantrekken en het gaat er om of Frankrjjk zich zal isoleren of *p de een of andere wijze zal toe happen. a AN de conferentie is allerlei over- A leg voorafgegaan. Zij was eerst op .en veel vroegere datum vastgesteld. Maar meer dan één land liet weten, dat men dat maar zo niet wenste. Waarschijnlijk omdat men het niet aan durfde wijl de kans op mislukking te groot scheen. Daarop is er allerlei overleg geweest. Er is een reis geweest van Eden door de zes landen, die bij de mislukte EDG betrokken waren. Er Is een reis ge weest van Dulles naar Bonn en lan den. Ook de drie Benelux-ministers van Buitenlandse Zaken hadden con- Er liRt nu een Engels plan op tafel. Er is een Frans plan. Er is een nota •van Adenauer. Men moet aannemen, dat de verantwoordelijke staatslieden au van mening zijn, dat er kans is, dat de conferentie tot: een goed resultaat leidti En men doet goed zich er van bewust te zijn, dat een mislukking van de conferentie de positie van Rusland weer een heel stuk zou versterken. De plannen, zoals ze er liggen, schij nen: niet zo heel 'ver uiteen te lopen. •Men zou dus zeggen, dat:d« kans van slagen er is. Duitsland zou in de NAVO worden opgenomen. En in aansluiting daaraan zouden de militaire verplichtingen van de Europese deelnemers van de NAVO geregeld moeten worden in het te her ziene pact van Brussel. Daarin zou dan een,zekere contróle geyestigd kunnen worden op/ de /omvang der militaire d -elneming/:der betrokken landen. - Als iedereen van goeden wille is, kaa dat gelukken. Maar men dient daarbij 'te bedenken; dat hetfeeec. van 'de plannen bekend geworden is, een betrekkelijk vaag kader 1*. Zodra men een dergelijk kader' gaat vullen met concrete regelingen, plegen de moei lijkheden te komen. Zo is het Inder tijd ook met de EDGgeweest. Welk een schier: eindeloze; onderhandelingen zijn er niet gevoerd, aleer dit plan in kannen/ en kruiken was; om daarna van de baan te worden geschoven. De concrete moeilijkheden, waar voor we nu zullen komen -te staan, hebben betrekking op de volgende punten. -/-jh'.-c/'.A: 1. Zal er een regeling kunnen wor den getroffen; waardoor Duitsland op voet van gelijkheid wordt behandeld, terwijl toch de Franse angst voor Duit se herbewapening verdwijnt? 2 Militaire samenwerking heeft ook betrekking óp de productie van voor het militaire apparaat gewichtige goe- deren. Zullen er voor die productie, waarbij voor allé deelnemende landen zeer ge wichtige economische belangen betrok- ken zijn, een regelingen een -samen- wérking 'kunnen worden bewerkstel ligd, die niemand hetzij economisch, heizij militair te kort doet? 3. De beoogde samenwerking zal in feite'— wil1 zü niet een leeg gebaar betekenen de betrokken landen moéten/binden. Hoe men het ook .wendt of keert, men zal" daarbij het heft in zekere belangrijke maté uit de nationale handen moeten geven. M.a.w. niet de individuele staten, maar het geheel/der ata ten' zal' in velekipzichten het subject van de. activiteit, moeten worden. Daar is Frankrijk-bij de EDG over gestruikeld. Zal er nu een modus gevonden kunnen worden, waardoor Frankrijk en eveneens Engeland dat ook niets voor die binding heeft g«- - voeld tot dusverre nu over hun be zwaren kunnen heenstappen? 4. Zal één en ander dan in het bij zonder zodanig worden georganiseerd, dat de Benelux-landen, welker eco nomische en militaire belangen hier tnéote op het spel staan, het kunnen aanvaarden? Zullen er waarborgen voorhen gevonden kunnen worden, die door het supra-cationaal karakter van de EDG werden verschaft, maar die thans door Frahkrijks afwijzing daarvan van de baan zijn? o. Ook het Saar-vraagstuk, dat grote struikelblok tussen Frankrijk en Duits land. komt hier weer aan de orde. Opheffing van de Frans-Duitse tegen stelling, die in Londen beoogd wordt, }s haast niet denkbaar .zonder de op lossing, van het Saar-vraagstuk. .Uit dit alles blijkt, dat hier zoveel aan de orde is, dat de dingen wel niet In één handomdraai voor elkaar ge bracht kunnen worden. Niettemin dringt de' tijd. Van Britse zijde wordt dan ook al met een tijdslimiet ge schenk binnen welke de Duitse her bewapening een aanvang moet nemen. Da' kan moeilijk anders betekenen dan dat- er een interimregeling wordt getroffen in afwachting van de defi nitieve regeling. 'De' grote' vraag is 'dan of dat-lukt, M .iedereen daarin zal kunnen be wil- Nog D« staven goud ter waarde van in totaal meer dan 400.000, die vorige week bij een KL.M.-depot in Londen werden gestolen, zijn binnen een uur na dc dief stal omgesmolten, so heeft de Britse poli tie gisteren bekend gemaakt. Een tip gever had de politie hiervan op de hoogte gebracht. De operatie zou minder dan 3 kilometer van de plaats van- de diefstal zijn uitge voerd. De detectives geloven, dat het goud nu tot goudblad en gouddraad is verwerkt en niet langer kam worden ge ïdentificeerd. De politie meent reeds te weten wie zes van de negen dieven zijn geweest Drie'van hen hebben de diefstal uitge voerd en drie anderen hebben het goud omgesmolten. Verscheidenén van hen werden reeds ondervraagd. Dagelijks worden razzia's .uitgevoerd in ;d« huizen van andere verdachten. - (Van onze speciale verslaggever) In het Lancasterhouse In Londen, waar eens de beroemde componist Chopin een pianorecital speelde voor koningin Victoria, begon gisteren de conferentie der negen landen over het herstel van de Duitse souvereiniteit en de inschakeling van West- Duitsland in de Westelijke verdediging. Op het stille pleintje voor het oude gebouw dat verscholen ligt tussen de bomen, stonden vele mensen de aankomst en het ver trek van de grote mannen der Westelijke wereld gade te slaan, Zij zagen de Amerikaanse Foster Dulles, de Engelsman Anthony Eden, de Franse premier Mendès-France, bondskanselier Adenauer, de Canadese Lester Pearson, de Belg Paul Henri Spaak, de Nederlander Beyen, de Luxemburger Bech en de Italiaan Martino. Eden en Adenauer waren de enigen die bij hun vertrek van de openings zitting werden toegejuicht. Vooral de Engelse minister van Buitenlandse Zaken die na afloop van de ochtend zitting te'voet naar zijn woning in Carlton Garden ging, een paar straten verder, had een ware ovatie in ontvangst te nemen. - Od deze conferentie is hij ook de centrale figuur. Hij werd namelijk op voorstel van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken tot voorzitter van deze voor het gehele westelijke blok zo belangrijke conferentie gekozen. De openingszifting die om 11 uur be gon en om 12 uur eindigde werd door Eden aanstonds in een zakelijke sfeer gebrachtHij stelde namelijk voor 3 onderwerpen op de agenda te plaatsen, Ten eerste de beëindiging van de be- v - v i' gSM' yi 1 ®8§ (Van fep onzer verslaggevers) Vele bewoners langs de Kattensloot te Amsterdam zijn gistermorgen reeds om half zes gewekt toen met een angst wekkend gekraak de gedeeltelijk sta len noodbrug over het water door een 860 ton metende Rijnaak uit haar voe gen werd gelicht. Het schip schoof met zijn gangboord onder het rechter landhoofd van de brug en drukte deze enige meters naar voren. Het ophaalbare gedeelte van de noodbrug i. hing onderwijl als een zwaard van Damocles boven de Rijn aak. Overigens is de noodbrug geheel vernield en de bewoners zullen meer dan een kwartier om lofe" om de andere zijde van de Kattensloot te bereiken. Het ongeval geschiedde toen de R'J®" aak, De Amsterdam lil, getrokken door de sleepboot de Jan van Hasselt Sr., voorzichtig tussen de beide den van de noodbrug doorvoer. Daar- adhter ligt de grote ophaalbrug, d c eind volgende maand gereed_ Ml to men. Om vrij te blijven van h®t T®c^" terlandhoofd van deze brug hjeld de Met behulp van 'een dravende bok werden gistermorgen pogin gen gedaan de stremming van het scheepvaartverkeer door de Kattensloot zo spoedig mogelijk op te heffen. schipper van de Amsterdam- III, bak boordzijde, met het gevolg dat de ach tersteven van het schip de noodbrug raakte en in zijn vaart de brug enige meters meesleurde. Men zal proberen met een drijven de bok, terwijl men het schip gedeel telijk vol water zal laten lopen, Rijn aak en noodbrug van elkaar vrij te ma ken. Eerst, moesten gistermorgen ech ter de geïmproviseerde houten duk dalven uit de weg geruimd worden. Dit karwei vergde al enige uren. Ten behoeve van voetgangers zal een overzetveer gaan varen. -V eerrapporten van Hedenochtend 7 aur station. I Weef a m Hd max temp elet ligen. Zal men enkele grote lijnen en beginselen kunnen vastleggen en met elkaar in zee durven gaan voor en aleer alles minutieus is geregeld? Men voelt hier de voetangels en klemmen, Men voelt ook' de mogelijk heid van chicanes. Er zal veel goede wil en staatsmans kunst vereist zijn in Londen. Moge het zo zijn, dat beide ter conferentie aan wezig blijken te zijn. Stockh. Oslo Kopenh A'daxn Londen Luxemb Paxils Boraeau> Grenoblf Nice Genève Zürich Locarno Berlijn Frankfort Mtlnchen Wenen Innsbruck Rome AJacdo onbew. |WZW 11 ent bew.lNNW licht bew. regenbui licht bew. regenbui licht bew. mist regen licht bew regenbui geh. bew. zw. bew. nevel nevel regen regen regen licht bew. geh. bew. windstil W 5 W 3 W 4 W 3 windstil NNW 10 NW 1 NO 6 W 5 2 1 W ZW 1 ZW 4 NW 4 ZO 1 windstil Z 5 windstil 4 15 12 13 Neer«J afge). 24 uur 15 O 0 5 zetting van West-Duitsland en het her stel van de Westduitse souvereiniteit. Ten tweede de uitbreiding van de wes telijke Unie tussen Engeland, Frankrijk en de Beneluxlanden volgens het Brus sels verdrag dat-in, 1948 werd-gesloten, tot West-Duitsland eh Italië, en ten derde de toelating van West-Duitsland tot het Noord-AtlantischVerdrag en de daarbij behorende overeenkomsten. Dit voorstel werd door aile partijen aanvaard, alleen de Franse premier stel de er prijs op enige algemene /opmer kingen te maken. In een rede van een half uur trachtte Mendès-France,: duide lijk te maken, dat hij noch tegen het herstel van de Duitse souvereiniteit, noch tegen de toelating van West-Duits land tot de Westelijke Unie (én-, het Noord-Atlantisch Verdrag bezwaar.'had, doch men diende wel te beseffaotó aldus Mendès-France, dat hij hiermeeirSlecht voor het Franse parlement zou/kunnen verschijnen, wanneer door Franfafik in gediende voorstellen, die deze ^doelein den willen verwezenlijken doorfde. con ferentie van Londen, wordmig-.; aan vaard. Daarbij noemde hij thajjisook nadrukkelijk eenoplossing vtór.-het Saarprobleem, 'De politiek van Mendès-France gaat uit, zo verklaarde hij, van 4 beginselen: 1. Geen discriminatie t.o.v. West-Duits land: 2. Voortzetting van dé politiek van de Europese eenwording; 3. Het schep pen van een klimaat vén vertrouwen via een stelsel van beperking van en controle op de bewapening van West- Duitsland en de andere Franse part ners; 4.- Herstel van, de Duitse souve reiniteit voor zover - dit mogelij k is. Mendès-France wees ,'erop dat hü lie ver West-Duitsland en-;Italië wilde toe laten tot het Brusselse Verdrag dan tot de NAVO, omdat het'Franse parlement zoals bekend .zich reeds eenmaal heeft uitgesproken tegen, "het toelaten van landen tot de NAVO, die territoriale eisen hebben. De westelijke unie ver sterkt met West-Duitsland zou volgens Mendès-France moeten -■ worden omge bouwd'tot een cel in de NAVO en daarin moeten worden ingepakt, ■Eerst wanneer ook al deze problemen én over het vraagstuk van de Saar overeenstemming zou zijn bereikt was hij bereid hiermee voor de 'Franse ka mer te verschijnen en aan de gevonden oplossingen het lot van zijn kabinet te verbmden._ Twee studentencorpsen zijn gistermid dag op het Museumplein in Amsterdam vreedzaam op de vuist gegaan in een gevecht om de verovering van een biervaatje. De Amsterdamse pofitie keek glimlachend toewant de bereden brigade zorgde er alléén maar voor dat zich. geen „onbevoegden" in' de strijd mengden. De strijd, die ging tussen het - R.K. studentencorps .JSunc- tor Thomas"- van de Stedelijke Univer siteit en de eerste jaars van de Vrije Universiteit, levérde een overwinning op voor de V.U.-studenten, die het tonnetje ten slotte in de wacht sleep-, ten. flni het heetst van de strijd werd deze foto gemaakt De Vereniging voor Facultatieve Lijk verbranding is voornemens om in Samenwerking met de Algemene Vereni ging voor Lijkverbranding, naast de twee hier te lande bestaande crema toria. een derde op te richten en geeft als plaats van vestiging de voorkeur aan Rotterdam. Zij heeft zich daarom tot het College van B, en W. van Rot terdam gewend met het verzoek om de benodigde grond te kopen w Bij de behandeling van deze aanvraag is gebleken, dat; niet alleen In de Com missie voor de -Openbare Wérken, doch ook in het College van Burgemeester en Wethouders principiële bedenkin gen tegen het verlenen van/ mede werking aan de bouw van een crema torium „naar/ voren zijn gekomen. De meerderheid .van de Commissie noch .van het 'College van B. en W. deelt deze be denkingen échter, en vertrouwt ér op, dat de gemeenteraad tot gronduitgifté zal willen' besluiten. Met betrekking ..tot de eventueel be-, schikbaar te stellen grond doet. zich 'de. moeilijkheid voor, dat opdit/ tijdstip nog geen bepaalde plaats. kan;' worden aangewezen. B. en W; zullen daartoe, met de verenigii:g-"contact blijven on derhouden. - Daar het verzoek om beschikbaarstel ling van grond reéds énige tijd geleden werd ontvangen en de vereniging het op prijszou stéllen althans te vernemen dat'te Rotterdamzal kunnen - worden gebouwd, delen vB, en 'W. aan de -ge meenteraad mede, dat zij dé Vereniging voor Facultatieve .Lijkverbranding zo spoedig mogelijk een pérceel grond in koop of erfpacht zullen aanbieden, ten zij mocht blijken, dat de 'gemeenteraad daartegen overwegend bezwaar zou hebben. -,'f'f Dé behandeling van deze., aangelegen heid zal plaats vinden/in!de raadsver gadering van 14 October a.s. Bij een poging.om de voormalige.pre mier en onlangs verkozen afgevaardigde voor Damascus Khaled Azm 'Aye. te ver moorden; is Dinsdag de drager vaiii dé bom om het leven gekomen.. Hij beken de voor zijn dood. dat hij - was omge kocht en hij noemde de personen, die hem de bom hadden gegeven, bij name. Deze, leden van de nationalistische partij, werden onmiddellijk gearresteerd. Een onderzoek is ingesteld. Vice-president Wongsonegoro van In donesië heeft Dinsdag ontkend, - dat In donesië hét sluiten' van een niet-aanvals verdrag met China en India zou over wegen. Volgens berichten zou de Indonesische prémier, Ali Sastroamidjojo, deze kwestie aangeroerd hebben tijdens te be sprekingen, die hij - enige dagen geleden met zijn ambtgenoot van India, Nehroe, in Nieuw-DelM heeft gevoerd. OP de ladder van het Nederlandse onderwijsbestel Is de laatste tijd een merkwaardige bewening 'waar te nemen. Die van de vrijwel totale de-gradatie. Elk onderwijstyp* doet een tap naar benedem Het M.O. zit met een tekort aan be- voegde leraren. Geen nood: je haalt ze weg bij het U/L.O. Velen, die daar; al is het een M.O. A-akte, dus een dnvolledige bevoegdheid voor' hét '/- M.O. hebben behaald, .worden bij het M.O. met open armen" ontvangen. Nu komt het UL.O. echter in de knel.'Er is een groot tekort aan be voegde onderwijskrachten bij /deze'.tak ontstaan door de zuiging naar het M.O: Geen nood: je haalt onbevoegde krachten, zonder U/L.Ö.-bevoeg'dhéld voor de moderne talen, wiskunde >..ot handelskennis, wèg uit het L.O." Nu komt eohter het L.O. in' het gei*'/;- drang: Groot tekort 'aan bevoegde leerkrachten. Geen nood: minister Cals weet er raad op: Je pompt in de/ kleuterschoolhetreservoir' van'kléü- terleidstersmét .B-bwofeg^ddJ/ma^Kl leeg. Dat geéit niets/ want i bij /de«WeS^S| ■terschool mag alles:' elke wétteyjke/; regeling ontbreekt alle fraaiëplan-* nen nog steeds ten spijt.A v Nukomt echter, het vooiisereidehd lager 'onderwijs in nood. Het L.O/zélv/; bet,Indien minister, Cals ï^n'-^^/ krijgt; van zijn beste krachten,.bero-j ven. Geen nood: We weten'-.wél eea'i suggestie: Waarom meisjes,; die r;,métV vrucht" 'de lagere school heW)én/doorrf;/' lopen,, eh.' die', vriendelijk, zijh/ 'yooir; kleuters niet;met een beetje-ktuwt- en:':'-;- vliegwerk in 'drie maanden' Maar'gé-' stoomd voor. het, kleuteronderwi^/Alé' V je de onderwiizCTsaktejzp/geni^ji^UlK/l/ kunt devalueren, waarom dan.de akt* als kleuterleidster' bok/ maas Zo zakkenwe .alleraaal een/- tr»"/* naar. bénéden. -Maar de/toekchiït /zad/;/ de rekening:.- jmesenteren. .- f, 1 ."xii* J-ï-'r' ZK Naar P.I. Aneta verneemt, zijn Dins dag in Djakarta wederomenige Ne derlanders gearresteerd. Ditmaal ztjn aangehouden de heren I. Bessem, ad ministrateur van de onderneming Tandjong Oost bij Djakarta; J. G. Vogel, voormalig boekhouder bij de Nederlandse militaire missie; Ch. A. van Ommen, gepensionneerd K.N.I.L.- sergeant. laatstelijk werkzaam als schrijver bij de Nederlandse militaire missie; L. J. M. Smit, voormalig K.N.I.L.-adjudant-ondero£ficier, werk zaam als administrateur van het Tji- kini-ziekenhuis; W. ten Cate, wacht gelder, burgerambtenaar bii het (Van écn onzer verslaggevers) Naar wij vernemen zal op 11 October a s. een conferentie plaats vinden tussen een delegatie uit het Nederlandse Rijn- vaartwezen en enkele vertegenwoordi gers van de regering. Deze conferentie za! gaan over de houding, die Nederland zal aannemen in de a.s. besprekingen met vertegenwoordigers van de Duitse Rijnvaart en de. Duitse regering over de kwestie van het „Innerdeutsche Ver- kehr". Zoals bekend zfln Nederland en Duitsland onlangs overeengekomen, dat dit overleg opnieuw door het bedrijfs leven ter hand zai moeten worden ge nomen. De regeringen zullen alleen aoor waarnemers op de conferentie met de Duitsers vertegenwoordigd zijn. De Nederlandse delegatie is als volgt samen gesteld: de heer L. J. M. Galavazi, directeur van de Nieuwe Rijnvaartmaatschappij, dr. W. F. van Gunsteren. directeur van Damco Scheepvaartmaatschappij, dr. J. N. van den Houten, voorzitter van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Bin nenvaart en directeur van de N.V. Vul- caan te Rotterdam, mr. W. Jonker, directeur van de Ned. Rijnvaartvereni- ging. mr. J, Elshout, directeur van de Ned. Part. Rijnvaartcentrale én de heei; H. H. Holthuizen, eveneens verbonden ■sa dé N.p.R.C. K.N.I.L. en L. Kempees, voormalig sergeant-majoor bij het K.N.I.L., werk zaam als administratieeve kracht bij het Tjikini-ziekenhuis. Over- de rede nen van deze aanhoudingen zijn nog geen inlichtingen te verkrijgen. Een Duits en een Nederlands vracht schip zijn vandaag in de mond van de Elbe met elkaar, in botsing-geweest. Er zijn- geen gewonden, aldus de - haven politie. De beide sehepen, de 6159 ton grote Duitse Argenfels en het 7636 ton grote Nederlandse motorvrachtschip Meerkerk zijn bij zware mist op elkaar gelopen. De Meerkerk kreeg een groot gat in de romp, boven de waterlinie. De Ar- genfeli enige schade aan stuurboord zijde. De „Meerkerk" is op eigen kracht doorgevaren naar Hamburg, waar het op de werf Howaldt zal worden gere pareerd. I In een officiële bekendmaking heeft de Ierse regering formeel afgekondigd, dat een openbaar onderzoek naar de ramp met de KLM-superconslellalion „Triton", op 5 September nabij het vlieg veld Shannon, binnenkort zal worden ge opend. Een datum is nog niet bekend gemaakt. Toen zij van het rijwielpad van de ene naar de anderekant overstak is vanmorgen de 28-jarige mej, J. van Vee. len van de Pastoriedijk te Pernis met haar bromfiets op de Vondelingenweg te Rotterdam tegen een - bestelauto ge botst. Zij liep een vermoedelijke sche- ddbasisbréuk op en werd in bewusteloze toestand naar het westerziekenhuii ver voerd. „In. een verdedigingsoorlog kan hel gebruik vanatoomwapens de doorslag geven.- De divisie zal-, in de legeropbouw blijyen bestaan. Hel atoomwapen is vooral een zeer/'grote;;kracht- als het op. het" juiste, moment wordt - gebruikt. De: oorlog wordt - nog- steeds op,..devgrond uitgevochten.'.' Aldus,, lulden. a,de/„;^eoh-\ duties, .die de leider „van de óefenïhg „Battle: Royal". rBix Richard Gale, /uit deze .manoeuvre/ getrokken beeft. Sir'.: Richard Gale had dit jaar weer eén grote' vooruitgang geconstateerd bij alle deelnemende troepen en -speciaal de felheid en de physieke gesteldheid warenhem opgevallen. Het -moreel was overal uitstekend. Luchtverkenniftgen hebben' ook dit keer weer een grote rol gespeeld. - - De oefening/was /zijns ;inriëhs ';:zeërfc realistisch - géwèest:Als,.idé/^;iwërkelijk'é!f|^ wapens waren gebruikt was /Het;?résial-Sg|g taat niet .veel anders geweest, dan thans," '-.v; aldus/generaal. Gale".' 'Het'--/ gebruik van hétatoómvmpen® 'door de commahdanténvU'?riins -16 ih'ftBattléj/Rox^Si#:iMöéd|gewè TB Va&U Volgens de voorlopige telling van het Centraal bureau voor de statistiek be droeg het aantal bromfietsen in ons land op 1 Augustus jl. 376.200. Ten opzichte van de stand op 1 Aug. van het vorige jaar betekent dit een toeneming met ruim 93.000/(32.9 In ,.deperiode 1' Augustus .19521953 bedroeg de stijging van het aantal bromfietsen 65.400- (30,0%). Het aantal bromfietsen per 1000 in woners, bedraagt thans 35 (vorig j. 27). Troepen van communistisch China hebben-gepoogd een landing uit te voe ren op een der eilanden van de Matsoe- arehipel, bij de monding van de rivier, de Min. die in handen van; de Ohinese nationalisten zijn, aldus heeft het Natior nalistische ministerie .- van defensie "Woensdag te Taipeh (Formosa) bekend gemaakt. - In de'dierentuin van Kopenha gen is het veertiende.- giraffe- veulen geboren. De moeder, gi raffe, Grethe, die' zelf/ook in; Kopenhagen werd géboren,' schonk reeds aan vier veulens het leven. f' '/i V 'V-'jji'r ijjti De Egyiizche mïnisfëi v«n//voorÜch-/S iing majoor Salah - Salem heeft gisterêa; meegedeeld, 'dat een aantal Egyptenares-; -: Iz gewond, toen een. Israellich vraélrfï-/j; schip het vuur opende óp een Egyptisch": kustvaariuig ten Zuiden van Suez.,::/'.'.yrb.J; Salem noemde het incident ',.de-érgster:;/: Israëlische/ daadvan'agressie slndsvhek" einde van de Palestijnse 'oorlog ïn 1948'f/" Salem zei,-dat een -Egyptisch" bewapend- schip 'f hetvrachtschip: opgebracht. /had;#: naar Suez, dat de aanval eenIsraëlische manoeuvre is geweest, -welke ;gerichtVis;/|: op r het verwekken van beroering in •het*;--;; Midden-Oosten om daaraoor de - sluiting van een Brits-Egyptisch verdragfitteS'/ dwarsbomen,1;..,i-„v;t::;/?;, - - '-v-Vt Hij zei. dat .Egypte telegrafisch: bij/des// Veiligheidsraad geprotesteerd had-. tegen/// deze groveen ernstigste schending. - van' het bestand sinds heteiiide van':der;Pa-'-:i' lestijnse "oorlog".f „X Dit.:is:de eerste.maal, dat eén/Lraé-'/V// lisch. schip ih de Egyptische ;regionalé>'./;: wateren is gekomen; zo verklaarde "idè.v-tJ minister/ die verder zei, dat „Egypte niet"/ V: langer dé provocatieve handelmge"n-,.van /////rgg; dit agressieve 'land kan' 'verdragend, - iiWï Een woordvoerder van. het. Israëlisch* ministerie van Buitenlandse Zaken/hMft/ gislexavond verklaard, - da 1/ sijn regering een krachtig-'profest bij de - /Veiligheids- raad zal indienen over het opbrengen// van heiIsraëlische: schip in -het- Sues-' Kanaal,." Hij verwierp dc Egyptische beschuldi- j gingen, dat het schip bewapend was«h S andereschepen aangevallen had. Ongeveer, 300 leden van de. coöpera-",. tieve bergingsvereniging /JBenate LeonJ-- hardt" tua., die zich ten doel stelt, liet- goud. van dit 60 km van Den Helder in 1917 gezonken'.schip -te bergen, hebben» gehoor gegeven' aan de oproep 'varf hét' bestuur van de coöperatie voor een alge. mene ledenvergadering.1 die vanmorgen' in Krasnapolsky te" Amsterdam is:/ge-:/ houden. Het voornaamste punt van dé-agénda - was een bestuursvoorstel om in. verband met belastingkwesties de cooperatieve/s/ bergingsvereniging te - ontbindenen een naamloze vennootschap, de „Bergings- maatschappij Renate Leonhardt N.V." .op^- te richten../ Na een langdurige discussie werd be- - sloten uit de aandeelhouders een com/// missie te benoemen/ die samen met het bestuur een advies in deze kwestie zal" uitbrengen. In de/vergadering/ zijn nog diverse mededelingen gedaan over de werkzaam heden. Dc werkpul nadert thans-haar voltooiing en zal .binnenkort zijn -afge-' bouwd. De adviseur vande Coöpératte/'/ mr. dr. P. Lucas.;deelde echter mede, dat; het in verband met de weersomstandig-'/ héden vrjj onzeker geacht moet worden,-/ of de berging nog dit jaar zal plaats vinden. - -V/ De voorzitter van ;de coöperatie///dèr,ï heer P. Visser." gaf een kort overzicht/li van de financiële toestand van de cóöpeX/- ratie en beschreef io hel kort hoe -de berging zal geschieden. SKf 3. /VW v-r r- De gemeenteraad van* Herkingeri'; heeft het voorstel van b-irgemeester. en wethouders van die .gemeente goeöge- keurd -om een gift ter grootte /van- vijf cent per inwoner ter beschikking te stel-//s? nooaramp in uosienryK. p

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1