Principiële diettstmeigeTp(ws vóór de kHiésradd Dr; ])fehercommaii(leiir inOriie( - van NèdCTlandsè((EeénwSÉ Slotermeer y ^il3e staking bij KjaUénde yiojiM Citroen PONDERDAG 30 SEPTEMBER 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 28M Weerbericht Op de veerboot „Stad Zierik%ee"y Afscheid van P.T.T, Bestuurder werd vrij (verneig; gewond Indonesische toelichting Het weer in Europa Opheffing Unie Spoedig een Oostduits ministerie van defensie? Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 "Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 -«.Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 B'.g.g. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. .Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, f 2.26 per maand, f 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks. Weersverwachting, geldig: tot Vrijdagavond/ V MINDER KOUDE NACHT. Veei bewolking met af en toe wat regen of mot regen. Matige, tijdelijk vrij krachtige westelijke wind. In de nacht en ochtend: minder koud.. In de nanaldf dag zeilde temperaturen als vandaag of iéts hogere. Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN. HOUTEN EEN;- hoe welgezind wij Friesland ook zijn; we -.hebben het' niet; over het meer van die naam In .deze. Noor delijke provincie. -•' Vandaag" betekent „Slotenneer".'hier de enorme nieuwe stadswijk ;vanVdie naam,- die zich ten -Westen van-;Am sterdam tot vlak onder Halfweg'"uit strekt en diegisteren door. de nieuw geopende tramverbindingmet het centrum van Amsterdam is verbonden. Slotermeer is een manifestatie: van de expansie van.'de Nederlandse be volking, van de groei van onze steden, van het stadsgewest Holland.'! Slotermeer betekent dat er in Ne derland gebouwd wordt. In Holland slaat een/huls.',.j.' 1 iAKAARTEN is een nutteloze zaak N Gedane zaken nemen geen keer. 5 Maar het is toch van belang,.dat.som- mfge dingen voor het forum der his- torie worden vastgelegd. Gelijk onze lezers gezien hebben, is er een boek ovef Generaal MacArtbur verschenen, geschreven door de voor- lichtingsofficier van die. generaal waarin met zovele woorden wordt vastgesteld, dat generaal MacArtlmrs strategische plannen tot het terugdrin- gen der Japanners in de afgelopen we- i reldoórlog geheel Nederlandsch-lndië hebben omvat i Het doel van de generaal was om bi) i ajn beroveringsactie onmiddellijk Java f te bezetten en daar het Nederlandsch- Indische gouvernement onder leiding 'van-Van Mook opnieuw te vestigen. Herstel van gezag en orde, aldus dé opvatting van de generaal zou daarvan het gevolg :zijn: geweest en het voorj- malige Nederlandsch-lndië zou niet voor hei Westen verloren zijn'gegaan nnnnnhnn' yenjjénijenenenenijenijen eh niet, gelijk thans het geval Is, aap .anarchie ten prooi zijn gevallen en aldus'een potentiële speelbal van het 'communisme zijn'geworden. Het plan van de generaal, aldus de schrijver, kon niet doorgaan^.-'-Hen» wérd uit Washington vérboden deze' actie uit te voeren, ondanks zijnaan- drligen en ondanks MacArthurs over tuiging, dat deze militaire actie met volledig succes zou kunnen wordén'uit gevoerd. T tITERAARD weten wij niet of; dé; médedeling In dit boek - juistof., volledig juist is. .Maar het is toch van belang, dat'dit grondig uitgezocht wordt. Indien dé mededeling juist is, ia dit «en hernieuwd bewijs van hetgeen" we- verleden. Zaterdag In ons hoofdartikel schreven, nl. dat de politiek van- de Westerse mogendheden in dé Afgelopen Jaren-méteen maximum aan' dwaas-, beld-is gevoerd.- - i j - Deze dwaasheid 1« allereerst besoefei' aan':Ii^nèidë-.z^vA:'t(V(;(-^ (('(Zij is bezocht; aaa Nederland dat;— I Indien de mededeling juist is daar- dóór verhinderd 'is' geworden ;dettaak; waartoéihét;ia»Indonesl€ geroepen-was- ..-woMt-mutbezochtfaan de (Ver enigde' Stóten; zélf, die', thans ln bost-:: Azië zitten - 'met de" brokken', 'diezljïelf -hebben gemaakt'als gevolg van "een na-' leve politiek, dié .noch;met dërechieaj vm één (trouw bondgenoot; nochmet de belangen'van een miUioenen-bevol- king'ln- het 'Indonesische; eilandenrijk -rekening hield:; •Heeft dé;Neda:landse regering ;des-. tijd* van';dit( plan eh- het. verbod., vhn; Washington kehhis gedragen? V - Het koint( ons voor, dat een 'onder-I ■zoek énopening van zaken hier. wel' gewenst.ls;- iVc .r*.1 Te' Val'kpnburg'hee.ft zich ffoentdagmiddag 'een-zeer, ernstig verkeersongeluk 'voor gedaan, dat'aait 15 toeristen - "gepëiuionrieerdê mijnwerkers en. hun familieleden] uithet' Luikse -n hel. leven kostte en tvaarbij 14 anderen zwaar tot,, minder ernstig werden getoond. De gruwelijke ravage ontstond loeit een der zeven' Bel gische bussen-óp-de zeer-gevaarlijke kelling-van'"de" Cauberg" teveel' vaart kreeg. De bus stormde als een losgebroken monster het'Valkenburgse Grendelplëinföp, ramdeyhet [bekende, mergelstenen "monumént 'op het 'plein,: 'dat volkomen' wérd vernield, en'. Imam 'totaal gedeukt" tegen■"eéii pand aan hetyplein. tot staan.] Met het gekerm ven de zwaargewonden vermengde, zich het gegil van de Belgische inzittenden van de, twee bussen, die warén gevolgd en tile nu 'in paniek over het plein heen en weer holden, Spoedig kwam 'er medische hulp. "Aldirect bleek dat twaalf der,,.' inzittenden, - zeven vrouwen 'en drié 'mannen.: alsmede een longen en 'een meisje, die -achterai, broer en zusje-bleken te-zijn. onmiddellijk of vrij wel direct, ter: plaatse waren: overleden. De zwaargewonden, die. ;ult:-.de enorm ..geha vende autobus waren geslingerd,, werden gebracht in Hotel Centrum aanhetGren delplein. waar de eerste'medische ventor- ging kon plaats vinden. X>e! chauffeur 'van de verongelukte bus-is zwaargewond. Vijftien gewonden zijn later overgebracht naar ziekenhuizen.' èlf-naar Heerlen, en vier naar Maastricht. Voor zover- bekend, waren' er. twee minder ernstig gewonden, die niet naar een ziekenhuis-zijn gebracht. In het Heerlens ziekenhuis zijnspoedig daarna twee mannen en een kind over leden. Andere gewonden verkeren nog - in levensgevaar, o.a, twee van de vier vrou wen, die néar het Sint Annadalzlekenhuls te Maastricht ;zljn getransporteerd. De. burgemeester van Valkenburc heeft, nadat-dé zorg aan-doden en'gewonden was bewezen, direct order gegeven het' monu ment op het Grendelplêin geheel te slopen, omdat- door. de botsing dit gedenkteken zo wankel was geworden dathet eik ogenblik kon Instorten. Het bijna 70-jarige monument dat.- hoewel niet fraai.--toch een bekende bezienswaardigheid- op .het .c Valkenhurgse Grendelplein vormde,, ls nu geheel afge broken - v De Commissaris, der Koningin in Limburg, dr. T. Houben, die door burgemeester Breek- port telelonisch op de. hoogte was 'gesteld van- het vreselijke ongeval een ramp zo groot In omvang als zich -"sinds 'ménsen-' heugenis niet in Limburg heeft vooTgedaan kwam. zich in de vco ra vond jop de hoogt*, stéllen-van het gebeurdeii^i^-y-iVAv-r. - Gisiarmorgan is voor de krijgsraad lie velde Well weer. een. aanlal. principiële dienstweigeraars verschenen. 'Onder hen bevonden zich.enige Getuigen van Jehova. Da beklaagden hadden la bijna alle ge vallen geweigerd de.militaire .uniform aan la trekkah.-.waarvoor zij zich nu. moesten verantwoorden. Bijna allen haddén zich earzt. gewend lót de commissie .voor .de dienstweigerihgswel,die hun verzoeken om vrijgesteld :1e, wordenvan militaire dienst. had.; afgeweten.* -. .Dei zaak tégen' de dienstplichtige soldaat F. de V. Werd'aangehouden. (Eis: 3 jaar' mét aftrek, ontslag'uit de militaire dienst zonder ontzetting uit 'debevoegdheid om bijde gewapendemacht :.te ."dienen), - 4 Eveneens werdaangehouden de zaak tegen de dienstplichtige soldaat- B. E.. P. (Eis:'3 jaar. met aftrek, ontslag uit de militairedienst zonder 'ontzetting uit de bevoegdheid om bij'de gewapende macht te dienen). De' dienstplichtige soldaatV'J.: B.: werd conform de eis veroordeeld tot 2,jaar. met aftrek, ontslag - uit' demilitaire-dienst, zonder, ontzetting uit de bevoegdheid om bij de gewapende macht te dienen, v i - De dienstplichtige: soldaat J.: M krees conform de eis 8 weken, ontslag: uit "de militaire diénst;zonder ontzetting.:uit"de bevoegdheid om bij-de ge wapende; macht- te dienen.. .-. De dienstplichtige soldaat-F. E: werid conform de eis veroordeeld tot- 8 - weken met aftrek; "ontslag uit de militaire dienst, zonder ontzetting uit;de bevoegdheid om bU--de -gewapende macht te,dienen. De dienstplichtige -soldaat J.-ijB."kreeg één jaar -en; 'zes maanden' - met aftrek, ontslag :uitdemi li ta ire idienstzonderont- .zéttog^iatijde^beyoegdhmdóóm bjj .-dé gewaperide.macht' tëdieneni-XEis:- bijaiir met-aftrek,;ónt8lag;tütrdëóhilitairedienst, '2»)tór;óntzeUmg.uttide!bevèoegdheldibm. bötdè''Rewapehdésmacht,te idieriëh).^#^ -:Dé; dienstpüdhtige (soldaat- W.-aRjs,werd ivéróordeéldvtót 2; Jaar. inet;aftrek, ontslag- uit. de, militairediénst .zonder,- ontzetting uit,:de bevoegdheidom by. de'.- militaire macht te ."dienen.(Eis: 2 .jaar',V en; zes maanden met aftrek,-ontslag uit de mili taire; dienst'. zonder.; ontzetting,; uit.. de: bevoegdheid: om by de,'gewa'pende macht te dienen). ;':'-De,zaak'tegen de dienstplichtige soldaat R.'.werd' aangehouden,evenals die tegen C. S. In.beide-gevallen had de auditeür-mili- tair de. krijgsraad geadvisèerd om revisie te doen vragen van het advies van de ■commissie-.-voor- de dienstwëigeringswet i f'i 'smtÊStr r r;;- De minister van Verkeer en Waterstaat: mr. Algera' (rechts) spetdiydè'xfieié dettde directeur-generaal van de P.TJT.'i dr. L. Neher de onderscheiding van het Commandeurschap in de Nederlandse., .- Leéuio .óp.' <fe- óorsf -Tf'S y Gistermorgen zonde veerboot Stad Zlerikzee; komende van Hellevoetsluis, de-haven van-Middelharnis -binnenvaren. Er .stond eep harde -wind en er Hepen ?Whe golven' in "betHaringvliet' zodat net schip ging".schommelen. Op het achterdek stonden enige auto's, waarbij naast een nieuwe' Citroen van de .heer.-Sipkesuit Rockanje éen grote vrachtauto met daarop een tank, die 5000 Uter tractorbenzine bevatte-voor Fa. De Korte in Oude Tonge. .Dóór hét"'-schommelen -van. de, boó't kreeg - de tank.- overwichten' scheurde deze, mét de planken en al uit dé vloer van-dé vrachtauto om precies bovenop de veel kleinere luxe auto terecht te komen. Die werd volkompn verpletterd en ineengedrukt. De heer Sipkes heeft het geluk gehad dat hij vlak bij,de ver- :schansing zat' en op het énigeplekje van de auto:waar- nog een beetje ruimte ;hléef.- Hij heeft, zich door het portier, .kunnen wringenen zich tussen "de .ruïne van f zijn auto en 'de. verschansin g.- heen kunnen redden. :Hij: is. op wel heel won derlijke -wijze -gespaard- gebleven.; Wel werd hij vrij' ernstig gewond, met -een paar-gebroken ribben en-andere kneu zingen moest-, de heer Sipkes. naar het ziekenhuis teDirksland.' worden' 'ver- ;:Voerd. \P - De tank scheurde eri langzaam vloeide dé tractorbrandstof dé haven' yah Mid-; delharnis' in. r. Na aankomst- werd het schipdoor de politie-voor- onderzoek geruime tijd vast gehouden. Er moesten takels en 'een ■kraanwagen'aaii "té- pas - komen oni 'de' tank van de resten van :dè-auto te ver wijderen, waaraan letterlijk" niets- meer heel was. - - -,;.,i ■ykr-y.- - .«.'V- *1. In de- memorie'van toelichting:op hét Indonesische .wetsontwerp betreffende het' protocol'voor'opheffing van de -Ne- derlands-Indonesische - "Unie, 'worden uit de-Haagse besprekingen o.a. de volgen de conclusies .getrokken: „Een-punt van het programma van het kabinet werd door de besprekingen.-uitgevoerd, name lijk de opheffing van het. Unievértoand. hetgeen zal bijdragen tot .versteviging van de Indonesischepositie in dë;strijd 'om, West-Irian, vervolmaking van de. In donesische onafhankelijkheid en verbe tering van. 'de betrekkingentussen Ne derland en'lndonesië. Behalve de ophef fing van dè Unie wist-de delegatie ;de. 'opheffing van de overéénkomsten.,betref fende. de cultuur.- defensie.: en buiten landse betrekkingen te bewerkstelligen, terwijl - óver vernieuwing, - wijziging of opheffing va'n 'andére' véréenkom-s ten. V. .1 f h W AM A..11AM «wawlian' ItJktWATVl Ve«rr»cporUn ïu -ledenoehteMt 7 mtr j Ststtoo I «NT I Stocfch, tuist-'-:. Oslo xW. bew. Kopenh. refenbut A'dam «eh. bew. Londen regen- Luxemb zw. bew.; Parijs. licht bew. Bordeaux half bew. Grenoble licht bew. Nice Ucht bew Gcnéve half bew. ZOrich mist Locamo onbew. Berlijn zw. bew. Frankfort nevel- MttnehesHebt bew. Wenen half bew. Innsbruck licht bew. Rome halt bew. AJacelo onbew. ICaHorea- regen. Het anti-communistische informatie bureau West GWE) deelde gisteren mee, dat bet Oostduitse- regiem spoedig (een ministerie van defensie zalinstellen.- Op het ogenblik 'staan dé 125.000 man van het,Oostduitse leger (de zogenaam de „kazerne politie"), onder het ministe. iie van. binnenlandse zaken.- Volgens IWE zal het ministerie inge- stéld.worden ni I7'Oclober, d« dag'van de verkiezingen. zzw 7 wzw 3 windstil windstil. NNW 2 NW windstil NO i WZW 5 WNW-S Windstil windstil ONO Z

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1