OORZAAK van VREUGDE? Londen in beginsel accoord W.'-Duitse Europ bijdrage aan defensie ese HINDERPALEN UIT DE WEQ GERUIMD Concertgebouw orkest begon heden reis naar de V.S. Weinig kans op uitlevering van Bredase oorlogsmisdadigers Nieuw ontwapeningsplan de Sowjet-Uiiie van Staking bij HAL Geruchten over aftreden Hatta Twee doden bij autóbotsing Sneeuw in Europa Nobele wedijver i Geallieerde 'dutöritèitén'^nfmcKÜg^-. Wisjiiiski zorgt voor sensatie Vertrek Rijndam vertraagd Postillon dl/imout »AG 1 OCTOBER 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 28B9 V Weerbericht Inscheping op de „Rijndam" te Rotterdam N.E.S.B.-leiders voor Haags gerechtshof Nederlands jongetje .dööd'geslagën?- Nog vier Nederlanders in Djakarta gearresteerd Belgische' chauffeur in verzekering geslehi sx. EEN ERNSTIG EN EEN LICHTGEWONDE WÊÊ^mMSÊmM Samenstelling treinen naar Rotterdam en Den Haag S* Hi imiïóam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 D |1; Postbus 1112 Postgiro No. 424519 1 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur i Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 L r.ravenïïaïë:" Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administrate Tel. 114402—115486 B.g.g. 362569 -'ephledam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 "■abonnementsprijs 52 cent per week, f 2.26 per maand, I 675 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dadelijks. 3 jfcüetó: C. A. KEDNDfG en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting, geldig tot Zaterdagavond, x. ZACHT WEEK. Overwegend droog weer met veranderlijke beivolking. Matig of vrij krachtig toenemende wind tussen- Zuid- West en Zuid. Opnieuw hogere -temperaturen. Hoofdredacteur; Dr. J, A. H. J. S. BRUINS SLOT Uw i, nu flati amt- UW nat.i ïfartnüi ■Loadtt Jmuplu a Paid, rainbtu baginid sbbeais «1 wati bt> ?aak ,«e i aan di voor- a ink gearrei- iVpogin? nfl-rege 'andere vanihét 'N -„de Christen-onderwijzer", het L orgaan van de Vereniging van Ichristen-onderwijzers aan overheids- Iwbolén, worden enkele cijfers ge- 'ïeveo "tnt de statistiek van de groei !nt'!het Openbaar en het Bijzonder -onderwijs. Het blijkt, dat het open- 'baar öndéxwiis in de jaren van 1949 iet Ï953 is toegenomen mèt 18%, het Iprótesrants-Christelijk en het Rooms- Xatholiék samen met 12%. In de lib te steden, met name in Amsterdam, liggen'de cijfers nog veel ongunstiger. Têtwijlin Amsterdam sinds 1946 het openbaar onderwijs met 8,8% is toe- genpm'en, is het Protestants-Christe lijk? daar in dezelfde tijd met 9,5% ichferuitgegaan. Cijfers, die boek- dèleb spreken! Het is o'ns op het ogenblik niet om dée cijfers te doen, maar wel om de ipmerkingên, die de redactie daaraan Vastknoopt, als ze nagaat welke oor aken'.-voor de vooruitgang van het epeüaar en voor de achteruitgang vanj hef bijzonder onderwijs in Amïteidam althans zijn aan te B 'wijzén...' Ik I VHe't zou de moeite lonen elk van die |V ópisérkingén eens afzonderlijk te be- «houwen. Wé doen dat deze keer echtar 'niet. Alleen willen we twee kanttekeningen snaken oU wat de rSfictie van „de Christen-onderwijzer" Merfachrijft. -,[ - De eerste deze: Wat moet de posi- tié van de Christen-onderwijzer inde noplr openbare school een moeilijke rijn! f al» Ah ik immers de opmerkingen, die de I radactieSier maakt,-goed lees,.dan is aeni '#U)Ühaarblijd$chap over de vooruit ging- van het .openbaar onderwijs en daarnaast' 'iheer! indirect, maar 'het ene'hangt [toch'mét het andere samen «fibkbaarhéid voor de achteruit gang svan het- Christelijk onderwijs. Aih'dèi'ene kant Is- dit gemakkelijk verklaarbaar, maar. aan de andere kmt k het toch bijna ongelofelijk. Z«Jcev"we' kunnen respect hebben vwrV Het- ideaal van de - Christen- en&rwijxer.;:dp de openbare school. É(j bedoelt in de -openbare school-, zö- ibi'zijn[ vermógen is, drager -vin-[-iét^licht - van het Évangelie te dat 'kan,' 1* eén zaak- ^jjelgeh-'cónMiënüe',;-'. - - dk .blijdschap over de vforujtgang .vaji ;het openbaar onder- wja. .Dit wordt toch gegeven- voor zeker 99%'.door mannen'envrouwen, roz war- P*®': dé overtuiging van de Chris-, ten-onderwijzers delen. Dat onderwijs ia.toch neutraal, 'd.w.z. dat daaraan ontbreekt, .wat «voor, een C&ristan, dus ookvoorde„Ohristén-onderwljzer, het méést j essentiële,het t .meest centrale ook' voor het. -onderwijs moet zijn? Hm.kan' hij zich dan 'verheugen over vooruitgang'.van wat naar zijn eigen overtuiging nietis, wat het wezen 'moét? Ik versta het: doet hij dat .niet, dam rou zijn plaats op de openbare •cjiool een - onmogelijke -worden,- Men kan' er niét in staan "én 'de schooi ge lijktijdig- bestrijden. Maar mi moet tijm positie, op: zijn zachtst gesproken, toch wel uitermate moeilijk zijn. ::jjÖhze'tweedekanttekening is de volgende: zéven oorzaken worden ge- h.oerBd v— de vooruitgang, In geeste lijk opzicht, van het :openbaar - onder wijs; bei groeiend besef,-dat de Chris-, ten nletjin zijn isolement mag blijven; het meer oog krijgen ónder het volk yepr 'de- betekenis van volkseenheid rijn. wel-de voornaamstemaar wat ml in de eerste plaatshad moeten' worden genoemd, wordt verzwegen: 1? de toenemende ontkerstening van - ons volk, in ;t bijzonder in de grote stad en daarbij een. meer be wuste afwijzing van het Evangelie. (AUde kerk in de regen staat, komt de pHristelijke school, in1 dé drup. ^SUd^s, dlë niet meer de kerk .ó^.en' A'frén. hun- kinderen tocli nog nau de Christelij ke school, omdat té.dat hun-kinderen niét -willen ont- groter evenwel de ver vreemding van het-Evangelie Wordt «n^hpe stérker daarnaast dé -vijan-d- tegen het' geloof, hoe minder dat'zal gèbéuren. yDit. ls .meen ik^ de, grote, niet de oorzaak voor de achteruitgang Van de-Christelijke school in de grote' stad. Een oorzaak, die steeds meer Wmt aan kracht. De zonen van de ver loren -zonen begeren- het Christelijk onderwijs-niet meer! Plf zal,toch nooit voor de Christen- onderwijzer een, oorzaak van verheu- *ll?8-kütinen,'zijn. Hoe kan hij zich dan in vooruitgang van de <>fiepbaré school? .jHetr is duidelyk, dat de Christelijke fjhop]^ .hiertegen „niet alleen in het 1 p^dfï kan zijn. Wel is het goed, dat .•gaar. ogen hiervoor open gaan, opdat -ze;-èn door huisbezoek een voortdu- .dontact- tussen school en 'gezin, door de zorg het opderwijs in alle oprichten zo goéd mogelijk te doen Wn;nü [hét nog' niet te laat is, een •d'am.-tëgen de verdere afvloeiing kan ^.^pwerpen;- Maar - niet alleen de school, kerk heeft hier een taak. Óp- zu^en vasthouden, wat er te wuden ls. Niet om de school, maar ^°:.het heil van het kind en van ons jgvelk.; jJfOmrdd.zaak van Chrlstus. |Slï¥'U.,H,. J. LANGMAN i „Mos- phiddag i. -kamer- Konia- igewone. r, aarde mwoor- b.d. W. aerheer di'.WB ïin.Ds Ier ea- en 84, lebeer dankte laatste senator le om* Walter,: - over- 'erhou* 46 ze- lafhan- kkreel, 26.40 28.40 26.45; 2625 22.50 22.50 22^0 22.50 ansst- - Scfc 1 Jt log !0, gevist,: v. Scb 181 70. I' 30 k.' 15 k, 2 5 k. Sch 8 c, Seh ich 37 0 net- di 250 2 8 k, 0 5 k, ich 50 34 k. ,'cb 47 niet last, rust,-. Ernstig ongeval in Boxtel Omstreeks halftwee gistermid dag is op de Rijksweg Boxtel 's-Hertogenbos'ch, onder de ge meente Boxtel, een auto-ongeluk gebeurd waarbij twee personen, een van Nederlandse en een van Duitse nationaliteit, werden ge dood en twge werden gewond, van wie een ernstig. Een Duitse personenauto, waarin be halve de bestuurder, de heer Paul Gregory uit Plettenberg in Duitsland, de heer J. Reuvers uit Bilthoven zat, reed in de richting 's-Herlogenbosch. Aan de rechterzijde van de weg stond een vrachtwagen van een melkinrich ting uit 's-Herlogenbosch. Toen de Duitse personenauto, die zich in een file wagens bevond, op korte afstand van de melkwagen waé gekomen, naderden uit de richting van 's-Herlogenbosch enige auto 's. De be-. tuurde van de Duitse wagen trachtte door geheel naar links uit te wijken, een aanrijding met de melkwagen en met reen der tegenliggers te voorko men. De manoeuvre mislukte echter, waarop de auto met grote, snelheid op de tegenligger "botste.- Beide inzitten den van de Duitse .auto werden op slag gedood. - In "de uit de richting 's-Hertogen- bosch komende auto. zaten de be stuurder, de heer J. Kooyman uit Slie- drecht en als passagier de heer C. Bak ker uit: Maartensdijk, De heer Bakker werd zwaar gewond overgebracht' naar, het ziekenhuis te -Js-Hertogenbosch. De heer Kooyman, die licht' werd gewond, werd overgebracht' naar' het Sint Li- duinaziekenhuis te Boxtel. v: Beide wagens' werden totaal vernield.. Cvan onze speciale verslaggever) De negen-minister-conferentie in Londen, die gistermorgen haar vierde zitting hield, heeft na de historische verklaring vanj Anthony Eden van de vorige dag, waarin Engeland voor de duur van ongeveer 50 jaar zich verbindt zijn vier divisies en luchtmachtsquadrons, op het Europese vasteland te handhaven opnieuw met élan haar werkzaamheden voortgezet. Bij zijn aankomst in Lancasterhouse stond. Mendès-France, de Franse premier gistermorgen voor de eerste maal op deze conferentie breed zwaaiend en lachend op de trappen van het gebouw. De conferentie werkt thans met topsnelheid aan de inschakeling van West-Duitsland in de westelijke alliantie, opdat zo spoedig mogelijk 12 Duitse divisies op. de been kunnen worden gebracht. Nu Frankrijk bereikt heeft wat hét sinds dé sluiting van de entente cordiale met Engeland steeds heeft nagestreefd, nl. het verkrijgen van formele en effectieve deelneming aan en een duurzame garantie met betrekking tot de verdediging van het Europese continent, heerste er in Londen bij alle staatslieden groot optimisme over het welslagen van deze conferentie. Maar wanneer men verwacht dat de Franse premier ten aanzien van zijn overige wensen gisteren - bereid was - groteconcessies te doen, dan vergist men zich. Er lagen gisteren twee documenten ter tafel, één van Spaak en één van Mendès-France. beide zgr.. .werkstuk ken. Spaaks werkstuk had betrekking od de controle en inspectie achteraf van de wapenproductie ten behoeve van het Europese leger. Het papier van Mendès-France bevatte een na dere uiteenzetting van zijn plannen tot vorming van een centraal orgaan van het Brusselse Verdrag, datde orders moet uitgeven voor de fabri cage qt\ de in- en uitvoeT van oor- losrsmateneel, de zgn. wap?npool„ ■Het werkstuk van'Spaak werd in principe aanvaard. Het. wordt thans omgewerkt tot een officieel document, Het document van Spaak geeft als eerste de opsomming van de soorten wapens waarop bij de productie con- tróle zal worden uitgeoefend; /De cen trale instantie van het Brussels Pact "zal dus nagaan, of een fabriek in.een bepaald iand die een-Europese leger-' ofder heeft ontvangen, niet meer pro duceert dan waartoe deze instantie vergunning heeft verleend. Vobrts zou in dit werkstuk van'.Spaak'de'kwes tie van de omschrijving van het ge bied dat tot de strategisch kwetsbare zone moet worden gerekend geregeld (Van een onzer verslaggevers) Terwijl de Amsterdamse politiekapel vanmorgen een sprankelende „Stars and stripes" onder de overkapping van net Centraal Station te Amsterdam liet schal len zette de trein zich in beweging, waar in 110 leden van het Concertgebouw- Orkest hun grote tournee naar Amerika beginnen. De stationsklok wees precies .8.58 uur. En nog enkele minuten na dat tijdstip werd de snel optrekkende trein nage wuifd door de tientallen vrouwen, kin d-oren ,cn vrienden, die zich op het eerste perron- verzameld hadden. ■Ongeveer 250 verwanten reden- mee in deze trein om getuige te kunnen zijn van de inscheping te Rotterdam op de Rijndam. Voordat de trein vertrok waren de ruiten eerst grondig gereinigd door een ploeg ramen wassers vam de spoor wegen. Daarna werden nog een paar houten instrumeivtenkisten in de baga geruimte geladen. Onderwijl verkortten de mannen van de politiekapel de tijd met het spelen van enkele marsen. Zij fleden zichtbaar hun best om bij hun collega-musici een' laatste goede indruk achter te laten en een fagottist speelde in de wachtpauze motiefjes uit een sym- phonie.van rieebhoven, hetgeen hij ver gezeld deed gaan van een ondeugend De leiders der Nationaal Europese Sociale beweging (N.E.S.B.) Paul van Tienen uit Amsterdam en mr. J. 'A. Wolthuis uit Groningen staan van daag terecht voor .!"-"± Gerechtshof te 's-Gravenhage. In eerste instantie werden, zoals bekend, beiden door de Rechtbank te Amsterdam töt'de reeds in voor arrest doorgebrachte tijd van twee maanden veroordeeld. De toenmalige Officier van Justitie, mr. F. Hollan der, had destijds tegen hen één jaar gevangenisstraf gerequireerd. In hoger beroep- werd twee maanden geëist. - Het Gerechtshof te Amster dam concludeerde tot vrijspraak. De Hoge raad verwees de zaak terug naar het Gerechtshof te 's-Graven hage omdat hij van oordee.1 was dat hétAmsterdamse Hof in zijn onder zoek de feitelijke werkzaamheden van dé N.E.S.B. had moeten onder zoeken en niet alleen het streven ervan had moeten nagaan. President van het Hof was mr. Verveen, procureur-generaail was mr. F. J. G. Baron van Voorst tot Voorst. De 33-jarige Van Tienen, van be roep boekenimporteur en de 51-jarige mr. Wolthuis was ten laste gelegd dat zij een verboden politieke ver eniging hadden opgericht en deze hadden geleid. Deze vereniging zou N.S.B.-doelstellingen nastreven. Op de formele vraag waarom be roep was aangetekend antwoordde Van Tienen dat hij ontkent dat" de N.E.S.B. een voortzetting van de N.S.B. zou zijn.. De beide voorman nen zeiden dat zij hun eerder afge legde verklaringen handhaafden. knipoogje in de richting'van de gepakte en gezakte orkestleden. Ais dank voor de afscheidsmuziek van de politie werd. ka pelmeester Pinkse na afloop een flink pakket sigaretten aangeboden. De heer Eduard van Beinum en zijn vrouw zijn reeds met de Noordam naar Amerika vertrokken. Raphael. Kubelik reist per vliegtuig., „Het verheugt mij in hoge mate, dat het Concertgebouworkest .(voor de eerste maar in zijn geschiedenis) een bezoek gaat brengen aan dé -Verenigde Staten van Amerika en Canada", aldus een boodschap, die Koningin Juliana als be schermvrouwe van de tournee van het' Concertgebouworkest heeft gericht tot bet Amerikaanse volk en de leden van het Concertgebouworkest. Deze bood schap werd voorgelezen door mr. H. J. Waage, in de inschepingshal vah, de Holland-Amerika Lijn te Rotterdam,, De afscheidsceremonie werd o.a. bijge woond door jhr. mr. R. C. C. de Savor- nin Lobman en mr. W. F. Baron Höell namens de minister van Buitenlandse Zaken en de minister zonder portefeuille en door de nieuwe inspecteur voor het muziekonderwijs, dr. J. Daniskas. De heer Marshall Swan, voerde na mens de ambassadeur van de-Verenigde Staten het woord. „Nu zijn de rollen omgekeerd", zo be gon hij tot grote vrolijkheid in goed verstaanbaar Nederlands. „Ik heb nu drie jaar lang in de zaal gezeten om zijn. Het komt er op neer dat tot de strategisch kwetsbare zone uitsluitend West-Duitsland wordt gerekend. Het werkstuk' van -Mendes-France bleek echter opgrote tegenstand te stuiten vooral van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zak.en mr, Beyen.- De vorige dag hadden de ministers aan de Franse premier gevraagd in een nieuw werkstuk zijn voorstellen tot vorming van een Europese wapen- pool nader uit te werken. Het Franse document -dat gistermorgen op tafel kwam bleek echter een herhaling te zijn, zij het met andere woorden, van hetgeen iVi het oorspronkelijke Franse memorandum stond. Zie verder paginfl 3 Proces - in Nieuiv-Zeeland In Auckland (Nieüw-Zèeiand) wordt dezer dagen het proces- gevoerd 'tegen de 15-jarige William -Morath, die schul dig zou zijn aan de dood van het acht jarig zoontje van de Nederlandse .emi grantenfamilie J. Verbiesen, Dit kind is op de derde Augustus jl. dood en ont kleed in een park in Auckland aange troffen. De vader deelde Woensdag in de rechtszaal mede, hoe hij zijn zoon in het Kensington Park had teruggevonden. De heer Verbiesen is motorreparateur, die drie en een halfiaar geleden naar Nieuw-Zeeland emigreerde. Morath beweert, dat hij tot zijn ver- hazing Joop Verbiesen geheel naakt door het park zag rennen. Hij zou Joop hebben aangesproken en hebben bevolen niet zo rond te lopen en zich aan te kle den. Morath wond zich hier echter, dus danig bij op. dat lui Joop een pak siw? uitdeelde, dat het Nederlandse jongetje noodlottig zou worden. Nadat het in Denemarken meer dan honderd dagen had geregend, is er gis teren op verschillende .plaatsen sneeuw gevellen. Op de top van de Zugspitza, de hoogste berg van Duitsland, was het gistermorgen min 6.8 graden Fahren heit, de laagste temperatuur welke daar sinds 1904 op 30 September werd ge registreerd. In de afgelopen 24 uur is. op de Zug- spitze meer dan 1.25 meter.sneeuw ge vallen. Ook in de Taunus en in het Harzgebergte viel sneeuw. Ook uit Noord-Italië wordt sneeuwval gemeld. Op sommige plaatsen vroor het daar in de nacht van Woensdag op Don-derdag bijna zeven graden. Auto rijders hebben de waarschuwing gekre gen, dat kettingen nodig hebben voor de hoge Zwitserse passen naar het Zuiden. In Midden-Zweden zijn ver scheidene dorp door zware sneeuwval geïsoleerd. NS artikeltje o-ver Slotermeer- D heeft sommiger gemoed veront-'-' rust. Daar schrijft „Trouw" over het;1: Amsterdamse Slotermeer en dé pres-c- taties van Den Haag en Rotterdam op -' het gebied der bouwactiviteit wordenf" niet eens genoemd! Wij haasten ons, onze lezers duide lijk te maken, dat deze beide steden voor Amsterdam niet onderdoen. I 'Zuidwijk op de Rotterdamse linker. Maasoever, Moerwijk en Morgenstond in Den Haag zijn schone manifestaties van •Rotterdamse en Haagse bouwlust." Voor het overige: In Holland 'doet,.,, men nog wel eens meewarig over pro-,;, vincialisme, dat in de rest van het land» zou leven. - 1 H Het „patriotisme de cloche" waar- van dit-artikeltje het gevolg is, is daar eén broertje van. Dat moge men zich bewust zijn. -iL Eng is overigens noch het: één noch het ander. Eeti autoriteit van de Poolse geheime dienst, die naar West-Duitsland gevlucht is, Josef Swiatlo, en die thans asylrechl geniet in de Per. St., heeft verklaard, dat de Amerikaan Hermann Field, die vijj jaren geleden in Polen verdween in een .plaats dicht bij Warschau ge vangen gehouden wordt. De Ver." St. hebben nü diens invrijheidstelling ge- eist. Op de foto ziet men de .42-jarige echtgenote van 1 Field en hun twee kindei 'it, Alan (9 j.) en Hugh (71 jU. -' het'orkest te beluisteren. Het doet mij wp .„„l.,„.,l legen, dat u nu hier in deze zaal Nieuwe types 0evectitsvliegtuiDen genoegen, bijeen bent om voor eenmaal enkele minuten naar mij te luisteren": De heer Swan deelde mede,' daLde ambassadeur,' de heer H. Freeman Matthews tot zijn spijt niet in de gelegenheid was het: af scheid bij te wonen, maar dat zün beste wensen het orkest vergezellen. Als hoofd van het uitwisselingsprogramma met Nederland prees 'hij zich gelukkig, dat deze reis van het Concertgebouworkest tot stand had kunnen komen „Postillon d'Amour" sal de Lockheed Super Constellation- van de KLM heten die op 31 October var, Schiphol naar Sydney sal vertrekken. Het toestel krijgt een afbeelding van Cupido, met brieventas, op de romp. Dezelfde af beelding sal ook ivordcii gedrukt op tic enveloppen en liei tpe'cinle briefpapier, die na I October verkrijgbaar zijn bij de postsegelhandel en de KLM, naar Europa Van Amerikaanse zijde is vandaag be kendgemaakt, dat binnenkort de eerste Amerikaanse gevechtsvliegtuigen, de „Swept wing fighters", die in slaat zijn kleine atoombommen te vervoeren', in Engeland zullen arriveren. De nieuwe'vliegtuigen behoren tot tiet type F-84-F. Zij zullen de toestellen van het type F-84-G met de rechtvleugels, die thans toegevoegd zijn aan de in Engeland gestationneerde 20ste Fighter- bomber, wing, vervangen. Beide types zijn in "staat baby-atoombommen te ver voeren. De F-84-F is echter veel sneller. Dit toestel. „Thunaerstreak" genaamd, kan een snelheid ontwikkelen vam meer dan 900 km per uur. De actieradius voor ge vechtsactiviteit kan worden uitgebreid In geallieerde kringen, in Bonn wor den volgens'het ANF, de kansen op uitlevering der. vijf Bredase ooriogs- jnisdadigera^die yich in handen der, .riuitej justitie bevinden, thans .uiterst /gering geacht. Het dóórdélNedérland-' se 'regering/ aande geallieerde 5 hoge commissie gerichte verzoek tót uitleg vering der misdadigers is reeds door de algemene commissie van de hoge commissie behahdeld: en' deze heeft naar verluidt' in haar advies aan de hoge commissarissen een aantal zwaar wichtige bezwaren tegen een-uitleve ring* door de bezettingsautoriteiten op gesomd. De beslissing over het lot der-oor logsmisdadigers, ligt thans in handen van de hoge'commissie, doch ook wan neer deze beslissing nog genomen zou kunnen worden voordat het: tot de op heffing van het bezettingsslatuut komt, moet ér. rekening mee worden gehou den, dat dé hoge commissie geen mo gelijkheden tot een ingrijpen meer zal zien. In geallieerde^ kringen laat men - er weliswaar geen twijfel over, dat- mén gaarne een terugkeer der* misdadigers naar-Nederland had gezien en dat men voor de behandeling dezer zaak door -de bondsrepubliek geen bewondering koestert, maar men ziet aldus het ANP kennelijk geen mogelijkheid meer tot uitlevering over te gaan, na dat de Nederlandse regering eerst, zon der succes, de uitwijzing door de Duitse regering heeft verzocht. Ware'door dit uitwijzingsverzoek aan de Duitse regering de zaak niet in de hu'dige [juridische verstrikkingen ge raakt, dan zouden volgens geallieerde deskundigen betere kansen voor een geallieerd tngriipc» hebben bestaan. Ongemerkt wordt, dat door de voor gaande uitwijzingsprocedure de k'wes geallieerden zién bun': 'handen 'gèbon- déu-5'door "de verplichting,' 'die 'zij op zich hebben genomen,' omdè-: Weót- dultse grondwet te beschermen. (.(Daarnaast valtihet jblijSibaar' dé'..ge allieerde- deskundigen nh^ilijfó'in'-.dé' gevluchte' Bre.danaors nóg' eéii'.gévaar voor de veiligheid der bezettingstroe pen te zien, Vdat - hun-'het récht tot in grijpen zou "geven. Het totaal aantal Nederlanders, datl - Dinsdag in Djakarta gearresteerd werd,, blijkt 10 te' zijn; behalve de zes reeds» genoemde arrestantenwerden die dag' nog aangehouden: J. van - der Striiys^. gepensionneerd sergeant van het K.N.I.L^ C. H. Wedding, gepensionneerd K.N.LL.t sergeant, werkzaam bij Velodrome, L. J;-. van Aken, voormalig4 miliciën bij het. K.N.I.L., thans - werkzaam als waker bij het Nederlandse hoge commissariaat; óh, Djakarta en H. Maas. gepensionneerd* K.N.LL.-fourier. later burgerambtenaar" bij de Nederiandsemilitaire, „missiej1": thans werkzaam als administratieve» kraéht bij dé assurantie maatschappij -„Der. Nederlanden van 1845". - - te Naar -PI Aneta; vóórts verneemt, ïs (het., hoofd vande consulaïre aftleling van.hef Nederlandse (Hoge Commissariaat er nog niét in geslaagd gegevens teverkrijgen óver de. redenen, die tot dezei'arrestatie hebben, geleid. Autobüsongeluk ValkenburgI .De,36-jarlge .Béjguche.'.chauffeur ILM.:(' is -in - het'ibela ngi ya mïhet londérzcielO oa j last van-'dë.Officier van :Ju3ütie-m-Maós«: tricht door de Rijkspolitie te'Valkenhui g' in verzekering 'gestéld/- - - In verzekerinzriellina 2eschiedt ,„yoor. ten hoogste; twee dagen (met [verlenging bij 'dringende"noodzaak). De leider van de Russische delegatie op-dé'Algemene Vergadering der;' V. N. Wisjinski,- heeft. Donderdag een nieuw ontwapennigsplan ontvouwdj dat, naar zijn zeggen, gebaseerd is op voorstel en van Frankrijk en Enger land, welke in Juni j.l. óp èen hijeenkomst van een' subcommissie -van.; de ontwapeningscommissie der V.N.'te Londen door de Sowjet-Uniewerden' verworpen., -1(ri'rixjl'rVu' De Russische afgevaardigde bracht zjjn voorstel ter- tafel aanyïltet einde van een rede van een uur en 40 minuten, waarin hij langdurig'en;-, in krachtige bewoordingen de politiek der V.S. bad gehekeld. fil De leider der Amerikaanse dele gatie, Cabot Lodge, verklaarde on middellijk-nadat het Russische .plan was ingediend, dat het .zorgvuldig en oprecht,, door de Amerikaanse. ver tegenwoordigers zal worden -bestu deerd. De voornaamste Britse verte genwoordiger, Selwyn Lloyd,.- zeide, dat de Russische voorstellen- z.i. „niet door een minder passende rede had- den kunnen worden begeleid". Hij tie ook een constitutioneel aspect heeft noemde de, toespraak .(onverzoenlijk gekregen, daar de eevluchten zich op - - doch het ontwape- asylrecht hebben Het op vanmiddag tweeuur bepaal de vertrek van de Rijndam van de Holland-Amerika-Lijn, waarmee het Amsterdamse concertgebouw-orkest naar de Verenigde Staten zou vertrek ken, is vertraagd, doordat het dekper soneel van ongeveer dertig man wei gerde aan boord te gaan in verband met een looneis. De situatie was ver- ward en niemand kon nog zeggen door bijvulling van brandstof in de luchtj wanneer het schip zou vertrekken, al en door extra grote vleugeltanks. I dus meldt Associated Press. :BT»! i --i'- het in de Duitse grondwet neergelegde j njngSp;an '®ou op zich zelf worden be- KUnnen beroepen. De| Een wPoordvoerder van de Franse afvaardiging noemde 1het Sowjet-voorstel een „interessante^ stap in de juiste richting". - Wisjinski stelde voor atoom-, water stof- en andere wapens voor) massa- vernietiging onvoorwaardelijk te '/ver bieden, de conventionele wapens „aan zienlijk", te verminderen en een in ternationaal controle-apparaat'" .in te stellen, dat op de naleving van: deze besluiten moet toezien. Het Russische plan voorzietin de instelling van twee: internationale controlecommissies,. waarvan de tweede een permanent -lichaam zal zijn met „de bevoegdheid tot controle, met inbegrip van inspectie op [perma nente bases", teneinde uitvoering van het ontwapeningsverdrag te verzeke ren. - -- -f De eerste commissie zou een tijde lijk orgaan, onder de ."eiligheidsraad, moeten zijn om in de eerste plaats van de staten inlichtingen te verkrij gen omtrent de toepassing van 'dë be palingen inzake de vermindering van de béwapening. Westelijke diplomatieke -vertegen woordigers by de V.N. tonen zich ver heugd over wat zij beschouwen als een wijziging in de Sowjet-poljtiek. Samehgevat komen de Westelijke commentaren hierop neer: Aan de ene kant zijn dé Russen het er thans mee eens, dat een verminde ring van de conventionele wapens en de strydkrachten vooraf dient te gaan aan een verbond van atoomwa pens. Voorts zijn zij nader „tót het Westen gekomen door de in Juni te Londen gedane Brits-Franse voorstei len over te nemen en' „deze,, hoewel met "zekere belangrijke weglatingen, als hun eigen, voorstellen in te die nen". Ook hebben zij ermee'inge stemd, dat de bewapening in stadia in plaats van verhoudingsgewijze fnoet worden verminderd, zodat zij blijkbaar hun eis voor een rechtstreekse ver-; mindering met een derde hebben la ten vallen. ,- 'rv-V, ój- Van 3 October af zullen als gevolg van de werkzaamheden aan het Centraal Station te Rotterdam de treinen van. Utrecht naar Rotterdam en Den Haag tijdelijk zo zijn samengesteld, dat het voorste gedeelte voorDen Haag is "ber stemd en. het achterste gedeelte .voor Rotterdam. Naar Ass. Press uitbetrouwhare bron te Djokjakarta verneemt, heeft dé Indonesische vice-president' dr. Mohamri med Hatta, 511 jaar oud, ztjn ontslag ingediend., - Dr. Hatta zou zijn ontslag de vorige maand- reeds schriftelijk hebben linger diend aldus deze woordvoerders." De int houd van de brief werd niet bekeüd gemaakt. Het kabinet zou nog, geen be slissingen genomen hébben. Ass. Press verneemt verder dat de Mohammedaanse partij Masjoemi pré sident Soekarno met klem verzocht heeft het coalitie-kabinet van( premier All sastroamidjojo ontslag te verlenen Een woordvoerde. van het Indone sisch ministerie van voorlichting meent echter ten stelligste deze berichtende kunnén ontkennen. -.- ri Volgens deze woordvoerder zou Hatta noch officieel nor persoonlijk van zulk een voornemen kennis hebben gegeveit; Het dagblad „Surabaja Post"plaat ste dé vorigeweek Zaterdag eén bericht van zijn correspondent te Dja karta, volgens hetwelk de' mogelijk heid bestond dat Soekarno en Hatta beiden zouden aftreden.. De correspon dent vah de „Surabaja Post" herin-" nerde er aan, dat de president en (de yice-president eind dit jaar vjjf jaar in „.dienst zullen zgn. Voorts vermeldde h(j dat geruchten de rottde dedèn^aLi zou Hatta zijn termijn als vice-P2o^ sldent niet verlengen."

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1