daad crisis MENDÈS WIL TOEZICHT OP DUITSLAND VERZWAREN Verhoging sociale uitkeringen Twee kampioenen tegen T rouw-lezers P. ROOZENBVRG tWlT, .1.11 WINNER SCHAAKT PUTTEN .V Bezorgdheid over achterstand in de aardappeloogst Hoofdredacteur verdacht van ma FRANKRIJK ONVERMURWBAAR Advies Stichting v. d. Arbeid: Hogere loongrens Invalidiieiis- en Ziekteivet voorgesteld Onderwaardering In Züidholland meer dan de helft van de opbrengst nog niet gerooid se Onderzoek van IzATERDAG 2 OCTOBER 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2890 Weerbericht •- BaoDai doet poging tot verzoening wsmmf mmm mmm October begon beter^ :if Situatie zeer kritiek ie Prins Bernhard onthult in Kaapstad standbeeld,,. Maria van Riebeeck-://J ""N VL- Twintig doden bij bus ongeluk in Turkije i TET bestuur van de Stichting van den Arbeid, heeft een advies li uitgebracfitVaan deminister. .van Sociale -Zaken en. Volksgezond heid,; omtrent de consequenties van de'jóngste loonmaatregel voor dé öóclaiè vérzeêeriiig./ -;.\V - - Ten §anzien :van de lóbrigrensVwordt aaiibevoleh öpFkortertermijn upificatie tot stand te bréngen, döoy; een verhoging van de loohigrèns van de ïnvaliditeüs- en ^iektewetitbl^ƒ.6000, onder: handhaving van* de huidige loongrens van de- Werkloosheidswet.'Tevens wordt aan bevolen in de invaliditeitswet de intrede-grens- tot 3600 té verhogèn. Productieverbod r V On veVhïurivbaar V De damwedstrijd tegen de heer Roozenburg waaraan een ieder kan deelnemen zal binnenkort een aanvang ne men, nog vóór de match om de titel die de wereldkampioen op 14 October a.s. tegen 'zijn uit dager~Wr Huisman begint. J. H. DONNER Wij twijfelen niet of onze lezers zullen het op prijs stel-, jen, dat wij deze wedstrijden voor hén georganiseerd hebben. Het prettige is, dat zowel be ginnelingen" als gevorderden in de dam- of schaakkunst 'aan dese - wedstrijden niet-- alleen P. ROOZENBURG plezier kunnen beleven maar er ook veel van kunnen leren. U kunt iedere week uw zet toetsen aan de mening van de meerderheid der lezers eii aan het oordeel van een onzer béste dammers of schakers. Dat zal de kennis van het spel en voor al het inzicht zeer verrijken.. T7E7V JAAR GELEDEN PROOI KAN EEN WOEDENDE BEZETTER AND A AG2 October is het tien jaar geleden dat het Welptvedosp Putten werd ^'getroffen i TÖóor éeh 'af schuwelijke represaille. -- Na Lydice. in; Tsjecho-Slowakije en Óradoufin Frarxkrijk''viel terwijl de vrijheid daagde een kléin' Nederlands dorptgr. r prooi aan de wraak van een - woedende, in het nauw gedre ven bezetter. Een aanslag bij de gemeentegrens van Putten was de inleiding tot een reeks van gebeurtenissen, die in de geschiedenis zullen blijven voortleven als „Hét drama van Putten". Twee Duitsers vielen bij de aanslag. De vijand strafte die verzetsdaad met de grootste razzia, die ooit in. de vijf jaren van de tweede wereldoorlog is voorgekomen. Putten "treurt om vijf honderd twee-en-vijf tig doden. ln September geen sorrier i/ -Botterdam: Witte de Witbstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 r Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur 'Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 •s-Graverihage: Huygensplein 1 Postgiro 424887 Redactie: Tel. 111892 Administratie: TeL 114402115486 B.g.g. 362589 Schiedam: Lgnge Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 V-Abonnementsprijs 52 cent per week, f 226 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks. i 'X'. V V'.e'tf j Weersverwachting geldig tot Zondagavond: FRAAI HERFSTWEER In de nacht en ochtend hiér en daar tijdelijk mist of laaghangende bewolking, later op de dag vrij zonnig en.warm weer. Zwakke tot matige wind uit Zuidelijke richtingen.--"nt -»i I Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Hoofdredacteur: Dr. J; A. H. 3. S:BRl)lNS SLOT E beslissing van de Britse rege- 13 ring om de Britse strijdmacht, gelijk, die thans op het vasteland van Europa aanwezig is, niet terug te trekken tegen de wil van de meerder heid van de landen, die aan het "met Duitsland en Italië uitgebreide Brussels pact zullen deelnemen is van zeer grote betekenis, Men mag er allereerst in zien een »ucces van de Franse diplomatie. De jTfapsen en alle andere Europese volken waren in sterke mate ge- dwillüsionneerd In hun Europa-poli tiek, door het feit, dat Engeland daar aan niét wilde meedoen. •f Reeds, in de besprekingen, die a... het stichten van de Raad van Europa voorafgingen, is duidelijk gebleken, dat Engeland geen duimbreed wilde tfwijken van een politiek, waarin het lijn beslissingsbevoegdheden zélf ge heel in banden hield. :;v„Óp''een van de meest fundamentele pinten van overheidsbeleid heeft Engeland zioh thans gebonden. Het heelt met betrekking tot een zeer be langrijk deel van zijn strijdmacht de binding aanvaard aan een collectivi teit van landen de- zeven van het ;Bru8selse pact beslissende bij meer derheid van stemmen. i-i'OEN Engeland niet mee wilde -F doen op gelijke voetals de ande- rêa hebben die anderen gemeend én terecht gemeend om nu te trachten te redden wat: er te redden riei. Men-is op het zg. kleine Europa ven de zes teruggevallen. Maar nimmer Is de roep om Engelands mee- Ïömj -: verstild. In elke vergadering van lïe. RaadgevendeVergadering van dëiftaad rvan .Europa Wperklonk het sppèLop Engeland: ICasr :de,:Engelsen hiddmkzich steeds insulair en geïso leerd. vTöen '-ging 'Mendès-France de boel kiide'war sturen..Hij speelde een ori- .Vfrantwoord hoog .spel door de -veilig-, béid .van het Westen op te offeren aan oM;aller;.b«èérte',i.dat Engelandzou> meedog-pp. vóel ;yÉn iSét' de anderen.- ''f-Cf: En -zie zo gaat dat someIn de politiek'—de ondeugd werd-beloond. Wat?échuman verdiend had; te" krijgen, kreeg Mendès-France. Te elfder ure begrepen de Britten, dat* het niét'an- derskon. - En Eden honoreerde nu. de woorden, die Winston Churchill en kele jaren geleden in Straatsburg sprak,maar die deze staatsman sinds dien bleek te zijn vergeten. -vET.'lav een zeer belangrijke wifzl- H ging in de inter-Europese ver houdingen. Want1 de beslissing van Engeland betékent een zeer verstrek kende en nauwe verbondenheid .van Engeland met het continent. Het is niet denkbaar, dat dit iets. anders kan zij ai dan een eerste stap. De militaire, de-'- economische en de buitenlandse politiek'van.een staat hangen 'dermate Bauw .samen, dat binding op één dier gebieden noodzakelijkerwijze binding op-de: andere gebieden na korte of lange Cjd met zich brengen! zal. ■-De•■organisatie .dier binding en de bewerktuiging dier;" organisatie met organen is een zaak, die in een histo risch noodwendige ontwikkeling be sloten ligt. Zij zal zich minder sche matisch en minder; doctrinair, voltrek ken dan sommige federalisten hebben gehoopt, maar wij achten dat geen verlies; De Europese eenheid moet meer langs empirische dan lange dog matische weg worden benaderd. Maar bet is een grote winst, dat Engeland, nu mee gaat doen. En dat meedoen kon alleen wórden verkregen, Indien wjj'idle empirische weg-volgden. Het meedoen van Engeland zal' velé tegenstellingen in Europaen véle be- tegen Europa's :eenwórding en t®?en, Duitslands herbewapening doen wegvallen. Het- zal' -aan het oude Europa een nieuw gezag kumien ver lenen 'En daarom is er reden tot dankbaar- heid, dat Engeland tot deze stap is'ge komen; f - •/-[■; -•Er. is ookreden tot - bewondering. Op-het ogenblik, dat Frankrijk dreig-' de Europa aan zijn slecht humeur' en gebrek aan douplesse tedoen onder gaan,, betoonde'Engeland zich zo goed gehumeurd en soepel, dat het een, dierbaar, oud schema van zijn politiek ,?aar bet historisch archief kon sturen. Hier heeftj breed-hlstorisch inzicht het pleit gewonnen. Het. Britse eiland is nu voortaan alleen een geografisch «n niet meer eèn hfstorisch-poïitiek begrip ',;j t\ '.Het zal nog wel eens moeite geven In Engeland, maar de dag van Europa fa: inEngeland aangebroken. plEen volle bus met passagiers isgis terochtend van de gladde weg af in «e Bosporus gereden bij.. Istinye, ..25 fon ten Noorden van Is tan boel, Turkije. Gevreesd wordt dattwóntig'personen verdronken zijn. - v-Negeh passagiers konden gered wor den. ze zijn in; het" ziekenhuis" ópgeno- J??*1'JJé twintig anderen kon men niet [bereiken. - ;V::;vs:.v Bao Dai, het Vietnamese staatshoofd, heeft van heb Zuiden van Frankrijk uit{.een telegram aan generaal Nguyen Van Hinh 'gezonden, waarin hij hem vraagt 'zijn geschillen met de premier bij te leggen en zitting te nemen in het kabinet. Soortgelijke boodschappen zijn- ge zonden aan de .voormalige minister van defensie generaal. Nguyen Van Xoean en een andere tegenstander van de regering, generaal Leven Vien. Het geschil tussen premier Ngo Dinh Diem en stafschef generaal Van Hinh begon drie weken geleden, toen de laatste weigerde zijn bevoegdheden over te dragen eri met verlof naar Frankrijk te gaan. (Van onze speciale verslaggever) D E. negen-mogendhedericönferentie in Londen is. gistermiddag in een ernstige-crisis geraakt door de eis van de Franse premier Mendès-France, dat op deze conferentie een beslissing zal worden genomen over zijn plan tot instelling van een centraal Europees controle-orgaan dat tevens de legerorders moet verdelen. Mendés Franc* pxotaitaerd* ar lagen dat da andara miniflar» niai op der* voor dellen behoorlijk rijn ingegaan an hij siond ar op dal .ar aan icherpe geiemen lijk* control* ral komen op da gehele Duiti» wapenproductie. Hij ging daarbij verder dan voorheen en eiste controls op de productie van 'alle wapens, kanon nen en xelfs geweren inbegrepen en op de invoer, In Duitsland van alle wapens en strategische grondstoffen. Mendës Voort« wordt voorxésteld i de maad- mum-ultkeriuEen van de nóodwet- oudérdomsvoorzletJinif -voor gehuwde mannen in alle gemeenteklassen met 72,— envoor onrehawden ln alle ge meenteklassen met .42,— té verhogen. Ten einde enig soulaas te bieden aan een gedeelte van - de ;xgn. vergeten groepen wordt .tevens aanbevolen de maximum-grenzen van hét agn. eigen inkomen .voorgehuwde; mannen te stellen op 2Ö0O voor de eerate: ge- mecnteklasae en op daarmede correa- 'pondereridë: bedragen voor de. overige gemeenteklassen. .Voor. ongehuwde» zou in de eerste gemeenteklasse deze grens op- 1350 dienen te worden ge steld en In de overige gemeenteklassen op. daarmede corresponderendebedra gen. - ■-1 Aanbevolen wordt dat voor trekkers van irivaliditéits- enonge vallen renten de rente inclusief, de daarop verleende bijslagen met zes procent worden ver hoogd, terwijl ook far zake de lopende, respectievelijktijdelijke uitkeringen, ingevolge de Ziektewet en de Ongeval lenwetten- tot zekere' verhogingen wordt geadviseerd..'-' Met betrekking totde. kihderbijsla- gen ia het stiehtlngsbeatiror, in afwach ting -van nader' beraad over dé prin. éipiële aspecten van dese voorziening van oordeel, dat de recente'loonmaat regel dient te. leiden tot een verhoging van de uitkeringen'met ses procent. France stond uiteraard gistermiddag in dere rat.1.: alleen. Tegenover hem stonden acht ministers die tijdens, de discussies steeds meer verbolgen werden. Een boze Eden herinnerde Mendès France er aan dat de gehele conferentie door hem in gevaar werd gebracht. Een woordvoerder van het Engelse ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde gis teravond, dat wanneer de conferentie zou falen ook de belofte van Engeland, dat het de Britse troepen voor de duur van 50 jaar op het Europese continent zal handhaven teniet zou gaan. Mendès France beroept zich op het reeds eerder in het verdrag, van de E.D.G neergelegde beginsel van het productie verbod van atomische, biologische en chemische wapenen alsmede van zwaar oorlogsmaterieel, zoals geleide projectie len. mijnen, oorlogsschepen, vliegtuigen en vliegtuig-onderdelen, straaljagemotoren enz. in strategisch kwetsbare gebieden. De Duitse delegatie onder leiding van dr. Adenauer bracht gistermorgen ernstig bezwaar in datWest-Duitsland in de Franse voorstellen uitsluitend tot strate- gisch-kwetsbaar gebied, wordt verklaard aangezien in de-, moderne" strategische-op vattingen een [veel groter gebied van West-Europa tot; de- strategischezone moeten worden gerekend. Wanneer, .de Fransen centrale controle op de wapenproductie in ;West-DuitsIand wensen, dan'.ishier; volgens de Duitsers sprake .van. een duidelijke discriminatie, diévoor Duitslandonaanvaardbaar is. Het',lid.'van de 'Duitse "delegatie dr. Hallstein stelde de vraag'waaróm behoort Keulèh wel tot' de strategisch kwetsbare zone en Straatsburg niet?, Tijdens de middagzitting kwam ook de Amerikaan se .minister van Buitenlandse Zaken Foster Dullës 'tussenbeide.'Hij deed een beröep op Mendès France deze zaak twee jaar' te'laten' rusten. Dóch alle bemidde lingspogingen faalden.. .Mendès -France bleef ,'op zijn stuk staan, onvermurwbaar. Het geduld van alle ministers raakt ion einde, zo werd gisteravond in de kring ▼au' de - delegaties gezegd. De ministers sullen nog het komende weekeinde trach ten tot een aceoord te komen met Mendès France maar dan is hei uil. Men zal niet langer met hem praten. '-■"; Bij een botsing met zijn bakfiets tégen een uit Beuningen afkomstige trailer is de 43-jarige broodbakker J. van de Berg uit Zaandam, op de Prins Bernhardbrug aldaar om het leven ge komen." TWEE kampioenen, de een wereldkampioen, de ander kam pioen van Nederland, zullen tegen de lezers van ons blad, die dammen of schaken, een wedstrijd spelen. Zo zullen onze lezers binnenkort in het krijt kunnen treden tegen P. Roozenburg, wereldkampioen dammen en J. ;H.. Don- ner, kampioen van Nederland schaken. kampioen ;«an" Nederland 'schaken.- Zo spoedig mogelijk .volgen hier over nadere bijzonderheden. Dam-, mersvan4 Nederland, hier, ligt.:Uw kans!,' De wedstrijd tegen Donner zal beginnen'- zodra de strijd tussen - dé lezers van Trouw, welke thans .zijn hoogtepunt nadert, Is beëindigd. De heer Donnêr heeft zich bereid,ver klaard twee partijen, één mei wit en één met zwart tegen de lezers te spelen. Onze dammedewerker de heer Smit zal als intermédiair optreden tusset, de lezers en dé heer Roozen burg. De heer Muhring zal op de bekende wijze - de schakel vormen .tussen de heer Donner en'zijn hon derden tegenstanders. Gezien-het succes van dé. vorige en de nog aan de gang zijnde wed- strijd hopen wy "zeker'een record aantal deelnemers voor belde kam pen te kunnen boeken. wereldkampioen dammen. Voor de schakers geldt het parool Nog even geduld. Zodra e'en beslis sing in de huidige kamp:gevallen is kunt U Uw krachten gaan meten met: onze huidige kampioen, die blijkens zijn jongste resultaten in het.'Fide-tournooi voor geen klein- tje- vervaard-is! Op 1 October 1944, bü het aan breken van dé Zondag, begon de Duitse actie. Bijna aciit-en-veertig uur heeft het in het anders op Zon dag zo stille dorp gedaverd' van 'vijandelijk vertoon en toen het tegen de avond van de tweede dag stil werd in het door mannen en vrou wen verlaten dorp, kleurde de lucht zich rood boven meer dan honderd brandende huizen. Zeshonderd mannen waren toen reeds op weg naar Duitse concen tratiekampen, van waar er. na nauwelijks zeven maanden slechts enkelen terugkeerden. Een onzer verslaggevers, die tot de overlevenden behoort van de Octoberrazsia, wijdt elders in dit blad enkele artikelen aan de ger beurtenissen van 1 en 2 October en aan ae dagen na de bevrijding. Die dagen betekenden voor Putten een lange, angstige tijd en ten slotte de wrede zekerheid: geen huis, waarin geen dode was Bij de. Ingang van 'het dorp Putten;,:.op'i.de Veluwe,:bilde ..kruising .van een 'snelyerke'érs-i weg en deV er lengde Dprpg- straat,-.onthulde/^HiMlLkonlngiii .v Juliana vijf j3ar geleden hét gé-' dachtenlsbceldvan- Putten,- dat., vervaardigdwérd door - Marl Andriesseri éni dat jroorstelt 'eeri treurende weduwe in .Veluwse '.■dracht." 1 ,:.cï-'Y:s'K "r. ALLE 'fraaie woorden als cultuur- 's drager, volksopvoeder, enz. tea~" spijt, wordt de Nederlandse onderwij zer in de publieke opinie nog,steeds ondergewaardeerd. Als éën kléuterléid ster zo maar één-'; twee-drie kan .worden klaar gestoomd- tot onderwijzeres, zoals minister Cal*!, wil, dan moet bij de grotemassa tocfa wel de Indruk gewekt wórden, dat het behalen van de - onderwijzersakte - niet zo heel véél om het lijf heeft. Nok een voorbeeld. In andere lan- den (bijv. Frankrijk, Duitsland) mag de" onderwijzer inzijn e 1 ge nvak, de opvoedkunde, aan de hogeschool .i verder studeren. Niet alzo in Neder-1' land! De eerste de beste H.B.S.rert-yan zeventien jaar, met het A-diploma van zijn schoolin zijn. zak, mag aan Be universiteit paedagogiék 'gaan stu deren ,en daarin examen doen. De onderwijzer met hoofdakte, drie lagere taaiakten en de akte Middelbaar Paé- dagogiek A en B wordt, tot de undver-^^ sitaire examens in de Opvoedkunde., niét toegelaten. Historisch!Dit eenvoudig belachelijk.Wanneer aan---:; bepaalde voorwaarden is voldaan, zoals in de boven geschetstesituatie, 5: dan moet de toegang tot de hogescho^;; openstaan." Het ongunstige weer van-êe.xbmi^, maanden heeft zich in September,, voortgezet. Ook in de £qfgelopénl,,^'^ maand waren de temperatuur- en het;} aantal uren zonneschijn benéden normaal. Bijna -overal viel te...veel regen. Op 17 dagen-., in-.-Septérnbér;^; kwam - in- Nederland onweer.-; October - zet- echter in met, eén^ tijde- lijke ■weersverbetering. Een "zachte -jyyi luchtstroom, -afkomstig Viuiti de&Gólfj||i| vanBiskaje, drong gisterauond ^et.K'p; land binnen,Voor vandaag .en morgén -/f ■wordt' dan-, ook:-dróóg weer verwacht,. met - belangrijkr hogerèAtemperaturmi ,j en' plaatselijk c opklaringen. -. Vooral - in'/}}}- het' 'Zuiden - van het. - lend. Op'jr'Bë'ïfïi'ïg Oceaan heerst .evenwel nog een leven^, digs depressieactiviteit. ;Ten ,- Wéstéw van Schotland- ligt een diepe stonno ft die langzaam in Noordoostelijke rich^s ting beweegt, ...j 'i, Zondêgéuondf ons'ilehd 'zei-;ber In .Frankryk,[-Zuid-Duitsland*enijh&tpjfég}}- Alnph'aehipd 'komt.'"rustig? hp.rfstwéern'ix'il-^ Herfstweer,yx-? Ook in Italië- is Ket weer nwfiff mp 'ar als gevolg van 'de- Heldere •nachy5-?f 3 jkomt, in 'dê PovUtlUe ^zAVaré'Af}} Alpengebied voor.' ten \komt in hacntvÓTSt vóór. f 'f V 7 -."ij-S' ft,- - I*«-"i;Ir'-èn'/▼**-■ 1 De achterstand in de aardappeloogst begint ernstige en onrustbarende vor men aan te nemen. Ih landbouwknngen is men uitermate bezorgd over deze si tuatie. die voornamelijk aan de slechte weersomstandigheden - van de laatste maanden is te wijten. In belangrijke productiegebieden,-bij voorbeeld in de kleistreken van de pro vincies Noord- en Zuidholland is vijftig tot zeventig procent ven de aardappelop- brengst nog niet gerooid. Ook over andere streken, als Drenthe bijvoorbeeld, hoort men vele 'dachten. Over die gebieden worden nog nadere gegevens verzameld. Als gevolg van de zware regenval kan over het algemeen zeer bezwaarlijk ma chinaal worden gerooid, hetgeen bete kent, dat de boeren voor de oogst veel meer mankracht dan anders nodig neb ben. Hierbij komt nog, dat de suiker bietencampagne ook aan de gang is, het geen nog tot aanzienlijk' groter, span ningen pp de agrarische arbeidsmarkt 1C Oproepen van- de bureaux oogstvoor- ziening en1 de arbeidsbureaux om ar beidskrachten voor de aardappeloogst'in steden in het Westen des lands hebben nog maar matig succes. De aangeboden hulp is niet voldoende. Het slechte weer heeft bovendien de mogelijkheden om de zich beschikbaarstellende arbeiders (Van een onzer verslaggevers) Op last van de justitie is heden morgen overgegaan lot hef doen in- stellen van een onderroek in de wo ning te Den Haag van F„ hoofdredac teur van de „Nieuwsbrief". Deze hoofd redacteur wordt verdacht van het ple gen van majesteitsschennis in een ar tikel. gepubliceerd in eender laatste nummers van zijn blad. Na het onderzoek in de woning is F. meegenomen naar een politiebureau en tijdens het verhoor heeft hij toege geven zelf de schrijver te" zijn van het aangevochten stuk. In dit artikel beje gende F. op alleronaangenaamste wijze H.M. de Koningin en de justitie .zag hierin aanleiding op te treden inge volge het bepaalde in art 111 van het Wetboek van Strafrecht, waarin het plegen van majesteitsschennis strafbaar wordt gesteld en ingevolge art. 113 van het W. van S., waarin het verspreiden van geschriften met majesteitschennis strafbaar is. Het is mogelijk, volgens het genoem de artikel 111, een verdachte' van dit misdrijf in voorlopige hechtenis te. ne men. Daar het onderzoek tegen F. nog niet zo ver gevorderd is, kon men van de zijde van de justitie hedenmorgen niet mededelen, of inderdaad tot deze voorlopige inhechtenisneming zou wór den overgegaan. Het nummer, waarin het beledigende artikel is opgenomen, heeft zijn wég haar. de abonnéls reeds gevonden. Het wwas dus niet mogelijk over te gaan tot het inbeslagnemen van de oplage. aan het 'werk te zétten' gedurende [velé?- dagen verijdeld. Mochten de weersomstandigheden ver beteren. dan- zal men in vele productie-» gebieden vanaardappelen met man 1 en macht aan de. slag moeten gaarn om !i(an de oogst nog te redden, wat er te réd-V den is. - Het behoeft géén betoog, dat men voornamelijk in het Westen-des/ lands een zeer dringend beroep op' de arbeidsmarkt zal moeten blijven dóen om bij ietwat gunstiger weersomstandig- heden op korte termijn zo; omvangrijk/; mogelijke hulp in de 'thans 'wel' zeer kritieke situatie te'kunnen kriigém%»:.s Prins Bernhard heef tv vanmorgen te Kaap stad het standbeeld van Maria vaiX'Riebeeck,^ de echtgenote van Jan van "Riebeeck die in. v 1S52 de Kaap stichtte, onthuld;/ Het iheeZd// Is een geschenk van het .Nederlandse.-aanVr het Zuidafrikaanse volk. -// De prins zei de, dat- Zuid-Afrika's herden-f/ kingsfeesten in 1952 in Nederland met grote'. belangstelling waren gevolgd» .Het Neder landse volk heeft overwoger* wat zjjn :^as-V; s«"dste geschenk aan het volk van Zuld- v Afrika zou zijn 'en. zijn/ keüie.jviel op- een standbeeld van Maria van Riebeeck; niet/al^' leen om deze. voortreffelijke vrouw/.zelf*,// maar ook. om het,historische- wtrk van/haar;^ e chtgenoot te eren", aid us de Prins. halve zijn wij hier by een' om Mana'.vaal? Riebeeck eer te bewijzen, de eerste vrouw? d e uit Europa naar dit land. is gekomen,?/ die gedurende - tienv jaar op ongeveer 'eénA' mijl afstand van deze plaats woonde en die. m de ogen vanhet voik. van Zuid-Afrika* een voorbeeld is van geloof./moed, toewtl- ding en trouw. Zij bracht een edele traditie van HoUand mee en vestigde zich hier. i Zij heeft vele vrouwen na haar gelnspfreerd. die haar echtgenoten in tijden van nood en be-> proeving bijstonden en.; aarimn*digderi'^.w^t? Ket standbeeld werd namens het volk vaiü*/ Zuid-Afrika in ontvangst genomen door dr;//: Eben Doenges. de minister van binnenl&ndseu? zaken. De onthulling van net slandbrèld geschied- dB voor, het Nationaal Kunstmuseum, waar/;: tijdelijk in de gouvernementstuineh zal/ blijven staan. De tuinen zijn* door Jan van^? Riebeeck* aangelegd. - Het beeld zal later worden verplaatst naar het béginount fivarifêj een laan van monumenten. d« ..Poort van^/ Zuid-Afrika". Het zal bij bet strand staan/?/: en hü het standbeeld van Jan van Riebeeck;*' aan de andere kant van de noort van Zuid-# Afrika/- /.;4;; O verder pagina 5 Oplichtster aangehoudenJ De 21 jarige hulp-verpleegster M. ,.C.-- - P. is door dé Rotterdamse recherciié - aangehouden. Zij wórdt:ervan verdacht'/ geld afhandig gemaakt te ihebben. yari/iv- een aantal winkeliers'.."viïV Ook bij kennissen leende P.; gèli Zi3 %vi gaf het echter-nimmer terug. "*r"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1