OVEREENKOMST GETEKEND I Veel tegemoetkomingen jegens Frankrijk Eén centraal controle-orgaan Enthousiaste minister Beyen uit Londen teruggekeerd tÉÉÉÉÉiv had aanyaring Nieuw N.A.V.O.-hoofdkwartier 1 in München-Gladbach geopend; Burgemeester m Van Walsum hoofdstad Voldaan over rol van Benelux Treedt Nehroe af als premier? r MAANDAG 4 OCTOBER 1954 """"N :-Mi >*vv TWAALFDE JAARGANG No. 2891 -.S' Weerbericht tes«;pSig3s Duits leger van 500.000 maii (Van onze speciale verslaggever) DE negen-mogendheden-conferentie is geëindigd en Zaterdag tegen middernacht is in beginsel overeenstemming' bereikt over de inschakeling van West-Duitsland in de verdediging van West-Europa en over de toetreding van dit land tot de N.A.V.O. en van West- Duitsland en Italië tot het Verdrag van Brussel. De crisis, die Vrijdag werd veroorzaakt door de Franse premier Mendès-JFrance is na langdurige en uiterst gespannen besprekingen opgelost. De conferentie is Zondagmiddag gesloten. Ir. G. H. Bust benoemd tot hoofddirecteur PTT Zift verder pagina 3 Verzekerde bewaring van hoofdredacteur verlengd Zware overstromingen in Honduras Aardbeving in Alaska Geschil over betalen hotelkosten opgelost Reparatie in Brooklyn Ook. Nederlandse vlag wapperde. Morgen accoord over Triest fliifllitel jsssfia Ds. Jac. j. S. en A. F. P. Pop (tweelingbroers) 70 jaar Ere-diplöma voorgj, y :Bram*;Boelee;^^^SS - I 1 Hoger loon in bloemisterij Loonsverhoging; verplegend personeel' sim Nauwere' banden :t«ssën§§j Engeland- en Rotterdam: Witte de Witbstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424518 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 1718 uur: Teleloon 115700 '«-Gravenhage:Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402115488 B.g.g. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, f 2.26 per maand, f 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNTNG en Mr. K. VAN HOUTEN - i r at ■5- Weersverwachting, geldig tot Dinsdagavond,* r- TIJDELUK OPKLARINGEN Aanvankelijk opklaringen, later weer toenemende* bewolking'met plaatselijk enige regen;' Vannacht; iets kouder. Overigens weinig verandering ln^, temperatuur. Krachtige tot matige' wind tussen^ West en Zuidwest. -O Hoofdredacteur: Dr. 3. A. H. J. S. BRUINS SLOT-; Accoord in Londen over emng St- ■'■-L'r'rwrrsT-' Hier zien urn dan de minister* die het, na moeizame onderhandelingen, ten slotte in Londen eens zijn geworden over de Europese verdediging en het aandeel van fTcst-Duitsland daarin, y.tjis.: Dulles (Ver. StalenSpaak (België), Lester Pearson (Canada), Adenauer (West-Duitsland), Mendcs- France (Frankrijk), Bech (Luxemburg), Martino (Italië) en Eden (Groot- Britannië). De Nederlandse delegatie stond onder leiding van minister Beyen. Krachtens de acte van Londen zal Duitsland zes infanterie divisies, vier tank-divisies èn twee gemotoriseerde divisies op de been brengen, in totaal 500.000 man. Het zal een tactische lucht macht van duizend middelzware bommenwerpers en gevechts vliegtuigen vormen en voorts een vloot van' Wleine schepen voor - patroiuiUering langs de kusten. Kanselier Adenauer deelde mede, dat het op de been •brengen yan de- Duitse strijd- (faiaohA.,anderhalf twéé,jaar in beslag' aóu nemen. -.rr Zes Amerikanen en zevenEuro- péanen .zijn gisteravond gewond door granaten, die op twee verschillende plaat sen in Rabat in Marokko op een café terras werden geworpen. De aanslagen geschieden ongeveer tien minuten .na el kaar. De daders zijn niet gegrepen. De Franse premier eiste Vrijdag dat zijn plan tot vorming van een centrale instantie, die de bewapening van de nationale legers moet controleren en de hestellingen voor de fabricage, van wapens aan de nationale wapenindustrie moet verdelen, in beginsel op deze conferentie zou worden aanvaard. Aanvaarding van dit plan zou hebben betekend dat West-Duitsland het enige land werd dat tot de strategisch kwetsbare zone behoort waarin Diet alleen "geen atomische, biologische en chemische wapenen mogen worden gefabriceerd, doch evenmin een groot aantal zware wapenen, zoals vliegtuigen, kanonnen, pantserwagens, tanks, oorlogsschepen, geleide projectielen enz. De Westduitsé bondskanselier verzette zich tegen deze'discriminatie! De impasse waarin de conferentie was gekomen, werd doorbroken toen dr. Adcnauer.namens zijn regering met de verklaring voor de dag kwam, dat West- Duitsland vrijwillig afstand doet van het recht om atomische, biologische en che mische wapenen te fabriceren. Dr. Adénauer beloofde eveneens dat West-Duitsland geen'lange afstandswape nen zal maken, zoals geleide projectielen E«n enthousiaste minister mr. J. W. Beyen is Zondagavond tegen negen uur vaA de conferentie uitLonden op Schiphol teruggekeerd. „Ik ben erg te vreden'.', rei hij. „Er was een" raar va cuum door het wegvallen van de E.p.G. ontstaan, maar zover het mo gelijk was om uit dat verlies winst te slaan is dat door de aansluiting van de Engelsen gebeurd'en wel speciaal door de mate, waarin zij zich hebben willen binden." De minister sprak voorts zijn vol doening uit over déwaarde van de Benelux - op de afgelopen conferentie. „Als de Benelux niet had bestaan en verdrag had geratificeerd, dan zou Nederland, België noch Luxemburg de rol hebben kunnen spelen, die wij dneea gezamenlijk thans wel hebben gespeeld." Wat de bewapeningscontröle betreft zal de Benelux nog een vrijwillige verklaring afleggen, vermeldende dat m de drie Beneluxianden geen A.B.C.- wapenen zullen worden geproduceerd. .„Nu Engeland zich verbonden heeft vier divisies op hetvasteland van Europa te zullen houden", zo vervolg de. de minister, „kan dit'; betekenen, dat er ook Engelse troepen in ons land zullen worden gestationneerd. Daarover is- uiteraard op de1 conferen tie te Londen niet verder gesproken, omdat, het NATO-commando dit moet uitmaken." Over de beslissing len aanzien van de herbewapening van Duitsland zei minister Beyen: „Wie is blij met Duit- m herbewapening? Maar het staal nu eenmaalvast, dat - Nederland zonder een i "gewapend Duitsland en zonder medewerking van de Amerikanen, die jmmers deel uitmaken van.de N.A. T.O.-strijdkrachten niet te verdédigen is. Als voor dit probleem een oplossing gevonden wordt, dan kan men dat niet anders, dan als een rechtstreeks belang van ons land noemen''.. Minister Beyen ontkende tot slot desgevraagd, dat er op de conferentie tussen minister Spaak en hemzelf ook By: K.B. is de directeur der P.T.T.- Iaboratoria,- prof. ir. G. H. Bast te 's-Gra- venhage (hoofdbestuur), ingaande 1 Oc tober 1954, benoemd tot hoofddirecteur der P.T.T. Als zodanig is hij bij beschik king van de Directeur-Generaal der Pos- torijeiv Telegrafie en Telefonie belast met de leiding van de hoofdafdeling der tele grafie en telefonie, met eervolle onthef- ï'DOg fiinotip hoofd V3D. hëf centraal laboratorium. maar enig verschil van mening zou zijn geweest over de kwestie van de A.B.C.-wapenen. Minister-president dr. Drees heeft op een desbetreffende vraag, geant woord dat hij. ofschoon hij nog geen kennis had kunnen nemen van de tekst der overeenkomsten van Londen, verheugd was over de ondertekening. Het zou noodlottig geweest zijn,in dien geen overeenstemming ware be reikt, aldus minister Drees. De prinsessen Beatrix en Irene hebben Zaterdagmiddag meegewerkt aan een „kindermarktdag" in Baarn, waarvan de opbrengst bestemd was voor een kamp van „displaced personsMet medeleerlingen van het Baarns Lyceum hadden zij maandenlang, gewerkt aan de voorbereidingen. HM. koningin Juliana en de prinsesjes Margriet en Marijke hebben de gehele middag bij- gewoond. Zij hadden} veel belangstel ling voor een poppenkastvoorstelling, tcaarnan de oudste prinsessen meewerk ten. Op 'de-, foto: H.K.H. prinses Beatrix druk bezig niet 'het bakken van oliebollen. en ook geen oorlogsschepen boven 8000 ton en -'."onderzeeboten boven 350 ton voorts geen"' lange"afstandsbommen- werpers. t De Nederlandse en Belgische minis ters, de heren Beyen en Spaak, volg den daarop met de verklaring, dat de Nederlandse en Belgische regering be reid zijn een soortgelijke verklaring af te leggen. Over deze zaak zal bin nenkort tussen België en Nederland overleg plaats hebben. Het is niet geheel duidelijk gebleken of België en Nederland in dit opzicht even ver willen gaan als de Duitsers. Met name voor wat betreft de productie van oorlogsschepen, onderzeeboten en lange afstandsbommenwerpers. Deze Westduitse verklaring en de aankondiging van de Belgisch-Neder landse plannen waren echter niet in staat Mendès-France af te brengen van zjjn plan tot instelling van een Euro pese wapenpool. Hij wenste zowel cen trale contröle op de bewapening van wapenorders. De gedachte van de vor ming van een centraal orgaan voor toezicht op de bewapening werd door de andere Europese mogendheden aan genomen. Dit orgaan zal er dus op moeten let ten dat het productieverbod voor be paalde wapenen niet wordt overtreden (atoomwapenen, biologische en chemi sche wapenen). Bovendien zal dit or gaan moeten controleren of het peil van de wapenvoorraden in de Europese continentalelanden die tot het Brus sels Verdrag behoren (Frankrijk, Bel gië, Nederland, Luxemburg), of daar toe gaan behoren (West-Duitsland en Italië), niet uitgaat boven hetgeen door de NAVO is vastgesteld en voor de mi litaire inspanningen voor elk land no dig wordt geoordeeld. Onder wapenen wordt verstaan de eigen 'productie, de invoer van wapenen en de Amerikaanse militaire steun. Premier Nehroe heeft bij aankomst in Cóchin, in Zuid-lndia, tegenover journalisten verklaard er' over te denken, als premier van India af te tereden. Cochin is een marinebasis. De premier, arriveerde aan boord van het vlaggeschip Delhi. Gevraagd of hij ook overwoog af te treden als president van de Con grespartij antwoordde Nehroe, dat zijn woorden uitsluitend betrekking hadden op de functie van minister president. De heer J. F.: hoofredacteur van „De Nieuwsbrief", die, zoals wij Za terdag j.l. meldden, ervan wordt be schuldigd in een artikel in zijn blad majesteitsschennis te hebben gepleegd, zal nog in verzekerde bewaring blij ven. Zaterdag j.l. heeft men hem op last van het openbaar ministerie in verzekering gesteld. De termijn hier van is twee dagen en deze kon daarna nog éénmaal worden verlengd. Dit is vanmorgen geschied. De overstromingen in Honduras, waarvan reeds melding is gemaakt, blijken een ernstig karakter te dragen. Men meent, dat in Noord- Honduras verscheidene honderden, personen om het leven zijn ge komen, Tot dusverre is officieel vastge steld, dat vijftig mensen het leven hebben verloren. 15.000 Personen zijn door de overstromingen getroffen. In Zuid-Honduras zakt het water geleidelijk, doch in het Noorden is de toestand nog critiek. In een gebied van 16 km. in be neden Alaska is Zondagmorgen een hevige aardbeving gevoeld. De aard beving veroorzaakte grote opwinding onder de bewoners. Er is enige schade aangericht, doch meldingen over slachtoffers zijn nog njet binnen gekomen. De aardbeving vond plaats om 06.13 pl. tijd, én werd gevolgd door vijf korte trillingen, verdeeld over een periode van zes uur. Zaterdag werden te Botterdam de paarden, welke zullen deelnemen aan het Internationaal Concours Hippique in Londen en welke behoren tot de Koninklijke Stallen te Scestdijk, itig&l" scheept. De ruiters' Rijks en - Gruppë-ji laar hieldennauwlettend lo.ezicht op)'} deze inscheping. Het passagiersschip „Maasdam" van de Holland-'Amerika .Lijn is' Zaterdagnacht nadat b«t--New Vork. had- verlaten bij bet lichtschip Nantucket in. aanvaring 'geweest met eén Frans vrachtschip. Zondag it de Maasdam-bü wijze van voorzorgsmaatregel op eigen kracht in Hoboken teruggekeerd. Bij de aanyaring. die plaats vond ter hoogte van Rhode Island, is niemand gewond. De „Maasdam" liep aan stuurboord een gal op in de boeg. Het schip heeft op de terugweg naar Hoboken geen water gemaakt. Het Franse vrachtschip was het s.s. „Tofevo". Enkele passagiers van de „Maasdam" hebben een schok gevoeld, anderen zijn door het ongeluk heengeslapen. De alarminstallatie trad in werking. Er deed zich geen paniekstemming of ongewone opwinding voor. De maatschappij had de 523 passa giers aan boord meegedeeld, dat zij in New York hotelkamers zou reserveren, doch dat zij de hotelkosten, zolang de reparatie van het schip duurt, niet voor haar rekening ram. Vanmorgen is in München-Gladbach het nieuwe geallieerde hoofd-'; kwartier geopend, dat 36 millioen déllar heeft gekost. v.k Van het hoofdkwartier waaien de vlaggen van vier landen. Hefc l hoofdkwartier bevindt zich in een bos buiten München-Gladbach, ten Westen. van de'Rijn en niet ver van de Nederlandse 'grens;';;-"";"'1; Het gebouw telt 2000 vertrekken en herbergt, drie van de belangrijkste': opperbevelhebbers van de N.A.V.O. enhun staf. In een kleine, nieuwe stad,, die rond het. gebouw is opgetrokken, fzuUfeuy ongeveer 9000 mensen, onder wie 2000 Duitsers, worden gehuisvest. Een aantal passagiers weigerde de „Maasdam" op deze voorwaarden te verlaten, aldus meldt Associated Press. Zij voerden urenlange onderhande lingen; met vertegenwoordigers van de maatschappijover dé kwestie wie de hotelrekeningen moést -betalen" "tot het tijdstip, waarop eventueel passage kon worden geboekt op een ander schip. Meer dan 100 passagiers besloten aan boord té blijven. Tenslotte gaL de maat schappij toe. Een woordvoerder zei, dat de passagiers, die geprotesteerd hadden tegen de voorgestelde regeling, een be drag van 20 dollar kregen om hun hotel te bétalen. De „Maasdam" zal in Brook lyn in een droogdok worden gerepa reerd, - De „Maasdam" was Zaterdag uit Hoboken vertrokken en zou- een Ierse, eenEngelse en een Franse haven aan doen alvorens naar Nederland terug te keren. Het schip kwam Zondag 16.30 p. tijd weer in Hoboken terug. Het is nog niet bekend, hoeveel de schade bedraagt. Het nieuwe hoofdkwartier is in de plaats gekomen van verscheidene wei nig geriefelijke posten iri Westfaalse steden, waar de commando's van le ger, luchtmacht en marinevan- de Noordelijke.legergroep van de NAVO waren ondergebracht. Het nieuwe gebouw, 200 km'verder naar het Westen en aan de overzijde van de'Rijn, is realistischer gelegen. De oude gebouwen, die in 1945 uit sluitend voor bezettingsdoeleindeh werden gerequireerd, bevonden zich kilometers van de hoofdmacht van de bezettingstroepen in Noord-Duitsland. In het nieuwe gebouw, is het ge- integreerde internationale" commando 'ondergebracht' 'van:, - - J Ai,. 1) Het Britse Rijnleger, bestaande uit vier divisies; Engeland heeft' toe gezegd, dit de komende 44 jaar -op het vasteland te handhaven. 2) Het Belgische EersteCorps be staande uit een pantser- en twee in- fanterie-divisies. - 3) Het Eerste Nederlandse Corps bestaande 'uit 'twee infanterie-divisies. 4) Een 6000 man sterke Eerste Ca nadese Infanterie Brigadegroep. 5De Tweede Tactische Luchtmacht, bestaande uit Britse, Belgische en Nederlandse eskaders straaljagers en bommenwerpers, gebaseerd, op een twintigtal vliegvelden in Noord-Duits land en de lage landen. De Italiaanse minister van Buiten landse Zaken Gaetano Martino heeft gisteravond te kennen gegeven, dat er Dinsdag een regeling bekend zal worden gemaakt met betrekking tot de kwestie-Ti;iëst. Martino arriveerde per vliegtuig uit Londen, waar hij de negen- mogeridheden-conferentie heeft bij gewoond. Hij - verklaarde, dat er „spoedig zeer spoedig" een oplos sing zal worden gepubliceerd. Een verslaggever- vroeg: „Dinsdag a.s.?" Martino glimlachte breed, en knikte dicht. Hij weigerde verder commen taar, -V '«irt r ras Zoals bekend brengt onder auspiciën van de stichting „Havenbelangen" een Rotterdamse delegatie een bezoek aan Finland en Zweden. Het gemeentebe stuur van Helsinki heeft het Rotter damse gezelschap gisteravond in het raadhuisrestaurant van deze stad. een diner aangeboden. De burgemeester van Rotterdam, mr. G. E. van Walsum, heeft ter gelegenheid hiervan een rede uitgesproken, waarin hij er op wees, dat de stichting „Havenbelangen" tot taak heeft bekendheid te geven aan de Rotterdamse haven en aan de mogelijk heden, die zij biedt, In het kader van deze doelstelling or: ganiseert zij reizen naar het buitenland, die ten doel hebben de economische betrekkingen tussen de landen en ste den en Rotterdam te versterken. Het is volgens de burgemeester thans de eer ste maal, dat zulk een delegatie uit Rot terdam dit land bezoekt. Daaraan ligt tén grondslag de erkenning van de be tekenis. die dit land voor de haven van Rotterdam heeft. Spr. hoopte, dat aan weerszijden de overtuiging versterkt zal worden, dat. zij elkander van dienst kun nen zijn, waarbij hij opmerkte niet te geloven de eerst aangewezene te zijn om dit nader uit te werken. Waar de bur gemeester van zijn kant de nadruk op wilde leggen is dit, n.l. dat voor het bevorderen van handelsrelaties goede persoonlijke betrekkingen van grote waarde zijn. Nadat spreker waarderende woorden had gewijd aan hetgeen in dat land op stedebouwkundig gebied tot stand werd gebracht, wilde de burgemeester, zoals Do pred ikante" J«. A. F. P. Pop, eme ritus ie H.indw v* Jac. J. H. Pop, idem ie Call/" n-K; - Dinsdag hun zeventigste -iel zijn iwee- lingbroerr Ds. A. - op had o.m. zitting in het classi :aai bestuur van Harderwijk en in het hoofdbestuur van de Staatk. Geref. Partij. In zijn loopbaan ontving hij meer dan vijftig beroepen, Ds. Jac J. H. Pop had zitting in het classicaal bestuur van Dordrecht en was secundus lid van de classieale besturen van Rotterdam cn Leiden, terwijl hij praetor was van de ringen Schiedam. Gorinchrm en Alphen aan den Rijn. Ook was hi voorzitter van de afdeling Noord- en West-Brabant van het Ned. Bijbelgr nootschap. Ds. Jac. J. H, Pop behoort tot de confessionele vereniging in tegenstelling tot zijn broér, die tot de Ge:ef. Bond- in de Ned. Herv.- Kerk behoort hij zei, graag een blijvende herinnering aan dit bezoek als teken van dankbaar heid achterlaten. Daarvoor is gekozen een afbeelding van het standbeeld van Erasmus, wiens naam voor altijd met Rotterdam verbonden is, omdat hij daar geboren werd. Op het eerste gezicht lijkt er misschien wat tegenstrijdigs in te liggen, ter gelegenheid van een bezoek met een duidelijk commerciële achter grond het beeld aan te bieden van een dei: groten op het terrein des geestes. Maar spr. geloofde, dat hier in wezen geen tegenstrijdigheid is, „Immers met onze activiteit op economisch terrein scheppen wij de voorwaarden voor de ontwikkeling van het geestesleven, ter wijl omgekeerd een bloeiend geestesle ven mede bepaalt de normen voor onze activiteit op economisch terrein," aldus de burgemeester, die vervolgens het beeld overhandigde, waarna hij een dronk uitbracht op het Finse volk en het stadsbestuur van Helsinki. ;T43 6) De Britse marine-eenheden' de: Duitse havens en dé.', gemeen-.T-J-. schappelijke Brits-Belgische vloot- vari i patrouille- eh landingsvaartuigen tföp: de Rijn. A--X Deze -eenheden vormen -.ongeveef helft van dé troépën,. die 'ondér;:hëvél!i|tV-ui staan van de Franse maarschalk Al- phonse Juin, de commandant van; de:- geallieerde stójdkrachten-'m Middeh-S Europa, wiens hoofdkwartier "zichrin-;; Fontainebleau' bevindt. 'j Hethoofdkwartier is verdrt yui-j München-Gladbach ::gevestïgdi;®6mdat}| vanuit déze plaatshet bèst*.'cdnta61e% kan worden uitgeoefend op 'de Britsë.ï verbindingslijnen; 'die .via'; Antwerps ■haar--':Duitelahd*-:lopëhify:#.r®|:;i'^^^^ Het -.woord, dat in München-Gted7- bach':- op ieders lippen gratie": f De.Britse opperbevelhebèer «S Sir -Richard' Gale heeft dë;afgelpjëhfj/rf tweejaar een-stif1" béste'ahdé'j^tntj;|||f vertegenwoordigers van aUeiyiè^JdéSgMl landen', opgeleid. Bij 'de":bënö'eminë'Mlp wordt geen. rekening .geh'oudèh.ifmët;^!! de nationaliteit, wel met kunde; Sir Richard ;ziet thans zijn: ambitie^^i verwezenlijkt- om niet alleen devver-yf schillende bondgenoten, doch ook;;deS| luchtmacht- en marinestaven 'o ifj®f hetzelfde dak te brengen. ''Wtewr Tijdens het Internationaal Muriëktföh-iV^Sf cours, dat dit jaar van 20 September- to 3 October te Genève werd gehouden; li' en waaraan een zeer-groot. a«irtaïifjj&-$8gp- iwsten van de meest ,uitcenlopende,na-^ tionaliteiten deelnamen, heèft de tibëj v :i'~ gaafde jonge Rotterdammer Bram Bortee een ere-diplom-a verworven. Naar aanleiding van de recente bekendmaking van de regering over de mogelijkheid van een loonsverho ging hebben de vereniging „De Nederlandse Bloemisterij" en de zes in de Stichting voor de Landbouw samenwerkende organisaties besloten voor de bloemisterij een aanvullende C.A.O. *af te sluiten, waarbij de weeklonen van alle arbeiders in deze bedrijfstak met 6 pet, worden ver hoogd. De toeslag voor diploma's of bijzondere deskundigheid wordt be paald op ten hoogste f- 2.55 per week, terwijl de toeslag voor de voorman wordt gebracht op ten hoogste f 3.95 per week. De verhoogde lonen zijn voor het eerst verschuldigd over de week van Maandag 27 September tot en met Zaterdag 2. October 1954. In een bijeenkomst vanvertegenwoor digers van de besturen der particuliere verplegingsinrlchtingen en van de perso neelsorganisaties is overeenstemming be- Teikt inzake de toepassing van de 6 salarisverhoging. Met ingang van 1 Octo ber 1954 zullen de salarissen van de ver- plegenden.'-de leerling-verplegenden en alle groepen niet-verplegenden met 6% worden verhoogd. Met zeven anderen behoorde diegenen, aan wie - deze "onderscheiding te; beurt. viel. Reeds in 1951 behaalde deze talentvolle pianist bij'-eënVsoortgfefï.®®, lijk concours in Geaève een onderscheir tP-JSs. ding, terwijl hem het jaar daarvoor^in-s sÊsSs Amsterdam de „Dr.- Julius v Röntgen- prijs" werd uitgereikt. Bram 'Boeleë|is1 thans 27 jaar en behoort tót de :Nëder;'; landse pianisten, die behalve, in talrij ke recitals in binnen- en buitenland;pok.vy,ï^è'; regelmatig en met veel succes metijor-y kest optreedt. De Engelse minister van Bevoör- rading, Sandys Duncan, heeft2'f;)fe Parijs een onofficieel onderhoud^MS had met de president van de-Hoge; Autoriteit der Europese Gemeenschap;.„y. voor Koflen en Staal, J. Monnet, enige leden der Hoge Au te f Hét, onderhoud diende ter voorbereiding van de ónderhandelingén, teeiketbi^-yi' nenkort te Loiiden zullen - worêtea, gevoerd ovèr - een nauwere. sa ..en-! - Si ■werking tussen -Engeland^teni^ctyS gemeenschap.'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1