Accoord van Londen nu over i Minister Beyen maakte de balans van Londen op Stad zelf weer onder Italiaans bewind remene feil over Rijksbegroting 1955 Wat zal Franse Kamer doen? FEESTDAG IN ITALIË Geen laarzen in Duits leger Winst en veflies Zeventig jaar Nog 294 patiënten Havenstakingen in Engeland DINSDAG 5 OCTOBER 1954 ffEEgff I „Monty" controleert TWAALFDE JAARGANG No. 28921 Weerbericht Tweede Kamer feliciteert, de heer 1L W, Tilanus IN Triëst en in heel Italië wapperen vandaag de vlaggen. Want' de ambassadeurs van. Italië en Joegoslavië hebben vanmiddag in Londen een overeenkomst geparafeerd tot oplossing van het reeds negen 'jaar slepende geschil tussen, beide landen over Triëst. De belang rijkste,vier punten van de overeenkomst zijn; -.1. De stad Triëst zelf, die vóór. de.jongste wereldoorlog bij Italië behoorde, in 1945 door Joegoslavische partisanen werd veroverd en op het ogenblik door Brits-Amerikaanse troepen is bezet, komt weer aan - Italië. Paratyphus Wijziging titulatuur marinecommandanten Spanning aan de grens Grote omvang van terreur in residentie Priangan Mr. Burger opende het débat Rijkspersoneel krijgt zes procent Kwestie-Kasjmir weer in. Veiligheidsraad Staking in rNèw* - haven Vliegtuigongeluk inf: Frankrijk Rotterdam: Witte de Withstrae.t 30 Telef. 115700 (4 1.5 Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 't-Gravenhage:~ Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 j Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 362569 ifidiiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, f 2.26 per maand, f 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks. pirecüe: O. A. HEÜNTNG en Mr. K. VAN HOUTEN E conferentie van Londen k ge il eindigd met een overeenstemming tussen de negen daaraan dèelnemendé «iaten. De Westerse militaire samen werking bleef behouden en Duitsland raat daaraan deelnemen. rj;t jsafgezien van de details en afgezien ook van belangrijke punten, die nog geregeld moeten worden een reden tot verheuging. Het zag er na de verwerping van de JD.G. door Frankrijk slecht uit met <jje samenwerking. Een crisis in de Atlantische samenwerking; die al enkele maanden slepende was door de houding van Frankrijk, werd daarmee acuut. Men heeft thans de cnsis bezworen. Laten wjj hopen, definitief bezwo ren. Want laten we het ons bewust tjjn: Er zijn nog enige zaken niet ge regeld, waarover moeilijkheden kun nen ontstaan en er is de vraag of de verschillende parlementen de nieuwe eccoorden zullen- aanvaarden. Sinds het E.D.G.-drama weten .we, dat we daarop niet #1 te vast kunnen rekenen. Bovendien aal. Mendès-France in Frankrijk welllciht en zal Adenauer in Duitsland zelker op een stevige oppo sitie moeten rekenen. t De stemming is in Londen in de. afgelopen week niet altijd even. goed geweest, gelijk onze lezers hebben kunnen zien. Nu ie dat op een con ferentie, waar onderhandeld wordt en waar men dan van geven en nemen moet weten altijd, mkn of meer zo. yaar in dit geval dreef Mendès- France het soms wel heel ver met zijn starre houding. Zo erg was het, dat anders altijd even beheerste en hoffelijke Britse minister Eden het te gortig werd en daaraan opduidelijke wjjze uitdrukking gaf. Ten slotte is men tot elkaar gekomen. Maar op de conferentie van Londen heeft, in dé economische sfeer, Frans nationaal eigenbelang een sterke rol gespeeld en, in het algemeen, de Fsanse achter docht jegens de toekomstige Duitee partner. Dat eigenbelang een rol'mag spelen en dat er voor zong. met. betrekking tót Duitsland reden is, ontkennen wij- «ilerininst!" De Fransen-ethtér; hebben- beide wel atei4c overtrokken; eigenlijk té'sterk-als^mén er op uit is ten slotte met elkander in ;zee te gaan. De sfeer was beslist "riet prettig. En'het komt juist op de geest .van gemeenschappé- ljjlchéid' en de wil tot samenwerking aari. De Fransen hebben ten slotte water in hun wijn gedaan! Ook dé anderen hebben dat gedaan. De Britse concessie, waarover wij verleden Za terdag schreven, heeft vooral de zaak «en forse stoot in degoede richting gegeven en zo staan we nu inder daad behoudens de ratificatie in de verschillend? landen voor resul taten. -■ WELKE zfn die resultaten? We be schikken op het ,ogenblik nog «leohts over uittreksels, van hetgeen is overeengekomen," 'zodat een volledig Sittlcht nog niet kan worden .ver kregen. Maar de hoofdzaken schijnen duidelijk. - In de eerste plaats herkrijgt West- - Duitsland zijn volledige souverelniteit, wordt de Westduitse regering als de enige wettige Duitse regering'erkend en verdwijnt het bezettingsregime. In de tweede plaats worden Duits land en Italië uitgenodigd toe te •treden'tot de Navo en zullen deze landen die uitnodiging aanvaarden. In de derde plaats worden Duits land en Italië uitgenodigd toe te treden tot het verdrag- van Brussel en zullen zij'.deze uitnodiging aanvaarden. In de vierde 'plaats wordt ihet ver drag van Brussel herzien. Dit verdrag zal de plaats van demislukte E.D.G. rnaeten vervangen. x De ED.G. was bedoeld als een ver dedigingsgemeenschap van zeg Euro pese staten, die zou functionoeren binnen het raam van de Navo.'De zelfde functie vervult nu de Brusselse Verdragsorganisatie. Maar deze laatste 19 met een verdedigingsgemeenschap, met een Hoge Autoriteit .en met parle- mentaire contröle, die- er een Europees leger op nahoudt. .-Het'Brusselse Verdrag voorziet in een consultatiève Raad van Ministers. ...Dit wordt nu een Baad van Ministers met beslissende bevoegdheden. Al naar gelang van de onderwerpen zal beslist kunnen, worden met enkel voudige meerderheid," twee-derde meerderheid of worden algemene stemmen vereist- Peze Brusselse Raad zal de defensie- bijdragen der verschillende landen in ^('aio-verband regelen en zij zal een orgaan stichten ter controle op de •bewapening der verschillende landen. Duitsland zal zioh onthouden van het vervaardigen van atoomwapens en bacteriologische en chemische wapens (a.b,c.-wapens). Ook de zware con ventionele wapenen zal het niet ver vaardigen, tenzij door de Raad, in a overeenstemming mét de Navo, anders wordt beslist. De Benelux-landen zullen zich ook onthouden van de' vervaardiging vaD A'b.'c.-wapenen. T WSMi De had av er discipline en de Pr ui' - sische drilm echoden zullen niet terugkeren, althans niet in het nieuwe Westduitse leger dat metter' tijd opgericht zal tvorden en 'veel zal lyken op het Amerikaanse De Westduitse soldaat zdl een khaki'battledress dragen in plaats van de vroegere grijsgroene uniform. Hij zal geen korte laarzen dragen, maar hoge schoenen. Over de vorm van de helm heerst nog onzeker heidmaar er is kans dat de helm van de Duitse weermacht behouden zal blijven. Een veldmuis zal hij niet dragen maar in plaats daarvan een pet "met lange klep. Hij behoeft 'de „ganzepas" niet te leren: die is foorfaan uit den bozeevenals de onmenselijke exercities en andere uitwassen van de Pruisische men» taliteit. Veldmaarschalk Montgomery zal belast tvorden met het toezicht* óp de militaire opleiding in West' Duitsland, zodra het nieutve Euro pese defensieplan aanvaard is. Weersverwachting, geldig tot Woensdagavond. WEINIG VERANDERING IN TEMPERATUUR Zwaar bewolkt met enige regen en later enkele verspreide opklaringen. Weinig verandering in;; temperatuur. Matige- tot krachtige Zuidwestelijke' wind. ïi O o Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT H EDEN viert de; heer W. Tïlanas, voorzitter van de CJJ.U. en van. de C.H. Tweede-Kamerfractie zijn verjaardag en bereikt daarmee "de leeftijd der sterken. - Wij willen hem te. dezer plaatse met deze gedenkdag hartelijk gelukwensen. t Vooi de heer Tilanus zal deze dag overigens niet een dag van onver- mengde vreugde zijn. Hem troffen de laatste jaren zware slagen in zijn familieleven, waardoor hü min of meer vereenzaamd achterbleef. Aan de wederopbouw van de Chris telijke Historische Unie gaf hij in de !- na-oorlogse jaren al zijn werklftacht. en hü mocht het genoegen smaken daarin bijzonder te slagen. r 1;V; Ongetwijfeld zullen zeer velen de behoefte - gevoelen de heer Tilanus- Zaterdag a.s. van hun. sympathie tb doen blijken. Wij wensen, hem gaarne .toe, dat die dag voor hem onvergete lijk wordt. v Voor, dé aanvang van -de vergadering van de Tweede Kamer hebben ae voor zitter, de leden en de ministers de heer H. W. Tilanus. die' heden zijn. 70e ver jaardag viert, de hand gedrukt.' In Amerika wordt thans een Mars-film gemaakt over Tohar de Grote". (To- bor is „robot" van voor naar achteren gelezen). Tobor heeft een matt nodig voor de voortbeweging. Zijn zoontje kan het dj met een veermechanisme en vórmt op, deze manier een stukje speelgoed, dat ieder Marspoppen- moedertje zou verrukken.... De prachtige haven van Triest, die met het dievenbedrijf en de scheeps bouw de basis vormt van de gehele economie van het gebied. Deze haven komt nu aan Italië. 2. Dit gebeurt ook met bijrta het gehele overige deel van de zogenaamde zone A. 3. Daarentegen blijft de Zuidelijke zone B, die op het ogenblik door Joegoslavische troepen is bezet, in handen van Joegoslavië. 4. Het strategische vrije gebied aan de Adriatische Zee de bron van veel moeilijkheden tussen Italië en Joegoslavië zal ongeveer verdeeld T" ~Knms>r worden volgens de lijnen van-de huidige twee zones. 1 M/Keue ivu»M5i Het totale aantal paratyphuspatlën- ten in Katwijk, Noordwijk'en omgeving is thans' 294. Er hébb'éh zich slechts enkele secundaire infecties voorgedaan. Tot nu toe zijn uit de Leidse en Haagse ziekenhuizen, waar paratyphui- patiënten zijn ondergebracht, geen ge- nezenen ontslagen. Ook in het zieken huis St. Antoniushove". te Voorburg zijn vorige week enige patiënten opge nomen. „Het is* ontegenzeggelijk zo, dathet Europese coalitie-leger, waarvan^-.- de grondslagen op de Londense.conferentie zijn gelegd vergeleken met"'het. geïnte greerde Europese leger, dat door het E.D.G.-verdrag werd beoogd, een achter- uitgang'betekent.'In het E.D.G.-verdrag werden de nationale legers samenge- bracht onder een bóven-natlonaal gezag, waarbij elk land afstand deed van natio nale souverelniteit. lis deze opzet was er dus geen sprake meer van nationale legers en .generale staven. Het coalitie- leger dat thans zal worden gevormd maakt het verlies aan hoven-nationaal De. titulatuur van de commandant der Marine in de Nederlandse Antillen en 'de commandant der Marine in Nieuw- Guinea is gewijzigd in resp. comman dant der'zeemacht in dé' Nederlandse Antillen en commandant der zeemacht in Nieuw-Guinea. Deze schikking is ongunstiger' voor Italië dan die welke op 8 October ver leden jaar door de Engelsen en Ame rikanen werd bekendgemaakt. Demon straties acht men onwaarschijnlijk, maar in geheel Italië is de politie op haar hoede. De fascistische Italiaanse sociale be weging heeft zich krachtig tegen de overeenkonjst verzet. Het merendeel van de bijna 300.000 inwoners-van de geallieerde, zoneheb ben het niéuws zonder opwinding 'opge vat. In kleine gebieden langs de.Zuide lijke grenzen echter, die' aan Joegosla vië zullen komen, wordt spanning waar genomen. Verscheidene .gezinnen in het dorp Crevatini hebben hun boeltje reeds gepakt en zijn. vertrokken, uit vrees dat hun huizen -onder Joegoslaviseh bewind zullen komen. In het grensgebied dat deel zou gaan uitmaken van de Joegoslavische zone wenen ongeveer. 3000 mensen. Hun zal de keuze worden gelaten naar Italiaanse gebieden tè gaan en schadevergoeding te ontvangen. Uiterlijk op 21 October a.s. zulle" Italiaanse troepen voor het eerst sinds 1 .Mei 1945, weeu- de stad Triëst binnen trekken. Voorlopig zal een Italiaanse oorlogsbodemligplaats .kiezen aan het voornaamste -plein;van Triëst.*'de* Piazza Deilunita. ,4- Britse en Amerikaanse, garnizoenen zijn 8 October 1953 teruggebracht tot het strikt noodzakelijke,' toen Engeland en Amerika bekendmaakten, dat zij de ge allieerde zone aan Italië zouden terug geven. Dit werd-tot nu toe vertraagd door de Joegoslavische oppositie." De overeenkomst is geen verdrag, daar de juridische status van Triëst niet zou kunnen worden gewijzigd zonder toestemming van de Sowjet-Unie. Parle mentaire bekrachtiging is derhalve niet nodig, hoewel premier Scelba van Ita lië de vertrouwenskwestie in deze aan gelegenheid zal stellen.' Het accoord betekent een grote di plomatieke overwinning voor de Ver. Staten en Engeland, die reeds verschei dene jaren hebben gestreefd naar een oplossing van het geschil. Hun voornaamste overwegingen wa ren: 1. De terugtrekking van het 7000 man sterke Brits-Amerikaanse garnizoen om dit te gebruiken in gebieden, waar de troepen dringend nodig zijn. 2. De" verbetering van de Italiaans Joegoslavische betrekkingen, zodat de ze twee mogendheden zouden samen werken bij defensieplannen. De Weste lijke diplomaten hopen, dat Italië zich tenslotte zal verbinden met het Bal- kanpact om mét Joegoslavië, Grieken land en Turkije Zuidelijk Europa te be schermen. De Tweede Kamer heeft hedenmiddag een aanvang gemaakt met de algemene politieke beraadslagingen over de Rijks begroting voor 1955.' Nagenoeg de gehele regering was aan wezig en de tribunes waren overvol. De beschouwingen werden geopend door de heer Burger (Arb.). Met betrek king tot het E.D.G.-verdrag besprak hi) de houding van Frankrijk en Engeland. De Europese integratie en de defensie zijn gescheiden en de defensie is z.i. nog urgenter dan de integratie en daarom .:TT;IT het bovenstaande volgt, dat y?vernieuwde Brusselse Verd het 'Verdrag bondgenootschap is met - "zeker® confederate trekken. Dat confederate element is hierin gelegen, dat over verschillende belangrijke .zaken (b.v. de aanwezigheid van Britse troepen op het vasteland, het verlof aan Duits land om zware' wapenen te vervaar digen; .niet met algemene stemmen behoeft te 'worden beslist. - Wij zien hieruit, dat als dit alles ge ëffectueerd wordt de band tussen deze Europese staten en de binding van die staten aan de collectiviteit dier staten worden versterkt. Als zodanig is het een stap op de weg naar Europese' eenwording. Belangrijk is nu of Frankrijk de zaak zal ratificeren zoals zij nu ligt, Mendès-France heeft zijn zin niet ge kregen om de verdeling van de wape nen tussen de lar.den in handen te, geven aan één orgaan. Daar' is be zwaar tegen, omdat, men hier terecht duchtte, dat dan.de kleinere landen m het gedrang zouden komen. Die zaak wordt nader bestudeerd.- In het beginstadium heeft Mendès- France regeling van deze kwestie conditio sine qua non genoemd voor ratificatie. Aan het einde der confe rentie kreeg men de indruk, dat de bedoeling voorzit, om, zonder dat deze zaak geregeld is, Le ratificeren. Wij zulten nu afwachten of de heer Mendès-France dit laatste zal bewer ken. In ieder geval ligt het voor de hand, dat Nederland nu met ratificatie wacht'tot" Frankrijk dit gedaan heeft. In de centrale commissie van overleg in ambtenaren zaken is overeenstem ming bereikt over een 6 procent loons verhoging. Ook de kinderbijslag zal met 6 procent worden verhoogd terwijl een wetsontwerp mag worden verwacht waarin voorgesteld wordt de pensioe nen eveneens met 6 procent te ver hogen. Om administratief-technische redenen zullen de nodige beschikkingen pas met ingang van 1 Januari a.s. van kracht kunnen worden. In verband hiermee zal tegen het einde van deze maand de 2.350.000 rupiah aan steun aan de be-Lloonsvcrhoging bij, wijze van voorschot volking uitgekeerd. Tot Augustus van dit J-!"...t. jaar 750.000 rupiah. Het totale aantal evacué's in de residentie Priangan om- Het hoofd van sociale zaken in de Javaanse Residentie'Priangan, Moeharam Soeliadinata, heeft nieuwe cijfers ver strekt over de omvarw van de terreur in deze residentie. De door de bevolking geleden materiële schade bedroeg in 1952: 13 millioen rupiah, in 1953 33 mil- Iioen en-in 1954 tot ddsver 26 millioen. In de loop van dit jaar werden 1096 inwoners vermoord. Het aantal rampokpartijen bedroeg in 1953 13.430 en het aantal brandstichtingen 11.312. Tot Augustus van dit jaar kwamen 8.713 gevallen van brandstichting voor. In 1953 werd voor een bedrag van over drie maanden ineens worden uit betaald. Na 1 Januari wordt het bedrag van vatte iii 1953 1.670.000 personen en tot I de verhoging in de lonen en salarissen dusver in dit jaar 1.400.000 personen. 'zelf doorberekend. (Van onze speciale verslaggever) Het ligt in de bedoeling, dat alte 'accoorden die -de regeringen dez< maand officieel zullen vaststellen me' betrekking tot de inschakeling va' Wast-Du itsland in de Westelijke ver dediging, zo spoedig mogelijk door de nationale parlementen worden gerati ficeerd. Mendès-France weet, dat di' vóór 1 Januari a.s. in Frankrijk kan geschieden. De vraag is echter of de Franse pre mier 'met West-Duitsland voor deze tijd tot overeenstemming komt over het Saarproblcetn en of het Franse parlement ten aanzien van dit vraag stuk en met betrekking tot het nog hangende problgem van de vorming van een Europese wapenpool, niet zal gaan eisen, dat dit probleem moet Prinses Margaret zal begin volgend jaar een bezoek aan West-Indië brengen. gezag echter goed door het meedoen van Engeland''. Door déze verklaring trachtte de Ne derlandse minister van Buitenlandse Zaken, mr. Beyen, hedenmorgen op een persconferentie in Den Haag de balans op te maken van de negen-mogendheden- conferentie, die vorige week in Londen werd gehouden. Minister Beyen deelde mede: De -Bêne- luxijlanden hebben, in. Londen aange kondigd dat ze.;binnenkort samen de be. lofte af zulten leggen dat zij evenals West-Duitsland geen atoom-wapenen alsmede bateriologische en chemische wapenen zullen produceren. Deze belofte Strekt zich echter niet uit tot het fabri ceren- van"welke andere wapenen ook. België, Nederland en Luxemburg zullen overleg plegen over het opstellen van een officiële verklaring. De Benelux- landen hadden-,'gehoopt dat'ook andere Europese landen 'deze beloften zouden willen..afleggen, omdat, naar hun. oordeel geen. enkel Europees land- in; staat is.-tot het maken' van- de. atoom-bom over te gaan. Een van- de grole zorgen na de ver werping van 'het E.D.G.-verdrag door Frankrijk was de vraag, hoe de politieke toestand in West-Duitsland zich zou ont wikkelen. Deze zorg beheerste ook - de Engelse minister van Buitenlandse Za ken. Vandaar dat hij met grote 'spoed aan de vervanging van' deE D.G. heeft gewerkt. Minister Beyen gafc als zijn mening te kennen dat hét probleem ten aanzien van West-Duitsland niet is'hoe veel divisies dit land - zal 'opbrengen, maar wel welk Duitsland deze divisies zal vormen. De Nederlandse bèwinds man ziet liever vijftien divisies op' de been gebracht door een Duitsland, dat aan het Westen gebonden is, dan tien divisies door een Duitsland dat 'wankelt. Het aantal stakers -in dejbavënvJvaiË®! Londen is gisteren met ruim zeven dui-' zend vermeerderd,, zodat thans meerAans'";» 15.000 havenarbeiders" (bijharde helft-'van; het totaal) het werk hebben neergelegd.-,-:. Het betreft hiér twee - afzonderlijke-, s taf '--.; kingen, waardoor het werk op ongeveer l: 230',séhepen •- wordt opgehouden! - De.ruim 7.000 nieuwe stakers :bootf werkers hebben gehoorgegevenaan een door. hun. vakbondsleiders uitgegè- '- ven stakingsparool. De andere 8.000;;sta'4|J| kers zijn arbeiders van schëepsreparatié^ö-ë bedrijven, die in-staking gingen nadat, twee weken geleden, vijf elèctrfciens wer-V-'! den ontslagen. Deze' staking "b'reddt"'-zichivS' dagelijks-uit. - '- In de haven van Manchester zijn onge- veer2.000 havenarbeiders een;niet-of£i-;.\: ciële staking begonnen, - uit protest tegen het ontslaan.van acht collega's..Het her-, stellingswerk aan alle 26 schepen,: die-inp: reparatie-;lagen,. is stopgezet.;.. Y".:- - wórden opgelost, voordat tot ratificatie •an de overige aceoorden wordt ovër-' egaan. Mendès-France, heeft in het begin an de Londense conferentie gezegd, dat hij de accoorden over de inscha keling van West-Duitsland in de NAVO en in het Brussels Verdrag en het herstel van West-Duitslands souverei-, niteit, onlosmakelijk verbindt aan dt aanvaarding van het voorstel inzake de Europese wapenpool en een rege ling van de Saarkwestie. Premier Mendès-France heeft voor Donderdag a.s. om 3 uur 's middags een speciale zitting van de Franse Natio nale Vergadering gevraagd opdat de volksvertegenwoordiging haar goed keuring kan hechten aan het door hem gevoerde beleid op de Londense con ferentie.. De premier zal in .deze ver- gadering verslag uitbrengen over. de. wacht, welke de omstandigheden ver- bijeenkomat in Londen. eisen en ook mogelijk maken. juihte spr. de houding van Eden toe. Supranationale éénwording, zo betoogde spr., is een levenskwestie voor ons aller toekomst. Europese integratie is levens noodzaak, ook al moeten we eerst aan dacht schenken aan defensievormen. Spr. stelt de vraag wat bij NA.V.O. en E.D.G. aan tusenvormen mogelijk is. Wat de Benelux aangaat betoogde de héér Burger, dat de samenwerking nog steeds mank gaat op het* punt van parlementaire controle, hetgeen z.i. hachelijk is. De regering heeft de plicht alle mogelijkheden ten deze te berusten. De vraagstukken, waarvoor we staan, internationaal en nationaal, liggen in eikaars verlengde. Komende tot de binnenlandse politiek herinnerde spr. aan de motie van de heer Homme inzake de woonpolitiek, die op een z.i. ongunstig tijdstip werd ingediend en is aangehouden. De economische vooruitgang aanroe ren gewaagde spr. van het „avontuur van het soda-project". Dankbaar' regis treerde hij de samenvatting onze toe nemende wélvaart, zoals de heer Hol- trop, die gaf in het jaarverslag van de „Nederlandsche Bank". Spr. stelde de vraag of de wenselijk heid en mogelijkheid om het gemeen schapsbelang te doen prevaleren boven groeps- of individueel belang wel vol doende door de regering wordt uitge buit In dit verband stelde-hij een aan tal vragen en hij vroeg of de regering de moed heeft het parlement te zetten voor de consequentie van veel schone woorden. - Met instemming had hij in de Troonrede gehoord de passages met betrekking tot de vluchtelingenhulp én de hulp aan de achtergebleven gebieden, maar hij vroeg of deze niet royaler konden worden ge concretiseerd. De' nota vSn de S.E.R. over. de I wenselijkheid van loonsverhoging zei I spr. principieel van grote betekenis I te achten. De conclusie van de S.E.R. was z.i. evenwelonvoldoende. ,- Jegens de bonafide vakcentralen, zoals die eertijds samenwerkten in I de raad van vakcentralen uitte hij waardering voor de sterk sociale enJ paedagogische arbeid, die zij hebben j verricht. De heer Burger vroeg welkel mogelijkheden de regering ziet ten aanzien van verhoging der uitkerin-| gen ingevolge de noodwet-Drees. Met! spanning zei hij uit te zien naar dej totstandkoming van de oude-dagsvoor-1 ziening, welke minister Suurhoff inj bewerking heeft. Een nadere preci-l sering ligt z.i. wel op de weg der! regering, evenals dat het geval is met 1 betrekking tot de kinderbijslag voorl zelfstandigen. I Op onderwijsgebied mag naar zijn! oordeel die visie en die voortvarend- l heid van de minister worden ver-| De Pakistaanse eerste" minister," Mo hammed AH, heeft de Indische eerste minister, Nehroe, medegedeeld, dat' de! tóekomst van Kasjmir weer in handen van de Veiligheidsraad van de Verenig de Naties moet worden gelegd.::Dlt is volgens de Pakistaanse premier nood zakelijk, omdat de directe onderhande lingen tussen- beide landen mislukt 'zijn. Israël heeft dé Veiligheidsraad der Verenigde Naties verzocht de Israëlische klacht over door Egypte in het Suezka- naat gepleegde agressie in behandeling te nemen.,- ïjfjzf Dé'Amerikaanse vakvereniging, JtaB .-:,: havenarbeiders I.L.A., dié 251000 leden. vertegenwoordigt, heeft een slaking,;üil- geroepen 'wegens''-., eengeschilmet j.de':; N.ew. Yerkse schecpvaarlverenigingypver loonsverhoging mét terugwerkende kracht.-. De vakvereniging wenst de kwestie .van de uitbetalingen. met': terugwerkende; krachtover .het vorige jaar toen^de.':-" vakvereniging nog .geen contract -had te koppelen aan het contract voor het! komende'jaar. - J&l De werkgeversiweigeren.- Zij .willen ide- kwestie .van de uitbetalingen met: terug-j!' werkende kracht eerst regelen en^ J volgens onderhandelen over eek -nieuw ft. contract voor de komende twee jaar.Ag?;; Begin April; eindigde in de-NéW?; Yorkse haven eén staking van 29 dagénj"/ de langste en kostbaarste in de geschiëS denis van de Newyorkse haveif De: staking zal o.m. moeilijkheden, qp-.v levereri voor de oceaanschepen „QueejE'. Mary" van de Cunard Line en de.-„Inde&i pendence" van de American Export Line®!;'' die. vandaag in New .York- aankomen.. Hefcï; kantoorpersoneel van de maatschappijen; zal'de passagiers moeten helpen' met der bagage. 5. Zeven personen zijn Maandag" om.! het teven gekomen als gevolg van het: neerstorten van' een Frans militair vliegtuig bjj .Rfjssel in Noord-Frankrijk; Het vliegtuig was gestationneerd op .de basis Cambrai Epinoy.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1