Debatten beheerst door het Mandement f Ons nieuwe feuilleton Slag om de arm o. Politiek tournooi in Kamer begonnen Mr. BURGER DOET FELLE AANVAL OP K.V.P. Nieuwe Duitse generale staf? Meest wezenlijke kern van het mandement gaat men voorbij r Echtpaar gedood; bij auto-ongeval Prof. Romme in Tweede Kamer Opbouw van christelijke maatschappij Exces NESB-LEIDER ONTSLAGEN VAN RECHTSVERVOLGING MOLOTOW IN OOST-BERLIJN Nog 547 Westelijke agenten gepakt WOENSDAG 6 OCTOBER 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2893 Weerbericht Mededelingen over 6 pet. loonsverhoging Illegaal de grens gepasseerd Libyse minister doodgeschoten Haagse hoofdredacteur voorwaardelijk vrij Baranes trekt zijn bekentenis in Verbaasd Tn s-Hèrtogenbosch is' - gistérêri een. Bondsfokveedag gehouden. Fokstier Jumbo uit Hilvarenbeek kreeg de eerste prijs in dp klasse fokstieren. ri-vA-'-- Verrassing in Bonn Gevolg van John verraad? H ANS nieuwe vervolgverhaal is geschreven door mevrouw V/ Ruth Stull, een Amerikaanse zendelinge, die in de oer- 1 wouden van Peru onder de wilde Canipa Indianen heeft ge- werkt en daar, aan de zijde van haar echtgenoot, een arts, vele 1 avonturen heeft beleefd. - Dit boek is typisch Amerikaans. Wij leren er een christelijke activiteit in kennen, die ons soms vreemd aandoet, maar niet- temin het hart verwarmt: de.voor Europese begrippen naïeve H benadering van kerkelijke zaken, zo typerend voor de geeste- lijke mentaliteit in de Ver. Staten, doet ons in dit boek soim E glimlachen. „Zgnd en Sterren" is echter veel meer dan een Amerikaan.- |s -ïendingsverhaal, het is ook een avonturenboek, een boek dat p ons meeneemt naar de „jungle". Wij zijn er van overtuigd, dal jl onze lezers dit levendige verhaal geboeid lézen zullen. Onge twijfeld hebben velen van ons een zwak voor verhalen,'waarbij staat aangetekend: eén ware geschiedenis. Welnu, wij bieden er hier een onze lezers aan. Mevr. RUTH STULL - Schrijfster van „Zand en Sterren" Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 •s-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402115486 B.g.g. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, f 2.26 per maand, f 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks. 1 Weersverwachting, geldig tot Donderdagavond.^*: TIJDELIJK OPKLARINGEN Aanvankelijk flinke opklaringen maar In de kustgebieden' nog. enkele buien. Morgen weer boe- nemende bewolking en droog weer. Vannacht iets kouder. Morgen overdag dezelfde'temperaturen* als .vandaag. Overwegend matige wind uit Westelijke richtingen. - Directie: C, A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN -O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT I P het Onderwijs-congres, dat de P.v.d.A. in het begin van het jaar JSÏ52 in Utrecht gehouden heeft, is zij begonnen met de royale verklaring dc grondgedachte der pacificatie te er kennen. Ze maakte toen een breed gebaar, niet alleen In de richting van het lager onderwijs, maar ook ten aanzien van de andere onderwijstypen, het nijverheidsonderwijs niet in de laatste pla'ats. Ja, ze verklaarde zelfs, dat er ten aanzien van het nüverheids- onderwijs plaatsruimte moest zijn voor confessionele scholen. Maar aanstonds kwam ook de slap om de arm. Vastgesteld werd, „dat ge zien de hoge kosten ;van inrichting en het feit, dat het zuiver technisch on- dérwijs als zodanig buiten de richtings- 'strijd staat, in gemeenten met ge mengde bevolking slechts din tot- stichting van een. confessionele nijver heidsschool naast de nijverheidsschool, "die voor alle'gezindten toegankelijk is, moet wórden overgegaan, als daartoe aanleiding bestaat' in verband met de behoeften van het bedrijfsleven en (of) het aanbod van leerlingen, waar bij ook de economische zijde aandacht ■verdient". Het rapport van de pacificatiecom- missie van de P. v. d. A. had reeds dui- delijk gemaakt, dat hier veelal de prin- cipiële weg verlaten diende te worden en gaf voorlichting in opportunistische richting. Het gaf nl,. de vraag in over weging in' hoeverre aan bepaalde ver- langens van confessionele zijde op de algemene ambaohtsschool ten aanzien van de algemeen-vormende vakken zou kunnen worden tegemoetgekomen door een meer federalistische school structuur, waaronder verstaan wordt een school, waarin de- handvaardig- heidsvakken- gezamenlijk worden on- derwezen en dé algemeen-vormende vakken op een 'eigen' school worden gegeven. Wij achten zo ging het rap port verder zulk een richting te meer aanvaardbaar, omdat bij het N.O. het teohnisch onderwijs, dat naar zijn .inhoud.buiten de richtirigsstrijd «taat een belangrijke plaats inneemt. - ET wordt de laatstetijd sneer en J-j meer duidelijk men denke aan het geval Drachtendat de hier ge maakte; reserves ten aanzien van' het iechni9dh'onderwijs ook een vraagte ken plaatsen achter de erkenning van - deracHicatle-gëdaohtedoorde Pv.d.A ten aanzien van het leper ónderwyé. Te zeer verliest, mén Uit het oog, dat men zich. hier aan een onverdraaglijke tyrannie schuldig maakt door kinde- .ren, die veelal nog minstens twee/jaar leerplichtig zijn, te dwingen de neu trale, school .te bezoeken daar men >'eén .aanvragevoor. een confessionele school in vele; gevallen afwijst. Zo in Drachten. In de practijk 'is het toch meestal xo, dat steeds meer kinderen niet langer dan zes jaar de gewone lagere school bezoeken om dan de verdere twee. ja ren, waarin zij nog leerplichtig zijn, door. te brengen In scholen voor voort gezet onderwijs. Welnu, het is volko men in strijd met de pacificatiegedach te,-, die toóh zeker erkend behoorde te worden voor,het leerplichtige onder wijs, ouders te dwingen, althans voor deze; twee"; jaar, hun .kinderen toe te vertrouwen aan neutrale scholen, waar Jezus Christus niet de centrale plaats mag bezetten, maar Hem op zijn best 'r, randpositie wordt gegund. Het pro feet, dat Christenouders - Mer- inbren gen, tegen, deze krenking van het euderrecht, is van hetzelfde gehalte «Is het protest tegen de leerplicht in de vorige eeuw.- Men wist toen, dat men, b(jaanvaarding dézer verplich ting, vrijwel overal aangewezen zou «Un op-een openbare school, daar de christelijke scholen- nog maar gering aantal waren. Het huidige protest «al straks stellig nog dringender klin- l, ken, wanneer de regering over zal «aan tot verlenging van de leerplich- f»9e leeftijd, als zij daarhü niet tevens aan de pacificatiegedachte verdere .Malisering verleent. .-Mleen reeds om déze reden be hoorde een partij, die zo gaarne, preekt, over het personalistisch so cialisme, waarin de rechten van de mens zonder meer erkend- wórden, zich zónder reserve te verklaren voor «en doortrekking van de uitvoering w.padficatiégedachte, zeker met be- ~™nngtot het 'uerpliohfe onderwijs. gedachte aan de door de P.v.d.A. bij bet technisch onderwijs gelan ceerde synfchese-sdhool, zal ieder rechtgeaard, voorstander van de chris telijke school verwerpen. Zé betekent ■;niets minder dan een radicale mis kenning van -het wezen der christelij ke school. Men heeft nl. immer aan naze school een intégraal chris- ...teiyk karakter willen geven. Daarom moest men de neutrale school wel af- - wijzen. - Of dit standpunt dan ook houdbaar «ten aanzien van een technische school? Wis en 'zeker. Wy geloven ..niet in tegenstelling met het rap- •port der pacificatiecommissie der F.v.d-A. in het bestaan van een ..^zuiver teóhniscb onderwijs, dat „naar *vn inhoud buiten de ridhtings- •trijd staat". Wie déze gedachte aan- •nangt, is wetenschappeiijk gesproken honderd jaar ten. achter. Alle grapjes o?er christelijk timmeren ten spijt. men bereid is ook de persoon lijkheid van de leraar te rangschikken j,9Bdei:..dfe-k technische instrumenten- van Het echtpaar J. van Dijk uit Njj- kerk Is gistermiddag op de Rijksstraat weg tussen Ermelo en Harderwijk ver ongelukt, toen de auto, waarin het echtpaar zat, tegen een boom reed. Mevrouw v. Djjk bestuurde de auto. Het vermoeden bestaat dat zjj ongeveer 7 kilometer voor Harderwijk, rijdende in de richting Zwolle een voor haar rij dende vrachtauto wilde passeren. Toen de auto al op het linieer weggedeelte reed, naderde een tegenligger. De wagen van Van Dijk zwenkte toen eerst naar rechts en daarna naar links, waar hij tegen een langs de kant van de weg staande boom tot stilstand kwam. Zowel de 50-jarige heer Van Dijk als zijn twee jaar jongere echtgenote wer den vrijwel op slag gedood. De auto werd vernield. Met een militaire Rode Kruisauto zijn de stoffelijke overschotten naar het Piusgesticht te Harderwijk ver voerd. De heer Van Dijk. die grossier in koloniale waren en tabak was, is op de Veluwe een bekende figuur. Het echtpaar laat zes kinderen achter. In de regeringsbank v.l.ri.r. de ministers Kernkamp, Suurhoff, Al- gera, Donker, Zijhtra, Cals, Beel, Dr'ees, Beven, Staf, De Bruyn, v. Thiel en Witte. Naar wij. vernemen is te verwachten dat' tijdens" de algemene beschouwingen over de rijksbegroting in de Tweede Kamer van de zijde van -de regering mededeling zal worden gedaan van de algemene beslissingen welke de minis terraad genomen heeft ten aanzien- van maatregelen, samenhangende met het jongste besluit inzake de vergunning tot een loonsverhoging tot. eenmaximum van zes procent. - Voor het begin can de vergadering der Tweede Kamer werd de heer 11. W. Tiianus, die zijn 70ste ver jaardag vierdedoor voorzitter, Kamerleden en ministers gefelici teerd. Dr. Drees wenst de jarige geluk. Verder v.l.nj-, de ministers MansholtAlgera eri Cals.- (Van onze parlementaire redacteur) Drie fractievoorzitters, mr. Burger' (Arb.), prof. Oud (WD) en de heer Tiianus (CH) hebben gistermiddag de rij van sprekers geopend bij de algemene politieke beschouwingen over de Rijksbegroting voor 1955. Het mandement van de R.K. bisschoppen en de gevolgen, die dit mandement voor de politieke verhoudingen in Nederland hebben, vormden de hoofd moot van het debat. De heren Burger en Oud stonden in hun. critiek op dit mandement naast elkaar. Zij verwierpen de boodschap van de bisschop pen als een aantasting van de democratie, doch de heer Tiianus vermocht dit niet. in te zien. Hij zag in. dit mandement een woord van de kerk tot haar leden, dat hij weliswaar als protestant op sommige punten .heslist niet kon aanvaarden,, doch .het blijft; een woord totde eigen, kerkgenoten, een woord, dat. hij in vele opzichten kon onderschrijven. Alleen verkiezingen kunnen uitmaken of de rooms-katholieken hun bisschoppen zullen gehoor zamen en of de doorbraak naar, de Partij van de Arbeid zal .doorzetten. De.C.H. Unie behoeft daarvoor niet bang te zijn, gezien de. uitslag van de Statenverkiezingen.. Het verschil van opvatting, dat tussen de heren Burger en Oud enerzijds en de heer Tiianus anderzijds bestond, beletten de socialistische en liberale fractieleiders n-iet om de' heer Tiianus hartelijk geluk te wensen met zijn zeventigste verjaar dag. ■- Het Frankforten blad „Abendpost" heeft Dinsdag in, een artikel op de voor pagina de waarschijnlijke samenstelling van de generale staf van het toekomsti ge Duitse leger gegeven. Het opperbevel zou worden toever trouwd aan generaal Ludwig Cruewl, opvolger van generaal Rommel aan het hoofd van het Afrika-korps. Het hoofd van de" generale staf zou generaal Adolf Heusingèr worden, oud-chef van het bu reau van operaties op het opperbevel van de landstrijdkrachten. Generaal Hans Spéidel, die aan het hoofd stond van de Duitse delegatie bij de commissie ad-fnterim van de EDG, zou worden 'benoemd aan het hoofd van de Duitse afvaardiging'bij de organisa tie van het Brussels verdrag. Theodor Blank, 'de huidige regerings commissaris bij de veiligheidsdienst, zou hoofd worden 'van het ministerie van Defensie, en ex-generaal Hasso von Manteuffel, bevelhebber van de pantser troepen. In de loop van het jaar 1955 zouden de kaders worden gevormd en de eerste dienstplichtigen zouden in het volgende voorjaar kunnen worden opgeroepen. OT welke excessen men ook in L eigen kring komen kan, bewijst een advertentie, onlangs opgenomen in het Gedenkboekje van een jubilerende Ghr. Schooi In ons land: „Zo goed, zo degelijk, zo prettig, zo „samenbindend" (oecumenisch) ais het onderwijs is op de jubilerende na tionale Christelijke school te...... zo voortreffelijk (zij het dan in andere zin), zo van uitnemende kwaliteit zijn geneesmiddelen, verband- en verple- gingsartikelen, elastiek.en spatader-: kousen, buikbanden, breukbanden, corsetten en beha's, rechthouders, steunzolen, hoogtezonnen, toiletarti kelen, sehoonbeidspróductenenz.; ,uit de pharmaceutische zaak van De redactie had een dergelijke".on-, smakelijkheid, zonder meer geen plaatsruimte moeten verlenen. In en buiten de kring van de Chris telijke Schooi compromitteert men zich alleen maar door opneming van eer dergelijke wanstaltigheid. De kantonrechter te Enschede heeft vanmorgen mr. A. W. Wolthuis te Groningen, één der voormannen van de Nieüw-Europese Sociale Beweging (NESB), die terecht heeft gestaan wègens illegale grensoverschrijding, van rechtsvervolging., ontslagen. De ambtenaar van het Openbaar Ministe rie had" in deze zaak veertien dagen geleden een boete van 30 subs. 30 dagen geëist. v r- Mr. Wolthuis werd ervan verdacht dat hij op of omstreeks 30 Mei jl. ille gaal in de gemeente Losser de grens zou zijn gepasseerd. Hij was, naar hij veertien dagen geleden op de zitting van de Enschedesche kantonrechter mr. L. M.. Holdert vertelde, op weg. naar Denemarken om een erfenis kwestie te regelen wegens het over lijden van zijn .moeder. Vandaar had hij zich naar Zweden begeven, waar het hoofdbestuur van de Nieuw-Euro- jpese Sociale Beweging is gevestigd. Hij wilde dit bestuur dagvaarden in de zaaktegen hem en Paul van Tie- zijn school. Alsof de leraar niet door woord en daad méér dan technisch on derwijs geeft! Alsof hier van een schei ding sprake zou kunnen zijn! Alsof de eenheid des levens zich hier niet ten enenmale tegen zou verzetten! Reeds in theorie is het alzo duidelijk, dat de P.v.d.A. ten aanzien van het technisch onderwijs een slag om de arm houdt. Dat ze dit ook in de werke lijkheid doet, illustreert het geval Drachten wel zeer duidelijk. Daarover morgen. nen, wanneer deze door hethof te 's-Gravenhage zou worden behandeld. Mr, W. is achtereenvolgens uit Zwe den, Denemarken en Duitsland ge wezen. Hij zei dat hij dringende rede nen had omnaar Denemarken te gaan. Hij was wel gedwongen de grens illegaal te overschrijden omdat de mi nister hem zijn paspoort, had afge nomen, aldus deelde hij destijds mee. Dinsdag is de Libyse minister voor paleiszaken. Said Ibrahim Sjalhi, dood geschoten voor het gebouw van de fe derale-regering te Benghazi. De politie hield later een jong lid van de koninklijke familie Sjarif Mo- haiddin Senoessi, aan. Het hoofd van de koninklijke familie is de 64-jarige Mohammed Idris El Senoessi, die in December 1951 tot koning werd uitge roepen, toen Libye onafhankelijkheid van de Verenigde Naties kreeg. De enige zoon van de koning stierf vorig jaar by de geboorte, waarop zijn broer, Emier Mohammed Rida El - Se noessi tot erfgenaam van détroon werd benoemd, een status, die hy by de geboorte van een erfgenaam, zou verliezen. - Later Is te Eenhazi de staat van be leg'afgekondigd: De eerste spreker varf gistermiddag was zoals wij rèeds meldden mr. Burger. Hij voegde aan zijn. gelukwens toe, dat hij de -70-jarige Ghr. Historische leiaer gaarne verzekerde)' dat hij de waarde van de confessionelepartij vorming en het innig verband tussen pol-itiek inzicht en godsdienstige over tuiging als van grote steun in het practische leven duidelijk besefte en erkende. De heer Tiianus, die overigens "iet ongevoelig was voor deze vriendelijke woorden,, herinnerde mr. Burger fijntjes eraan, dat het beginselprogram van de Party van de Arbeid „principieel en practïsch" organisatie van het politieke partyleven op grondslag van een gods dienstige. belijdenis verwerpt en dat de Party van de Arbeid vorig jaar Septem ber DOgi een felle verklaring de wereld inzond, tegen de confessionele partij vorming. Het felle protest van de Partij van de Arbeid tegen het bisschoppelijk mande ment had de heer Tiianus verbaasd. Het beginselprogram van deze party waar borgt immers het recht aan de kerken haar woord te spreken met betrekking tot het staatkundig en maatschappelijk leven. Nu de R.K. kerk dit deed, rees aan socialistische kant hiertegen een storm van verontwaardiging. De verbodsbepalingen en de kerke lijke sancties liggen een protestant niet. aldus de heer Tiianus, maar er zijn ook vele woorden in het mandement, die de Chr. Historische leider van-harte onder schrijft. Zo bijvoorbeeld de waar schuwing van de bisschoppen tégen de fundamentele scheiding van godsdienst en leven. De Partij van de Arbeid is niet bereid haar karakter van door braakpartij op te geven. Niemand eist dit van haar. maar de kiezers zullen beslissen hoe zij hierover denken, aldus de heer Tiianus. De C.H. fractieleider betreurde het, dat het N. V. V. de samenwerking in de' Raad van Vak- centralen heeft verbroken, die zo vrucht baar is geweest voor ons volksleven. Er zijn tekenen, die erop wijzen, dat ook in socialistische kring de inzichten ver anderen. Denk aan de brochure van de heer Roemers „Wat bezielt het N.V.V.?", die de heer Tiianus met vreugde gelezen had. Wellicht dat de tijd de scherpe kanten afslijpt. Tenslotte hoopte de heer Tiianus. dat de samenwerking in het kabinet (Van onze parlementaire redacteur) Prof. Romme is hedenmiddag in zijn rede bij de algemene beschou wingen begonnen met enkele opmer kingen over de politieke reacties op het mandement van de bisschoppen. Hy liet daaraan voorafgaan, dat hij geen interpretatie zou geven van het kerkeiyke stuk. Dat kwam hem als politiek leider niet toe. Wil men een' interpretatie, dan verwees prof. Romme naar de bisschoppen en de geestelijke leiders van de Rooms,- katholieke kerk. Ook wildé prof. Romme er op wijzen, dat hij niet alleen maar gélukkig is met de- passage in het mandement, die betrekking heeft op de) partij-politieke eenheid van de Roóms-Katholieken. Dié passage is beschamend, voor het katholieke volk en zyn politieke leiders. T; Wat de politieke gedeelte betreft, merkte deR.K.-fractieleider op, dat Hij het in %'s lands belang betreurde, dat bij velen eert vertekening' heeft plaats gevonden van het mandement. Aan de meest wezenlijke kern gedachte hiervan, ril. de noodzaak vandé opbouw, van een Christeiyke maatschappy is in de voorlichting, ook op de kaderdag van de Partij van de Arbeid te Utrecht, tekort gedaan. Voor het R.K.-volksdeel beteken' dit een verscherping van de plicht om dié kern in het volle licht, te plaatsen. Het bevreemde prof. Romme, dat de,Party van de Arbeid nog steeds geen antwoord heeft gegeven op de vraag, of de K.VJP. een democratische party is, ja of neen. Vandaag de dag interesseert ons dat antwoord niet meer. De aarzelende houding van de P.v.d.A. stoort immers het kabinet niet bij de voortzetting van zijn arbeid. Het komt - zelfs met voor stellen om niet in 1955, maar in 1956 belastingverlaging toe te passen. (Vrolijkheid.)- Mr. Burger heeft gisteren wei iets nieuws gezegd. Hij heeft de vraag gesteld: Mogen wijons permitteren samen te werken met een politieke groepering, welker democratische ka rakter in twyfel kan worden getrok ken? Oók hierop gaf de heer Burger geen antwoord. Wanneer wy zouden twijfelen aan het democratisch karakteT van een politieke partner, dan zouden wij, aldus prof. Romme, daarmee niet willen samenwerken. Dan zouden wij naar buiten niet de indruk willen wekken, dat wij loze woorden gebruiken. Prof. Oud en minister Suunhoff erkennen wel het formele recht van de_ bisschoppen om -een dergelijk mandement uit te geven. Materieel erkennen zij dit recht niet, omdat het mandement een ondemocratische levenshouding verraadt. Hier schei den de wegen, aldus prof. Romme.' Prof. Oud maakt onderscheidt tussen kerk en godsdienst. De kerk is vól gens hem een machtsorganisatie, die rechtstreeks de staatkunde be- invlóedt: Dit uitgangspunt achtte prof, Romme volkomen fout. Ais de kerk spreekt, dan is dat geen7 woord van macht maar van godsdienst. Wy- katholieken aanvaarden beïnvloeding vange wetensvorming door hét door God gegeven kerkelijk gezag. ,.lk kan mét" prof.' Oud niet: spreken over de vraag of mijn kerkeUjk gezi mij góed, óf .slecht beïnvloedt1 in mijn gewetensvorming": aldusprof. Romme. Welkunnen- wij - discussiëren-over--het wezenlijke verschil met de heren Oud en Burger, nl.of de kerk hetmateriële recht mag uitoefenen en of de gelovigen het materiële recht bezitten om zich te laten beïnvloeden in het staatkundig leven door het kerkelijk gezag. r! Treedt de staat hier tussenbeide, dan begint hü daar de godsdienstvrijheid aan te tasten. Zou inen werkelijk menen, dat het verkeer tussen kerk en gelovigen moeten worden beperkt, dan zouden wij daarin een gevaarlijke beperking van onze godsdienstvrijheid zien, aldus prof. Romme. Dat kunnen wy niet nemen. Het zal zover wel niet komen, zo vervolgde prof. Romme. maar wii -.vil len op deze gevaren duidelijk wijzen. Prof. Romme wilde over de belasting plannen van het, kabinet sobere, doch geen voorlopige opmerkingen ma-ken. Iedereen had verwacht, aldus de HK Fractieleider, dat op 1 Januari 1955 belastingverlagingen zouden worden doorgevoerd. De teleurstelling over het feit, dat de ergering deze belastingver- laging pas: op 1 Januari 1956. wil laten'.' ingaan is groot. Prof. Romme verklaar- dezich tegen uitstel tot' 1956.' De ,rege-:f ring mke zich geen illusies-over de 'hour; ding van de K.VR„.,waiméèr;izy'j-aezé*':1 belastingverlaging niet ïeerder;dan>'zij| thans van plan is, en wel op 1-Januari 1955, invoert. - r Tegen de voorgestelde. :yéfleriging van< de -verhoging van. de ,vénrk)ótschapsbe,:: lasting had prM..Romriiëjteyenéeris,?oyer,r-f wegendbezwaar. .195-1 tóén5;belas-. Uhgverhoging nódig-j'was ïbaëtöhéfgó'ög: op de verhoogde. J miHtaire cinspanning,! :wera dppr-de-.teg'ering .beloofd.idat'i-de. ■werhogmg^jyattiriidè^vérinóotecKa^Bélasfi ting na vier jaari zou - verdwijneh.'SHët .huidige kabinet-'-gaat .thansriliitdrukkê-; iyMtegeff-Sdezé:vafspteakSiriSj|^a^}^Sp|i Prof.- Romriie,. beplelitte vóórts een grotere verhoging "dan :6i.%Tvopri:;het-peir|« soneel.op maandsalarisj'rzowélïbyShet'- rijk ais bij het bedrijfsleven, en vroeg 'de regering een besluit daartoe te over- wegen voor het rijkspersoneel en het be-- drijfsleven te verzoeken dit ivoorbeeld te volgen, opdat de „overdadige achter stand" bij de middengroepen v/ordt in- gehaald. Ook verhoging van de kinder bijslag en verbetering van de positie: der „vergeten groepen" achtte, de r. k.-frac tieleider noodzakelyk. Vervolgens behandelde prof.'Romme'; het vraagstuk van de opbouw Van. de politieke partijen. Daarbij "rioeriidélJ hij de Partij van de Arbeid, een. socialistische eenheidsparty, die wan- kelt door de vaagheidvan haar, ■grondstellingen en het ontoereikende van haar doel, De Russische minister van Buitenland se Zaken Molotow,. is gisteravond per vliegtuig in Oost-Berlijn aangekomen, om luister bij te zetten aan de Donder dag te organiseren feestelijkheden ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van de Oostdnitse republiek. door de „stormen en buien" van deze zomer niet zal worden geschaad. De Troonrede opende volgens hem voor deze samenwerking een ruim perspec tief. Zie verder pagina 3 De Oostdnitse contra-spionnagedienst heeft weer 547 Westelijke agenten ge arresteerd, zo heeft- een communisti sche woordvoerder in Berlijn officieel meegedeeld. v Sinds dr. Otto John, het hoofd van de Westduitse veiligheidsdienst, op 20 Juli naar Oost-Duitsland overliep zouden nu in totaal ongeveer 1000 Westelijke agenten in de Oostelijke zone zijn ge arresteerd. De Russische diplomaat heeft toege- zegd, dat zijn regering de hereni van Duitsland „op een vredelievénde en de^ i mocrati sche grond slag" zal 1 steunen^ Verwacht wordt; datMolotow tijdens^; de plechtigheden op de "vijfde "verjaar^-;- dag van de stichting van het; Oostduitse- v regime een grote rede zal uitspreken. De aankomst van Molotow in Oost- Berlijn heeft in politieke kringen te Bonn verrassing gewekt. Officieel- -heet 4het wel dat Molotow on zijn: delegatie zijn aangekomen om deel te nemen aan de viering van het vijfjarig bestaanvan de 'l „Duitse 'Democratische Republiek", doch in Bonn riet men in zijn komst een teken van de'diepe ernst; waarmee in Moskou de resultaten van Londen zijn) opgenomen. Men neemt aan) dat Moio-4; tow voor de Oostduitse regering, ricrit-j lijnen heeft meegebradit voor de poli tiek, die de Sowjet-Unie ten aanzien van de nieuwe situatie denkt te volgen. V,; De heer J. F. hoofdredacteur van' „De Nieuwsbrief" die, zoals be kend, wordt beschuldigd van ma jesteitsschennis, is vanmorgen voor de rechter-commissaris geleid: Het OJvl. heeft inbewaringstelling van de heer F. gelast. De rechter-commissaris heeft de gelaste „preventieve hechtenis" ge schorst. Zij zal niet ten uitvoer wor- den gelegd tenzij de heer F. zich niét houdt aan enige voorwaarden, welke', voor hem gesteld zijn. De Franse, journalist Andrê Baranes, die tevoren had bekend dat hij militaire' geheimen aan de communisten had'door-;: gegeven, heeft de verhiaring gisteren'-.-, herroepen. Baranes zei, dat de waarne-.v mend communistische leider Duclos hem had meegedeeld) geen belang te stellen in zijn inlichtingen, aangezien de com-V munistische partij reeds een .vólledig: verslag van de besprekingen van de; Na-:', tionale Defensieraad had. Er moet dus - een ander „lek"..zijn.; Op een vraag, waarom hij de bekente-A nissen introk;, antwoordde' Bararics;."ttat) de vroegere ondervragingen te lang'had den geduurd. -ïgfeRSiÖs

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1