Drachten Dr. Schouten en prof. antwoorden verlaging der belastingen bepleit DE TWEEDE KAMER ;roepen uit Duitsland weg" Goede oplossing Noorse tanker bij de Hoek in moeiiykbeden Reddingboot en zeesleper ter assistentie uitgevaren Zware storm bracht velé schepen in moeilijkheden Volksbroodprij s omhoog? MOLOTOW STELT WEER VOOR: Ir. Hofman krijgt eervol ontslag Nw.-Guinea voorlopig nog niet in V.N. Geen aanval meer op Chinees vasteland 'DONDERDAG 7 OCTOBER 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2894 Weerbericht m NAVO-raad aanvaardt Londénse besluiten Tegenzet voor het Londense accoord Aantal radiotoestellen in Nederland MgmMM Noodweer op de Noordzee T Critiek ypn Ji' Schouten*- Belastingverlaging Druk van V.S. op Tsjang SVHPRII isj'lwmiWm •Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telel 115700 (4 1.Ï Postbus 1112 Postgiro No. 424518 Klachtendienst abonnementen 13.3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Eedactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, f 2.26 per maand, f 6.75 Per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks. pjjeetie: C. A. KETINTS'G en Mr. K. VAN HOUTEN Geldig tot Vrijdagavond, IETS KOUDER Aanvankelijk nog hier en daar enige regen. Morgen licht tot halfbewolkt en droog. Tets kouder. Matige totzwakke wind aanvankelijkuit Oostelijke richtingen, later veranderlijke wind. Hoofdredacteur: Dr. J. A.H.J. S. BRUINS SLOT EN heeft wel beweerd, dat de Rl -pvdA in Drachten met haar te- I senstemmen inzake de oprichting van I «en christelijke technische school m J strjjd zou hebben gehandeld niet het program en met de op haar onderwijs- tongres aanvaarde resoluties. Wjj bestrijden dat. We menen juist dat zij hiex volkanen in overeenstem- I ming heeft gehandeld ipet de ten aan zien van het onderwijs door de PvdA aanvaarde dogmata. De PvdA moge ten aanzien van het L.O. al de pacifica tiegedachte aanvaard hebben, t.o.v. de verdere uitvoering van deze gedachte o a ten aanzien van het Nijverheids onderwijs heeft zij van meet af be paalde bezwaren aangevoerd. Als wij ons dan ook richten tegen het door de PvdA in Drachten gevoerde onderwijs beleid, dan is dit niet, omdat biee een tegenstelling zou zijn. te constateren tussen leer en leven, «naar omdat -wij <?gPn de officiële partijpolitiek zélf 'ten'opzichte van het teehnisdh onder- t,-ijs ernstige bedenkingen hebben, zo els we gisteren reeds lieten uitkomen. De'théorie deugde hier al niet. Dé practyk liet een zelf de reserve ten aanzien van. het confessioneel tech nisch onderwijs aan het woord komen. ,j)e Drachtster Courant" van 24 September, waarin een uitvoerig ver slag van bet gevoerde debat voor komt, vermeldt hiervan het volgende. De heer Visser, PvdA, is tégen, de christelijke technische school. Waar om? Wel de bestaande neutrale tedh- nisohe school zou minstens zee k acht honderd leerlingen moeten hebben om tot de zo zeer gewenste regionale top opleidingen te kunnen, komen. Daal ts men in Drachten nog.lang niet aan toe,'.dus is de heer Visser dié vol komen partijgetrouw.,.ook aan de éco nomische zijde van hét vraagstuk, aan dacht besteedt" tégen de oprichting van de christelijke technische school, daar deze de ontwikkeling .van de be staande neutrale school in de richting van een ..topopleiding geheel ara' af remmen. Hét industriële en het onder- wijsbelang gaan hier blijkbaar béven de krenking van.bet ouderrecht. Mén Ida wis artikel, vaii gisteren. Óok mevr. DeRoo—Koopman ia volkomen in 'de lijn vam. het paoiüca- tierapport, met bétrokildng tot het. technisch ondecwijs, als, zij uitroept: Wij erkennen.zeker het recht.van de ouden, maar.,dat betekent nog.,nië(, dat wijbijétkc ."kreet pmeen/sdhool,. op eonféesionele -besie .maait ■moeten peggen: alsjeblieft!' 5 Ziehier dedoor vde PvdA gemeaikte reserve ten' aanzien van.: hét technisch onderwijs indepeacfcqk! - Een. ander lid bétóogde.het' in het' onderhavige géval' funest ie achten óver' te.gaan tot «^richting' van een contéssibncle school, zulks nvethet oog «p de opleidihgsmogelijkheden.- Ook al weeir voBaoanenin.overeen stemming .met wat in dit -verband, in dertijd op het onderwijseongres van dt PvdA is gezegd: „Het mag, niet zo rijn, dat bijvoorbeeld onnodig éen con fessionele tehoolwordt gesticht naasii, een neutrale, waardoor beide 'een ar metierig bestaan souden gaan leiden." (Het "Vrije Volk, 4 Jan. 1952). -/" -. Hoewel echternoch de voorzitter noch de 'P.v.dA.-wethouder twijfelde aan de levensvatbaarheid van de op te richten chr. technische, school, ver-, klaarden 'béiden «ich Toch tégen'. In één opricht was hier de PvdA- fralctié „plus royaliste que le roi". Dat was, toep. 'deheer Visser verklaarde, dat riju'fractie het'doorvaemen vén het; apaxtheidstreven betreurt en het voor het opgroeiende geslacht en daarmee - voor dc toekomst 'van ons volk/niet juist moet worden .geacht, dat het onderwijs in vakjes !.en schotjes wordt verdeeld.De fractie kon hier de.hand reiken aan dé WDTer. dfe in. .onversneden liberalisme verklaarde: „Bovendien ben. ik van mening, dat het oir. onderwijs schadelijk k voor de éénheid'van ons volk!" /-Zeker,- an -metKuyper. te .sprefoen, éls men de eenheid, vande verver be doelt, die alles met dezelfde fcleur be strijkt'; Durft mén. nóg zéggen, zo, vraagt-Kuyper .in 1875, dat de school wet'yea 1857 door baar éne schod- béék metterdaad de sorien van het. ve- 'derland nauwer aanton heeft .gebon den? De poging om 'de volkseenhèid kunstmatig te, kweken, zo betoogt hij later,-is totaal mislukt; De christelijke school - bréngt de scheur niet in het /volksleven. Die scheur is er al. De christelijke school .-aaakt'de'-verscheidenheidin geestelijk. ;0pzicht' van ons volk zichtbaar, maar rif schépt deze verscheidenheid niét. t~^Daf,mëni soms nog niets begrijpt van •de motieven, waardoor oudere gedron- •geó; worden bij de schoolkeuze, blijkt i ielyk' uit dé critiek, die mevr. I .Ito Boo heeft op dié christenouders, die s hia,kind.liever naar de chr. Ulo sturen dan naar een neutrale ambachtsschool, hoewel de jongen ïiWÖHcihteerderop een technische rSdfiooI i'dan op een Ulo thuishoort. dat het volgen van Gods roeping - In het' leven, als men volkomen aan en- aanleg .van de, kinderen voorbijgaat?" 'zo vraagt zij. jJ^Hler;-prevaleerde/het' ,t y p e! van- de school bóven-de', grondslag. Hier werd /niets verstaan van die diepe beweeg grond, die ouders er toe drijft, éérst :hét Koninkrijk Gods te zoeken, ook Voor hun kinderen, waarna al het an- ook-het aardse beroep, hun ,bo- Vttdien geschonken zal worden. Hier was een volslagen gemis aan 'inspect voor dié houding bij christen- ouders, die hen een schone aardse be- |vtrekking'doét' prijsgeven, ais men 4|Weestdaardoor schade te moeten lij1 (Van onze parlementaire'redacteur) PROF. ROMME (KVP) en dr Schouten (AR) hebben gister middag hij de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer, de een in een voortreffelijke rede en de ander in een bewo gen en krachtig getuigend woord de Christelijke politieke partij formatie in ons land verdedigd. Zij toonden aan, dat de Partij van de Arbeid en de WD, die beide uitgaan van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen, bedoeld of onbedoeld dagelijks bezig zijn de verwereldlijking te bevorderen en in feite christendom en staatkundig leven van elkaar scheiden. Prof. Romme vatte zijn politieke overtuiging samen met deze woorden: Iri de huidige verwereldlijktesamen-, leving, waarin het politieke leven een actuele toespitsing vertoontop het sociaal-economisch vlak, meer nog dan in de tijd. toen de onderwijs kwestie op de voorgrond stond, moet de Christen uitgaan van de doel bewuste verbinding tussen het eeuwige en het tijdelijke. Verbreking van het dr. Schouten bezwaar. De kans is groot, dat dé regering de^Kamer zal uitnodigen tot handhaving van de vennootschaps belasting,, alvorens zij inzicht heeft ge kregen iri de belastingpolitiek van dit kabinet in het algemeen. Dr. Schouten vroeg daarom nadere inlichtingen van de regering. Wat de vergeten groepen betreft gaf de AR-fractieleider als zijn mening te kennen, dat wellicht via- de algemene belastingpolitiek prijsverlaging kan worden bereikt, waardoor 'de druk op deze groepen wordt verminderd. Zou de regenng dit in haar overwegingen willen betrekken, aldus vroèg dr. Set buten. De heer Schouten had ook critiek op de minister .,van. Onderwijs, 'mei name wathet kleuteronderwijs betreft. De schriftelijke' voorbereiding van het wets ontwerp over deze -zaak van Juni 1953 As. Maandag zal de ministerraad zich beraden over de vraag of de prijs van het volksbrood met een cent moet wor den verhoogd. Men zal zich herinneren dat enkele dagen geleden de Nederlandse Bakkerij Stichting aan de minister van Landbouw telegrafisch, heeft verzocht de prijs van het volksbrood te verhogen in verband met de jongste algemene loonsverhoging met 6 procent. De laatste tijd waren er in de bakkerij ook al andere kostprijs verhogende fac toren geweest, zoals o.a. de invoering in September j.l van waarderingstoeslagen voor de gezellen. Om deze kostprijsverhoging mogelijk te maken achten de bakkers een verho ging van de volksbroodprijs noodzake lijk. Het ware uiteraard ook mogelijk tot een verlaging van de bloemprijs over te gaan, hetgeen een verhoging van de subsidie zou hebben betekend. Onder de huidige omstandigheden moet een dergelijke maatregel échter hoogst Onwaarschijnlijk worden genoemd. De NAVO-raad heeft gisteren met algemene stemmen zijn goed keuring gehecht aan de voorstellen vande Londense negen-mogend- hedencoriferentie voor een herbe wapening van West-Duitsland bin nen het raam van een uitgebreid Pact van Brussel en de Noord- atlantische vérdragsorganisatie. Dit besluit; houdt in, dat twee spe ciale commissies van de NAVO, die gisteren zajir ingesteld, met hun taak kunnen beginnen. De ene commissie zal de problemen bezienvan de Westduitse1toelating tot de NAVO, de andere de technische zijde van de uitbreiding van hetver drag van Brussel ten einde Duitsland en Italië hierin op te nemen. Prof. Romme. kan door het uitblijven van het ant woord van de ministerniet worden be ëindigd. Dr. Schouten vroeg niet alleen de minister van. Onderwijs, doch het gehele kabinet deze aangelegenheid thans met spoed af te werken. De heer Welter sloot zich ten aanzien van de vennootschapsbelasting bij de heren Romme en Schouten aan. 'Prof. Romme bepleitte een grotere verhoging dan 6 procent voor het per soneel op maandsalaris, zowel bij het Ri)k als bij het bedriffsleven en vroeg de regering.' een besluit 'daartoe te over wegen voor het Rijkspersoneel en het bedrijfsleven te verzoeken dit voorbeeld te volgen; opdat de i.overdadige achter stand" bU de middengroepen wordt in gehaald. Ook'verhoging van de kinder- biiBlag en verbetering van de positie der „vergeten groepen" achtte de RK-fractie- leider -noodzakelijk. Zie verder pagina 3 tijdelijke met-het- eeuwige is- een: on riiiskenbaar géVaar,. dat ;in.;'het-bij- zander'speelt>inzdepolitiek'eh'ook.tot uitdrukking', komt', iri '^hef--gebrek aan saamhorigheidsbesef.'-In deze" abnor male wereld moét dé R.K.' partijgrorid- slag als normaal' worden- gezien en is het nationale léven het: meest gediend met 'een katholieke 'eenheidspartijDr. Schouten stelde de vraag: zullen wij gehoorzaam' zijn aan'het ene ware Evangelie van'Jezus Christus of zullen wij .dit Evangelie geen 'plaats geven in - onze politieke partij? Leert het leven - niet, dat betere posities en hogere welvaart net leven niet ver rijken en zegenen en dat daarvoor iéts anders en diepersnodig is? - Hetstandpunt, van 'de V.V.D. en de P.v.d:A., dat een politieke 'partjj. zich niet, moet' .uitspreken voor een be paalde geloofsovertuiging én dat zij in dezeeenneutraal standpunt moet innemen; verwierp dr. Schouten vol strekt; Daarin zag hy de kèmvanhet verschil met de socialisten en de liberalen. De aanleiding tot deze verklaring van de RK-* en AR-fractieleiders, is, zoals bekend;het rumoer, dat ontstaan is over het mandement' van de R.K. bisschoppen en dat prof. Oud en mr. Burger de vorige dag in het ^middelpunt'van hun critiek hadden geplaatst. De'Algemene Beschou wingen. over de Rijksbegroting plegen het ene" jaar meer aan het andere oor zaak te' z\jn voor- een- bespreking van de politieke verhoudingen in ons land. Dit jaar, wordt'het algemene debat over bet beleid van hét zittende kabinet daar door min of meer. op deachtergrond gedrukt De opmerkingen, die gister middag- door prof. Romme (KVP),ds. Zandt (SGP); dr; Schouten (AR) en de beren De Groot ,(CPN), Welter (KNP). De Kort (KVP) ëh .'Gortzak (CPN) aan het" adres van de regering - werden ge maakt, waren échter niet onbelangrijk. Prof. - Romme, dr. Schouten en de heer Welter betreurden bét, dat de aangekon digde belastingverlagingen ia hoofdzaak pas voor 1956 zijn bedoeld. I De RK-fractieleider verklaarde namens zijn fractie, dat de regeringzich geen illusies bnoetmaken over de' houding van de KVP, wanneer zij -geen maat regelen neemt; waarbij deze belasting verlagingen reeds op 1 Januari a.s. tot stand worden gebracht. Blijkbaar zin speelde prof. Romme op- de - eventuele indiening van een motie door de KVP, waarin een uitspraak van deKamer wordt gevraagd. - -■■'- Dr. Schouten vroeg inwerkingtreding van verlagingen van de loon- en inkom stenbelasting in het a.s. jaar. Hij achtte deze verlaging urgent Ook tegen de voorgestelde verlenging van de in 1951 met. het oog op de militaire uitgaven verhoogde vennootschapsbelasting maakte dén", aan. eigen" "ziel. „Men heeft" niet méér gedacht aan de belangen van de industrialisatie", zp zei deze spreekster, „maar primair stélt men: Mijn kind moet naar de christelijke school Inderdaad, dat heeft men tenminste begrepen: eerst zien naar de grondslag, dan pas "naar "het schooltype. Dat de P.v.d.A. kans ziet deze volg orde als het gaat over het t ech nisch onderwijs om te keren, heeft hét geval Drachten wel overdui delijk gedemonstreerd,-, •>-- 1 T. M. GILHUIS (Van. onze parlementaire redacteur). De minister president dr. W. Drees, heeft hedenmiddag in de Tweede Kamer -in zjjn antwoordrede op de Algemene Besohouwingcn- "verklaard, dat in de kring van het kabinet niet de zekerheid -.heeft .'beslaan,dat het-;zouTukken de aangekondigde- verlagingen van"de. in komsten-^ en loonbelasting en van de -vermogensbelaating op 'T Juli1955 té doen Ingaan. Dé méést pessimistische opvatting was, dat dit iri verhand met dé voorbereiding van - dé -betreffende wetsontwerpen, eerst op. 1 Januari 1956 mogelijk zou z(jn. Het standpunt van het kabinet is, dat deze' belastingverlagingen moeten samenvallen met de aangekon dlgde verhoging van de huren. De invoer - van -deze1 belastingverlaging zal afhangen' van de loop, van' de: voor bereiding' van' déze - wetsontwerpen én van de behandelingen 'daarvan in - de Tweede .Kamer.. Hét kabinet blijkt dus geen bezwaar te hebben tegen eerdere invoering, indien dft mogelijk is. Dr. Drees ontkende, dat' de regering in strijd heeft gehandeld met een belofte, die zij in 1952 aan de Kamér heeft gé1 daan met betrekking tot de verhoging van de vehnoótschapsbelastirig.' Er is toen gezegdvan de zijde, der regering, dat- de verhogingen/van de belastingen voor een periode van,'vier jaar-, zou gelden en dat na vier jaar, wanneer het militaire program zou zijn uitgewerkt, de zaak opnieuw zou worden bekeken en dat* dan rekeningzou worden, ge houden met. de dan geldendeomstan digheden. Deze toezegging houdt niet in, dat dé 'regering thans niet met éeri voor stel kan komen om een deel van de verhoging van de vennootschapsbe lasting te verlengen. Als men bereid is, van deze verhoging van de ven nootschapsbelasting 60 millioen te handhaven, dan is, de regering-van mening,- dat deze 60 millioen doel matiger en billijker besteed kunnen worden; nl. voor een' verlagirig van dé belastingen voor hét kléin- en midden bedrijf, aangezien in het; algemeen de vennootschappen in een gunstiger po sitie verkeren. Het parlement kan over dit voorstel echter in volle vrij heid beslissen. Het „onaanvaardbaar" zal de rege ring een beslissing hierover zal men kunnen nemen bij afzonderlijk besluit, maar de regering zal er voor zot gen, dat de Kanier het gehele belastingplan zal kunnen overzien. Dr. Drees kon digde in antwoord op een vraag van de heer Tilanus aan, dat een verhoging van de aftrek voor de vermogensbe lasting zal plaats vinden ten behoeve van de kleine vermogens. De verrassing die hier en daar aangetroffen wordt, over het feit. dat het kabinet de in stelling van een huur-egalisatiefonds met bijbehorende doelbelastingheffing voorstaat is naar het oordeel van de mi nister-président, ongerechtvaardigd. Mi- -tiister Witte heeft hierover reeds in de Eerste Kamer gesprokén. Dit voorstel ^is evenmin een socialis tische hobby z, zoals de heer Welter had gezegd. De K. V. P.-wethouder van Am sterdam, de' heer Steinmetz, heeft hier onlangs «veneens een-lans voor gebro ken. DHe Kamer doet dan ook verstandig een voorstel;' dat hier betrekking op heeft, zakelijk op zijn,mérites te "be kijken. De minster-president begon zijn rede. met ér op te wijzen, dat nog meer dan gewoonlijk het/d^bat in de Tweede Ka mer van'dé laatste dagen,'buiten het ka binet is omge'ifaarii De" regering kan ech ter - rriet'spreken''overde verhoudingen tussen de 'politieke' partijen; tenzij het brachti De - woordvoerder - van dit kabi net, kan naar het oordeel van dr. Drees, niet „op de diepere beginselen ingaan; doch dient zich te beperken tot de ver dediging van het practisch beleid. i Deze-situatie eist een grote: zelfbeheer sing' en leidt tot een vlakker antwoord,- dan dr. Drees zou willen geven, wanneer hjj de handen vrij had. De negen jaren die .verlopen- zijn! hebben aangetoond, dat dé opgetreden kabinetten, die niet op een duidelijkê meerderheid in het parlement steunden, ..toch goed 'werk kunnen ver richten, Huiselijk gesproken, loopt het nog niet zo gek: in Nederland, aldus dr. Dreés. Zou er een duidelijke meerderheid in hetlparlement komen! dan zou het .huidige -kabinet daarvoor wijken. Hier van is echter niets gebleken, hoewel men zich bepaaldecombinaties zou kunnen denken. •Dé vraag is echter, of die combi naties-sterk genoeg zouden, zijn. Het tot' stand komen van een zaken kabinet zou in. mindere maté een biaisis .van vertrouwen bezitten' in het volk. - Er. zijn drie mogelijkheden: le. kubnen er moeilijkheden ontstaan binnen de kring van het kabinet; 2e. kunnen deze rijzen tussen het kabinet en. het parlement én 3e. kan de ver houding tussen partijen zo worden, dat verdere deelneming van aan de regering van personen door personen van een bepaalde partij of bepaalde party en ongewenst wórdt geacht. De twee eerste mógelijkheden doen zich niét. voor. Dit debat geeft, aldus dr. Drees; géén blijk, dat er een zodanige conflict is of bestaat tussen regering en Kamer. Molotov onderstreepte echter, dat rijn nieuwe voorstel uitsluitend betrekking had op het terugtrekken van alle bezettings troepen der vier grote mogendheden zon der verwijl, in tegenstelling tot het oude plan, dat deze kwestie verbond aan „al- Duitse" verkiezingen en sluiting van een vredesverdrag. Molotov vatte zijn inricht over de hui dige Duitse toestand samen als volgt: „Of degenen van wie«de zaak afhangt doen alles om de meest urgente kwestie van de Duitse eenwording te onderzoeken en op te lossen of (indien het Duitse militairisme tot nieuw leven gebracht wordt en West-Duitsland wordt opge nomen in agressieve militaire blokken) het Duitse land zal voor lange tjjd-ver deeld rijn en een gemilitariseerd Duits land zal een rechtstreekse bedreiging voor de vrede in Europa zijn." Molotow zei, dat het sluiten van een vredesverdrag voor Duitsland zeer drin gen en belangrijk" is en voegde er'aan toe: - „Het is niet toevallig dat de agressievf kringen in de -Westelyke 'landen -:en ii het 'bijzondér-in- AcirihhST-fvennOdenttte, spreken .over -eenvredesverdrag. - - Molotov deed zijn voorstellen tijdens een grootscheepse receptie in Oost-Bër lijn, aan de vooravond van .de viering van de vijfde verjaardag der Oostduitse volksrepubliek. Uit zijn woorden; kón men opmaken, dat zyn plan er óp;gericht is, de uitvoering van de Londense beslui; ten óver de herbewapening van" Wcst: Duitsland ;te; verhinderen. Gisteren voerde-de Russische ministei geheime besprekingen met de "politieke leiders van Oost-Duitsland. Walter Ulbricht, vicé-premier- en leider van de communistische partij in Oost- Duitsland, heeft „een oplossing van het type-Genève" voorgesteld voor het Duitse vraagstuk. Hij stelde een oplossing, voor „gelijk aan' die, welke tot- stand kwam voor Indo-China", De hoofdtrekken komen echter overeen met dieuit vorige Rus sische voorstellen inzake hereniging van Duitsland, die doof het Westen verwor pen werden. DeOostduitse premier Otto Grotewohl drong nogmaals op': besprekingen tussen Oost- en West-Duitsland aan; TOT de bemoedigende dingen uit de internationale politiek behoort de oplossing van de kwestie-Triest. y TTiëst was een tussen Italië en Joe goslavië omstreden stad. Triest is in feite een Italiaanse stad. Voor de eerste wereldoorlog behoorde zjj tot Oosteh- rijk-Hongarije. Haar economische func tie was deze; dat zij de havenstad was van Midden-Europa. Het wordt nu zo, dat de stad aan Italië komt en een stuk platteland aan Joegoslavië, terwijl zy verder een vrije haven wordt. Zo worden aller belangen gediend en. bovendien de vrede. - (Van'een onzer verslaggevers.) De gemeenteraad van Amsterdam heeft even na middernacht besloten, aan de - directeur van'; het Gemeente-/ vervoerbedrijf eervol ontslag te ver lenen, nadat deze daartoe een verzoek heeft ingediend. Onmiddellijk nadat de uitslag van de stemming28 tegen 15 bekend was geworden; las burgemeester d'Ailly een brief van ir. W. B. L Hof man voor waarin deze per 1 November eervol'ontslag vraagt uit de gemeente dienst. Het aantal aangegeven radio-ontvangst toestellen .in Nederland bedroeg per ,1 October; 1954 1.961.683 tegen - 1.922.G5 op 1 September 1954. Op l Sept. 1954 warén er 498.286 aangeslotenen op hét- draad- omroepnet tegen; 497.113 op Aug.-.1954.: Het debat; in de Ver. Naties over Nw- Guinea zal zeker nog éen maand op zich laten wachten. Verwacht wordt dat het einde Novemberof begin December wordt eer de kwestié-Nieuw-Guinea in de politieke commissie aan de beurt komt. - -j De zee- en luchtstrijdkrachten van de Chinese nationalisten hebben op aandrang ran de Verenigde Staten haar aanvallen op het Chinese vasteland gestaakt; zo Is ran gewoonlijk betrouwbare zijde te Taipeh, op Formosa, verklaard. (Van onze speciale verslaggever) Op de verraderlijke Maasvlakte enige kilometers .buiten de kust van Hoek van Holland is vanmorgen de Noorse tanker ;,Tankbaron" In moeilijkheden geraakt. Het schip voer de Nieuwe Waterweg uit en had een loods aan boord. Op de plaats des onheils; zo vernamen wq, staat, nog circa 8 meter'water. Met man en macht wordt getracht het in nood verkerende schip zoveel mogelijk vlot te honden, hoeive! moet worden ge vreesd, dat de tanker zal vastlopen op de vlakte. Dadelyk na binnenkomstvan het noodsein is de reddingboot „President Jan* Leis" uit de Berghaven te Ti-;./?.;, van Holland vertrokken. De boot bevond rich omstreeks 12 uur in de omgeving van de tanker. Het was echter niet mo gelijk'om radiografisch contact met- het schip te kry-gen. Ook is een zeesleper, de „Ebro"; uitgevaren. Hiervan kwam spoedig het bericht, dat het .vrijwel on doenlijk; was de „Tankbaron" te bereiken. De tanker meet 8312 ton. Zoals de eer ste berichten luiden, moeten zich 40 man aan boord bevinden. De kapitein had tegen het middaguur het bevel gegeven de ankers te- laten vallen»" hoewel 'het weer vanmorgen kabinet'zelf in --hef geding'- wordt ge-niet: uitermate, plechtsgenoemd kon. worden. De zee was toch ruw en de straffe wind woei uit uiteenlopende richtingen. De „Tahkbaron" was van morgen na het luwen van de storm uit de Petroleumhaven bij de B.P.M. te Rot terdam Pernis vertrokken. Het schip is geladen met olie. Via Radio Scheveningen slaagde men er tenslotte in contact te krygen met de „Tankbaron". De gezagvoer der seinde, dat hij de positie van zyn schip niet hopeloos inzag. Vermoed wordt, dat een hoeveelheid van de lading olie zal worden gelost. Het schip zal hierdoor -hoger komen te liggen en dan is er een kleine kans, dat de „Tankbaron" op éigen kracht vlot zal kunnen komen. De reddingsboot „President Jan Leis" behoefde niet langer in de omgeving van het schip te blijven. De „President Jan Leis" is daarna binnen de pieren gekomen en afge wacht wordt thans hoe de tóestand zich daar op de Maasvlakte verder zal ontwikkelen. Naar wij verder vernemen Is de „Tankbaxon" vanmorgen om 10.05 uur bil Hoek van Holland gearriveerd. Hedenmorgen werd- iri' "het:, hoofd-' kantoor van' dé<Kl.M. te Den 'Haag c één plaquette -onthuld met de 'beeltenis- van - 'de overleden -'président-directeur van de-JK£M. "dr.' A. Pleiman. 'De - onthulling geschiedde door een soort, van dr.- Plèsman; Robert'-Albértt' Plesman,-iri aanwezigheid/ van tegenwoordige presidént-directeür,'.'daji. Derware Noordwesterstorm, v die in deafgelopen nacht op de Noordzee heeft- gewoed, heeft vele schepen !n ernstige /moeilijkheden gebracht, Het Engelse s.s. '„Oargill" seinde gisteravond noodseinen uit, daar de machine -was" 'uitgevallen.,' Het - schip bevond rich toen-tér hoogte*- van XJmuiden: Later - op /de avondverzocht het om sleepboothulp. Men had het ariker laten vallen, dóch er bestond geen' zekerheid 'of het. zou houden. Tegen middernacht voer de „Neeltje Jacoba" uitterassistentie, even later gevolgd door hét bergingsvaartuig „Cycloop" 'en de sleepboot „Ebro* Omstreeks half twee vannachttoen nog geen sleepboot was te zienbe richtte de kapitein van de „Cargill dat het schip op de ankers reed. Even later deelde hij mede geen .hulD nodia te hebben, indien de. „Cycloop" in "de nabijheid bleef. De „Ebro" wendd« daarop de steven naar Hoek vanHol land. Ook.de „Neeltje Jacoba'.' keerde weer terug, nadat werd gemeld, dat men er in geslaagd was de machine- schade te herstellen. Ook een vermoedelijk Duitse kotter heeft/ met/ moeilijkheden te kampen gehad op circa negentig mul ten Noorden van Terschelling. IV-. Duitse kotters „Zufriedenheit" en Capella" waren in de nabiiheid én later werd medegedeeld, dat deze schepen gedrieën langzaam opstom«a. Verdere hulp bleek met nodig. Het 993 ton metende Duitse s.s. „Helene Russ" seinde vannacht om streeks half twee ter hoogte van Ame land in nood ie verkeren. Het schin had reeds een gedeelte van zqn dek lading verloren, de ontvanger was defect geraakt en tot overmaat van ramp brak later ook de mast van het in - nood verkerende schip. Enige tijd later seinde hétschip echter- voor het ogenblik geen verdere assistentie nodig te hébben. -'■-'"/ Hedenmorgen om zes -uur' zyn ter hoogte .van Hoofdplaat in de Wester- schelder de -Engelse -schepen ,;Lapampa** en „Seahorse" aan de grond gelopen;'De „Lapampa" is eigendom van .de rederij „Buries. Markes Ltd/Londen. Het schip meet- 4233 brt en-is gebouwd in 1938. Het was op weg yan; Antwerpen -naar Moer- mansk. -De „Seahorse" is .van de rederij „Instone Ltd" Londen, meet bruto-365 brt en is gebouwd;is; 1935. Sleepboten .en Om l0.45 uur- kwam hét schip op de Maasvlakte terecht Avin /boord bef. vindt /zich eeri. blnnenVoéds. De aee- slèper „Ebró/; beeft',toch'.éen poging gewaagd 4 dichter/bijde „Tankbaxon/ té>kona«L''/:::/;v'/'//.A,A:ri3#//^ eert .bergingsvaartuig voeren onmiddel- lijk ter assistentie uit De „Seahorse/ is inmiddels vlot, getrokken. Verscheidene schepen eri een vliegtuig van de raarineluchtvaartdienst 'nemen thans deel aan het zoeken, naar het 1489 ton metende Deense sA. „Rikke Skoü"/ uit Kopenhagen; dat zich ten Zuidoosten/ van de Doggersbank in .nood bevindt. Het séhip heeft' in de storm een gebro ken stuurgerei opgelopen. Nadat -hét" Deense schip omtrent middernacht nood seinen had uitgezonden, hééft Men niéts/ meer van de „Rikke Skou" gehoord; Als positie gaf het schip op 54.30 graden N3. 04.05 graden O.L. (ongeveer 120 mijl ten noorden, van Den Helder), doch de scbe- pen, die zich onmiddellijk naar de opge geven plaats begaven, hebben de .'.Rikke Skou" niet aangetroffen. Het is niet on mogelijk- dat het schip tengevolge - van' de storm óp drift is geraakt/ Voorzover thans bekend is zoeken zes kustvaarders en sleepboten en enkele vissersvaartui gen de omgeving af. Het zijn de sleep boten ^Holland/van Terschelling en vermoedelijk ook de „Wodan" van het Duitse eiland Borkum, deNoor „Congo", de Nederlandse kustvaarder ,;Audicis", de Noor „Aslang Roegenas" en de Brit .-.Truro". Vanochtend is een „Harpoon" van-de Marine Luchtvaartdienst van het:ytiégf. veld Valkenburg opgestegen, om deel. te nemen aan het zoeken naar de.. „Rikke Skou". -■ - Ook de sleepboot ..Holland" van- de Fa. Doeksen en de Nederlandse/kust-' vaarder .Audacia" nemen deel aan bét zoeken naar het s.s. :„Rikke:Skoü/://§f?f^; De. baggermolen ..Labor 1" is vanmor- gen omstreeks vijf uur op de Nieuwe Rotterdamse Waterweg tussen Maassluis" en Poortershaven tengevolgevande he vige storm op drift geraakt Assistentie werd verleend door eensleepboot -van L. Smit en Co.. die het gevaarte In Maassluis binnenbracht. Volgens het K.N.M.I. te'De Bilt is 'de storm vande afgelopen nacht van bet trekkelyk geringe z omvang geweest;. Zij heeft zich.-beperkt tot een- deel van/dé- Noordzee. -Het zwaartepunt lag.bij cde' Waddenkust- Bi] de Waddenkust' had- de .wind- een.snelheid van ongeveer 120 km. per' uur. Langs de Noord-/ën/Zuidhbj-* landse kust zijn windstoten gemeten ;tót 105 km per uur. De reddingboot „Brandaris"van Ter schelling heeft in de afgelopen nacht/ aan de in nood verkerende schepen geen;. assistentiekunnen verlehénj;:Het/sc3r4p ligt"voorreparatie ópeen-.wert.- --;••/!/.ifr/ i-Volgens enkele ;bewoneis;;:van Ttef-'«. schelling is de storm. die.vannacht-ovér--; het /eiland trok, te vergelijken-, met - de'- rampzalige Februari-storm. - Vanochtend. was. de kracht van de wind

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1