Hoe gaan wij wonen? Molotow weer in de aanval Felle stormlooD en ening Dr. Schouten beantwoordt de opmerkingen van prof. Oud Nieuw" Sowjet-voorstel echter afgewezen m Twee Nederlandse kotters op Noordzee vergaan? DEENS SCHIP GEZONKEN Dr. E. van Kleffens w Hondenweër .niet voor de poes Eden populairder dan ooit Staking in Londen breidt zich uit De catechismus Koffie goedkoper, -Z thee duurder TIEN OPVARENDEN. l J r~ VRIJDAG 8 OCTOBER 1954 isr TWAALFDE JAARGANG No. 2895,. Weerbericht -- H DE storm van de Woensdag nacht heeft er\istige schade toegebracht aan de versieringen, die waren aangebracht in. ver band met de 8 Octoberviering te Alkmaar. Geallieerde troepen verlaten Triëst 59' Algemene Beschouwingen voortgezet Congres van de P.I.R. Tegen handhaving kabinet?' m Margaret Truman gaat in de politiek Goede kans voor Mendès Amsterdam wenst enkele kleine annexaties Weer een Noorse tanker,, in moeilijkheden T Zonder schipper..... Bootsman gedood Lichtschip Terschellinger- bank afgedreven zoals de Verenigde gedelegeerden der Naties hem kennen De ,La Pampa" niet vlot nog; Duits visserssclieepje vergaan Door gasverstikking oha het leven gekomen Nieuwe woordenlijst Exemplaar aan Koningin Juliana overhandigd Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 <4 LI Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 'ï.Gravenhage:~ Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402115486 B.g.g. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoón 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, f 2.26 per maand, f 6.75 Per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks. 1 mrectie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Geldig tot Zaterdagavond, 1 y WEINIG VERANDERING IN TEMPERATUUR g Half tot zwaar bewolkt met plaatselijk enige regen of motregen. Weinig verandering in tempera-1;, tuur. Matige of vrij krachtige wind tussen Zuid en' West O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT IE, de ontwikkeling van de Neder landse steden gadesiaat en zich levens op de hoogte stelt van wat in het buitenland op het gebied van ste- debouw gepresteerd wordt, vraagi ïich af of wij in ons vaderland wel op sd goede weg zijn. Wij zijn er ons van bewust, dat men niet zonder meer vergelijken mag, omdat de omstandig heden niet alle overeenkomen, maai daarnaast mag niet vergeten worden, dat er voldoende overeenkomst is om een vergelijking te wettigen. Bij het beschouwen van de nieuwe woonwijken in West-Duitsland valt allereerst op, dat daar hoger dan in Nederland gebouwd wordt: toren woonhuizen zijn er niet zeldzaam en d» gewone woningblokken zijn hoger dan bij ons. Het tweede dat opvalt is de groepering: er is een vrij algemeen lireven om aan een wijk of buurt een recreatie-ruimte .als" hart te geven. 'vDe Nederlandse stadsuitbreiding kenmerkt zich in 't algemeen door eén rechte "aanleg van niet al te hoge woningblokken, of, en dit komt speci aal1 in de middelgrote en kleinere ste den voor, door de aanleg van lange rijen eengezinswoningen. Recreatie ruimte van betekenis ligt meestal vrij ver van de woonwijken af. De vraag die wij ons stellen is of het geen aanbeveling verdient, lering te trekken uit wat in andere landen bereikt werd. Immers Nederland moet zuinig zijn met zijn grond; de bouw vnn eén- of tweegezinswoningen ver eist per woning een veel groter grond oppervlak dan de zogenaamde hoog bouw. De bij het laatste systeem ge wonnen ruimte kan als recreatie-ruim te benut worden, wat het grote voor deel, heeft, dat .met name de kinde- ren zich dicht bij huis vermaken kun nen. Zijn'de blokken om die recrea tie-ruimte gebouwd, dan is er tevens het onschatbare voordeed, dat zij niel aan de gevaren van het moderne ver keer wordenblootgesteld wanneer zij zich, naar speeltuin, sportterrein of zwembad ;begeven.' Daarenboven is de aesthetisebe winst belangrijk: verant woorde .Vjsbögbouw" binnen een be- plantingsgórdel Is, door de sterke ver- ticateTwerklng van lijnen'eh vlakken,, èen lust: voor het oog. Technische, sociale en economische factoren spelen bij-dit alles een rol; Technisch -is het zeker mogelijk, ln Nederland hoog te bouwen, ook op zachte gronden.'Een'andere vraag Is of door de Nederlandse bevolking de flatwoning wél.begeerd .wordt.-Récen te, onderzoekingen,.waarvan,het resul taat onlangs door de Centrale Direc tie'van-Volkshuisvesting -is gepubli ceerd, lerenjdat dit inderdaad het ge val1 is. Tenslotte ;is er het prijspeil. Werkelijke hoogbouw, dus bouw van blokken die vijf tot twaalf verdiepin gen tellen, is per woning duurder dan laagbouw. Weliswaar zijn de ontslui- tingskosten'lager (aanleg van straten en eventueel ophoging), maar funde ring, en voorzieningen zoals liften, «lortkokers én dergelijke doen de min dere ontsluitingskosten zeker te niet. Laten we echter bédenken, dat de zui nigheid de wijsheid pleegt te bedrie gen: er staan, grote waarden op het «pel..Want het is yan:het grootste be lang, dat de, stadsbewoner de beschik king heeft over. recreatie-ruimte en liefst zo dicht mogelijk bij huis. Ook het totaalbeeld .van de steden zal. bij het -geschetste systeem Ingrij pend'veranderen: de „longen" van de stad., zullen' /gelijkmatiger over het stadsoppervlak verdeeld zijn. •.Het. lijkt ons tevens de -moeite waard, te overwegen, of. wij niet moe ten komen tot aanleg van parken, die zo dlchti mogelijk bij het hart van de steden beginnen en bij uitleg van de stad verlengd worden, zodat men'niet lange tijd, nodig heeft ómvan de woonwijken uit de vrije natuur te be reiken. - Zonder dat wij ons alskampioen voor al deze dingen willen opwerpen, wenen Wij toch te moeten zeggen, dat aan het stedebouwkundig aspect van onze - stadsuitbreidingen meer aan dacht moet wordfen gegeven dan tot I", toe; het geval is. Een land als het onze, dat een wassende stadsbevolking heeft en daarenboven industrialiseren &oet, zal, op straffe van het zien ont staan' van talloze slums, met- grote ernst het vraagstuk der stadsuitleg Ooeten- .bezien. Verkeerstechnisch wordt het hoe langer hoe moeilijker, %4rek naar de. ruimte rondom de «ad te verwerken: weinu, het zal ze- moe»te lonen, te overwegen, de ■A.w'6 -n de stad té brengen, ftu ontveir,ze" ons niet, dat de moei- jkbeden véle zijn én dat tal van vra gen in dit artikel niet gesteld zijn, aat staan beantwoord. Maar dit al-, es mag ér ons niet van weerhouden, e bedenken dal men bij het schep- Pcnvan woonkernen, soms zo groot steden, geen methoden volgen mag r'é-Vr0e§er a' Ondeugdelijk bleken, •ewige de troosteloze buurten die on- binnensteden ontsieren. Aan onze w inp Pare zich de durf, de wil 101 slagen. *fr£? ^kaan, die ai enige dagen in Cen- -igSs4»'«nka Wuedl, heeft/thans Mexico •SFi - en daar, grote schade aangericht, het; kustgebied aan de" golf van ffsi V noorde en het midden van 'hSw^1- J0001" overvloedige regenval zijn yjKeu-.daar overstromingen ontstaan. (Van onze correspondent) Een aantal poesen voeren er bij de storm echter welletjes bij. Toen een politieman 's nachts omstreeks drie uur surveil leerde, hoorde hij uit een vis winkel een eigenaardig geluid komen. De deur, die,vermoede lijk niet goed gesloten was ge weest, was opengewaaid. Bij het aansteken van het licht zocht ijlings een tiental katten een goed heenkomenIn de etalage zaten er nog vier, die daar bezig waren zich te goed te doen aan verse moten. Het geluid, dat de agent had gehoord, was echter afkomstig van weer een ander dier, dat in een hoek zat en dat van de lekkernijen blijkbaar al te veel had genoten i De eerste geallieerde troepen een detachement Amerikaanse gemotoriseerde infanterie, 266 man hebben vanmorgen Triëst verlaten. Het detachement zal te Londen de aan komst voorbereiden van de andere Ame rikaanse contingenten, die de volgende dagen uit Triëst zullen wegtrekken. DE strijd over de herbewaping van West-Duitsland is gisteren op-verscheidene plaatsen ter wereld opnieuw fel opgelaaid. Een scherpe aanval op de besluiten van de Londense conferentie deed de Russische minister Molotow. Tijdens een toespraak voor 100.000 personen in Oost-Berlijn beschuldigde Molotow het Westen van pogingen om dé Duitse eenheid te verhinderen. Verder zijn de Londense hesluiten over de Duitse herbewapening gisteren: 1. verworpen in een oproep van de Westduitse communistische partij;- 2. afgewezen door de Westduitse socialisten in de Bondsdag; 3. verdedigd door premier Mendès-France in het Franse parlement; 4. met algemene steromen goedgekeurd op het congres van de Britse Con servatieve Partij in Blackpool. Deze goedkeuring, gold ook het handhaven van Britse troepen op het Europese vasteland. heeft de Westduitse Bondsdag zich giste ren uitgesproken voor Adenauer's poli tiek om een herbewapend West-Duitsland in het Westelijk bondgenootschap te brengen. De stemming nam de vorm aan van een motie van vertrouwen, die bij handopsteken werd aanvaard. De socia listen. die 151 van de .487 zetels hebben, stemden tegen. Een socialistische motie, 'die een nieu we poging wilde doen voor een regeling met de Russen alvorens toe te treden tot de geallieerde alliantie, werd terzijde ge schoven en verwezen naar een commissie. Tegen het eind van het debat zei Adenauer in antwoord op vragen van sociaal-democraten, dat West-Duitsland zal aandringen op lidmaatschap van de Ver. Naties, ais .het eenmaal is toegetre den tot het Verdrag van Brussel en de NAVO. In de voorstellen van Molotow zag de socialist Ollenhauer een nieuw bewijs voor een Russisch streven -om de span ningen te verminderen. Daarentegen vond de Christen-Democraat von Brentano de Sowjet-voorstellen „niet waard om over te spreken", daar de Russen niet om schrijven wat zij bedoelen met vrije ver kiezingen. BondskanselierAdenauer zei eveneens dat de-JRüssén eerst bereid moe- ten.zijn vrije verkiezingen iri de Weste lijke zin. van het woord'toe te laten.' Het'Saarplan van de Nederlander Van der Goes van Naters- schreven de West duitse -partijen eenstemmig af, daar de nieuwe defensieplannen voorlopig geen Europese status van het gebied mogelijk zouden, maken. Adenauer was het in grote lijnen eens met de opvatting van de re geringspartijen dat men thans slechts naar een tijdelijke oplossing kan streven, waarbij de Saarlanders volledige demo cratische rechten moeten hebben. Vierduizend afgevaardigden brachten gisteren Eden op het congres der Britse Conservatieve Partij een minutenlange daverende ovatie, nadat hij in een grote rede de besluiten van Londen had ver dedigd. Duidelijk was, dat de Britse staatsman op het hoogtepunt van zijn po pulariteit is. Na lof te hebben toegezwaaid aan mi nister Dulles, verklaarde Eden. niet te kunnen geloven dat ook maar één parle ment de Londense overeenkomst zou af wijzen gezien de gevolgen. Eden verwierp de nieuwe voorstellen die Molotow eergisteren in Oost-Berlün heeft gedaan (o.a. terugtrekking van alle bezettingstroepen uit.Duitsland). De Russen hebben constant geweigerd in te stemmen met hereniging van Duits land, behalve op voorwaarden die tot ge volg zouden hebben, dat de communisti sche minderheid de macht zou hebben de hele staat te onderdrukken.-Molotow laat alles bjj dit oude liedje, zei Eden. Met een overweldigende meerderheid De Tweede Kamer heeft heden de algemene 'politieke beraadslagingen in tweede termijn' over de Rijksbegro ting voor 1955 voortgezet. Ds.. Zandt (s.g.p.) bepleitte na der eerbiediging van de gewetensbe zwaren van de boeren. Maatschappe lijk bezien gaat het niet aan deze ge wetensbezwaarden zoveel leed aan te doen. Hij betoogde, dat. men door 'de loonsverhoging in een vicieuse cirkel terecht komt; de prijzen stijgen en de waarde van.het geld gaat achteruit. De vergeten groepen beval hij nog maals - in de aandacht der regering aan, evenals het lot der Ambonezen. Spr. bepleitte voorts bevordering van de verkeersveiligheid. Hij betreurde het, dat de A.R: en C.H. zich in de politiek niet laten leiden door Art. 36 der Geloofsbelijdenis en dat men niet kan komen tot de vorming van één partij. Ds. Zandt deed tenslotte een beroep op de regering om zich-in haar beleid te richten naar de wetten Gods. Dr. Schouten (A.R.) verklaarde met genoegen te hebben geluisterd naar de rede van de minister-president. Op de punten waarover hij het niet met hem eens is zou hij hu niet' ingaan, dat kon bij de begrotingshoofdstukken geschieden. Met instemming had hij vernomen, dat over de ver ootschaps- belasting een beslissing zal kunnen wor den genomen in samenhang met de andere belastingen. Met nog groter in stemming had hij gehoord, dat de be lastingverlagingen eerder- zullen kunnen ingaan dan in de troonrede werd ver meld. Het stelde hem teleur, dat het beraad in de boezem der redering over. het ontwerp-kleuterorrderwijswet nog niet beëindigd is. -Hij verklaarde ernstige bezwarente hebben tegen een bestemmingsbelasting in verband met de. huurverhoging. De regering zal een zeer sterke motivering moe ten geven om zijn bezwaren op dit punt te overwinnen. Het debat over de Christelijke partijen had z.i. geleerd, dat het moeilijk is m e t elkander te spreken,' hetgeen iets anders is dan tot elkan der te spreken. De P.v.d.A. wenst zich niet te bindenaan een levensovertuiging. Dat betekent, dat zij als partij de normerende betekenis der Christe lijke levensovertuiging ontkent. Het isolement aohtte spr. nodig om te voorkomen een mengsel van overtuigin gen. waaraan alle vastheid ontbreekt. Spr. herinnerde eraan, dat de heer Oud heeft gezegd, dat het Protestantse ge luid uit zijn mond is gekomen en niet uit die der A.R. -Door deze verklaring is de heer Burger geëcarteerd uit het Pro testantse verzet legen de concrete con clusies uit het mandement. Spr. meende, dat hij zijnerzijds voldoende een princi pieel geluid heeft doen horen. Hij zei niet te weten bij welke Libertijnen de heer. Oud zich Wil aansluiten, maar z.i. staat vast, dat elk Libertinisme zich heeft gekeerd tegen het positief karakter van het Protestantisme. De staking in de Londense .haven grijpt nog sneller om zich heen dan aanvanke lijk gevreesd werd. Woensdagavond, was het werk door 13.000 havenarbeiders neergelegd, gisteren kwamen er nog 5.000 bij. Bovendien staken op de reparatie- werven 8.000 man, zodat het totale aantal stakers in de haven reeds 26,000 bedraagt. Op bijna 200 schepen wordt niet ge werkt en op vele van deze schepen bevinden zich aan bederf onderhevige ladingen. Op dozijnen andere - schepen vordert het werk slechts langzaam. Sir Walter Monckton, minister van Ar beid. is volledig op de hoogte gehouden van de situatie, maar naar verluidt voelt hij dr weinig voor op te treden voor hem dit door een der partijen v.erzocht wordt. Een mogelijke overneming van het werk door militairen is nog niet aan de orde gekomen, maar indien de impasse niet spoedig doorbroken wordt, wordt verwacht dat de minister de troepen zal waarschuwen zich paraat te houden. Ook op de Nederlandse schepen ..Andijk"; „Leo S" en „Oostzee", die in Londen liggen, wordt niet gelost of geladen. In de haven van New York is het werk' gisteren grotendeels hervat. Vandaag is het congres van de Partai Indonesia Raya begonnen. Naar de uitkomsten van dit congres zien politieke kringen in Djakarta met grote belangstelling uit. De besluiten van het congres zouden namelijk van grote invloed kunnen zijn op de positie van het kabinet. De meeste parlementsleden van de P.I.R. zijn van mening, dat het niet wenselijk is het huidige kabinet langer te handhaven. Zoals bovenstaande foto toontzó leeft de jeugd der politieke .vluchtelingen-.in-.- Griekenland. Laorion is een afgelegen dorpje ten Zuidoosten van A thene, waar duizenden vluchtelingen een kommervol bestaan leiden. De burgemeester van Laorion heeft voor de vluchtelingenkinderen in zijn dorp eencentrale keuken ingericht, waar tweemaal daags 200 kinderen zich verzamelen om een maaltijd in ontvangst te nemenTreurig lichtpunt in een troosteloos jong leven, dat op een of andere dag abrupt kan eindigenmaar dat zich ook nog.door een reeks van jaren voort kan slepen. j' OP het voetspoor van de heer Oud heeft ds: Zandt bij de Algemene Beschouwingen de anti-revolution- □airen en christeiyk-historischen op gewekt om de Heidelbergse Catechis mus toch goed te blijven lezen. Een voortreffelijke opwekking! Wij herinneren ds. Zandt er aan, dat hem bij de behandeling van de Zon-, dagswet van' anti-revolutionnaïre"zijde.' Zondag 38 van die Catechismus is' voorgelezen en dat hem toen daarbij,/ gevraagd is hoe hij in bet licht van: wat daar staat zijn opvattingen over- de .Overheid en de wet Gods kon handhaven. - Ds. Zandt heeft daarop tot dusverre; in de Kamer gezwegen. Wij willen maar zeggen: inzake de Catechismus zijn de anti-revolution^ nairen wel degelijk diligent. - jij Naar wij uit vakkringen vernemen zijn met ingang van heden de prijzen van koffie, ten gevolge van de daling op de wereldkoffiemarkt, - verlaagd; met 15 tot 28 cent per pakje Nan.; 250 gram. Daarentegen moest, als gevolg van de hausse op de theemarkt, de prijs van thee,eveneens met ingang van g heden, nogmaals worden gecorrigeerd, zodat de thee uniform in prijs wordt verhoogd en wel met 6 cent per pakje van 100 gram. Margaret Truman heeft érmeé ihge- stemd ia de Amerikaanse; staat Missouri een politieke campagne te leiden ten be— hoeve van een democratische candidaat: voor het Congres. - - 1 - In het Franse parlement werd het ac- coord van Londen gisteren verdedigd door premier Mendès-France. Over Mo- iotows rede zei de premier, dat deze ern stig wordt bestudeerd. Generaal Grucn- ther heeft gezegd, aldus de Franse pre mier, dat er twee tot drie jaar nodig zijn om dé Londense overeenkomsten volledig uit te voeren. Het. is goed mogelijk, dat er in die tijd een ontwapeningsovereen komst of andere belangrijke regelingen tot stand zijn gekomen. Een ontwape ningsovereenkomst zal natuurlijk, zo zei Mendès-France. ook op West-Duitsland van toepassing zjjn. Oudpremier Reynaud.een krachtig voor stander van de EDG, beschuldigde Men dès-France er van, te hebben ingestemd met de heroprichting van de „Wehr- macht" en een onafhankelijke Duitse ge nerale staf. Nu bestaat volgens hem het gevaar, dat een Duits-Russisch bondge nootschap zal worden gesloten Aan het einde van de rede van Mendès- France zag het er naar uit, dat de schaal sterk te zijnen gunste zal uitslaan bij'de eerste stemming, die vermoedelijk van avond Iaat zal plaats hebben. Vooraanstaande socialisten en leden van de M.R.P. denken, dat Mendès-France tussen de 330 en 380 stemmen zal krijgen. De absolute meerderheid in de Kamer is 314 stemmen. (Van een onzer verslaggevers) Dezer dagen heeft de burgemeester van Amsterdam overleg gepleegd met enige van zijn collega's in de rand gemeenten in zake enkele bescheiden annexaties. Het betreft hier de mogelijk heid om te geraken met het rechttrekken van grenzen of hef verkrijgen van bouwgrond. Deze voorlopige besprekin- ki'ng, waarin de raad van de hoofdstad r.og niet gekend werd, is gevoerd met vertegenwoordigers van de gemeenten Aalsmeer, Diemen, Halfweg (Haarlem- merliede), N:euwer-Amstel, Weesper- karspel en Zaandam, Halfweg, was niet ter conferentie aanwezig. Wederom Is ter hoogte van Hoek1 van Holland een Noors tankschip1 in Het scheepje lag Woensdagnacht inde buurt van de Hd. 7, de Hd. 125 en de moeilijkheden geraakt. Ditmaal was 51 O Ti haaft nm fllli> nnar pnnfüpf irnhoil maf rIa Hel 71 nicfo/rmnvirnn i i - Sinds 12 uur in de nacht van Woensdag op Donderdag heeft inén gèen bericht'meer ontvangen van de kotter „De Jonge Jochem" Hd. 8; die Maandag van Den Helder is uitgevaren naar de visgronden bij het Diepegat, 5 mijl ten Noorden van Den Helder, Het schip behoort aan de rederij Post te Den Heider, Hd. 37 en heeft om 12 uur nog contact gehad met de Hd. 37. Gistermorgen half acht was de Hd. 8 de enige die geen gehoor gaf, -~ Aan boord bevinden zich schipper Wolter Dijkers,diens broer Meindert Dijkers, Jo van Dok, en twee opvarenden, die beiden Klaas Bijl heten. Aan, schepen is verzocht scherp uit te kijken. Sinds de nacht van Woensdag op Donderdag is niets meer vernomen van de Urker kotter UK 174,' de „Hendrika", die vijf man aan boord heeft. In genoemde nacht is omstreeks half twee het laatste bericht van de kotter gehoord. Hij bevond zich toen op ongeveer 30 mijl ten Noordwesten van Den Helder. Alles was wel aan boord. Aan boord van de UK 174 waren als kapitein H. Kapitein, een neef van de schipper, die deze reis niet mee maakte en voorts drie zoons van de schipper, de 26-jarige R. Kapitein, de 20-jarige K. Kapitein en de 16-jarige H. Kapitein. Voorts was aan boord de 18-jarige C. Korf. De burgemeester van Urk heeft contact opgenomen met de marine- vliegdienst en verzocht per vliegtuig te gaan zoeken. Naar Donderdagavond bekend werd is het Deense stoomschip „Rikke Skou" dat zoals gemeld, ter hoogte van Ter schelling b(j Doggersbank in moeilijk heden verkeerde, Woensdagavond ver gaan. De Franse trawler „Ailly" seinde gis termiddag dat het een reddingboot en drie stoffelijke overschotten heeft ge vonden in de omgeving waar dc „Rik ke Skou" zich bevonden moet hebben. Een Engels schip zag grote stukken hout drijven. Ook vliegtuigen zoebten de zee af. Vanochtend tegen het licht worden is een Harpoon van de Marine- luchtvaartdienst opgestegen om te gaan zoeken naar de vermiste vissers schepen UK 174 en HD 8. De Harpoon staat onder bevel van de luitenant ter. zee vlieger 2e klasse J, Weekhout. Gisteravond heeft een Zweedse vrachtboot acht overlevenden opgepikt. Zij zaten op een vlot cn waren totaal uitgeput. De overlevenden vertelden dat oorspronkelijk 14 opvarenden,; onder wie de kapitein *T. Thomson, op het vlot hadden gezeten. De kapitein en vijf anderen zijn echtervan het vlot geslagen. Het schip telde 20 opvarenden. Het Zweedse schip zette met de ge redden koers naar Dover. Ook de Nederlandse kustvaarder „Tagri" had ter hoogte van Ameland met moeilijkheden te kampen. De red dingsboot „Insulinde" en een sleepboot van rederij Doeksen zijn uitgevaren om hulp te bieden. Later kon het schip de reis naar Finland hervatten. De schipper van de „Insulinde" verklaarde dat de zee ruwer was daii op 1 Febru ari 1953. De Urker kotter UK 60, de ,',Neeltje", die gisteren in nood ver keerde, is vanochtend vroeg IJmuiden binnengesleept, evenwel zonder schip per aan boord Tijdens het slechte weer in de nacht van Woensdag op Donderdag is de schipper, de heer J. van den Berg, overboord geslagen en verdronken. Verder was de gehele stüurkast van boord geslagen. De „Rijnstroom", een 708 ton me tende vrachtboot van de Hollandss Stoomboot Maatschappij is vannacht omstreeks een uur in IJmuiden bin nengelopen. - Aan boord was het stoffelijk over schot van de bootsman. Deze is tij dens de storm in de nacht van Woens dag op Donderdag tussen de lading, toén deze ging verschuiven, bekneld geraakt en gedood. Het lichtschip Terscbellingerbank heeft gemeld dat het ongeveer duizend meter van zijn oorspronkelijke plaats naar het Zuidoosten is afgedreven. IIIIIIIIIIIIIIIIIIII!lllllllll!llliilliIIIIIIIIIIIIIIIIII!llllllllllllll!llllll!lllll!illlllllllllllll||||||lllil|||| Dr. £c!co van Kleffens, de'voorzitter van de algemene vergadering der V.N., heeft zich ter zitting niet alleen dóen kennen als een kundig staatsman, maar ook als een presi dent, die met een levendige gelaatsmimiek leiding geeft aan de debatten. het de 9430 ton metende' Aslaug Rögenaes uit' Haugesund, die Tan- morgen vroeg ojp yijf mijl ten-:Noprd-.;~ Noordwesten van Hoek van Holland voor "anker ging.;Later, in de, morgen heeft de tanker het bakboordanker; met ketting laten glippen en koers n gezet naar de ioodskruispost Nieuwe Rotterdamse Waterweg. Het schip werd gesleept door de sleepboten:;; Goeree en Ebro van. L. Smit Co. Het bergingsvaartuig Dolfijn van 'd% -a- firma Van der Tak is doende de veri;; speelde ketting te bergen. Vanmorgen bij hoog water is! door zes sleepboten getracht het; Engelse motorschip „La Pampa", dat gistermorgen ter hoogte van der Buitenhaven van Vlissingen aan de' grond liep, vlot te .trekken.' Deze pogingen zijn echter mislukt. „Komt 11, binnen goot u zitten". „Hoe Ik het vind, Natuurlijk, aan critiek „U kunt verzekerd zijn „Nu moet ik weer aan „Wat het worden moet) voorzitter te zijn?" sto je altijd bloot", van mijn goede teil", de slag". Ik zou het werkelijk niet weten". De Duitse- havenpolitie heeft van daag meegedeeld, dat,, er tijdens /.de: -' storm van Woensdagavond waar schijnlijk twee Duitse vissers ;ver-'.: dronken zijn. /t-'f/'v'; vSVr-fyi1 De kotter „Edïth" zonk 50 1 my 1 ten Noordwesten van Helgoland;; Donderdag zijn wrakstukken van' het. scheepje aangespoeld. Tweeandere leden van de bemanning van de Edith haalden op een andere kotter netten op en konden, tengevolge van. -; dei- storm niet op de Edith terugkeren. De, 74-jarige mevrouw wed. Van ij.'.V/1 wonende aan de Nieuwe Langedijk te. Delft, is in de afgelopen nacht door' gasyerstiklcïng om het léven gekomen. Zij had 's avonds gewoontegetrouw een pannetje eten op het gasstel'jgfr1-;- zet voor haar zoon, die later thuis zou komen. Zij zette de gaskraan opeh,: maar vergat vermoedelijk het gas aan te steken. Zij ging naar -bed en isin slaap, door het gas bedwelmd geraakt. Toen haar zoon 's nachts om ongeveer half een thuiskwam, rook hij de 'gas- i.: lucht al in de gang: De G.G.D; werd gewaarschuwd, maar het mocht; niet meer -gelukken de levensgeesten van de vrouw op te wekken. O 7 V; De minister van Onderwijs, Kuisten en Wetenschappen heeft hedenochtend ten paleize Soestdük aan H.M. de Komh-"" gin overhandigd een exemplaar van -dé f meuwe woordenlijst van de Nederlandse^ taaLin tegenwoordigheid van de beren'1 L. Couvreur, ambassaderaad bn de gische ambassade en prof. dr. C. B; van Haeringen, voorzitter r: der Belgisch-' Nederlandse-, commissie, wélke'Y deze'' woordenlijst- heeft ';samehgëstddi";;^5^/KSsjS 'V-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1