Het Kamerdebat STRIJD TEGEN DE VERVLAKKING etuigenis van van het volk „Nieuw Amsterdam'' had drié Franse premier krijgt een harde dohher 33-28 Nieuwe onderliandelinaen over vredesverdrag met Japan mm mrnm DUITSE HERWAPENING Voorwaarden wm Theorie en praktijk mm* „Gratis ieest'.^ooril Spaanse „pnnses ZATERDAG 9 OCTOBER 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2896 Weerbericht Oud-nazi's schrijven aan McCarthy ÉjS mm Ontevredenheid onder personeel over - - regeling overwerk 1 Gekleurde kolen in JWest-Duitsland Kanaal van Noordzee naar Antwerpen Eisenhowers „onvoltooide?' v Zie verder pagina 3 - „Voorhoede in de strijd" Nederlandse mijnwerker om liet leven gekomen Een Nederlandse/mijnwerker, Willem Riaaf, 'is gisteren bij een steeninstorting in.de plaatselijke mijn om het leven gekomen. Raaf is afkomstig uit Weert, 31 jaar-oud en vader van één kind. TT ET zag er gisteravond, in tegenstelling tot eerdere berichten, niet naar uit, dat in de Franse Kamer gemakkelijk een meerderheid te vinden zou zijn vpor de overeenkomsten van Londen over de Duitse herbewapening. Het was namelijk nog uiterst twijfelachtig of de socialisten, die 104 zetels hebben, en de rooms-katholieke M.R.P., die over 88 stemmen beschikt, 'vóór zouden stemmen. De gematigde, toon--van-de-redevoeringenvan., oud-minister Schuman (M-R.Pl) ~ën Mollet (SpcialistT b'eschouwde meh echter-'als- eeh aan- wijzing dat premier Mendès-France het .wellicht met zijn'critici eens kon worden over een aanvaardbare motie. Ook op andere schepen Overtreding Intussen waren ook leden van de Rot terdamse Rivierpolitie op het terrein van de H.A.L. gearriveerd. De commissaris, van deze politie sprak de stakende man nen toe en wees hun op- de plicht te gaan varen. Door de monsterrol te teke nen haden zij zich tevens onderworpen aan alle voorwaarden, die een zeeman worden gesteld. Een dergelijk optreden kon dus worden beschouwd als muiterij en daarop staan strenge straffen. ff, r |ET startschot voor de grote wedstrijd van Trouw-lezers f| Itegen de wereldkampioen, dammen is gevallen. In deze unieke partij, waarvan Roozenburg zelf zegt, er nog M H nimmer zó één ges'pèeld te hebben, heeft de wereldkampioen j| de eerste schijf in dé strijd geworpen en wel: 1. 3328. §j Swilill!lilllllllillUII!lillitilllllililllllll!!lllIlillll!llllll!lll!illil!!ll!!llllllllllllllliilllllllllll!ll)!lili!!illlllll!!liHlllil!!lill!wS O Plan van Belgen: m '&M i§t si i&P Minister, van" defensie van Uruguay ontslagen v Adj.-directeur verduisterde f\ drieduizend gulden - Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-GraverihagéT Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie:,, Tel. 114402115486 B.g.g. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. f 2.26 per maand, f 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNING en air. K. VAN HOUTEN Weersverwachting, geldig tot Zondagavond. c j- MEER WIND Geleidelijk toenemende bewolking met later, plaatselijk enige regen. Matige, langs de kust later krachtige. Zuidelijke tot Zuidwestelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT; e algemene beschouwingen, die 1_)deze v/eek in de Tweede Kamer zijn gehouden, zijn belangwekkender en belangrijker geweest „dan in ver scheidene jaren het geval was. Twee dingen hebben dit in de hand gewerkt. Allereerst de gevolgde me thode. Vroeger placht- men dit mon deling debat vooraf te doen -gaan door een schriftelijke gedachten-wisseling. Het gevolg was dan vaak, dat als men aan de mondelinge discussie toe kwam de fleur ér een; beetje af was. De dingen, die te berde gebracht werden, hadden al in de stukken gestaag en het mondelinge debat was een ner- kauwer van het schriftelijke. Thans was dit niet zo. Iedereen sprak fris van de lever. Het was niet bekend hoe de verschillende" groepen de zaken precies zouden aanpakken. En dat hield in het debat een zekere span ning. Die spanning werd nog verhoogd door een tweede omstandigheid, waar door het debat even'zeer belangwek kend en belangrijk was. Men kon ver moeden, dat het mandement vanl het R.K. episcopaat, de deining daarom heen 'ontstaan en de problematiek der partijfoimatie, aan de orde zou komen. Dat is dan'ook geschied. En deze zaken hebben aanleiding gegeven tot een. principieel debat in grote stijl, zoals wij 'dat in jaren niet hebben ge kend. Het ging om grote en gewichtige dingen, die het hart van de Neder landse politiek raken. Voor alle par tijen ging het om een zich rekenschap' geven van de eigen bestaansredenen en var. het karakter van het eigen streven en. van wat mén nu eigenlijk met Nederland voor heeft. - Vele spiekers hebben zich van, dat alles rekenschap gegeven in een stijl en in een bewogenheid, die in overeen stemming was iïhèt het.belang van d« in geding zijnde zaak. -Degenen, 'die- het debatop de publieke tribune hebben gevolgd, zul len het zich- niet hebben beklaagd daar veleuren te hebben gezeten. R is voor ons alle reden om op P «en aantal aspecten van het debat later terug te komen. Wij zijn er trbuweng alsblad dicht bij betrokken geweest. - - 'Maar vo'or vandaag beperken wij ons? tótfenkele-':6pmérkingen vah 'zeer algemeen karakter. De eerste -is deze, dat het debat in zijn hoofdstrekking langs: het Kabinet heenging. Het meeste van wat door de Kamerleden gezegd weid richtte zich tot mede-Kamerledén en niet tot de Regering. Dat sprak voor het onder havige geval vanzelf. Een debat over de partijformaüe: en. wat, daarmee in verbandmet iét ..mandement samenhing is een zaak, die tussen de partijen én niét zozeer, tussen Kanier en Kabinet speelt. ..Het .debat bewijst, en.de gemakke lijke positie, die het Kabinet in de Kamer inneemt, bewijst dat het in de politiek van vandaag niet gaat om het heden en ora de problematiek van het heden; maar 'om de toekomst Hoe zal op cie-n duur de geestelijk-politieke structuur van Nederland worden? Over deze-vraag ging het debat en over het antwoordop deze vraag loopt de politieke strijd in Nederland. Vervolgens willen wij uitspreken, dat wij van.de héer Romme nog nim mer een' rede van een dergelijk for maat hebben gehoord als; hij nu in eerste termijn hield. Deze .rede was wat stijl, klaarheid; argumentatie en beginsel betreft een der hoogtepunten in het debat. Het Was een uitstekend getuigenis van de noodzakelijkheid, juist in onze tijd,, van een Christelijke partij. Opvallend -was voorts, dat te dezer zake -K.VJP., C.H.U. en A.-R. op zeer duidelijke wijzé' één lijn trokken. Ongeacht fundamentele geschillen over de leer en de achtergronden van toet mandement, die niet- verdoezeld werden, wérd; een opvallende paral lelliteit vertoond in het getuigenis van denoodzaak van Christelijke partij formatie, waarvan een principiële af-, wijzing van de doorbraak-gedachte hét gevolg was. Even opvallend als deze .homogeni teit was een andere,: die tussen V.V.D. en P.v.djA. Huif opvattingen niet slechts over hét mandement, maar ook, over het .karakter,-'de grondslagen en de structuur yan politieke partijen, over de betekenis van godsdienst en levensbeschouwing voor de politiek en over de wijze waarop deze J>Ü de partijformatie té pas komen, komen in belangrijke mate overeen. Het. is van belang te vermelden, dat de heer Oud zichhier, naar ons gé- voelen; met meer esprit en ln groter allure een kampioen van de doorbraak vertoonde dan de heer Burger. Te» slotte willen wij niet nalaten op te merken, dat het Kamerdebat, heeft bijgedragen tot het scherper en duidelijker zich aftekenen van de onderlinge posities. Dat schaadt de positie van het Kabinet niet. Integen deel, men weet beter dan voorheen hoe de kaarten liggen. En dat is voor de positie van een Kabinei altijd maar hiel beste. (Van onze parlementaire redacteur) De Anti-Revolutionnaïre fractieleider, dr. Schouten, heeft gistermiddag bij de replieken een korte rede gehouden, waarin hij allereerst opmerkte, dat mr. Burger (Arb.) en prof. Oud (VVD) aan het kernpunt in het debat over de principiële politieke beginselen voorbij zijn gegaan. In de concrete situatie moet de vraag beantwoord worden of de inhoud van de Chr. levensovertuiging vereist, dat een politieke partij deze overtuiging als uitgangspunt en grondslag gebruikt. De WD en PvdA beantwoorden deze vraag ontkennend en stellen daarbij de Chr. levensovertuiging ter zijde, welke zij daarmee geweld aandoen. De heer Burgerontkent dat de PvdA neutraal is ten aanzien van de levensovertuigingen. De PvdA wil zich echter niet binden aan enige levensovertuiging, ook niet aan de Christelijke. Dit laatste wil feitelijk zeggen dat de PvdA de normerende betekenis van de Christelijke levensovertuiging ontkent. Stemmen van socialistische banken: Dat is niet waar. Dr. Schouten: Dat zegt het beginsel program van uw partij. De heer Posthumus: Dat is uw con clusie er uit. Dr. Schouten vervolgde zijn rede, dat het isolement, waarover telkens weer in verband met de Chr. politieke partij ge sproken wordt, niets anders betekent dan handhaving van de principiële zelfstan digheid als persoon en als gemeenschap van gelijk gezinden op politiek gebied. Wij willen geen mengsel van overtuigin gen, waaraan alle vastheid ontbreekt. Dit isolement gaat gepaard met verkeer, met allen en heeft niets gemeen met gebrek aan moed. De'reden, waarom men tegen ons isolement is gekant, is dat men van ons .vervlakking en vervaging vordert. Dit leidt in alle omstandigheden tot neutra lisatie én verwereldlijking. - Prof. Oud heeft gesteld, aldus dr.' Schduten, dat in dit debat het protestants geluid van hem en niet van dr. Schouten gn de heer Ti- lanus is gekomen'. Ik laat in het midden, aldus dr. Schouten, dat de heer Oud zich door deze.uitspraak.geïsoleerd,heeft van de heer Burger. Mr.' Burger is door hem als het ware uit het Protestants, .verzet tegen het mandement van dé, bisschoppen verwijderd en opzij gezet. Dr. Schouten, merkte op verbaasd te zijn,dat de heer Oud "geconstateerd had, dat van AJL-kantiin eerster, termijn»geen. düidelijkejuitspraaK is'gekomen "over het principiëlë- standpunt ten opzichte-van het Koóms-katholidsme. De A.R.-fractie- leider wees er op, dat hij in eerste' ter mijn duidelijk zijn standpunt heeft be paald.; Ik begrijp, waarom de heer "Oud dit terzijde laat; aldus-dr. Schouten, want hij scheen er behoefte aan te hebben, dat hij alleen 'dit protestants geluid"liet horen. Over welk Protestantisme heeft prof. Oud het' eigenlijk. Hij beriep/zich op Erasmus en Coornhert, doch welke; positieve bete kenis hebben 'Erasmus en Coornhert ge had voor het protestantisme als men aan hét protestantisme een positieve inhoud geeft.- Het beroep vanrprof. Oud op de Liber tijnen wijst er op, dat de heer Oud slechts het geluid van het Protestantisme heeft laten horen, dat een uiterst vaag en uit gehold karakter draagt. Deze Libertijnen keerden zich steeds bijzonder fel tegen het positieve Protestantisme. Dr. Schou ten wees erop dat historisch gezien er een nauwe band bestaat tussen Libertijnen en Liberalen. De Liberalen hebben op poli tiek terrein gedaan wat de Libertijnen in het algemeen op alle levensterrei nen deden. De Libertijnen hebben in het verleden alle kracht gericht op het verbreken van de invloed van de Reformatie. Het erfgoed van de Reforma tie wordt door ons verdedigd, aldus dr. Schouten. En niet door hen voor Wié de heren Burger en Oud gesproken hebben. Een verbond van oud-nazi's heeft een open brief gericht aan de Ameri kaanse senator Joseph McCarthy, waarin zijn. hulp gevraagd wordt om een einde te maken aan de belaste ring van Duitsland en om de „zoons van Amerikaanse vaders'" uit het land te jagen. Karl Ludwig Strieder, president van het verbo-nd van slachtoffers van de denazificatie in Hamburg, heeft de se nator gevraagd de nationaai-socialisten te beschouwen als „zijn geallieerden, zijn voorhoede in de strijd er. als zijn profeten". De Duitse oud-nazi's, aldus de brief, keuren het doel van dé strijd van de senator goed. In de open brief wordt felle kri tiek uitgeoefend op de Amerikaanse bezettingstroepen ha de oorlog. Be weerd wordt, dat de Amerikaanse sol daten voor 2,7 milliard mark aan goe deren en liquide middelen geroofd hebben van burgers en Duitse krijgs gevangenen, -, - De procesenvan Neurenberg waren volgens de brief. ..een nieuwe verras- sepde vorm van het behandelen van' overwonnenen gecopieerd van Djengis Khan". In de brief wordt er nog aantoe gevoegd. dat het Amerikaanse oro- gramma van heroovoedin"; !o Umtcl="d na de oorlog „een beschamend échec is geweest van de Amerikaanse poli-' tiek. f SÉÉÉr Y' Kroonprins Carl Gustav is ongetvijfe.ld het populairste lid van de Zweedse Koninklijke Familie. Eén der lievelingssporten van de zevenjarige vorstenzoon is het voetbalspel. .De mijnbouwmaatschappij Hibernia té Heme in-Westfalen overweegt haar deputaatkólen, de voor gebruik door mijnwerkers bestemde kolen, te kleu ren, teneinde de ontoelaatbare ver koop ervan aan derden te voorkomen. Evenals dit in de Verenigde Staten reeds gebeurt, zullen de kolen met een kleurstof bespoten worden. In laatst genoemd land past men deze methode toe om kolen van bepaalde kwaliteit duidelijk kenbaar te maken. Onder het dekpersoneel werkzaam dp de schepen van "de Holland Amerika Lijn te Rotterdam is ontevredenheid gerezen over de regelingen die zijn getroffen voor het" overwerk. Gistermiddag toen'de Nieuw Amster dam op vertrek lag weigerden circa 50 man aan boord te gaan. Zij wensten eerst'te.-weten, of van de zijde van de rederij een gunstige voorwaarde kon worden gesteld voor het :bedoeIdë overwerk. Ruim. drie uur ,na het vast gestelde uur yan vertrek werd; bekend dat de partijen tot overeenstemming waren gekomen. Volgens het -vaarschema had de Nieuw Amsterdam om .4 uur de Rotterdamse haven moeten verlaten. „Nieuw Amsterdam" bevonden was het bericht van de werkweigering minder aangenaam. Aan boord was het even wel volkomen rustig en zonder verder enig incident is het schip later ver trokken. Voordat de schepen het zeegat hadden gekozen, waren langdurige besprekingen gehouden met vertegenwoordigers van de rederij en bestuurders van het Onaf hankelijk Verbond van Bedrijfsorganisa ties (O.VJ3.) De kwestie ging om arti kel 23, dat in 1946 in de toen van kracht wordenden C.A.O- was opgenomen. Dit. artikel opende de mogelijkheid, dat er dag en nacht op wacht gewerkt zou kunnen worden. Hiervan hoeft de H.A.L. echter geen gebruik gemaakt. Teen énige tijd geleden werd gepoogd het dekpersoneel wel "te laten werken, rees hiertegen verzet, D directie van de H.A.L. wees daarbij op de bestaande artikel, doch het dek personeel beriep zich op de omstandig heid, dat nog nimmer gebruik was ge-, maakt van deze mogelijkheid. Daarna werd voorgesteld de .zaak voor te leg- Verleden week Vrijdag deed zich reeds een incident voor aan boord van de Rijndam. MeV dit schip vertrok het concertgebouworkest naar New York. Hét ging toen over de op handen zijnde 6 pet. loonsverhoging. Thans echter wenste het dekpersoneel nauwkeurig te zien vaststellen welke, werkzaam heden er -gedurende de nacht moe ten worden verricht. Naar wij ver namen was het tot nog toe zo dat 's nachts uitsluitend t wachtdiensten werden' gelópen. Sinds enkele we ken zou het personeel verplicht zijn daarnaast ook ander' werk te doen. Daarvoor wenst men extra betaald te worden. Het dekpersoneel van andere schepen van de rederij,, de „Amsteldijk" en „Blommersdijk" verklaarde zich vanmiddag solidair met de collega's van de „Nieuw Amsterdam". Deze schepen lagen eveneens, op vertrek. De „Am steldijk" is met een uur vertraging ver trokken, doch de „Blommersdijk" had gisteravond om- 10 uur de Wilhelir.ina- haven nog niet verlaten. Verwacht werd echter dat ook 'hier overeenstemming zal worden bereikt. Voor de bijna 1000 passagiers, die zich aan boord van de de De socialisten hebben Juin steun gé- bonden aan de. volgende voorwaarden: 1. „Waterdichte" garanties dat Duitse 'bijdragen tot het Europese leger niet de wedergeboorte van de Duitse gene- Tale Staf zullen betekenen. 2, Versterking van de controle op De stemming zal Dinsdag plaats vinden. Mendès-France heeft besloten er vertrouwenskwestie aan te verbinden. bewapening van het NAVO-natiesen de landen van -het pact - van Brussel, in zoverre hét hum troepen in het' Euro pees leger betreft. - 3. Oprichting van een lichaam, dat de strijdkrachten van leden-naties in -het Europese leger zal besturen en uitrusten. Dé" MRP heeft besloten de socialisten in bun eisen te steunen Zij heeft welis waar een afzonderlijke resolutie opge steld, maar die loopt evenwijdig aan die der socialisten. Er-werden gisteren tijdens het debat in de Nationale Vergadering o.a. vijf resoluties ingediend die de Londense overeenkomsten goedkeuren, maar te vens een aantal nieuwe voorwaarden stellen, waarover onderhandeld zou moe ten worden voordat de overeenkomsten ter goedkeuring aan het. parlement wor den voorgelegd. Premier Mandès-France heeft echter reeds meegedeeld dat hij niet bereid is met „gebonden handen naar de negen-mogendhedenconferentie te gaan die de teksten van Londen zal uitwerken. Hij geeft de voorkeur aan een resolutie waarin wordt gezegd dat de Kamer nota heeft genomen van de Londense accoorden en dat zij vertrou wen in de regering heeft.- rg; gen aan het scheidsgerecht of de kanton- j het vaarschema de Rotterdamse rechter. Hierover ward men het tenslot-fzal kunnen verlaten. te eens en' konden de schepen vertrek ken. Na veel heen en, weer gepraat beslo ten de mannen aan boord te gaan. De vertegenwoordigers van de gtakèrs zul len zich nu binnen drie dagen tot de kan tonrechter wenden. Vanmiddag zou opnieuw een schip van de H.A.L., de Westerdam vertrekken. Verwacht wordt dat het schip volgens haven De eerste politieke commissie van de Ver. Naties heeft beslotem haar agen- de te openen met de ontwapenings- kwestie. Eldersin dit M blad windt u de spelregels .en de s aanwijzingen van onze damredac- teur de heer H. Smitdie ats kamprechter zal optreden tussen de wereldkam- pioen en de dam- mende lezers vav Trouw. Wij keb h ben het genoegen tegelijkertijd de heer P. Roozen- burg bij de, lezers EE te introduceren Dat niemand h zich echter late mponeren door Ideze diepe den- ker, want in deze massa-stmuttaan waaraan onge twijfeld bonder den dammers zul len deelnemen H staat de wereld S kampioen al- leen. - Op de foto h S hiernaast'ziet men de grote tegenstander achter het probleem De Haas- Jjf Fabre, een stelling waar Roozenburg nu al zes jaar mee bezig is. Voor H, de* setten in de 'partij tegen de Trouw-lezers krijgt hij. minder, tijd. =- Het uitvoerend comité van de belang hebbende landen onder artike' 16 van het vredesverdrag met Japan, dat be staat uit vertegenwoordigers van de re geringen van Nederland, Pakistan en Groot-Brittannië, heeft besloten de Ja panse regering opnieuw te benaderen teneinde tot een overeenkomst te komen met Japan ten aanzien van zijn ver plichtingen onder dat artikel. Zij heb ben derhalve besloten een speciale on derhandelaar naar Tokio te zenden om op 14 October besprekingen met de Ja panse autoriteiten, te ..beginnen,. Artikel 16 van het vredesverdrag met Japan houdt in: dat Japan zijn vermo gen en dat van zijn onderdanen in lan den, die gedurende de oorlog neutraal waren of die zich in oorlog bevonden met een van de geallieerden,- zal over dragen aan het internationale comité van het Rode Kruis. Dit zal dit vermogen liquideren en de hieruit voortgekomen fondsen verdelen onder de daartoe aan gewezen nationale instellingen-ten guns:e van voormalige leden van de geallieerde strijdkrachten, die onnodig geleden heb ben tijdens hun krijgsgevangenschap -bij de Japanners. •Japan kan ook, naar-zijn keuze, de tegenwaarde van het betrefffende vermo gen overdragen Volgens de R.K. oud-minister van Buitenlandse Zaken Robert' Schuman, waarborgen de accoorden van Londen niet voldoende een positieve Europese samenwerking. Onder de huidige omstandigheden be staat het risico, dat West-Duitsland zich eens nit deze zwakke defensie-organisa tie zal terugtrekken, omdat de doel stellingen er van te beperkt zijn om blij vend aantrekkingskracht op de Duitsers uit te oefenen, zei Schuman.. De secretaris-generaal van "de socialis tische partij, Mollet, betuigde zijn in stemming met de overeenkomsten. Vol gens hem moeten de overeenkomsten op de aanstaande onderhandelingen worden uitgebreid om een grotere mate van politieke eenwording en een doel matiger methode van toezicht op de be wapening te verzekeren. SIAMESE TWEELING GESCHEIDEN Een Siamese tweeling is Donderdag te Parijs, slechts 48 uur na de geboorte gescheiden, naar vernomen wordt, ma ken-de meisjes, Michele en Nanedge Auburn, het goed. Zij waren aan het onderlijf samengegroeid. Het nationale actie-comité voor de Belgische binnenscheepvaart heeft een plan ontworpen voor een directe ver binding van Antwerpen met de Noord zee. Dit kanaal, het Boudewijnkanaal, zóu een lengte krijgen van 82 km., terwijl de breedte 200 meter en de diepte 20 meter zou bedragen. Het kanaal zou lopen van Kalo ten Noorden van Antwerpen naar een plaats tussen Zeebrugge en Heist. De kosten 'an de aanleg raamt men op f 350 millioen. Het Antwerpse blad La Métrópole tekent hierbij aan dat de ontwerpers zich blijkbaar niet scharen "achter het Moerdijkkanaal en rekening houden met de Nederlandse deltaplannen. Het blad twijfelt er aan of de uit monding in de Noordzee wel bevre digend zal zijn. Het wijst in dit ver band op de verzandingen in de nabij heid van Zeebrugge. N theorie zegt de P.v.d.A. zicb op" onderwijsterrein te willen stellen., op de basis der pacificatie: gelijkstel-: ling voor openbare en bijzondere school. In vele gevallen klopt echter dé" practijk niet op de theorie. Heel toe vallig is er telkens nu net weer een z a k e 1 ij k bezwaar, dat verhindert om 'tprincipe uit te voeren! Niet.- alleen de oude S.D.AJP.-ieden in de P.v.d_A„ maar ook doorbraaklieden zingen dit camouflageliedje om 't hardst. X Dat deed men in Sneek (Chr. Ly ceum), Akkrum (Kleuterschool Sneek (Chr. AmbachtsschoolFra- neker (Chr. Landbouwhuishoudschool), Berlikum (Chr. Landbouwhuisboud-. school) en pas geleden in Drachten (Chr. Technische Schooi). En thans is daaraan toe te voegen: 's-Gravemhage. B en W. adviseerden hier afwijzend op een gevraagde medewerking van l het college van Regenten over: de Scholen 'der Ned. Herv. fsmeente, om uitbreiding van een kantoor in een..'"', der scholen ten behoeve van de;.:j administratie van dit college, dat mét r> minder dan 15 lagere scholen met;j 6602 leerlingen beheert. ,'v Hoewel mr. Har.gelbroek tijdens hejt'-f-jsag raadsdebat de socialistische wethouder;? van Onderwijs alle zakelijke argumen-';; ten uit de hand sloeg, bleef deze vol-?; harden in -ijn weigering: ,;De gevraagi' de medewerking overschreed de/noN-;; male eisen, aan het lager onderwijs te,? stellen"!!!;-' - Zakelijke argumenten, ziet u! En dat terwijl de administratie voor.hetGligÈ openbaar lager onderwijs door ambte- ilÊp naren gevoerd, wordtter --gemeenteS^^^- secretarie en de kosten daarvan dragen worden door a 1 Le belasting5£pip betalers! "il'rfÊF "By de tegenstemmende leden van de 1 v P.v.d.A. waren oo-k r:de«dooAraaË^§|&# mannen!",. Sheek Akkrnm .'•'hóg.r.eénst'^^ Sheék Franeker -1 Berlikum Drachten .'s-Graverdiage. <- Drachten 's-Gravenhage. Het wordt een lange: rij. i Een verkiezingsredevoertng:-^ van president Eisenhoivety^dtePtf gisteravond 'door Amerikaanse radio- en televisiestations twèt^^ï uitgezonden, 1<an,inPdei dnjMetfiM van de Amerikaanse Republi- keinse partij worden - vermeld] als de „onvoltooide" van' Eisen- -h hower. De uitzending werd ri.l.-:af-:p gebroken, nog voor 'de president!^ klaarwas met opreken. -ij Een omroepermaakte, bekend';}: dat de zendtijd, die door IdeJJ Repub likeinse partij voorl^dej-i: redevoering was gehuurd, ioas'J verstreken. Men had nogge- tracht de president tot meerjjj spoed aan ie sporen door eénji bord met de woorden- ^^preekfM sneller, a.u.b." omhoog .te. steken,: j doch de president hdd dat ken-:j; nelijk niet gezien. Toen de tijd:|l om was,{draaide der-jechnicttsj^ de knop om Mt V-s mijr' Bijna 2000 vooraanstaande Spaéinsé^É;.' koningsgezinden komen aanslaande.;: ,.v Donderdag alsbetalende gasten ":ie'c:f,7; Estoril: in Portugal bijeen.om,het;,Sin-^g treden in de wereld" van dé dochter'/ van de Spaanse' troonpretendent don Juan te vieren. Men verwacht, dat rj deze gebeurtenis zelfs het fabelachiige'; huwelijksfeest van de dochter, vah- de.; hertog van Alva, in 1947 te SeéiUa.: - in de schaduw zal stellen. Dori Juan had voor dé infante Maria;.;'; del Pilar, die op 15 October achttien!?; jaar wordt, om financiële redenen slechts een bescheiden familiefeest wil len geven. Maar de gemeenschap.; deré/ Spaanse edelen heeft de mah die- zij;, als koning beschouwt, overstemd ;én.?ï de organisatie van een passende leest-: viering op zich genomen. -, Bijna alle 2000 leden van.de gefneenffs schap hebben het voornemen téiken^J nen gegeven, aanwezig te zijn en elk.; van hen zal voorzichzelf betalen en bijdragen in de algemene:kosten. Het zinken van een vissersboot waarbij zes opvarenden verdronken/;; alsmede zeven man van de marine dief hen trachtten te redden, hééft tot .het? ontslag geleid van minister van/del-,? fensie van Uruguay. Ledo Arroyo. Het?;- parlement heeft felle critiek op hem eleverd wegens de wijze, waar.» et reddingswerk is verricht. Hetionzg» geluk gebeurde in Augustus in de?: monding van de Rio de Ia Plata. - In Maart heeft de '51-jarigè adjunct-?? directeur'F. van K. te' Rotterdam ten na-j'i: dele van een maatschappij, bij wie Ktf jihsls"" middels ontslagen is, 3000 verduistèrdi jÈ Met het geld ging hij naar België, waar ,S v hij dat met roulettespel kwii traakte. Dëzer?<-;>|« dagen heeft hij zich bij de Belgische,poli-" tie gemeld, die hem aan de Kederlandsëfe;® overgegeven heeft Via het hoofdbureau: IA is bij vanmorgen voor de Officier van Justitie geleid %f( -v."''r Pc thans inMiinchëh werkziam®s!S; zunde Nederlandse dirieent. .én comnó^^iili nist Jan' Koetsier heeft dezer dagea/di j;?:^ partituur van rij tl derde - ryr-Ephonie: voltooid. „-i - -,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1